444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Duyuru Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Aydın Büyükşehir Belediyesine ait kadrolara aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 21/02/1983 tarih ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik’in 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Tanımlar

Görev ve yetki

MADDE 4- Aday memurların eğitiminde koordinasyon, haberleşme, teknik ve idari işlerin planlanması, eğitim malzemesi temini, uzman getirilmesi ve genel olarak özlük işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye         : Aydın Büyükşehir Belediyesini,

Başkan           : Aydın  Büyükşehir Belediye Başkanını,

Başkanlık       : Aydın  Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,

Belediye Meclisi        : Aydın  Büyükşehir Belediye Meclisini,

Genel Sekreter          : Aydın  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini

Genel Sekreterlik      : Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini,

Daire Başkanı           : Aydın  Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Başkanını,

Daire Başkanlığı       : Aydın  Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Başkanlığını,

Müdür           : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Daire Başkanlığı Eğitim Şube  Müdürünü,

Müdürlük      : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünü,

a)Aday Memur: İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavları kazanarak; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Aydın  Büyükşehir Belediyesi kadrolarına atananları,

b)Asli Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişileri,

c)Adaylık Süresi: Devlet, kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

ç)Temel Eğitim: Bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

d)Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı kurumu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

e)Staj: Aday memurlara belediyedeki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

f)Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,

ğ)Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini puanlama yoluyla ölçme işlemini ifade eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ile İlgili İlke ve Esaslar

 

 Eğitimin Genel İlkeleri

MADDE 6- (1) Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

a)Eğitimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

b)Aday memurların; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılarak zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

c)Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

ç)Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirini takip eden sıra içinde devam eder.

d)Eğitimler, aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.

e)Eğitimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yapılır.

f)Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

g)Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memur, asli memurluğa atanamaz.

Temel Eğitim İle İlgili İlkeler

MADDE 7 - (1)Temel eğitimin hedefi, aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

(2)Bu eğitim, her sınıf ve kadrodaki memura, ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

(3)Bu eğitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz. Eğitim Aydın  Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen tarihte başlar.

Hazırlayıcı Eğitim İle İlgili İlkeler

MADDE 8 - (1)Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

(2)Hazırlayıcı eğitimin süresi, bir aydan az üç aydan çok olamaz.

(3)Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Staj İle İlgili İlkeler

MADDE 9 - (1) Stajın hedefi; aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

(2)Staj; aday memurun görevi ile ilgili olmak üzere Aydın  Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaptırılır.

(3)Staj, iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Eğitim Konuları

MADDE 10 - (1) Aday memurların Temel Eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir;

 

1)Atatürk ilkeleri.

2)T.C. Anayasası.

a)Genel Esaslar,

b)Temel Hak ve Ödevler,

c)Cumhuriyetin Temel Organları,

 ç) Yürütme.

3)Genel olarak Devlet Teşkilatı.

4)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

a)Ödev ve sorumluluklar,

b)Genel Haklar,

c)Yasaklar,

ç)Disiplin işleri,

d)Sosyal ve mali haklar,

e)Amir - Memur İlişkileri,

f)Müracaat ve şikayetler,

g)Kılık kıyafet,

h)Yer değiştirme,

ı) Beşeri ilişkiler.

5)Yazışma - Dosyalama usulleri.

6)Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.

7)Halkla ilişkiler.

8)Gizlilik ve gizliliğin önemi.

9)İnkılap tarihi.

10)Milli Güvenlik Bilgileri.

11)Haberleşme.

12)Türkçe Dilbilgisi Kuralları.

13)İnsan Hakları.

14)Etik Davranış ilkeleri.

(2)Hazırlayıcı eğitim konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak;

1)Aydın  Büyükşehir Belediyesinin;

a)Tanıtılması,

b)Görevleri,

c)Teşkilatı,

ç) İlgili mevzuatı,

d)Diğer kurumlarla ilişkileri.

2)Aday memurun görevi ile ilgili hususlar.

3)Kurumun uygun göreceği diğer konular.

4)Etik Davranış ilkeleri.

(3)Staj dönemi konuları; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

 

Eğitim Programları

MADDE 11 - (1) Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan Temel Eğitim Programı, ders notları ve soruları, Sınav Eğitim Yönetme Kurulu tarafından Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.

(2)Hazırlayıcı Eğitim Programları, 10’ uncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Sınav  Eğitim Yönetme Kurulu tarafından hazırlanır.

(3)Staj Programları, Sınav  Eğitim Yönetme Kurulu tarafından hazırlanır.

Programların Dağıtımı

MADDE 12 - (1) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Programlarının dağıtımı ile Hazırlayıcı Eğitim Programının sorularının hazırlanmasını Sınav Eğitim Yönetme Kurulu sağlar.

Eğitim Yapılması

MADDE 13 - (1) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar programlar çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca yaptırılır.

(2) Hazırlayıcı eğitim ve staj programları, bu eğitimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, yeri ve eğitime katılacakların sayısı, eğitimlerin başlamasıyla birlikte Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu

Sınav Sorularının Hazırlanması

MADDE 14 - (1) Temel eğitim sınav soruları eğitim programları ile birlikte Devlet Personel Başkanlığından temin edilir. Temel Eğitim sınavında sorulacak sorular, soruların eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 10 uncu maddede tespit edilen konuları kapsayacak ve eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet olmak üzere hazırlanarak zarflanır, zarflar kapatılıp mühürlenip, imzalanır ve bir torbaya konularak Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonuna teslim edilir.

(2) Hazırlayıcı eğitime ilişkin sınav soruları, aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak, eğitim programlarındaki her konu için ayrı ayrı olmak üzere konuların ağırlıklarına göre Sınav Eğitim Yönetme Kurulu tarafından hazırlanarak Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonuna teslim edilir.

Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

MADDE 15 - (1) Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır.Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.

a)Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar.

b)Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

c)Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.

ç) Sınav sonunda; sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

(2) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir.

Temel Eğitim Sınavları

Madde 16 - (1) Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda 14 ve 15 nci maddede yer alan esaslar uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı ayrı olmak üzere kura usulü ile adayların huzurunda tespit edilir.

 

Değerlendirme

MADDE 17 - (1) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a)Bu eğitimlerde sınav kağıtları, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları, komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

b)Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı, sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

2)Staj: Staja katılanlar Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi ile değerlendirilirler.  Staj Değerlendirme Belgesi ek-1’de gösterilmiştir. Bu dönemdeki aday memurlar yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutularak da değerlendirilebilir, bu takdirde değerlendirme bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılır.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

MADDE 18 - (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilan edilir.

(2) Ayrıca, sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı Sınavlara İtiraz

MADDE 19 - (1) Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde, dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

(2) Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

 

Sınavlara Katılmama Hali

MADDE 20 - (1) Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

(2) Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenlerde sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.

Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

MADDE 21 - (1) Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar.

a)Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,

b)Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

c)Kendi yerine başkasını sınava sokanlar, hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

 

Sınavların İptalini Gerektiren Haller

MADDE 22 - (1)Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Aydın  Büyükşehir Belediyesi Sınav Eğitimi Yönetme Kurulunca iptal edilir.

a)Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti,

b)Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti,

c)Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması,

(2)Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

 

 

Sınav Eğitim Yönetme Kurulu

MADDE 23 - (1) Bu kurul, Büyükşehir Belediye Başkanının görevlendireceği Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve üç Daire başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sınav Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri

MADDE 24 - (1) Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

b)Temel Eğitim programlarını ve sorularını Devlet Personel Başkanlığından temin etmek,

c)Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,

d)Eğitici personel temin etmek,

e)Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

f)Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,

g)Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak,

ğ)Eğitimleri denetlemek,

h)Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek ve sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

ı)Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Teşkili ve Görevleri

MADDE 25 - (1) Eğitime tabi tutulacak aday memurların eğitim ve sınavla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek üzere kurulacak olan Aydın  Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun başkan ve üyeleri; eğitilecek aday memur sayısı, adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak müdür ve üstü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere Sınav Eğitim Yönetme Kurulunca oluşturulur.

(2) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonun görevleri şunlardır;

a)Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,

b)Eğitimleri Sınav Eğitim Yönetme Kurulu tarafından temin ve tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

c)Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,

d)Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

e)Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

f)Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

g)Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

h)Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Bildirme

MADDE 26 - (1) Görevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilen form doldurulmak suretiyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından en geç bir ay içinde adı geçen başkanlığa bildirilir.

(2) Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutulur.

 

Memuriyete Alınmama

MADDE 27 - (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz.

(2) Üç yıllık sürenin tespitinde Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Ders Ücretleri

MADDE 28 - (1) Eğitim işlerinde eğitim - öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

MADDE 29 - (1) Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.

a)Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl.

b)Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl.

(2) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakı ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumunu yazılı olarak kuruma bildirirler.

 

İşbirliği ve Ortak Eğitim

MADDE 30 - (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında; diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir, ortak eğitim imkânlarından yararlanılabilir.

 

Eğitim ve Öğretim Elemanları

MADDE 31 - (1) Aydın  Büyükşehir Belediyesi Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerinde;

a)Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman-ehil kişilerden

b)Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman-ehil kişilerden

c)Üniversite ve yüksekokulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından yararlanırlar.

Eğitim yeri:

MADDE 32 - (1) Hazırlayıcı eğitim, temel eğitim ve staj uygulamaları Aydın  Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilip onaylanmasını müteakip 3011 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Belediyeye ait kurumsal internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

(Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/09/2019 gün ve 280 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAY MEMURLAR

STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

Ek-1

 

FOTOĞRAF

 

1.ADAY MEMURUN KİMLİĞİ

a)Adı ve Soyadı :

b)Kurumu :

c)Birimi :

d)Kadro - Unvan ve Görevi :

e)Doğum Yılı ve Yeri :

f)Baba Adı :

g)Sicil No :

2.ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER

EĞİTİM                                        ALDIĞI PUAN

TEMEL             :

HAZIRLAYICI :

3.MERKEZİ SINAVDA ALDIĞI PUAN

a)Yazıyla :

b)Rakamla :

4.DOLDURMA TALİMATI

a)Bu belge 2 nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.

b)Nitelikler kısmı, aday memurların staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur. Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olacak bilgiler aday memurun görevli olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek; belge, bu bilgilere dayanılarak aday memurun 1 ve 2'nci amiri (1’inci amir olarak Şube Müdürü 2’nci amir olarak Daire Başkanı) tarafından tanzim edilecektir.

c)Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır. Niteliğe verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sütuna yazılmak suretiyle nitelik puanı bulunacaktır.

d)Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluşacağı ilgili kurum veya kuruluşça belirlenecektir.

 

NİTELİKLER

 

Puan ağırlığı ve dağılımı

 

1'inci Amir

 

2'nci Amir

1. GENEL NİTELİKLER

10

 

 

a)Kılık - Kıyafetine özeni

2

 

 

b)Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olması

2

 

 

c)Ağır başlılığı ve vakarı

1

 

 

d)Ciddiyeti

1

 

 

e)Kişisel çıkarlarına düşkünlüğü

2

 

 

f)Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti

1

 

 

g)Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı

1

 

 

2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI

15

 

 

a)Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması

4

 

 

b)Görevlerini tam ve zamanında yapması

5

 

 

c)Üstlerine karşı tavır ve hareketi

3

 

 

d)Masa arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi

1

 

 

e)İtaati

2

 

 

3. ÇALIŞKANLIĞI

15

 

 

a)Görev yapmada heves ve gayreti

5

 

 

b)Araştırma ve inceleme kabiliyeti

5

 

 

c)Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı

2

 

 

d)Fikri yorgunluğa dayanıklılığı

3

 

 

4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU

5

 

 

a)Grup çalışmasına yatkınlığı

3

 

 

b)Geçimliliği

2

 

 

5. GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI

5

 

 

a)Dürüstlüğü

2

 

 

b)Dedi - kodu yapma alışkanlığı

1

 

 

c)Gizliliğe riayeti ve sır saklaması

1

 

 

 

 

 

d)Güveni kötüye kullanması

1

 

 

6. MESLEKİ BİLGİSİ

50

 

 

a)Temsil yeteneği

5

 

 

b)Mevzuat bilgisi

10

 

 

c)Müzakere yeteneği

5

 

 

d)Mesleki bilgisini;

 

 

 

-yazılı olarak ifade etmesi

3

 

 

-sözlü olarak ifade etmesi

2

 

 

e)Problem çözme yeteneği

5

 

 

f)Kavrama yeteneği

5

 

 

g)İletişim kurma

5

 

 

h)Araç-gereci kullanma becerisi

5

 

 

ı)Karar verme yeteneği

5

 

 

TOPLAM PUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMİRLERİN KİMLİĞİ

 

      1'inci Amir                                   2'nci Amir

ADI VE SOYADI                 :          

UNVANI                               :          

KURUMU                             :          

DOLDURULUŞ TARİHİ    :          

 

İMZA VE MÜHÜR              :                                  

 

1'inci Amirin Toplam Notu    :          

2'nci Amirin Toplam Notu     :          

(1 ve 2'nci Amirin Toplam Notlarının

 Aritmetik Ortalaması)           :

STAJ NOTU                          :

 

 

 

…./…./….

TASDİK OLUNUR

 

 

(Tasdik Eden Yetkili Amir)

ADI SOYADI

ÜNVANI