Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 11.02.2020

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:35

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:36

Karar: Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanalı servis yolunun Belediye Başkanlığımıza devir, iş ve işlemleri ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:37

Karar: Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 60 ada, 172 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Hizmet Binasının zemin kat salon ile 2. ve 3. katların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 yıl süre ile bedelsiz olarak Koçarlı Belediye Başkanlığı adına tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:38

Karar: Karacasu İlçesi, Alemler, Yazır, Bereketli, Yenice, Bahçeköy, Dereköy, Çamköy ve Güzelköy Mahallelerinde kayıtlı ekli listede mahalle, ada, parsel ve yüzölçümleri belirtilen 37 adet taşınmazdan vasıfları nedeniyle (Mezarlık) vasfında olanların Aydın Büyükşehir Belediyesi adına, (Su Musluğu, Su Deposu, Çeşme) vasfında olanların ASKİ adına, (Havuz ve Köy Meydanı, Kargir Hela) vasfında olanların Karacasu Belediyesi adına tescil işlemlerinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:39

Karar: Belediyemiz adına kayıtlı Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 720 ada, 218 parsel numaralı, 41,68 m² yüzölçümlü ve Trafo Yeri vasıflı taşınmazın mülkiyetinin KDV dahil 0.01 TL. (Bir Kuruş Türk Lirası)  bedel karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:40

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21.maddesi gereği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı, İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:41

Karar: Karpuzlu İlçesi Koru Mevkii, tapunun 3768 Parselinde kayıtlı taşınmazın ½ kısmının bedelsiz olarak 10 (on) yıl süreyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d Maddesine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Arkeoloji Bölümü Alinda Antik Kazı Başkanlığına tahsis edilmesine ve bu konuda protokol yapılmasına, yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:42

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırım harcamalarında kullanmak amacıyla İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Aydın İli Söke İlçesi Kısmi Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hattı, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Hatları ile Sazlı Mahallesi Kanalizasyon Terfi Hattı İnşaatı işinde kullanmak üzere 33.040.000,00 (otuzüçmilyonkırkbin) TL, Aydın İli Söke İlçesi Boynak İlave İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı işinde kullanmak üzere 800.000,00 (sekizyüzbin) TL, Aydın İli Buharkent İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 15.600.000,00 (onbeşmilyonaltıyüzbin) TL, Aydın İli Köşk İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 10.000.000,00 (onmilyon) TL, Aydın İli Germencik İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere 12.000.000,00 (onikimilyon) TL kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamımın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

|