444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

13.08.2020 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 13.08.2020

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:172

 

Karar:  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 11.08.2020 tarihli I. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:173

 

Komisyon Görüşü:  Bozdoğan Belediyesinin 10.06.2020 tarihli 438-3 sayılı yazısı, 14.07.2020 tarihli 572-8 sayılı yazısı ve eki 06.07.2020 tarihli 44 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 21.11.1991 tarihli 1284 sayılı Aydın Valiliği İl İdare Kurulu Kararı ile Seki Mahallesi köy yerleşik alanının haritasının onaylandığı ancak Seki Mahallesi köy yerleşik alanı haritası oluşturulurken Seki Mahallesi köy yerleşik alanı içerisindeki bazı parsellerin Olukbaşı Mahallesi tapulama sahası içerisinde kaldığı belirtilerek sehven yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden, 21.11.1991 tarihli 1284 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile belirlenen Bozdoğan İlçesi, Seki Mahallesi köy yerleşik alanı içerisindeki bazı parsellerin Olukbaşı Mahallesi tapulama sahası içerisinde kaldığı, bu itibarla sehven yapılan bu yanlışlığın giderilmesi için Seki Mahallesi köy yerleşik alanı içerindeki Olukbaşı Mahallesi tapulama sahası içerisinde kalan parsellerin Olukbaşı Mahallesi köy yerleşik alanına dahil edilmesi suretiyle hazırlanan Olukbaşı Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanının pafta üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden Olukbaşı Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar:  Bozdoğan İlçesi, Olukbaşı Mahallesinin köy yerleşik alanı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:174

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesinde tapunun 953 parselinde kayıtlı 300 m² yüzölçümlü kamu orta malı mülkiyetinde, 954 parselinde kayıtlı 43200 m² yüzölçümlü kamu orta malı mülkiyetinde,  955 parselinde kayıtlı 10150 m² yüzölçümlü Maliye Hazinesi ve Buharkent Belediyesi mülkiyetinde (hisseli) ve 957 parselinde kayıtlı 10400 m² yüzölçümlü Maliye Hazinesi, Buharkent Belediyesi ve şahıs mülkiyetinde (hisseli) bulunan taşınmazlar birlikte değerlendirilerek yaklaşık 9.38 ha alanda kırsal yerleşme alanı amaçlı hazırlanan 1/25000 ölçekli çevredüzeni planı değişikliği ve düşük yoğunluklu meskun konut alanı, eğitim alanı, sosyal tesis alanı, spor alanı, ibadet alanı, park alanı ve ağaçlandırılacak alan amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 23.06.2020 tarih ve E.639 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesi, 953, 954, 955 ve 957 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:175

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Çine İlçesi, Yağcılar Mahallesi, Kavurman mevkii, D550 Aydın Muğla Karayolu üzerinde, tapunun 116 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parselleri üzerinde Ticaret Alanı amaçlı hazırlanan NİP-09033108 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan NİP-09033108 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Çine İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 116 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellere ait NİP-09033108 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:176

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, Kavurman mevkii, D550 Aydın Muğla Karayolu üzerinde, Aydın İl İdare Kurulu’nun 26.04.1984 tarih ve 1380 sayılı kararı ile tespit edilen Evciler Köy Yerleşik Alan sınırları dahilinde tapunun 298 ada 9 numaralı parseli üzerinde Toplu İşyeri yapılması amaçlı düzenlenen NİP-09199533 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 17.07.2020 tarih ve 1294 sayılı dilekçe ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan NİP-09199533 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, 298 ada 9 numaralı parsele ait NİP-09199533 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:177

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Efeler İlçesi, Ata (Orta) Mahallesinde yer alan ve tapuda Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 865 ada 30 ve 34 parsellerde kayıtlı taşınmazların kuzeyinde yer alan yaklaşık 1500 m² büyüklüğündeki konut dışı kentsel çalışma alanının toptan ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda 14.01.2016 tarih ve 17 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin iptal edilerek, önceki plana dönülmesine yönelik hazırlanan NİP-09829689 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-09382090 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Ata (Orta) Mahallesi, 865 ada 30 ve 34 parsellere ait NİP-09829689 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09382090 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

  

Karar No:178

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, tapunun 6406 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanında kalan taşınmazın “Erkek Yatılı Kuran Kursu” yapılmak üzere “Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi İl Müftülüğünün 03.07.2020 tarih ve E.454257 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan NİP-09744425 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, yapı ve nüfus yoğunluğu artışı içermemesi gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6406 ada 2 parsele ait NİP-09744425 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:179

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 2321 ada 1 numaralı parseli yürürlükte bulunan onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret alanında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 5,5 m. kitle nizam ticaret alanında yer alan taşınmaz için parsel formunu değiştirir nitelikte Yençok: 5,5 m koşullu kitle nizam ticaret alanı getirilmesi amaçlı UİP:09704072 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 08.07.2020 tarih ve 174741 sayılı yazı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan UİP:09704072 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2321 ada 1 parsele ait UİP:09704072 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:180

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 2296 ada 2 ve 3 numaralı parselleri yürürlükte bulunan onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 24,50 m kitle nizam konut alanında yer almaktadır. 2 numaralı parselde Yençok: 18.00 m kitle nizam ile 3 numaralı parselde Yençok:19,00 m ve zemin katta Yençok:4,00 m koşullu kitle nizam getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP:09983442 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 08.07.2020 tarih ve 174731 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan UİP:09983442 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2296 ada 2 ve 3 parsellere ait UİP:09983442 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:181

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Aşağıkayacık Mahallesi, Aşağıkayacık yoluna cepheli 2992,43m² alan büyüklüğündeki tapunun 130 ada 1 parsel numaralı taşınmazı üzerinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.8.2018 tarih ve 315 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında hazırlanan Rekreasyon Alanı amaçlı UİP:09162533 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 08.07.2020 tarih ve 174737 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan UİP:09162533 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Efeler İlçesi, Aşağıkayacık Mahallesi, 130 ada 1 parsele ait UİP:09162533 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:182

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan ve tapuda Efeler Belediyesinin mülkiyetinde olan 222 Ada, 30 parselinde kayıtlı taşınmaz Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2015 tarih ve 266 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret alanında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks/Kaks: 0.70/3.50 Yençok:Serbest koşullu Ticaret alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesine eklenen; ‘’İmar Planlarında Bina Yükseklikleri Yençok:Serbest olarak belirlenemez’’ hükmü doğrultusunda, Söz konusu taşınmazın yüksekliğinin Yençok:25.50(7 kat) olarak belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülerek, 08.07.2020 tarih ve 174746 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09208224 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 222 ada 30 parsele ait UİP-09208224 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:183

 

Komisyon Görüşü:  : Aydın İli, Karacasu İlçesine ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içinde bulunan Büyükdağlı Mahallesi Küçükarık Sokak kentsel sit alanı için Belediyemizce 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmış, hazırlanan teklif Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih 58 sayılı kararı ile uygun görülmüş, onaylanması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş, Kurul tarafından yapılan incelemeler, alana ve koruma amaçlı imar planı teklifine dair alınan çeşitli kararlar sonucunda nihai olarak 22.07.2020 tarih ve 10933 sayılı kararı ile planı uygun görmüştür. Kurul kararı ile uygun görülmüş olan Büyükdağlı Mahallesi, Küçükarık Sokak Kentsel Sit Alanının yaklaşık 3,5 ha lık kısmı kentsel sit alanı olmak üzere etkileme geçiş bölgesi ile beraber toplam 15 ha alan için hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-36800 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-36801 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlandığı tespit edildiğinden oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c sayılı Kanun maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi Küçükarık sokak kentsel sit alanı koruma amaçlı NİP-36800 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-36801 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:184

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Kuyucak İlçesi, Pamukören Mah. tapuda 4251 ve 4255 parsellerde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında yer alan taşınmazların, güneyinde bulunan 5m’lik yaya yolunun güneye kaydırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kuyucak Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/28 sayılı kararı ile uygun görülerek, 07.07.2020 tarihli ve 1146 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Mehmet Güler, Metin Ertürk, Mustafa Akkaya’nın Önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak, komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP-09019325 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:  Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi 4251 ve 4255 parsellerin güneyine ilişkin UİP-09019325 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:186

 

Komisyon Görüşü:  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan;  Aydın İli, Muhtelif İlçe ve Mahallerinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.    

                      

SIRA

NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

ÇAYYÜZÜ

 

882

110,00

TAM

110,00

ARSA

2

EFELER

KEMER

2306

71

575,42

TAM

575,42

ARSA

3

EFELER

MEŞRUTİYET

2450

2

299,99

29/60

145,00

ARSA

4

EFELER

ATA

1824

17

28,40

TAM

28,40

ARSA

5

EFELER

ATA

1824

18

21,08

TAM

21,08

ARSA

6

BUHARKENT

GELENBE

101

27

1749,00

TAM

1749,00

TARLA

 

Karar:  Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ait muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

SIRA

NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

ÇAYYÜZÜ

 

882

110,00

TAM

110,00

ARSA

2

EFELER

KEMER

2306

71

575,42

TAM

575,42

ARSA

3

EFELER

MEŞRUTİYET

2450

2

299,99

29/60

145,00

ARSA

4

EFELER

ATA

1824

17

28,40

TAM

28,40

ARSA

5

EFELER

ATA

1824

18

21,08

TAM

21,08

ARSA

6

BUHARKENT

GELENBE

101

27

1749,00

TAM

1749,00

TARLA

 

Karar No:187

 

Komisyon Görüşü:  11.08.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;

Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 04.08.2020 tarih ve 227 sayılı Meclis Kararı ile verilen 450.000,00 TL tutarındaki ek ödeneğin, ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosuna’’ uygun olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi gereğince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar:  Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:188

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Raporu: Kuşadası Belediye Başkanlığı’nca 04-05-06 Eylül 2020 tarihlerinde İlçe turizmine katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen ve bu yılda gerçekleştirmeyi planladığı “Altın Güvercin Beste Yarışması” için Büyükşehir Belediyemizden destek olunması talebi, müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, düzenlenecek işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak organizasyon giderleri için 150.000,00 TL nakdi destek olunması oybirliği ile uygun görülmüştür. İşbu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar:  Kuşadası Belediyesi tarafından 04-05-06 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan “Altın Güvercin Beste Yarışmasına” destek olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.