Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 14.07.2020

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:97

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart Ayı Meclis Toplantısının 12.03.2020 tarihli II. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:98

 

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 16. maddesinin birinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 73 oydan 58 oy alan Barış ALTINTAŞ, 61 oy alan Murat KARABULUT, 61 oy alan Faik POLAT, 65 oy alan Cihan DEMİREL ve 59 oy alan Bülent SAYAR’ ın 9 ay süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla ile karar verildi

 

Karar No:99

 

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 15.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21.maddesi gereğince açık oylama ile yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 9 ay süreyle görev yapmak üzere mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

     

 Plan ve Bütçe Komisyonu

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

Malik ERCAN

 

Hasan YÖRÜK

 

Celalettin EROL

 

Gürol TURHAN

 

Adnan BOSNALI

 

Ayşe ÖZDEMİR

 

Mevlüt ŞAHİNCİ

 

Soner YELKOVAN

 

Mehmet GÜLER

 

Ramazan ÖZALP

 

Alim ÖZTÜRK

 

Mustafa ÇINAR

 

Hasan NARGİZ

 

Mustafa AKKAYA

 

     

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

 

Fatih PEHLİVAN

 

Fatih PEHLİVAN

 

Atıf YILDIZ

 

Atıf YILDIZ

 

M. Mükremin SEMERCİOĞLU

 

M. Arif CEYLAN

 

Mehmet ÇONDUR

 

Haydar TUNÇ

 

Ali ERKUT

 

HALİT BORAN

 

Nazif TÜRKÖZ

 

Mehmet GÜLER

 

Yüksel DEVECİ

 

Kasım PAYZA

 

     

 

 

 

 

 

 

Ulaşım Komisyonu

 

Hukuk Komisyonu

 

İlhan GÜNENDİ

 

Evrim KARAKOZ

 

Mehmet Utku ŞAHİN

 

Hatice KURBAN

 

Murat GÖREN

 

Mehmet Utku ŞAHİN

 

Kadir MUTLU

 

Kadir MUTLU

 

Mustafa AYDIN

 

Neşe MENDERES

 

Halil KOÇYİĞİT

 

Hatice UZEL ÇAKAR

 

Şevki CAN

 

Halit GERMEN

 

     

 

Esnaf , Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu

 

Tarım ve Jeotermal Komisyonu

 

İlhan GÜNENDİ

 

M. Arif CEYLAN

 

Murat GÖREN

 

Mustafa KIRCALI

 

Ulvi YILDIRIMKARAMAN

 

Ulvi YILDIRIMKARAMAN

 

Haydar TUNÇ

 

Kıvanç İŞBİLEN

 

Levent GÜLEÇYÜZ

 

Adnan AKDAĞ

 

Ahmet Bahri ERDEL

 

Mehmet ÇAKMAK

 

Mehmet ERİKMEN

 

Hilmi DÖNMEZ

 

 

 

 

 

Kadın Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu

 

Turizm Komisyonu

 

Ayşe ÖZDEMİR

 

M. Bülent BAKIRLI

 

Hatice KURBAN

 

Yusuf DEVECİ

 

Yasemin GÜRSOY

 

Ahmet YILMAZ

 

Fatma TABAK

 

Kıvanç İŞBİLEN

 

Neşe MENDERES

 

Tacettin ÖZDEN

 

Hatice UZEL ÇAKAR

 

Adnan AKDAĞ

 

Eda Yücel İLHAN

 

Mustafa BAKIRCI

 

           

 

Karar No:100

 

Karar: Çine İlçesi Çömlekçi Mahallesi 714 parselde kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına, 997 parselde kayıtlı Pınar vasıflı taşınmazın Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi adına tescil işlemlerinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:101

 

Karar: Çine İlçesi, Kabalar Mahallesi 15 parselde kayıtlı 3.520,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tescil işleminin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:102

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 720 ada 175 parselde kayıtlı taşınmazın içerisinde bulunan ekte kroki ve koordinatları belirtilen Şehitlik ve tören alanının Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:103

 

Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Karar No:104

 

Karar: Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yangınlarda kullanılmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığına hibe edilen 1 adet Ford Trucks marka itfaiye aracının 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi uyarınca Aydın Büyükşehir Belediyesine hibesinin kabulüne ve aracın 2020 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:105

 

  Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 763 ada, 2 parsel, Kalfaköy Mahallesi, 143 da, 2,3,6,7,8,9,10,11,12,15  parsel, 147 ada, 1 parsel, 144 ada, 1,2,3,4 parsel, 153, ada 1,3,4 parsel numaralı taşınmaz kısmen, Kalfaköy Mahallesi 258 ada, 1 parsel, 143 ada, 13,14 parsel ile 153 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların tamamı imar planında Mezarlık alanında kalmakta olup, “Mezarlık” yapılmak üzere kamulaştırılması, ayrıca Mezarlık Alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kalfaköy Mahallesi, 143 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz ile dört adet tescil harici alanın Maliye Bakanlığından tahsisinin istenilmesi, tahsis talebinin uygun görülmemesi halinde ise 2942 Sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince kamulaştırılması/satın alınmasına ilişkin anılan taşınmazların kamulaştırma işleminden vazgeçilmesine ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/05/2018 tarih 222 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:106

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 ve 09 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|