Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

 

ILAN 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGINDAN

1-Aydin Büyüksehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk sinirlari içerisindeki, Efeler Ilçesinin muhtelif bölgelerinde bulunan ve asagidaki listede nitelikleri belirtilen Belediyemize ait mevcut Reklam Üniteleri; reklam amaçli kullanilmak üzere, 2886  Sayili  Devlet  Ihale  Kanunu’nun  45'inci maddesine göre Açik  Teklif  Usulü ile 1 (bir) yil süreligine kiraya verilecektir.

Ilçe

Billboard  (Adet)

Durak (Raketli) Adet

Tahmini Yillik Kira Bedeli (TL/YIL) + KDV

Geçici Teminati (TL)

Efeler

103

54

776.520,00

23.296,00

      Adresleri Idari Sartnamelerine ekli listelerde (EK-1) gösterilmistir.

2-Ihale 20.10.2021 tarihinde saat:12:00'da baslayacak ve istekliler ihale saatinde içeri alinacaktir. Ihale Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyüksehir Belediyesi Hizmet Binasi 6.katindaki Encümen Toplanti Salonunda, Encümen (Ihale Komisyonu) huzurunda yapilacaktir.

3-Yillik kira bedeli pesinen ve defaten ödenecektir.

4-Isin süresi, Idarece yer tesliminin yapildigi tarihten itibaren 1 (bir) yildir.

5-Istekliler, ihalede istenilen belgeleri; ihale günü ihalenin baslangiç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyüksehir Belediyesi Hizmet Binasi 6. katindaki Encümen toplanti salonunda, Ihale Komisyon Baskanligina eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

6-Istekliler, ihaleye iliskin sartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKI Genel Müdürlügü Hizmet Binasinin 3.katinda bulunan Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanligi, Kira ve Tahsis Sube Müdürlügü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 250,00-TL karsiligi temin edebilirler. Ihaleye katilabilmek için dosya bedeli olan 250,00-TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katilamaz.

7-Ihalenin yapilacagi yil içinde alinmis belgenin asli veya noter tasdikli sureti olmak kaydiyla, Ihaleye Katilacaklardan Istenilecek Belgeler;

A)GERÇEK KISILERDEN:

A.1.Ikametgâh Belgesi,

A.2.Nüfus Kayit Örnegi,

B)TÜZEL KISILERDEN:

B.1.Idare Merkezinin bulundugu yer Mahkemesinden veya siciline kayitli bulundugu Ticaret veya Sanayi Odasindan, Ticaret Sicil Müdürlügünden veya benzeri bir Makamdan alinmis Tüzel Kisinin siciline kayitli olduguna dair belge,

B.2.Dernek  ve  Vakiflar için ihaleye katilmak üzere yetkili organ tarafindan alinmis karar ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernekler için Dernek Tüzügünün onayli sureti,

C)ORTAK BELGELER:

C.1.2886 Sayili Devlet Ihale Kanununun 26.maddesine uygun olarak hazirlanacak Geçici Teminat Belgesi,

C.2.Gerçek ve Tüzel kisilik adina ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin temsile tam yetkili olduklarini gösterir noterlikçe tasdik edilmis yetki belgesi veya vekaletname aslinin noter tasdikli örnegi,

C.3.Istekliler tarafindan onayli "Idari Sartname",

C.4.Aydin Büyüksehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Baskanliginca onaylanacak Kira/ Tahakkuk etmis veya kesinlesmis Ecrimisil/Isgaliye/Ilan ve Reklam borcu olmadigina dair belge,

C.5.Ihale tarihinden önce Açik Hava Reklam Isletmeciligi alaninda en az 3 (üç) yil süreyle bir sözlesmeye dayali olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren Mahalli Idarelerden alinmis belge,

C.6.Son 3 (üç) yila ait ciro ortalamasinin 3.500.000,00-TL'nin altina düsmedigine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müsavir ya da vergi dairesi onayli bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamaninin gelmemesi nedeniyle kesinlesmedigi durumlarda, yilin son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) gösterir belge,

C.7.Ödenmis Sermayesinin en az  5.000.000,00-TL olduguna iliskin Ticaret ve Sanayi Odasi veya Mali Müsavir onayli belge,

C.8.Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadigina iliskin ilgili kurumca onayli belge,

C.9.Vergi Dairesine borcu olmadigina iliskin ilgili kurumca onayli belge,

C.10.Sartname alindigina iliskin makbuz.

D)Ortak Girisim olmasi halinde; Noter tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi, ortak girisimi olusturan gerçek ve/veya tüzel kisiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E)Yerli veya Yabanci katilimcilarin sunacaklari yurtdisinda düzenlenmis her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatina göre düzenlenmis olmasi, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarinca veya Disisleri Bakanliginca tasdik edilmis veya apostil serhini havi olmasi gerekmektedir. Ayrica yurt disindan temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafindan tercüme edilmis olmasi ve belgelerin ibrazi gerekir.

8-2886 Sayili Devlet Ihale Kanununun 6.maddesinde belirtilen kisiler dogrudan veya dolayli olarak ihaleye katilamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözlesme fesih edilir.

9-Ihale sirasinda hazir bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapilis tarzina ve sonucuna itiraz edemezler.

10-Ihale Komisyonu olarak Aydin Büyüksehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama karari kesindir.11-Is bu Ilan 11 maddeden ibarettir.  

 

|