444 40 09
« Geri Dön

Otopark Yönetmeliğine Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül Ve Esasları

Duyuru Tarihi: 23 Mayıs 2018 Çarşamba

OTOPARK YÖNETMELİĞİ’NE DAİR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA USÜL VE ESASLARI

 

          Yasal Dayanak

          MADDE-1

          Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın  Büyükşehir Belediyesi  Uygulama Usül ve Esasları;

           22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

          Amaç

          MADDE-2

          Otopark Yönetmeliği Uygulama Usül ve Esaslarının amacı; Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşme yerlerindeki bina ve tesislerde, otopark  bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili  ile ilgili esasları düzenlemektir.                                          

 

          Kapsam

          MADDE-3

          Otopark Yönetmeliği Uygulama Usül ve Esasları, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki her türlü yapıda, yapı ruhsatı vermeye ve uygulamaya yetkili idarelerce uygulanır.

 

    Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili

          MADDE- 4

          Otopark Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:

         

           4.1 Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 5 gruba ayrılmıştır.

           

            1. Grup 900 TL üstü için tarifedeki bedelin %100'ü

            2. Grup 700 TL  - 900 TL arası için tarifedeki bedelin %90’ı

            3. Grup 500 TL  - 700 TL arası için tarifedeki bedelin %80'i

            4. Grup 300 TL  - 500 TL arası için tarifedeki bedelin %70'i

            5. Grup 1 TL      - 300 TL arası için tarifedeki bedelin %60'ı

            otopark bedeli olarak alınır.

 

                      

            4.2 Otopark bedelinin tamamı, yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden veya yüzde ellisi    (% 50) yapı ruhsatı verilmesi sırasında, bakiyesi ise, en çok altı (6)  ay içinde, altı (6) eşit taksitle nakden ödenir.Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce otopark bedelinin tamamının ödenmiş olması esastır.

            

            4.3  İmar planlarında otopark alanı olarak belirlenen (yeraltı, katlı, cep vb.) tüm otopark alanları genel ve bölge otopark olarak değerlendirilecektir. Ayrıca 4000 m²’nin üstündeki park alanlarının altı yeraltı otoparkı olarak kabul edilecektir.

 

           

            4.4  Açık otopark alanlarında ve yeraltı otopark alanlarında, birim otopark arsa payı hesap edilirken, emsal 1.00 olarak alınacaktır.

              

             4.5  Parsel içinde otopark tesis edilemeyen durumlarda, parsele kuş uçuşu en yakın otopark alanı üzerinden birim otopark bedeli hesap edilecektir.(En yakın otopark alanı, parselin en yakın köşe noktası ile otopark alanının en yakın köşe noktası arasından hesap edilecektir.) Parsele aynı mesafede iki veya daha fazla otopark alanı olması durumunda emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan otopark alanı seçilecektir.

 

             4.6 Otopark alanının 2 veya daha fazla yola cephesi olması durumunda, birim otopark bedeli hesabı, emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan yola göre yapılacaktır.

       

            Uygulama Esasları

            MADDE-5

            Cephesi 9.00 metreden veya alanı 250 m²’den küçük olan parsellerde, otopark ihtiyacının tamamının, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının ilgili ilçe belediyesince bir teknik raporla tespit edilmesi ve otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi şartı ile, konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranında azaltılır.

           

 

            Yürürlük

            MADDE-6

            Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın  Büyükşehir Belediyesi  Uygulama Usül ve Esasları,             22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer. Bu tarih itibari ile, 13.04.2017 tarih ve 154 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül ve Esasları yürürlükten kalkar.

 

 

           Yürütme

           MADDE-7

            7.1 Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın  Büyükşehir Belediyesi  Uygulama Usul ve Esasları  hükümlerini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları yürütür.

            7.2 Aydın Büyükşehir Belediyesi, uygulamaların, Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemeye ve gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

           

             Çeşitli Hükümler

             MADDE-8

            8.1 Bu ilke ve esasların uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazılı görüş alınır ve bu görüşe uyulur.

            8.2 Emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli belirlenmemiş olan yerlerde otopark bedeli en düşük gruptan alınır.

            8.3 Yürürlülükteki Otopark Yönetmeliği'nin Geçici 3. Maddesinin 1., 2. ve 3. fıkrasına istinaden yürütülecek ruhsat işlemlerinde , otopark ücretinin tespiti ve tahsili, 15.09.2018 tarihinde yürürlülüğe giren Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülüğe girmesinden önce yürürlülükte olan Yönetmeliğe göre gerçekleştirilecektir. Otopark ücretinin tespitinde , bu Usül ve Esaslarda belirtilen otopark gruplaması geçerli olacaktır.