Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 16.01.2020

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:09

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2020 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:10

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Ziyaretli Mahallesi, 208 ada 2 parselin bir kısmı ve 12 parsel numaralı taşınmazın tamamı üzerinde yaklaşık 18267 m²’lik bir alanda 154 kV Bozdoğan Trafo Merkezine ait Enerji Depolama Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2019 tarihli ve E.473091 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-40655 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-40656 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi, Ziyaretli Mahallesi,  208 ada 2 parselin bir kısmı ve 12 parselin  tamamına ilişkin NİP-40655 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-40656 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:11

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Nazilli-Bozdoğan-Yatağan İl yoluna ait projenin Bozdoğan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Bozdoğan Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarihli ve 93 sayılı kararı ile trafiğe açık olan yolların karayolları projesinde kapatılacağından mahalle sakinlerine mağduriyet yaratacağından dolayı uygun görülmeyerek 11.12.2019 tarihli ve 843-17 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 13.11.2018 tarihli ve E.397985 sayılı görüşü ile 08.03.2019 tarihli ve E.72604 sayılı görüşlerinde belirtilen hususların yerine getirilmediği gerekçeleriyle, Bozdoğan Belediye Meclisinin UİP-16096,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 02.12.2019 tarihli ve 93 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi, Nazilli-Bozdoğan-Yatağan karayoluna ait UİP-16096,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:12

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 199 parsel numaralı taşınmazda 5 metrelik yaya yolu, konut alanı kullanımı ile park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi ile parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 06.11.2019 tarihli ve 135 sayılı kararı ile reddedilerek Didim Belediye Başkanlığı’nın 25.11.2019 tarihli ve E.2930 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Plan değişikliğinin reddedildiği Didim Belediye Meclisi’nin 06.11.2019 tarih ve 135 sayılı kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 199 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 06.11.2019 tarih ve 135 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:13

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsel numaralı 12.866m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın karayolları kamulaştırma sınırının işlenerek imar hattının düzenlenmesi ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik gereği karayolundan giriş çıkış yapılamayacağı için parselin kuzeyinde yer alan 10 metre taşıt yolu üzerine cep otoparkı yapılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 06.11.2019 tarihli ve 136 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Didim Belediye Başkanlığı’nın 25.11.2019 tarihli ve 29510875-622.03-E2931 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21066,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddine ilişkin meclis kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsele ilişkin alınan UİP-21066,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:14

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 18L-IV pafta, 1115 ada 42 parsel numaralı, 270,35m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:21.00 m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlenin batısındaki yan bahçe mesafesinin kaldırılarak komşu parsele bitişik ve arka bahçe mesafesi 4 m. olacak şekilde kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,49 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 188 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 06.12.2019 tarih ve 148733 sayılı yazı ile tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,49 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26(5) bendine aykırı olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 1115 ada 42 parsele ilişkin UİP-2131,49 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:15

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2289 ada, 1 parselde toplam 233.94 m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=4.50 plan şartına sahip ticaret alanında yer alan taşınmazın plan şartının Yençok=6.50 m.(1 kat) olacak şekilde değiştirilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarihli ve 184 sayılı kararı ile uygun görülerek, 06.12.2019 tarihli ve E. 148734 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,61 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2289 ada 1 parsele ilişkin UİP-2130,61 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:16

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, 942 ada 19 ve 20 parsellerde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültürel tesis alanı ve temel eğitim alanı kullanımında kalan taşınmazların “eğitim alanına (ilkokul)” dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 26.11.2019 tarihli ve 185 sayılı kararı ile uygun görülerek, 11.12.2019 tarihli ve E.149112 sayılı yazısıyla Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,48 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 942 ada 19 ve 20 parsellere ilişkin UİP-2131,48 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:17

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Yedieylül Mahallesi 6521 ada 1 parsel no.lu taşınmazın doğusunda, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=4.50m bina yüksekliği ve doğusundan yaklaşık 2,5m yapı yaklaşma mesafesi bulunan ticaret alanında yer alan taşınmaz üzerinde, kitle nizam ticaret alanı önerilmesi ve alana Yençok=3 kat bina yüksekliği düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli ve 187 sayılı kararı ile uygun görülerek, 06.12.2019 tarihli ve E.148730 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,129 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.    

Karar: Efeler İlçesi, Yedieylül Mahallesi, 6521 ada 1 parsele ilişkin UİP-2129,129 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:18

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilave plan hükümlerin eklenmesi amaçlı UİP-33702,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 05.12.2019 tarihli ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik Belediye Başkanlığı’nın 17.12.2019 tarihli ve 6689 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-33702,1 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifinde 1, 2 ve 3 numaralı plan hükümlerinde yer alan "belediyesi" ibaresinin "belediye encümeni" şeklinde düzenlenmesi ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesine ait uygulama imar planına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-33702,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:19

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave hükümlerin eklenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik  Belediye  Meclisi’nin  05.12.2019 tarihli ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik  Belediye  Başkanlığı’nın 11.12.2019 tarihli ve 6559 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile eklenen plan hükümlerinden 1, 2 ve 3 numaralı maddelerde  “belediyesi”  ibaresinin  “belediye encümeni” olarak değiştirilmesi ve 4 numaralı maddenin ise “serbest nizam (S) yapı nizamının mevzuatta tanımı bulunmaması gerekçesi ile kaldırılması yönünde tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesine ait uygulama imar planı plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:20

Komisyon Görüşü: İlimiz, Hacıfeyzullah Mahallesi, Değirmenderesinin bulunduğu alana ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.10.2013 tarihli ve 274 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2014/83 Esas ve 16.04.2015 tarih 2015/258 kararı ile iptal edilmiş, Danıştay 6. Dairesinin 2019/7429 sayılı kararı ile temyiz talebinin reddi ve yerel mahkemece alınan kararın onanması yönünde 16.09.2019 tarihinde karar alınmış ve bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 04.10.2013 tarihli ve 274 sayılı kararın iptal edildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.12.2019 tarihli ve 301.05/442 sayılı kararı, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 13.12.2019 tarihli ve E.4655/34772 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi amacıyla alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.12.2019 tarihli ve 301.05/442 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, Değirmenderesinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin alınan Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 03.12.2019 tarihli ve 442 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:21

Komisyon Görüşü:  İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 1557 ada 9 parselde bulunan konut alanının otel alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 462 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 12.12.2019 tarihli ve 34618 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde 1557 ada 9 parselde bulunan konut alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek turizm tesis alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,132 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 1557 ada 9 parsele ilişkin UİP-13182,132 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:22

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 225, 226, 407, 410 ve 411 ada 1 parseller ve çevresinde konut turizm alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP: 13182,128 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli ve 368 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 11.10.2019 tarihli ve 27859 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 225, 226, 407, 410 ve 411 ada 1 parsellerde yer alan konut ve turizm alanlarının yapılaşma koşulları ile birlikte yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:13182,128 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş ve plan kapsamında tanımsız işlevsiz alanlar bulunması, altyapıya ilişkin (ADM) kurum görüşünün bulunmaması, çevre parsellerin imar durumlarına müdahale edilmesi ve muvafakatname olmamasından dolayı mevcut durumunun devamına oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 225, 226, 407, 410, 411 imar adalarının 1 parsellerine ilişkin UİP: 13182,128 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:23

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 2425 ada 1 parselde bulunan konut alanında trafo yeri belirlenmesi amaçlı hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 461 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 13.12.2019 tarihli ve 34813 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 2425 ada 1 parselde bulunan konut alanında trafo yeri belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2425 ada 1 parsele ilişkin UİP:13182,131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:24

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 961 ada 3 parsel numaralı 5.307m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın turizm tesis alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.12.2019 tarihli ve 463 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2019 tarihli ve E.4647/34625 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 961 ada 3 parsele ilişkin 13182,125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:25

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 405 ada 1 parsel numaralı 13.120 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Orman” kullanımından “Sosyal Tesis Alanı (Engelli Bakım Merkezi)” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3266,54 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak 18.12.2019 tarihinde yerinde incelenmiştir. NİP-3266,54 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif dosyası ile birlikte sunulan bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullarının E=2,00 ve Yençok=  15,50 m (5 Kat) olarak belirlenmiştir. Ancak bu yapılaşma koşullarının kırsal yerleşim özelliği gösteren bölge içerisinde genel karaktere aykırı bir nitelik taşıması nedeni ile teklifin reddine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 405 ada 1 parsele ilişkin NİP-3266,54 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:26

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesinde tapunun 166 ada 6 parselinde kayıtlı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı kullanımında yer alan taşınmazın “sosyal tesis” alanı olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediyesinin 05.12.2019 tarihli ve 4134/7007 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,26 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 166 ada 6 parsele ilişkin NİP-5914,26 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:27

Komisyon Görüşü: Söke Belediyesinin 17.12.2019 tarih, 94202 sayılı yazısı eki 05.12.2019 tarih ve 2019/13-48 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Doğanbey mahallesinin (köyünün) yerleşik alan sınırının ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Söke ilçesi, Doğanbey Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanı Aydın Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.03.2017 tarih 2580 sayılı yazısı,  İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih 2030492 sayılı yazısı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğünün 13.07.2017 tarih 150457 sayılı görüş yazıları doğrultusunda hazırlanarak  pafta üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Doğanbey Mahallesi köy yerleşik alanına ilişkin alınan 05.12.2019 tarih ve 148 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:28

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi Yeni Mahalle Kurtuluş Caddesi sağlıklaştırma projesi kapsamında caddede yer alan yapılar ve cadde üzerinde yapılacak çalışmalarda kullanılacak malzemeler ile ilgili olarak bazı standartlara ilişkin düzenlemeleri içeren Didim Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli ve 146 sayılı kararı Didim Belediye Başkanlığının 25.11.2019 tarihli ve 2934 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim İlçesi Yenimahalle Kurtuluş Caddesi boyunca cephe düzenlemeleri konusunda bazı kıstaslar belirleyen Didim Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli ve 146 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Yeni Mahalle, Kurtuluş Caddesi sağlıklaştırma projesine ilişkin alınan 11.11.2019 tarihli ve 146 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:30

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14 Ocak 2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa, 5393 sayılı Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Kuruluş Görev Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği gereği 2020 yılı AYKOME altyapı yaptırım bedellerinin ekli listede belirtilen şekliyle incelenerek, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ ne arz olunur.

Karar: 2020 yılı Aykome Altyapı Yaptırım (Ceza) bedelleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:31

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından İlimizin tarihsel sürecine önemli arkeolojik belgeler kazandırmak ve Uluslararası bilimsel çapta tanıtımına katkı sağlanması amacıyla, Doç. Dr. Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN Başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Çakırbeyli Küçüktepe Höyüğünde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılı 7. Dönem kazı çalışmalarına destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 10.000,00-TL ödenek ayrılması oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Çakırbeyli Küçüktepe Höyüğünde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılı 7. Dönem kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:32

Komisyon Görüşü: 14.01.2020 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında İtfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuzca havale edilerek incelenmiştir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Personeline ödenmekte olan aylık fazla mesai ücretinin 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2019 tarih ve 30995 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 2020 yılı K cetvelinde nüfusu 1.000.001’den fazla olan Belediyeler için belirlenen 559,00 TL olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personellerine 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:33

Komisyon Görüşü: 14.01.2020 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuzca havale edilerek incelenmiştir. Zabıta Dairesi Başkanlığı Personeline ödenmekte olan aylık fazla mesai ücretinin 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2019 tarih ve 30995 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 2020 yılı  K cetvelinde nüfusu 1.000.001’den fazla olan Belediyeler için belirlenen 559,00 TL olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan zabıta personeline (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:34

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14 Ocak 2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Toptancı Hallerinde alınacak Hal Teminat bedelinin, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Atça hal şubesinde ticaret faaliyette bulunan meslek mensupları için 25.000,00 TL (yirmi beş bin), diğer hal şubelerinde ticari faaliyette bulunan meslek mensupları için 15.000,00 TL ( on beş bin) ‘den az olmamak üzere bir yıllık kira bedeli tutarı kadar belirlenmesi hususu incelenerek, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ ne arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Toptancı Hallerindeki işyerlerine ait 2020 yılı hal teminat bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|