Tarımsal Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliği

T.C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

TARIMSAL DESTEKLEME VE FAALIYET YÖNETMELIGI

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci Aydin il sinirlarinda yapilan tarimsal ve hayvansal üretim faaliyetlerinde:

a) Verim ve/veya kaliteyi arttirmak için çevreye duyarli, sürdürülebilir tarimsal faaliyetlerin yürütülmesine ve gelistirilmesine, tarimsal üretim alt yapisina ve modernizasyonuna, gida güvenilirliginin ve izlenebilirliginin saglanmasina, yenilebilir enerji kaynaklarinin tarimsal amaçli kullanimina, sözlesmeli üretim ile standartlara uygun ürün elde edilmesine,

b) Ekonomik açidan; tarimsal üretimde plânlama yapilmasina, ürünlerin pazar degerini arttiran her türlü çalismalara, kirsal alanda alternatif gelir kaynaklarinin olusturulmasina, genç çiftçilerin girisimciliginin tesvik edilmesine ve gelir düzeylerinin yükseltilmesine, dezavantajli gruplarin üretim faaliyetlerine dâhil edilmesine,

c) Kültürel açidan; geleneksel üretim yöntemleri ve yerel gen kaynaklarinin korunmasina, yayginlastirilmasina ve tanitimina,

ç) Beseri açidan; tarimsal üretimi gelistirecek egitici toplantilar düzenlenmesine, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktariminin saglanmasi ve özendirilmesine, çiftçilere tarimsal açidan önem tasiyan meteorolojik verilerin ve gerekli görülen bilgilendirmelerin yapilmasina

yönelik saglanacak desteklerde Büyüksehir Belediyesi’nin faaliyet ve hizmet çesitlerinin usul ve esaslarini belirlemektir.

                       

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Büyüksehir Belediyesi’nin tarim ve hayvanciligi desteklemek amaciyla yapacagi her türlü faaliyet ve hizmeti kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 15 inci Maddesinin (b) bendinde verilen yetki ile 10/7/2004 tarih ve 5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

 

Tanimlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni destek: Aydin ili sinirlarinda çiftçilere veya tarimsal tüzel kisilere, yapilacak tespit ile müracaatçinin ihtiyacina göre verilecek mal ve malzeme yardimini,

b) Bakanlik: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligini,

c) Büyüksehir Belediye Baskani: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanini,

ç) Büyüksehir Belediye Meclisi: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisini,

d) Büyüksehir Belediyesi: Aydin Büyüksehir Belediyesini,

e) Çiftçi kayit sistemi (ÇKS): Bakanlik tarafindan olusturulan ve çiftçilerin kayit altina alindigi tarimsal veri tabanini,

f) Çiftçi: Mal sahibi, kiraci, yarici veya ortakçi olarak devamli veya en az bir üretim dönemi veya yetistirme devresi bitkisel ve hayvansal üretim yapan gerçek ve tüzel kisiyi,

g) ÇKS belgesi: Aydin ili sinirlarinda, bagli bulunulan ziraat odasindan alinmis, düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir onayli belgeyi,

g) Daire Baskani: Aydin Büyüksehir Belediyesi Tarimsal Hizmetler Dairesi Baskanini,

h) Daire Baskanligi: Aydin Büyüksehir Belediyesi Tarimsal Hizmetler Dairesi Baskanligini,

 

 

i) Dezavantajli grup: Genç yas grubuna girmeyen ve Aydin ili sinirlarinda bulunan kirsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarimsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen kadin, gazi, sehit yakini, engelli olan ve yas araligi Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirtilen gerçek kisileri,

i) Genç çiftçi: 18 – 41 yas araliginda, Aydin ili sinirlarinda bulunan kirsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarimsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kisileri,

j) Genel Sekreter Yardimcisi: Aydin Büyüksehir Belediyesi Tarimsal Hizmetler Dairesi Baskanliginin bagli bulundugu Genel Sekreter Yardimcisini,

k) Genel Sekreter: Aydin Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreterini,

l) Il/Ilçe Müdürlügü: Aydin il veya ilçeleri Il/Ilçe Gida, Tarim ve Hayvancilik Müdürlüklerini,

m) Kirsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerlesim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayili On Dört Ilde Büyüksehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ilçe Kurulmasi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun yürürlüge girmesinden önce tüzel kisiligi olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerlesim birimlerini,

n) Küçük aile isletmesi: ÇKS’ye kayitli, bitkisel üretim için toplam 5 dekar veya altinda arazi varligi olan veya hayvansal üretimde büyükbas için 10 bas veya altinda, küçükbas için 50 bas veya altinda hayvan varligi olan ve kirsal alanda ikamet eden/etmek isteyen tarimsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kisileri,

o) Örgün egitim: Açik lise ve açik üniversitedeki egitim hariç, düzenli bir biçimde yapilan, ögrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katilmasinin gerektigi egitimi,

ö) Örtüalti kayit sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Örtüalti Kayit Sistemi Yönetmeligi hükümleri çerçevesinde Bakanlik tarafindan olusturulan örtüalti kayit sistemini,

p) Proje Degerlendirme Komisyonu: Büyüksehir Belediye Baskani veya görevlendirecegi Genel Sekreter Yardimcisi baskanliginda olusturulan Tarimsal Hizmetler Daire Baskanliginda Daire Baskani, bir sube müdürü, bir veteriner ve ziraat mühendisi, Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi ve Mali Hizmetler Dairesi Bakanligindan birer uzman veya sube müdüründen olusan toplam yedi kisilik komisyonu,

r) Proje Yürütme Birimi: Daire Baskani baskanliginda sube müdürü, veteriner hekim, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi tekniker ve teknisyen ünvanli personelden olusan en az üç kisilik birimi,

s) Sözlesmeli üretim: Içeriginde en az; taraflarin, tanimlarin, amacinin, kapsaminin, dayanaginin, yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapilacaklarin ve geçerlilik süresinin belirtildigi, Büyüksehir Belediye Baskanligi ile ilgili tüzel kisi yetkilileri arasinda imzalanan belgeleye dayanarak gerçeklestirilen üretimi,

s) Sube Müdürlügü: Daire Baskanligi bünyesinde bulunan sube müdürlüklerini,

t) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere basvuran kisilerce verilen idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,

u) Tarim bilgi sistemi (TBS): Çiftçilerin bütün tarimsal faaliyetlerinin toplandigi Bakanlikça olusturulan veri tabanini,

ü) Tarimsal faaliyet: Belirli bir mekanda veya arazide mal sahibi, kiraci, yarici veya ortakçi olarak devamli veya en az bir üretim dönemi veya yetistirme devresinde fiilen yapilan bitkisel veya hayvansal üretimi,

v) Tarimsal tüzel kisi: Bitkisel ve hayvansal üretim alaninda meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlari ile iktisadi menfaatlerini koruma amaciyla tarimsal üretim, yetistirme, isleme ve pazarlama alaninda faaliyet gösteren üretici ortakli ziraat odalari, kooperatif, birlik veya üretici örgütlerini

ifade eder.

 

 

IKINCI BÖLÜM

Görev, Yetki ve Genel Esaslar

 

Proje Degerlendirme Komisyonu

MADDE 5 – (1) Proje Degerlendirme Komisyonunun görev ve yetkileri;

a) Hazirlanacak olan çalisma plânina ve gündeme göre toplanir. Bu Yönetmelik ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre karar alir.

b) Proje Degerlendirme Komisyonu en az bes üye ile toplanir ve kararlarini oy çoklugu ile alir. Oylarin esitligi halinde, baskanin bulundugu taraf çogunluk sayilir. Karara katilmayan üyeler gerekçelerini kararda yazili olarak belirtir. Alinan kararlar Proje Degerlendirme Komisyonu karar defterinde muhafaza edilir.

c) Alinan kararlari Daire Baskanligina bildirir.

ç) Proje Degerlendirme Komisyonu tarimsal destekleme uygulamalarinda ortaya çikan problemlerin çözümünde yetkilidir.

d) Program kapsaminda, alinan destekleme basvurularinin idari uygunlugunu, basvuru sahiplerinin uygunlugunu kontrol eder, basvurulari ön degerlendirme ve genel degerlendirme kriterleri açisindan inceler, basvurularin nihai puanlarini tespit eder, degerlendirme raporlarini ve sonuç tablolarini hazirlar, program teklif listelerini belirler.

e) Gerçege aykiri beyanda bulunanlar hakkinda gerekli hukuki islemlerin yapilmasi, bu Yönetmelikte anilan desteklemelerden faydalandirilmamasi, eger destekleme yapilmis ise yapilan desteklemenin tamaminin geri alinmasi, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapilan desteklemeler hariç haksiz yere yararlandigi tespit edilen çiftçilerin yapilan destegin maddi degerine göre bir ila bes yil arasinda takdir edilecek süreyle hiçbir destekleme programindan yararlandirilmamalari hakkinda rapor düzenler. Düzenlenen raporu Belediyenin ilgili organlarina geregi yapilmak üzere gönderir. Ayrica, gerçege aykiri beyanda bulundugu tespit edilen kisiler hakkinda ilgili Cumhuriyet Bassavciligina suç duyurusunda bulunulmasina karar verir.

f) Yapilan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandirmak gibi bir kasti olmaksizin, yapilan desteklemeden fazladan yararlandigi belirlenen kisilerin, kendi rizalari ile fazla aldiklari desteklemelerin parasal miktarini gecikme zammi ile birlikte iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanmalarina devam etmeleri ve haklarinda cezai islem yapilmamasina iliskin karar verir.

 

Proje Yürütme Birimi

MADDE 6 – (1) Proje Yürütme Biriminin görev ve yetkileri;

a) Destekleme programinin tanitimi, projelerin uygulanmasi ve tamamlanan projelerin bes yil süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapilacak is ve islemleri Büyüksehir Belediyesi adina yürütür.

b) Tarimsal destekleme amaçli projelerin hazirlanmasi asamasinda potansiyel basvuru sahiplerini program hakkinda ve tarimsal destekleme basvurularinin hazirlanmasi konusunda bilgilendirir.

c) Tarimsal desteklemeden faydalanmak üzere basvuruda bulunanlara iliskin bilgilerin, zamaninda ÇKS ve ilgili kayit sistemlerine kaydedilmesini saglamak üzere her türlü tedbiri alir.

ç) Tarimsal desteklemeler için yapilacak projelerde, alinan basvurularin ön kontrolünü yapar. Ilgili belgeleri hazirlar. Desteklemelerin bu Yönetmelige, yürürlükteki ilgili mevzuata, bu amaçla Büyüksehir Belediyesi tarafindan hazirlanan genelgelere ve uygulama talimatlarina uygunlugunu izler ve degerlendirir. Desteklemeler ile ilgili olarak hazirlamis oldugu raporu Proje Degerlendirme Komisyonuna tutanak ile sunar.

(2) Proje Yürütme Biriminin proje hazirlama yükümlülügü yoktur.

 

 

Daire Baskanligi

MADDE 7 – (1) Desteklemelerin amacina uygun yapilmasi için, Daire Baskanligi gerekli tedbirleri alir. Daire Baskanligi tarafindan faaliyet ve desteklemeye esas tüm bilgiler Proje Yürütme Birimine gönderilir.

(2) Sekretarya hizmetleri Daire Baskanligina bagli ilgili Sube Müdürlügü tarafindan yürütülür.

 

Genel esaslar

MADDE 8 - (1) Büyüksehir Belediyesi, bu Yönetmelik kapsamindaki tarimsal desteklemelerde Aydin il mülki sinirlari içerisinde fiilen tarimsal ve hayvansal üretim faaliyetinde bulunan çiftçi ve tarimsal tüzel kisilere destek verir.

(2) Bu destekler, Bakanlikça belirlenen tarim ve hayvanciliga yönelik genel politikalarla uyumlu olarak ve Bakanligin mahalli teskilatiyla koordinasyon halinde yapilir.

(3) Büyüksehir Belediyesi, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin karari üzerine yapacagi protokole uygun olarak Aydin il mülki sinirlari disindaki mahallî idareler veya diger kamu kurum ve kuruluslariyla isbirligi halinde tarimi destekleme amaçli ortak hizmet projeleri gerçeklestirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktariminda bulunabilir.

(4) Büyüksehir Belediyesi, bu Yönetmelik kapsaminda yapacagi hayvansal ve bitkisel üretim destekleri ile tarimsal amaçli egitim ve tanitim faaliyetleri, basili yayim ve yayinlarin yapilmasi/yaptirilmasi, kongre, çalistay, sempozyum ve demonstratif amaçli tarimsal destek çalismalarini Daire Baskanliginin bütçesinde ödenegi bulunmasi kaydiyla, sartlarinin Büyüksehir Belediyesi tarafindan belirlendigi protokol kapsaminda Il/Ilçe Müdürlükleri veya tüzel kisiler ile ortaklasa düzenleyecegi projeler çerçevesinde de yapabilir. Bu durumda Daire Baskanligi bütçesinde bu amaçla tahsis edilmis ödenek, taraflarca imzalanacak protokol çerçevesinde Daire Baskanliginca kullanilabilecegi gibi, Daire Baskanliginin teklifi ve Büyüksehir Belediye Baskaninin onayi ile protokolün diger tarafi olan tüzel kisiler hariç Il/Ilçe Müdürlüklerine aktarilarak da kullanilabilir.

(5) Destekler, bu Yönetmelik hükümlerine göre hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere veya tarimsal tüzel kisilere nüfus ve hizmet alanlari dikkate alinarak malî ve teknik imkânlar çerçevesinde verilir.

(6) Tarimsal destekler Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenecek zamanlarda yapilir. Ancak belirlenen zamanda yapilan taleplerin karsilanmasina ragmen Daire Baskanliginin yili bütçesinde ödenek bakiyesi kalirsa Büyüksehir Belediyesi diger zamanlarda yapilan talepleri de karsilayabilir.

(7) Beyan edilen adreste bulunamadigi için tebligat yapilamayan veya talebi uygun bulunup tebligat yapilmasina ragmen belirtilen zamanda gerekli islemleri yapmayan çiftçi veya tarimsal tüzel kisilerin destek haklari iptal edilerek yerlerine varsa yedek talep sahipleri ayni kurallara göre dâhil edilirler.

(8) Büyüksehir Belediyesi, destek kapsamina almadigi veya destek kapsamina alindigi halde karsilamadigi talepler sebebiyle, müracaat sahiplerine karsi herhangi bir yükümlülük altina girmez.

(9) Tarimsal desteklerin, Daire Baskanligi tarafindan nakliye ve yasal yükümlülükler de dahil edilerek tahmin edilecek miktari, Proje Degerlendirme Komisyonunun teklifi ve Daire Baskaninin onayi ile belirlenecek orani, hak sahibi tarafindan Büyüksehir Belediyesi katki payi olarak karsilanir.

(10) Tarim ve hayvancilik alaninda yapilan üretim desteklerinde Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan, katki paylarinin nakit olarak ödenmesinin mümkün olamayacagi hallerde, taahhütname içeriginde belirtilmesi sartiyla ödenecek katki payinin, ürünlerden karsilanabilecegine iliskin hüküm konulabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Çesitleri ve Desteklemeye Iliskin Esaslar

 

Destekleme çesitleri

MADDE 9 - (1) Belediye tarafindan tarim ve hayvanciligi desteklemek amaciyla verilecek destek çesitleri sunlardir:

a) Bitkisel üretim destegi,

b) Hayvansal üretim destegi,

c) Su ürünleri yetistiriciligi destegi

ç) Küçük aile isletmesi destegi,

d) Genç çiftçi destegi,

e) Sözlesmeli üretim destegi

f) Dezavantajli grup destegi,

g) Yenilenebilir enerji destegi

g) Yangin, dogal afet ve salgin hastalik zararlarini telafi destegi,

h) Tarim ve hayvanciligi desteklemek üzere yürütülen diger faaliyet ve hizmetler için verilen diger destekler.

 

Bitkisel üretim destegi

MADDE 10 – (1) Bitkisel üretim destegi; tüm tarimsal üretim yöntemlerinde verimliligi ve kaliteyi yükseltmek amaciyla yapilacak fide-fidan-tohum-yumru üretim materyalleri, gübre, alet-ekipman, mekanizasyon, tarim makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetlerinin gereklilikleri, tibbi-aromatik bitki üretimine yönelik, yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullanimini destekleyici faaliyetler, kimyasal mücadele ilaçlari hariç bitkisel üretimde kullanilan yapiskan, renk veya feromon tuzak gibi biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin gereklilikleri, verimliligi artirmaya yönelik bombus arisi desteklemesi, incir üreticileri için ilek destegi, organik ve iyi tarim uygulamalari kapsaminda istenilen toprak, yaprak, sulama suyu ve pestisit analizi yapmak ve/veya yaptirmak üzere çiftçilere veya tarimsal tüzel kisilere yapilan teminleri içerir.

(2) Bitkisel üretim destegi, her yil Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan ürün gruplarinin üretim dönemleri göz önünde tutularak belirlenen zamanlarda yapilir.

(3) Organik Tarim destegi, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Organik Tarimin Esaslari ve Uygulanmasina Iliskin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar göre yapilir.

(4) Iyi Tarim Uygulamalari destegi 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Iyi Tarim Uygulamalari Hakkinda Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapilir.

(5) Bitkisel üretim destegine basvuru yapacak kisilerin kosullari, Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan arazinin durumu, üretim deseni ve faaliyetleri göz önüne alinarak belirlenir.

(6) Basvuru için gerekli olan evraklar;

a) Basvuru dilekçesi,

b) Gerçek kisi ise nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözlesmesi,

ç) Kayitli olunan Il/Ilçe Müdürlügünden alinmis ÇKS veya bagli bulunulan Ziraat Odasi’ndan alinmis Çiftçi Belgesi,

d) Örtüalti üretim yapilacaksa Il/Ilçe Müdürlügünden alinmis ÖKS belgesi,

e) Organik tarim yapilacaksa mütesebbis sertifikasi,

f) Iyi Tarim Uygulamalari yapilacaksa;

1) Iyi Tarim Uygulamalari sertifikasi,

2) Iyi Tarim Uygulamalari destekleme sertifika eki,

3) Örtüalti üretim yapilacaksa iyi tarim uygulamalarina ait kayit sistemi belgesi,

g) Ücretli çalismadigina dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alinan belge,

g) Taahhütname,

h) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

 

Hayvansal üretim destegi

MADDE 11 - (1) Hayvansal üretim destegi; tüm tarimsal üretim yöntemlerinde verimliligi ve kaliteyi yükseltmek amaciyla yapilacak büyükbas, küçükbas, kanatli hayvan, aricilik ve ipek böcekçiligi alanlarinda damizlik hayvan, hayvanciligin yayginlastirilmasi adina küçük aile isletmelerine saglanacak yem ve katki maddesi destekleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanilan her türlü malzeme ile alet ve ekipman, ilgili bakanliklarin görev ve yetki sinirlari haricinde kalan ve ilgili bakanliklarca yapilmasi zorunlu olmayan koruyucu amaçli her türlü ilaç ve asinin çiftçi ve tarimsal tüzel kisilere yapilacak teminini içerir.

(2) Hayvansal üretim destegi, her yil Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenen zamanlarda yapilir.

(3) Hayvansal üretimde organik tarim destegi, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Organik Tarimin Esaslari ve Uygulanmasina Iliskin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapilir.

(4) Hayvansal üretim destegine basvuru yapacak kisilere iliskin kosullar ve ilgililerin hayvan varliklari hususu, Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir.

(5) Hayvansal üretim destegine basvuru yapacak gerçek ve tüzel kisiler asagidaki belgelerle ilgili sube müdürlügüne müracaat ederler.

a) Basvuru dilekçesi,

b) Gerçek kisi ise nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözlesmesi,

ç) Il/Ilçe Müdürlüklerinden alinmis hayvan varligina ait belge,

d) Bagli bulunulan Ziraat Odasindan alinmis çiftçi belgesi veya ilgili oda kayit belgesi,

e) Organik tarim yapilacaksa mütesebbis sertifikasi,

f) Ücretli çalismadigina dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alinan belge,

g) Taahhütname,

g) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

 

Su ürünleri yetistiriciligi destegi

MADDE 12 - (1) Su ürünleri yetistiriciligi destegi; ilimiz sinirlarinda yapilan su ürünlerinin üretim yöntemlerinde verimliligi ve kaliteyi yükseltmek amaciyla yapilacak sucul canli hayvan, avlama, yetistiricilik, isleme ve saklama ekipmanlarinin çiftçi ve tarimsal tüzel kisilere yapilacak teminini içerir.

a) Sucul canli hayvan destegi; balik, amfibi, sucul bitki, eklem bacakli,  yumusakça, çift kabuklu yumusakça ve kabuklu sucul canlilarin yetistiriciligi alanlarinda damizlik, yavru, larva, yumurta, canli yem destegini,

b) Avlama ekipmanlari destegi; her türlü ag, tuzak, kafes, sepet, olta ile hammaddelerinin desteklenmesini,

c) Yetistiricilik ekipman destegi; karasal veya sucul ortam içerisinde, kapali devre veya entansif yetistiricilikte kullanilan her türlü alet ve ekipmanlar ile yem destegini,

ç) Isleme ve saklama ekipmanlari destegi; su ürünlerinin islenmesinde kullanilan her türlü temizleme, kesme, pisirme ve ambalajlama ekipmanlari ile saklama kaplari, sogutucu üniteler ile tasima ekipmanlarinin desteklenmesini,

kapsamaktadir.

(2) Su ürünleri yetistiriciligi destegine basvuru yapacak kisilere iliskin kosullar Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir.

(3) Su ürünleri yetistiriciligi destegine basvuru yapacak gerçek ve tüzel kisiler asagidaki belgelerle ilgili sube müdürlügüne müracaat ederler.

a) Basvuru dilekçesi,

b) Gerçek kisi ise nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Bagli bulunulan kooperatiften alinmis belge,

ç) Il/Ilçe Müdürlüklerinden alinmis belge,

d) Ücretli çalismadigina dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alinan belge,

e) Taahhütname,

f) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

Küçük aile isletmesi destegi

MADDE 13 – (1) ÇKS’ye kayitli ve isletme büyüklügü bitkisel üretim için açik alan üretimde 1 - 5 dekar, örtüalti ünitelerdeki üretimde 500 m2 – 5 dekar alanda yetistirilen meyve, sebze, süs bitkisi ve tibbi-aromatik bitki yetistiriciligi yapan veya hayvansal üretimde büyükbas için 10 bas veya altinda, küçükbas için 50 bas veya altinda hayvan varligi olan ve kirsal alanda ikamet eden/etmek isteyen tarimsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kisilere küçük aile isletmesi destegi yapilir.

(2) Küçük aile isletmesi destegine basvuru yapacak kisilere iliskin kosullar Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir.

(3) Küçük aile isletmesi destegine basvuru yapacak gerçek kisiler asagidaki belgelerle ilgili sube müdürlügüne müracaat ederler.

a) Basvuru dilekçesi,

b) Gerçek kisi ise nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözlesmesi,

ç) Kayitli olunan Il/Ilçe Müdürlügünden alinmis ÇKS veya bagli bulunulan Ziraat Odasi’ndan alinmis Çiftçi Belgesi,

d) Örtüalti üretim yapilacaksa Il/Ilçe Müdürlügünden alinmis ÖKS belgesi,

e) Hayvansal üretim için Il/Ilçe Müdürlüklerinden alinmis hayvan varligina ait belge,

f) Ücretli çalismadigina dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alinan belge,

g) Taahhütname,

g) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

 

Genç çiftçi destegi

MADDE 14 – (1) Genç çiftçi destegi; tarimda sürdürülebilirligin saglanmasi, genç çiftçilerin girisimciliginin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarinin olusturulmasi ve kirsalda genç nüfusun istihdamina katki saglayacak tarimsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaciyla kirsal alanda yasayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacagi bitkisel, hayvansal, yöresel tarim ürünleri, tibbi ve aromatik bitki üretimine yönelik desteklemeleri içerir.

(2) Genç çiftçi destegi kapsaminda;

a) Hayvansal üretime yönelik desteklemeler;

1) Büyükbas hayvan yetistiriciligi,

2) Küçükbas hayvan yetistiriciligi,

3) Ari ve ari ürünleri yetistiriciligi,

4) Kanatli yetistiriciligi,

5) Ipekböcegi yetistiriciligi,

6) Su ürünleri yetistiriciligi,

b) Bitkisel üretime yönelik desteklemeler;

1) Kapama meyve bahçesi destegi,

2) Fide, fidan, iç ve dis mekân süs bitkisi yetistiriciligi,

3) Kontrollü örtüalti yetistiriciligi,

4) Mantar yetistiriciligi,

c) Yöresel ürünler ile tibbi ve aromatik bitki üretimi destekleri;

1) Çok yillik tibbi ve aromatik bitki üretimi,

2) Cografi isaretli, organik veya iyi tarim uygulamali bitkisel ve hayvansal üretim

konularini  kapsar.

(3) Genç çiftçilerde organik tarim destegi, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Organik Tarimin Esaslari ve Uygulanmasina Iliskin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapilir.

(4) Genç çiftçilerde iyi tarim destegi 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Iyi Tarim Uygulamalari Hakkinda Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapilir.

(5) Genç çiftçi destegine basvuru yapacak kisilere iliskin kosullar Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir.

(6) Bu Yönetmelik kapsaminda basvuru yapacak genç çiftçilerde asagidaki sartlar aranir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak,

b) Destek duyurusunun yapilacagi tarih itibariyla 18 yasini doldurmus, 41 yasindan gün almamis olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Basvuru tarihi itibariyla ücretli çalisan olmamak,

d) Basvuru tarihi itibariyla örgün egitime devam ediyor olmamak,

e) Basvuru tarihi itibariyla Katma Deger Vergisi, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik destek duyurusunun yapilacagi tarih itibariyla 10 adet büyükbas veya 50 adet küçükbastan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Ari ve ari ürünleri yetistiriciligi basvurulari için destek duyurusunun yapilacagi tarih itibariyla 50 adetten fazla arili kovan sahibi olmamak,

(8) Genç çiftçi destegine basvuru yapacak, gerçek kisilerce asagidaki belgeler ile ilgili sube müdürlügüne müracaat edilir.

a) Basvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Diploma sureti veya okur-yazarlik belgesi.

ç) Yatirimi yapacagi yerde ikamet ettigine dair belge,

d) Yatirim yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözlesmesi,

e) Ücretli çalismadigina dair kendisine ve esine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alinan belge,

f) Taahhütname,

g) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

(9) Bu program, kirsal alandaki yerlesim birimlerini kapsar.

 

Sözlesmeli üretim destegi

MADDE 15 – (1) Sözlesmeli üretim destegi; üretimde verim ve kalitenin arttirilmasi, tarimda sürdürülebilirligin saglanmasi, standartlara uygun ürün elde edilmesi, plânli üretim yapilmasi, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktarilmasi, özendirici olunmasi, istihdam alanlari olusturulmasi, mevcut üretici kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi, kooperatifler arasinda isbirligininin saglanmasi, birlik ve faaliyetlerininin desteklenmesi amaciyla Büyüksehir Belediyesi ile üreticiler tarafidan 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayili Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayili Tarim Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayili Tarim Satis Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkinda Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayili Tarimsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan tarimsal üretici birlikleri arasinda yapilir.

 

Sözlesmede yer alacak hususlar ve sözlesme ile ilgili esaslar

MADDE 16 – (1) Büyüksehir Belediyesi ile tarimsal tüzel kisiler, bu maddenin dördüncü fikrasinda belirtilen tüm bilgi ve hükümleri içeren bir sözlesme imzalar. Sözlesmenin bir nüshasi Daire Baskanliginda, bir nüshasi tarimsal tüzel kiside kalacak sekilde iki nüsha halinde düzenlenir.

(2) Sözlesmeli üretime yönelik yapilan bütün protokollerin bu Yönetmelik esaslarina uygun olarak hazirlanmasi zorunludur.

(3) Sözlesmede, ilgili ürün mevzuati ile bu Yönetmelige aykiri hükümlere yer verilemez.

(4) Sözlesme içeriginde

a) Taraflarin adinin ve unvaninin,

b) Tarimsal tüzel kisilerin ticaret sicil numarasi ve vergi numarasi, faaliyet gösterdikleri yerin açik adresi, tüm iletisim bilgileri ve varsa elektronik posta adresinin,

c) Teslim edilecek ürünün sözlesmede yer alan normlar disinda, ticari degerini etkileyecek herhangi bir sekilde hatali, hileli, bozuk, çürük, ürünün yapisini bozan hastalik ve zararli organizmalarla bulasik, baska ürünlerle karisik, sekil bozuklugu olmayacaginin,

ç) Sözlesme ile belirlenen miktarin yalnizca Büyüksehir Belediyesine satilabilecegi ve Büyüksehir Belediyesinin sözlesmeye uygun olarak belirtilen ürünü önceden belirlenen zaman takvimine uygun olarak satin almak zorunda oldugunun,

d) Büyüksehir Belediyesinin, üretim yerlerini üretimin her safhasinda kontrol yetkisinin bulundugunun,

e) Ürün bedelinin ödeme zamani ve sekli, taksitli ödemelerde ödeme plani,

f) Üretim faaliyetlerinin baslangicindan ürünün teslimine kadar olan dönemlerde, her ürün ve üretim faaliyetlerinin kendi özellikleri geregi olarak, üretimin her evresinde gerekli olacak ana madde, yardimci madde, malzeme ve teçhizat gibi girdilerin, nakdi avansin veya kredilerin; birim fiyati, tutari, temin sekli, teslimi, ödeme sekli ve zamaninin,

g) Büyüksehir Belediyesi tarafindan sözlesme karsiligi yapilan üretim faaliyetleri ile ilgili her türlü girdi ve nakdi avansin bu sözlesmeli üretimin yapilacagi yerin disinda kullanilamayacaginin,

g) Don, kuraklik, deprem, sel, dolu, firtina, hortum, yangin, asiri sicaklik gibi dogal afetler nedeniyle ürünün zarar gördügünün il/ilçe müdürlügünden alinacak raporlar ile belgelendirilmesi halinde; Büyüksehir Belediyesinin tarimsal tüzel kisiliklerden tazminat talep etmeyeceginin; ancak Büyüksehir Belediyesi ve tarimsal tüzel kisiliklerin ugramis oldugu zararin tazmini konusunun taraflarca karsilikli mutabakat çerçevesinde sözlesmede açikça belirtileceginin; ayrica hastalik, zararli ve salginlarin sözlesme ekinde yer alacak olan teknik sartname kapsaminda Büyüksehir Belediyesi ve tarimsal tüzel kisiliklerin karsilikli mutabakati çerçevesinde degerlendirileceginin,

h) Ürünün, protokolde belirtilen üretim yeri disindaki baska bir yerde üretilmis ürünlerle karistirilamayacaginin,

i) Ürün kalitesinin belirlenmesi için numunenin hangi esaslara göre alinacagi ve masraflarin tarimsal tüzel kisi tarafindan ödeneceginin,

i) Üretim sürecinde Büyüksehir Belediyesi tarafindan görevlendirilen kisilerce verilen teknik destek kapsamindaki hizmetlerin maliyetinin tarimsal tüzel kisiliklere yansitilmayacaginin,

j) Üretimin yapilacagi yer, var ise ürüne ait Türk Standartlari Enstitüsü Standardi veya Türk Gida Kodeksi veya Büyüksehir Belediyesi tarafindan belirlenen kalite normlarinin,

k) Ürünün, sözlesmenin yürürlükte kaldigi süre içerisinde üçüncü kisilere satilamayacaginin,

l) Büyüksehir Belediyesi ve tarimsal tüzel kisilikler arasinda belirlenen ürünün ödemeye esas fiyatinin veya fiyatinin tespitini saglayacak fiyatlandirma yöntemi ile ödeme zamaninin,

m)  Teslim edilecek ürünün fire oraninin ve bunun belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslarin,

n)  Büyüksehir Belediyesine teslim edilecek ürünün asgari ve azami miktarlarinin,

o) Sözlesmeli üretime konu ürünün cinsi/türü, çesidi, teslim yeri, sekli ve zamani, üretim için kullanilacak yöntemlerle ilgili olarak hazirlanan ek teknik sartname kapsaminda ürünün yetistirilmesi ile ilgili faaliyetlerin plan ve bilgileri, muhtemel hasat ve kesim tarihi, tartim yeri ve nakliye ile ilgili temel hususlar ve bu faaliyetler ile islemlerden sorumlu kisilerin bilgilerinin,

ö) Sözlesme kapsaminda, ürüne ve üretim yöntemlerine ait teknik hususlarin; ürünün ve üretimde kullanilacak hammadde ve malzemelerin kalite ve standartlarini, üretimde uygulanacak yöntemleri, hastaliklar, zararlilar, yabanci otlar ve bu etmenlerin yol açtigi salginlara karsi mücadele ve tedbir planlarini, üretim izleme kriterlerini, üretim faaliyetlerinin tarimsal tüzel kisilik tarafindan Büyüksehir Belediyesine rapor edilmesini düzenleyen ek bir teknik sartname kapsaminda Büyüksehir Belediyesi ve tarimsal tüzel kisilik tarafindan belirlendiginin,

p) Üretimin organik tarim faaliyetleri esaslarina veya iyi tarim uygulamalarina uygun olarak yapilmasi halinde bu durumu belirten ifadenin,

r) Büyüksehir Belediyesinin ve tarimsal tüzel kisiliklerin, sözlesmenin hüküm ve sartlari ile sözlesmeye ek teskil eden her türlü belgeyi karsi tarafin izni olmaksizin herhangi bir üçüncü sahsa vermeyeceginin,

s) Sözlesmenin geçerlilik süresinin,

s) Sözlesmeli üretimle ilgili anlasmazliklarin giderilmesi hususunda hangi yer mahkemelerinin veya icra dairelerinin yetkili olacaginin

yer almasi zorunludur.

(5) Büyüksehir Belediyesi ve tarimsal tüzel kisilikler, akdettikleri tarimsal üretim sözlesmesine ayrica özel hükümler de koyabilirler.

(6) Yapilacak sözlesmeler için 4735 sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunun ilgili hükümleri saklidir.

(7) Hazirlanacak sözlesme hükümleri için ilgili Bakanliklardan yazili görüs alinabilir.

 

Dezavantajli grup destegi

MADDE 17 – (1) Yöresel ve/veya bölgesel avantaj yaratabilecek tarimsal ürünler için üretime yönlendirilebilecek dezavantajli gruplara bitkisel ve hayvansal üretim materyali, ürün isleme alet ekipmani ve pazarlamayi destekleyecek her türlü faaliyetlerde gerçek kisilere yapilacak teminleri içerir.

(2) Dezavantajli grup destegine basvuru yapacak kisilere iliskin kosullar Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir.

(3) Dezavantajli grup destegine basvuru yapacak gerçek kisiler asagidaki belgelerle ilgili sube müdürlügüne müracaat ederler.

a) Basvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Istenildiginde mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözlesmesi,

ç) Ücretli çalismadigina dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alinan belge,

d) Taahhütname,

e) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

 

Yenilenebilir enerji destegi

MADDE 18 – (1) Tarim ve hayvancilik yapilan alanlarda enerji hatlarinin olmamasi, yeni hat kurulum imkânlarinin sinirli olmasi, mevcut hatlarin iyilestirme maliyetlerinin yüksek olmasi halinde ya da yenilenebilir enerji kaynaklarinin çevreye duyarli yaklasimi ile üretimin arttirilmasinin mümkün oldugu alanlarda yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu yapilabilir.

(2) Yenilenebilir enerji destegine basvuru yapacak kisilere iliskin kosullar Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir.

(3) Yenilenebilir enerji destegine basvuru yapacak çiftçiler asagidaki belgelerle ilgili sube müdürlügüne müracaat ederler.

a) Basvuru dilekçesi,

b) Gerçek kisi ise nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Istenildiginde mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözlesmesi,

ç) Taahhütname,

d) Proje Degerlendirme Komisyonu tarafindan istenebilecek diger belgeler.

 

Yangin, dogal afet ve salgin hastalik zararlarini telafi destegi

MADDE 19 – (1) Yangin, su baskini, heyelan, hortum, deprem gibi dogal afetlerin meydana gelmesi, bölgede görülebilecek salgin hastaliklarin tespit edilmesi ve mücadele imkaninin bulunmasi ile zarara sebep olan olayin üreticinin ihmali veya kasti sebebiyle olusmadiginin Daire Baskanliginca belirlenmesi halinde, Büyüksehir Belediye Meclisinin karari ve ödenek tahsisi üzerine çiftçilere nakdi ve ayni destek verilebilir.

(2) Bölgede meydana gelebilecek salgin hastaliklarin tespit edilmesi halinde bu hastaliklarla mücadele edilmesi amaciyla Daire Baskanliginin ve varsa Il/Ilçe Müdürlüklerinin konu ile ilgili raporlandirmasi asamasindan sonra mücadeleye yönelik asi ve ilaç destegi yapilir.

(3) Afetzede çiftçiler, Il/Ilçe Müdürlügünce yapilan afet zarari tespit tutanagi islemlerinin tamamlanmasindan ve varsa Kaymakamliklarca Basbakanlik Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) tarafindan yapilan yardimlarin kesinlesmesinden itibaren 30 gün içerisinde asagidaki belgelerle ilgili sube müdürlügüne müracaat eder:

a) Basvuru dilekçesi,

b) Gerçek kisi ise nüfus cüzdani fotokopisi,

c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözlesmesi,

ç) Hayvancilik yapiliyorsa Il/Ilçe Müdürlüklerinden alinmis hayvan varligina ait belge,

d) Bagli bulunulan Ziraat Odasindan alinmis çiftçi belgesi veya ilgili oda kayit belgesi,

e) Örtüalti üretim yapiliyorsa Il/Ilçe Müdürlügünden alinmis ÖKS belgesi,

f) Afet zarari tespit tutanagi,

g) Varsa Kaymakamlikça yapilan AFAD yardim ödemesi belgesi,

g) Varsa tarim sigortasinca yapilan zarar ödemesi belgesi.

(4) Yangin ve dogal afet zararlarini telafi destegi, Daire Baskanliginin bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenek kullanilarak belirlenen zarar bedelinden, AFAD ile tarim sigortalarinca ödenen bedeller düsüldükten sonra kalan kisminin tamami Daire Baskanliginca çiftçilere nakdi veya ayni olarak ödenebilir.

(5) Uygulama yilinda yer alan riskler için tarim sigortasi yaptirmayan üreticiler bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.

 

Tarimi desteklemek üzere yürütülen diger faaliyet ve hizmetler için verilen diger destekler

MADDE 20 – (1) Bu yönetmeligin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamina girmeyen, ancak tarimsal amaçli olarak yapilacak olan çiftçi egitimleri, çiftçilerin tarimsal bilgi ve kültürlerini gelistirmeye yönelik yarismalar ile tarimsal gidalarin hijyen ve güvenligi gibi tarimsal üretimi olumlu etkileyecegi Daire Baskanliginca teklif edilen çalismalarda kullanilacak mal, malzeme, alet, edavat ve her türlü ödül malzemeleri seklindeki mal alimlari ile reklam, yayin, karsilama, agirlama seklindeki hizmet alimlari, Daire Baskanliginin yili bütçesinde ödenegi bulunmasi kaydiyla Daire Baskanliginca bu destek kapsaminda karsilanir.

(2) Bu madde kapsaminda yapilacak destekler için herhangi bir müracaat veya zaman aranmaz.

 

Faaliyetler

MADDE  21 – (1) Büyüksehir Belediyesi;

a) Tarim ve hayvancilik alaninda yapilacak her türlü egitim, panel, çalistay, kongre, tanitim, fuar, basim, yayim, festival ve yarisma organizasyonu düzenleyebilir.

b) Tarim ve hayvancilik açisindan degerli gen kaynaklarinin korunmasi, yasatilmasi ve tanitimi için her türlü faaliyette bulunulabilir.

c) Çevreye duyarli tarimsal faaliyetlerde bulunur ve tarimsal kaynakli çevre kirliliginin olumsuzluklarini gidermek için çalismalar yürütür.

ç) Tarimda sürdürülebilirligin saglanmasi için projeler gelistirebilir ve projeleri uygulayabilir.

d) Tarimsal yenilikleri takip ederek, üretim ya da isleme asamasinda daha etkin bir süreç yönetimi için modernizasyon çalismalari yürütebilir.

e) Aydin ili içerisindeki tarimsal ürünlerin üretim asamasindan sofraya kadar olan süreçteki izlenebilirliginin saglanmasi için planlamalarda bulunabilir. Bu asamalar arasinda ürünün kalite ve gida güvenligi açisindan denetlenebilmesi için laboratuvar analizleri yapabilir veya yaptirabilir.

f) Aydin ilinin tarimsal üretim deseninin planlanmasi için gerekli olan çalismalari yürütebilir

g) Kirsalda kalkinmayi destekleyecek her türlü faaliyeti yürütebilir. Alternatif gelir kaynaklarinin olusturulmasi yönünde çalismalar yapabilir.

g) Tarimsal ürünlerin pazar degerinin artirilmasi için her türlü faaliyette bulunabilir.

h) Aydin çiftçisinin tarimsal üretimini etkileyecek olumsuz hava kosullarindan ya da hastalik ve zararli olusumu öncesinde bilgilendirilmesi adina çalismalar yürütebilir.

  

Desteklemeye iliskin esaslar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayilan desteklemeler için basvuru yapan ilgililerin, bilgilerindeki degisiklikleri derhal ilgili Sube Müdürlügüne ulastirmasi gereklidir.

(2) Proje Yürütme Birimi tarafindan uygun bulunan taleplerin miktari, çesidi, yogunlugu ve Aydin ilinin çalisma yilindaki genel tarimsal yönelimleri dikkate alinarak, harcama yili bütçesine bu amaçla konulmus ödenek çerçevesinde, Daire Baskanliginin teklifi ve Genel Sekreter Yardimcisinin onayi ile yili destek kapsamina alinacak malzemeler, hak sahibine teslim edilecegi tarihler ve hak sahipleri liste halinde asil ve yedek olarak belirlenir ve belirlenen asil hak sahiplerine Daire Baskanliginca tebligat yapilir.

(3) Uygun bulunarak kendisine tebligat yapilan hak sahipleri, tebligat tarihinden itibaren tebligatta bildirilen süre içinde Daire Baskanligina müracaat ederek taahhütnamesini imzalar. Kendileri tarafindan karsilanacak olan ve Daire Baskanligi tarafindan kendilerine bildirilen destek miktari katki payini Büyüksehir Belediyesinin hesabina nakit ve pesin olarak yatirarak ödeme belgesini Daire Baskanligina verir.

(4) Yapilan tebligata ragmen dördüncü fikradaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hak sahiplerinin haklari baskaca hiçbir isleme gerek kalmaksizin iptal edilerek yerlerine yedek hak sahipleri listesinden sira ile belirlenen yeni hak sahipleri için de ayni islemler uygulanarak hak sahipleri kesinlestirilir. Haklari bu fikra hükmüne göre iptal edilen hak sahiplerinin pesin ödedikleri katki paylari, hak sahipligi iptali tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde ve müracaatlari halinde faiz tahakkuk ettirilmeden beyan edecekleri banka hesabina havale ile veya nakit olarak elden iade edilir.

(5) Bu Yönetmeligin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18  inci maddelerinde sayilan desteklemeler için traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanim, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arili kovan ve canli hayvan dagitimi sayilan ilgili desteklemeler kapsaminda degerlendirilir.

(6) Basvurular, ilgili Sube Müdürlügü tarafindan kabul edilir.

(7) Alinan her bir basvuru ilgililerin için açilan basvuru dosyasinda muhafaza edilir.

(8) Ilgililer, destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitis tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

(9) Destekleme uygulamalarinda haklarinda destekleme ödemelerinden yararlandirilmamalari yönünde Proje Degerlendirme Komisyonunca karar alinanlarin basvurulari, basvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi islemler tamamlanir ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadigi sürece, basvurunun kabulü herhangi bir hak dogurmayip basvuran çiftçiye destekleme yapilmaz.

(10) Tarim arazisinin ayni üretim yilinda birden fazla çiftçi tarafindan kullanilmasi halinde, destekleme aktif üretim gerçeklestiren ve desteklemeye basvurusunu yapan çiftçiye yapilir.

(11) Yapilan müracaatlar ilgili Sube Müdürlügü tarafindan Proje Yürütme Birimine tutanakla teslim edilir. Proje Yürütme Birimi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, belgeler üzerinde ve yerinde yapilan degerlendirmelere göre yapilan müracaatlari uygunluk yönünden sonuçlandirir.

(12) Kesinlesen destek miktarina göre gerekli mal veya malzemeler hükümlerine göre hak sahiplerine teslim edilecegi zamanlar da dikkate alinarak, gerekiyorsa birden fazla mal alimi yoluyla Daire Baskanligi tarafindan tabi oldugu Kamu Ihale Kanunu hükümlerine göre temin edilerek, Daire Baskanligi ambarindan veya Daire Baskanliginin takdiri ile mal veya malzemelerin üretim veya imalat yerinden kesinlesen hak sahiplerine ayni olarak 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Tasinir Mal Yönetmeligi hükümlerine uygun sekilde tutanakla teslim edilir.

(13) Bu Yönetmelik kapsaminda 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ve 20 nci maddelerde sayilan destek haklarindan yararlananlardan destek yapilan yil hariç; gerçek kisiler 1 yil, tüzel kisiler ise 2 yil geçmedikçe tekrar destek talebinde bulunamaz.

 

Cezai islemler

MADDE 23 – (1) Büyüksehir Belediyesi tarafindan verilen destegi aldigi halde bu yönetmelik hükümlerine aykiri ve amaci dogrultusunda kullanmadigi tespit edilen hak sahiplerinin aldigi destek ayni veya bedeli mukabilinde nakdi olarak Büyüksehir Belediyesince geri alinir.

(2) Destegi aldigi halde bu yönetmelikte belirlenen amaci disinda kullananlar ile almayi taahhüt ettigi halde Büyüksehir Belediyesinden kaynaklanmayan ve talep sahibi tarafindan kaynaklanan herhangi bir sebeple kendisine tahsis edilen destek hakkini kullanmaktan vazgeçen hak sahipleri bu Yönetmelik uyarinca verilen desteklerden, destegin alindigi yil hariç sonraki üç yil boyunca yararlanamaz.

 

 

(3) Destek kapsaminda Büyüksehir Belediyesine verilen taahhütname veya Büyüksehir Belediyesi ile imzalanan sözlesmeli üretimde, sözlesme veya taahhütname hükümleri uyarinca karsilamalari gereken yükümlülüklerin karsilanmayan bedelleri, Büyüksehir Belediyesi tarafindan kamu alacaklarinin tahsiline iliskin mevzuat uyarinca ilgilerden tahsil edilir.

 

Geri ödeme ve yaptirimlar

MADDE 24 – (1) Haksiz yere yapilan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammi oranlari dikkate alinarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anilan Kanun hükümlerine göre geri alinir.

(2) Haksiz ödemenin yapilmasinda ödemeyi saglayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kisiler, geri alinacak tutarlarin tahsilinde müstereken sorumlu tutulurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat, Denetim

 

Tebligat

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre destek almaya hak kazanan çiftçilere veya tarimsal tüzel kisilere yapilacak tebligat, müracaat sirasinda beyan ettikleri adresleri üzerinden 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre veya elden yapilir.

 

Denetim

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik uyarinca yapilan desteklerin, Proje Yürütme Birimi tarafindan her yil sonu amaçlari dogrultusunda kullanilip kullanilmadigini kontrol edilir ve yapilan kontroller tutanaga baglanir.

(2) Proje Yürütme Birimi tarafindan yapilacak denetimlerde amaci dogrultusunda kullanilmayan destekler hakkinda düzenlenen rapor Proje Degerlendirme Komisyonuna ve Daire Baskanligina verilir.

(3) Yapilan denetim ve raporlamalar gelecek yillarin destekleme çalismalarinda kullanilmak üzere Daire Baskanliginca kayit altina alinir.

 

BESINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

 

Çesitli ve son hükümler

MADDE 27 – (1) Yetkilendirilmis kuruluslar, iyi tarim uygulamalari destegi için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarini yerine getirmeyen yetkilendirilmis kuruluslar hakkinda Iyi Tarim Uygulamalari Hakkinda Yönetmelik hükümleri uygulanir.

(2) Yetkilendirilmis kuruluslar organik tarim destegi için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden ayrica Tarim Bilgi Sistemine eksik veya hatali yapilan veri girisleri ile düzeltmelerin zamaninda yapilmasindan sorumludurlar. Sorumluluklarini yerine getirmeyen yetkilendirilmis kuruluslar hakkinda Büyüksehir Belediyesi tarafindan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasina yönelik girisimlerde bulunulur.

 (3) Bu Yönetmeligin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde sayilan desteklerden asil olarak almaya hak kazanan gerçek kisinin vefati halinde mirasçinin, arazinin intikalini yaptiramamasi durumunda desteklemeye esas sartlari devam ettirmeleri kaydiyla mahkemeden veya noterden alinmis veraset belgesinin asli ya da onaylanmis sureti ile mirasçilardan herhangi birinin varsa diger mirasçilardan alacagi muvafakatname ile müracaati üzerine vefat eden çiftçi adina desteklemesine devam edilir. Herhangi bir müracaat yapilmamasi halinde hiçbir destekleme ödemesi yapilmaz.

 

 

(4) Mücbir sebeplerden (savas, yangin, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) dolayi mahsul elde edilememesi durumunda mücbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayitli oldugu Il/Ilçe Müdürlügüne yazili olarak bildirimde bulunmasi ve Il/Ilçe Müdürlügü tarafindan yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördügünün tespit edilmesi halinde yapilan destekleme geri alinmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer almayan teknik konularda Bakanlik genelgeleri ve talimatlari uygulanir.

 

Yürürlük

MADDE 28 – (1) 14/11/2017 tarih ve 442 sayili Büyüksehir Meclisi kararinin ardindan 6085 sayili Sayistay Kanununun 27 inci maddesinin dördüncü fikrasi geregince Sayistay’in istisari görüsü alinan bu Yönetmelik, Büyüksehir Belediyesi internet sayfasinda ilani tarihi ile yürürlüge girer.

 

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydin Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.

 

|