444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

12.03.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 12.03.2020

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:67

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2020 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:68

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, Kırmevki mevkii, tapunun, mülkiyeti maliye hazinesine ait 17728,09 m2 yüzölçümlü 101 ada 1 numaralı parseli üzerinde Sağlık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğünün 13.02.2020 tarih ve 769 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:09173607 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Karakollar mahallesi, 101 ada 1 parsele ait NİP:09173607 Plan İşlem Numaralı  1/5000 nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:69

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi 8644, 8645, 9129, 9604 parsellerde bulunan taşınmazlarda Lise (Özel) kullanımından Eğitim Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-6620,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz, İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile kısmen kabul edilerek 11.02.2020 tarihli ve 82424169-115-.01.06-E.699 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-6620,43 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plan askı süresi içerisinde yapılan itirazda TAKS ve kat yüksekliğinin arttırılmasına ilişkin İncirliova Belediye Meclisi tarafından TAKS değiştirilmeden kat yüksekliğinin arttırılmasının uygun görüldüğü meclis kararı, kamu yararı göz önüne alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, 8644, 8645, 9129 ve 9604 parsellere ait UİP-6620,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin alınan 04.02.2020 tarihli ve 30 sayılı İncirliova Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:70

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, tapunun 589 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı GES alanı amaçlı UİP-40632 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusunda alınan Karacasu Belediyesinin 08.01.2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararı 21.01.2020 tarihli ve E.167 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesince onaylanmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Karacasu Belediyesi tarafından onaylanması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin üçüncü bölümü olan Mekansal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Karacasu Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 8 sayılı kararının uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi,589 ada 6 parsele ait UİP-40632 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin 08.01.2020 tarihli ve 08 sayılı Karacasu Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:71

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, tapunun 589 ada, 6 parselinde kayıtlı, 20091.83m² yüzölçümlü, mülkiyeti Karacasu Belediyesine ait, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Tarım Alanı kullanımında kalan taşınmazın 310 kW kapasiteli bir adet lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 12.02.2020 tarihli ve E.322 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-09085397 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, 589 ada 6 parsele ait NİP-09085397 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:72

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Koçarlı İlçesi Yeni Mahalle 215 ada 1, 2 ve 3 parsellerde bulunan mevcut imar planında E=0.90 Hmax=12.50 yapılaşma şartları ile kamu lojman alanı olarak yer alan parsellerin E=1.20 Yençok 20.50 mt yapılaşma şartları ile Toplu Konut Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP:9841,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Koçarlı Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihli ve 8 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Koçarlı Belediye Başkanlığının 13.01.2020 tarihli ve 47 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Koçarlı İlçesi Yeni Mahalle 215 ada 1, 2 ve 3 parsellerde bulunan mevcut imar planında kamu lojman alanı olarak yer alan parsellerin toplu konut alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan ve Koçarlı Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihli ve 8 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP:9841,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca toplu konut amaçlı, kamu yararına bir düzenleme olması açısından oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Koçarlı İlçesi, Yeni Mahalle, 215 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin UİP:9841,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:73

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk Mahallesi, mülkiyeti Köşk Belediyesine ait 7093,95m² yüzölçümüne sahip 4652 parsel numaralı taşınmazın kapalı spor tesisi alanı kullanımının yeniden düzenlenerek, parselde camii alanı belirlenmesi ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 7086,59 m² yüzölçümüne sahip 4653 parsel numaralı taşınmazın kültürel tesis alanı kullanımının yükseköğrenim alanı (üniversite) ve 10m’lik yol kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP- 4293,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 20.12.2019 tarihli ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunarak Köşk Belediye Başkanlığı’nın 27.12.2019 tarihli ve E.1056 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-4293,6 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Köşk Mahallesi,  4652 ve 4653 parsellere ait UİP- 4293,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:74

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Baklakuyu Mevkii, 199 ada 27 numaralı parselde kayıtlı 2932,94 m² yüzölçümüne sahip mülkiyeti Kuşadası Belediyesine ait taşınmazın tüm cephelerden 10m yapı yaklaşma mesafeli Belediye Tesis Alanı kullanımının ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m Ayrık Nizam-2 kat (5/A-2/3) Taks/Kaks:0,20/0,40 yapılaşma koşullu gelişme konut alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,138 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 301.05/55 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2020 tarihli ve 1802 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,138 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 199 ada 27 parsele ait UİP-13182,138 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:75

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 323, 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 adalar muhtelif parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan UİP:13182,135 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 466 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Kuşadası Belediye Başkanlığının 12.12.2019 tarihli ve 34621 sayılı yazısı ile dosya Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 323 ada ve çevresinde muhtelif ada ve parseller ile tescil harici alanlara ilişkin hazırlanan Kuşadası Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 466 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifi 20.02.2020 tarihinde mevzuata getirilen unsurları içermediğinden dolayı mevcut durumun devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 323, 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 adalar muhtelif parsellere ait UİP:13182,135 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:76

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 421 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazda konut alanı ve yaya yolu kullanımında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan UİP-13182,136 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 301.05/46 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 16.01.2020 tarih ve E.209/1130 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13182,136 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, yapılaşma koşullarında tereddüdün ortadan kaldırılması için parselin güneyinde belirlenen yaya yoluna bakan kısımlara 5/A-2/3 ve TAKS:0.15 KAKS:0.30 yapılaşma şartının, parselin batısında ve su kemerinin kuzey kısmına 5/A-4/3 TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma şartının eklenmesiyle tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421 ada 19 parsele ait UİP-13182,136 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:77

 

Komisyon Görüşü: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin E.2019/505 ve K.2019/857 sayılı kararı doğrultusunda, Nazilli İlçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 8 numaralı bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dönülmesi hususunda Nazilli Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarihli ve 39 sayılı kararı, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin E.2019/505 ve K.2019/857 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 8 numaralı bölgeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dönülmesine ait Nazilli Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarihli ve 39 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazili İlçesi, Karaçay Mahallesinde Bakanlık tarafından onaylanan 8 numaralı bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda alınan 09.01.2020 tarihli ve 39 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:78

 

Komisyon Görüşü: Nazilli İlçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan değişikliklerinden 6, 17, 32 numaralı bölgelerin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin kararları doğrultusunda iptal edilerek, 04.12.2013 tarih, 160 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan planlara dönülmesi hususunda Nazilli Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarihli ve 38 sayılı kararı, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ve 6, 17, 32 numaralı bölgelerde yapılan plan değişikliklerinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin kararları doğrultusunda iptal edilerek, 04.12.2013 tarih ve 160 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararı ile onaylanan planlara dönülmesine ait Nazilli Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarihli ve 38 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesinde Bakanlık tarafından onaylanan 6 ve 17 numaralı bölge ile Sümer Mahallesinde yer alan 32 numaralı bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda alınan 09.01.2020 tarihli ve 38 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:79

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesinde, 1709, 1710 ve 1749 numaralı parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS: 0.30/0.90, Ayrık Nizam, 3 kat, 5m ön ve 3m yan bahçeli yapılaşma şartlarına sahip konut alanının, ‘’Akaryakıt ve Servis İstasyonu’’ alanı olarak belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile çevre sağlığı için tehlike oluşturması gerekçesi ile uygun görülmeyerek 23.01.2020 tarih, 328 sayılı ve 06.02.2020 tarih, 472 sayılı yazılar ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Nazilli Belediye Meclisinin UİP-8226,75 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 07.01.2020 tarih ve 24 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 1709, 1710 ve 1749 parsellere ait UİP-8226,75 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisi'nin 07.01.2020 tarihli ve 24 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:80

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde, tapuda 364 ada 26 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanı ve yaya yolu kullanımında yer alan taşınmaz üzerinde yaya yolunun konut alanına dahil edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. Fıkrasına göre teknik altyapının azaltılması gerekçesiyle uygun görülmeyerek,  23.01.2020 tarih ve 325 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 

Nazilli Belediye Meclisinin UİP-8226,82 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 09.01.2020 tarihli ve 30 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Nazilli İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 364 ada 26 parsele ait  UİP-8226,82 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.01.2020 tarihli ve 30 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:81

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallede, yürürlükte bulunan M20b07b4c pafta numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arazi kullanım kararı kaldırım (tescil harici alan) olan alanda 6.00x3.00m ebatlarında, 18m² büyüklüğünde trafo alanı düzenlemesi amaçlı UİP-8226,83 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere 23.01.2020 tarihli ve 332 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,83 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle UİP-8226,83 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:82

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1450 ada 3 parselde trafo alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-887,86 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 05.12.2019 tarih ve 2019/13-147 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 17.12.2019 tarihli ve E.94114 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-887,86 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kamu menfaati olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1450 ada 3 parsele ilişkin UİP-887,86 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:83

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Direcik Mahallesi, 1143 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde GES alanı amaçlı imar planlarına ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 14.10.2019 tarih ve 90909 sayılı yazısı doğrultusunda yer altı kablo güzergahı enerji nakil hattının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Yenipazar Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun görülerek, 10.01.2020 tarih ve 48 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-38444,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Yenipazar İlçesi, Direcik Mahallesi,1143 parsele ilişkin UİP-38444,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:84

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Doğu Mahallesinde, 291 ada, 27, 32 ve 72 parsellerde kayıtlı, meri imar planında A-2 koşullu konut alanında yer alan taşınmazların yapılaşma koşulunun B-2 olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Yenipazar Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli ve 75 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere 19.12.2019 tarihli ve 1432 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-17925,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen ek madde 8’in hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Yenipazar İlçesi, Doğu Mahallesi, 291 ada 27, 32 ve 72 parsellere ilişkin UİP-17925,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:85

 

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisinin 25.10.2018 tarihli ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan İlimiz Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 997 ada 4, 994 ada 7 ve 8 ile 995 ada 9 ve 10 parsellerin Sanayi Alanından Ticaret+Turizm (TİCT) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP:887,77 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini tadilen onaylayan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarihli ve 18 sayılı kararı ve itirazların değerlendirildiği 16.04.2019 tarihli ve 146 sayılı kararının iptaline ilişkin 995 ada 9 ve 10 parsellerce açılan Aydın 1. İdare Mahkemesinin E.2019/389 sayılı dava dosyasında, 2019/1115K sayılı karar ile anılan meclis kararları iptal edilmiş olup konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarihli ve 18 sayılı kararı ile tadilen onaylanan UİP:887,77 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesinin E.2019/389 sayılı dava dosyasında verilen 2019/1115K sayılı karar doğrultusunda 10.01.2019/18 ve 16.04.2019/146 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarının iptaline oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesinin E.2019/389 sayılı dava dosyasında, 2019/1115K sayılı karar doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih,18 sayılı ve 16.04.2019 tarih, 146 sayılı kararları ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:86

 

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarihli ve 27 sayılı kararı ile bu kararı onaylayan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarihli ve 145 sayılı kararının iptali amaçlı görülen ve Çeltikçi Mahallesi 258 ada 5 parsel maliki tarafından açılan Aydın 1. İdare Mahkemesinin E.2018/588E sayılı dava dosyasında verilen 2019/1064K sayılı kararı doğrultusunda Söke Kent Merkezi ve Çevresi 1. Etap Revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin idari işlem tesis edilen Söke Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli ve 31 sayılı kararı Söke Belediye Başkanlığının 26.02.2020 tarihli ve 99604 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2018/588E 2019/1064K sayılı kararında belirtilen hususlar doğrultusunda Söke Kent Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun Çeltikçi Mahallesi 258 ada 5 parsele dair olan kısmının iptaline karar veren Söke Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli ve 31 sayılı kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarihli ve 145 sayılı kararının sözkonusu parsele ilişkin kısmının iptal edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesinin E.2018/588E 2019/1064K sayılı kararı doğrultusunda alınan Söke Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli ve 31 sayılı kararı ve mahkeme kararına konu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarihli ve 145 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:87

 

Komisyon Görüşü: 10.03.2020 tarihinde verilen önerge doğrultusunda Kuşadalı Mavi İnsan olarak ünlenen aynı zamanda şair ve yazar olan Mustafa Veli’nin isminin, İlimiz Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan Varlık Sokağa verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen “Varlık Sokak” isminin 10.03.2020 tarihinde verilen önerge doğrultusunda “Mustafa Veli Sokak” olarak değiştirilmesi konusu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde bulunan Varlık Sokak isminin “Mustafa Veli Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Karar No:88

 

Komisyon Görüşü: 10.03.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;             Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 07.02.2020 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararı ile 50.000.000,00 TL tutarındaki ek ödeneğin, ekte yer alan ek ödenek tablosuna göre Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereğince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:89

 

Komisyon Görüşü: 10.03.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 04.02.2020 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararı ile 2020 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 5.857.229,13 TL tutarındaki aktarmaların, ekte yer alan aktarma tablosuna göre Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi gereğince yapılması Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Nazilli Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:90

 

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, İlimiz Germencik İlçesinde bulunan Magnesia Antik Kentinde Magnesia Kazısı Başkanlığı’nca yürütülecek olan arkeolojik kazı çalışmalarına destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 20.000,00.- TL ödenek ayrılması oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.  

 

Karar: Germencik İlçesinde bulunan Magnesia Antik Kentinde Magnesia Kazısı Başkanlığı’nca sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:91

 

Komisyon Görüşü: Germencik İlçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Germencik Belediyesine ait 219 ada, 58 parselde kayıtlı 6906,19 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre devir alınması Belediye

 

Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Söz konusu parselin kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre devir alınması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

Karar: Germencik İlçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Germencik Belediyesine ait 219 ada, 58 parselde kayıtlı 6906,19 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre devir alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:92

 

Komisyon Görüşü: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyemizce “Egemenlikte 100.Yıl” konulu, İlimiz bünyesindeki ilkokul öğrencileri arasında resim, ortaokul öğrencileri arasında ise şiir yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

Yarışma 1.2.3. ve 4. sınıf ilköğretim öğrenciler resim, 5.6.7. ve 8. sınıf ortaöğretim öğrenciler ise şiir kategorilerinde gerçekleştirilecektir. Yarışma sonunda dereceye girecek olan her bir kategorideki 1. gelen katılımcılara Dizüstü Bilgisayar (Laptop) 2. gelen katılımcılara Netbook 3. gelen katılımcılara ise Tabletin ödül olarak verilmesi, Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak giderler için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2020 mali yılı bütçesinin 03.6.2.01 “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” harcama kaleminden karşılanması, oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

 

Karar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri arasında resim, ortaokul öğrencileri arasında ise şiir yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:93

 

Komisyon Görüşü: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında İlimiz bünyesindeki lise öğrencileri arasında “İlkelerle Atatürk” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

Yarışma 9.10.11.ve 12. sınıf öğrencilerin katılım sağlayabileceği resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde gerçekleştirilecektir. Yarışma sonunda dereceye girecek olan her bir kategoride ki 1. gelen katılımcılara Dizüstü Bilgisayar (Laptop) 2. gelen katılımcılara Netbook 3. gelen katılımcılara ise Tabletin ödül olarak verilmesi, Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak giderler için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2020 mali yılı bütçesinin 03.6.2.01 “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” harcama kaleminden karşılanması, oybirliğiyle ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.  

 

Karar: 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.