Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 17.07.2020

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:107

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 14.07.2020 tarihli I. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:108

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Yolboyu Mahallesi, Şahan Beleni mevkii, tapunun 136 ada 6 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2019 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanarak bir ay askı süresi sonunda kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 136 ada 6 parsele ait ilave uygulama imar planı ve 136 ada 30 parsele ait uygulama imar planı değişikliğinde, parsellere Sanayi Alanı, Emsal=0.50, Yençok=15.50m plan şartı ve güneydeki 12m’lik yoldan 10m çekme mesafesi düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve uygulama imar planı değişikliği teklifi Çine Belediye Meclisi’nin 02.01.2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülerek, 20.01.2020 tarih ve 168 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-40519 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave ve uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Yolboyu Mahallesi 136 ada 6 parsele ait UİP-40519 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave ve uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:109

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 139 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 parsellerde kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret ve park alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise bitişik nizam 3 ve 4 katlı konut+ticaret alanı, park, otopark ve yaya yolu kullanımında yer alan taşınmazlar üzerinde meydan ve park alanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediyesinin 15.05.2020 tarih ve 1086 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-09885362 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09213927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 139 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 parsellerde ait NİP-09885362 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09213927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:110

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, Kırmevki mevkii, tapunun, mülkiyeti maliye hazinesine ait 17728,09 m2 yüzölçümlü 101 ada 1 numaralı parseli üzerinde Sağlık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince 12.03.2020 tarih ve 68 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olup, bu kapsamda hazırlanan UİP:09476160 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Çine Belediye Meclisinin 08.05.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere 15.05.2020 tarih ve 1085 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09476160 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olduğundan komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  Karar: Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, 101 ada 1 parsele ilişkin UİP:09476160 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:111

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3609 ada 1 parsel numaralı taşınmazda 10 metrelik taşıt yolu ve 7 metrelik yaya yolu düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Didim Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarihli ve 35 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Kanun uyarınca değerlendirilmek üzere Didim Belediye Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarihli ve E.658 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin alınan 04.03.2020 tarihli ve 35  sayılı Didim Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3609 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 04.03.2020 tarih ve 35 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:112

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi 3771 ada 6 parselde konut alanı ve park belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-40623 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Didim Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmuş, Didim Belediye Başkanlığı’nın 17.01.2020 tarih ve E.135 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-40623 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 6 parselin kuzeyindeki 7 parselinde plan onama sınırı içerisine alınması ve plan gösterimlerinin güncel mevzuata uygun olacak şekilde tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3771 ada 6 parsele ilişkin UİP-40623 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:113

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi 1338 ada 3 parselde bulunan taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının yapılaşma koşulları değiştirilmeden ticaret – turizm alanı kullanımı olarak belirlenmesi, karayolları kamulaştırma sınırının işlenerek imar hattının düzenlenmesi ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik gereği karayolundan giriş çıkış yapılamayacağı için parselin kuzeyinde yer alan 10 metre taşıt yolu üzerine cep otoparkı yapılması amaçlı hazırlanan UİP-21066,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülmemiş, Didim Belediye Başkanlığı’nın 17.01.2020 tarih ve E.137 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21066,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun bulmayan ilçe belediye meclis kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsele ait UİP-21066,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 06.01.2020 tarih ve 16 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:114

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1861 ada 2, 3, 4, 5 parsel numaralı taşınmazların yapılaşma koşulları aynı kalmak şartıyla konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının gelişme konut alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Didim Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarihli ve 36 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Kanun uyarınca değerlendirilmek üzere Didim Belediye Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarihli ve E.657 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin alınan 04.03.2020 tarihli ve 36 sayılı Didim Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1861 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 04.03.2020 tarih ve 36 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:115

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 199 parsel numaralı taşınmazda yaya yolu, konut alanı, ticaret alanı ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi ile parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-21066,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 02.01.2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun bulunmuş 5216 sayılı Kanun uyarınca değerlendirilmek üzere Didim Belediye Başkanlığı’nın 17.01.2020 tarihli ve E.134 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21066,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı kanuna ek 8. Maddeye istinaden mevzuata uygun değerleme raporlarının sunulmadığı gerekçesi ile komisyonumuzca oy birliği ile mevcut plan koşullarının devamına kararı verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 199 parsele ilişkin UİP-21066,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:116

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi Hisar Mahallesi Kızılyer Mevkii 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537 adalar, 291 ve 292 ada 1 parseller ve175 ada 106 ve 107 parseller ve çevresinin bulunduğu alanda kadastro ve plan hatları arasındaki uyumun sağlanması amacıyla hazırlanan UİP-17514,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Didim Belediye Başkanlığının 17.02.2020 tarihli ve 376 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-17514,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı kanuna ek 8. Maddeye istinaden mevzuata uygun sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu ile değerleme raporlarının sunulmadığı, plan müellifinin karne grubunun yetersiz olduğu, sayısal verilerin genelge ve yönetmelikte belirtilen niteliklerde bulunmadığı gerekçesi ile komisyonumuzca oy birliği ile mevcut plan koşullarının devamına kararı verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1536,1537 adalar ve 291 ada 1, 292 ada 1 ve 175 ada 106 ve 107 parsellere ilişkin UİP-17514,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:117

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 1660 ada 4 numaralı parseli yürürlükte bulunan onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 9 m kitle nizam konut alanında yer almakta olup, taşınmaz için Yençok: 15,50 m koşullu kitle nizam konut alanı getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP:2129,133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülerek 06.03.2020 tarih ve 161911 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2129,133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 8’in 1. Fıkrası olan “Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.” hükmü ile 2. fıkrası olan “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” hükmü kapsamında işlem yapılmadığı, kat artışının söz konusu olduğu ve ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporunun dosyasında bulunmadığı hususları tespit edildiğinden mevcut imar planı koşullarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1660 ada 4 parsele ilişkin UİP:2129,133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

       Karar No:118

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 2372 ada 1 numaralı parselinde yürürlükte bulunan onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret alanında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 7,5 m kitle nizam ticaret alanında yer almakta olup, taşınmaz için Yençok: 7,5 m (1 kat) koşullu kitle nizam ticaret alanı getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP:2129,134 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülerek 06.03.2020 tarih ve 161913 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP:2129,134 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı Kanunu’na ilave edilen Ek Madde 8’in 2. Fıkrası olan “parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapılamaz.” hükmü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2020 tarih ve 77389 sayılı görüşünde belirtildiği üzere hazırlanan plan değişikliği teklifinin yapı yoğunluğunu arttırır nitelikte olması nedeniyle mevcut plan koşullarının devamı oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsele ilişkin UİP:2129,134 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:119

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar (A.Menderes) Mahallesi, tapunun 2299 ada 5 numaralı parselinde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h= 9 m. kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için Yençok: 24,00 m. koşullu kitle nizam koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülerek 06.03.2020 tarih ve E.161916 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,63 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2299 ada 5 parsele ilişkin UİP-2130,63 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:120

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 2195 ada 1 parselde kayıtlı ve TAKS: 0.60, Yençok: 40.50m (12 Kat) koşullu Ticaret Alanı imarlı taşınmaz üzerinde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih 33 sayılı kararı ile uygun bulunarak 12.02.2020 tarih E.158618 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,51 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  

Karar: Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 2195 ada 1 parsele ilişkin UİP-2131,51 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 Karar No:121

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, tapunun 116 ada 2 parsel numaralı taşınmazı üzerinde, Fizik Tedavi Hastanesi ve AMATEM yapılması amacıyla hazırlanan, E= 1.50,   Yençok= Serbest yapılaşma koşulu ile her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülerek, 06.03.2020 tarih ve E.161910 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-40837 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin Yençok=Serbest bina yüksekliğinin Yençok=40.50m (10 kat) olarak değiştirilmesi koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parsele ilişkin UİP-40837 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:122

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam 3 kat koşullu konut alanında kalan 188 numaralı yapı adası için, yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesi, bitişik nizam 3 kat, ön bahçe 3m, yan bahçe 3m plan koşulu verilmesi, aynı zamanda adanın güneyinde 6 adet parseli kapsayan kitle nizam, Yençok=3 kat plan şartı getirilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülerek, 12.02.2020 tarihli ve E.158651 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile yoğunluk artışı olması sebebiyle uygun görülmeyerek, mevcut plan koşullarının devamına karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 188 adaya ilişkin UİP-11805,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 Karar No:123

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 249 ada 1 parselde kayıtlı ve Bitişik Nizam 3-Kat (B-3) Konut Alanı imarlı taşınmazın Trafo Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülerek, 12.02.2020 tarih E.158620 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-10251,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  

Karar: Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 249 ada 1 parsele ilişkin UİP-10251,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:124

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesinde, tapunun 134 ada 4 parselde kayıtlı 4482.74 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 371 sayılı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak belirlenen parselin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile arazi kullanım kararının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygunluğunun sağlanması amacı ile konut dışı kentsel çalışma alanından Ticaret alanına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülerek 12.02.2020 tarih ve E.158619 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 8’in 2. fıkrası olan “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” hükmü kapsamında işlem yapılmadığı, kat artışının söz konusu olduğu ancak tarafımıza sunulan 07.07.2020 tarihli dilekçede söz konusu plan değişikliği teklifinin yapılanma koşullarının E:0,70, Yençok:8,50m olarak tadilen onaylanmasının talep edilmesinden dolayı teklifin talep edildiği şekliyle tadilen onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

       Karar: Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 134 ada 4 parsele ilişkin UİP-2129,124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:125

 Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi merkez yerleşim alanının en son 2001 ve 2002 yıllarında bölgeler halinde yapılmış olan revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planının, günümüzde ihtiyaçları karşılamamasından dolayı Büyükşehir Belediyesince bu alanda yeniden planlama yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı Kanun uyarınca planlama yapılacak alanlarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden izinlerin alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına dahil edilecek mera tescilli parsellerin tahsislerinin kaldırılması, değiştirilmesi için Belediye Meclis Kararı gerekmektedir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir .Efeler İlçesinde Işıklı Mahallesinde 19288.18m2 yüzölçümlü 144 numaralı parsel ile Şevketiye Mahallesinde 16550.00 m2 yüzölçümlü 566 parselin kentsel gelişme alanı - sosyal ve teknik alt yapı alanı,Tepecik Mahallesinde 226967.07 m² yüzölçümlü 204 ada 153 parselin ulaşım tesis alanı, Çeştepe Mahallesinde 90771.00 m2 yüzölçümlü 116 ada 1 parselin de teknik altyapı tesis alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve akabinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmak üzere 4342 sayılı Mera Kanununa göre tahsis değişikliklerinin yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi,  Işıklı Mahallesi 144 parsel, Şevketiye Mahallesi 566 parsel, Tepecik Mahallesi 204 ada 153 parsel ile Çeştepe Mahallesi 116 ada 1 parsellerde kayıtlı mera alanlarının imar planı amaçlı tahsis amacı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:126

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi Efeler merkez yerleşim alanına bitişik konumda bulunup Kardeşköy köy yerleşik alanı için gelişme alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Kardeşköy yerleşik alanının güneyinde sınıra bitişik durumda olan 70608,50 m² yüzölçümlü 288 numaralı mera parselinin tahsis amacının değiştirilerek konut ve konut kullanımının gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı alanları ile birlikte nazım ve uygulama imar planı yapılması düşünüldüğünden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına dahil edilecek mera tescilli parsellerin tahsislerinin kaldırılması, değiştirilmesi için Belediye Meclis Kararı gerekmektedir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselde konut ve sosyal ve teknik altyapı alanları amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve akabinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılabilmesi için 4342 sayılı Mera Kanununa göre tahsis değişikliklerinin yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, 288 parselde kayıtlı mera alanının imar planı amaçlı tahsis amacı değişikliğine ilişkin karar alınması ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

 

Karar No:127

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi merkez yerleşim alanının en son 2001 ve 2002 yıllarında bölgeler halinde yapılmış olan revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planının, günümüzde ihtiyaçları karşılamamasından dolayı Büyükşehir Belediyesince bu alanda yeniden planlama söz konusu olduğundan   planlama yapılacak alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı Kanun uyarınca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden izinlerin alınması işlemleri kapsamında imar planlarına dahil edilecek alanlara  dair kamu yararı kararı alınabilmesi için Belediye Meclis Kararı alınması konusu komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne mevcut imar planı sınırları içerisinde yer alana yerleşme alanlarının doluluk oranları, projeksiyon yılı nüfusunun ihtiyaç duyduğu konut alanları ile sosyal ve teknik altyapı alanları ve çalışma alanları için ihtiyaç duyulan alanlar belirlenerek 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında izinlerin verilmesi için talepte bulunulduğu, İl Toprak Koruma Kurulu Kararı ile tarım dışına çıkarılması uygun bulunan

       -(3. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) İmamköy Mahallesinde 11,615 hektar yüzölçümündeki alan;

       -(6. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Tepecik Mahallesinde 64 ha yüzölçümündeki alan

       -(8. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Güzelhisar ve Çeştepe tapulama sahasında 28.05 ha büyüklüğündeki alan

       -(9. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Çeştepe Mahallesinde 22.7 ha büyüklüğündeki alan

       -(10. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Kadıköy Mahallesinde 4.35 ha büyüklüğündeki alan

       -(11. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Kadıköy Mahallesinde 22.7 ha büyüklüğündeki alan

       -(12. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Işıklı ve Kadıköy tapulama sahasında 36,81 ha büyüklüğündeki alan

       -(13. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Işıklı ve Şevketiye tapulama sahasında 88.80 ha büyüklüğündeki alan

       -(14. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Işıklı Mahallesinde 14.06 ha büyüklüğündeki alan   

       -(15. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Işıklı Mahallesinde 10.61 ha büyüklüğündeki alan

       -(17. Bölge olarak değerlendirilmiş olan) Kuyulu Mahallesinde 4.75 ha büyüklüğündeki alanın tarım dışı kullanımı, 1/5000 ve akabinde 1/1000 ölçekli imar planlarına dahil edilmesi  konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamu yararı kararı alınması için başvuruda bulunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu rapor hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Efeler İlçesi 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kamu yararı kararı alınmasına yönelik karar alınması ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.         

  

Karar No:128

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi hissedarı olduğu 1479 parsel ve çevresini kapsayan, meri nazım ve uygulama imar planında mezarlık alanı, eğitim alanı, park ve yol kullanımında yer alan alanda, mevcut defin işlemleri dikkate alınarak 1480 numaralı parsel ile 1506 numaralı parsel arasından geçen 10 metrelik taşıt yolunun mezarlık alanına dahil edilmesi, 504 ve 505 numaralı parsellerde dahil olmak üzere Mezarlık alanının batı yönünde büyütülmesi ve buna karşılık Eğitim alanının da batı yönünde genişletilerek, plan değişikliğine konu olan alanın batısından geçen 15 metrelik taşıt yolunun ise aynı kalacak şekilde korunması, bununla birlikte Mevcut mezarlık alanının doğusunda, İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde fiilen yer alan Trafo alanının da ‘’Teknik Altyapı Alanı’’ olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-09383707 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09389108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Efeler İlçesi, Ovaeymir Mahallesi, 1479 parsel ve çevresine ilişkin NİP-09383707 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09389108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:129

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Çeştepe Belediyesinin 10.07.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanmış, alanın Efeler Belediyesince 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılarak revizyon uygulama imar planı Efeler Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmış, onaylanan revizyon imar planına yapılan itirazlar kabul edildiğinden söz konusu uygulama imar planı  yürürlüğe girmemiştir.Yapılan Revizyon uygulama imar planının, 2012 yılında onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 2013 yılında Çeştepe Belediye Meclisince karar alınmış olan ancak yürürlüğe girmemiş olan imar planlarının iptali için Aydın 2. İdare Mahkemesine dava açılıp 2012 yılında onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline; diğerleri için karar alınmasına yer olmadığına karar verilince söz konusu mahkeme kararı hakkında işlem tesis edilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2019 tarih 260 sayılı kararı alınmış olup bu defa istinaf mahkemesi olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava İdare Dairesinin 2019/941 sayılı kararında 2012 tarihli Çeştepe  nazım imar planı yönünden (Aydın 2. İdare Mahkemesinin) iptal kararının kaldırılması hakkında istinaf başvurusu kabul edilmiş ve davanın süre aşımı yönünden reddine karar verildiğinden bu karar uyarınca  Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2019 tarih 260 sayılı kararının iptali hakkında karar alınması konusu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava İdare Dairesinin 2019/941 E. 2020/193 K. Sayılı kararı uyarınca 2012 tarihli Çeştepe 1/5000 ölçekli nazım imar planının yürürlüğünün devamı yönünden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2019 tarih 260 sayılı kararının iptali uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava İdare Dairesinin 2019/941 E. 2020/193 K. Sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:130

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Domalan (Doğanköy) Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 797 numaralı parsel ve bu parselinde içinde yer aldığı katı atık deponi alanında enerji üretim tesisi yapılabilmesi için, Efeler 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan notlarına “56. Çöp Tasfiye Alanı/Katı Atık Deponi Alanı içinde katı atıkların Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolanmasına ilişkin teknik ve idari tesisler ile katı atıklardan enerji üretilmesine ilişkin tesisler yer alabilir.” plan notunun ilave edilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir . UİP-09622344 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Domalan (Doğanköy) mahallesi 797 parsele ilişkin UİP-09622344 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:131

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 6674 parselde mevcut nazım imar planında Belediye Garajı kullanımında kalan alanın Yüzme Havuzu yapılmak üzere BHA (Sosyal ve Kültürel Merkez) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP:09760408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Başkanlığının 09.03.2020 tarihli 1265 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 6674 parselde BHA Sosyal ve Kültürel Tesis amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi, 6674 parsele ilişkin NİP:09760408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:132

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi tescil harici alanlarda bulunan Park kullanımının Sosyal Tesis Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-09799098 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İncirliova Belediyesi’nin 05.03.2020 tarih ve E.1188 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-09799098 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif dosyasının, kamu yararı ve sosyal donatı ihtiyacı göz önüne alınarak, kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesinde tescil harici alanlarda NİP-09799098 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:133

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, Kahvederesi mevkiinde tapunun 589 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Karacasu Belediyesine ait alanda, 310 kW kapasiteli bir adet lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi düzenlenmesine yönelik hazırlanan, E=0.05, Yençok=6.50m yapılaşma koşullu ve her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafesi bulunan GES alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Karacasu Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun görülerek, 24.06.2020 tarih ve E.1458 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-09363707 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 Karar: Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, 589 ada 6 parsele ilişkin UİP-09363707 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:134

 Komisyon Görüşü: Aydın İli, Karpuzlu İlçesinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.10.1978 tarih ve A-1339 sayılı Kararı ile belirlenen Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2011 tarih ve 258 sayılı ve 24.01.2012 tarih ve 361 sayılı kararları ile genişletilen Alinda Antik Kenti ile kentsel yerleşik alan sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 118 ha.lık 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırı için (yaklaşık 82 ha. Alan 1.derece arkeolojik Sit Alanı) hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.06.2020 tarih ve 10720 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.KNİP-09400244 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve KUİP-09762670 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlandığı tespit edildiğinden oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Karpuzlu Alinda Antik Kenti koruma amaçlı KNİP-09400244 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve KUİP-09762670 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:135

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Dağ Mahallesi, 31 ada 37 nolu parselin BL-4 “Turizm Tesis Alanı” kullanımından B-4“Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,144 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarihli ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarihli ve 6335 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13182,144 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyası parsel bazında yapı yoğunluğunu arttırması nedeni ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 8 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeni ile mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Dağ Mahallesi, 31 ada 37 parsele ilişkin UİP-13182,144 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:136

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 354 ada 7 nolu parselin “Konut” kullanımından “Termal Turizm Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13405,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarihli ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2020 tarihli ve 4112 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13405,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyası parsel bazında yapı yoğunluğunu arttırması nedeni ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-8 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeni ile mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 354 ada 7 parsele ilişkin 13405,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:137

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 889 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ortasından geçen enerji nakil hattının parselin kuzeyine ve kuzeybatısına kaydırılması amaçlı hazırlanan UİP-13405,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 301.05/81 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 20.02.2020 tarihli ve 4418 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13405,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde halihazır harita onayının bulunmadığı, plan değişikliği paftalarının geotiff formatında sunulmadığı ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-8. maddesinde yer alan değer artışına ilişkin bilgi ve belgeler sunulmadığından mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 889 ada 1 parsele ilişkin UİP-13405,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:138

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1853 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan mevcut durumda park alanında kalan trafo alanın ayrılması ve trafo alanı olarak ayrılan bölgenin park alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,142 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarihli ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarihli ve 6339 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13182,142 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyasının yatırımcı kurum ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait 06.04.2020 tarih ve 17426 sayılı görüşü doğrultusunda parkın batısında bulunan yaya yolundan cephe alacak şekilde 13*9 ebatlarında düzenlenerek teklifin tadilen kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi,1853 ada 1 parselin doğusunda düzenleme yapılması amaçlı UİP-13182,142 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:139

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 150 ada 1 parselde doğalgaz regülatör alanı, 729 ada 29 parselde ise park alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,137 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 301.05/48 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 21.01.2020 tarih ve E.274/1693 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13182,137 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kamu menfaati olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 150 ada 1 parsel ve 729 ada 29 parsele ilişkin UİP-13182,137 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:140

Komisyon Görüşü:  İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 2016 ada 59 ve 60 parsellerin bulunduğu alanda 04.03.2013 tarihli ve 71 sayılı belediye meclisi kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2013/850E 2014/322K sayılı karar ile 26.03.2014 tarihinde iptali sonrasında idari işlem tesis edilmesi amaçlı Kuşadası Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarihli ve 91 sayılı kararı Kuşadası Belediye Başkanlığının 10.03.2020 tarihli ve 6248 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 2016 ada 59 ve 60 parsellere ilişkin onaylanan imar planlarının Mahkeme kararları ile iptali sonrasında idari işlem tesis amaçlı 1/1000 uygulama imar planının iptaline yönelik Kuşadası Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarihli ve 91 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuş olup yine Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2013/379E 2014/321K sayılı kararı doğrultusunda alanın 1/5000 ölçekli imar planının da iptaline komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2016 ada 59 ve 60 parsellere ilişkin alınan 02.03.2020 tarih ve 91 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:141

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 2476 ada 3 parselde konut alanı kullanımında kalan taşınmazda yaklaşık 29 m2 trafo alanı belirlenmesine ilişkin alınana UİP-13182,145 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.03.2020 tarih ve E.1025/6341 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,145 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kamu menfaati olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2476 ada 3 parsele ilişkin UİP-13182,145 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:142

 

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421 ada 15,16 parseller, 422 ada 19, 20, 23, 24, 44, 55 parseller ile 2473 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde yer alan tescilli suyolunun planlara aktarılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.01.2020 tarihli ve 10439 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-13182,143 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 301.05/87 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2020 tarihli ve 4108 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-13182,143 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421 ada 15,16 parseller, 422 ada 19, 20, 23, 24, 44, 55 parseller ile 2473 ada 7 ve 8 numaralı parsellere ilişkin UİP-13182,143 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:143

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 405 ada 1 parsel numaralı 13.120m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Orman” kullanımından “Sosyal Tesis Alanı (Engelli Bakım Merkezi)” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  NİP-3266,55 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif dosyasının, 03.04.2020 tarihinde Nadire Şahin adına vekaleten Ayla Yüksel tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan bilgi paftasında yapılaşma koşullarının E:0,60, Yençok:8,50 metre olarak bölgenin dokusuna göre revize edilmiş olması ve sosyal donatı ihtiyacı göz önüne alınarak, kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 405 ada 1 parsele ilişkin NİP-3266,55 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:144

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.08.2015 tarihli ve 168 sayılı kararı ile onaylanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması ve plana dayanak olan imar planları Mahkeme Kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptaller sonrasında sürekliliği ortadan kalkan arıtma tesisi ve çevre konutlara hizmet veren yolun yeniden planlanması amaçlı hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanmıştır. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mahkeme kararları doğrultusunda mevcut imar planları Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarihli ve 334 sayılı kararı ile iptal edilen olanda yer alan 17 mt genişlikte yolun Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda yeniden planlanması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 346 ve 347 numaralı imar adaları ve çevresine ilişkin NİP-09039217 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-09032127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:145

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1943 ada 1 parselde bulunan taşınmazın bir kısmında "Gelişme Konut Alanı" kullanımının "Sosyal Tesis Alanı (Taziye Evi)" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-09557389 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin, “DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 10.03.2020 tarih ve 164624 sayılı görüşündeki hususlara uyulacaktır.” şeklinde plan notu eklenerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1943 ada 1 parsele ilişkin NİP-09557389 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:146

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Kuşadası-Söke-Davutlar-Güzelçamlı Belediyeleri Katı Atık Depolama Alanı içerisinde zaman içinde gelişen enerji üretim tesisi yer seçiminin sağlanabilmesi amacı ile plan değişikliği yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Kirazlı Mahallesi 244 ada muhtelif parseller üzerinde yer alan katı atık depolama amaçlı imar planına ilave plan notu koyulması amaçlı imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Kirazlı mahallesi 244 ada ve çevresindeki muhtelif parsellere ilave plan notu belirlenmesi amaçlı UİP-09350517 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:147

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyesince Köşk İlçesi merkez yerleşim alanında yürütülecek 1/5000- ölçekli nazım imar planı çalışmaları kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı Kanun uyarınca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden izinlerin alınması işlemleri sürecinde imar planlarına dahil edilecek alanlara dair kamu yararı kararı alınabilmesi için Belediye Meclis Kararı alınması konusu komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Köşk Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında Toprak Koruma Kurulunca talep edilen kamu yararı kararı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunulması hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Köşk İlçesi merkez yerleşim alanında yürütülecek 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kamu yararı kararı alınması ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:148

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeni Mahallede, 1171 ada 32 numaralı parselde kayıtlı, meri uygulama imar planında 2BL-7 nizamında (ikili blok 7 kat),5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafesi yapılanma şartlarına sahip konut yapı adasında yer alan taşınmazın yapılaşma koşullarının, TAKS:0.40, KAKS: 2.80 ve blok nizam 7 kat olarak değiştirilmesi ve parsele kuzeyde 4.5m, batıda bahçesiz, yollardan 5 m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih 25 sayılı kararı ile uygun görülerek 23.01.2020 tarih 322 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-8226,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün plan değişikliği hakkındaki kurum görüşü ve Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2016/340 sayılı kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınarak konunun Belediyesince ada bütününde değerlendirilmesi için mevcut plan koşullarının devamı uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Yenimahalle 1171 ada 32 parsele ilişkin UİP-8226,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:149

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Çeltikçi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Söke Belediye Başkanlığının 27.03.2020 tarihli ve 102209 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Söke İlçesi Kent Merkezi 1. Etap imar planı revizyonu çalışmaları kapsamında düzenlenen alanların bir kısmında mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Söke İlçesi Kent Merkezi 1. Etap imar planı revizyonu çalışmaları kapsamında düzenlenen alanların bir kısmında mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan   UİP-09974823 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:150

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 556 ada 10 parselde bulunan mevcut imar planında sanayi alanı kullanımında yer alan parselin batı cephesinde yer alan çekme mesafesinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP:09982234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Söke Belediye Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 101622 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 556 ada 10 parselin bir cephede çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar: Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 556 ada 10 parsele ilişkin UİP:09982234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

karar No:151

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1344 ada 1 parsel, 1345 ada 1 parsel, 1346 ada 1 parsel, 1347 ada 1 parsel, 1348 ada 8, 17, 21, 23 parseller, 1349 ada 3, 6, 7 parseller 1353 ada 1, 2, 3 parseller, 1354 ada 1 parsel, 1355 ada 1 parsel, 1356 ada 1 parsel, 1358 ada 1 parsellerde belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, ticaret alanı, kültürel tesis alanı, otopark, park ve yeşil alan, yaya ve taşıt yolu belirlenmesine ilişkin UİP-887,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 2020/2-30 sayılı karar ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 11.02.2020 tarih ve E.98351 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Levent Tuncel, Hatice Kurban, Mehmet Akif Ceylan, Faik Polat, Yasemin Gürsoy’un 11.02.2020 tarihli önergesi ile meclis gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2019 tarih ve 425 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan UİP-887,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1344 ada 1 parsel, 1345 ada 1 parsel, 1346 ada 1 parsel, 1347 ada 1 parsel, 1348 ada 8, 17, 21, 23 parseller, 1349 ada 3, 6, 7 parseller 1353 ada 1, 2, 3 parseller, 1354 ada 1 parsel, 1355 ada 1 parsel, 1356 ada 1 parsel ve 1358 ada 1 parsele ilişkin UİP-887,87 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldi

 

 

 

 

Karar No:152

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada 1 numaralı parselde, Söke Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 tarihli ve 2006/3-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 09.11.2017 tarih ve 2016/927E. ve 2017/1330 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline yönelik karar alınmış olup yapılan istinaf başvurusunun reddine dair İzmir Bölge idare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesince verilen 29.03.2018 tarih ve 2018/154E. 2018/395K. sayılı karar da, Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/5044E. 2020/1840 sayılı kararı ile onaylanmış ve alınan karar Söke Belediye Başkanlığı’nın 16.06.2020 tarihli ve E.105018 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  2577 sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca, Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/5044E. ve 2020/1840 sayılı kararı doğrultusunda; Atatürk Mahallesi 396 ada 1 parselde, Söke Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 tarihli ve 2006/3-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun parsele ilişkin kısmının iptaline ve parselin nazım imar planı revizyonu öncesindeki plan kararları olan İdari Tesis Alanı kullanımına geri dönülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada 1 parsele ait 09.03.2006 tarih ve 2006/3-09 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına ilişkin alınan Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/5044E. ve 2020/1840 K. sayılı 17.02.2020 tarihli kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:153

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 733 ada 170 numaralı parselde, Söke Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 tarihli ve 2006/3-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 16.01.2018 tarih ve 2016/926E. ve 2018/43 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline yönelik karar alınmış olup yapılan istinaf başvurusunun reddine dair İzmir Bölge idare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesince verilen 22.05.2018 tarih ve 2018/433E. 2018/547K. sayılı karar da, Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/6834E. 2020/1841 sayılı kararı ile onaylanmış ve alınan karar Söke Belediye Başkanlığı’nın 16.06.2020 tarihli ve E.105017 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  2577 sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca, Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/6834E. 2020/1841 sayılı kararı doğrultusunda; Yenicami Mahallesi 733 ada 170 parselde, Söke Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 tarihli ve 2006/3-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun parsele ilişkin kısmının iptaline ve parselin nazım imar planı revizyonu öncesindeki plan kararları olan İdari Tesis Alanı kullanımına geri dönülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 733 ada 170 parsele ait 09.03.2006 tarih ve 2006/3-09 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına ilişkin alınan Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/6834E. ve 2020/1841 K. sayılı 17.02.2020 tarihli kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:154

Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ait; Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayıştay İlamları ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı ve 41 inci maddesine istinaden tek tek incelenmiş olup muhasebe ilke ve standartlarına uygun olduğu tespit edilerek Komisyonumuzca görüşülerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı ve cetvelleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Karar No:155

 Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,    Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 02.03.2020 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararı ile 558.007,00 TL, 02.03.2020 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararı ile 8.000.000,00 TL, 02.03.2020 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararı ile 800.000,00 TL, 02.07.2020 ve 195 sayılı Meclis Kararı ile 450.000,00 TL, 02.07.2020 tarih ve 196 sayılı Meclis Kararı ile 1.000.000,00 TL, 02.07.2020 tarih ve 197 sayılı Meclis Kararı ile 1.000.000,00 TL olmak üzere toplamda verilen 11.808.007,00 TL tutarındaki ek ödeneğin, ekte yer alan ‘Ek Ödenek Tablosuna’ uygun olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince verilmesi hususu komisyonumuzca görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 Karar: Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:156

Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;  Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 07.04.2020 tarih ve 122 sayılı Meclis Kararı ile 2020 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 377.350,88 TL tutarındaki aktarmaların, ekte yer alan ‘aktarma tablosuna’ göre Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince yapılması komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:157

 Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırım harcamalarında kullanmak amacıyla İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Aydın İli Buharkent İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 17.200.000,00 (onyedimilyonikiyüzbin) TL, Aydın İli Köşk İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 11.000.000,00 (onbirmilyon) TL, Aydın İli Germencik İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 13.200.000,00 (onüçmilyonikiyüzbin) TL, Aydın İli Söke İlçesi Kısmi Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hattı, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Hatları ile Sazlı Mahallesi Kanalizasyon Terfi Hattı İnşaatı işinde kullanmak üzere 36.350.000,00 (otuzaltımilyonüçyüzellibin) TL, Aydın İli Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi İlave Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak üzere 7.800.000,00 (yedimilyonsekizyüzbin) TL, Aydın İli Didim İlçesi Akbük, Fevzipaşa, Denizköy Mahalleleri Kanalizasyon Ana Kuşaklama Kolektörü İnşaatı işinde kullanmak üzere 54.000.000,00 (ellidörtmilyon) TL kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.  

 

  Karar: Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırım harcamalarında kullanmak amacıyla İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Aydın İli Buharkent İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 17.200.000,00 (onyedimilyonikiyüzbin) TL, Aydın İli Köşk İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 11.000.000,00 (onbirmilyon) TL, Aydın İli Germencik İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 13.200.000,00 (onüçmilyonikiyüzbin) TL, Aydın İli Söke İlçesi Kısmi Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hattı, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Hatları ile Sazlı Mahallesi Kanalizasyon Terfi Hattı İnşaatı işinde kullanmak üzere 36.350.000,00 (otuzaltımilyonüçyüzellibin) TL, Aydın İli Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi İlave Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak üzere 7.800.000,00 (yedimilyonsekizyüzbin) TL, Aydın İli Didim İlçesi Akbük, Fevzipaşa, Denizköy Mahalleleri Kanalizasyon Ana Kuşaklama Kolektörü İnşaatı işinde kullanmak üzere 54.000.000,00 (ellidörtmilyon) TLkredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:158

 Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2020 Mali Yılı gelir ücret tarifesinde bulunan ve ekte yer alan tarifelerinin iptali hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:159

Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:160

Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendi gereği AYBEL İnş. Org. Spor Hizmetleri Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin mevcut 55.000.000,00 TL olan sermayesinin 65.000.000,00 TL’ye çıkartılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.  

 Karar: AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:161

Komisyon Görüşü: Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne devam eden yatırımlarında kullanmak üzere talep etmiş olduğu 3.000.000,00 TL borçlanmanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (e) bendi gereğince yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 Karar: Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne devam eden yatırımlarında kullanmak üzere 3.000.000,00 TL borçlanmanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (e) bendi gereğince yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:162

 Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi gereğince, İlimiz Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kentinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan ÖZTANER Başkanlığında yürütülecek olan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 80.000,00.-TL maddi destek olunması ile amacına uygun kullanılmak üzere 1 adet yakıtsız ve şoförsüz araç tahsis edilmesi Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:163

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, İlimiz Söke İlçesinde Priene Kazı Başkanlığı’nca yürütülecek olan kazı çalışmalarına destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 15.000,00-TL ödenek ayrılması oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: Söke ilçesinde bulunan Priene Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:164

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, İlimiz Efeler İlçesinde tarihi Tralleis yerleşim alanında bulunan Tralleis Kazı Başkanlığı’nca yürütülecek olan kazı çalışmalarına destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 15.000,00-TL ödenek ayrılması oybirliğiyle ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:165

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, İlimiz Çine İlçesinde tarihi Tepecik yerleşim alanında bulunan Çine-Tepecik Kazı Başkanlığı’nca yürütülecek olan kazı çalışmalarına destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 15.000,00-TL ödenek ayrılması oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Çine İlçesinde bulunan Tepecik höyük kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:166

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14 Temmuz 2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerden olan Didim Mavişehir’deki özel teknelerin park ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik parklanma hizmet yerinin işletmesinin ve Bozdoğan Kemer Barajı Arapapıştı Kanyonu gezi amaçlı tekne işletmesinin işletilmesinden elde edilecek vergi sonrası net karın % 50 sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla 10 yıl süre ile Belediyemize ait Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi hususu incelenerek, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.  

Karar: Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerden olan Didim MaviŞehir’deki özel teknelerin park ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik parklanma hizmet yerinin işletmesinin ve Bozdoğan Kemer Barajı Arapapıştı Kanyonu işletmesinin 10 yıl süre ile Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçukluğu ile karar verildi.

Karar No:167

 Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan;  Aydın İli, Muhtelif İlçe ve Mahallerinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

SIRA

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

HİSSEYE DÜŞEN M²

CİNSİ

1

EFELER

ATA

1965

15

831,30

2513/83130

25,13

ARSA

2

EFELER

MEŞRUTİYET

6381

30

79,91

TAM

79,91

ARSA

3

EFELER

CUMHURİYET

1121

366

669,52

2901/16738

116,04

ARSA

4

EFELER

CUMHURİYET

6733

8

626,14

10283/31307

205,66

ARSA

5

EFELER

SERÇEKÖY

-

192

112,33

TAM

112,33

ARSA

6

EFELER

KEMER

726

57

408,00

TAM

408,00

ARSA

7

EFELER

M.YENİKÖY

-

341

83,00

TAM

83,00

AVLULU KARGİR EV

8

ÇİNE

YAĞCILAR

123

13

1055,93

TAM

1055,93

ARSA

9

ÇİNE

YAĞCILAR

123

14

840,98

TAM

840,98

ARSA

10

ÇİNE

YAĞCILAR

123

15

1050,28

TAM

1050,28

ARSA

11

KUŞADASI

KİRAZLI

201

3

94,80

TAM

94,80

ARSA

 

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Muhtelif ilçelerde bulunan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:168

Komisyon Görüşü: 14.07.2020 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Buharkent Belediye Başkanlığı’nın 12.06.2020 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile verilen 22.350.000,00 TL tutarındaki ek ödeneğin, ekte yer alan ‘Ek Ödenek Tablosuna’ uygun olarak  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi gereğince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.  

Karar: Buharkent Belediyesi 2020 Mali Yılı Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|