444 40 09
« Geri Dön

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 16.03.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 16.03.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Duyuru Tarihi: Friday, March 24, 2023

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI 16.03.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:87

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2023 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:88

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 1 ada 8, 11, 12, 14, 15, 42 parseller ve 6 ada, 52 parselde kayıtlı taşınmazların birlikte değerlendirilerek, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacı ile park, konut alanı, taşıt ve yaya yolu olarak düzenlenmesi, konut adalarında ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m, TAKS/KAKS=0.30/0.90 yapılaşma koşulu önerilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihli ve 07 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.01.2023 tarihli ve 7327 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091008150 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1 ada 8, 11, 12, 14, 15, 42 parseller ve 6 ada 52 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:89

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 139 ada muhtelif parsellerde kayıtlı, taşınmazları kapsayan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 109 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının iptaline ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesinin 31.03.2022 tarih ve E:2020/960 – K:2022/772 sayılı kararı ve Aydın 2. İdare Mahkemesinin 25.03.2022 tarih ve 2020/936E. – 2022/845K. sayılı kararlarının kaldırılarak davanın reddini içeren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 12.01.2023 tarihli, E:2022/1494 ve K:2023/8 sayılı ve E:2022/1415 ve K:2023/9 sayılı kararları hakkında 2577 sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca işlem yapılması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 139 ada, muhtelif parsellerde kayıtlı taşınmazlarda hazırlanan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 109 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının mahkeme kararına istinaden iptalini içeren Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarihli ve 160 sayılı kararının iptal edilerek, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan NİP-09885362 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09213927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dönülmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 139 adanın muhtelif parsellerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesinin 12.01.2023 tarihli 2022/1499 E. ve 2023/8K. Sayılı kararı doğrultusunda nazım ve uygulama imar planlarına idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:90

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1851 ada 13 parsel numaralı taşınmazda yer alan Akaryakıt ve LPG Dolum Tesisi planı plan hükümleri değişikliği amaçlı UİP-09828705 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Didim Belediye Meclisi’nin 07.12.2022 tarih ve 150 sayılı kararı ile uygun bulunarak 03.01.2023 tarih ve 03-37 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09828705 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1851 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:91

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde, 6020 ada 9 parselde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kuzeyden 25m, batıdan 20m, doğudan ve güneyden 10m yapı yaklaşma mesafesi bulunan Temel Eğitim Okulu Alanında kalan taşınmazın, İlkokul Alanına dönüştürülerek alana E=2.00, Yençok: 19.50m yapılaşma koşulu ile her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 183 sayılı kararı ile uygun görülerek 15.12.2022 tarih 291189 sayılı Efeler Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP:09124507 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, her cepheden 10m yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde tadilen onayı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6020 ada 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:92

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesinde yer alan tapunun 5992 ada 12 parselinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 8258.25 m2 yüzölçümlü taşınmazda mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ortaöğretim Tesis Alanı” gösterimi bulunmakta olup, alanda mevcut lise yapısına ilave olarak ana okul yapılması için nazım imar planında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun şekilde  “Eğitim Tesis Alanı” gösterimi getirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli değişiklik teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sonraki aşamada hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde Ana Okul Alanı ile Lise Alanının alansal ayrımının gösterilmesi koşulu ile NİP 091008815  plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür .İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 5992 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:93

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde yer alan tapunun 18801,18 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ve Efeler Belediyesi’ne ait 1468 ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Temel Eğitim Alanı olan taşınmazın arazi kullanım kararının Orta Okul Alanı olarak belirlenmesi ve yapılanma koşullarının her cepheden 5 m E:2,00, Yençok: 19.50 m olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediye Başkanlığının 18.01.2023 tarih ve 1309 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP:091001800 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin tüm yol cephelerinde en az 10 m çekme mesafelerinin sağlanması koşulu ile K mesafelerine dikkat edilecek şekilde; kuzey, batı ve güney yönlerinden 10 m, doğu cephesindeki adliye lojmanlarından 18,50 m, kültürel tesis alanından 10 m çekme mesafesi bırakılacak şekilde düzenlenerek tadilen onaylaması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet mahallesi, 1468 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:94

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mah. 6215 Ada 2 parselde kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında temel eğitim alanı kullanımında kalan taşınmaz üzerinde yapılanma koşullarının E=2.00, Yençok: 19.50 m, her yönden 5 m. yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde lise alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarihli ve 23 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 20.01.2023 tarih ve 1536  sayılı Efeler Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP: 091002940 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde yeterli bahçe mesafelerinin sağlanması amacıyla, parselin batı cephesinde, yolun diğer tarafındaki mevcut yapılar dikkate alınarak (h=27) hesaplanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki K mesafesine göre 18.50 m., diğer yönlerde ise 10 m. yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde düzenlenmek üzere teklifin tadilen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6215 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:95

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 934 ada 15 parsel (33.260,79 m²)  numaralı taşınmazın H:Serbest yapılaşma koşulunun Yençok: 21,50m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-09045941 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.04.2021 tarihli ve 301.05/179 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 232 sayılı kararı ile teklifin; E:2.00 Yençok: 18,50 m olarak düzenlenmesi koşuluyla tadilen uygun olduğuna karar verilmiş, askı süreçleri tamamlamış olup mal sahibi tarafından alınan meclis kararına dava açılmış ve Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2021/1000 esas ve 2022/1616 sayılı kararı doğrultusunda Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarihli ve 461 sayılı kararı ile 934 ada 15 parsel (33.260,79 m²)  numaralı taşınmazın E:2.00 plan şartlı turizm tesis alanı kullanımının, yüksekliğinin Yençok: 21,50m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-09325907 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 09045941plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin Yençok:25,50 m olacak şekilde tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 934 ada 15 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:96

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 446 ada 1 parselin batısında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09122099 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarihli ve 463 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 21.12.2022 tarihli ve 26561 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisince UİP-09122099 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi için alınan 06.12.2022 tarih ve 463 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 446 ada 1 parselin batısındaki alana ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 06.12.2022 tarih ve 463 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:97

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 312 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde gelişme konut alanı, trafo alanı ve sosyal ve teknik altyapı alanı belirlenmesine ilişkin UİP-09377253 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve 460 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 21.12.2022 tarih ve 26639 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-09377253 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi; Plan notlarına “Gelişme konut adalarında minimum ifraz 500 m2’dir.” hükmünün eklenmesi, sosyal tesis alanının güneyindeki 7 metre genişliğindeki yaya yolunun kaldırılması, kaldırılan bu yolun sağlık tesisi alanı ile gelişme konut alanı arasında 7 metre genişliğinde yaya yolu olarak belirlenmesi, sosyal tesis alanının doğusundaki trafo alanının bu alanın güneyine kaydırılması, gelişme konut alanları ile teknik ve sosyal altyapı alan kullanımları arasında 7 metre genişliğinde yaya yolu belirlenmesi, plan teklifi ile belirlenen gelişme konut alanlarının arasında ise otopark alanı bırakılması ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar alınmıştır. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 312 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:98

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1509 ada 1 parsel (7351 m²) numaralı taşınmazın E:1.20 ve Yençok:16.50 m. plan şartlı Turizm Tesis Alanı kullanımının, E:1.20 Yençok: 14.50m (4 kat) plan şartlı Ticaret+Turizm (TİCT) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-09932924 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve 301.05/464 sayılı kararı ile uygun bulunarak 21.12.2022 tarih ve 26642 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09932924 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yapılaşma koşullarının, çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde E:0.50 Yençok:7.50 m şeklinde düzenlenerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1509 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:99

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1514 ada 52 parselde kayıtlı 1.206,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki Turistik tesis alanı kullanımının Ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-09438298 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve 301.05/458 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 21.12.2022 tarih ve 26643 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09438298 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1514 ada 52 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:100

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa Mahallesinde, mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Konut alanında kalan 101 ada, 61 parselde Park alanı belirlenmesi, mevcut imar planında Park alanında kalan 109 ada, 1 parselde de Ticaret Alanı öngörülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kuyucak Belediye Başkanlığı’nın 30.01.2023 tarih ve 102/200 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Önerge ile 14.02.2023 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak, komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091008816 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin, plan notlarına ‘’ADM’nin 14.02.2023 tarih ve 5380 sayılı görüş yazısındaki hususlara uyulacaktır.’’ Plan notunun eklenmesi kaydıyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi Yakuppaşa Mahallesi 109 ve 101 adayı kapsayan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:101

 

Komisyon Görüşü: Söke İlçesi, Ağaçlı Mahallesi, 102 Ada 2 ve 6 parsellerin bir bölümünde yer alan III. Derece arkeolojik sit alanında doğal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçlı KUİP- 09031127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına askı süresi içine yapılan itirazlar, 01.03.2023 tarih ve 2022/03-25 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı ile uygun görülmeyerek Söke Belediye Başkanlığı’nın 07.03.2023 tarih ve 179400 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. KUİP- 09031127 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 01.03.2023 tarih ve 2022/03-25 sayılı Söke Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Ağaçlı Mahallesi,102 ada 2 ve 6 parsellerin bir bölümünde III. Derece arkeolojik sit alanında doğal karakteri korunacak alan kullanımı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan 12 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin Söke Belediye Meclisince alınan 01.03.2023 tarih ve 2022/03-25 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:102

 

Komisyon Görüşü: Söke Belediyesinin 13.12.2022 tarihli 172514 sayılı yazısı ve eki 01.12.2022 Tarihli 146 sayılı Söke Belediye Meclis Kararı ile kırsal yerleşim özelliği taşıyan kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespitinin yapılması talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ek 3ncü Maddesi kapsamında kırsal yerleşim özelliği taşıdığı belirtilen, Söke İlçe Belediyesince tespiti yapılan Akçakaya, Argavlı, Arslanyaylası, Avcılar, Avşar, Bayırdamı, Burunköy, Çalıköy, Çalışlı, Çavdar, Demirçay, Gölbent, Güneyyaka, Güzeltepe, Karaatlı, Karacahayıt, Karakaya, Kaygıllı, Kisir, Köprüalan, Nalbantlar, Pamukçular, Özbaşı, Sayrakçı, Serçin, Sofular, Yamaç, Yeşilköy, Yeniköy mahallelerinin koordinatlı haritasının pafta üzerine işaretlendiği şekliyle kırsal yerleşik alan olarak tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında  kırsal mahalle tespiti işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

Karar: Söke İlçesi sınırlarında 5216 sayılı Kanunun Ek-3. Maddesi ile Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği kapsamında kırsal yerleşik alan belirlenmesine yönelik Söke Belediye Meclisince alınan 01.12.2022 tarih ve 2022/13-146 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:103

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Görüşü: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; İlimiz genelinde günün anlam ve önemine uygun olarak, ilçe merkezlerimizin Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün posterleri ile pankart ve görsellerle donatılması, çeşitli gösteriler, sergiler, ödüllü yarışmalar, konserler ve festivaller ile yürüyüş düzenlenmesi, tiyatro vb. etkinlikler, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenerek vatandaşlarımızla birlikte daha coşkulu kutlamaların yapılması, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılarak, çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi ile giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca Büyükşehir Belediyemizce İlimiz bünyesinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenlenmesi ile dereceye giren katılımcılara;

 

OKUL ÖNCESİ - RESİM KATEGORİSİ

En İyi İlk 10 (On) Katılımcıya Bisiklet (22 jant)

İyi İkinci 10 (On) Katılımcıya “ Beceri ve Zekâ Oyun Seti”

 

İLKOKUL - RESİM KATEGORİSİ

En İyi İlk 5 (Beş) Katılımcıya Tablet Bilgisayar

En iyi ikinci 5 (Beş) Katılımcıya Bisiklet (24 Jant)

Sonraki 10 (On) Katılımcıya Satranç Takımı

 

ORTAOKUL - RESİM KATEGORİSİ:

En İyi İlk 5 (Beş) Katılımcıya Tablet Bilgisayar

En İyi İkinci 5 (Beş) Katılımcıya Bisiklet (26 Jant)

Sonraki 10 (On) Katılımcıya Kelime Üretme Oyunu

 

Ödül olarak verilmesi ile her katılımcıya Sertifika verilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İşbu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:104

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Görüşü:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; İlimiz genelinde günün anlam ve önemine uygun olarak, ilçe merkezlerimizin Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün posterleri ile pankart ve görsellerle donatılması, çeşitli gösteriler, sergiler, ödüllü yarışmalar, konserler ve festivaller ile yürüyüş düzenlenmesi, tiyatro vb. etkinlikler, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenerek vatandaşlarımızla birlikte daha coşkulu kutlamaların yapılması, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılarak, çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi ile giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün 19 Mayıs’ da Samsun’a ayak basması ile başlayan Milli Mücadelemizin, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek armağan ettiği bu bayramda gençlerimizin Atamızın ilkelerini, devrimlerini, düşüncelerini anlamaları ve anlatabilmeleri amacıyla, Büyükşehir Belediyemizce İlimiz genelindeki Lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” temalı yarışma düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara;

 

Resim kategorisinde;

İlk 5 (beş) katılımcıya “Tablet Bilgisayar”

İkinci en iyi 5 (beş) katılımcıya “Bisiklet (26 Jant)”

Sonraki 20 (yirmi) katılımcıya “Bluetooth Kulaklık”

 

Şiir kategorisinde;                                                    

İlk 5 (beş) katılımcıya “Tablet Bilgisayar”               

İkinci en iyi 5 (beş) katılımcıya “Bisiklet (26 Jant)”            

Sonraki 20 (yirmi) katılımcıya “Bluetooth Kulaklık”          

 

Kompozisyon kategorisinde;

İlk 5 (beş) katılımcıya “Tablet Bilgisayar”

İkinci en iyi 5 (beş) katılımcıya “Bisiklet(26 Jant)”

Sonraki 20 (yirmi) katılımcıya “Bluetooth Kulaklık”

 

Ödül olarak verilmesi ile her katılımcıya Sertifika verilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:105

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Görüşü:5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi gereğince, Ülkemizin ve İlimizin kültür mirası ile kültür turizmi açısından önemli ören yerlerinden biri olan ve Sultanhisar İlçemizde bulunan Nysa Antik Kenti için her yıl olduğu gibi bu yılda yapılması planlanan kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması amacıyla, Nysa Kazı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 250.000,00- TL maddi ve ayni destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimize arz olunur.         

 

Karar: Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:106

 

Komisyon Görüşü: 14.03.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;         Aydın Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğün İller Bankası AŞ. den kullanacağı tahsis edilen, Mursallı Kanalizasyon İnşaatı işi için İller Bankası AŞ. den 10.000.000,00 TL'' ek kredi kullanılmasına, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün Mursallı Kanalizasyon İnşaatı İşi için İller Bankası A.Ş den kullanacağı ek kredi kapsamında "Belediyemizin yasal paylarının garantör'' olarak gösterilmesi ve bu garantörlüklere ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:107

 

Komisyon Görüşü: 14.03.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;

03.03.2023 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı gereği Koçarlı Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 77.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Koçarlı Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.