444 40 09
« Geri Dön

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aykome Kuruluş Görev Çalışma Ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği

Duyuru Tarihi: 19 Haziran 2018 Salı

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYKOME KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA VE

USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

1. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç 

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın il mülki sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı  Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.


Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yer almayan altyapı ruhsat süreçlerini, hizmetin nitelik ve niceliğini, mahalli özelliklerini, yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esaslar ile altyapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar.


Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 5393 sayılı Belediye Kanununa, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ve 15.06.2006 tarih 26199 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4– Bu Yönetmelikte geçen;

Büyükşehir: Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni

İlçe Belediyesi: Aydın ili kapsamındaki ilçe Belediyelerini

AYKOME: Aydın Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni

AYKOME Şube Müdürlüğü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nü

Altyapı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi genel olarak yer altından geçebilecek bütün tesisleri, 

Taslak program: Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan programı,

Kesin program: AYKOME Şube Müdürlüğü, taslak programları, öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, anayol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak, kesin program haline dönüştürülmesini,  

Tranşe: Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını, 

Münferit tranşeler:  Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, AYKOME Şube Müdürlüğü’nün tespit ettiği programa ve verilen ruhsata uygun olarak yapılan kazıları, 

Ortak tranşeler:   Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa Ortak Programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu meyanda ilk keşif, ihale dosyası hazırlanması, Kurumların hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi, ortak ruhsatın verilmesini,

Galeri: Altyapı tesislerinin yer altında bir arada geçtiği ortak sistemi,

Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, trotuar, trafik şeritleri ve refüjleri, mahalle bağlantılarını, 

Bariyer:   Tranşelerin uygun yerlerinde konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını önleyen can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemleri, 

Salt çoğunluk: Belli sayının yarısından fazla olan çoğunluğu, 

Kısa Metraj:25m’den küçük uzunlukta yapılan çalışmaları, 

Uzun Metraj:25m’den büyük uzunlukta yapılan çalışmaları,

Arıza: Altyapı hatlarında meydana gelen hasarı,

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi’ni 

ifade eder.

 

2. BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

 

Bağlılık

MADDE 5- Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 


Bağlayıcılık

MADDE 6- AYKOME tarafından alınan kararların tamamı; Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyelerini ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 

 

 

İKİNCİ KISIM

ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞU ve ORGANLAR


Kuruluş

MADDE 7– AYKOME:

a)      GENEL KURUL

b)      YÜRÜTME ORGANI

c)      TEKNİK KURUL’dan meydana gelir.

 

 

1. BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

 

Kuruluş

MADDE 8– (1)AYKOME Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

1.      Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanı ile büyükşehir belediye başkanının belediye ve işletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,

2.      Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,

3.      Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

4.      Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi,

5.      Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

6.      Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

7.      Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş temsilcisi,

8.      Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisi,

9.      Şehir içi Elektrik Dağıtım Şirketi temsilcisi, (Aydem EDAŞ)

10.  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi,

11.  Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara İlçe Belediye Başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

12.  Belediye alt yapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin,

katılımından oluşur.

(2) AYKOME toplantılarına katılacak üst düzey yetkililerin isimleri kurumlarca en az iki kişilik liste halinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilir. Temsilcilerin değişmesi halinde ayrıca yetki belgesi aranır.

(3) AYKOME toplantılarına gündemdeki konularla ilgili, üniversitelerin bölüm temsilcileri ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri AYKOME Başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın davet edilebilir.

(4) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede altyapı yatırımı olmayan kurum ve kuruluşların temsilcileri AYKOME Başkanı tarafından  oy hakkı olmaksızın  davet edilebilir.

 

Görev ve yetkileri

MADDE 9– AYKOME Genel Kurulu; Büyükşehir dâhilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

 1) AYKOME’nin faaliyetlerini düzenleyici kararlar alır, yöntem tespit eder.

 2)Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.

 3) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

 4) Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için “Altyapı Yatırım Hesabı” adı altında bir hesap oluşturur. 

 5) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlıkla ile Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesi sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

 6) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, ilgili kurumca yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar  

7) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için Büyükşehir Belediye Başkanına veya AYKOME Şube Müdürlüğü yöneticisine yetki verir.

 8) Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

 9) AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.

10) Gerekli görülen konularda Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile işbirliği yapar.

 

      Toplantı ve Toplantı Usulü

      MADDE 10-

1)      AYKOME Genel Kurul olağan toplantıları Büyükşehir Belediye Başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında 8.Maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.

2)      Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuları görüşmek üzere en geç bir hafta içinde toplanır.

3)      Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

4)      Toplantılar 8. Maddede sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.

5)      Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

 

 

2. BÖLÜM

AYKOME YÜRÜTME ORGANI Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Çalışma Esas ve Usulleri

 

Kuruluş

MADDE 11- AYKOME Yürütme Organı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’dür.

 

Görev ve yetkileri

MADDE 12-

1)      AYKOME Şube Müdürlüğü altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin kazı izni ruhsat belgesini tanzim eder.

2)      Ayrıca, söz konusu kurumların bilgi ve denetimi altında özel şahısların yapacağı altyapı hizmetlerine ilişkin kazı ruhsat teklifini inceler. Gerekli hallerde ruhsat verir, çalışmaları kontrol eder.

3)      Başkanlığın talimatı doğrultusunda Genel Kurul gündemini hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.

4)      AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyon sağlar.

5)      Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayına sunar.

6)      Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME Genel Kurulu’nun onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

7)      Kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.

8)      Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

9)      Kazı izni ruhsatlarına konu inşai faaliyetler özel teknik bilgi gerektiren konularla ilgili kararlarda ilgili kuruluşların görüşleri esas alınır.

10)  Ruhsatlandırılmış kazıların imalatlarına ve sahada yürütülen çalışmaların AYKOME ilke ve kararlarına uygunluğunu denetler.

 

Çalışma esas ve usulleri

MADDE 13-

1)      AYKOME üyesi olan tüm kurumlar ve ilçe belediyeleri müteakip yılın taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar AYKOME Şube Müdürlüğü’ne iletirler. AYKOME Şube Müdürlüğü, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve Genel Kurulun onayına sunar.

2)      Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.

3)      Kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler acil arıza halleri dışında ruhsatsız altyapı kazısı yapamazlar. Altyapı çalışma ruhsatlarında belirtilen şartlar dışında, bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için bu yönetmelikte belirtilen yaptırımlar uygulanır.

4)      Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda, yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşlarca belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma işlemler 2918, 3348 ve 5539 kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME’nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir. Protokol ile bakım ve onarımı belediyelere devredilen Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollar ile ilgili geçiş izni Karayolları tarafından verilir Altyapı tesisi açım ruhsatı işlemleri AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve zemin tahrip bedeli Altyapı Yatırım Hesabına yatırılır.

   

 

3. BÖLÜM

AYKOME TEKNİK KURULU Kuruluş, Görev ve Yetkileri

 

Kuruluş

MADDE 14- AYKOME Teknik Kurulu, Genel Kurulu’na katılan kurumların kendi belirleyecekleri birer adet teknik temsilciden oluşur. Teknik Kurul Başkanı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü’dür.

 

Görev ve yetkileri

MADDE 15-

1)      AYKOME’nin faaliyetlerine ve uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli kararları almakla görevlidir.

2)      Kurul gerektiğinde kurul başkanının daveti ile toplanır. Teknik Kurula katılacak Teknik Elemanlar Kurumlarca 2 kişilik liste halinde Büyükşehir Belediyesi’ne bildirir. İsim değişikliği halinde ayrıca yetki yazısı aranır.

3)      Genel Kurul onayı ile Teknik Kurul yapılır. Genel Kurul yetki vermiş ise teknik kurul kararı Genel Kurul toplantısı beklemeden uygulamaya konulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ  KISIM

RUHSAT İŞLEMLERİ ve BEDELLERİ, TEMİNAT,

ALTYAPI ÇALIŞMALARI, AYKOME HESABI VE YAPTIRIMLAR

 

 

1. BÖLÜM

Ruhsat İşlemleri

 

Altyapı Ruhsat İşlemleri

MADDE 16- ( Değişik : Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ) 

1.      İl mülki sınırlarında yapılacak olan tüm altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu yönetmelik kapsamındaki işlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesinin “d” fıkrasına göre ruhsat almaya ve Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu bedelleri ödemeye mecburdurlar.

2.      Zemin cinsi birim bedelleri, keşif birim bedelleri, ruhsat birim bedelleri, tahrip birim bedelleri her yıl olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 87.maddesi ile 5393 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararıyla belirlenir.

3.      Altyapı tesisi açım ruhsat bedeli hesabında; Zemin Tahrip Bedeli, Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedeli, Denetim/Tespit Bedeli ve Güvence Bedelleri alınır. Hesaplama kıstasları Ek:3’de gösterilmiştir.

4.      Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan mahalle (mülga köy yolları) yollarında yapılacak altyapı tesisi bedellerinde, Altyapı Ruhsat Açım Bedeli alınmaz. Bu tip yollarda yapılacak çalışmalarda; Zemin Tahrip Bedeli ve Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla hesaplama yöntemi ve birim fiyatı belirlenen Teknik Danışmanlık ve Kontrollük Ücreti (TDK) alınır.

5.      Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarca yapılacak altyapı çalışmaları için ruhsat başvuruları ilgili kurum tarafından AYKOME TAKİP PROGRAMI aracılığı ile AYKOME Şube Müdürlüğü’ne yapılır. Özel Şahıs başvurularında talep sahibi yapacağı şebeke, abone ve parsel bağlantısı başvurusunu ilgili altyapı kuruluşuna yapar.

6.      AYKOME üyesi altyapı kuruluşlarının yetki ve iş kapsamına girmeyen işlerle ilgili yapılan özel kişilerin müracaatları bizzat AYKOME Şube Müdürlüğü’ne yapılır.

7.      Gerek görüldüğü hallerde ruhsatlandırılmış altyapı çalışmalarının, üstyapısı ilçe belediyesi tarafından yapılması şartı ile ilgili belediyeye yönlendirilir. Böyle durumlarda tahsil edilen Zemin Tahrip Bedeli, üst yapı düzenlenmesi yapıldıktan sonra ilgili belediyeye ödenir. Teminat bedelleri bu yönetmelikte belirlenen şartlara göre iade edilir.

8.      Altyapı tesisi başvurusu yapacak kurum tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastral durumunu inceledikten sonra ruhsat başvurusunda bulunur. İmara uygun yapılmayan altyapı tesisine ruhsat yapılmış olsa dahi sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir.

9.      Menhol, baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik, kontrol çalışmaları ve kablo çekimi çalışmaları için kazısız çalışma başvurusu yapılır. Telekomünikasyon firmalarının menhol içi bakım onarım çalışmalarında başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazısız çalışma yapılan yerde kazı çalışmasının yapıldığı tespit edilmesi halinde ruhsatsız çalışma yaptırımı uygulanır.

10.  Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen zemin tahrip bedelleri üzerinden AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ruhsat verilecek işle ilgili üstyapı metrajlarına göre harç ve teminat bedelleri hesaplanacaktır. Başvuru sahibi tarafından hesaplanan harç, zemin tahrip bedeli, teminat bedeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veznesine yatırılması sonrasında ruhsat onaylanır. ASKİ’den sadece teminat bedeli alınmaz. Sadece Büyükşehir Belediyesi altyapı kurum ve kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahiptir.

11.  Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum-kuruluşların, tamamlanan altyapı yatırım, bakım, onarım çalışmalarının altyapı ruhsat açım bedeli,  ruhsat bildirim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ödenir.

12.  Ruhsat başvurularının değerlendirilmesinde ve verilmesinde AYKOME Şube Müdürlüğü serbesttir. Ortak kazılarda ilgili kurumlardan altyapı ruhsatı için belirlenen bedellerin hangisinin alınıp alınmayacağına AYKOME Genel Kurulu karar verir.

13.  Şebeke kazı ruhsatı müracaatları AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara görüş alınabilmesi amacıyla gönderilir, ruhsat talep edilen güzergahlarda çalışma planları bulunup bulunmadığı bilgisi sorgulanır. Altyapı hatları/şebekeler için 3 iş günü içerisinde görüş bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir cevap verilmediği takdirde görüşü olmadığı kabul edilecektir. İlgili kurumlar ruhsat üzerinde görünmesini istedikleri bilgi notlarını bu aşamada bildirir, ortak kazı talebinde bulunabilir.

14.  Yıl içerisinde üstyapı programına alınan yerlerde yapılacak altyapı çalışmalarında ilgili kurumlardan zemin tahrip bedeli alınmaz. Uzun metrajlı şebeke çalışmaları dolayısı ile üstyapısı yenilenecek olan yollarda çalışma yapan kurumdan zemin tahrip bedeli alınır.

15.  Çalışma yapılacak güzergâhla ilgili belediye çalışmanın içeriğini, adresini ve süresini belirten Çalışma Bildirimi evrakını hazırlar, tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile ilgili kurumlara gönderir.

16.  Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda yenileme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda, caddelerden 5 katı, sokaklardan ise 3 katı zemin tahrip bedeli alınır.

17.  İlçe belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında yaptıkları altyapı çalışmaları izne tabi olmakla birlikte herhangi bir bedel alınıp alınmayacağı AYKOME Genel Kurulunda karar verilir.

18.  Çalışma yapılıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, teknik hatadan doğan (bağlantı yanlışlıkları eksik bağlantı vb. gibi) sebeplerden dolayı aynı iş için tekrar çalışma yapan kurum tarafından izin alınmadan kazılması durumunda, kazı yapandan kazılan yerdeki zemin tahrip ücretinin caddeler de 10 katı, sokaklarda 5 katı olmak üzere hesaplanan bedel alınır.

19.  Zemin tahrip bedellerinde alınan minimum tranşe genişlikleri;

ASKİ Kanal: 1mt - ASKİ İçme suyu: 0,50 mt - Telekomünikasyon: 0,50mt -  Elektrik: 0,50 mt Doğalgaz:  0,50 mt ’dir. Mini tranşe ile yapılan çalışmalarda kazı genişliği 0,30 mt olarak hesaplanır.

20.  Hasar tespit bedellerinde alınan tranşe genişliği parke yollarda yukarıda belirtilen genişlikler üzerinden 0,30mt arttırılarak hesaplanır.

21.  İzinsiz kazı müeyyidesi uygulanan çalışmada kazı durdurulur. Çalışma yapılan kısım ruhsatlandırılır. Yaptırım bedeli uygulandığından sadece ruhsat harcı alınır.

22.  Altyapı Tesisi Açım Ruhsat süresi kazı güzergâhı uzunluklarına göre sınıflandırılır;

 0-300 metre arası 20 gün

 301-500 metre arası 25 gün

 501-1000 metre arası 30 gün

 1 km ve üzeri 3 ay

AYKOME Şube Müdürlüğü belirlenen bu çalışma sürelerini istediği oranda arttırabilir ve ya azaltabilir.

23.  Üstyapının altyapı kurumları tarafından yapılacağı, abone ve arıza çalışmalarında üstyapı tamir süresi de göz önünde bulundurularak ruhsat süresi belirlenir. Şebeke çalışmalarında ise ruhsata özel şartlara çalışma tamamlandıktan sonra ne zaman üstyapı çalışmalarına başlanacağı bilgisi eklenir.

 

Süre uzatımı, Zemin tahrip iadesi ve Ek Ruhsat  İşlemleri

MADDE 17-

1.      Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerinin, kazı çalışmasının kazı ruhsatında belirtilmiş başlama ve bitiş tarihleri arasında tamamlanamayacağı belirlendiği takdirde süre bitim tarihinden 3 gün önce ruhsat sahibince süre uzatımı gerekçeleri yazılı olarak beyan edilerek AYKOME Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Süre uzatımı talep nedenleri uygun bulunduğu takdirde ruhsat süresi uzatılır.

2.      Ruhsat süresi içerisinde başlanılmayan, süre uzatımı yapılmayan veya ruhsat iptal talebi yapılmayan çalışmaların, teminat bedelleri hariç diğer bedelleri iade edilmez.

3.      Ruhsat süresi içerisinde yapılan çalışma bildiriminin bitiş tarihi, ruhsat bitiş tarihini en fazla 10 gün geçebilecek şekilde uzatılabilir. Çalışma bildiriminde belirtilen bitiş tarihinden sonra süre uzatımı yapılmadan işin devam etmesi halinde AYKOME Yönetmeliğinin kaçak kazı ile ilgili yaptırım maddesi uygulanır.

4.      Ruhsatta belirtilen metrajın artması durumunda; Ruhsatta belirtilen metrajlara göre çalışma tamamlandıktan sonra, metrajın üzerinde ki çalışmalar için Ek Ruhsat hazırlanır. Ek Ruhsat başvuruları normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır.

5.      Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış işler için ruhsat tarihleri içerisinde iptal başvurusu yapıldığı durumlarda zemin tahrip ve teminat iadesi yapılır.

6.      Ruhsatta belirtilen metrajın altında bir zemin tahrip oluştuğunda yeni belirlenen metraj üzerinden hesaplamalar yapılarak farkın kuruma iadesi gerçekleştirilir.

7.      Kazı Ruhsatı ile ilgili süre uzatımı veya iptal talebi ruhsat süresi içerisinde yapılır. Aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, AYKOME Şube Müdürlüğü bu isteği reddetme hakkına sahiptir. İstenen ek süre AYKOME Şube Müdürlüğü’nce arttırılıp azaltılabilir.

 

Harç ve Zemin türleri birim fiyatları                                                          

MADDE 18-

1.      Altyapı tesis açım ruhsatı için Birim Bedel Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.

2.      Keşif Birim Bedeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.

3.      Altyapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili uygulanacak olan zemin tahrip bedelleri Karayolları Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her yıl belirlenen bedellerine göre güncellenerek AYKOME ’nin teklifi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.(Ek:3)

4.      Elektrik altyapı yatırımları yapan şirketlere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17. Maddesine göre belirlenen zemin tahrip bedelleri uygulanır.

 

2. BÖLÜM

Altyapı Çalışmaları

 

Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi

MADDE 19-

1.      Yapılan tüm altyapı çalışmalarında, kurumlar tarafından müteahhit çalıştırılıyor olsa dahi sorumluluk ruhsat sahibindedir.

2.      Kazı başvurusunun saha incelemesi sırasında (keşfinde) altyapı kurumu tarafından sahada teknik eleman bulundurulması zorunludur. Teknik elemanın gelmemesi halinde başvuru reddedilir.

3.      Kanallar asfalt yollarda 50 m, diğer yollarda 100 m etaplar halinde açılır. Bitirilmeden 2.etap hendek kazısına başlanılmaz. İşin teknik gereği olarak, verilen bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise, ruhsatta açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta kanallar açılabilir.

4.      Altyapı kazıları günlük açılıp kapatılabilecek şeklinde olur. Ancak doğalgaz çelik hat ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında maksimum 100 m, teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunluğun 48 saat açık kalmasına izin verilebilir.

5.      Minimum kazı derinlikleri TSE’nin belirlediği standartlara uygun olmalıdır.

6.      Kazılardan artan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlarında bırakılamaz. Kazı esnasında araçlara yüklenerek depolama alanına gönderilir.

7.      Kazıdan çıkan toprak, kaplaması yapılmış yol ve tretuarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmaz. Yerine ilgili şartnameye uygun malzeme kullanılır.

8.      Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun malzeme ile gömleklemesi yapıldıktan sonra muhakkak surette kurumun teknik şartnamesine göre ikaz bandı kullanılması gerekir.

9.      Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz, kazı boyunca depolanır. Daha sonra malzeme 30'ar cm. kalınlıkta tabakalar halinde serilir, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılır. Tranşe, dolgunun yapımından sonra üstyapı kaplaması kotuna getirilir.

10.  Çalışma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırılacaktır.

11.  Kazı yapan kamu kurum, kuruluş veya şahıslar tarafından altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri kullanılır.

12.  Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurum veya ruhsat sahibi tarafından alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli hallerde akülü flaşör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurur. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından ruhsat sahibi sorumludur.

13.  Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bildirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı, telefon no'su işlenerek konulur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden ruhsat sahibi sorumludur.

14.  Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giymesi sağlanır.

15.  Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlar.

16.  Yönetmeliği yürürlüğe giriş tarihi itibari ile yapılan altyapı hatlarının AYKOME Şube Müdürlüğü’ne CBS uyarlanmı haliyle teslim edilmemesi veya AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından istenen koordinat sistemine göre teslim edilen hatların maksimum +- 40 cm içinde bulunmaması durumunda şebekenin görebileceği olası zararlardan ilgili şebeke projelerini AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim eden kurumlar sorumludur. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi öncesine ait koordinatlı verileri bulunmayan kurumlar, diğer kurumların altyapı ve üstyapı çalışması öncesinde hattın tespiti için sahada eleman bulundurmak zorundadır.

17.  Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Emniyet bandının ve stabilize dolgunun bulunmaması veya hattı olan kurumun sahada hat tespiti yapıp çalışacak kuruma teslim etmemesi, kontrol elemanı görevlendirmemesi durumunda altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu değildir.

18.  Standartlara uygun altyapı hatlarına verilen zararlarda ise hasar, çalışmayı yapan kurum tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı yapan ilgili kurum tarafından ödenir.

19.  Üstyapı imalatına başlanılmadan önce çalışmayı yapan kurum tarafından bilgi verilerek AYKOME Şube Müdürlüğü kontrolünde menhol, rogar, ızgara vb. yapıların mevcut durum kontrolü yapılarak tutanağa bağlanır. Kontrolün yapılmaması durumunda çalışma sonunda menhollerde oluşabilecek sorunlarda sorumluluk üstyapı kurumuna aittir.

20.  Altyapı kurumları tarafından yapılan altyapı şebeke çalışmaları esnasında kurumların hatlarına zarar verildiği andan itibaren acil müdahale süreleri;

ASKİ Genel Müdürlüğü için acil müdahale süresi; Hafta içi: 20 dakika, Hafta sonu: 30 dakika,

AYDEM EDAŞ İl Müdürlüğü için acil müdahale süresi; Belediye merkezlerinde 20 dakika, belediye merkezi dışında 40 dakika,

Doğalgaz için acil müdahale süresi; 15 dakika,

Telekomünikasyon için acil müdahale süresi; 2 saat’ tir.

21.  Altyapı çalışmaları esnasında ortaya çıkabilecek diğer altyapı kuruluşlarına ait hatların deplaselerinde oluşacak maliyet çalışmayı yapan altyapı kurumu tarafından karşılanır.

22.  Altyapı tesisi ile ilgili olarak gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine min. 20mt’de bir kontrol çukurlarının açılması gerekir. Kontrol çukurları için elle kazı yapılır ve aynı gün kapatılır.

23.  Altyapı kuruluşlarının şebeke çalışmalarında üstyapısı yapılacak özellikli caddelere, ana arterlere bağlanan yerleşimi yoğun olan cadde ve sokaklara branşman bırakılır.

24.  Üstyapısı yapılacak cadde ve sokaklarda diğer kurumlara ait menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. görünen tesislerin yükseltilmesi ilgili kurum tarafından yapılır. Doğalgaz vanası, içmesuyu vanası ve doğalgaz servis kutusu yapımı teknik özellik gerektirdiğinde bu tesislerin yükseltme çalışmaları ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır.

25.  Mini kanal ile yapılan altyapı çalışmaları standartlara uygun olmadığından ileride oluşabilecek her türlü deplase ve hasar, mini kanal çalışmasını yapan altyapı kurumun sorumluluğundadır.

26.  Kazı yasakları döneminde, mevsim şartlarının kötü olduğu dönemlerde ve özel durumlarda, çalışmanın yapılması elzem ise beton atılması şartı ile izin verilebilir.

27.  Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda altyapı çalışmasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan altyapı imalatı yapan kurum sorumlu olur.

28.  Aynı ruhsat kapsamında aynı konu ile ilgili yazılı uyarı yapılmış ise ikinci bir uyarı yapılmadan direk Yönetmelikte belirtilen yaptırımlar uygulanır.

29.  Bu yönetmelik altyapı kuruluşları ile Büyükşehir, Büyükşehir yan kuruluşları ve Alt Belediye Başkanlıklarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulur.

30.  Kazı izni verilen güzergahlarda tespit raporunda veya ruhsata özel şartlarda belirtilen güzergah dışına çıkılması durumunda  (farklı cadde veya sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen eksenin dışına çıkılması (sol-sağ) belirlenen zemin cinsinin dışına çıkılması vb.) izinsiz kazı yaptırımları uygulanır.

31.  Yeni yapılacak bir altyapı hattının imalatı, mevcut altyapı hatları ile üst üste çakışmayacak şekilde yapılır.  Zorunlu hallerde mevcut altyapı hattına sahip kurumun belirlediği standartlara ve tekniğine göre imalat yapılır.

32.  Birden fazla cadde ve sokağı kapsayan ve proje üzerinde farklı güzergahların bulunduğu altyapı proje çalışmalarında, kazı güzergahları ile ilgili AYKOME Şube Müdürlüğünden görüş alınır. Hazırlanmış mevcut projelerde ise ihale öncesinde güzergah bildirilir.

 

 

3. BÖLÜM

İş Bitimi Ve Teminat

 

İş Bitim ve ilişik kesme

MADDE 20 -

1.      Büyükşehir Belediyesini ruhsat verdiği altyapı çalışmalarında (ASKİ’nin kendi ekipleri ile yaptığı ve şahıslar tarafından yapılan abone ve arıza çalışmaları hariç) çalışmayı yapan kurum ve kişilerin ilişkilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapı kurumlarına ve ilgili Belediyelere “İlişiği Kesildi Belgesi ve İş Bitim Tutanağı” nı imzalatması ve onay için AYKOME Şube Müdürlüğü’ne iletmesi zorunludur. İş bitim ve ilişiği kesildi belgeleri her bir ruhsat için ayrı ayrı hazırlanır.

2.      Altyapı ve üst yapı çalışması yapan ilgili müteahhit firmaların da (abone bağlantıları dahil)  iş bitimi sonrasında müteahhitliğini yaptığı kurum ile ilişiğini kesmeden önce İlişiği Kesildi Belgesi ve İş Bitim Tutanağını onaylatması zorunludur. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmamış işlerin kesin hesapları yapılmaz. Ayrıca tüm bu işlemler kurum, kuruluş ve şahıslardan altyapı çalışmaları için alınan teminat bedeli veya teminat mektubu iadeleri içinde uygulanır.

3.      İş Bitim Tutanağı ve İlişiği Kesildi Belgelerinin her bir kurum tarafından 2 km ve altındaki çalışmalarda 10 gün, 2 km üzerindeki çalışmalarda ise 20 gün  içerisinde onaylanması veya varsa belirtilen aksaklıkların belge üzerine yazılarak iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen İş Bitim Tutanağı ve İlişiği Kesildi Belgeleri için imzalamayan kuruma yazılı bildirim yapılır resmi cevap verme süresi (5 gün) içerisinde geri dönüş olmadığı takdirde herhangi bir hasar olmadığı kabul edilir.

 

Teminat   

MADDE 21-   

1.      Zemin Tahrip Bedeli alınan ruhsatlarda %50 oranında uygulanır.(TDK uygulamalarında Zemin tahrip bedelinin tamamı alınır.) 

2.      Kesin ve süresiz teminat mektupları kabul edilir.

3.      Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Belediye İşletme ve İştirakleri, Tüzel ve Gerçek kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmaları dolayısıyla, alınması gereken teminat bedeli, Ek:3’de belirtilen şekilde hesaplanıp ve tahsil edilecektir. Hesaplanan Zemin Tahrip Bedeli 250,00 TL. ve üzerinde ise Teminat Bedeli alınacaktır.

4.      Üstyapının ilgili kurum tarafından eski haline getirileceği taahhüt edildiği ve ilgili belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. ASKİ Genel Müdürlüğünden teminat bedeli alınmaz.

 

Teminat iadesi

MADDE 22- (Değişik: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarih ve 58 sayılı kararı)

1-      Ruhsat sahibi tarafından üst yapının onarılması taahhüt edilmiş ise teminat üst yapının bitiminden sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde 6 ay içerisinde iade edilir.

2-      Üstyapısı ilgili belediye tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan teminatlar ruhsat süresi bitiminden en erken 3 ay sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.

3-      İş bitim ve ilişiği kesildi belgeleri AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı sürece teminat iade edilmez.

 

 

4. BÖLÜM

AYKOME Hesabı

 

Hesabın oluşumu ve geliri

MADDE 23- Altyapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

Altyapı koordinasyon merkezinin bütçe Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

Büyükşehir, belediyesi sınırlarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Bu paralar Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Üst yapı çalışmasını ilçe belediyesi yapması durumunda bu bedel ilçe belediyesine aktarılır. AYKOME gelirleri amacı dışında kullanılamaz.

 

Harcama usulü

MADDE 24- Altyapı yatırım hesabının kullanımı Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 25- Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi Fen İşleri Daire Başkanıdır.

 

 

5. BÖLÜM

Yaptırımlar

 

Yaptırımlar

MADDE 26-

1.      Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 5 misli,sokaklardan 3 misli zemin tahrip ücreti, Altyapı Tesis Açım Ruhsat Bedeli ve Denetim Tespit Bedeli alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize zemin olarak işlem yapılır. Saha dolabı, kutu vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda her bir adedi için, Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

2.      Kazısız çalışmaların (madde 16/9) izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumunda her bir tutanak için, Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

3.      Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 1 yıl içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın zemin tahrip bedelinin 5 katı alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu yapılır, yapılmaması halinde stabilize zemin bedeli üzerinden 5 katı bedel alınır.

4.      AYKOME tarafından alınan karar doğrultusunda kazı yasaklarının uygulandığı tarihlerde yapılan izinsiz kazılarda zemin tahrip ücretinin 10 katı bedel alınır.

5.      Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, her bir metre için , Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

 

6.      Ruhsat da üstyapının eski haline getirileceği taahhüt edilmesine rağmen ruhsata özel şartlarda belirtilen süre içerisinde üstyapı çalışmasına başlanılmaması durumunda olumsuzluk yazı ile ruhsat sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren abone ve arıza çalışmalarında 5 gün, şebeke çalışmalarında 10 gün içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması halinde ilgili belediye tarafından üstyapı yapılır ve ruhsat sahibinden zemin tahrip ücretinin 3 katı bedel alınır.

7.      Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılması gerektiği durumlarda kullanılmadığı tespit edildiğinde metre başına , Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

8.      Çalışmalar esnasında hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı tespit edildiğinde, Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

9.      Çalışma süresi ve bitiminde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı (dolgu veya inşaat malzemesi vs.) bırakıldığı tespit edildiğinde, tutanakla uyarı yapılır. 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

10.  Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde, tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda,  her menhol ve baca adedi için Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

11.  Açık bırakılmış, kaybolmuş veya zarar görmüş menhol, rogar vb. yapıların tespitinde, kurum tutanakla uyarılır, sorun giderilene kadar tüm emniyet tedbirleri kurum tarafından alınır ve sorunun 2 gün içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapı için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

12.  Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda her bir tutanak için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

13.  Altyapı çalışmalarında boru gömleklemesi veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.

14.  Çalışma usul ve esasları madde 19/4 de ki uygulamaların dışında gece açık bırakılan tranşeler de her metre için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

15.  a) Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumunda tutanak başına  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

b) Kontrol çukurlarında makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde tutanak başına  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

 

16.  Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rogar vb. için, Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.  Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.

17.  Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması (örtülmesi) durumunda, her biri için, Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.  Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.

18.  Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığı tespit edildiğinde caddelerde ve sokaklarda her bir m için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

19.  Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adı, telefon no’su, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla tespit edilir, ilgili kurumdan  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır. 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır. Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.

20.  Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespiti halinde tutanak ile sahada kuruma uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde tutanak başına  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

21.  Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması (kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması gibi) durumunda her bir m için  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

22.  Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan zemine zarar verilmesi halinde tespit edilen alanın zemin tahrip birim fiyatları üzerinden belirlenen bedelinin 5 katı ücret alınır.

23.  Altyapı kurumları tarafından diğer altyapı kurumları ile çakıştıkları noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun kapatılmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda tutanak başına  Aykome yaptırım bedelleri tarifesinde belirlenen bedeller üzerinden işlem yapılır.

24.  Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mahalle (mülga köy) yollarında izinsiz yapılan kazı çalışması ve yol geçişlerinde hesaplanacak TDK’nın 2 katı ücret alınır.

25.  Makine ile Kazı Yetki Belgesi almadan tranşe çalışmalarında bulunanların tespiti halinde Makine ile Kazı Yetki Belgesi bedelinin 5 katı ücret alınır.

     26. Altyapı yaptırım ( ceza ) bedelleri AYKOME Yönetmelik ekinde yer almakta olup her yıl Belediye Meclis Kararı ile belirlenir.

Altyapı Kontrolleri

MADDE 27- 

  1. Kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin yaptığı veya yaptırdığı altyapı inşaatının ruhsata, program ve teknik şartlara uygun devam edip etmediği AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. Yapılan kazıların uyulması gereken hususlara uygun yapılmayan çalışmaları için kurumlar uyarılır. Uyarıya uyulmazsa gereken tamirat, vs. Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilir ve ilgili mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanır.
  2. Yaptırım bedellerine esas olan tutanaklara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılarak itiraz değerlendirilir, yeni tespit ve değerlendirme sonucunda ilk yapılan işlemler ile ilgili değişiklik, düzeltme ve iptal söz konusu ise bu işlemler Daire başkanlığı Oluru ile tamamlanır. Yapılan yeniden değerlendirme ve itiraz süreçleri sonrasında uygulanacak yaptırım bedelleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararı sonrasında kesinleşir.
  3. Hatalı çalışmalardan dolayı yaptırım uygulanan çalışmalarda, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yaptırım bedeli Büyükşehir belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ödenir. Gecikmiş işlemlerin tahsili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

 

1. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Altyapı ve üstyapı verileri

MADDE 28-

1-      AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki CBS’ne dair her türlü bilgiyi süreklilik arz edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur.

2-      CBS verilerinin Büyükşehir Belediyesi ve AYKOME üyesi altyapı kuruluşları tarafından ortak belirlenen standartlara uygun verilmesi zorunludur. CBS’ye ait her türlü şebeke verisi teslim edilmeyen altyapı çalışmaları ile ilgili iş bitim tutanağı imzalanmayacağından teminat bedeli de iade edilemez.

3-      İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yaptıkları yol, kaldırım vb. işleri ölçerek yol ile ilgili genişlik, uzunluk, kaplama cinsi yapım yılı vb. bilgileri CBS’ne tanımlar.


Komisyonlar

MADDE 29- AYKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için üyeleri arasından komisyon görevlendirilebilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu bu süre içinde vermek zorundadır.

 
Koordinasyon
MADDE 30- AYKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 31- AYKOME’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Harcamalar

MADDE 32- AYKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

 

 Yürürlük

MADDE 33(Değişik: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarih ve 58 sayılı kararı)

Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra Belediyemiz web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 34- Bu yönetmeliğin hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.


GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ihaleleri kesinleşmiş yatırımlara ve protokol düzenlenerek kazı izni verilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlere bu yönetmeliğin aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Ancak yaptırımlar bölümü hükümleri başlamış olan tüm altyapı çalışmaları için hemen uygulanmaya başlayacaktır. Coğrafi bilgi sistemi standartları AYKOME Genel Kurulunda belirlendikten sonra işleme konulacaktır.

 

YÖNETMELİK EKLERİ

      EK1- ALTYAPI TESİSİ AÇIM RUHSATI

      EK2- AYKOME RUHSAT HESAP KAĞIDI

      EK3- ZEMİN TAHRİP, RUHSAT HARCI VE KEŞİF BEDELİ BİRİM FİYATLARI

      EK4- ALTYAPI ÇALIŞMA BİLDİRİMİ

      EK5- TEMİNAT HESAPLAMA KRİTERLERİ

      EK6- İŞ BİTİM VE İLİŞİĞİ KESİLDİ BELGESİ

      EK7- DENETİM RAPORU

      EK8- YAPTIRIM BEDELLERİ CETVELİ