Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI 12.12.2019

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No: 411

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2019 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 412

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1894 ada 2, 4 parsel ile 2583 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinin gelişme konut alanı kullanımının ibadet alanı ile park ve yeşil alan kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-5082,14 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5082,14 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülerek; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 1894 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Parsel Derinlikleri hükümlerine uygun olarak ve mevcut park alanı kullanımının aynen korunarak sunulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1894 ada 2,4 parsel ile 2583 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresi ile ilgili hazırlanan NİP-5082,14 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 413

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesinde Eski 674 parsel ve 692 ada 2 parsellerin (Yeni 4065 ada 3 ve 4 parseller) park yol konut alan ve otopark olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:17320 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Didim Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli ve 95 sayılı kararı ile onaylanmış olup Didim Belediye Başkanlığının 17.09.2019 tarihli ve 2266 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli ve 95 sayılı kararı ile plan notu eklenerek uygun bulunan Akbük 4065 ada 3 ve 4 parsellerin park, yol, konut alanı ve otopark olarak düzenlenmesi amaçlı UİP:17320 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca incelenmiş olup daha önceki meclis kararlarında belirtilen Milli Emlak Müdürlüğünün nihai görüşünün bulunmadığı hususunun 19.09.2018 tarihli ve 9024 sayılı görüşünde yine nihai görüş olarak değerlendirilemeyecek bir görüşe atıfta bulunulduğu gerekçesi ile ortadan kalkmadığı değerlendirilerek iadesine oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 4065 ada 3 ve 4 parsellere (eski 674 parsel ve 692 ada 2 parsel) ilişkin hazırlanan UİP:17320 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 414

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1187 parsel numaralı 11.100 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın  "Konut Alanı" olarak planlanması amaçlı hazırlanan UİP-4675,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 06.09.2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Didim Belediye Başkanlığı’nın 25.09.2019 tarihli ve 29510875-622.03-E2349 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4675,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı; vekaletnamede imar planı yapılmasına ilişkin yetki devrinin yapılmadığı ve plan sınırı içerisinde kalan diğer parsellerden muvafakat alınmadığı için dosyanın ilçesine iadesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1187 parsele ilişkin hazırlanan UİP-4675,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 415

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 119 ada 1 parsel numaralı 2019,27 m² yüzölçümüne sahip mülkiyeti Didim Belediyesi’ne ait taşınmazın E=2.00 yapılaşma koşulu değiştirilmeden  "Konut Alanı" kullanımından 1/5000 ölçekli nazım imar planına uyumlaştırılması amacı ile “Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-4675,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 06.08.2019 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Didim Belediye Başkanlığı’nın 08.10.2019 tarihli ve 29510875-622.03-E2461 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4675,13 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; mevcut plandaki 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin plana aktarılması koşulu ile tadilen kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Hisar Mahallesi 119 ada 1 parselde bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan UİP-4675,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No: 416

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesinde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.10.1978 tarih ve A-1339 sayılı Kararı ile belirlenen Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2011 tarih ve 258 sayılı ve 24.01.2012 tarih ve 361 sayılı kararları ile genişletilen Alinda Antik Kenti ile kentsel yerleşik alan sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 118 ha.lık 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırı içerisinde (yaklaşık 82 ha. Alan 1.derece arkeolojik Sit Alanı) kalan alan için hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğüne karar alınmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınmak üzere Kurula gönderilen planlara ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun almış olduğu 26.09.2019 tarih ve 9952 sayılı kararında; “Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesinde bulunan ve Alinda Antik Kenti 1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan, kararımız eki listede belirtilen sivil mimarlık örneği yapıların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, tescilli taşınmazlar üzerinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, tescilli parsellerin Kurulumuzun 10.04.2019 tarih ve 9335 sayılı kararı doğrultusunda yeniden hazırlanacak olan Koruma Amaçlı İmar Planlarına işlenmesine ve tescilli yapılarak yönelik plan notlarının geliştirilmesine karar verildi.” denilmekle birlikte, Kurulun 10.04.2019 tarih ve 9335 sayılı kararında ise; “…Alinda Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde gösterilen yol güzergahlarının mevcut durumlarının korunacağının esas olması kaydıyla yalnızca doğal dokuya uygun malzemeyle onarımının yapılabileceğini belirten plan lejantının ve plan notlarının geliştirilmesine…” denilmiştir.  Nazım ve uygulama imar planlarındaki düzeltmeler yukarıda anılan Kurul kararları doğrultusunda tamamlanarak Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-36797 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-36798 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülerek Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne karar alınmak üzere gönderilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi Alinda Antik Kenti ile Kentsel Yerleşik alan sınırları içerisinde kalan 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanlarına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı NİP-36797 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-36798 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 417

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 217 ada 4 nolu parselde yer alan ticaret alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP: 13182,124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli ve 281 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 13.11.2019 tarihli ve 31373 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli ve 281 sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 217 ada 4 nolu parselde yer alan ticaret alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlendiği UİP: 13182,124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 217 ada 4 parsele ilişkin hazırlanan UİP:13182,124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 418

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2019 tarihli ve 10185 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kurul Müdürlüğünün 03.12.2019 tarihli ve E.996977 sayılı yazısı ile onay işlemleri için Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2019 tarihli ve 10185 sayılı kararı ile uygun bulunan İlimiz Kuşadası İlçesi Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. derece arkeolojik sit alanı ve etkileşim sahasına ilişkin hazırlanan NİP:27355 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve UİP:27357 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları Kuruldan geldiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’nci maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. derece arkeolojik sit alanı ve etkileşim sahasına ilişkin hazırlanan NİP-27355 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve UİP 27357 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 419

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 30L-2A paftada, 158 ada 1 parsel numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam-2 Kat (5/A-2/3) yapılaşma koşullu Gelişme Konut Alanı kullanımında yatay:19125-19126, düşey:31538-31545 koordinatları arasında yaklaşık 18 m² büyüklüğünde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13405,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi'nin 01.10.2019 tarihli ve 301.05/371 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 14.10.2019 tarihli ve 27924 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile arar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 158 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan UİP-13405,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 420

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 19L-I paftada,1887 ada 4 parsel numaralı mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında yatay:29795-29785, düşey:30956-30966 koordinatları arasında yaklaşık 30m² büyüklüğünde regülatör alanı ile mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan 441 ada 45 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında su deposu kullanımında yatay:29503-29512, düşey:30617-30627 koordinatları arasında yaklaşık 72 m² lik park alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,130 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi'nin 01.10.2019 tarihli ve 301.05/372 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 17.10.2019 tarihli ve 28693 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,130 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile arar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1887 ada 4 parsel ve 441 ada 45 parsele ilişkin hazırlanan UİP-13182,130 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 421

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuyucak İlçesi, Pamukören (Gireniz) Mahallesi, Köyiçi mevkii, tapunun 4251 ve 4255 numaralı parsellerin güneyindeki meri imar planındaki 5m’lik yaya yolunun devamlılığının olmaması ve kamulaştırma gerektirmesi sebebi ile kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kuyucak Belediye Meclisi’nin 02.10.2019 tarihli ve 2019/73 sayılı kararı ile uygun görülerek, 15.10.2019 tarih ve 1045/2110 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-9264,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde dosyada bilgi ve belge eksiklerinin bulunması ve plan değişikliği ile yoğunluk artışı getirildiği gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

Karar: Kuyucak İlçesi, Gireniz (Pamukören) Mahallesi, 4251 ve 4255 parsellere ilişkin hazırlanan UİP-9264,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 422

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallede, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arazi kullanım kararı kaldırım (tescil harici alan) olan alanda 6.00x3.00m ebatlarında, 18m² büyüklüğünde trafo alanı düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülerek, 11.09.2019 tarihli ve 3106 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,73 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifindeki trafo ebatlarının, ADM ’ nin 22.08.2019 tarihli yazı ekindeki aplikasyon krokisinde belirtilen trafo ölçüleriyle uyuşmadığı görüldüğünden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallede imar planında arazi kullanım kararı kaldırım (tescil harici alan) olan alanda trafo alanı düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,73 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 423

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesine ait imar planları plan notlarının Genel Hükümlerinden 1.26 numaralı hükmün kaldırılması yanı sıra 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 numara ile altı adet hüküm ilave edilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihli ve 62 sayılı kararı ile uygun görülerek, 25.10.2019 tarihli ve 3650-6204  sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,81 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş, gönderilen teklifte 1.26 numaralı hükmün kaldırılmaması, 1.32 ve 1.33 numaralı hükümlerde “belediye” kelimesinin “belediye encümeni” olarak değiştirilmesi, 1.34 numaralı hükmün de kaldırılması yoluyla tadilen kabulü geriye kalan 1.30, 1.31, 1.35 numaralı hükümlerin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesine ait uygulama imar planı plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi ve iptaline ilişkin hazırlanan UİP-8226,81 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 424

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Yenikent Mahallesi bulunan 1310 ada 1, 1314 ada 30 parsel ve çevresi ile Çorapçı Deresi güzergâhının düzenlenmesi amaçlı dere, park, otopark, yol, ticaret alanı ve akaryakıt tesis istasyonu kullanımlarını içeren UİP:887,85 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarihli ve 138 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Söke Belediye Başkanlığının 31.10.2019 tarihli ve 90248 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarihli ve 138 sayılı kararı ile uygun bulunan Söke İlçesi Yenikent Mahallesi 1310 ada 1, 1314 ada 30 parseller ve çevresi ile Çorapçı Deresi güzergahının yeniden düzenlenmesini içeren UİP:887,85 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1310 ada 1 parsel ile 1314 ada 30 parsele ilişkin hazırlanan UİP:887,85 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 425

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1344 ada 1 parsel, 1345 ada 1 parsel, 1346 ada 1 parsel, 1347 ada 1 parsel, 1348 ada 8, 17, 21, 23 parseller,  1349 ada 3, 6, 7 parseller 1353 ada 1, 2, 3 parseller, 1354 ada 1 parsel, 1355 ada 1 parsel, 1356 ada 1 parsel, 1358 ada 1 parsellerde belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, ticaret alanı, kültürel tesis alanı, otopark, park ve yeşil alan, yaya ve taşıt yolu belirlenmesine ilişkin NİP-6316,23 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Söke Belediye Başkanlığı’nın 25.10.2019 tarih ve E.89942 numaralı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6316,23 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1344 ada 1 parsel, 1345 ada 1 parsel, 1346 ada 1 parsel, 1347 ada 1 parsel, 1348 ada 8, 17, 21, 23 parseller,  1349 ada 3, 6, 7 parseller, 1353 ada 1, 2, 3 parseller, 1354 ada 1 parsel, 1355 ada 1 parsel, 1356 ada 1 parsel ve 1358 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan NİP-6316,23 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 426

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi eski 286 ada 4 parsel yeni 324 ada 1 parselin konut alanı kullanımından depolama alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan UİP:35898,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Sultanhisar Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Sultanhisar Belediye Başkanlığının 31.10.2019 tarihli ve 2476 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sultanhisar Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunana Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi eski 286 ada 4 parsel yeni 324 ada 1 parselin konut alanı kullanımından depolama alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan UİP:35898,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan notlarına “1/100000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine uyulacaktır.” Plan notu eklenerek tadilen oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi eski 286 ada 4 parsel yeni 324 ada 1 parsele  ilişkin hazırlanan UİP:35898,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 427

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde yer alan, 2306 Ada, 30, 31, 33, 34, ve 130 Parsel numaralı taşınmazlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediyesinin 05.12.2017 tarihli ve 266 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2017 tarihli ve 507 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın 1. İdare Mahkemesinin 27.06.2019 tarihli, 2018/1125E. ve 2019/587K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu imar planlarının iptal edilmesi ve bir önceki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı koşullarına geri dönülmesi yönündeki Efeler Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 160 sayılı kararı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesinin 27.06.2019 tarihli, 2018/1125E. ve 2019/587K.  sayılı kararı ile iptaline karar verilen 2306 ada, 30, 31, 33, 34, ve 130 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan UİP-2129,103 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve bir önceki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı koşullarına geri dönülmesi yönündeki Efeler Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 160 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 Ada, 30, 31, 33, 34 ve 130 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan UİP-2129,103 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik Efeler Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 160 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 428

Komisyon Görüşü: 10.12.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırım harcamalarında kullanmak amacıyla İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Didim İlçesi Akbük, Fevzipaşa, Denizköy Mahalleleri Kanalizasyon Ana Kuşaklama Kolektörü İnşaatı işi için 45.000.000,00 (kırkbeşmilyon) TL, Nazilli İlçesi Pirlibey Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 16.100.000,00 (onaltımilyonyüzbin) TL, Çine İlçesi Akçova Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için 7.500.000,00 (yedimilyonbeşyüzbin) TL, Kuyucak İlçesi Horsunlu-Kurtuluş-Yamalak Mahalleleri Ortak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 8.000.000,00 (sekizmilyon) TL, Efeler İlçesi ASTİS Sitesi Yağmursuyu İnşaatı işi için 17.900.000,00 (onyedimilyondokuzyüzbin) TL, İncirliova ilçesi I. Kısım Yağmursuyu İnşaatı işi için 17.000.000,00 (onyedimilyon) TL, Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi İçmesuyu İnşaatı için 4.700.000,00 (dörtmilyonyediyüzbin) TL ve Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi İlave Kanalizasyon İnşaatı işi için 6.500.000,00 (altımilyonbeşyüzbin) TL kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırım harcamalarında kullanmak amacıyla İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Didim İlçesi Akbük, Fevzipaşa, Denizköy Mahalleleri Kanalizasyon Ana Kuşaklama Kolektörü İnşaatı işi için 45.000.000,00 (kırkbeşmilyon) TL, Nazilli İlçesi Pirlibey Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 16.100.000,00 (onaltımilyonyüzbin) TL, Çine İlçesi Akçova Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için 7.500.000,00 (yedimilyonbeşyüzbin) TL, Kuyucak İlçesi Horsunlu-Kurtuluş-Yamalak Mahalleleri Ortak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 8.000.000,00 (sekizmilyon) TL, Efeler İlçesi ASTİS Sitesi Yağmursuyu İnşaatı işi için 17.900.000,00 (onyedimilyondokuzyüzbin) TL, İncirliova ilçesi I. Kısım Yağmursuyu İnşaatı işi için 17.000.000,00 (onyedimilyon) TL, Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi İçmesuyu İnşaatı için 4.700.000,00 (dörtmilyonyediyüzbin) TL ve Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi İlave Kanalizasyon İnşaatı işi için 6.500.000,00 (altımilyonbeşyüzbin) TL kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 429

Komisyon Görüşü: 10.12.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 05.11.2019 tarih ve 435 sayılı Meclis Kararı ile 6.500.000,00 TL, 05.11.2019 tarih ve 436 sayılı Meclis Kararı ile 4.507.000,00TL ve yine 03.12.2019 tarih ve 475 sayılı Meclis Kararı ile 10.015.000,00TL’lik, ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablolarına’’ göre ek ödenek verilmesi hususu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 430

Komisyon Görüşü: 10.12.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 05.11.2019 tarih ve 434 sayılı Meclis Kararı ile 3.123.000,00 TL, yine Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 05.11.2019 tarih ve 437 sayılı Meclis Kararı ile 1.469.823,77 TL’lik ekte yer alan ‘‘Ödenek Aktarma Tablolarında’’ belirtilen fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyindeki aktarmaların; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 431

Komisyon Görüşü: 10.12.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Büyükşehir Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde, ekteki ‘‘Ödenek Aktarma Tablosuna’’ göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 26.700.000,00 TL’lik aktarmaların yapılması hususu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi 2 nci fıkrası gereğince, Komisyonumuzca görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.  

Karar: Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 432

Komisyon Görüşü: 10.12.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesine yeni tarife eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 433

Komisyon Görüşü: 10.12.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|