444 40 09
« Geri Dön

Tarımsal Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliği

Duyuru Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TARIMSAL DESTEKLEME VE FAALİYET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Aydın il sınırlarında yapılan tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerinde:

a) Verim ve/veya kaliteyi arttırmak için çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine ve geliştirilmesine, tarımsal üretim alt yapısına ve modernizasyonuna, gıda güvenilirliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanmasına, yenilebilir enerji kaynaklarının tarımsal amaçlı kullanımına, sözleşmeli üretim ile standartlara uygun ürün elde edilmesine,

b) Ekonomik açıdan; tarımsal üretimde plânlama yapılmasına, ürünlerin pazar değerini arttıran her türlü çalışmalara, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına, genç çiftçilerin girişimciliğinin teşvik edilmesine ve gelir düzeylerinin yükseltilmesine, dezavantajlı grupların üretim faaliyetlerine dâhil edilmesine,

c) Kültürel açıdan; geleneksel üretim yöntemleri ve yerel gen kaynaklarının korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve tanıtımına,

ç) Beşeri açıdan; tarımsal üretimi geliştirecek eğitici toplantılar düzenlenmesine, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktarımının sağlanması ve özendirilmesine, çiftçilere tarımsal açıdan önem taşıyan meteorolojik verilerin ve gerekli görülen bilgilendirmelerin yapılmasına

yönelik sağlanacak desteklerde Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet ve hizmet çeşitlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

                       

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapacağı her türlü faaliyet ve hizmeti kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci Maddesinin (b) bendinde verilen yetki ile 10/7/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni destek: Aydın ili sınırlarında çiftçilere veya tarımsal tüzel kişilere, yapılacak tespit ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Büyükşehir Belediye Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanını,

ç) Büyükşehir Belediye Meclisi: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Büyükşehir Belediyesi: Aydın Büyükşehir Belediyesini,

e) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi bitkisel ve hayvansal üretim yapan gerçek ve tüzel kişiyi,

g) ÇKS belgesi: Aydın ili sınırlarında, bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış, düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir onaylı belgeyi,

ğ) Daire Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanını,

h) Daire Başkanlığı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

 

 

ı) Dezavantajlı grup: Genç yaş grubuna girmeyen ve Aydın ili sınırlarında bulunan kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen kadın, gazi, şehit yakını, engelli olan ve yaş aralığı Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirtilen gerçek kişileri,

i) Genç çiftçi: 18 – 41 yaş aralığında, Aydın ili sınırlarında bulunan kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,

j) Genel Sekreter Yardımcısı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

k) Genel Sekreter: Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

l) İl/İlçe Müdürlüğü: Aydın il veya ilçeleri İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

m) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

n) Küçük aile işletmesi: ÇKS’ye kayıtlı, bitkisel üretim için toplam 5 dekar veya altında arazi varlığı olan veya hayvansal üretimde büyükbaş için 10 baş veya altında, küçükbaş için 50 baş veya altında hayvan varlığı olan ve kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,

o) Örgün eğitim: Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının gerektiği eğitimi,

ö) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

p) Proje Değerlendirme Komisyonu: Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında oluşturulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında Daire Başkanı, bir şube müdürü, bir veteriner ve ziraat mühendisi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Bakanlığından birer uzman veya şube müdüründen oluşan toplam yedi kişilik komisyonu,

r) Proje Yürütme Birimi: Daire Başkanı başkanlığında şube müdürü, veteriner hekim, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi tekniker ve teknisyen ünvanlı personelden oluşan en az üç kişilik birimi,

s) Sözleşmeli üretim: İçeriğinde en az; tarafların, tanımların, amacının, kapsamının, dayanağının, yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapılacakların ve geçerlilik süresinin belirtildiği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili tüzel kişi yetkilileri arasında imzalanan belgeleye dayanarak gerçekleştirilen üretimi,

ş) Şube Müdürlüğü: Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerini,

t) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerce verilen idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,

u) Tarım bilgi sistemi (TBS): Çiftçilerin bütün tarımsal faaliyetlerinin toplandığı Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

ü) Tarımsal faaliyet: Belirli bir mekanda veya arazide mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde fiilen yapılan bitkisel veya hayvansal üretimi,

v) Tarımsal tüzel kişi: Bitkisel ve hayvansal üretim alanında meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçları ile iktisadi menfaatlerini koruma amacıyla tarımsal üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren üretici ortaklı ziraat odaları, kooperatif, birlik veya üretici örgütlerini

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Genel Esaslar

 

Proje Değerlendirme Komisyonu

MADDE 5 – (1) Proje Değerlendirme Komisyonunun görev ve yetkileri;

a) Hazırlanacak olan çalışma plânına ve gündeme göre toplanır. Bu Yönetmelik ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre karar alır.

b) Proje Değerlendirme Komisyonu en az beş üye ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir. Alınan kararlar Proje Değerlendirme Komisyonu karar defterinde muhafaza edilir.

c) Alınan kararları Daire Başkanlığına bildirir.

ç) Proje Değerlendirme Komisyonu tarımsal destekleme uygulamalarında ortaya çıkan problemlerin çözümünde yetkilidir.

d) Program kapsamında, alınan destekleme başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahiplerinin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, başvuruların nihai puanlarını tespit eder, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması, bu Yönetmelikte anılan desteklemelerden faydalandırılmaması, eğer destekleme yapılmış ise yapılan desteklemenin tamamının geri alınması, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan desteklemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçilerin yapılan desteğin maddi değerine göre bir ila beş yıl arasında takdir edilecek süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında rapor düzenler. Düzenlenen raporu Belediyenin ilgili organlarına gereği yapılmak üzere gönderir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

f) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, yapılan desteklemeden fazladan yararlandığı belirlenen kişilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları desteklemelerin parasal miktarını gecikme zammı ile birlikte iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

 

Proje Yürütme Birimi

MADDE 6 – (1) Proje Yürütme Biriminin görev ve yetkileri;

a) Destekleme programının tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Büyükşehir Belediyesi adına yürütür.

b) Tarımsal destekleme amaçlı projelerin hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program hakkında ve tarımsal destekleme başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

c) Tarımsal desteklemeden faydalanmak üzere başvuruda bulunanlara ilişkin bilgilerin, zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Tarımsal desteklemeler için yapılacak projelerde, alınan başvuruların ön kontrolünü yapar. İlgili belgeleri hazırlar. Desteklemelerin bu Yönetmeliğe, yürürlükteki ilgili mevzuata, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan genelgelere ve uygulama talimatlarına uygunluğunu izler ve değerlendirir. Desteklemeler ile ilgili olarak hazırlamış olduğu raporu Proje Değerlendirme Komisyonuna tutanak ile sunar.

(2) Proje Yürütme Biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

 

 

Daire Başkanlığı

MADDE 7 – (1) Desteklemelerin amacına uygun yapılması için, Daire Başkanlığı gerekli tedbirleri alır. Daire Başkanlığı tarafından faaliyet ve desteklemeye esas tüm bilgiler Proje Yürütme Birimine gönderilir.

(2) Sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Genel esaslar

MADDE 8 - (1) Büyükşehir Belediyesi, bu Yönetmelik kapsamındaki tarımsal desteklemelerde Aydın il mülki sınırları içerisinde fiilen tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetinde bulunan çiftçi ve tarımsal tüzel kişilere destek verir.

(2) Bu destekler, Bakanlıkça belirlenen tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikalarla uyumlu olarak ve Bakanlığın mahalli teşkilatıyla koordinasyon halinde yapılır.

(3) Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı protokole uygun olarak Aydın il mülki sınırları dışındaki mahallî idareler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde tarımı destekleme amaçlı ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

(4) Büyükşehir Belediyesi, bu Yönetmelik kapsamında yapacağı hayvansal ve bitkisel üretim destekleri ile tarımsal amaçlı eğitim ve tanıtım faaliyetleri, basılı yayım ve yayınların yapılması/yaptırılması, kongre, çalıştay, sempozyum ve demonstratif amaçlı tarımsal destek çalışmalarını Daire Başkanlığının bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, şartlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlendiği protokol kapsamında İl/İlçe Müdürlükleri veya tüzel kişiler ile ortaklaşa düzenleyeceği projeler çerçevesinde de yapabilir. Bu durumda Daire Başkanlığı bütçesinde bu amaçla tahsis edilmiş ödenek, taraflarca imzalanacak protokol çerçevesinde Daire Başkanlığınca kullanılabileceği gibi, Daire Başkanlığının teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile protokolün diğer tarafı olan tüzel kişiler hariç İl/İlçe Müdürlüklerine aktarılarak da kullanılabilir.

(5) Destekler, bu Yönetmelik hükümlerine göre hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere veya tarımsal tüzel kişilere nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak malî ve teknik imkânlar çerçevesinde verilir.

(6) Tarımsal destekler Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek zamanlarda yapılır. Ancak belirlenen zamanda yapılan taleplerin karşılanmasına rağmen Daire Başkanlığının yılı bütçesinde ödenek bakiyesi kalırsa Büyükşehir Belediyesi diğer zamanlarda yapılan talepleri de karşılayabilir.

(7) Beyan edilen adreste bulunamadığı için tebligat yapılamayan veya talebi uygun bulunup tebligat yapılmasına rağmen belirtilen zamanda gerekli işlemleri yapmayan çiftçi veya tarımsal tüzel kişilerin destek hakları iptal edilerek yerlerine varsa yedek talep sahipleri aynı kurallara göre dâhil edilirler.

(8) Büyükşehir Belediyesi, destek kapsamına almadığı veya destek kapsamına alındığı halde karşılamadığı talepler sebebiyle, müracaat sahiplerine karşı herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(9) Tarımsal desteklerin, Daire Başkanlığı tarafından nakliye ve yasal yükümlülükler de dahil edilerek tahmin edilecek miktarı, Proje Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve Daire Başkanının onayı ile belirlenecek oranı, hak sahibi tarafından Büyükşehir Belediyesi katkı payı olarak karşılanır.

(10) Tarım ve hayvancılık alanında yapılan üretim desteklerinde Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, katkı paylarının nakit olarak ödenmesinin mümkün olamayacağı hallerde, taahhütname içeriğinde belirtilmesi şartıyla ödenecek katkı payının, ürünlerden karşılanabileceğine ilişkin hüküm konulabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Çeşitleri ve Desteklemeye İlişkin Esaslar

 

Destekleme çeşitleri

MADDE 9 - (1) Belediye tarafından tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla verilecek destek çeşitleri şunlardır:

a) Bitkisel üretim desteği,

b) Hayvansal üretim desteği,

c) Su ürünleri yetiştiriciliği desteği

ç) Küçük aile işletmesi desteği,

d) Genç çiftçi desteği,

e) Sözleşmeli üretim desteği

f) Dezavantajlı grup desteği,

g) Yenilenebilir enerji desteği

ğ) Yangın, doğal afet ve salgın hastalık zararlarını telafi desteği,

h) Tarım ve hayvancılığı desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetler için verilen diğer destekler.

 

Bitkisel üretim desteği

MADDE 10 – (1) Bitkisel üretim desteği; tüm tarımsal üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılacak fide-fidan-tohum-yumru üretim materyalleri, gübre, alet-ekipman, mekanizasyon, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetlerinin gereklilikleri, tıbbi-aromatik bitki üretimine yönelik, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetler, kimyasal mücadele ilaçları hariç bitkisel üretimde kullanılan yapışkan, renk veya feromon tuzak gibi biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin gereklilikleri, verimliliği artırmaya yönelik bombus arısı desteklemesi, incir üreticileri için ilek desteği, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında istenilen toprak, yaprak, sulama suyu ve pestisit analizi yapmak ve/veya yaptırmak üzere çiftçilere veya tarımsal tüzel kişilere yapılan teminleri içerir.

(2) Bitkisel üretim desteği, her yıl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ürün gruplarının üretim dönemleri göz önünde tutularak belirlenen zamanlarda yapılır.

(3) Organik Tarım desteği, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar göre yapılır.

(4) İyi Tarım Uygulamaları desteği 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(5) Bitkisel üretim desteğine başvuru yapacak kişilerin koşulları, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından arazinin durumu, üretim deseni ve faaliyetleri göz önüne alınarak belirlenir.

(6) Başvuru için gerekli olan evraklar;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,

ç) Kayıtlı olunan İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÇKS veya bağlı bulunulan Ziraat Odası’ndan alınmış Çiftçi Belgesi,

d) Örtüaltı üretim yapılacaksa İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÖKS belgesi,

e) Organik tarım yapılacaksa müteşebbis sertifikası,

f) İyi Tarım Uygulamaları yapılacaksa;

1) İyi Tarım Uygulamaları sertifikası,

2) İyi Tarım Uygulamaları destekleme sertifika eki,

3) Örtüaltı üretim yapılacaksa iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesi,

g) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

ğ) Taahhütname,

h) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Hayvansal üretim desteği

MADDE 11 - (1) Hayvansal üretim desteği; tüm tarımsal üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılacak büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan, arıcılık ve ipek böcekçiliği alanlarında damızlık hayvan, hayvancılığın yaygınlaştırılması adına küçük aile işletmelerine sağlanacak yem ve katkı maddesi destekleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü malzeme ile alet ve ekipman, ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan koruyucu amaçlı her türlü ilaç ve aşının çiftçi ve tarımsal tüzel kişilere yapılacak teminini içerir.

(2) Hayvansal üretim desteği, her yıl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen zamanlarda yapılır.

(3) Hayvansal üretimde organik tarım desteği, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(4) Hayvansal üretim desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar ve ilgililerin hayvan varlıkları hususu, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(5) Hayvansal üretim desteğine başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgelerle ilgili şube müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,

ç) İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait belge,

d) Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış çiftçi belgesi veya ilgili oda kayıt belgesi,

e) Organik tarım yapılacaksa müteşebbis sertifikası,

f) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

g) Taahhütname,

ğ) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Su ürünleri yetiştiriciliği desteği

MADDE 12 - (1) Su ürünleri yetiştiriciliği desteği; ilimiz sınırlarında yapılan su ürünlerinin üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılacak sucul canlı hayvan, avlama, yetiştiricilik, işleme ve saklama ekipmanlarının çiftçi ve tarımsal tüzel kişilere yapılacak teminini içerir.

a) Sucul canlı hayvan desteği; balık, amfibi, sucul bitki, eklem bacaklı,  yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu sucul canlıların yetiştiriciliği alanlarında damızlık, yavru, larva, yumurta, canlı yem desteğini,

b) Avlama ekipmanları desteği; her türlü ağ, tuzak, kafes, sepet, olta ile hammaddelerinin desteklenmesini,

c) Yetiştiricilik ekipman desteği; karasal veya sucul ortam içerisinde, kapalı devre veya entansif yetiştiricilikte kullanılan her türlü alet ve ekipmanlar ile yem desteğini,

ç) İşleme ve saklama ekipmanları desteği; su ürünlerinin işlenmesinde kullanılan her türlü temizleme, kesme, pişirme ve ambalajlama ekipmanları ile saklama kapları, soğutucu üniteler ile taşıma ekipmanlarının desteklenmesini,

kapsamaktadır.

(2) Su ürünleri yetiştiriciliği desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği desteğine başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgelerle ilgili şube müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Bağlı bulunulan kooperatiften alınmış belge,

ç) İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış belge,

d) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

e) Taahhütname,

f) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Küçük aile işletmesi desteği

MADDE 13 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü bitkisel üretim için açık alan üretimde 1 - 5 dekar, örtüaltı ünitelerdeki üretimde 500 m2 – 5 dekar alanda yetiştirilen meyve, sebze, süs bitkisi ve tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan veya hayvansal üretimde büyükbaş için 10 baş veya altında, küçükbaş için 50 baş veya altında hayvan varlığı olan ve kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişilere küçük aile işletmesi desteği yapılır.

(2) Küçük aile işletmesi desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Küçük aile işletmesi desteğine başvuru yapacak gerçek kişiler aşağıdaki belgelerle ilgili şube müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,

ç) Kayıtlı olunan İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÇKS veya bağlı bulunulan Ziraat Odası’ndan alınmış Çiftçi Belgesi,

d) Örtüaltı üretim yapılacaksa İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÖKS belgesi,

e) Hayvansal üretim için İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait belge,

f) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

g) Taahhütname,

ğ) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Genç çiftçi desteği

MADDE 14 – (1) Genç çiftçi desteği; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik desteklemeleri içerir.

(2) Genç çiftçi desteği kapsamında;

a) Hayvansal üretime yönelik desteklemeler;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği,

5) İpekböceği yetiştiriciliği,

6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

b) Bitkisel üretime yönelik desteklemeler;

1) Kapama meyve bahçesi desteği,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği,

4) Mantar yetiştiriciliği,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi destekleri;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim

konularını  kapsar.

(3) Genç çiftçilerde organik tarım desteği, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(4) Genç çiftçilerde iyi tarım desteği 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(5) Genç çiftçi desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Destek duyurusunun yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik destek duyurusunun yapılacağı tarih itibarıyla 10 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği başvuruları için destek duyurusunun yapılacağı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

(8) Genç çiftçi desteğine başvuru yapacak, gerçek kişilerce aşağıdaki belgeler ile ilgili şube müdürlüğüne müracaat edilir.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

ç) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,

d) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi,

e) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

f) Taahhütname,

g) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

(9) Bu program, kırsal alandaki yerleşim birimlerini kapsar.

 

Sözleşmeli üretim desteği

MADDE 15 – (1) Sözleşmeli üretim desteği; üretimde verim ve kalitenin arttırılması, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, plânlı üretim yapılması, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktarılması, özendirici olunması, istihdam alanları oluşturulması, mevcut üretici kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi, kooperatifler arasında işbirliğininin sağlanması, birlik ve faaliyetlerininin desteklenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile üreticiler tarafıdan 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan tarımsal üretici birlikleri arasında yapılır.

 

Sözleşmede yer alacak hususlar ve sözleşme ile ilgili esaslar

MADDE 16 – (1) Büyükşehir Belediyesi ile tarımsal tüzel kişiler, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen tüm bilgi ve hükümleri içeren bir sözleşme imzalar. Sözleşmenin bir nüshası Daire Başkanlığında, bir nüshası tarımsal tüzel kişide kalacak şekilde iki nüsha halinde düzenlenir.

(2) Sözleşmeli üretime yönelik yapılan bütün protokollerin bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanması zorunludur.

(3) Sözleşmede, ilgili ürün mevzuatı ile bu Yönetmeliğe aykırı hükümlere yer verilemez.

(4) Sözleşme içeriğinde

a) Tarafların adının ve unvanının,

b) Tarımsal tüzel kişilerin ticaret sicil numarası ve vergi numarası, faaliyet gösterdikleri yerin açık adresi, tüm iletişim bilgileri ve varsa elektronik posta adresinin,

c) Teslim edilecek ürünün sözleşmede yer alan normlar dışında, ticari değerini etkileyecek herhangi bir şekilde hatalı, hileli, bozuk, çürük, ürünün yapısını bozan hastalık ve zararlı organizmalarla bulaşık, başka ürünlerle karışık, şekil bozukluğu olmayacağının,

ç) Sözleşme ile belirlenen miktarın yalnızca Büyükşehir Belediyesine satılabileceği ve Büyükşehir Belediyesinin sözleşmeye uygun olarak belirtilen ürünü önceden belirlenen zaman takvimine uygun olarak satın almak zorunda olduğunun,

d) Büyükşehir Belediyesinin, üretim yerlerini üretimin her safhasında kontrol yetkisinin bulunduğunun,

e) Ürün bedelinin ödeme zamanı ve şekli, taksitli ödemelerde ödeme planı,

f) Üretim faaliyetlerinin başlangıcından ürünün teslimine kadar olan dönemlerde, her ürün ve üretim faaliyetlerinin kendi özellikleri gereği olarak, üretimin her evresinde gerekli olacak ana madde, yardımcı madde, malzeme ve teçhizat gibi girdilerin, nakdi avansın veya kredilerin; birim fiyatı, tutarı, temin şekli, teslimi, ödeme şekli ve zamanının,

g) Büyükşehir Belediyesi tarafından sözleşme karşılığı yapılan üretim faaliyetleri ile ilgili her türlü girdi ve nakdi avansın bu sözleşmeli üretimin yapılacağı yerin dışında kullanılamayacağının,

ğ) Don, kuraklık, deprem, sel, dolu, fırtına, hortum, yangın, aşırı sıcaklık gibi doğal afetler nedeniyle ürünün zarar gördüğünün il/ilçe müdürlüğünden alınacak raporlar ile belgelendirilmesi halinde; Büyükşehir Belediyesinin tarımsal tüzel kişiliklerden tazminat talep etmeyeceğinin; ancak Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişiliklerin uğramış olduğu zararın tazmini konusunun taraflarca karşılıklı mutabakat çerçevesinde sözleşmede açıkça belirtileceğinin; ayrıca hastalık, zararlı ve salgınların sözleşme ekinde yer alacak olan teknik şartname kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişiliklerin karşılıklı mutabakatı çerçevesinde değerlendirileceğinin,

h) Ürünün, protokolde belirtilen üretim yeri dışındaki başka bir yerde üretilmiş ürünlerle karıştırılamayacağının,

ı) Ürün kalitesinin belirlenmesi için numunenin hangi esaslara göre alınacağı ve masrafların tarımsal tüzel kişi tarafından ödeneceğinin,

i) Üretim sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen kişilerce verilen teknik destek kapsamındaki hizmetlerin maliyetinin tarımsal tüzel kişiliklere yansıtılmayacağının,

j) Üretimin yapılacağı yer, var ise ürüne ait Türk Standartları Enstitüsü Standardı veya Türk Gıda Kodeksi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kalite normlarının,

k) Ürünün, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre içerisinde üçüncü kişilere satılamayacağının,

l) Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişilikler arasında belirlenen ürünün ödemeye esas fiyatının veya fiyatının tespitini sağlayacak fiyatlandırma yöntemi ile ödeme zamanının,

m)  Teslim edilecek ürünün fire oranının ve bunun belirlenmesi ile ilgili usul ve esasların,

n)  Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek ürünün asgari ve azami miktarlarının,

o) Sözleşmeli üretime konu ürünün cinsi/türü, çeşidi, teslim yeri, şekli ve zamanı, üretim için kullanılacak yöntemlerle ilgili olarak hazırlanan ek teknik şartname kapsamında ürünün yetiştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin plan ve bilgileri, muhtemel hasat ve kesim tarihi, tartım yeri ve nakliye ile ilgili temel hususlar ve bu faaliyetler ile işlemlerden sorumlu kişilerin bilgilerinin,

ö) Sözleşme kapsamında, ürüne ve üretim yöntemlerine ait teknik hususların; ürünün ve üretimde kullanılacak hammadde ve malzemelerin kalite ve standartlarını, üretimde uygulanacak yöntemleri, hastalıklar, zararlılar, yabancı otlar ve bu etmenlerin yol açtığı salgınlara karşı mücadele ve tedbir planlarını, üretim izleme kriterlerini, üretim faaliyetlerinin tarımsal tüzel kişilik tarafından Büyükşehir Belediyesine rapor edilmesini düzenleyen ek bir teknik şartname kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişilik tarafından belirlendiğinin,

p) Üretimin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durumu belirten ifadenin,

r) Büyükşehir Belediyesinin ve tarımsal tüzel kişiliklerin, sözleşmenin hüküm ve şartları ile sözleşmeye ek teşkil eden her türlü belgeyi karşı tarafın izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa vermeyeceğinin,

s) Sözleşmenin geçerlilik süresinin,

ş) Sözleşmeli üretimle ilgili anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda hangi yer mahkemelerinin veya icra dairelerinin yetkili olacağının

yer alması zorunludur.

(5) Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişilikler, akdettikleri tarımsal üretim sözleşmesine ayrıca özel hükümler de koyabilirler.

(6) Yapılacak sözleşmeler için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

(7) Hazırlanacak sözleşme hükümleri için ilgili Bakanlıklardan yazılı görüş alınabilir.

 

Dezavantajlı grup desteği

MADDE 17 – (1) Yöresel ve/veya bölgesel avantaj yaratabilecek tarımsal ürünler için üretime yönlendirilebilecek dezavantajlı gruplara bitkisel ve hayvansal üretim materyali, ürün işleme alet ekipmanı ve pazarlamayı destekleyecek her türlü faaliyetlerde gerçek kişilere yapılacak teminleri içerir.

(2) Dezavantajlı grup desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Dezavantajlı grup desteğine başvuru yapacak gerçek kişiler aşağıdaki belgelerle ilgili şube müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) İstenildiğinde mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,

ç) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

d) Taahhütname,

e) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Yenilenebilir enerji desteği

MADDE 18 – (1) Tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda enerji hatlarının olmaması, yeni hat kurulum imkânlarının sınırlı olması, mevcut hatların iyileştirme maliyetlerinin yüksek olması halinde ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye duyarlı yaklaşımı ile üretimin arttırılmasının mümkün olduğu alanlarda yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu yapılabilir.

(2) Yenilenebilir enerji desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Yenilenebilir enerji desteğine başvuru yapacak çiftçiler aşağıdaki belgelerle ilgili şube müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) İstenildiğinde mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,

ç) Taahhütname,

d) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Yangın, doğal afet ve salgın hastalık zararlarını telafi desteği

MADDE 19 – (1) Yangın, su baskını, heyelan, hortum, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, bölgede görülebilecek salgın hastalıkların tespit edilmesi ve mücadele imkanının bulunması ile zarara sebep olan olayın üreticinin ihmali veya kastı sebebiyle oluşmadığının Daire Başkanlığınca belirlenmesi halinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ve ödenek tahsisi üzerine çiftçilere nakdi ve ayni destek verilebilir.

(2) Bölgede meydana gelebilecek salgın hastalıkların tespit edilmesi halinde bu hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla Daire Başkanlığının ve varsa İl/İlçe Müdürlüklerinin konu ile ilgili raporlandırması aşamasından sonra mücadeleye yönelik aşı ve ilaç desteği yapılır.

(3) Afetzede çiftçiler, İl/İlçe Müdürlüğünce yapılan afet zararı tespit tutanağı işlemlerinin tamamlanmasından ve varsa Kaymakamlıklarca Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yardımların kesinleşmesinden itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle ilgili şube müdürlüğüne müracaat eder:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,

ç) Hayvancılık yapılıyorsa İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait belge,

d) Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış çiftçi belgesi veya ilgili oda kayıt belgesi,

e) Örtüaltı üretim yapılıyorsa İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÖKS belgesi,

f) Afet zararı tespit tutanağı,

g) Varsa Kaymakamlıkça yapılan AFAD yardım ödemesi belgesi,

ğ) Varsa tarım sigortasınca yapılan zarar ödemesi belgesi.

(4) Yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği, Daire Başkanlığının bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenek kullanılarak belirlenen zarar bedelinden, AFAD ile tarım sigortalarınca ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının tamamı Daire Başkanlığınca çiftçilere nakdi veya ayni olarak ödenebilir.

(5) Uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.

 

Tarımı desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetler için verilen diğer destekler

MADDE 20 – (1) Bu yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamına girmeyen, ancak tarımsal amaçlı olarak yapılacak olan çiftçi eğitimleri, çiftçilerin tarımsal bilgi ve kültürlerini geliştirmeye yönelik yarışmalar ile tarımsal gıdaların hijyen ve güvenliği gibi tarımsal üretimi olumlu etkileyeceği Daire Başkanlığınca teklif edilen çalışmalarda kullanılacak mal, malzeme, alet, edavat ve her türlü ödül malzemeleri şeklindeki mal alımları ile reklam, yayın, karşılama, ağırlama şeklindeki hizmet alımları, Daire Başkanlığının yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla Daire Başkanlığınca bu destek kapsamında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak destekler için herhangi bir müracaat veya zaman aranmaz.

 

Faaliyetler

MADDE  21 – (1) Büyükşehir Belediyesi;

a) Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak her türlü eğitim, panel, çalıştay, kongre, tanıtım, fuar, basım, yayım, festival ve yarışma organizasyonu düzenleyebilir.

b) Tarım ve hayvancılık açısından değerli gen kaynaklarının korunması, yaşatılması ve tanıtımı için her türlü faaliyette bulunulabilir.

c) Çevreye duyarlı tarımsal faaliyetlerde bulunur ve tarımsal kaynaklı çevre kirliliğinin olumsuzluklarını gidermek için çalışmalar yürütür.

ç) Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için projeler geliştirebilir ve projeleri uygulayabilir.

d) Tarımsal yenilikleri takip ederek, üretim ya da işleme aşamasında daha etkin bir süreç yönetimi için modernizasyon çalışmaları yürütebilir.

e) Aydın ili içerisindeki tarımsal ürünlerin üretim aşamasından sofraya kadar olan süreçteki izlenebilirliğinin sağlanması için planlamalarda bulunabilir. Bu aşamalar arasında ürünün kalite ve gıda güvenliği açısından denetlenebilmesi için laboratuvar analizleri yapabilir veya yaptırabilir.

f) Aydın ilinin tarımsal üretim deseninin planlanması için gerekli olan çalışmaları yürütebilir

g) Kırsalda kalkınmayı destekleyecek her türlü faaliyeti yürütebilir. Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması yönünde çalışmalar yapabilir.

ğ) Tarımsal ürünlerin pazar değerinin artırılması için her türlü faaliyette bulunabilir.

h) Aydın çiftçisinin tarımsal üretimini etkileyecek olumsuz hava koşullarından ya da hastalık ve zararlı oluşumu öncesinde bilgilendirilmesi adına çalışmalar yürütebilir.

  

Desteklemeye ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan desteklemeler için başvuru yapan ilgililerin, bilgilerindeki değişiklikleri derhal ilgili Şube Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir.

(2) Proje Yürütme Birimi tarafından uygun bulunan taleplerin miktarı, çeşidi, yoğunluğu ve Aydın ilinin çalışma yılındaki genel tarımsal yönelimleri dikkate alınarak, harcama yılı bütçesine bu amaçla konulmuş ödenek çerçevesinde, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreter Yardımcısının onayı ile yılı destek kapsamına alınacak malzemeler, hak sahibine teslim edileceği tarihler ve hak sahipleri liste halinde asil ve yedek olarak belirlenir ve belirlenen asil hak sahiplerine Daire Başkanlığınca tebligat yapılır.

(3) Uygun bulunarak kendisine tebligat yapılan hak sahipleri, tebligat tarihinden itibaren tebligatta bildirilen süre içinde Daire Başkanlığına müracaat ederek taahhütnamesini imzalar. Kendileri tarafından karşılanacak olan ve Daire Başkanlığı tarafından kendilerine bildirilen destek miktarı katkı payını Büyükşehir Belediyesinin hesabına nakit ve peşin olarak yatırarak ödeme belgesini Daire Başkanlığına verir.

(4) Yapılan tebligata rağmen dördüncü fıkradaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hak sahiplerinin hakları başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek yerlerine yedek hak sahipleri listesinden sıra ile belirlenen yeni hak sahipleri için de aynı işlemler uygulanarak hak sahipleri kesinleştirilir. Hakları bu fıkra hükmüne göre iptal edilen hak sahiplerinin peşin ödedikleri katkı payları, hak sahipliği iptali tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde ve müracaatları halinde faiz tahakkuk ettirilmeden beyan edecekleri banka hesabına havale ile veya nakit olarak elden iade edilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18  inci maddelerinde sayılan desteklemeler için traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan dağıtımı sayılan ilgili desteklemeler kapsamında değerlendirilir.

(6) Başvurular, ilgili Şube Müdürlüğü tarafından kabul edilir.

(7) Alınan her bir başvuru ilgililerin için açılan başvuru dosyasında muhafaza edilir.

(8) İlgililer, destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

(9) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden yararlandırılmamaları yönünde Proje Değerlendirme Komisyonunca karar alınanların başvuruları, başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme yapılmaz.

(10) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme aktif üretim gerçekleştiren ve desteklemeye başvurusunu yapan çiftçiye yapılır.

(11) Yapılan müracaatlar ilgili Şube Müdürlüğü tarafından Proje Yürütme Birimine tutanakla teslim edilir. Proje Yürütme Birimi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, belgeler üzerinde ve yerinde yapılan değerlendirmelere göre yapılan müracaatları uygunluk yönünden sonuçlandırır.

(12) Kesinleşen destek miktarına göre gerekli mal veya malzemeler hükümlerine göre hak sahiplerine teslim edileceği zamanlar da dikkate alınarak, gerekiyorsa birden fazla mal alımı yoluyla Daire Başkanlığı tarafından tabi olduğu Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilerek, Daire Başkanlığı ambarından veya Daire Başkanlığının takdiri ile mal veya malzemelerin üretim veya imalat yerinden kesinleşen hak sahiplerine ayni olarak 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde tutanakla teslim edilir.

(13) Bu Yönetmelik kapsamında 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ve 20 nci maddelerde sayılan destek haklarından yararlananlardan destek yapılan yıl hariç; gerçek kişiler 1 yıl, tüzel kişiler ise 2 yıl geçmedikçe tekrar destek talebinde bulunamaz.

 

Cezai işlemler

MADDE 23 – (1) Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteği aldığı halde bu yönetmelik hükümlerine aykırı ve amacı doğrultusunda kullanmadığı tespit edilen hak sahiplerinin aldığı destek ayni veya bedeli mukabilinde nakdi olarak Büyükşehir Belediyesince geri alınır.

(2) Desteği aldığı halde bu yönetmelikte belirlenen amacı dışında kullananlar ile almayı taahhüt ettiği halde Büyükşehir Belediyesinden kaynaklanmayan ve talep sahibi tarafından kaynaklanan herhangi bir sebeple kendisine tahsis edilen destek hakkını kullanmaktan vazgeçen hak sahipleri bu Yönetmelik uyarınca verilen desteklerden, desteğin alındığı yıl hariç sonraki üç yıl boyunca yararlanamaz.

 

 

(3) Destek kapsamında Büyükşehir Belediyesine verilen taahhütname veya Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşmeli üretimde, sözleşme veya taahhütname hükümleri uyarınca karşılamaları gereken yükümlülüklerin karşılanmayan bedelleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat uyarınca ilgilerden tahsil edilir.

 

Geri ödeme ve yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat, Denetim

 

Tebligat

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre destek almaya hak kazanan çiftçilere veya tarımsal tüzel kişilere yapılacak tebligat, müracaat sırasında beyan ettikleri adresleri üzerinden 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre veya elden yapılır.

 

Denetim

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan desteklerin, Proje Yürütme Birimi tarafından her yıl sonu amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını kontrol edilir ve yapılan kontroller tutanağa bağlanır.

(2) Proje Yürütme Birimi tarafından yapılacak denetimlerde amacı doğrultusunda kullanılmayan destekler hakkında düzenlenen rapor Proje Değerlendirme Komisyonuna ve Daire Başkanlığına verilir.

(3) Yapılan denetim ve raporlamalar gelecek yılların destekleme çalışmalarında kullanılmak üzere Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 27 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, iyi tarım uygulamaları desteği için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar organik tarım desteği için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden ayrıca Tarım Bilgi Sistemine eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunulur.

 (3) Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde sayılan desteklerden asil olarak almaya hak kazanan gerçek kişinin vefatı halinde mirasçının, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına desteklemesine devam edilir. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

 

 

(4) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve İl/İlçe Müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün tespit edilmesi halinde yapılan destekleme geri alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 28 – (1) 14/11/2017 tarih ve 442 sayılı Büyükşehir Meclisi kararının ardından 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Sayıştay’ın istişari görüşü alınan bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında ilanı tarihi ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.