444 40 09
« Geri Dön

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Duyuru Tarihi: 13 Haziran 2018 Çarşamba

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARININ UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu uygulama Yönetmeliğin amacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kara, deniz, hava ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde yer almayan hususlar ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik;

a. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,

b. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,

c. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu,

ç. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (a) ve 15. maddesinin (f) bendi,

d. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

e. Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlükte bulunan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

f. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

 

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a. Belediye: Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni,

b. Belediye Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nı,

c. Daire Başkanlığı: Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı,

ç. Şube Müdürlüğü: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nü,

d. Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan taksi dahil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini,

e. UKOME: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,

f. Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri ve refüjleri, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık, Bağlayıcılık

Bağlılık

MADDE 5- Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi vasıtası ile yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6- Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararlar; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dahilindeki diğer belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer bütün gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 7-

(1) UKOME, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin Başkanlığında;

a. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanınca, Belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlardan en az şube müdürü seviyesinde görevlendirdiği en fazla onbir (11) kişinin,

b. Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,

c. Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi,

ç. Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi

d. Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi,

e. Liman Başkanlığı temsilcisi,

f. Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

g. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

ğ. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi,

h. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

ı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisi,

i. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun temsilcisi,

j. Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayan ve biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.

 (2) UKOME Kurul toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de gündemdeki maddeler oy hakkı olmaksızın davet edilerek görüş alınır.

(3) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

(4) UKOME Kurul toplantılarına katılacak olan yetkililerinin isimleri kurumlarınca her yılın ilk toplantısından önce Büyükşehir Belediyesine bildirilir. Daimi isim değişikliği olması halinde, yeni yetkili temsilci bir yazı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bildirilir. Daimi isim değişikliği halinde ayrıca yetki belgesi aranır.

 

Görevleri ve Yetkileri

MADDE 8- (1) UKOME, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kara, deniz, göl, nehir, ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici, uygulayıcı ve uygulatma kararlarını ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken tesisleri kurma, kurdurma, ve işletme hak ile yetkilerine hazidir. Bu amaçla;

 

a. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b. Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla Büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c. Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülke genelini ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç. Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

d. Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e. Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetkiler doğrultusunda uygulamaya yönelik her türlü yönlendirici kararları almak, görüş oluşturmak ve uygulamakla,

f. İlçe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile Büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

g. Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 13 /10 /1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde, araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle de görevli ve yetkilidir,

h. Her türlü taşıt yolu kenarında yapılacak ve açılacak yapı ve tesislere, Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi ve Geçiş Yolu İzin Belgesi ile ilgili işlemleri yapmak ve yaptırmak. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağındaki devlet ve il yolları ile ilgili hususlarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünü almak.

 

(2) UKOME; Büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile verilen görev ve yetkileri kullanırken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na aykırı hükümleri uygulanmaz.

                                              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı ve Toplantı usulü

 

Toplantı

MADDE 9- (1) UKOME büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7. maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.

 

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belirlenen konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde Başkan tarafından belirlenen yer ve saatte toplanır.

(3) Büyükşehir Belediyesi ve/veya UKOME Şube Müdürlüğü'nün gerek duyduğu hallerde; UKOME toplantı tarihi değiştirebilir.

(4)  Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, Kurul tarafından kabl edilmek şartıyla gündeme alınarak görüşülebilir.

 

Toplantı Usulü

MADDE 10 (1) Bu Yönetmeliğin 8. maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.

 

(2) Mazereti olan üyenin o toplantı için yerine kurumları tarafından yazıyla görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.

(3) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

(4) Ulaşım Koordinasyon Merkezleri Kurul kararları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürütme Organının Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Esas ve Usulleri ile Birimleri

 

Kuruluş

MADDE 11- UKOME'nin yürütme organı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'dır.

 

                                                                                     

Görev, Yetki, Çalışma, Esas ve Usulleri ile Birimleri

Şube Müdürlüğü

 

MADDE 12- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, UKOME ile ilgili hizmetleri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü eli ile yürütür.

(2) Büyükşehir içindeki her türlü ulaşım hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve en kısa zamanda sonuca ulaştıracak birim olan Ulaşım Koordinasyon  Şube Müdürlüğü:

a. Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur,

b. Görüşme tutanaklarını düzenler,

c. UKOME Kurul toplantısında alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir,

ç. UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar,

d. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Nazım İmar Planına ve arazi kullanım, koşullarına uygun ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda Aydın Büyükşehir Ulaşım Planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak UKOME Kuruluna sunar,

e. UKOME Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Teknik Komisyonların Kuruluş Görev ve Yetkileri

 

Teknik Komisyonlar

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

MADDE 13- (1) Ulaşımı etkileyen konularda daha detaylı ve kapsamlı incelenebilmesi için, bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen Belediye, Kurum, Kuruluş ve birimlerin temsilcilerinin katılımıyla; UKOME Kurulunca teknik komisyonlar oluşturulabilir.

(2) Teknik Komisyonlar ihtiyaç duyulduğunda, UKOME Kurul Kararı ile kurulur. Teknik Komisyon katılımcıları komisyon oluşturulması kararı ile birlikte belirlenir.

(3) Teknik Komisyonlar tarafından incelenmesi gereken konular, UKOME Şube Müdürlüğü tarafından  Kurula girmeden önce ilgili komisyonlara havale edilebilir.

(4) Teknik Komisyonlar, UKOME Kurul'unun faaliyetlerine, karar almasına ve uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli istişari kararları alır.

(5) Teknik Komisyonların çalışma süresi, UKOME Kurulunda alınan komisyon oluşturulması kararında belirtilen süredir.

 

 

İlçe Teknik Komisyonları Kuruluş, Görev ve Yetkileri

MADDE 14- (1) Gerekmesi halinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan İlçe Belediyelerinin talebi üzerine, yerel ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini yerinden ve doğru bir şekilde sağlayabilmek amacıyla, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Başkanlığında, bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü, bağlı bulunduğu İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile İlçe Belediye Başkanlarının görevlendireceği teknik personelin katılacağı İlçe Teknik Komisyonları kurulabilir.

(2) İlçe Teknik Komisyonlarına, kendilerini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilir.

(3) İlçe Teknik Komisyonlarında alınan istişari kararlar, UKOME  Kurulu'nda gündeme alınmak üzere Büyükşehir Belediyesine iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Personel görevlendirilmesi

MADDE 15- UKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli dışında da çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Koordinasyon

MADDE 16-  UKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır.

 

Harcamalar

MADDE 17-  UKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

 

Düzenleme yapma yetkisi

MADDE 18– Büyükşehir belediyeleri; ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; a. Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini hususunda Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler.

 

 

Ulaşım hizmetlerine ilişkin işlemler

Madde 19- (1) Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı ve ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde taşıma ihtiyacı, güzergah değişiklikleri UKOME'ce belirlenir.

(2) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar UKOME' ce tespit edilir.

Kazanılmış haklar

Madde 20- Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırlarını oluşturan ve daha önce iİ/İlçe Trafik Komisyonları veya Valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır.

 

Hüküm Bulunmaması

MADDE 21 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile görev alanına giren konularda UKOME Kurulunun aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

MADDE 22- (1) UKOME, görev alanında yer alan hizmetlere ilişkin olarak başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin kararlarında aşağıdaki ölçütleri esas alır:

a. UKOME hizmetlerine ilişkin olarak başvuru sahiplerinden istenecek belgeleri beyan esas alınacak şekilde belirler. Zorunlu olmadıkça işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.

b. Büyükşehir Belediyelerinin görevleri gereği kendilerinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

c. İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

ç. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir. Bu bağlamda başvuru sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahiplerinden nüfus cüzdanı sureti veya ikametgâh belgesi istenmez, bu bilgiler Kimlik Paylaşım sistemi üzerinden alınır. Başvuru sahibinin vergi levhası bilgilerine ihtiyaç duyulması başvuru sahibinin vergi kimlik numarası ve bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı istenerek, Gelir idaresinin kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yapılır. Başvuru sahibinden ayrıca vergi levhası sureti istenmez.

 

 

d. Başvuru sahibinin adli sicil bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, formda adli sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hallerde en geç üç iş günü içinde verir.

e. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen başvuru sahipleri hakkında yapılacak işlemler başvuru formlarında yazılı olarak belirtilir.

f. Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlak ibarelere yer verilmez.

g. Başvuru sırasında istenen formlar aşağıdaki EK_1 formundaki gibi olup, gerektiğinde idarenin internet sayfasında da yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 23- Bu Yönetmelik Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülüp karar alındıktan ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- Bu Yönetmeliği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

MADDE 25- Bu Yönetmelik 25 Madde ve EK_1 formundan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UKOME GENEL KURULU VE/VEYA ALT KOMİSYONLARCA İNCELENECEK KONULARA İLİŞKİN İLGİLİ BELEDİYE, KURUM, KURULUŞ, BİRİM VE ŞAHISLARCA HAZIRLANACAK BELGELER

EK_1

1. Kasis, sinyalizasyon, dolaşım planlama, yön düzenlemeleri,  park yasakları, engelli park yeri talepleri vb. ile ilgili konuların değerlendirilmesi için;

a) Fotoğraf,

b) Sayısal konum bilgisi,

c) Araç Ruhsat Fotokopisi,

ç) Engel raporunun belirtildiği tam teşekküllü sağlık raporu,

d) Başvuru dilekçesi,

2. Kavşak ve Yol Düzenlemeleri, Dolaşım Planı, Geçiş Yolu İzin Belgesi, Ulaşılabilirlik Raporu, Geometrik Düzenleme Projelerinin değerlendirilmesi için,

a) Güncel halihazır harita,

b) Güncel imar planı,

c) Daha önce alınan kararlar ve/veya uygulamalar,

ç) Teknik görüş,

d) Başvuru dilekçesi,

3. Geçiş Yolu İzin Belgesi için ayrıca;

a) Tesisin yerine göre 1/200 Ölçekli Onaylı Vaziyet Planı,

b) Güncel tapu veya tapu kayıt sureti,

c) İmar çapı fotokopisi,

ç) Ölçü kroki fotokopisi,

d) Aracı veya takipçisi var ise noter onaylı vekaletname,

e) İlgili kurumlardan alınmış olan teknik görüş,

f) Fotoğraflar,

g) Konum bilgisi (kmz)

3.1 Arazi Kiralık veya Şirket ise;

ğ) Kira sözleşmesi uygunsa;

h) İmza Sirküleri

4.1 Yol Kapatma Çalışmaları için;

a) Sayısal konum bilgisi,

b) Alternatif güzergah önerileri,

c) Çalışmanın yapılacağı tarih ve saat dilimleri

4. Yediemin Deposu ve Otoparkları, Açık ve Kapalı Otoparklar, Parkomatlar, Çekiciler fiyat tarifelerinin görüşülmesi için;

a) Fotoğraf,

b) Ruhsat fotokopisi,

c) Konum  bilgisi,

ç) Daha önce alınan kararlar ve/veya uygulamalar,

d) Başvuru dilekçesi.

5. Yediemin Deposu ve Otoparkları, Açık ve Kapalı Otoparklar ve Parkomat uygunluğu için başvuruda bulunanlardan;

a) Sahiplik Belgesi (Tapu-Kira Kontratı)

b) Muvafakatname,

c) Vaziyet Planı (kapasite ve giriş çıkışları gösterir şekilde),

ç) İmar durumu uygunluk belgesi,

d) Başvuru dilekçesi,

e) Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi durumunda 3. Maddede belirtilen.

6. Ticari taksiler ile ilgili konuların (Sayı-Sınır-Bekleme Yeri-Depolama Noktası vb.) değerlendirilmesi için;

a) Fotoğraf (cep, bekleme yeri, durak kulübesi vb. konularda)

b) Sayısal Konum Bilgisi (cep, bekleme yeri, durak kulübesi vb. konularda)

c) Başvuruya ilişkin daha önce alınan kararlar ve/veya uygulamalar

ç) Meslek Odasının görüş yazısı

d) Gerekli durumlarda; sınır, kapasite, sayı bilgileri.

e) Başvuru dilekçesi,

7. Taksi, Toplu Taşıma, Her Türlü Servis konularında uygulanacak ücretlerin değerlendirilmesi için;

a) Başvuruya ilişkin daha önce alınan kararlar ve/veya uygulamalar.

b) Başvuru dilekçesi,

8. Toplu Taşıma Araçlarının tümünün hatları ile ilgili konuların (Sayı-Sınır-Durak Yeri- Depolama Noktası, Güzergah vb.) değerlendirilmesi için;

a) Sayısal konum bilgisi (kmz)

b) Başvuruya ilişkin daha önce alınan karar ve/veya uygulamalar

c) Başvuruyla ilişkili diğer kullanım/sunum/talep bilgileri

ç) Talebe ilişkin arz ve talep bilgileri

d) Başvuru dilekçesi,

Taleplerin ilgili tüm yönetmeliklerle uyumu kontrol edildikten sonra UKOME Genel Kurul ve/veya alt komisyonlarca incelenmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne sunulacaktır.