444 40 09
« Geri Dön

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Duyuru Tarihi: 24 Aralık 2019 Salı

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

  Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan personele, yapmakla mükellef olduğu hizmetleri en verimli şekilde yerine getirebilmesi için yeterli bilgilerle teçhiz etmek, gerekli nitelikleri kazandırarak kadroları içinde ileri derecelere yükselmelerine imkan verecek şartları hazırlamak üzere yapılacak eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

  Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 4857 sayılı İş Kanununa ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu Maddesine tabi olarak görev yapan personelin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel Anonim Şirketinde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla kurum içi, kurum dışı, yurtiçinde yapılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yönetimi, bu faaliyetlerde görevlendirilecek personel, idareci ve eğitim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetine katılacakların nitelikleri, hak ve yükümlülüklerine ait esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214.ncü maddesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükümlerine, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 ‘ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerine, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmeliğe, Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi ile diğer sözleşmelerin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Aydın Büyükşehir Belediyesini,

Başkan: Aydın  Büyükşehir Belediye Başkanını,

Başkanlık: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Genel Sekreter: Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,

Daire Başkanı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanını,

Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

Eğitim Şube Müdürlüğü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren şube müdürlüğünü,

Birimler: Genel Sekreterlik,1.Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birim Başkanlığı ve Daire Başkanlıkları,

Birim Amiri: Aydın Büyükşehir Belediyesi Birim Amirlerini,

Eğitim Kurulu: Aydın Büyükşehir Belediyesinin eğitimle ilgili genel politikasını belirlemek üzere oluşturulan kurulu,

Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti: Personelin, meslek içinde yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetleri,

Program yöneticisi: İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eğitim hizmetlerinin planlanmasını, bu hizmetlerin yürütülmesini, denetlemesini ve değerlendirilmesini sağlayan yöneticiyi,

Eğitim görevlisi: Eğitim programlarının yürütülme, denetleme ve değerlendirme hizmetlerini program yöneticisinin gözetiminde diğer eğitim görevlileriyle işbirliği yaparak uygulayan görevliyi,

Komisyon Üyesi: Belediyenin problemlerini tespit etme, çözüm yolları arama, plan, program ve proje geliştirme, araştırma ve değerlendirme maksadıyla oluşturulan komisyonlarda görevlendirilen personeli,

Yıllık Eğitim Planı: Belediyede görev yapan yada görevlendirilecek personelin, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hizmet ile ilgili çeşitli branş veya konularda düzenlenecek eğitim faaliyetlerinin dönemlerini, başlangıç ve bitiş tarihlerini, eğitimlere katılacak personelin sayısını ve niteliklerini belirtmek amacıyla bir cari yıl için hazırlanan planı,

Eğitim Programı: Yıllık eğitim planına göre süresi içerisinde branş veya konularda nasıl eğitim yapılacağını düzenleyen programı,

Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan personelin, idarenin amaç ve politikasını, yapısını, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tanımaları, yapacağı işlerle ilgili bazı temel bilgileri öğrenmeleri için yapılan, giriş, tanıtma, intibak ve alıştırma eğitimini,

İşbaşı Eğitimi: Personele gerekli olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla iş ortamında yapılan eğitimi,

Tamamlama Eğitimi: Belediye içinde görev değişikliği yapılan veya yeni bir görevle görevlendirilen personele verilen eğitimi,

Özel Alan Eğitimi: İdare içi ya da idare dışında personeli özel hizmetler için çeşitli alanlarda yetiştirmek, uzmanlaştırmak üzere gerçekleştirilen eğitim programları, yabancı dil ve ilk yardım eğitimi gibi daha genel amaçlı düzenlenebilecek eğitim programlarını,

Geliştirme Eğitimi: Personelin hizmet öncesi eğitimde kazandığı bilgi ve becerilerden geçerliğini ve etkinliğini kaybedenlerin yerine yenilerini kazandırmak, uzmanlık alanı ile ilgili yeni gelişmeleri öğretmek ya da yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimleri,

Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerden Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Unvan Değişikliği: Kazanılmış olan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Kurum Dışı Eğitim: Aydın Büyükşehir Belediyesi dışındaki kurum ve kurum merkezlerinde hizmetle ilgili olarak uygulanan eğitimi,

Kurs: Personelin sahip olduğu niteliklerin artırılması için yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı amaçlayan, bir eğitim programına göre yürütülen ve sonunda başarı değerlendirilmesi yapılan faaliyeti,

Kursiyer: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan personeli,

Seminer: Personelin tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen kısa süreli ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılmayan eğitim faaliyeti,

Katılımcı: Personelin belirli konuda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen kısa süreli ve sonunda başarı değerlendirmesi yapılmayan eğitim faaliyetlerine katılanları,

Katılım Belgesi: Katılımcılara, eğitimi düzenleyen birim tarafından Başkan imzasıyla verilen, içeriğinde eğitim faaliyetinin açık adı, tarihi, dönemi, katılımcının adı ve soyadı bulunan belgeyi,

Başarı Belgesi: En az 20 saat veya daha uzun süreli eğitime katılan ve eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan personele, eğitimi düzenleyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Başkan imzasıyla, içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, kursiyerin adı, soyadı ve unvanı bulunan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Esasları Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

 

MADDE 5 - (1) Hizmet içi eğitimin hedefi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı ve Performans Programında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

 1. Personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak,
 2. Personele, devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumlulukları ile mesleki etik ilkelerini öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,
 3. Yönetimde ve uygulamada verimlilik, tutumluluk ve etkililiğin arttırılmasını sağlamak,
 4.  Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
 5. Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,
 6. Personelin, bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

 

 

 

 

 

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

MADDE 6- (1) Hizmet içi eğitimde belirtilen hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

 1. Eğitimin sürekli olması,
 2. Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
 3. Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin belirlenen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi,

ç) Gerektiğinde ilgili tüm Daire Başkanlıkları ve ilgili birimlerle eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç, gereç ve eğitici değişiminin sağlanması,

 1. Kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması
 2. Eğitimin, Aydın Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planında yer alan amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları doğrultusunda ve bir plan dahilinde düzenlenmesi,
 3. Eğitimin, etkinlik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
 4. Eğitim yapılacak ortamların, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

ğ) Her amirin birimindeki personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olmasının sağlanması,

 1. Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmeleri,

ı) Hizmet içi eğitime katılan personelin başarısının izlenmesi.                             

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

 

Eğitim Teşkilatı

MADDE  7 – Aydın Büyükşehir Belediyesinin hizmet içi eğitim faaliyetleri ;

 

 1. Eğitim Kurulu,

 

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğü  tarafından yürütülür.

 

            Eğitim Kurulu

            MADDE  8 –

(1) Başkanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Genel Sekreterin veya görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında; Başkanlığın ana, danışma, ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinin en üst amirlerinden oluşur. Kurul üyelerinin özürleri halinde vekilleri kurul toplantılarına katılırlar.

 

(2) Eğitim Kurulu her yıl Başkanlığın bütçe çalışmaları tamamlanmadan önce toplanır. Gerekli görülen hallerde de Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

 

 (3) Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, kararlar Başkanın onayı ile kesinleşir. Kurulun sekreterya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü yürütür.                                              

Eğitim Kurulunun Görevleri

MADDE 9 - Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;

 1. Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını belirler,
 2. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını belirler,
 3. Hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları giderir,

ç) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla eğitime gönderilecek personeli belirler,

 1. Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurur,
 2. Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri inceler ve karara bağlar,
 3. Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, personel eğitimi veya ilgili personel değişimi bakımından Belediyeye fayda sağlayacak imkan ve kaynakları belirler,
 4. Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, katılacak personel sayısını belirlemekle görevlidir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Görevleri

MADDE 10 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı eğitim konusunda;

 1. Belediyenin hizmet içi eğitim faaliyetlerini koordine etmek,
 2. Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,
 3. Çeşitli kuruluşların düzenlediği kurslara Belediye personelinin de katılması yönünde girişimlerde bulunmak, kursları izlemek ve gerekli önerilerde bulunmakla görevlidir.

ç) Yıllık eğitim planını hazırlamak,

 1. Eğitim Kurulunun görüşü ve Başkanın onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,
 2. Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 3. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ışığı altında; belediyenin Stratejik ve Performans Planları eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, birimlerin önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını belirleyerek Eğitim Kuruluna sunmak,

g) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Belediye personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,

ğ) Eğitim Kurulunca belirlenen; okutulacak dersler, seçilecek öğretim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları onaya sunmak,

h)Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

ı) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

i)Hizmet içi eğitime katılanların her türlü belgelerini, puantajlarını, arşivlemek,

j) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri belirleyerek eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

k) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

 l) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

m) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırmalar yapmak,

n) Eğitim metotları, tipleri, teknikleri, genel ve özel nitelikleri, eğitim ihtiyaçları ve alanlarıyla ilgili rapor hazırlamakla görevlidir.

o) Görevde yükselme ve unvan değişikliği esasına dair yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimine katılacak personel ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ö) Hizmet içi eğitim taleplerini almak.

 p) Hizmet içi eğitim taleplerini değerlendirmek,

 r) Yıllık Hizmet içi eğitim planını duyurmak,

s) Kesinleşen eğitim programını dairelere bildirmek, her eğitimin uygulamadan en az 5 (beş) gün önce ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak,

ş) Hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesini koordine etmek,

t) Eğitim faaliyetleriyle ilgili anket formları hazırlayarak, analiz etmek, analiz sonuçlarını

değerlendirmek,

u) Eğitimin elektronik ortama kayıt yapılmasını sağlamak.

 

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

 

Eğitim Görevlilerinin Seçimi

MADDE 11 - (1) Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki personel görevlendirilir.

 1. İlgili program konusunda Belediye bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Belediye dışında uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Sekreterlik makamının onayı ile Belediye dışından da eğitim görevlisi sağlanabilir.
 2. Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle eğitime katılamayacakları hususu da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri görevlendirilebilir.
 3. Resmi hüviyetli eğitim görevlisi temin edilememesi halinde hizmet alımı yapılabilir.

 

 

 

 

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

MADDE 12 - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Başkanlık içerisinden seçilecek eğitim görevlilerinin eğitimde yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve sunuş yeteneğine sahip, yüksek öğrenimli olması.

b) Üniversitelerden görevlendirileceklerin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması.

c) Diğer Kamu görevlilerinin, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında bir kadroda çalışmakla beraber, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye ve bunları eğitim göreceklere anlatma yeteneğine sahip yüksek öğrenimli olması.

d) Resmi görevli olmayanlardan belirlenecek eğitim görevlilerinin ise, konularında uzman kişiler olması.

Şartı aranır.

 

  Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

     MADDE  13 –(1) Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

   a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

   b)Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

   c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

   d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

   e) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

    f) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

    g) Eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

    h) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle yükümlüdürler.

(2)    Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

 

 Program Yöneticisinin Görevleri

MADDE 14 - (1) Eğitim Şube Müdürü program yöneticisidir;

 1. Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtmak,
 2. Eğitim programının uygun bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim görevlileri ile eğitime katılanlar arasında işbirliğini tesis etmek,
 3. Eğitim faaliyeti ile ilgili hususlar için eğitim faaliyetinin yapıldığı yerin yetkilileri ile temasa geçmek ve gerekli tedbirleri almak,

ç) Eğitim faaliyeti ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla eğitim faaliyetinin başlamasından önce eğitimin yapılacağı alanda denetlemelerde bulunmak,

 1. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için, ilgili birimler ve eğitim görevlilerinin de görüşünü alarak gerekli araç ve gereçlerin temini ile ilgili işlemleri yapmak/yaptırmak,
 2. Gerekli gördüğü zamanlarda, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar ve diğer görevlilerle, programın uygulanışı hakkında değerlendirme ve gelecek faaliyetler için yeni öneriler almak amacıyla toplantılar yapmak,

ve zamanda, kullanılabilir durumda bulunmasını sağlamak,

 1. Katılımcı veya kursiyerlerin devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını izlemek, devam çizelgesine günü gününe işlemek ve eğitime katılmayan personel ile eğitim görevlilerinin devam durumlarını tespit etmek,

g) Eğitime katılanların konulan kurallara uymalarını sağlamak,

ğ)Eğitime katılanların her türlü izin, sağlık ve istirahat işlemlerini yürütmek,Eğitime katılanlara eğitim değerlendirme anketini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

  h)Eğitim görevlilerinin yapacağı başarı değerlendirme işlemleri sonrasında kursiyerin başarı notunu tespit ederek, değerlendirme fişini doldurmak,

ı) Eğitimler sonunda eğitimi başarı ile tamamlayanlara verilecek olan belgelerinin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,

i) Ders ücretlerini ödemeye esas olacak, işlenen konuların saat toplamlarını gösteren cetveli hazırlamak,

  j)Eğitimin genel bir değerlendirmesini yaparak hazırlayacağı sonuç raporunu İnsan

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek,

k) Eğitim faaliyetleri konusunda verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

 

Yıllık Plan ve Programlar

      MADDE  15 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, diğer birimler ile işbirliği yapar ve Eğitim programında yer verilmesini istedikleri önerilerini dikkate alarak her yıl Eylül ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar.

Öneriler en geç Eylül ayı sonuna kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Plan ve Program taslağı halinde Eğitim Kuruluna sunulur.

 Bu program ve plan Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Ekim ayı sonuna kadar Başkan onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Başkanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından önce bütün birimlere duyurulur.

     (2)- Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

 

Yıllık Eğitim Planı Dışında Eğitim Düzenleme Talepleri

MADDE 16- (1) Birimler, gerekçe bildirerek Eğitim Planlarında bulunmayan ancak sonradan ihtiyaç duyulan eğitimlerin düzenlenmesini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından talep edebilirler.

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü bu talepleri;

 1. Yıllık Eğitim Planında belirtilen genel ilke ve esaslara uygunluğu,
 2. Kurumsal ve bireysel yararlar,
 3. Eğitim yeri ve bütçe imkanlarının yeterliliği,

yönünden inceler. Birimlerce ihtiyaç duyulan eğitimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, ilgili birimin de görüşü alınarak Başkanlık Makamının onayına sunulur. Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde Yıllık Eğitim Planına dahil eder.

Hizmet İçi Eğitimin Türleri

MADDE 17- (1) Değişik görevlerde bulunan veya çeşitli unvan yada eğitim durumu açısından farklı düzeydeki personelin hizmet içi eğitimi aşağıdaki şekillerde yapılır:

 1. Oryantasyon Eğitimleri,
 2. İşbaşı Eğitimleri,
 3. Tamamlama Eğitimleri,
 4. Özel Alan Eğitimleri,
 5. Yükselme Eğitimleri,
 6. Geliştirme Eğitimleri
 7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vb.

(2) Ayrıca, birimlerince personele çalışma alanları ile ilgili daha fazla bilgi ve beceri kazandırmak, teknolojik gelişmeleri ve yeni yöntemleri tartışmak, karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanma imkanı sağlamak amacı ile Başkanın onayı alınmak suretiyle kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel ve inceleme gezileri, iş gidişatı görüşmeleri türünden her türlü hizmet içi eğitim faaliyeti de düzenlenebilir.

Oryantasyon Eğitimleri

MADDE 18- (1) Bu eğitimler, kuruma yeni gelen personeli yapacağı işe hazırlamak amacıyla kısa süreli olarak düzenlenir. Eğitimde personele, kurumsal tutum, davranış ve çalışma ilkeleri ile işin gerektirdiği temel bilgiler öğretilir.

 

İşbaşı Eğitimleri

MADDE 19- (1) Belediyede görevli her derecedeki personel, işbaşı eğitimine tabi tutulur.

 1. İşbaşı eğitimleri, denetlemelerde görülen aksaklıkları gidermek ve geliştirme eğitimi programında yer almayan fakat ihtiyaç duyulan konuları öğretmek üzere birim amirleri tarafından iş ortamında verilir. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinden birim amirleri sorumludur.

Tamamlama Eğitimleri

MADDE 20- (1) Tamamlama eğitimleri; başka bir göreve atanan personele yeni görevin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmak amacıyla düzenlenir. Eğitim görevlisi olarak, daha önce benzer görevlere giden personelden de yararlanılabilir. Bu eğitimlerin süresi ve programı eğitimi düzenleyen birim amirliklerince belirlenir.

Özel Alan Eğitimleri

MADDE 21- (1) Özel bir hizmet alanına yönelik olarak düzenlenen bu eğitimler ilgili birimin organizesinde, diğer birimler tarafından düzenlenir.

 

Yükselme Eğitimleri

MADDE 22- (1) Belediye bünyesinde çalışanlardan görevde yükselenlere yönelik olarak yeni görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak amacıyla toplu veya gruplar halinde eğitimler düzenlenebilir.

 1. Yöneticilik eğitimi kursuna katılan her derecedeki personelden eğitim sonunda ilk %5’e girenlere diğer ülkelerin uygulamalarını yerinde görmek, fikir alışverişinde bulunmak ve yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla toplu veya gruplar halinde yurtdışı eğitim gezisi düzenlenebilir.
 2. Görevde yükselme sınavlarına ait hazırlık eğitiminin uygulanması ve planlanmasında; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta  Yönetmeliği, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”, hükümlerine uyulur.

Geliştirme Eğitimleri

MADDE 23- (1) Personele, hizmette kullanılacak yeni yöntem ve teknikleri öğretmek, kurumsal veya bireysel bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. Bu amaçlı kurum dışından alınan ve belgelendirilmiş eğitimler bu kapsamda değerlendirilir.

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

MADDE 24- (1) Belediye, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bu amaçla, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hazırlanacak eğitim programları dahilinde yapılacak eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilerek çalışanların bu programlara katılması sağlanır.

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16’ncı, 17’nci ve 18’inci maddelerine dayanılarak 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

Hizmet İçi Eğitim

MADDE 25 - (1) Hizmet içi eğitim;

 1. Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır,
 2. Asli memurluk süresi içinde; bilgi tazeleme eğitimi, değişikliklere intibak eğitimi ve üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak işbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

Eğitim Programları

MADDE 26 - (1) Hizmet içi eğitim programları Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda;

 1. Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajdan oluşan Adaylık Eğitimi,
 2. Değişikliklere İntibak Eğitimi,
 3. Bilgi Tazeleme Eğitimi,

ç)     Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,

d)     Görevde yükselme eğitimi,

          e)   Eğiticilerin Eğitimi olmak üzere; kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, sergi, staj, araştırma, inceleme gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim Programı

MADDE 27 - (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde uygulanacak eğitim programında faaliyetin amacı, konusu, öğretme ve öğrenme faaliyetleri, öğretim ilkeleri, öğretim metot ve teknikleri değerlendirmeye esas olacak ölçme araçları yer alır.

Eğitim Programı Değişikliği

MADDE 28 - (1) Eğitim faaliyeti başlamadan önce hazırlanan eğitim programında hangi konuların hangi eğitim görevlisi tarafından verileceği açıkça belirtilir. Faaliyetin türü ne olursa olsun, öğretim programı dışına çıkılamaz. Ancak gerekli görüldüğü takdirde program yöneticisi ve eğitim görevlilerinin birlikte vereceği teklif ile Başkanın onayının alınması şartıyla değişiklik yapılabilir.

 

Eğitim Konuları ve Süresi

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

 1. Programların süreleri, varılmak istenen amaca uygun olarak; programın yeri, tahsis olunacak ödenek, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar gibi programı oluşturacak unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Günlük ve Haftalık Çalışma Süresi

MADDE 30 - (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin haftalık çalışma saati 10 (on) ders saatinden az, 40 (kırk) ders saatinden fazla; günlük çalışma saati 2 (iki) ders saatinden az, 8 (sekiz) ders saatinden fazla olamaz. Günlük ders saatleri 40 (kırk) dakika, blok ders saati ise 80 (seksen) dakikadır.

Eğitim Faaliyeti Süresi Değişikliği

MADDE 31 - (1) Eğitim faaliyeti süresinin veya ders saatlerinin gerektiğinde artırılması ya da azaltılması program yöneticisi ve eğitim görevlilerinin birlikte yapacağı teklif ile Başkanın onayı alınarak yapılabilir.

 

 

Eğitim Yeri ve Yönetimi

MADDE 32 - (1) Hizmet içi eğitimin Başkanlığa bağlı birimlerde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir ya da hizmet alımı yapılabilir.

 1. Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek olan program yöneticisi tarafından yürütülür.
 2. Eğitim ortamlarının yetişkin eğitimine uygun olmasına dikkat edilir.

Yurtiçi Diğer Kurumlarda Eğitime Katılma

MADDE 33 - (1) İlgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlar ile Başkanlıkça müşterek belirlenecek esaslara veya protokollere göre düzenlenecek uzun ve kısa süreli eğitim programlarına katılacak personelde;

 1. Eğitimin yapılacağı kurumun belirlediği şartlara uygun olmak,
 2. Belediyenin hedefleri ve eğitim politikası doğrultusunda belirlenecek seçme kriterlerine uygun olmak,
 3. Eğitime katılma isteği, görevli olduğu birim amiri ve Başkanlıkça uygun görülmek, şartları aranır.

  d) Yayın Yoluyla Eğitim : Personelin görgü ve bilgisini arttırmak amacıyla kuruluş tarafından bastırılacak, satın alınacak, tercüme edilecek literatür ve çeşitli mesleki yayınlarla yapılan eğitimdir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

 

Eğitime Katılma

MADDE  34 –(1) Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu sağlamakla yükümlüdür.

(2) Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir.

Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8’ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

(3) Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri, işçiler için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve Sözleşmeli memurlar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği hükümleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel Anonim Şirketinde görev yapan personeller için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

(4) Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden Program Yöneticisine bağlıdır.

(5) Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Eğitim Şube Müdürlüğüne  vermekle yükümlüdürler.

      

      Sınav Komisyonu

        MADDE 35 –(1) Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında veya görevlendireceği kişinin başkanlığında program yöneticisi ile eğitim görevlisinden oluşan bir sınav komisyonu kurulur.

 1. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarı sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir.
 2. Sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kâğıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren tutanak Sınav Komisyonunca düzenlenir.

 

Sınavlar

MADDE 36 - Eğitime katılan personelin başarısı, eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya sonunda, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur.

           a) Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümleri kapatılır.

   b) Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar. İstedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

   c) Yazılı sınavların süresi, sorular ve cevap anahtarları, sınavdan önce sınav komisyonunca  belirlenir.

   d) Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

            e) Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır. Ayrıca bunlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yada ilgili mevzuatın disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

            f) Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.

 

Sınav Sonuçlarının İlanı

MADDE 37- (1) Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenmek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE  38 –(1) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak, on gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanına yapılır. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç en geç on gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

(2)Sınav kağıtları İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından;

a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl,

b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,

c) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları birimlere de bildirirler.

 

Değerlendirme

MADDE 39 - Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde her sınav için başarı notu 60 puandır.

a) Sınavlarda;

  0 -  59 Başarısız,

60 -  69 Orta,

70 -  89 İyi,

90 -100 Pekiyi

olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar tam puana tamamlanır.

           b) Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde puanların aritmetik ortalaması alınır.

c) Sınav sonunda gerekli başarı puanını almamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir. Başarılı olanlara Eğitim Şube Müdürlüğünce “Başarı Belgesi” verilir ve bu Belgenin de bir sureti kişinin özlük dosyasına konulur.

 

Disiplin

MADDE  40 – (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.

(2) - Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

           (3) - Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

(4) - Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca katılmayanlar hakkında memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri, işçiler için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve Sözleşmeli memurlar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

 

 

İzinler

MADDE 41 - (1) Hizmet içi eğitime katılanlar, eğitim süresince hastalık izni ve kanuni mazeretler dışında izin kullanamazlar. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Eğitim Giderleri

MADDE 42 - Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili giderler eğitimin niteliğine göre ilgili birim bütçelerinden karşılanır.

 

Eğitim Görevlilerinin Ve Eğitime Katılanların Giderleri

MADDE 43 – (1)Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.

(2) - Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

     (3) - Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde harcırah ödenmez.

           (4)- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı uyarınca yapılacak eğitimlerle ilgili tüm iş ve işlemler ile yapılacak tüm giderler eğitimlerde görev alacak Yönetici, Eğitici ve Eğitim görenlerin geçici görev yolluk ve yevmiyeleri bütçe imkanları dahilinde eğitimi talep eden birimlerce ödenir/yapılır.

 

 Saklı Hükümler

            MADDE  44 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve  Aydın Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 45 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilip onaylanmasını müteakip 3011 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Belediyeye ait kurumsal internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

(Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2019 gün ve 410 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)