Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI 10.09.2020

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:192

 

Karar:   Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül Ayı Meclis Toplantısının 08.09.2020 tarihli I. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:193

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Çine İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Karıncalı 106 ada 1 parselde kayıtlı 84857,44 m2 yüzölçümlü, 106 ada 2 parselde kayıtlı 76517.34 m2 yüzölçümlü, 106 ada 7 parselde kayıtlı 43277,82 m2 yüzölçümlü 106 ada 10 parselde kayıtlı 129519,48 m2 yüzölçümlü taşınmazların toplamında 33.41 ha büyüklüğünde alanda Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Alanı amaçlı NİP-09390678 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve ilavesi teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-09390678 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli değişiklik ve ilaveden oluşan nazım imar planı teklifi kurum ve kuruluş görüşleri ve alınan izinler doğrultusunda uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Çine İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 106 ada 1, 2, 7, 10 parsellere ilişkin NİP-09390678 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:194

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 272 ada 1 parselde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında yer alan taşınmaz üzerinde regülatör alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih 27 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 20.08.2020 tarih ve 1968 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09746044 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, bu bölgenin teknik altyapı ihtiyacının karşılanabileceği başka alan bulunmadığı görüldüğünden kamu yararı gözetilerek teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 272 ada 1 parsele ilişkin UİP 09746044 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:195

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 6688 ada 1 parsel, 6689 ada 1 parsel, 6680 ada 1 ve 2 parsel, 6686 ada 1 ve 5 parsel, 6685 ada 1 parsel, 6684 ada1 ve 2 parsel, 6681 ada 1, 2, 3 parsel nolu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00m kitle nizam koşullu konut alanı, park ve taşıt yolu kullanımında yer alan taşınmazlar üzerinde, E=1.95, Yençok=24.00m (8 kat) koşullu konut alanı, otopark, park alanı ve taşıt yolları düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülerek, 08.07.2020 tarih ve 174743 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09273070 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde nüfus ve yapı yoğunluğunun arttırılmadığı görüldüğünden komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde 6688 ada 1 parsel, 6689 ada 1 parsel, 6680 ada 1 ve 2 parsel, 6686 ada 1 ve 5 parsel, 6685 ada 1 parsel, 6684 ada 1 ve 2 parsel, 6681 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin UİP-09273070 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:196

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 133 parselde kayıtlı, yaklaşık 4233 m² yüzölçümlü, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında depo alanı kullanımında yer alan taşınmaz üzerinde gelişme konut alanı, otopark ve park alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 21.08.2020 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-09079698 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırdığı ve artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarını karşılamadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Kemer Mahallesi, 2306 ada 133 parsele ilişkin NİP-09079698 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:197

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde tapunun, 6623 ada, 1 numaralı parselinde ve 2632 ada 2 numaralı parselin doğusunda yer alan, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut ve park alanı kullanımında kalan alanlarda, 6623 ada 1 parselin doğu kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ve batı kısmının park alanı olarak düzenlenerek kuzeyindeki park alanına dahil edilmesi, 2632 ada 2 parselin ise doğusundaki park alanının güneyinde konut alanı belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediyesinin 14.07.2020 tarih ve 175652 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve M. Fatih ATAY, Adnan BOSNALI, İlhan GÜNENDİ, Evrim KARAKOZ tarafından verilen önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. NİP-09882043 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel ve 2632 ada 2 parselin doğu komşusu alanda NİP-09882043 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:198

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesinde yer alan tapunun 3507 parselinde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-0, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m, TAKS/KAKS: 0.40 / 1.20 yapılaşma koşuluna sahip konut alanında bulunan taşınmazın bina yüksekliğinin sehven A-0 olarak yazıldığı belirtilerek, bina yüksekliğinin A-3 olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülerek, 14.08.2020 tarih ve 180412 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09634843 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi, 3507 parsele ilişkin UİP-09634843 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:199

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi tapunun 101 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Yüksek Öğretim Alanı” kullanımında yer alan taşınmazın batısında yaklaşık 25084 m² ve 25004 m² iki adet sosyal tesis alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, 26.08.2020 tarih ve E.11577 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-09995406 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi tapunun 101 ada, 1 parsele ilişkin NİP-09995406 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:200

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Köprülü, Veysipaşa, Ramazanpaşa, Hasanefendi, Mesudiye, Zafer ve Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan Kentsel Sit sınırlarını ve Tralleis Antik Kenti I. , II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını kapsayacak şekilde hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2018 tarih 8671 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih 53 sayılı kararı ile plan hükümleri revize edilen Aydın (Efeler) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında plan hükümlerinin 5.7.1. maddesinin “Yollarda kilitli beton parke taş, ebatlanmış doğal taş vb. malzeme kullanılacaktır. Hükümet Bulvarı, Doğu ve Batı Gazi, Sakarya, Çankaya ve Fevzi Çakmak Caddelerinde Bitümlü Sıcak Asfalt kullanılabilir” olarak düzenlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-09966387 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler İlçesi, kentsel sit alanında plan notu değişikliği amaçlı hazırlanan UİP: 09966387 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:201

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Kuşadası İlçesinde İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.01.1994 Tarih ve 3779 Sayılı Kararı ile onaylanan 12.07.2000 gün ve 9584 Sayılı Karar ile son şeklini alan Kuşadası Kentsel Sit Alanı Planının notlarında “Aksi taktirde Granit Parke Taş veya Renkli Begonit Taş kullanılmalıdır” şeklinde değişiklik içeren Kuşadası Kentsel Sit Alanı Plan Notları değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Konuya ilişkin Kuşadası Belediye Başkanlığının 11.02.2020 tarihli ve 3449 sayılı yazısı ile talepte bulunulmuştur. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.            Kuşadası Kentsel Sit Alanı İmar Planlarının yol kaplamaları ile ilgili plan notuna renkli begonit taşı ilavesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile koruma kuruluna gönderilmek üzere uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’nci maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

Karar:   Kuşadası İlçesi, kentsel sit alanında plan notu değişikliği amaçlı hazırlanan KUİP-09497251 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:202

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 317 ada 48 numaralı 24.788 m2 yüzölçümlü taşınmazda konut alanı, park alanı ve yaya yolunda düzenleme yapılması ve ticaret alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09925671 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.08.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Kanun uyarınca değerlendirilmek üzere Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2020 tarih ve E.2721/15871 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-09925671 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ticaret alanının batısındaki 4 metre genişliğindeki yaya yolunun ticaret alanında kalan kısmından genişletilerek 7 metre genişliğe çıkarılması ve ticaret alanının plan şartının E=0.32 olacak şekilde tadilen kabulüne komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 317 ada 48 parsele ilişkin UİP-09925671 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:203

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi 767 ada 21 parsel ile 831 ada 112 parselin arasında kalan yaklaşık 7322 m2 yüzölçümünde alanda hafriyat döküm sahası olarak kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine ilişkin NİP-24503,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 27.11.2019 tarih ve 33028 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Ömer Günel’in 11.02.2020 tarihli önergesi meclis gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  NİP-24503,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 767 ada 21 ve 831 ada 12 parsellere ilişkin NİP-24503,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

  

Karar No: 204

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 172 ada 46 parselde kayıtlı parsel üzerinde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı düzenlenen 09798487 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 09.07.2020 tarih 91 sayılı Nazilli Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak 27.07.2020 tarih ve 2149-3 sayılı Nazilli Belediye Başkanlığı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan UİP: 09798487 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 172 ada 46 parsele ilişkin 09798487 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:205

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M20B-07C-2D pafta, 525 ada 1 parselde kayıtlı parsel üzerinde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı düzenlenen 09189414 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 09.07.2020 tarih 90 sayılı Nazilli Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak 27.07.2020 tarih ve 2149-2 sayılı Nazilli Belediye Başkanlığı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan UİP: 09189414 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 525 ada 1 parsele ilişkin 09189414 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:206

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Nazilli İlçesine ilişkin, İlçe Belediyesince hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde onaylanan 38 adet 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, 7 numaralı bölge (Sümer mahallesi 1110 ada 8 ve 9 no.lu parseller) için; Aydın 1. İdare Mahkemesinin 05.02.2020 tarihli, E:2019/1052 ve K:2020/104 sayılı kararı ile ‘’dava konusu işlemin iptali’’ kararı alınmış olup, Nazilli Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile Aydın 1. İdare Mahkemesinin; E.2019/1052 ve K.2020/104 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde onaylanan 7 numaralı bölgeye ilişkin,  04.12.2013 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dönülmesi kararı alınarak Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 27.07.2020 tarihli ve 2149-1 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Nazilli Belediye Meclisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde onaylanan 7 numaralı bölgeye ilişkin,  04.12.2013 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dönülmesini içeren 09.07.2020 tarih ve 89 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1110 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin alınan 09.07.2020 tarihli ve 89 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:207

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz Nazilli İlçesine ilişkin, İlçe Belediyesince hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde onaylanan 38 adet 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, 33 numaralı bölge için; İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin E:2019/419 ve K:2019/836 sayılı kararı ile ‘’istinaf başvurusunun kabulüne, Aydın 1. İdare Mahkemesinin E:2018/109 ve K:2018/1389 sayılı kararının kaldırılmasına, işlemin iptaline’’ kararı alınmış olup, Nazilli Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarihli ve 75 sayılı kararı ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin; E.2019/419 ve K.2019/836 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde onaylanan 33 numaralı bölgeye ilişkin,  04.12.2013 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dönülmesi kararı alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 23.07.2020 tarihli ve 2101-3616 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Nazilli Belediye Meclisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde onaylanan 33 numaralı bölgeye ilişkin,  04.12.2013 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dönülmesini içeren 07.07.2020 tarihli ve 75 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 33 numaralı bölgede mahkeme kararına ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:208

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Nazilli İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 1.22 no.lu (Emsal Uygulaması) plan hükmünün uygulanmasının devam ettirilmesine ilişki alınan Nazilli Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 92 sayılı kararı 27.07.2020 tarih ve 2149-4 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Konunun yeniden değerlendirilmek üzere Nazilli Belediyesine iadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Nazilli İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilişkin alınan 09.07.2020 tarihli ve 92 sayılı Nazilli Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:209

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 139 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 parsellerde kayıtlı, eski 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret ve park alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise bitişik nizam 3 ve 4 katlı konut+ticaret alanı, park, otopark cebi ve yaya yolu kullanımında yer alan taşınmazlar üzerinde meydan alanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33/1 maddesi uyarınca 07.08.2020 tarihinde bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde söz konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, 139 ada 17 parsel maliki, 139 ada 3 parsel maliki ve 139 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunulmuştur. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-09885362 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09213927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlçe merkezinin modern bir görünüme kavuşması, İlçe trafiğinin rahatlaması, İlçe merkezinin yeşil alan ve otopark ihtiyacının karşılanması amacı ve plan değişikliğinin kamu yararı içermesi nedeniyle yapılan 3 adet itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.

İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 109 sayılı sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-09885362 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09213927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:210

 

Komisyon Görüşü:  İncirliova Belediyesi’nin 18.02.2020 tarih ve 818 sayılı yazısı ile İlimiz İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 12m genişliğindeki isimsiz yola “Vahit Karasu” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 12m genişliğindeki isimsiz yola “Mehmet Akif Ersoy Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar:   İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 12m genişliğindeki isimsiz yola “Mehmet Akif Ersoy Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:211

 

Komisyon Görüşü:  Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 tarih ve 1239 sayılı yazısı ekinde Yavuzköy Mahalle Muhtarı Okan Yavuz’un dilekçesi ile İlimiz Köşk İlçesi, Yavuzköy Mahallesinde bulunan mahalle girişindeki isimsiz yola “Hasan Sabancı Yolu” ve mahalle merkezinde bulunan çift şeritli bölünmüş isimsiz yola ise “Alim Ozan Bulvarı” isimlerinin verilmesi talep edilmiş olup, konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Köşk İlçesi, Yavuzköy Mahallesinde bulunan mahalle girişindeki isimsiz yola “Hasan Sabancı Cadde” ve mahalle merkezinde bulunan çift şeritli bölünmüş isimsiz yola ise “Alim Ozan Cadde” isimlerinin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar:   Köşk İlçesi, Yavuzköy Mahallesinde bulunan mahalle girişindeki isimsiz yola “Hasan Sabancı Caddesi” ve mahalle merkezinde bulunan çift şeritli bölünmüş isimsiz yola ise “Alim Ozan Caddesi” isimlerinin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:212

 

Komisyon Görüşü:  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Bozdoğan İlçesi, Ziyaretli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 197 ada, 26 parselde kayıtlı 6.074,84 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın krokisinde (b) harfi ile gösterilen 613,53 m²’lik kısmının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması ve devir işlemleri için Encümen’ e yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 

Karar:   Bozdoğan İlçesi, Ziyaretli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 197 ada, 26 parselde 6.074,84 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın krokisinde (b) harfi ile gösterilen 613,53 m²’lik kısmının 2942 sayılı Kanun ile değişik 4650 sayılı Kanunun 30. maddesine istinaden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine ve devir işlemleri için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:213

 

Komisyon Görüşü:  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2769 ada, 92 parselde kayıtlı 1.072,85 m² yüzölçümlü  taşınmazın 2753/21457 hisseye tekabül eden Belediyemize ait 137,65 m²’lik kısmının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.                             

 

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan 2769 ada, 92 parselde kayıtlı 137,65 m²’lik belediye hissesinin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:214

 

Komisyon Görüşü:  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6197 ada, 26 ve 27 parsellerde bulunan taşınmazların emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

S.NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

 

OSMANYOZGATLI

6197

26

62,74

TAM

62,74

ARSA

2

EFELER

OSMANYOZGATLI

6197

27

57,22

TAM

57,22

ARSA

 

 

 

Karar:   Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

S.NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

 

OSMANYOZGATLI

6197

26

62,74

TAM

62,74

ARSA

2

EFELER

OSMANYOZGATLI

6197

27

57,22

TAM

57,22

ARSA

 

 

 

 

|