444 40 09
« Geri Dön

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

10.12.2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri
Duyuru Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI 10.12.2019

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No: 405

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının III. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 406

Karar: 5620 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’ncü maddesi gereğince 1 adet geçici işçinin 2020 yılında 12 ay süre ile çalıştırılmasını teminen hazırlanan Vize Cetvelleri’nin vize edilmesine ve 5620 sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince 2020 yılında Büyükşehir Belediyemiz norm kadro standartları cetvelinde belirlenen memur norm kadro toplam sayısının yüzde yirmisi oranını geçmeyecek sayıda geçici işçi çalıştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:407

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarih ve 09 sayılı Kararının yürütmesinin durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 408

Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2019 tarih ve 255 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 409

Karar: Çine İlçesi, Yenimahalle, 567 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, 12.281,99 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan “Sosyal ve Spor Tesis Alanının” 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz olarak 3 yıl süreyle Çine Belediye Başkanlığı adına tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 410

Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.