Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri Yönetmeliği

T.C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

TARIMSAL HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI

Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptanci Halleri Yönetmeligi

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

 

           Amaç

           MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci, Aydin Büyüksehir Belediyesi yönetimi ve denetiminde hizmet veren toptanci hallerinde sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gida güvenilirligine uygun olarak serbest rekabet sartlari içinde yapilmasini saglamak, toptanci hali içinde veya disinda islem gören sebze ve meyvelere iliskin bilgileri elektronik ortamda tutmak, izlemek ve duyurmak, hal içi meslek mensuplarini kayit altina almak, bunlara yönelik veri tabani olusturmak, bilgi paylasimini ve iletisimi temin etmek, üretici, tüketici ve meslek mensuplarinin hak ve menfaatlerini korumak ve meslek mensuplarinin faaliyetlerini düzenlemektir.

           Kapsam

           MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari dâhilindeki toptanci hallerinin kurulmasi, isletilmesi ve tasinmasini, yönetim ve denetimini, hal içinde veya disinda sebze ve meyve ticareti ile istigal edenlerde aranilacak nitelikleri, bunlarin çalismalarini, yapacaklari satislari, haklarini ve uymakla yükümlü bulunduklari kurallari, bildirim islemleri ve bildirimcileri, hal rüsumu ve sebze ve meyve ticaretine iliskin diger hususlari kapsar.

           Dayanak

           MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayili Belediye ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri ve 7/7/2012 tarih ve 28346 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptanci Halleri Hakkinda Yönetmelik hükümlerine dayanilarak hazirlanmistir.

           Tanimlar

           MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

           a) Bakanlik: Gümrük ve Ticaret Bakanligini,

           b) Bakanlik Yönetmeligi: 7/7/2012 tarih ve 28346 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptanci Halleri Hakkinda Yönetmeligi,

           c) Banka: Hal rüsumunun tahsilini ve ilgili belediye ile isletmelere dagilimini yapmak üzere Bakanlikça belirlenen bankayi,

           ç) Belediye: Aydin Büyüksehir Belediyesini,

           d) Bildirim miktari: Adet ile yapilan satislarda 150 adet, bag ile yapilan satislarda 50 bag, kilogram ile yapilan satislarda 100 kilogrami,

           e) Diger is yerleri: Bu Yönetmelikte is yeri tanimina girmeyen ancak toptan meyve ve sebze ticareti disinda toptanci halleri dâhilinde faaliyet gösteren yerler ile belediye sinirlari dâhilinde ancak toptanci halleri disinda elektronik sistemler üzerinden yapilan toptan meyve ve sebze ticaretinin yapildigi diger yerleri,

           f) Hal hakem heyeti: Üreticiler ile meslek mensuplari arasinda veya meslek mensuplarinin kendi aralarinda çikan uyusmazliklara çözüm bulmak amaciyla Il Müdürlügünce olusturan heyeti,

           g) Hal rüsumu: Mallari satin alanlarca toptan satis bedeli üzerinden toptanci hali bulunan belediye veya isletmelere bu Yönetmelige göre ödenen meblagi,

           g) Hal yöneticisi: Toptanci hal sube müdürünü,

           h) Hal yönetim birimi: Toptanci hal sube müdürlügünü,

           i) Il müdürlügü: Gümrük ve Ticaret Bakanligi Ticaret Il Müdürlügünü,

           i) Isyeri: Toptanci hal yönetimince belirlenen ve mallarin üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar tarafindan toptanci halinde toptan olarak alim satiminin yapildigi yerleri,

           j) Ilgili bakanliklar: Gümrük ve Ticaret Bakanligi ile Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligini,

           k) Is yeri devir ücreti: Bu Yönetmeligin ilgili maddelerinde düzenlenen ücretsiz devirler disinda, is yeri devralanlarin belediye meclisince belirlenen miktarda ödemesi gereken ücreti,

           l) Is yeri maliki: Haldeki is yerlerine medeni hukuk hükümlerine göre sahip olan üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlari,

           m) Kanun: 5957 sayili Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Bulunan Diger Mallarin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunu,

           n) Kiraci: Bir kira sözlesmesine istinaden toptanci halindeki is yerlerinde faaliyette bulunan üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlari,

           o) Komisyoncu: Mallarin toptan satisi amaciyla kendi adina ve baskasi hesabina komisyon esasi üzerinden çalisan meslek mensuplarini,

           ö) Künye: Mallarin üretim yerini, cinsini, miktarini, hangi üretici ve isletmeye ait oldugunu, varsa sertifika bilgilerini ve ilgili bakanliklarca uygun görülecek diger hususlari ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi,

           p) Mal: Organik ve iyi tarim uygulamalari kapsaminda üretilen sertifikali ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveleri,

           r) Meslek mensubu: Mallarin ticaretiyle istigal eden ilgili meslek odalarina kayitli kisileri,

           s) Meslek örgütü: Komisyoncu veya tüccarlarin ayri ayri ya da birlikte olusturdugu, federasyonlara üye derneklerden toptanci halindeki is yerlerinde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip dernegi,

           s) Özel toptanci hali: Gerçek veya tüzel kisiler tarafindan kurulan toptanci hallerini,

           t) Perakende satis: Tek seferde toptan satis miktarinin altinda yapilan satisi,

           u) Perakendeci: Mallari toptan temin ederek dogrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensuplarini,

           ü) Sistem: Bakanlik bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanli çalisan merkezi hal kayit sistemini,

           v) Sistem internet sayfasi: www.hal.gov.tr’yi,

           y) Toptan satis miktari: Bakanlikça belirlenen mal miktarlarini,

           z) Toptanci hali: Bakanlik Yönetmeliginde belirtilen asgarî kosullari tasiyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kisiler tarafindan kurulan, mallarin toptan alim ve satimi ile kaydinin yapildigi yerleri,

           aa) Tüccar: Mallarin toptan satisi amaciyla kendi adina ve hesabina çalisan meslek mensuplarini,

           bb) Tüketim yeri: Mallarin tüketildigi il, ilçe veya belde belediye siniri ve mücavir alanlarini,

           cc) Üretici: Mallari üretenleri,

           çç) Üretici örgütü: Üreticilerce kurulan ve ilgili Yönetmelige göre üretici örgütü belgesi almis olan tüzel kisilikleri,

           dd) Üretici pazari: Üreticilerin kendi ürettikleri mallari perakende olarak dogrudan tüketicilere sattiklari açik veya kapali pazar yerlerini,

           ee) Üretim yeri: Mallarin üretildigi ya da girdigi gümrük kapisinin bulundugu il, ilçe veya belde belediye siniri ve mücavir alanlarini,

           ff) Yönetmelik: Aydin Büyüksehir Belediyesi Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptanci Halleri Yönetmeligini

           ifade eder.

 

IKINCI BÖLÜM

Toptanci Halinin Kurulmasi, Isletilmesi, Devri ve Tasinmasi

 

           Toptanci halinin kurulmasi ve siniflandirilmasi

           MADDE 5 – (1) Toptanci hali, imar planinda belirlenmis alanlarda bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen asgari kosullari tasiyan projeler çerçevesinde büyüksehir belediye siniri ve mücavir alanlari içinde büyüksehir belediyesi tarafindan kurulur.

           (2) Belediyeden izin almak kaydiyla birinci fikra hükmüne uygun olarak gerçek veya tüzel kisiler tarafindan da toptanci hali kurulabilir.

           (3) Büyüksehir belediyesi sinirlari ve mücavir alanlari içinde Bakanlik Yönetmeligi hükümlerine göre belediye toptanci haline bagli olarak sube niteliginde faaliyet göstermek üzere ilgili belediyece haller kurulabilir.

           (4) Toptanci halinin kurulmasinda, mallarin arz ve talep derinliginin bulunmasi, üretici ve tüketicinin korunmasi, toptanci hali sayisi ve bunlarin birbirlerine yakinligi, üretici yogunlugu ve tüketici piyasasinin büyüklügü ile çevreye, altyapiya ve trafige getirecegi yükler dikkate alinir.

           (5) Toplam is yeri sayisi, 30 ila 100 olan toptanci halleri küçük, 101 ila 250 olan toptanci halleri orta, 251 ve üzeri olan toptanci halleri ise büyük toptanci hali olarak siniflandirilir.

           Toptanci halinde bulunmasi gereken hizmet tesisleri ve özellikleri

           MADDE 6 – (1) Küçük, orta ve büyük toptanci hallerinde;

           a) Is yerleri,

           b) Idare binasi,

           c) Fiyat panosu,

           ç) Bilgi islem sistemi,

           d) Hoparlör sistemi,

           e) Aydinlatma sistemi,

           f) Güvenlik kamerasi,

           g) Giris-çikis kontrol kulübesi,

           g) Agirlik kontrol ünitesi,

           h) Çöp toplama yeri,

           i) Tuvalet,

           i) Otopark,

           j) Bos ambalaj depolama yeri

bulunmasi zorunludur.

           (2) Orta ve büyük toptanci hallerinde, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen toptanci hal projesinde yer almasi zorunlu olan laboratuarlar, soguk hava deposu ile tasnifleme ve ambalajlama tesislerinin de, isyerlerinde faaliyet gösterenlerin üçte birinin yazili talebi üzerine olusturulmasi zaruridir. Bu fikrada belirtilen tesislerin toptanci halinde kurulma zorunlulugu, bu tesislere iliskin hizmetlerin on yedinci fikrasi kapsaminda alinmasi durumunda aranmaz.

           (3) Toptanci halinde toplam is yeri sayisi otuzdan az olamaz. Isyerlerinin alan büyüklügü ve kullanimina iliskin özellikler, mal teshirini olumsuz etkilemeyecek, alisveris için yeterli geçis yollari birakacak, mallarin ve bos ambalajlarin uygun bir sekilde muhafazasini saglayacak ve toptanci haline standart bir görünüm kazandiracak sekilde belediye encümenince belirlenir. Isyerlerinin tavan yüksekligi bes metreden, alan büyüklügü ise küçük toptanci hallerinde elli metrekare, orta toptanci hallerinde seksen metrekare, büyük toptanci hallerinde yüz yirmi metrekareden az olamaz.

           (4) Idare binasi, toptanci halinin büyüklügü ve kapasitesi göz önüne alinarak hal yönetimi, zabita ve diger personelin ihtiyacini karsilayabilecek özellikte olur. Idare binasi içinde, gerekli donanim ve teçhizata sahip ilk yardim merkezi ve yangin söndürme sistemi ile zabita bürosu bulunur.

           (5) Toptanci haline, meslek mensuplarina ve islem gören mallara iliskin bilgilerin tutulmasina, sistem için gerekli olan verilerin saglanmasi ve bunlarin sisteme aktarilmasina imkân saglayacak yeterli kapasitede bilgi islem sistemi olusturulur.

           (6) Sebze ve meyve fiyatlari ile uygun görülen diger bilgilerin yayimlanmasi amaciyla, toptanci hal bünyesindeki bilgi islem sistemine bagli dijital fiyat panosu, yeterli sayida ve kolaylikla görülebilecek yerlerde kurulur.

           (7) Gerekli görülen duyurularin yapilabilecegi uygun ve yeterli kapasitedeki hoparlör sistemi ile toptanci halinin yeterli düzeyde aydinlatilmasina imkân saglayacak aydinlatma sistemi kurulur.

           (8) Can ve mal güvenliginin saglanmasi amaciyla, toptanci halinin kapasitesi göz önünde bulundurularak yeterli sayi ve özellikteki güvenlik kameralari uygun alanlara yerlestirilir.

           (9) Toptanci haline gelen araçlar ile halden çikan araçlarda bulunan mallara iliskin kontrol ve kayit islemlerinin yapilacagi bilgi islem alt yapisina sahip yeterli sayi ve kapasitede kontrol kulübesi halin giris ve çikislarina konulur. Toptanci halinin etrafi, insan ve mal girisine izin vermeyecek sekilde çevrilir.

           (10) Mallarin agirliginin tartilabilecegi, ilgili mevzuata uygun yeterli sayi ve kapasitede agirlik kontrol ünitesi toptanci halinin giris ve çikislarina veya uygun görülecek alanlara yerlestirilir.

           (11) Toptanci halinde olusan çöplerin kaldirilincaya kadar tutulacagi çöp toplama yeri, toptanci halinin uygun bir yerinde olusturulur. Çöp toplama yerlerinin kapasitesi, toptanci halinin büyüklügü ve is hacmine göre belirlenir.

           (12) Tuvaletler, toptanci halinin kapasitesi göz önünde bulundurularak ihtiyaci karsilayacak sayida ve özellikte olur.

           (13) Mal getirme, bosaltma ve yükleme islerinin kolaylikla yapilabilmesine imkân verecek yeterli alan, yol ve otopark bulunur. Yollar, maksada uygun olarak beton veya asfalt ile kaplanir. Otopark yerinin belirlenmesinde, mallarin gida güvenilirligi ve hijyen bakimindan olumsuz etkilenmemesi, otopark alan büyüklügünün belirlenmesinde ise toptanci halinin is hacmi ile is yeri sahipleri ve çalisanlarin ihtiyaçlari da dikkate alinir.

           (14) Bos kap ve ambalajlarin muhafaza edilecegi bos ambalaj depolama yeri, toptanci halinin uygun bir yerinde olusturulur. Bu yerlerin sayi ve kapasitesi, toptanci halinin büyüklügü ve is hacmine göre belirlenir.

           (15) Soguk hava depolarinin oda ve depolama kapasiteleri belediye encümenince, laboratuarlarda yapilacak analizler ise Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginca belirlenir. Soguk hava depolarinin kapasitesi, orta toptanci hallerinde iki bin, büyük toptanci hallerinde ise bes bin metre küpten az olamaz.

           (16) Mallarin ayiklanmasi, siniflandirilmasi, hazirlanmasi, ambalajlanmasi, isaretlenmesi ve etiketlenmesine iliskin is ve islemlerin yapildigi tasnifleme ve ambalajlama tesisleri, uygun kapasitede olur.

           (17) Toptanci halinde islem gören mallarin analizine, geçici olarak depolanmasina, tasniflenmesine veya ambalajlanmasina iliskin hizmetler, Bakanlik Yönetmeligi ve Bakanlik düzenlemelerine aykiri hüküm içermeyecek sekilde yapilacak belirli süreli sözlesme veya protokoller ile toptanci halinin bulundugu yerdeki gerçek veya tüzel kisiler eliyle yürütülebilir. Gida güvenilirligi analizi hizmet alimina yönelik sözlesme veya protokollerin, Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginca yetkilendirilmis kamu laboratuarlari veya özel laboratuarlarla yapilmasi zorunludur.

           (18) Bu maddede belirtilen zorunlu tesisler disinda ihtiyaca göre belirlenecek diger tesisler, toptanci hal projesinde yer almak kaydiyla belediye tarafindan olusturulabilir.

           Toptanci hal projesi

           MADDE 7 – (1) Toptanci hal projesi, toptanci hali kurulus komisyonu raporu üzerine alinan belediye meclisi kararini takiben bir yil içinde, bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen hizmet tesislerini içerecek sekilde belediye tarafindan hazirlanir ve belediye encümenince onaylanir.

           (2) Toptanci hal projesinin hazirlanmasinda; toplam is yeri sayisinin en az yüzde yirmisinin üretici örgütlerine ayrilmasi ve zorunlu hizmet tesislerinin amaçlarina uygun olarak kullanilmasina imkân saglayacak sekilde yerlestirilmesi hususuna dikkat edilir.

           (3) Toptanci hal projesi, ihtiyaca göre belediye encümeni karariyla degistirilebilir. Toptanci hal projesinin degistirilmesinde, halde faaliyet gösterenlerin haklari göz önünde bulundurulur.

          

 

           Toptanci hallerinin isletilmesi ve devri

           MADDE 8 – (1) Büyüksehir belediyesi toptanci halleri büyüksehir belediyesi tarafindan isletilir. Büyüksehir belediyesi, kurdugu toptanci hallerinin isletilmesini belediye meclisince belirlenecek süre, bedel ve kosullarda devredebilir. Devir, belediyenin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

           (2) Halin isletilmesini devralacak isletmelerde, Bakanlik Yönetmeliginin 12 nci maddesinin birinci fikrasindaki sartlar aranir ve bu isletmelerden ikinci fikrasindaki belgeler istenir.

           (3) Devir islemi, belediye ile halin isletilmesini devralacak isletmeler arasinda akdedilen ve Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve ilgili diger mevzuatta yer alan düzenlemelere aykiri hüküm içermeyecek sekilde hazirlanan sözlesmelerle yapilir. Sözlesmeler, yetkili temsilciler tarafindan imzalanir.

           (4) 11 inci maddenin birinci fikrasinin (j) bendinde belirtilen denetim yetkisi münhasiran yetkili belediye personelince kullanilir ve bu yetki hiçbir sekilde gerçek veya tüzel kisilere devredilemez.

           (5) Toptanci halinin devri, en geç bir ay içinde belediye tarafindan, sisteme kaydedilmek üzere il müdürlügüne bildirilir.

           Toptanci halinin tasinmasi

           MADDE 9 – (1) Sehir içinde kalan, çevreye, altyapiya ve trafige yük getiren, ulasim imkânlari ve alan büyüklügü yetersiz olan ve uygun çalisma ortami bulunmayan toptanci halleri, belediye meclisinin karari ile baska bir alana tasinabilir.

           (2) Belediye meclisi, birinci fikrada belirtilen hususlari, Bakanlik Yönetmeliginin 10 uncu maddesinde öngörülen komisyona incelettirir.

           (3) Toptanci halinin baska bir alana tasinmasinda, toptanci hali kurulusuna iliskin Bakanlik Yönetmeliginde belirtilen hükümler uygulanir. Tasinma islemi tamamlanan toptanci haline iliskin bilgiler, en geç bir ay içinde belediye tarafindan il müdürlügüne bildirilir.

           (4) Toptanci halinin tasinmasi durumunda kiralama ve satis islemleri bu Yönetmeligin 37 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toptanci Halinin Yönetimi, Denetimi, Güvenligi ve Yükümlülükler

          

           Belediye toptanci halinin yönetimi

           MADDE 10 – (1) Belediye toptanci hali, belediye teskilati bünyesinde norm kadro ilke ve standartlarina uygun olarak kurulan toptanci hal yönetim birimi tarafindan yönetilir. Hal yönetim birimi, hal yöneticisi, yönetici yardimcisi, sef, memur ile mevcut belediye zabita personeli arasindan görevlendirilen hal zabitasi ve diger personelden olusur.

           (2) Toptanci hal sube müdürlügü;

           a) Ön büro ve insan kaynaklari,

           b) Idari ve mali isler,

           c) Sistem kayit, yetkilendirme ve bilgi islem,

           ç) Mal tespit, kontrol ve istatistik,

           d) Is yeri devir, kiralama ve satis,

           e) Mükellef hizmetleri ve denetim,

           f) Hal zabitasi,

           g) Yardimci hizmetler,

           birimlerinden olusur.

           (3) Bu birimleri hal yöneticisi olusturur. Anilacak hizmet birimlerinde çalistirilacak personel sayisi, bunlarin niteligi, çalistirilma sekli ve buna iliskin diger hususlar hal yöneticisi tarafindan belirlenir. Hal Yöneticisi halin yönetim ve isleyisinde verimliligi saglamak için personelin tamamini nitelik ve sayisal ihtiyaca göre birimler arasinda dagitarak görev bölümü yapar.

           Toptanci hal yönetim biriminin görev, yetki ve sorumluluklari

           MADDE 11 – (1) Toptanci hal yönetim birimince yapilacak is ve islemler sunlardir:

           a) Toptanci halini isletmek, halin çalisma dönemi veya günleri ile açilis ve kapanis saatlerini belirlemek,

           b) Mallarin hijyenik sartlarda satisa sunulmasini saglayici uygun çalisma ortamini olusturmak, alt yapi ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptirmak,

           c) Mallarin ticaretinin serbest rekabet sartlari içinde yapilmasini saglamak, serbest rekabetin ortadan kaldirilmasina, engellenmesine ve bozulmasina yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,

           ç) Toptanci halinde can ve mal güvenligini koruyucu tedbirleri almak, gerektiginde saglik, itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardim istemek,

           d) Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarina uygun olarak kullanilmasina yönelik her türlü is ve islemleri yürütmek veya yürütülmesini saglamak,

           e) Isyerlerinin kiralanmasi, satisi ve devrine iliskin islemler ile toptanci halindeki diger yerlere iliskin islemleri yürütmek veya yürütülmesini saglamak, isyeri kiralama veya satin alma talebinde bulunanlarin beyan ettigi hususlarin dogrulugunu arastirmak,

           f) Teminat islemlerini yürütmek, teminatlara iliskin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye iliskin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarini yerine getirmek ya da getirilmesini saglamak,

           g) Is yerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara iliskin bilgileri sisteme kaydetmek, kayitli bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evraki bu dosyada muhafaza etmek,

           g) Haldeki diger yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayitlarini tutmak ve güncellemek,

           h) Toptanci haline gelen araçlar ile halden çikan araçlarda bulunan mallara iliskin kontrol ve kayit islemleri ile bu bilgiler dogrultusunda stok kontrolünü yapmak,

           i) Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatlari ile Bakanlikça uygun görülen diger bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler olusturarak uygun görülenleri yayimlamak ve ilgili kurum ve kuruluslara istenilenleri vermek,

           i) Bildirim islemleri ile hal rüsumuna iliskin is ve islemleri yürütmek, bildirimciler tarafindan iletilen analiz sonuçlarini ayni gün içinde sisteme islemek,

           j) Bu Yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykiri eylemleri tespit edilenler hakkinda cezai islem uygulamak veya uygulanmasini saglamak,

           k) Bu Yönetmeligin uygulanmasi ile ilgili idari düzenlemeler yapmak,

           l) Toptanci halin faaliyetlerinin yürütülmesine iliskin her türlü mal ve hizmet satin alim islemlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini saglamak,

           m) Evrak, arsiv, demirbas ve ayniyatlara iliskin islemleri yürütmek, defter ve kayitlari tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazismalari usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,

           n) Personelin özlük isleri ile diger islemlerini yürütmek,

           o) Is yerleri ve haldeki diger yerlerde faaliyet gösterenler ile bunlarin çalistirdiklari kisilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu çerçevesinde gerekli islemleri yapmak,

           ö) Toptanci halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir sekilde yapilmasini saglamak, gerektiginde bu isler için hizmet satin almak ve bu amaçla sözlesmeler akdetmek,

           p) Hal içindeki trafik düzeni ve güvenligini saglayici tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

           r) Halin bulundugu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatlari ile ihracat potansiyelinin saglikli olarak belirlenmesi amaciyla ilgili kuruluslarla bilgi alisverisinde bulunmak ve isbirligi yapmak,

           s) Bildirimde bulunmak üzere dogrudan hale basvuranlarin bildirim islemlerinin saglikli bir sekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

           s) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diger is ve islemleri yerine getirmek.

           (2) Belediye tarafindan, bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere hal yöneticisine bagli gerekli hizmet birimleri olusturulur ve yeterli sayi ve nitelikte personel istihdam edilir.

           (3) Bu maddede belirtilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi islem sisteminin kurulmasindan ve lüzumlu diger teknik donanimin saglanmasindan toptanci hali isletmecileri ile belediyeler sorumludur.

           (4) Birinci fikranin (k) bendine göre çikarilacak idari düzenlemeler, Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, Bakanlik düzenlemeleri ve bu Yönetmelige aykiri hükümler ihtiva edemez.

           (5) Toptanci hal yönetim birimi, isyerlerinde faaliyet gösteren üreticilerin Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydinin, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlarin ise vergi mükellefiyeti ile kayit zorunlulugu varsa ilgili meslek kurulusuna kaydinin güncelligini her yilin Nisan ayinda kontrol eder. Bu kontrol islemi, ilgili kurum veya kuruluslarla yazismak suretiyle yapilir.

           Hal yöneticisi

           MADDE 12 – (1) Hal yöneticisinin asagida belirtilen sartlari tasimasi zorunludur:

           a) Kamu haklarindan mahrum bulunmamak,

           b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayi bir yil veya daha fazla süreyle hapis cezasina ya da affa ugramis olsa bile devletin güvenligine karsi suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama veya kaçakçilik suçlarindan mahkûm olmamak,

           c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çagina gelmemis bulunmak, askerlik çagina gelinmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmis yahut erteletmis veya yedek sinifa geçirilmis olmak,

           ç) Görevini devamli yapmasina engel olabilecek akil hastaligi bulunmamak,

           d) Ikinci fikrada belirtilen egitim sartina sahip olmak.

           (2) Illerdeki toptanci halinde görev yapacak hal yöneticisinin en az lisans, ilçe veya beldelerdeki toptanci halinde görev yapacak hal yöneticisinin ise en az lise mezunu olmasi zorunludur.

           (3) Belediye toptanci halinde görev yapacak hal yöneticisi Büyüksehir Belediye Baskani, tarafindan görevlendirilir veya atanir.

           (4) Islem hacmine göre toptanci halinde yeterli sayida hal yönetici yardimcisi görevlendirilebilir veya atanabilir. Ancak, sube niteliginde faaliyet göstermek üzere bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin üçüncü fikrasina göre kurulan belediye toptanci halinde, halin sevk ve idaresi için bir hal yönetici yardimcisinin görevlendirilmesi veya atanmasi zorunludur. Bu kisilerin görevlendirilmesi veya atanmasinda, hal yöneticisine iliskin bu maddede belirtilen usul ve esaslar uygulanir.

           (5) Hal yöneticisi ve yardimcisi, toptanci halinde görev yaptigi sürece belediyenin diger islerinde çalistirilamaz ve birimlerinde görevlendirilemez.

           (6) Herhangi bir nedenle hal yöneticisi makaminin bosalmasi durumunda, yenisi görevlendirilinceye veya atanincaya kadar, bu makama varsa hal yönetici yardimcisi yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz bir personel vekâleten görevlendirilir veya atanir. Ancak vekâlet süresi bir yili geçemez.

           (7) Görevlendirilen veya atanan hal yöneticisi, sistem üzerinden yetkilendirilmesi amaciyla üç is günü içinde il müdürlügüne bildirilir.

           Hal yöneticisinin görev ve yetkileri

           MADDE 13 – (1) Hal yöneticisinin görev ve yetkileri sunlardir:

           a) Toptanci halini sevk ve idare etmek, halde yürütülen faaliyet ve islemleri denetlemek,

           b) Hal yönetim biriminin idari islerini ve çalismalarini düzenlemek, koordine etmek ve yönetmek, personelin görev ve yetki dagilimini yapmak,

           c) Hal yönetim biriminin faaliyetleri, hesaplari ve islemleri ile personelinin çalismalarini denetlemek, personele gerekli emir ve talimatlari vermek,

           ç) Toptanci halinin çalismasi, sorunlari ve ihtiyaçlari hakkinda raporlar hazirlamak ve bunlari önerileri ile birlikte yönetime sunmak,

           d) Toptanci halindeki faaliyetlere iliskin Bakanlikça istenecek raporlarin düzenlenmesini saglamak,

           e) Hal yönetim birimince yapilan islemlerle ilgili kayit ve defterlerin tutulmasini, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve bunlarin muhafazasini saglamak,

           f) Personelin beceri ve mesleki bilgi açisindan daha iyi yetismesi amaciyla gerektiginde egitim programlarinin tertip edilmesini, yurt içi ve disinda düzenlenen kurs, seminer ve toplantilara katilmasini saglamak,

           g) Personelin ise alinmasi, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandirilmasi ve isine son verilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunmak, personelin izinlerini düzenlemek,

           g) Sistemin kullanilmasina yönelik yetkilendirme islemlerini yapmak,

           h) Meslek mensuplarinca alicilardan tahsil edilen rüsum miktarlariyla ilgili gerekli denetimleri yapmak, denetim için meslek mensuplarinca kullanilan her türlü defter belge ve vergi beyannamelerinin ilgili sayfalarini incelemek ve kontrol etmek,

           i) Toptanci hal zabitasinin görev ve sorumluluklari ile ilgili gerekli denetimlerin koordinasyonunu saglamak, yapilan denetimlere ait periyodik raporlarin düzenlenmesini ve muhafazasini saglamak,

           i) Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diger görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

           (2) Hal yöneticisinin görevde bulunamadigi izin, hastalik ve diger hallerde bu Yönetmelik çerçevesinde hal yöneticisine verilmis olan görev ve yetkiler, varsa hal yönetici yardimcisi, yoksa hal yöneticisince yetkilendirilen bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz bir personel tarafindan yerine getirilir ve kullanilir.

           Toptanci hal yönetici yardimcisinin görev ve yetkileri

           MADDE 14 – (1) Toptanci hal yönetici yardimcisinin görev ve yetkileri sunlardir:

           a) Toptanci halinin sevk ve idare edilmesinde, halde yürütülen faaliyet ve islemlerin denetiminde hal yöneticisine yardimci olmak,

           b) Toptanci hal yönetim biriminin idari isleri ve çalismalarinin düzenlenmesi, koordine edilmesi ve yönetiminde, personelin görev ve yetki dagiliminda hal yöneticisine yardimci olmak,

           c) Toptanci hal yönetim biriminin faaliyetleri, hesaplari ve islemleri ile personelinin çalismalarini hal yöneticisi adina denetlemek, personele gerekli emir ve talimatlari vermek,

           ç) Toptanci halinin çalismasi, sorunlarin çözümü ve ihtiyaçlarin giderilmesi hakkinda hal yöneticisine bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,

           d) Toptanci hal yönetim birimince yapilan islemlerle ilgili kayit ve defterlerin tutulmasini, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve bunlarin muhafazasini saglamada hal yöneticisine yardimci olmak,

           e) Personelin çalisma saatleri, denetim hizmetleri, vardiya düzeni, izinler gibi konularda hal yöneticisine yardimci olmak,

           f) Toptanci hal zabitasinin görev ve sorumluluklari ile ilgili gerekli denetimlerin koordinasyonunu saglamada, yapilan denetimlere ait periyodik raporlarin düzenlenmesinde ve bunlarin muhafazasinda hal yöneticisine yardimci olmak.

g) Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, bu Yönetmelik ve toptanci hal yöneticisince verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

           Sefin görev ve yetkileri

           MADDE 15 – (1) Sefin görev ve yetkileri sunlardir:

           a) Toptanci halin sevk ve idaresinde, halde yürütülen faaliyet ve islemlerin mevzuata uygun olarak yapilmasinda hal yönetim birimine yardimci olmak.

           b) Toptanci hal yönetim biriminin idari islem ve çalismalarinin düzenlenmesinde, koordine edilmesinde, personele yapilacak görev ve yetki dagiliminda hal yönetim birimine yardimci olmak.

           c) Toptanci hal yönetim birimince yapilan islemlerle ilgili kayit ve defterlerin tutulmasi, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve bunlarin muhafazasinda hal yönetim birimine yardimci olmak.

           ç) Personelin çalisma saatleri, denetim hizmetleri, vardiya düzeni, izinler gibi konularda hal yönetim birimine yardimci olmak.

           d) Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, bu Yönetmelik, toptanci hal yöneticisi ve toptanci hal yönetici yardimcisinca verilen görevleri yapmak,

           Hal zabitasi

           MADDE 16 – (1) Belediye toptanci halinde hal yöneticisine bagli olarak münhasiran toptanci hali ve bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi amaciyla istihdam edilmek üzere belediye tarafindan hal zabitasi görevlendirilmek zorundadir. Bu görevlendirmelerde veya görevlendirmenin iptalinde, hal yöneticisinin olumlu görüsü alinir.

           (2) Belediyece birinci fikra uyarinca görevlendirilecek zabita sayisi, küçük toptanci hallerinde üç, orta toptanci hallerinde on bes, büyük toptanci hallerinde ise otuz kisiden az olamaz. Yapilacak görevlendirmelerde, toptanci halinin islem hacmi de dikkate alinir.

           (3) Toptanci halinde görevlendirilecek zabitalarin görev süresi alti aydan az olamaz ve bunlar toptanci halinde görev yaptigi sürece belediyenin diger islerinde çalistirilamaz ve birimlerinde görevlendirilemez.

           (4) Toptanci halinin, is yeri sahipleri ve çalisanlarin güvenligini saglamak ve zabitaya yardimci olmak üzere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti saglanabilir. Özel güvenlik hizmetinin saglanmis olmasi, ikinci fikrada belirtilen asgari sayidaki zabitanin görevlendirilme zorunlulugunu ortadan kaldirmaz. 5188 sayili Kanuna göre toptanci hali içerisinde silahli veya silahsiz özel güvenlik hizmetlerinin saglanmasi amaciyla hal yönetim biriminin alacagi kararlara halde bulunan mülkiyet sahibi ve kiracilar uymak zorundadirlar. Güvenlik hizmetiyle ilgili giderlere halde bulunan mülkiyet sahipleri ve kiracilar, karar alinmasi halinde esit oranda katilirlar.

           (5) Toptanci halinde çalisan hal zabitasi ve personeli, hal yöneticisi ve hal yöneticisinin görevlendirecegi hal yönetici yardimcisina bagli olarak 7 gün 24 saat çalisma esasina göre çalisir. Hal zabitasi ve bagli bulundugu hal yöneticisi, hal yönetici yardimcisi ve zabita personellerine fazla mesai ücreti bordrolarina tahakkuk ettirilir.

           Toptanci hal sube müdürlügüne bagli birimlerin görev ve sorumluluklari

           MADDE 17 – (1) Toptanci hal sube müdürlügüne bagli birimlerin görev ve sorumluluklari sunlardir:

           a) Ön Büro ve insan kaynaklari biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Makama gelen ziyaretçi ve misafirleri karsilamak ve agirlamak,

           2) Gelen telefonlari cevaplandirmak, kisi ve kurumlardan gelen telefon kayitlarini tutmak, yönlendirmek, faks çekmek, elektronik posta kayitlarini kontrol etmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,

           3) Gelen yazi ve dilekçeleri kayit altina alarak, ilgili birimlere havalesini saglamak,

           4) Gelen ve giden evrak kayitlarini tutmak, sevki yapilan evraklari ilgili personele iletmek, islemleri bitirilen evraklari dosyalayarak arsivlemek,

           5) Ilgili birimlerce yazilan evraklarin giden evrak kayit numarasini vererek elden ya da posta yoluyla gönderilmesini saglamak,

           6) Hal yöneticisi tarafindan sevk edilen dilekçeleri, yazismalari takip edip cevaplandirmak,

           7) Birim personelinin göreve devamsizligini izlemek,

           8) Sorumlulugu altindaki faaliyetlerle ilgili bilgi akisi, kayit, rapor ve yazismalarin, ilgili yasa, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasini ve gerekiyorsa gizliligini saglamak,

           9) Toptanci hal sube müdürlügü personelinin özlük islerini ve bununla ilgili yazismalari yürütmek,

           10) Toptanci hal sube müdürlügü personelinin özlük haklari ile ilgili sorunlari çözümlemek,

           11) Hizmet kalitesini yükseltecek kisisel ve mesleki egitim programlari hazirlamak ve bununla ilgili yayin ve bilgi kaynaklarindan faydalanilmasini saglamak, hizmet içi egitim programlarini düzenlemek,

           12) Personel planlamasi ile ilgili çalismalari yürütmek, personel ihtiyaçlarini sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasinda sayi nitelik yönünden uygun biçimde dagilimini saglamak,

           13) Hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yürütmek.

           b) Idari ve mali isler biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Toptanci hal sube müdürlügünün direktifleri dogrultusunda halde çalisma gün ve saatleri ile hale mal giris – çikis islemlerini düzenlemek,

           2) Toptanci hali içinde genel temizlik, bakim ve yikama islerini yürütmek,

           3) Toptanci hali içinde faaliyet gösterenlerin çöplerinin toplanmasi, uygun sekilde depolanmasi ve tahliye edilmesi islerini yapmak, temizlik kurallarina uymayanlari denetim birimlerine bildirmek,

           4) Toptanci halinin içerisini agaçlandirmak, yesillendirmek ve yesili korumak,

           5) Toptanci hal sube müdürlügüne bagli olarak hizmet alimi ihalesi kapsaminda çalismakta olan isçi personelin, mesai devam, görev ve sorumluluklarini takip etmek,

           6) Birimin hizmet araçlarinin sevk ve idaresini saglamak,

           7) Ana bina, giris – çikis kapilari ve toptanci hali alaninin temizlik hizmetlerinin ifasini saglamak,

           8) Toptanci hal sube müdürlügü personeli ile ilgili gerekli harcama belgelerini düzenlemek,

           9) Toptanci halinin gece ve gündüz güvenligini saglamak ve olaylari kolluk kuvvetlerine bildirmek,

           10) Yangin ve sabotaj ihtimaline karsi tedbir almak, gerektiginde saglik, itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardim istemek,

           11) Isçi kadrosunda çalismakta olan personelin puantajlarini tutmak, makama onaylatmak, ön büro ve insan kaynaklari birimine vermek,

           12) SGK’ dan gelen yüklenici firmalarla ilgili yazilara cevap vermek, ilgili yazilari onaylatmak ve göndermek,

           13) Idarenin stratejik plan ve performans programinin hazirlanmasini koordine etmek ve sonuçlarinin konsolide edilmesi çalismalarini yürütmek,

           14) Mevzuati uyarinca belirlenecek bütçe ilke ve esaslari çerçevesinde bütçenin, ayrintili harcama programini hazirlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alinarak diger islemlerin yapilmasini saglamak,

           15) Bütçe kayitlarini tutmak, bütçe uygulama sonuçlarina iliskin verileri toplamak, degerlendirmek ve bütçe kesin hesabi ile mali istatistikleri ve birim faaliyet raporunu düzenlemek,

           16) Harcama birimleri tarafindan hazirlanan birim faaliyet raporlarini da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazirlamak,

           17) Tasinir ve tasinmazlara iliskin icmal cetvellerini düzenlemek,

           18) Mali kanunlarla ilgili diger mevzuatin uygulanmasi konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri saglamak,

           19) Idarenin diger idareler nezdinde takibi gereken mali is ve islemlerini yürütmek ve sonuçlandirmak,

           20) 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu hükümlerine göre alimi yapilacak mal, hizmet ve yapim islerine ait her türlü ihale islem süreçlerini gerçeklestirmek, takip etmek ve sözlesmeye baglanmasini saglamak,

           21) Toptanci hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yerine getirmek.

           c) Sistem kayit, yetkilendirme ve bilgi islem biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Sisteme kaydolmamis hal içindeki isyerlerini tespit etmek ve bunlari sisteme kaydetmek,

           2) Sistemdeki kayitli kullanicilarin bilgilerini güncellemek,

           3) Hal yöneticisi tarafindan yetki verilmesi halinde künye iptali yapmak,

           4) Gerektiginde sisteme kayitli ve kayitsiz bildirimciler adina bildirim yapmak,

           5) Sistem üzerinden personel yetki atamasi yapmak,

           6) Toptanci hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yerine getirmek.

           ç) Mal tespit kontrol ve istatistik biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Mal getiren araçlarin giris – çikis kapilarinda künye kontrolünü yapmak,

           2) Toptanci hal sube müdürlügünde islem gören ürünlerle ilgili her türlü istatistik verilerini olusturmak,

           3) Hal içi ve hal disi meslek mensuplarinin ödemek zorunda olduklari hal rüsumlarini ödeyip ödemedigini kontrol etmek,

           4) Bakanlik ve diger kamu kurumlarinca istenilen istatistik verilerini olusturmak,

           5) Toptanci hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yerine getirmek.

           d) Is yeri devir, kiralama ve satis biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Is yeri kiracilik hakkinin devirlerinde Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmeligin ilgili maddelerine göre is yeri devir veren ve alanlarda asagidaki islem sirasi takip edilir.

           a) Devir islemi için gerekli müracaat,

           b) Noter onayli is yeri kira devri satis sözlesmesi,

           c) Noter onayli taahhütname,

           ç) Nüfus dairesinden T.C. Kimlik beyani,

           d) Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayitli oldugunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasina kayitli oldugunu gösterir belge,

           e) Basvuruda bulunanlarin gerçek kisi olmasi halinde bu kisilerin, tüzel kisi olmasi halinde yönetim kurulu üyelerinin sabika kaydi,

           f) Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar için vergi kimlik belgesi,

           g) Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar için sirket ana sözlesmesi,

           g) Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar için ticaret sicil gazetesi,

           h) Belediye mali hizmetler dairesi baskanligindan isyeri satan ve alanlar için borcu yoktur yazisindan olusan is yeri devrine ait dosya üst yazi esliginde belediye encümenine sunulur, encümenin olumlu karar vermesi üzerine;

                       1) ASKI’den borcu yoktur yazisi,

                       2) Ilgili meslek örgütünden görüs yazisi,

                       3) Belediye adina düzenlenmis teminat,

                       4) Gayri kabili rücu yetki belgesi

                       istenir.

           2) Devir alanin ilgili kurumlara borçlarini ve is yeri devir ücretini defaten ödemesi üzerine devir islemi gerçeklestirilerek devir isleminin gerçeklestigine dair yazi devir alana teblig edilir.

           3) Devir isleminin, sisteme islenmesi için sistem kayit, yetkilendirme ve bilgi islem birimine bildirmek.

           4) Toptanci hali içinde is yeri kiralananlara bu Yönetmeligin ilgili maddesine aykiri davranmalari nedeniyle kiracilik hakki iptal edilenlere ait ve/veya hal içine yeni insa edilen is yerleri 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun ilgili maddelerine göre islemler gerçeklestirilerek kiralamasini yapmak.

           5) Toptanci hali içinde is yeri satisi yapilan is yeri sahiplerinin is yerlerini Bakanlik Yönetmeliginin 7 nci maddesinin ikinci fikrasina uygun davranmadiklari durumlarda ve/veya hal içine satisi yapilmak üzere yeni insa edilen is yerleri için 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun ilgili maddelerine göre islemler gerçeklestirilerek satisini yapmak,

           6) Hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yerine getirmek.

           e) Mükellef hizmetleri ve denetim biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Meslek mensuplarina ilgili mevzuatlar hakkinda bilgi vermek,

           2) Meslek mensuplarinin ilgili mevzuatlara uyumuna yönelik tedbirleri almak,

           3) Meslek mensuplari ile diger esnaflar ve üreticilerin haklarinin korunmasi, sikâyetlerinin degerlendirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bunlari uygulamak,

           4) Uygulamada karsilasilan sorunlarin en aza indirilmesine ve uygulama birliginin saglanmasina yönelik çalismalar yapmak,

           5) Oda, birlik ve sivil toplum kuruluslariyla iliskileri yürütmek, mevzuatta yapilan düzenlemelere iliskin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek,

           6) Meslek mensuplarinin kendi aralarinda, diger mükellef ile üreticiler arasinda çikan sorunlarin çözülmesine yardimci olmak ve/veya ilgilileri hal hakem heyetine yönlendirmek,

           7) Belediyenin diger birimleri, denetimle ilgili meslek kuruluslari ve kolluk kuvvetleri ile haberlesme ve koordinasyon saglamak,

           8) Yas sebze ve meyve ticareti ile ilgili alinan sikâyetler için çözümler üretmek,

           9) Is yerlerini denetlerken, Kanun ve ikincil mevzuata aykiri eylemlerin tespit edilmesi halinde, gerekli ceza tutanagi düzenlenerek belediye encümenine intikal ettirmek, sonuçlarini takip etmek,

           10) Yönetmelikte belirtilen diger yasaklara aykiri eylemlerde bulunan sorumlular hakkinda belediye yasaklarina aykirilik halinde öngörülen cezalari uygulamak,

           11) Gelir tahakkuk kayitlarini yapmak,

           12) Toptanci hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yerine getirmek,

           f) Toptanci hal zabita biriminin görev ve sorumluluklari;

           1) Içerisinde bulunulan yilin denetim plani ve programini hazirlayarak hal yöneticisinin onayina sunmak,

           2) Belediyenin diger birimleri, denetimle ilgili meslek kuruluslari ve kolluk kuvvetleri ile haberlesme ve koordinasyonu saglamak,

           3) Denetimler sonucu dagitimi yapilacak ikramiyelerle ilgili gerekli puantajlari hazirlayarak idari ve mali isler birimine vermek,

           4) Toptanci hal yönetim birimine bagli olarak görev yapan, toptanci hal zabita birimi; denetim merkezi bürosu, sabit denetim ekipleri ve seyyar denetim ekiplerinden olusur:

           a) Denetim merkezi bürosu;

           1) Toptanci hal içinde can ve mal güvenliginin saglanmasi konusunda özel güvenlik birimi ile koordineli olarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve uygulamak, gerektigi durumlarda emniyet kuvvetlerinden yardim istemek,

           2) Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hal içinde gerekli denetimleri yapmak, belirlenen kurallara uymayanlar hakkinda gerekli ihtari vermek ve verilen ihtarin uygulanmasini takip etmek,

           3) Is yeri sahipleri, kiracilar, diger is yerleri ve üreticiler hal zabitasi denetimi sirasinda zabita memurlarinca istenilen her türlü belgeyi ibraz etmek zorunda olup, bu zorunluluga uymadiklari takdirde Kanun ve Yönetmeliklerle öngörülen cezalarin uygulanmasi için düzenlenen ceza tutanaklarini tanzim ederek encümene intikal ettirmek,

           4) Toptanci hal içinde bulunan is yeri sahiplerince kiralanan is yerlerinde izinsiz insaat, onarim gibi islemlerin yapilmasina engel olmak, izinsiz yapilan imalatlardan hal yönetim birimini derhal haberdar etmek,

           5) Toptanci hal içi trafik düzenini saglamak, park yasagi bulunan yerlere araç park edilmesine engel olmak, bu Yönetmelikle belirtilen yasaga uymayanlar hakkinda gerekli ceza tutanaklarini tutarak tahsilini takip etmek,

           6) Toptanci hal yönetim birimi tarafindan uygulamalarla ilgili verilecek diger görevleri yapmak.

           b) Sabit denetim ekipleri;

           1) Sabit denetim ekipleri Mülki Amirce belirlenen sehir giris ve çikislarinda kurulan kontrol noktalarinda yas sebze ve meyve yüklü araçlari kontrol ederek;

           a) Üretim merkezi veya toptanci halinden tüketim merkezi, sube, sanayi tesisi, depo ve magazaya mal tasiyan araçlarda tasinan mallarla ilgili bildirimi,

           b) Ihraç edilecek yas sebze ve meyveleri tasiyan araçlarin tasidiklari mallarla ilgili bildirimi,

           c) Çiftçilik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satisini belli bir yerde yapacaklarini belirttikleri mallari tasiyan araçlarda tasinan mallarla ilgili bildirimi

           denetler.

           2) Sinai üretimde kullanilmak üzere bu isletmelerce satin alinan yas sebze ve meyveleri tasiyan araçlarin tasidiklari mallarla ilgili bildirim denetimini yapmak,

           3) Sabit nokta denetimleri sirasinda bildirimcilerce, bildirimi yapilmayan mallar için cezali hal rüsum tutanaklarini tanzim ederek encümene intikal ettirmek.

           c) Seyyar denetim ekipleri;

           1) Hal zabitasi seyyar denetim ekiplerince semt pazarlari, sehir içi yollarda yas sebze ve meyve perakende satisi yapan araçlar ve bu mallari satan sabit is yerleri denetlenerek perakende satisa sunulan mallarin toptanci halden satin alinip alinmadigi ve/veya bildirimini tespit etmek,

           2) Bildirimi yapilmayan mallarla ilgili cezali hal rüsum tutanaklarini tanzim ederek encümene intikal ettirmek ve onaylanan cezalarin tahsilinin yapilmasini saglamak,

           3) Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelik hükümlerine aykiri davranan meslek mensuplari ve diger kisilerle ilgili idari ceza tutanaklari ve/veya cezali hal rüsum tutanaklarini tanzim ederek encümene intikal ettirmek ve onaylanan cezalarin tahsilinin yapilmasini saglamak,

           4) Hal yöneticisi tarafindan verilen diger görevleri yerine getirmek.

           Yazismalar

           MADDE 18 – (1) Toptanci hal sube müdürlügündeki yazismalar

           a) Toptanci hal sube müdürlügünün belediye içindeki müdürlükler arasi ve toptanci hali içindeki meslek örgütleri, meslek mensuplari ve diger ilgililer arasi yapacagi yazismalar hal yöneticisinin imzasi ile yürütülür.

           b) Müdürlügün belediye disi özel ve tüzel kisiler, kamu kurum ve kuruluslari ve diger muhataplari ile yapacagi yazismalar ilgilerce sirasiyla paraflanarak en üst yetkili makamin imzasi ile yürütülür.

           Gelen ve giden evraklarla ilgili ortak hükümler

           MADDE 19 – (1) Gelen ve giden evraklar için izlenecek yollar sunlardir:

           a) Birime gelen evraklar ilgili görevli tarafindan ekleriyle birlikte tam olup olmadigi kontrol edilerek teslim alinir. Zimmetle gelen evraklarin zimmet defteri tarihlenerek imzalanir. Evraklar toplanip, konularina göre tasnif edildikten sonra gelen evrak kayit defterine kaydi yapilarak hal yöneticisine iletilir ve hal yöneticisi tarafindan ilgili personele havale edilir. Evraki alan personel geregini zamaninda ve noksansiz yapmakla yükümlüdür.

           b) Birimden çikan yazismalarin Resmi Yazisma Kurallari Yönergesine uygunlugu kontrol edildikten sonra giden evrak kayit defterine kaydedilerek ilgili yere gönderilmesi saglanir.

           c) Evraklar gidecekleri yere zimmetle ve imza karsiligi dagitilir. Gelen ve giden evraklar ilgili kayit defterlerine sayilarina göre islenir.

           ç) Toptanci hal sube müdürlügünün büro elemanlari disindaki tüm elemanlarina verilen belgeler, dosyalar ve tüm islemler zimmet defterine kaydedilerek verilir.

           Arsivleme ve dosyalama

           MADDE 20 – (1) Toptanci hal sube müdürlügü bünyesindeki tüm birimlerde;

           a) Yapilan tüm yazismalarin birer sureti, ilgili Yönetmelige uygun olarak konularina göre tasnif edilir ve ayri klasörlerde saklanir.

           b) Islemi biten evraklar arsive kaldirilir.

           c) Arsivdeki evraklarin muhafazasindan ve istenildigi zaman çikarilmasindan arsiv görevlisi ve ilgili amir sorumludur.

           ç) Önemini kaybeden ve saklama süresi dolan evraklar kabul edilmis usullere göre imha edilir.

           Denetim

           MADDE 21 – (1) Toptanci halleri, hal zabitalari araciligiyla Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde toptanci hali içinde gerekli denetim ve uygulamalari yapmakla görevli ve yetkilidir.

           (2) Büyüksehir Belediyesi, ilgili yönetmelik hükümleri sakli kalmak ve yetki alanlari içinde olmak kaydiyla, toptanci hali disinda Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hal zabitalari araciligiyla denetim yapma yetkisini haizdir.

           (3) Hal zabitalari ile toptanci halindeki is yeri ve diger yerlerle sinirli olmak kaydiyla hal yöneticisince görevlendirilen personel, Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelik kapsamina giren hususlarda ilgili kisilerden her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunlari incelemeye ve örneklerini almaya yetkili olup, ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile bunlarin örneklerini noksansiz ve gerçege uygun olarak vermek, yazili ve sözlü bilgi taleplerini karsilamak ve her türlü yardim ve kolayligi göstermekle yükümlüdür.

           (4) Denetim yapmakla görevli, yetkili personelin talebi üzerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardim saglanir.

           Çevre temizligi

           MADDE 22 – (1) Çevre temizliginden; is yeri kiracilari, malikleri, toptanci halinde çalisanlar, nakliyeciler ve digerleri sorumlu olup asagidaki kurallara uymak zorundadirlar:

           a) Kiracilar ve is yeri malikleri bulunduklari is yerlerinin içini ve disini temiz tutmak zorundadir.

           b) Çöp ve atiklar uygun bidon ve posetlerde toplanarak hal yönetim birimince belirlenen çöp toplama yerine götürülür.

           c) Yerlere; tükürmek, çöp ve atik atmak, açik alanlari tuvalet gibi kullanmak yasaktir.

           ç) Kiraci ve is yeri malikleri hal yönetim birimince belirlenecek günde, is yerlerinin içini ve peronlardaki ortak kullanim alanlarini deterjanli su ile temizleyecektir.

           d) Çöp toplama yerine sadece sebze ve meyve atiklari dökülür. Insaat, hafriyat, talas, yanici, patlayici, parlayici atiklarin dökülmesi yasaktir.

           e) Hal yönetim birimince, çöp toplama yeri olarak belirlenen yere hal disindan çöp ve atik getirilemez.

           f) Hal yönetim birimince belirlenen alanlar disinda toptanci hali içerisinde araç yikamak yasaktir.

           g) Bahsedilen temizlik kurallarina ilâveten halin ortak alanlarinin genel temizligi belediye tarafindan yapilir.

           Toptanci hal güvenligi

           MADDE 23 – (1) Is yeri kiracilari, malikleri, toptanci halinde çalisanlar, nakliyeciler ve digerleri asagidaki güvenlik kurallari ve talimatlarina uymak zorundadirlar.

           a) Toptanci hali dâhilinde huzur, asayis, emniyet ve sagligi bozacak nitelikte gürültü yapmak, çevreyi kirletmek ve her türlü benzeri hareketlerde bulunmak yasaktir.

           b) Toptanci hali dâhilinde Toplanti ve Gösteri Yürüyüsleri mevzuatina aykiri eylemde bulunmak yasaktir.

           c) Her is yerinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yangin söndürme cihazi bulundurulmasi zorunludur.

           ç) Kiraci ve malikler su baskini, yangin, patlama, sabotaj, dogal afetler ve hirsizliga karsi is yerlerini ve tasarrufu altindaki diger alanlari sigortalatmak zorundadirlar.

           d) Hal alanindaki yangin dolabi, hortum ve musluklarin kirilmasindan, kaybolmasindan, tahrip edilmesinden tüm kiraci ve is yeri malikleri birlikte sorumludurlar. Bu durumlarda kiraci veya is yeri malikleri bu malzemeleri aynen veya tazmini suretiyle zarari karsilamak zorundadirlar.

           e) Kiraci veya is yeri malikleri yangin musluklarinin önünü 24 saat açik tutmak zorundadirlar.

           f) Kiraci veya is yeri malikleri, is yerlerinin içinde ve çevresinde bos kasa, yanici, parlayici, patlayici ve benzeri madde bulunduramazlar.

           g) Hal içerisinde araçtan araca yakit çekmek, açikta ates yakmak yasaktir.

           g) Is yerleri ve bos kasa depolarinda çalisma saatleri disinda kimse kalamaz, yatamaz ancak hal yönetim birimine bildirilmesi ve ihtiyaç halinde bu alanlarin kullanimi belirli zamanlar için serbest birakilabilir.

           h) Toptanci hali içindeki tüm isleticiler, çalistiracaklari bekçi, güvenlikçi gibi personellerle ilgi adli sabika kayit belgelerini hal yönetim birimine ibraz etmek ve hal yönetim biriminin uygun görüsünü almak zorundadirlar.

           i) Tespit edilen yerler disindaki alanlara bos sandik, kasa ve benzeri ambalaj malzemeleri koymak yasaktir.

           i) Idarenin belirleyecegi isinma araçlari haricinde isitici kullanmak yasaktir. Isinma veya herhangi bir amaçla ates yakmak yasaktir.

           j) Kiraci, is yeri malikleri ve çalisanlar, hal dâhilinde hal yönetim birimince alinan ve alinacak olan is güvenligi tedbirlerine uymakla yükümlüdür.

          

           Görevli personele müdahale

           MADDE 24 – (1) Toptanci hali içindeki tüm isleticiler, yanlarinda çalisan kisiler, halden mal alanlar ve çalistirdiklari kisiler belediyece belirlenen kurallar ile görevi basindaki personelin mevzuat çerçevesindeki talimatlarina uymakla yükümlüdür.

           a) Görevli personele sözlü ve fiili tacizde ve hakarette bulunulamaz.

            b) (a) bendinde belirtilen fiillere tevessül edenler, istihdam edilen ise, görevli kamu personeline hakaret ve müdahaleden dolayi haklarinda gerekli hukuki süreç baslatilir ve bu kisinin halde çalismasi yasaklanir. Yasakli personel çalistiran is yerleri üç günden otuz güne kadar is yeri kapatma cezasi ile cezalandirilir. Bu cezaya ragmen ayni personeli tekrar çalistiran kiracilarin is yeri kira sözlesmesi feshedilir.

           c) (a) bendinde belirtilen fiiller kiracilar tarafindan islenirse, görevli kamu personeline hakaret ve müdahaleden dolayi haklarinda gerekli hukuki süreç baslatilir ve ilgilinin is yeri üç günden otuz güne kadar kapatilir. Bu cezaya ragmen ayni fiiller tekrar islendiginde, kiracinin is yeri kira sözlesmesi feshedilir.

           ç) Görevli personelin darp edilmesi halinde, darp edenler hakkinda görevli kamu personeline müdahale ve darp etmekten dolayi genel hukuk kurallarina göre bu kisiler hakkinda gerekli cezai ve yasal islem yapilarak bu sahislarin çalistigi veya kiracisi oldugu is yerleri bir aydan üç aya kadar kapatilir. Bu fiilin tekrari halinde is yerinin kira sözlesmesi feshedilir. 

           d) Taciz, hakaret ve darp eylemleri halden mal alanlar veya bunlarin çalistirdiklari kisiler tarafindan islenirse, Kabahatler Kanunu ile kamu personeline karsi islenen suçlari ihtiva eden genel hukuk kurallarina göre islem yapilir. 

           (2) Birinci fikranin a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen yasaklama, is yeri kapatma, is yeri feshetme ve yetkisi dâhilindeki cezalari kesme islemleri belediye encümenince yapilir. 

           (3) Personelle yasanan ihtilaflarda veya personelin kanunsuz bir uygulamasinin görülmesi halinde personel hakkindaki sikâyetler toptanci hal sube müdürlügüne yapilir.

           Toptanci halinde trafik akisi ile ilgili düzenlemeler

           MADDE 25 – (1) Toptanci halinde trafigin düzenli akisindan is yeri kiracilari, malikleri, toptanci halinde çalisanlar ile nakliyeciler ve digerleri sorumlu olup, asagidaki kurallara uymak zorundadirlar:

           a) Toptanci haline giren tüm araçlar, toptanci hal sube müdürlügünce olusturulacak geçis sistemlerine uymak zorundadirlar.

           b) Toptanci haline giren tüm araçlar görevlilerce gösterilecek yönleri izlemek, konulan trafik isaret ve kurallarina uymak, ayrica kendilerine gösterilen yerlere park etmek, yükleme, bosaltma yapmak zorundadirlar.

           c) Meslek mensuplari ve araç sahipleri gelen mallari 3 gün içerisinde indirip araçlarin hali terk etmelerinden sorumludur.

           ç) Hale mal getiren araçlar, öncelikle is yeri önüne çekilir. Is yeri önünde yer olmadigi durumlarda, araç kamyon otoparkina çekilerek bekletilir. Halin disinda veya hal içindeki ortak alanlarda park amaçli olarak bekletilemez.

           d) Toptanci halinde bos araçlarin park etmesi yasak olup, is yerlerine veya nakliyecilere ait araçlarin plakalarinin hal yönetim birimine bildirilmesi zorunludur.

           e) Toptanci halinde sürekli çalisan nakliyecilere ait araçlarin hal yönetim birimince belirlenen alanlarin disina park etmesi yasaktir. Tasimacilik isi yapan bürolar, toptanci hal alanlarini nakliyat garaji gibi kullanamazlar.

           f) Hale mal getirmeyen ve hal ile ilgisi olmayan araçlar, hale ait otoparklari ve alanlari park etmek için kullanamazlar.

           g) Hal içerisinde parça mal tasiyan el arabasi, forklift, çekçek gibi motorsuz araçlar hal içerisinde esnafin kullanim alani disinda birakilamazlar.

           g) Kiracilara veya is yeri sahiplerine ait hususi veya ticari araçlarin ruhsat bilgileri ve plâkalari hal yönetim birimine bildirilir.

           h) Hal içerisinde nakliyecilik yapan araçlarin hal yönetim birimince belirlenecek tasit tanima kartlarini araçlarin ön caminda bulundurmalari zorunludur.

           i) Hale mal getiren araçlar kantara giris yapmak ve kantar ücretini ödemek zorundadirlar.

           i) Iki veya daha fazla is yerine mal dagitimi yapacak araçlarin dagitim islemlerini varsa parça dagitim yerinde, yoksa trafigi aksatmayacak sekilde yapmalari zorunludur.

           j) Nakliyecilerce hale getirilen ve is yerlerine dagitilan mallara iliskin dagitim listesi, dagitim islemi biter bitmez onaylanarak, hal yönetim birimine verilmek zorundadir.

           (2) Meslek mensuplari, üretici ve diger gerçek kisi ve tüzel kisiler, hal içi trafik sorununun çözümü için alinacak her türlü tedbirlere uymak zorundadirlar.

           (3) Bu madde hükümlerine aykiri hareket eden ve uygunsuz yerlere park eden araç sahipleri hakkinda Bakanlik Yönetmeligi ve/veya Büyüksehir Belediyesi Zabita Yönetmeligi hükümlerine göre idari para cezalari uygulanir.

           Ücretler

           MADDE 26 – (1) Hale giren araçlar ilgili birimin teklifi üzerine belediye meclisince belirlenecek giris, kantar ve otopark gibi ücretleri ödemek zorundadirlar.

           (2) Ücretlerin tahsili ve buna iliskin hizmetler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 ve 61 inci maddelerinin ilgili fikralari uyarinca yürütülür.

           (3) Resmi araçlar ile resmi kurumlarca kiralandigi belgelendirilen araçlardan giris ve otopark ücreti alinmaz.

           Günlük hal fiyatlari

           MADDE 27 – (1) Toptanci halinde fiyatlar serbest rekabet ortaminda arz ve talebe göre günlük olarak olusur. Olusan fiyatlar görevli personel tarafindan tespit edilerek ilân panosunda ve belediyemiz internet sitesinde duyurulur.

 

           Kalite ve sorumluluk

           MADDE 28 – (1) Is yeri kiraci ve malikleri ile üreticiler mallarin niteliklerinden sorumludurlar.  Satisa sunulan her malin alt ve üst kisimlarinin ayni standartta olmasi gerekir. Mallarin alti ve üstü alici tarafindan incelenebilir.  Ancak alicilar hileli bir sekilde satisi yapildigi iddiasinda bulundugu mallar için malin alt istifinin bozulmamis olmasi sartiyla tespit yapilmak üzere ayni gün mesai bitimine kadar hal yönetim birimine basvuruda bulunabilirler. Bu gibi basvurularda hal yönetimi durumu çürük ve hileli ürün tespit komisyonuna bildirir.  Komisyonca verilen karar neticesinde alicinin hakliligi sabit oldugu takdirde malin bedeli satici tarafindan iade edilir ve bunun sonucunda gerekli cezai islem uygulanir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Defter ve Belgeler

 

           Hal yönetim birimince tutulacak defterler

           MADDE 29 – (1) Hal yönetim birimince asagida belirtilen defterler tutulur:

           a) Teminat Defteri: Toptanci halindeki is yerlerinde faaliyet gösterenlerden alinan ve kesilen teminatlara iliskin bilgilerin kaydedildigi defterdir.

           b) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrakin kaydedildigi defterdir.

           c) Gelen mal kayit defteri: Halde satilmak üzere meslek mensuplarina gelen mallarin kaydedildigi defterdir.

           (2) Hal yönetim biriminin diger mevzuata göre tutmak zorunda oldugu yasal defterlere iliskin hükümler saklidir.

           (3) Birinci fikrada belirtilenlerin disinda ihtiyaç duyulacak diger defterler, hal yönetim birimince tutulabilir. Ancak, tutulmasi Bakanlikça gerekli görülecek diger defterlerin kullanilmasi zorunludur.

           Halde faaliyet gösterenlerce tutulacak defter ve belgeler

           MADDE 30 – (1) Toptanci halinde faaliyet gösterenlerce, Bakanlik veya hal yönetim birimince istenilen defter ve belgeler tutulur.

           (2) Birinci fikrada belirtilen defterler disinda toptanci halinde faaliyet gösteren komisyoncularca cari hesap defteri tutulur. Bu defter; komisyoncularin kendilerine satilmak üzere mal gönderen her üretici için ayri sayfa açtigi, mal giris ve satis miktarlari ile satis bedellerinin, masraflarinin, toplam mal satis bedeli ile üreticiye gönderilen tutar ve gönderilme tarihinin ayri ayri kaydedildigi defterdir.

            (3) Isyerlerinde faaliyet gösterenlerin diger mevzuata göre tutmak zorunda olduklari yasal defterlere iliskin hükümler saklidir.

           (4) Toptanci hal disinda kendi adina ve baskasi hesabina faaliyet gösterenlerce, ikinci fikrada belirtilen cari hesap defterinin tutulmasi zorunludur.

           Defterlerin tutulma sekli, kayit usulü ve tasdiki

           MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen defterler, ciltli ve sayfalari müteselsil sira numarali olur. Bu defterler, elektronik ortamda da tutulabilir. Bu takdirde bunlarin çiktilari ay sonunda tasdikli müteharrik yapraklar kullanilarak alinir. Defter çiktilari, yil sonunda ciltlenerek veya dosyalanarak muhafaza olunur.

           (2) Defter ve kayitlarin, Türkçe olarak tutulmasi ve mürekkeple veya elektronik cihazlarla yazilmasi zorunludur. Defter ve kayitlarda yanlislik yapilmasi halinde, düzeltmeler ancak yanlisligin okunacak sekilde çizilmesi ve üstüne veya yan tarafina dogrusu yazilmasi suretiyle yapilabilir.

           (3) Defterlere geçirilen bir kayit kazinmak, çizilmek veya silinmek suretiyle okunamaz bir hale getirilemez. Defterlerde, kayitlar arasinda usulen yazilmaya mahsus olan satirlar, çizilmeksizin bos birakilamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfalari koparilamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yapraklarin sirasi bozulamaz ve bunlar yirtilamaz.

           (4) Cari hesap defteri noter tarafindan, diger defterler ise hal yönetim birimi tarafindan kullanilmaya baslanmadan önce sayfa numaralari verilmek ve kaç sayfadan ibaret oldugu belirtilmek suretiyle onaylanir.

           Idari para cezasi ve cezali hal rüsumu tutanagi

           MADDE 32 – (1) Idari para cezalarina iliskin EK-1, cezali hal rüsumuna iliskin EK-2’de yer alan tutanaklar, denetim yapmakla görevli yetkili personelce düzenlenir. Bakanligin karari üzerine, bu tutanaklar sisteme islenebilir veya sistem üzerinden anlik olarak düzenlenebilir.

           (2) Birinci fikrada belirtilen ceza tutanaklari, üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanaklarin bir nüshasi ilgiliye verilir, bir nüshasi belediye encümenine sunulur, sabit nüshasi dip koçan olarak saklanir.

           (3) Tutanaklar, otokopili kâgitlara seri itibariyla matbu cilt ve sira numarasi tasiyacak sekilde bastirilir. Tutanaklar, yetkili personele zimmet karsiliginda verilir ve kullanilan ciltlerin dip koçanlari teslim alinmadan yeni cilt verilmez.

           (4) Tutanaklar üzerinde kazinti ve silinti yapilamaz. Yanlis tanzim edilen tutanaklar, üzerine gerekli açiklama yapilmak suretiyle iptal edilir ve dip koçanlariyla birlikte muhafaza edilir.

           (5) Özel ve isletim yetkisi devredilmis toptanci hal isletmeleri ve bu isletmelerde görevli kisiler, denetim yapamaz ve ceza tutanagi düzenleyemez. 21 inci maddenin üçüncü fikrasi hükmü saklidir.

           Defter ve belgeleri saklama zorunlulugu

           MADDE 33 – (1) Is yeri sahipleri ve kiracilar Kanunen tutmak zorunda olduklari defter ve belgeleri ilgili yasa hükümleri sakli kalmak kosuluyla en az bes yil süreyle saklamak zorundadirlar.

 

BESINCI BÖLÜM

Isyerlerinin Kiralanmasi, Satisi ve Devri

 

           Kiralama ve satis

           MADDE 34 – (1) Toptanci halindeki is yerleri, kiralama veya satis yoluyla isletilir. Ancak satilan is yeri sayisi, o haldeki toplam is yeri sayisinin yüzde ellisini geçemez.

           (2) Toptanci halindeki is yerleri, üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccarlara kiralanir ya da satilir. Ayni toptanci halinde/subesinde bir kisiye dogrudan veya dolayli olarak en fazla bir is yeri kiralanabilir veya satilabilir. Is yeri, adi sirketlere/ortakliklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kisiye kiralanamaz veya satilamaz.

           (3) Kiralama ve satis, ayni belediye sinirlari ve mücavir alanlar içinde bulunan diger toptanci hallerinde is yeri bulunmayanlara öncelik verilmek suretiyle yapilir.

           (4) Toptanci halinde bulunan toplam is yeri sayisinin en az yüzde yirmisi üretici örgütlerine kiralanmak üzere üretici örgütü yeri olarak ayrilir. Üretici örgütü yerlerinin kiralanmasinda toptanci hali ile ilgilendirilen üretici örgütlerine öncelik verilir. Ayrilan is yerlerine yeteri kadar talep bulunmamasi veya bosalan isyerlerinin doldurulamamasi hâlinde diger talep sahiplerine kiralama yapilabilir. Ancak, diger talep sahiplerine yapilacak kiralamanin süresi bes yili geçemez.

           (5) Toptanci halindeki is yerlerinin kiralanmasi veya satilmasi, 8/9/1983 tarih ve 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu hükümlerine göre yapilir. Kira süresi sona erenler, açilacak kiralama ihalelerine tekrar katilabilir.

           (6) Faaliyet gösterdigi toptanci halindeki is yerinin kira süresi sona erenlerle, ihaleye çikilmaksizin yeniden kira sözlesmesi yapilabilir. Bu sekilde kiralama yapilabilmesi için, bu kisiler hakkinda Bakanlik Yönetmeliginin 36 nci maddesinin dokuzuncu veya on birinci fikralarindaki ya da 37 nci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendindeki veya 42 nci maddesinin altinci fikrasindaki hükümlere aykiri hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir cezai islem uygulanmamis olmasi ve yazili talepte bulunulmasi gerekir.

           (7) Toptanci halindeki is yerlerinin kira süresi en fazla on yildir. Bir yildan uzun süreli kira sözlesmelerinde ikinci ve izleyen yillar kira bedelleri, Üretici Fiyatlari Endeksi oraninda arttirilir.

           (8) Bu maddeye göre satilan belediye toptanci halindeki isyerlerinin tapu kütüklerine; Kanunun 11 inci maddesinin altinci fikrasindaki eylemlere aykiri hareket edildiginin tespit edilmesi halinde satis islemlerinin iptal edilip isyerlerinin geri alinacagina iliskin olarak serh konulur ve bu sartlarin gerçeklesmesi durumunda ilgili tasinmazlar belediye tarafindan genel hükümlere göre geri alinir.

           (9) Toptanci halinde kiralama veya satis islemi, taraflar arasinda akdedilen ve Kanun ve Kanuna istinaden çikarilan ikincil düzenlemelere aykiri hüküm içermeyecek sekilde hazirlanan sözlesmelerle yapilir. Sözlesmelerde, özellikle Kanunun 11 inci maddesinin ilgili hükümlerine yer verilir. Sözlesmeler, yetkili temsilciler tarafindan imzalanir.

           (10) Ihaleye çikilmaksizin yeniden kiralama yapilabilmesi için ilgililerin haklarinda uygulanmamis olmasi gereken altinci fikradaki cezai islemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen diger cezalari da kapsayacak sekilde Bakanlikça yeniden belirlenebilir.

           (11) Bu maddede belediye toptanci hali için öngörülen hükümler, isletim yetkisi devredilmis toptanci hali hakkinda da uygulanir.

           (12) Is yeri kiracilari hal yönetim biriminin uygun görüsü alinmadan is yerinin kira hakkini devir edemez. Is yeri kiracilarinin isletim haklarini bir baskasina devretmeleri durumunda kira devir ücreti alinir. Kira devir ücreti her yil belediye meclisince belirlenir.

Isyerinde faaliyet gösterenlerde aranilacak sartlar

           MADDE 35 – (1) Belediye toptanci halinde is yeri kiralanacak üreticilerde asagida belirtilen sartlar aranir:

           a) Sebze veya meyve üreticisi olmasi,

           b) Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayitli olmasi,

           c) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminati vermesi,

           ç) Basvuru tarihinden önceki bir yil içinde toptanci halindeki is yerinin kira sözlesmesinin feshine veya satis isleminin iptaline karar verilmemis olmasi,

           d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; devletin güvenligine karsi suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama veya kaçakçilik suçlarindan mahkûm olmamasi,

           e) Ilgili mevzuatla aranilan diger sartlara sahip olmasi.

           (2) Toptanci halinde is yeri kiralanacak üretici örgütlerinde asagida belirtilen sartlar aranir:

           a) Vergi mükellefi olmasi,

           b) Basvuru tarihinden önceki bir yil içinde toptanci halindeki is yerinin kira sözlesmesinin feshine veya satis isleminin iptaline karar verilmemis olmasi,

           c) Yönetim kurulu üyelerinin birinci fikranin (d) bendinde aranilan sartlara sahip olmasi,

           ç) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminati vermesi,

           d) Ilgili mevzuatla aranilan diger sartlara sahip olmasi.

           (3) Toptanci halinde is yeri kiralanacak komisyoncu ve tüccarlarda asagida belirtilen sartlar aranir:

           a) Sebze veya meyvelerin toptan ticareti ile istigal etmesi,

           b) Ilgili meslek odasina kayitli olmasi,

           c) Vergi mükellefi olmasi,

           ç) Basvuru tarihinden önceki bir yil içinde toptanci halindeki is yerinin kira sözlesmesinin feshine veya satis isleminin iptaline karar verilmemis olmasi,

           d) Komisyoncu ve tüccarlarin gerçek kisi olmasi halinde bu kisilerin, tüzel kisi olmasi halinde ise yönetim kurulu üyelerinin birinci fikranin (d) bendinde aranilan sartlara sahip olmasi,

           e) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminati vermesi,

           f) Ilgili mevzuatla aranilan diger sartlara sahip olmasi.

           (4) Isyeri kiralama veya satin alma talebinde bulunanlar, Ek-3’te yer alan dilekçe ile birlikte toptanci hal yönetim birimine basvurur. Dilekçeye asagidaki belgeler eklenir:

           a) T.C. Kimlik numarasi beyani,

           b) Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayitli oldugunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasina kayitli oldugunu gösterir belge,

           c) Basvuru tarihinden önceki bir yil içinde toptanci halindeki is yerinin kira sözlesmesinin feshine veya satis isleminin iptaline karar verilmedigine iliskin taahhütname,

           ç) Basvuruda bulunanlarin gerçek kisi olmasi halinde bu kisilerin, tüzel kisi olmasi halinde ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydina iliskin beyani,

           d) Bakanlik Yönetmeliginin 31 inci maddesine göre belediye adina ve lehine düzenlenmis teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesi.

           (5) Dördüncü fikrada belirtilenlerin yani sira is yeri kiralama veya satin alma talebinde bulunan üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlardan, kayitli oldugu vergi dairesi adi ve vergi kimlik numarasi beyani istenir.

           (6) Dördüncü fikranin (d) bendinde belirtilen teminat ve gayri kabili rücu yetki belgesi, kiralama veya satisa iliskin sözlesmenin akdine kadar verilebilir.

           Isyeri kira sözlesmeleri ve is yeri kira bedellerinin ödenmesi

           MADDE 36 – (1) Sözlesmeler, belediye adina Büyüksehir Belediye Baskani veya yetkilendirdigi temsilciler tarafindan imzalanir.

           (2) Halen komisyoncu olup da tüccarlik yapmak isteyen is yeri sahipleri is yeri kiralarini tüccarlarla yapilan is yeri kira sözlesmesi hükümlerine göre öderler.

           (3) Is yeri kira bedelleri is yeri sahipleriyle yapilan sözlesmelerde belirtilen tarihlerde veya gerekli görülmesi halinde belediye meclisince alinacak karar dogrultusunda belirlenen tarihlerde ilgili banka hesabina yatirilir.

           (4) Süresinde ödenmeyen is yeri kira, masraflara istirak ve isgaliye bedelleri hakkinda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanir.

           Baska bir alana tasinan toptanci hallerinde kiralama ve satis islemi

           MADDE 37 – (1) Toptanci halinin baska bir alana tasinmasi durumunda, yeni toptanci halindeki is yerlerinin kiralanmasinda veya satilmasinda, mevcut hak sahiplerine önceki isyerlerine iliskin özellik ve hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle öncelik verilir.

           (2) Birinci fikraya göre yapilan islem sonucunda bos kalan is yerlerine iliskin yapilacak kiralama veya satis isleminde, bu Yönetmeligin 34 üncü madde hükümleri uygulanir.

Teminat

           MADDE 38 – (1) Belediye toptanci halinde faaliyet gösterenler, ticarî güvenin saglanmasi ve taraflarin haklarinin korunmasi amaciyla bu maddeye göre teminat verir.

           (2) Birinci fikrada öngörülen teminat, nakit olarak verilebilecegi gibi bu tutara esit olarak banka teminat mektubu, Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, mali sorumluluk sigortasi ve gayrimenkul rehni olarak da verilebilir. Teminatlarla birlikte, onuncu ve on üçüncü fikralarda belirtilen hususlara yönelik olarak belediyeye bu tür teminati alis ve satis, düzenleme ve transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rücu yetki belgesi de verilir.

           (3) Halde faaliyet gösterenlerden alinacak teminat tutari, kiracilar için haldeki is yerinin, malikler için ise bulundugu toptanci halinde kiralama yoluyla isletilen emsal is yerinin bir yillik kira bedelinden az olmamak üzere her yilin Ocak ayinda belediye meclisince belirlenir.

           (4) Üretici ve üretici örgütleri, toplam teminatinin yüzde yetmis besine kadar gayrimenkul rehni ile teminat yükümlülügünü yerine getirebilir. Diger saticilar için ise bu oran azami yüzde elli olarak uygulanir.

           (5) Teminatlar, belediye adina ve lehine düzenlenir. Gayrimenkul teminatlarinda, belediye adina ve lehine birinci dereceden ipotek kurulur. Teminatlarin dogrulugu ve geçerliligi belediye tarafindan kontrol edilir.

           (6) Teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin degeri, belediye tarafindan tespit edilir veya ettirilir. Deger tespitine ve ipotek kurulmasina iliskin tüm masraflar teminat veren tarafindan karsilanir.

           (7) Banka teminat mektubunun, ülkede faaliyet gösteren bir bankadan alinmasi, vazgeçilmesi olanaksiz ve kesin olmasi gerekir. Ayrica, banka teminat mektubu ile diger teminatlarda asgari bir yillik geçerlilik süresi aranir.

            (8) Teminatlar, belediye ve teminati veren tarafindan bir tutanaga baglanir. Teminat tutanagi, iki nüsha olarak düzenlenir ve yetkili temsilciler tarafindan imzalanir. Tutanagin bir nüshasi ilgiliye verilir, bir nüshasi dosyasinda muhafaza edilir. Iade edilen teminatlarda da ayni usul uygulanir. Teminat tutanagi mahiyetindeki diger resmi belgeler de bu kapsamda kullanilabilir.

           (9) Teminatlar, belediye Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi bünyesinde ya da bankalarda muhafaza edilir.

           (10) Teslim alinan mallarin cinslerine, dogal özelliklerine, standartlarina ve hijyenik sartlara göre özenle korunmamasi veya toptanci halinden satin alinan mallarin bozuk olmasi ya da sihhî olmamasi nedeniyle meydana gelen zararlar ile süresi içinde üreticiye ödenmeyen mal bedelleri, ilgililerin talebi üzerine hal hakem heyeti veya mahkeme karariyla, verilen teminattan kesilerek ödenir. Teminattan karsilanamayan kisim genel hükümlere göre tahsil olunur.

           (11) Teminatlarin muhafazasi, nakde çevrilmesi veya zarar görene ödenmesi asamasinda ortaya çikan tüm masraflar, teminat veren tarafindan karsilanir.

           (12) Teminat tutarindaki artistan veya onuncu fikrada belirtilen nedenlerden dolayi eksik kalan teminat tutari, en geç bir ay içinde tamamlattirilir.

           (13) Herhangi bir nedenle is yerindeki kiracilik veya mülkiyet hakki sona erenlere, yerine getirmeleri gereken bir yükümlülüklerinin bulunmadigi tespit edildikten sonra teminatlari iade edilir. Teminatlar, her halükarda hakkin sona ermesinden itibaren alti ay geçmedikçe iade edilmez.

           (14) Teminatlar amaci disinda kullanilamaz, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve haczedilemez.

           Is yerlerinin devri

           MADDE 39 – (1) Kiralanan is yerleri, vefat etme veya is göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalik ya da yaslilik gibi zaruri hallerde kanuni mirasçilara devredilebilir.

           (2) Kiracinin vefati halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazili talepte bulunulmasi ve kanuni mirasçilarin anlasmasina baglidir. Mirasçilarin anlastigini gösterir noter onayli belge ile veraset ilami talep dilekçesine eklenir.

           (3) Vefat disinda birinci fikrada belirtilen diger durumlarda devir, yazili talepte bulunulmasina baglidir.

           (4) Birinci fikrada belirtilen nedenlerden dolayi yapilan devir islemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez.

           (5) Bakanlik Yönetmeliginin 36 nci maddesinin dokuzuncu veya on birinci fikralarindaki ya da 37 nci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendindeki veya 42 nci maddesinin altinci fikrasindaki hükümlere aykiri hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir cezai islem uygulanmamis olan kiracilar, birinci fikra hükmü disinda is yerlerini baskalarina devredebilir.

            (6) Besinci fikraya göre is yerlerini devredecekler, devir taleplerini toptanci hal yönetim birimine yazili olarak bildirir. Devir talebinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugu, hal yönetim birimince kontrol edilir. Talebin belediye encümenince uygun görülmesi halinde, mevcut kira sözlesmesi ayni sartlar dâhilinde kiracilik hakkini devralacak olanlarla yapilir. Bu sekilde kiracilik hakkini devralanlar, kiracilik hakkini devredenlerle yapilmis olan kira sözlesmesinde belirtilen süreyi tamamlar.

           (7) Kiracilik hakkini devralacaklarda, bu Yönetmeligin 35 inci maddesindeki sartlar aranir.

           (8) Is yeri malikleri, is yerlerini bu Yönetmeligin 35 inci maddesinde belirtilen sartlari haiz olan gerçek veya tüzel kisilere satis yoluyla devredebilir. Devir talebi, toptanci hal yönetim birimine yazili olarak bildirilir. Devir talebinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugu, hal yönetim birimince kontrol edilir. Talebin belediye encümenince uygun görülmesi halinde, devir islemi bu Yönetmelik ve diger ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçeklestirilir.

           (9) Hal yönetim biriminden izin alinmadan is yerlerini satis yoluyla devredenler hakkinda belediye encümenince Kanunun 14 üncü maddesine istinaden idari para cezasi ve diger cezai islemler uygulanir.

           (10) Toptanci halinde is yeri kiralayanlarin, kiralamis olduklari is yerlerini, kiracilik haklarini karsilikli anlasmak suretiyle takas yapmalari mümkündür,

           (11) Takas islemleri besinci fikraya göre degerlendirilir.

           (12) Devir ve takas islemlerinin gerçeklesmesi için devir edenin belediye ve bagli kuruluslarina hiçbir sekilde borcunun bulunmamasi, devir alanin ise devir islemleriyle ilgili belediyeye ödenmesi gereken borçlarini ödemesi gerekir.

           (13) Isyerlerinin devri halinde belediye meclisince belirlenen devir ücretinin defaten ödenmesi zorunludur.

           Tüzel kisiliklerde hisse devri

           MADDE 40 – (1) Tüzel kisiler, ortaklari arasinda veya ortaklari disindaki özel ya da tüzel kisilere asagidaki sartlar dâhilinde hisse devri yapabilir.

           (2) Tüzel kisilerde mevcut hissedarlarin kendi aralarinda yapacaklari hisse devirlerinden devir ücreti alinmaz. Is yeri devralindiktan sonra tüzel kisilige disaridan giren hissedarlardan hisseleri oraninca devir ücreti alinir.

           (3) Kanuni mirasçilara yapilan hisse devirlerinden devir ücreti alinmaz.

           (4) Haldeki is yerlerinde gerçek kisi olarak ticaret yapan kiracilar, is yerlerini sahibi veya ortagi olduklari sirkete devrederlerse, hisseleri oraninda devir ücreti alinir.

           (5) Isi terk etme veya fesih gibi sebeplerle haldeki ticaretini sonlandiran tüzel kisi kiraci, is yerini ortaklardan birine devrederse, is yerini devralan özel kisi kiraci devir ücreti ödemez.

           (6) Sirket birlesmelerinde disaridan birlesen sirket, ortakligina isabet eden hisse oraninca devir ücreti öder.

           (7) Ortaklik yapisi ayni kalmak sartiyla, tüzel kisiliklerde yapilan faaliyet konusu degisiklikleri ile unvan degisikligi veya unvan ekleme gibi islemlerinden her hangi bir devir ücreti alinmaz.

           (8) Tüzel kisilerde hisse devirlerinde yapilacak degisikliklerin ilgililer tarafindan en geç on gün içerisinde hal yönetim birimine yazili olarak bildirilmesi zorunludur.

           (9) Devir islemleri Bakanlik Yönetmeliginin ve bu Yönetmeligin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde yapilir.

           Kiraci ve malikin bildirim yükümlülügü

           MADDE 41 – (1) Kiracilik ve mülkiyet hakkinin sona ermesi veya bu Yönetmeligin 35 inci maddesinde belirtilen niteliklerden birinin kaybedilmesi halinde durumun en geç bir ay içerisinde hal yönetim birimine yazi ile bildirilmesi zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Satis Islemleri

 

           Is yerlerinin kullanimi

           MADDE 42 – (1) Is yerleri, kiraci veya malikleri tarafindan kullanilir. Is yerleri kullanilirken asagidaki hususlara uyulur:

           a) Hal yönetim birimince özellikleri ve standartlari belirlenen is yeri tabelasi, is yerinin girisinde herkes tarafindan kolaylikla görülebilecek bir yere yerlestirilir.

           b) Is yerinde, hal yönetim biriminden izin alinmaksizin degisiklikler veya bu yere ilaveler yapilmaz.

           c) Atik malzemeler hal yönetim birimince belirlenen sekilde ve alanlarda toplanir ve is yeri temiz tutulur.

           ç) Is yeri disinda ya da buralardaki geçis yollarinda mal teshiri ve satimi yapilmaz, buralarda mal veya bos kap bulundurulmaz.

           d) Hal yönetim birimince belirlenen saatler disinda; mal getirilmez, yükleme ve bosaltma yapilmaz, araç bulundurulmaz.

           e) Is yerleri, herhangi bir sekilde baskalarina kullandirilmaz.

           Satici ve Alicilar

           MADDE 43 – (1) Mallarin toptan satisi; hal içi ve disinda faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar tarafindan yapilir.

           (2) Hiçbir ayrim yapilmaksizin bütün gerçek veya tüzel kisiler, 46 nci maddenin birinci fikrasinin (e) bendinde belirtilen toptan satis miktarindan az olmamak kaydiyla toptanci halinden mal satin alabilir.

           (3) Halde is yeri bulunan üreticiler, toptanci halinde yalnizca kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin satisini yapabilir. Besinci fikra hükmü saklidir. Üreticilerin, pazaryerlerinde yapacaklari satislar hakkinda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanir.  

           (4) Üretici örgütleri, toptanci halinde ortak veya üyelerine ait mallar ile faaliyet merkezinin bulundugu yerdeki diger üreticiler ile üretici örgütlerine ait mallarin alim ve satimini yapabilir. Besinci fikra hükmü saklidir. Üretici örgütlerinin, toptanci hali disinda yapacaklari satislar hakkinda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanir.

           (5) Ayni toptanci halinde faaliyet gösterenler, mal fiyatlarinin yükselmesine sebebiyet vermemek veya düsmesine engel olmamak kaydiyla, kendi aralarinda mal alabilir, satabilir veya devredebilir. Ancak, bu alim, satim ve devirler, piyasa sartlarina göre mallarin bir kismi veya tamami için toptanci hali bazinda ya da genel olarak Bakanlikça sinirlandirilabilir.

           (6) Komisyoncular, alici ve satici arasinda aracilik etmek, onlarin haklarini gözetmek, meslekî bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanin durumu hakkinda en dogru bilgileri aktarmak ve piyasanin olusumuna katki saglamakla görevlidir.

           (7) Komisyoncular aracilik faaliyetleri sirasinda kendi kusurlarindan kaynaklanan veya kötü niyete dayanan her türlü eylemlerinden sorumludur. Komisyoncularin sorumluluklarini düzenleyen diger mevzuat hükümleri saklidir.

           (8) Komisyoncular teslim aldiklari mallari cinslerine, dogal özelliklerine, standartlarina, gida güvenilirligine ve kalitesine iliskin sartlara göre özenle korumak ve gerekli bilgileri vermek, kanunî kesintileri satis bedelinden düstükten sonra mal bedelini satis tarihinden itibaren on bes is günü içinde üreticiye veya üretici örgütüne ödemek zorundadir. Vadeli satislarda bu süre otuz is günü olarak uygulanir.

           (9)  Komisyoncularca, teslim alinan mallarin satis bedelinden kanuni kesintiler disinda baska bir kesinti yapilamaz.

           (10) Komisyoncularca, malin miktari, satis degeri, komisyon orani veya ücreti ya da kanunî kesintiler, alici ve saticiya gerçege aykiri olarak intikal ettirilemez.

           (11) Toptan veya perakende satmak üzere üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccardan mal satin alanlar, satin alinan mallarin alis bedelinden kanuni kesintiler disinda reklâm, stant, zayi ve diger gerekçelerle herhangi bir kesinti yapamaz.

           (12) Toptan veya perakende satmak üzere mal satin alanlar, satin aldigi mallarin bedelini ilgili mevzuatla öngörülen süre içinde ilgililere ödemek zorundadir.

           (13) Mal bedelinin tam ve zamaninda üreticiye ve üretici örgütüne ödenmesine iliskin ispat yükümlülügü komisyoncu, tüccar, perakendeci ve diger meslek mensuplarina aittir.

           (14) Komisyoncular, kendi adina ve hesabina, üretici, üretici örgütü ve tüccarlar ise kendi adina ve baskasi hesabina toptan mal alim ve satimi yapamaz. Aracilik faaliyetine iliskin besinci fikra hükmü saklidir.

           (15) Toptanci halinde satis izni verilenler kendilerine gönderilen mallari iyi bir sekilde muhafazaya, tarti ve satislarda herhangi bir yolsuzluga meydan vermeyecek sekilde davranmaya, üreticiyi zarardan korumak için gerekli tedbirleri almaya, kalitesine göre layik oldugu degeri bulmasini temin edecek sekilde hareket etmeye mecburdurlar.

           Komisyon orani

           MADDE 44 – (1) Komisyoncularin satis bedeli üzerinden alacaklari komisyon orani, yüzde sekizi asmamak üzere taraflarca serbestçe tespit edilir. Bakanlik bu orani yariya kadar indirmeye yetkilidir.

           (2) Fiilen aracilik hizmeti verilmedikçe komisyon ücreti alinamaz.

           Mallarin satisi

           MADDE 45 – (1) Mallarin toptan alim ve satimi, toptanci hallerinde yapilir. Ikinci ve üçüncü fikra hükümleri saklidir.

           (2) Toptanci haline bildirimde bulunmak kaydiyla;

           a) Sinaî üretimde kullanilmak üzere sanayicilerce satin alinan mallar,

           b) Ihraç edilmek üzere ihracatçilarca satin alinan mallar,

           c) Ilgili mevzuati çerçevesinde ithalatçilarca ithal edilen mallar,

           ç) Toptanci hali disinda üretici örgütlerince satilan mallar,

           d) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayili Organik Tarim Kanunu kapsaminda organik tarim faaliyetleri esaslarina uygun olarak üretilen ham, yari mamul veya mamul haldeki sertifikali ürünler,

           e) Iyi tarim uygulamalari kapsaminda sertifikalandirilan ürünler

           toptanci hali disinda toptan alinip satilabilir.

           (3) Perakende olarak ya da toptanci halinde toptan olarak satmak veya münhasiran kendi tüketiminde kullanmak üzere fatura veya müstahsil makbuzuyla dogrudan üreticilerden yapilan toptan alimlar, toptanci haline bildirimde bulunmak kaydiyla toptanci hali disinda yapilabilir.

           (4) Elektronik ticaret yoluyla yapilan satislar da birinci fikra kapsamindadir.

           (5) Mallarin toptan veya perakende satisini yapanlar ile mallari tasiyanlar ve depolayanlar, bunlarin toptanci halinden satin alindigini veya toptanci haline bildirildigini belgelemek zorundadir.

           (6) Toptanci halinden satin alindigi veya toptanci haline bildirildigi belgelenen mallarin satisi engellenemez ve bunlar toptanci haline girmeye zorlanamaz.

           (7) Bu maddeye göre toptanci haline yapilacak bildirim, bu Yönetmelik hükümlerine göre sistem üzerinden yapilir.

           (8) Fiyatlarin, mallarin arz ve talebine bagli olarak serbest rekabet sartlarina göre olusmasi esastir.

           (9) Meslek mensuplari, serbest rekabeti engellemek amaciyla kendi aralarinda veya üreticilerle ticarî anlasmalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve hâkim durumlarini kötüye kullanamaz.

           (10) Belediye, serbest rekabetin ortadan kaldirilmasina, engellenmesine ve bozulmasina yönelik eylemleri önlemek ve mallarin toptan ve perakende alim satimina iliskin Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasini saglamak için gereken tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

           (11) Mallarin toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlik olusturmak, fiyatlarin yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatlarin düsmesine engel olmak için mallar belirli ellerde toplanamaz, satisindan kaçinilamaz, stoklanamaz, yok edilemez, bu amaçla propaganda yapilamaz veya benzeri davranislarda bulunulamaz.

           Mallarin satisinda uyulacak esaslar

           MADDE 46 – (1) Mallarin toptanci hallerinde satisinda asagidaki esaslara uyulur:

           a) Mallar, gida güvenilirligine, kalite ve standardina, teknik ve hijyenik sartlara uygun olarak satisa sunulur.

           b) Hileli olarak karisik veya standartlara aykiri mal satilmaz.

           c) Ayni kap veya ambalaj içine degisik kalitede ve/veya üzerinde yazili olan miktardan az mal konulmaz.

           ç) Çevreyi rahatsiz edecek sekilde satis yapilmaz, aliciya karsi sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmaz.

           d) Is yerleri veya hal yönetim birimince belirlenen müzayede alanlari disinda kalan diger yerlerde mallarin satisi yapilmaz.

           e) Mallar, satisa arz sekli bölünmeden bulundugu kasa, çuval, sandik ve benzeri kaplarda satilir.

           f) Mal atiklari ayiklanarak satilmaz.

           g) Mallara iliskin gerçege aykiri analiz raporu düzenlenemez veya bu raporun düzenlenmesi saglanamaz.

           (2) Birinci fikranin (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar, toptanci hal disinda yapilan mal satislarinda da uygulanir.

           Gida güvenilirligi ve kalitesi analizi

           MADDE 47 – (1) Gida güvenilirligi ve kalitesi analizleri, Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginca yetkilendirilmis kamu laboratuarlarinda veya özel laboratuarlarda yapilir.  Mallarin gida güvenilirligi ve kalitesi analizini yaptiracak olan bildirimcilerin, bu durumu bildirim islemi esnasinda beyan etmesi zorunludur.

           (2) Analiz sonucunda gida güvenilirligi ve kalitesi sartlarina uymadigi tespit edilen mallar, 13/6/2010 tarihli ve 5996 sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagligi, Gida ve Yem Kanunu hükümlerine göre islem tesis edilmek üzere ilgili mercilere bildirilir.

           (3) Mallara iliskin gerçege aykiri analiz raporu düzenlenemez veya bu raporun düzenlenmesi saglanamaz.

           (4) Gida güvenilirligini yitirmis ürünler, çürük ve hileli ürün tespit komisyonunca düzenlenen rapor vasitasiyla imha edilir.

           Elektronik tartilar

           MADDE 48 – (1) Toptanci halinde faaliyet gösterenlerce, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayili Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli muayeneleri yapilmis olan elektronik tartilar kullanilir.

           (2) Damgalanmamis, damgasi kopmus, bozulmus, periyodik muayene zamaninda müracaat edilmemis veya damga süresi geçirilmis ya da damgalari iptal edilmis ölçü ve tarti aletleri kullanilamaz.

           (3) Tartilar, alicinin satin aldigi malin agirligini görmesini saglayacak sekilde, is yerinin uygun bir yerine konulur.

           (4) Ölçü ve tarti aletleri hileli bir sekilde kullanilamaz.

 

YEDINCI BÖLÜM

Sisteme Kayit, Bildirim ve Hal Rüsumu

 

           Sisteme Kayit

           MADDE 49 – (1) Toptanci halinde faaliyet gösteren meslek mensuplari bildirimci olarak Hal Kayit Sistemine kaydolmak zorundadir. Bildirime iliskin islemler ve bildirim yükümlülügü 5957 sayili Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

           Bildirim

           MADDE 50 – (1) Bildirim; bildirim miktari veya üzerindeki mallarin üretildigi yerden veya girdigi gümrük kapisinin bulundugu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden önce bildirimciler tarafindan sisteme yapilan beyan islemidir.

           (2) Bildirim, ithal edilen mallar için malin girdigi gümrük kapisinin bulundugu yerdeki, diger mallar için ise malin üretildigi yerdeki toptanci haline dogrudan basvurularak yapilir. Bildirim, sistem internet sayfasi üzerinden çevrimiçi veya çagri merkezi üzerinden telefonla da yapilabilir.

           (3) Bildirim islemi;

           a) Toptanci haline dogrudan basvurularak yapilacak bildirimlerde, bildirimcinin veya yetkilendirdigi kisinin beyanina göre toptanci halinde görevli personelce,

           b) Sistem internet sayfasi üzerinden çevrimiçi yapilacak bildirimlerde, dogrudan bildirimcilerce,

           c) Çagri merkezi üzerinden telefonla yapilacak bildirimlerde ise, bildirimcinin beyanina göre çagri merkezinde görevli personelce,

           sistem üzerinden yapilir.

           (4) Bildirim islemi sirasinda, sistem tarafindan istenilen bilgiler doldurulur. Bu bilgiler, Bakanlikça belirlenir.

           (5) Bildirim islemi, sistem tarafindan istenilen bilgilerin tamaminin doldurulmasiyla tamamlanir. Alici ve fiyat gibi hususlarin belli olmamasi nedeniyle tamamlanamayan bildirim islemi, eksik bu bilgilerin daha sonradan beyan edilmesi ile tekemmül eder. Bildirimi tamamlanmadigi halde satisa sunulan mallar hakkinda 56 nci maddeye göre islem yapilir.

           (6) Sinaî üretimde kullanilmak veya ihraç edilmek üzere bildirimde bulunulan ancak, bu amaçla kullanilmayip iç piyasada satisa sunulacak olan mallar için, önceki bildirime bagli olarak satisa sunulmadan önce yeni bir bildirimde bulunulmasi zorunludur.

           (7) Bildirim miktari veya üzerindeki mallar, üretildigi yerden veya girdigi gümrük kapisinin bulundugu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden önce sisteme bildirilmek zorundadir.

           (8) Kendilerince üretilen henüz satisa konu olmamis mallari, üretim yaptigi yerdeki toptanci haline veya sinai isletmeye ya da tasnifleme ve ambalajlama tesisine götüren üreticiler hakkinda yedinci fikra hükmü uygulanmaz. Bu mallara iliskin bildirim, mali teslim veya satin alan kisilerce yapilir.

           (9) Üreticiler, organik ve iyi tarim uygulamalari kapsaminda üretilenler dâhil sebze ve meyvelerin üretimine iliskin Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginca tutulan ilgili sistemlere kaydolmak zorundadir. Söz konusu sistemlere kayitli olmayan üreticiler tarafindan üretilen mallara iliskin bildirimde bulunulamaz.

           (10) Mallarin, depolarda muhafaza edilebilmesi ya da sube, tesis veya dagitim merkezi araciligiyla sevk edilebilmesi, bunlarin önceden sisteme kaydedilmesi ile mümkündür. Sisteme kaydedilmeyen depo, sube, tesis veya dagitim merkezine yönelik herhangi bir bildirimde bulunulamaz.

           (11) Toptanci hal disinda faaliyet gösteren tüccarlar, toptanci halinde toptan olarak mal satmak üzere bildirimde bulunabilir. Bunlar, Kanunun 4 üncü maddesinin besinci fikrasina göre toptanci hali disinda mal satmak üzere bildirimde bulunamaz.

           (12) Bildirim üzerine tahakkuk eden hal rüsumunun bes is günü içinde ödenmemesi halinde, ödeme yapilana kadar yeni bir bildirimde bulunulmaz.

           (13) Toptanci haline dogrudan basvurularak yapilacak bildirimlerde görevli personelce bildirim isleminden önce bildirimcilerin kimlik bilgilerine iliskin gerekli sorgulamalar yapilir.

           (14) Bildirim yapildiktan sonra bu isleme iliskin olusan künye numarasi ve diger bilgiler; çevrimiçi yapilan bildirimlerde sistem tarafindan, toptanci haline dogrudan basvurularak yapilan bildirimlerde ise görevli personel tarafindan bildirimcilere verilir.

           (15) Sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bildirim isleminin sistem üzerinden yapilamadigi durumlarda, bildirim islemi bildirimci veya yetkilendirdigi kisi tarafindan EK-5’te yer alan belgenin doldurulmasi ve toptanci haline onaylatilmasi suretiyle gerçeklesir. Onay isleminden önce bildirimcinin veya yetkilendirdigi kisinin kimlik bilgilerine iliskin gerekli sorgulamalar yapilir. Onaylanan belgenin bir nüshasi bildirimciye verilir ve diger nüshasi sisteme islenmek üzere ilgili toptanci halince muhafaza edilir. Bu belge, malin künyesi olarak kullanilabilir.

           (16) Üreticilerin, ürettikleri mallari perakende olarak dogrudan tüketicilere satmasi durumunda, satilan bu mallar hakkinda bildirimde bulunulmaz.

           Künye

           MADDE 51 – (1) Bildirim yapildiktan sonra, sistem tarafindan bu isleme iliskin bir künye olusturulur. Künye, malin üretim yerini, cinsini, miktarini, hangi üretici/isletmeye ait oldugunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlikça uygun görülen diger hususlari içerir.

           (2) Toptan veya perakende mal satisinda, mallarin üzerinde veya kap ya da ambalajlarinin herkes tarafindan kolaylikla görülebilecek bir yerinde bu maddede belirtilen künyenin bulundurulmasi zorunludur. Bildirim miktarinin altindaki mallara iliskin satislar ile 50 nci maddenin on altinci fikrasina göre üreticiler tarafindan yapilan satislar bu fikra kapsami disindadir.

           (3) Künyenin mallarin üzerinde veya kap ya da ambalajlarinin herkes tarafindan kolaylikla görülebilecek bir yerinde bulundurulma zorunlulugu, mallarin üretildigi yerden veya girdigi gümrük kapisinin bulundugu yerden satisa sunulacagi yere sevki asamasinda aranmaz.

           (4) Kap veya ambalajlarindan çikarilarak satisa sunulan mallara iliskin künyeler, herkes tarafindan kolaylikla görülebilecek bir sekilde satis alaninin uygun bir yerinde bulundurulur.

           (5) Künyeler, tahrif veya taklit edilemez, bunlar üzerinde bilerek degisiklik yapilamaz veya üçüncü sahislari yaniltici ifadelere yer verilemez.

           (6) Toptanci halinden çikislarda satilan ürüne ait künye mutlaka ibraz edilmek zorundadir. Aksi halde ürünün çikisina kesinlikle izin verilmez.

           (7) Sistem internet sayfasina erisilemedigi durumlarda toptanci hal yönetimince onaylanan EK-5, künye yerine geçer.

           Bildirimcilerin yükümlülükleri

           MADDE 52 – (1) Bildirimcilerin yükümlükleri sunlardir:

           a) Sisteme kaydolmak,

           b) Bildirim miktari veya üzerinde alim, satim ve devri yapilan mallara iliskin bildirimde bulunmak,

           c) Bildirime bagli olarak sistem tarafindan gönderilen bilginin dogrulugunu kontrol etmek, eksiklik veya yanlisliklarin derhal düzeltilmesini saglamak,

           ç) Bildirim üzerine tahakkuk eden hal rüsumunu bes is günü içinde ödemek veya ödenmesini saglamak,

           d) Sisteme giris için kendisine tahsis edilen kullanici adi ve sifresini mevzuata ve usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,

           e) Sistemde kayitli iletisim bilgilerindeki degisiklikleri derhal, diger degisiklikleri ise en geç bir ay içinde sisteme islemek veya toptanci hali ya da il müdürlügü kanaliyla islenmesini saglamak.

           Hal rüsumu

           MADDE 53 – (1) Ilgili mevzuati çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satin alinan mallardan; toptanci halinde satilanlardan yüzde bir, toptanci hali disinda satilanlardan yüzde iki oraninda hal rüsumu alinir.

           (2) Bildirimde bulunmak kaydiyla;

           a) Sinaî üretimde kullanilmak üzere satin alinan mallardan,

           b) Ihraç edilmek üzere satin alinan mallardan,

           c) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayili Organik Tarim Kanunu kapsaminda organik tarim faaliyetleri esaslarina uygun olarak üretilen ham, yari mamul veya mamul haldeki sertifikali ürünlerden,

           ç) Iyi tarim uygulamalari kapsaminda sertifikalandirilan ürünlerden,

           d) Üreticilerce perakende olarak dogrudan tüketicilere satilan mallardan,

           e) Üretici örgütlerince toptanci hali içinde ve disinda satilan mallardan,

           hal rüsumu alinmaz.

           (3) Sinaî üretimde kullanilmak veya ihraç edilmek üzere bildirimde bulunulan ancak sinaî üretimde kullanilmayan ya da ihraç edilmeyen mallarin iç piyasada satisa sunulan kismindan birinci fikraya göre hal rüsumu alinir.

           (4) Gida güvenilirligi ve kalitesi analizleri, Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginca yetkilendirilmis kamu laboratuarlarinda veya özel laboratuarlarda yapildigi belgelenen mallar üzerinden alinacak hal rüsumu, yarisi oraninda alinir.

           (5) Mallar üzerinden mükerreren hal rüsumu alinamaz.

           (6) Hal rüsumu, bildirim isleminin tamamlanmasiyla tahakkuk eder. Rüsumun hesaplanmasinda, toptan satis bedeli esas alinir.

           (7) Mallarin gida güvenilirligi ve kalitesi analizini yaptiracak olan bildirimcilerin, bu durumu bildirim islemi esnasinda beyan etmesi zorunludur. Beyanda bulunulmayan, beyanda bulunulup da toptanci haline bes is günü içinde analiz sonucu iletilmeyen ya da analiz sonucunda künye numarasi yer almayan mallar hakkinda dördüncü fikrada belirtilen indirim uygulanmaz.

           (8) Hal rüsumu, mallari satin alanlarca bes is günü içinde ödenir. Tüccarlar tarafindan yapilan satin alimlarda, hal rüsumu tüccar tarafindan ödenir. Komisyoncular, aracilik ettigi satislardan dolayi tahakkuk eden hal rüsumunun bes is günü içinde ödenmesinden mali satin alanlarla birlikte müteselsilen sorumludur.

           (9) Hal rüsumuna iliskin ödemeler, Bakanlik Yönetmeliginin 45 inci maddesine göre Bakanlikça belirlenen banka nezdinde açilan hesaba yatirilmak suretiyle yapilir.

           (10) Hal rüsumuna iliskin ödemeler, mali satin alanlardan tahsil edilmek suretiyle komisyoncularca ya da mali satin alanlarca künye numarasi veya bildirimciye ait T.C. Kimlik ya da MERSIS numarasi beyan edilerek yapilir.

           (11) Birinci fikrada belirtilen yüzde birlik hal rüsumu orani ile ilgili mevzuatta toptanci halindeki satislara iliskin öngörülen diger indirim oranlarinin uygulanabilmesi için, bildirimde bulunulan mallarin toptanci haline fiilen girmesi zorunludur. Bu fikra hükmünün uygulanmasinda sorumluluk bildirimcilere aittir.

           Rüsum tahakkuk ve tahsilinde hal yönetiminin yetki ve sorumluluklari

           MADDE 54 – (1) Hal yöneticisi belediye mücavir alan sinirlari içinde faaliyet yürüten meslek mensuplarinca mal satisi sirasinda tahakkuk eden rüsumu eksiksiz olarak tahsil ettirip ilgili bankaya ödetme konusunda yetkili ve sorumludur.

           (2) Hal yöneticisi meslek mensuplarinca alicilardan tahsil edilen ve bankaya yatirilan rüsum miktarlarinin kontrolü için adi geçenlerin her türlü defter belge ve vergi beyannamelerini alip inceleyebilir.

           (3) Inceleme, içinde bulunulan yil dâhil olmak üzere geriye dogru bes yillik süreyi kapsayabilir.

           (4) Yapilan inceleme sonucunda tahsil edilen ve/veya ödenmesi gereken hal içi ve hal disi rüsumlar, rüsum miktari arasinda fark bulunmasi halinde aradaki tutarlar meslek mensuplarindan 6183 sayili Kanunun 51 inci maddesine göre tahsil edilir.

           Yetkilendirme islemleri

           MADDE 55 – (1) Hal içinde faaliyet yürüten meslek mensuplarina ait islemler toptanci hal sube müdürlügünce yapilir

           (2) Hal disinda faaliyet yürüten meslek mensuplarina ait islemler ise il müdürlügünce yapilir.

           (3) Yetkilendirme, sistemi kullanacak personele sistem üzerinden özgün kullanici adi ve sifresi tahsis edilme islemidir. Yetkili personeli belirleme islemi, bu maddede öngörülen usullere göre yapilir.

           (4) Il müdürlügünce yetkilendirilen belediye personeli, belediye nezdinde sistemin belediye uygulama yöneticisidir. Belediye uygulama yöneticisi; sistem üzerinden, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen is ve islemleri yerine getirmek üzere, ilgili belediye personelini ve belediye zabitasini yetkilendirir.

           (5) Hal yöneticisi, toptanci hali nezdinde sistemin hal uygulama yöneticisidir. Hal uygulama yöneticisi; sistem üzerinden, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen is ve islemleri yerine getirmek üzere, ilgili hal personelini ve hal zabitasini yetkilendirir.

           (6) Bu maddeye göre yapilacak yetkilendirmelerde yedek personel de belirlenir.

           (7) Yetkilendirilen personel, sisteme giris için kendisine tahsis edilen kullanici adi ve sifresini mevzuata ve usulüne uygun kullanmaktan ve muhafaza etmekten sorumludur.

 

SEKIZINCI BÖLÜM

Cezalar

 

           Cezali Hal Rüsumu

           MADDE 56 – (1) Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykiri olarak;

           a) Sisteme bildirilmeden toptan alinip satilan ya da toptanci halinde satilmak üzere bildirimde bulunup toptanci hali disinda toptan satilan,

           b) Sinaî üretimde kullanilmak veya ihraç edilmek üzere satin alinip 50 nci maddenin altinci fikrasina aykiri olarak bildirimde bulunulmadan iç piyasada satisa sunulan,

           c) Sisteme bildirilmeden perakende satilan,

           ç) Miktarina, degerine, üretim sekline veya künyesinde belirtilen diger hususlara iliskin gerçege aykiri beyanda bulunulan,

           mallar için hal rüsumu, tespitin yapildigi yerdeki toptanci halinde o mallar için olusan bir önceki gün birim fiyatlarinin en yüksegi, bir önceki gün fiyat olusmamissa o mallar için olusan en son birim fiyatlarinin en yüksegi esas alinarak belirlenen toptan satis bedelinin yüzde yirmi besi oraninda cezali olarak alinir.

           (2) Cezali hal rüsumunun hesaplanmasinda o malin türü ve cinsi de dikkate alinir.

           (3) Cezali hal rüsumu tahsil edilen mallar için önceden ödenen hal rüsumu varsa cezali tahsil edilecek hal rüsumundan mahsup edilir.

           (4) Hal rüsumunun cezali olarak alinmasina yetkili personelce düzenlenen ceza tutanagina istinaden belediye encümenince karar verilir. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk islemi gerçeklesir.

           (5) Cezali hal rüsumu tutanaklari, tutanagin düzenlendigi günü takip eden ilk belediye encümen toplantisinda gündeme alinarak görüsülür ve karara baglanir. Ceza kesilmemesine iliskin belediye encümeni karari gerekçeli olarak alinir.

           (6) Cezali hal rüsumundan, mallari tasiyan nakliyeciler ya da depolayanlar, mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludur. Bildirimde bulunulmayan mallari tasiyanlara veya bunlari depolayanlara ayrica bu Yönetmeligin 57 nci maddesine göre cezai islem uygulanir.

          
           (7) Cezali hal rüsumuna iliskin ödemeler, ilgili belediyece bu amaçla açilan banka hesabina yatirilmak suretiyle yapilir. Bu hesapta toplanan tutarin yarisi her ayin sonunda tespit ve/veya yakalama eylemine bizzat ve fiilen katilan kamu görevlilerine ikramiye olarak ödenir. Ancak, kamu görevlisine ödenen ikramiyenin tutari olay basina (2.000) ve yilda (90.000) gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucunda bulunacak tutari geçemez. Hesapta kalan kisim ise belediyeye gelir olarak kaydedilir.

           Idari para cezalari

           MADDE 57 – (1) Toptanci halleri ve diger yerlerde, baska kanunlara göre daha agir bir ceza gerektirmedigi takdirde, Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezalari uygulanir.

           (2) Birinci fikrada öngörülen idarî para cezalarinin verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yili içinde tekrari hâlinde, idarî para cezalari her tekrar için iki kati olarak uygulanir.

           (3) Birinci fikrada öngörülen idarî para cezalarini, dogrudan veya Bakanligin talebi üzerine belediyeler uygulamaya yetkilidir.

           (4) Idari para cezasi uygulanmasina bu Yönetmeligin 32 nci maddesinde belirtilen ceza tutanagina istinaden ilgili belediye encümenince karar verilir. Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fikrasi hükmü saklidir. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk islemi gerçeklesir.

           (5) Idari para cezasi tutanaklari, tutanagin düzenlendigi günü takip eden ilk belediye encümeni toplantisinda gündeme alinarak görüsülür ve karara baglanir. Ceza kesilmemesine iliskin belediye encümeni karari gerekçeli olarak alinir.

           (6) Bu maddede öngörülen idarî para cezalarinin uygulanmasi, Kanun, Bakanlik Yönetmeligi ve bu Yönetmelikte öngörülen diger müeyyidelerin uygulanmasina engel teskil etmez.

           (7) Idari para cezalari her takvim yili basindan itibaren geçerli olmak üzere o yil için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda artirilir.

           (8) Idari para cezasi uygulanmasina ve ilgilisine teblig edilmesine iliskin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde30/3/2005 tarihli ve 5326 sayili Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanir.

           Faaliyetten men

           MADDE 58 – (1) Toptanci halinde, asagidaki eylemleri bir takvim yili içinde iki kez gerçeklestirenler, belediye encümeni karariyla bir aya kadar faaliyetten men edilir.

           a) Is yeri disinda ya da buralardaki geçis yollarinda mal teshir edilmesi, satilmasi, mal veya bos kap bulundurulmasi,

           b) Çevreyi rahatsiz edecek sekilde satis yapilmasi, aliciya karsi sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmasi,

           c) Atik malzemelerin belirlenen sekilde veya alanlarda toplanmamasi ya da is yerinin temiz tutulmamasi.

           Kiralama ve satisin iptali

           MADDE 59 – (1) Toptanci halindeki isyerlerinde faaliyet gösterenlerden;

           a) Kira bedelini belediyenin yazili uyarisina ragmen ödemeyenler ile teminatini süresinde vermeyenler veya eksilen teminatini süresinde tamamlamayanlarin,

           b) Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksizin toptanci halindeki is yerini araliksiz on bes gün veya bir takvim yilinda altmis gün kapatanlarin,

           c) 43 üncü maddenin besinci fikrasina aykiri olarak ayni toptanci halinde kendi aralarinda mal alan, satan veya devredenlerin,

           ç) Serbest rekabeti engellemek amaciyla kendi aralarinda veya üreticilerle ticarî anlasmalar yapanlar, uyumlu eylemde bulunanlar veya hâkim durumlarini kötüye kullananlarin,

           d) Piyasada darlik olusturmak, fiyatlarin yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatlarin düsmesine engel olmak için mallari belirli ellerde toplayanlar, satisindan kaçinanlar, stoklayanlar, yok edenler, bu amaçla propaganda yapanlar veya benzeri davranislarda bulunanlarin,

           e) Mallarin, gida güvenilirligine, kalite ve standardina, teknik ve hijyenik sartlara aykiri olarak satisa sunulmasi, ayni kap veya ambalaj içine degisik kalitede ve/veya üzerinde yazili olan miktardan az mal konulmasi, ölçü ve tarti aletlerinin hileli bir sekilde kullanilmasi ya da hileli olarak karisik veya standartlara aykiri mal satilmasi eylemlerini bir takvim yilinda üç kez gerçeklestirenlerin,

           f) Bir takvim yili içinde üretici alacagini süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,

           g) Halde yaptiklari satislarda, bir takvim yilinda iki kez fatura düzenlemeyenler veya noksan fatura düzenleyenlerin,

           g) Kiraladiklari is yerlerini 39 ve 40 inci madde hükümlerine aykiri olarak baskasina devredenler ya da kiraladiklari veya satin aldiklari is yerlerini herhangi bir sekilde kullandiranlarin,

           h) Dogrudan veya dolayli olarak ayni toptanci halinde birden fazla is yeri kiraladigi veya satin aldigi anlasilanlarin,

           i) Belediyenin yazili uyarisina ragmen, kira sözlesmesine aykiriligi yirmi gün içinde gidermeyenlerin,

           i) 35 inci maddede öngörülen sartlari tasimadiklari veya sonradan kaybettikleri anlasilanlarin,

           kira sözlesmesinin feshine ya da satis isleminin iptaline belediye encümenince karar verilir.

           (2) Kira sözlesmesinin feshine ya da satis isleminin iptaline karar verilenler, bu kararin kendilerine tebliginden itibaren is yerlerini otuz gün içinde tahliye etmeye mecburdur. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler, belediye zabitasi tarafindan tahliye ettirilir.

           (3) Kira sözlesmesi feshedilenler ile satis islemi iptal edilenler ve bunlarin imzaya yetkili ortak veya üyesi olduklari tüzel kisiliklere, fesih veya iptale iliskin belediye encümeni kararini takip eden bir yil içinde dogrudan veya dolayli olarak yeniden kiralama veya satis yapilamaz.

           (4) Bulundugu yerin mevsimsel sartlari ve üretim sezonu dikkate alinarak yilin belli bir döneminde faaliyet göstermeyecegi toptanci hal yönetim birimince belirlenen is yerleri için bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendindeki hüküm uygulanmaz.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

 

           Toptanci halinin çalisma gün ve saatleri

           MADDE 60 – (1) Toptanci halinin açilis ve kapanis saatleri, mevsim sartlari ve yöresel ihtiyaçlara göre toptanci hal yönetim birimince belirlenir. Bu belirleme yapilirken, halin yirmi dört saatin kesintisiz en az alti saatinde kapali olmasi saglanir.

           (2) Toptanci halinin açilis ve kapanis saatleri ile çalisma dönemi veya günlerinin belirlenmesinde, ilgili meslek örgütünün görüsü alinir.

           Isyerlerinde personel çalistirilmasi

           MADDE 61 – (1) Toptanci hal yönetim biriminden önceden izin alinmasi ve kimlik ile ikamet bilgilerini gösterir belgelerin ibraz edilmesi kaydiyla isyerlerinde eleman çalistirilabilir.

           (2) Is yerlerinde çalistirilacak kisilerin, Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, bu Yönetmelik ve diger mevzuata aykiri is ve islemlerinden is yeri kiracilari sorumludur.

           (3) Is yeri sahipleri istihdam ettikleri kisilerin halde uygulanan kurallara riayet etmemeleri, belediyece belirlenmis uyari ve yasaklara aykiri hareketleri görüldügü takdirde kusurlu kisilerin görevlerine yirmi dört saat içinde son vererek kimlik kartlarini hal yönetimine iade etmek zorundadirlar.

           (4) Kiraci ve is yeri maliklerinin, is yerlerinde Türkiye sinirlari içinde ikamet izni bulunmayan isçi çalistirmalari yasaktir.

           Meslek mensuplari ve taseron iliskileri

           MADDE 62 – (1) Meslek mensuplarina günlük yevmiye ile çalisan isçi temin eden taseronlar bu sekilde çalistirdigi isçilerin alacaklarini tam ve eksiksiz ödemek zorundadirlar.

           (2) Taseronlarin aracilik yaptigi isçilerin ücretlerini eksik ödemesi veya hiç ödememesi halinde isçi alacaklarindan komisyoncu ve tüccarlar da taseron ile birlikte sorumludur.

           Kimlik karti

           MADDE 63 – (1) Toptanci hal yönetim birimince, isyeri kiracilari ve malikleri ile bunlarin çalistirdiklari kisilere, EK-6’da belirtilen sekle uygun kimlik karti verilir. Ilgililer, verilen kimlik kartlarini toptanci halinde bulunuldugu sürece üzerinde bulundurmakla yükümlüdür.

           (2) Toptanci hal yönetim birimince öngörülmesi halinde, toptanci hali içinde tahmil, tahliye, hamaliye, nakliye ve diger hizmetleri yürütenlere birinci fikraya göre kimlik karti verilir.

           (3) Kimlik kartlarini, toptanci hal yönetim biriminin izni ve gözetiminde olmak kaydiyla ilgili meslek örgütü de dagitmaya yetkilidir. Verilen kimlik kartlari 4857 sayili Kanunla iliskilendirilemez.

           (4) Is yerindeki kiracilik veya mülkiyet hakki sona erenler ile çalistigi is yerinden herhangi bir nedenle ayrilan kisilere ait kimlik kartlari imha edilmek üzere toptanci hal yönetim birimine teslim edilir.

           Kiyafet

           MADDE 64 – (1) Toptanci hal yönetim birimince zorunlu kilinmasi halinde, is yerlerinde çalisanlar ile 63 üncü maddenin ikinci fikrasinda belirtilen kisilerce, mevsim sartlarina uygun olarak özellikleri ilgili meslek örgütünün görüsü alinarak belirlenen kiyafetler giyilir.

 

           Egitim

           MADDE 65 – (1) Toptanci halindeki is yerlerinde faaliyet gösterenlerin, mesleki bilgi ve deneyimlerini artirmak ve ilgili mevzuatta yer alan hak ve yükümlülükleri hakkinda bilgi sahibi olmalarini saglamak amaciyla egitime tabi tutulmalari konusunda hal yönetim birimince gerekli egitimler verilir veya verdirilir.

           (2) Egitim programina katilanlara bir sertifika verilir.

           (3) Hal yönetimi, is yerlerinde faaliyet gösterenler ile bunlarin çalistirdiklari kisilerde, bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen egitimi alma ve belgelendirme sartini arar.

          
           Hal rüsumundan ayrilacak payin kullanimi

           MADDE 66 – (1) Belediyeye gelir olarak kaydedilen hal rüsumu tutarlarinin en az yüzde onu toptanci halinin temizlik, güvenlik, aydinlatma, bakim ve onarim ihtiyaçlarinin karsilanmasi ve kapasitesinin arttirilmasi, ihtiyaç duyulan bilgi islem sisteminin kurulmasi ve lüzumlu diger teknik donanimin saglanmasi, soguk hava deposu, laboratuvar, tasnif ve ambalajlama ile diger tesislerin kurulmasi ve isletilmesi için harcanmak üzere, izleyen yil belediye bütçesine ödenek olarak konulur.

           (2) Birinci fikraya göre ayrilan ödenekler amaci disinda kullanilamaz.

           Islem görecek mallar

           MADDE 67 – (1) Toptanci halinde veya hale bildirilerek islem görecek mallar, Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanliginin görüsü alinarak Bakanlikça belirlenir. Hal içinde, belirlenen mallar disindaki ürünlerin satisi yapilamaz.

 

           Hal bilgi sistemi

           MADDE 68 – (1) Toptanci halinde faaliyet gösteren tüm is yerlerinin hal yönetim biriminin elektronik ortamda düzenledigi hal bilgi sistemine veri baglantisi saglamalari zorunludur. Hal bilgi sistemine elektronik ortamda baglanti saglamayan is yerlerinin is ve islemleri hal yönetimince durdurulur.

 

           Kontrol ve denetim noktalari

           MADDE 69 – (1) Kontrol ve denetim noktalari, il merkezinin giris ve çikislarinda, trafik düzeni ve güvenligi dikkate alinarak, belediyenin talebi üzerine ilin mülki idare amirinin onayi ile kurulur. Bakanlikça belirlenen yerlerde kontrol ve denetim noktasi kurulmasi zorunludur.

           (2) Kontrol ve denetim noktalarinda denetimler, hal yöneticisi ya da hal zabitasi ve/veya hal yöneticisince görevlendirilen diger personelce yerine getirilir. Ihtiyaç halinde bu noktalarda, birinci fikradaki usule uygun olarak kolluk kuvvetlerinden de yeterli sayida personel görevlendirilir.

           (3) Kontrol ve denetim noktalarinin kurulmasi ve isletilmesi için gerekli her türlü teknik donanim, araç, gereç ve demirbaslar ilgili belediye tarafindan karsilanir.

           (4) Birinci fikra hükmüne aykiri olarak, il ve ilçe merkezlerinin giris ve çikislari ile sehirlerarasi yollarda kontrol ve denetim noktalari kurulamaz.

           Uyusmazliklarin çözümü

           MADDE 70 – (1) Ilgililerin, idari para cezalari disindaki tüm uyusmazliklarda, hal hakem heyetlerine basvurma hakki vardir.

 

           Fatura, müstahsil makbuzu, irsaliyelerin kaydi

           MADDE 71 – (1) Hal içi meslek mensuplarinin kullandiklari fatura, müstahsil makbuzu ve irsaliyelerin koçanlarinin baslangiç seri numaralarini ve son seri numaralarini hal yönetimine kayit ettirmeleri zorunludur. Kaydi yapilmamis fatura, müstahsil makbuzu ve irsaliye kabul edilmeyecek ve isleme alinmayacaktir. Uyarilara ragmen kaydi yapilmayan fatura, müstahsil makbuzu ve irsaliye kullananlar hakkinda gerekli cezai islem uygulanir. Eylemin tekrari halinde isyerlerindeki faaliyetleri durumlarini düzeltene kadar durdurulur.

 

           Meslek mensuplarinin kendi aralarinda, diger mükelleflerle ve üreticilerle olan iliskileri

           MADDE 72 – (1) Toptanci halinde ticari faaliyetlerin meslek etigi ve iyi niyet kurallari çerçevesinde yapilmasi esastir. Bu kurallara uymayanlarin, uymamakta israr edenlerin hal içerisinde faaliyet yürütmeleri yasaktir.

          
           (2) Herhangi bir meslek mensubuna sattigi mal bedelini zamaninda alamayan komisyoncular, durumu belgeleri ile birlikte üyesi olduklari meslek örgütüne bildirecektir. Meslek örgütünün sorunu kisa zamanda çözememesi halinde sorunun yasal yollardan çözümü için durum yazili olarak hal yönetim birimine intikal ettirilir.

           (3) Hal yönetim biriminin gerekli incelemeyi yapip, borçluya yazili olarak borcunu yedi gün içinde ödemesi ve/veya uzlasmak için hal yönetimine basvurmasi istenir.

           (4) Ödeme ve uzlasma saglanamamasi halinde meslek örgütünce diger meslek mensuplarinin ve üreticilerin zarara ugramamasi için meslek etigine uygun davranmayan borçlunun kayitlari tutulur, gerek görülmesi halinde bu kayitlar meslek örgütünün bagli bulundugu üst kurulus tarafindan ülke genelinde bilgi paylasimi yapilabilir.

            Avans

           MADDE 73 – (1) Toptanci halindeki komisyoncusundan avans alan üreticiler mallarini borçlu oldugu ilgili komisyoncuya sattirmalidir. Toptanci halindeki komisyoncular üreticiye verdikleri avanslari üretici adina müstahsil cari hesap defterine islerler ve üreticiye imza attirirlar. Borçlu üretici mallarini baska komisyoncuda sattiramaz. Satilabilmesi için aldigi paranin en az bes kati kadarlik bir mal satisini borçlu oldugu komisyoncuda yaptirmalidir. Bu teamüle uyulmamasi halinde konu Hal Hakem Heyetine intikal ettirilir.

 

           Üreticilerin komisyoncu degistirme talepleri

           MADDE 74 – (1) Üreticinin bu Yönetmelik geregi anlasma yaptigi komisyoncusunu degistirmek istemesi durumunda önceki komisyoncusuna herhangi bir borcunun bulunmadiginin belgelenmesi gerekmektedir.

           (2) Bu durumda üretici ile yeni komisyoncu arasinda yeniden anlasma yapilir. Aksi takdirde komisyoncu degisikligi yapilamaz yapilirsa üreticinin borçlarini sonraki komisyoncu üstlenmis olur.

           Bos kasa dagitim usulleri

           MADDE 75 – (1) Toptanci halinde bos kasalarin dagitimi halin açik oldugu günlerde hal yönetim birimi tarafindan belirlenecek saatler arasinda yapilabilecektir. Bu saatler disinda dagitim yapilmasi hal yönetim biriminin iznine tabidir.

 

           Çürük ve hileli ürün tespit komisyonu

           MADDE 76 – (1) Hal yönetim birimince görevlendirilecek, bir gida mühendisi, bir ziraat mühendisi ve bir denetim personeli olmak üzere üç üyeden olusur.  Toptanci haline ait subelerde kurulacak çürük ve hileli ürün tespit komisyonu da bu usul ve esasa göre olusturulur. Bu komisyon görevlendirilmesi iki senede bir yapilir.

           (2) Çürük ve hileli ürün tespit komisyonu toptanci haline gelen ve satisa sunulan mallarin çürük ya da bozuk olup olmadigini, mallarin niteliklerini ve hileli satis iddiasinin dogrulugunu gözlem yaparak ve fotograf çekerek tayin ve tespit ile isin hususiyetine iliskin ihtilaflari inceleyerek hazirlayacagi raporu hal yönetim birimine ibraz eder.

           (3) Bozuldugu veya çürüdügü tutanak ile tespit edilen ürünler personel gözetiminde imha edilir. 

           (4) Bozulan, çürüyen veya herhangi bir sekilde ziyan olan mallar, hal görevlileri veya Il Gida, Tarim ve Hayvancilik Müdürlügü elemanlari tarafindan tutanakla tespit edilmeden meslek mensuplarinca imha edilirse, ilgili meslek mensuplari bu mallarin stoklardan düsümü için tespit yapilmasini veya ilgili mal için zarar beyani talebinde bulunamaz.

          
           Dara ve fire

           MADDE 77 – (1) Satisa arz edilen mallarin darasinin tam olarak düsülmesi ve faturalarda gösterilmesi mecburidir. Daralar düsülmeden ve/veya faturalarda gösterilmeden yapilan satislarin tespit edilmesi halinde 5326 sayili Kabahatler Kanununa göre islem yapilir.

 

           Hizmet ücreti

           MADDE 78 – (1) Aydin Büyüksehir Belediyesine bagli haller disindaki diger hallerden satin alinip toptanci hali bünyesindeki tesislere, muhafaza, paketleme veya dagitim merkezlerine sevk islemi için giris yapan künyesi olusturulmus mallarin fatura bedelleri üzerinden %1 hizmet ücreti alinir.

 

           Belediye toptanci haline mal getiren nakliyeciler

           MADDE 79 – (1) Toptanci hali içinde bulunan isyerlerine satisi yapilmak üzere ürün getiren nakliyecilerin tasima ücretlerinin uyusmazliginda toptanci hal yönetim birimi duruma müdahale ederek tasima ücretinin nakliyeciye ödenmesini temin eder.

           (2) Is yeri sahipleri kendilerine kasa, çuval ve bag ile mal getiren nakliyecileri hale giris tarihinden itibaren 1 gün, dökme mal getiren nakliyecileri 3 günden fazla bekletemez.

           (3) Nakliyecinin, hale giris saatinin baslangici toptanci hal yönetim birimince belirlenecek olup belirlenen bu saati takip eden her 24 saat için is yeri sahiplerince her gece, belediye meclisince belirlenen geceleme ücreti ödenir.

           Toptanci hali içinde bulunan nakliye ambarlari ve mal tasiyan nakliyecilerin sorumluluklari

           MADDE 80 – (1) Yas sebze ve meyve tasimaciligi yapan nakliye yazihaneleri ve nakliyeciler hale getirmis olduklari ve halden çikaracaklari ürünlerin bildirimlerinin yapilip yapilmadigindan bildirimciyle müteselsilen sorumludurlar.

 

           Masraflara istirak bedeli

           MADDE 81 – (1) Toptanci halinde temizlik, çevre sagliginin korunmasi, park bahçe bakimi, yollarin belirli bir standartta ve bakimli olmasi için, meslek mensuplarinca bir aylik kira bedeli tutarinda masraflara istirak bedeli ilgili yilin ilk kira taksiti ile birlikte ödenir.

           (2) Masraflara istirak bedelinin tahsilinde is yeri kira bedelinin tahsil sekli uygulanir.

           Pazarci ardiyeleri

           MADDE 82 – (1) Ilçelerimiz ve komsu illerde pazarcilik yapan kendi nam ve hesabina yas sebze ve meyve ticareti yapan özel ve tüzel kisiler;

           a) Toptanci halden almis olduklari mallarin kap degistirme ve tasnifini yapmak üzere hal yönetim birimi tarafindan yagmur ve günese karsi gerekli önlemlerin alindigi yer gösterilir. Bu islemi yapmak üzere gösterilen yer haricinde mal yapmalari yasaktir,

           b) Toptanci hal çikis kapisinda bu gösterilen yeri kullanmalari nedeniyle bedeli belediye meclisi tarafindan belirlenmis olan isgaliye ücreti öderler.

           c) Bu ödemeler günlük ve/veya sezonluk kullanilacak süre için toptan ödenebilir,

           ç) Bu gösterilen yerlerle ilgili hiçbir pazarci esnafi hak talep edemez,

           d) Pazarcilar, toptanci hal yönetim birimince alinan her türlü kurallara uymak zorundadir.

           Ses cihazlari ve ilan panosu

           MADDE 83 – (1) Toptanci hali içerisinde resmi veya özel duyurular ses yayin araci ile yapilir. Ticari duyuru ve ilanlardan belediye meclisince her yil belirlenecek tarifeye göre ücret alinir.

           Diger isyerleri

           MADDE 84 – (1) Toptanci hali içerisinde çalismalarina izin verilen her türlü ticari faaliyet yürüten bürolar, PTT idareleri, banka, lokanta, kahvehane, büfe, dükkân, otel, genel tuvaletler gibi yerler 2886 sayili Devlet Ihale Kanununa göre belediyenin ilgili birimince kiraya verilirler.

           (2) Bu yerlerin is yeri sahipleri ve çalisanlari bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadirlar.

           Ilçe belediyelerin görev ve sorumluluklari

           MADDE 85 – (1) Aydin Büyüksehir Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde bulunan ilçe belediyeleri, sabit ve seyyar pazaryerlerinde toptanci hal sube müdürlügü denetim ekiplerinin denetim çalismalarini kolaylastirmak amaciyla gerekli yardimda bulunurlar. Pazaryerinde ve sergilerde satis yapan saticilar denetimler sirasinda satisini yapmis olduklari ürünlere ait fatura, künye gibi belgeleri denetim ekibine ibraz etmek zorundadirlar.

          

           Soguk hava depolari ile ilgili düzenlemeler

           MADDE 86 – (1) Toptanci hal yönetim birimi, hal içinde soguk hava deposu ile ilgili gerekli yatirimlari Bakanlik Yönetmeliginin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasina göre yapabilir. Toptanci hali disinda yas sebze ve meyve depolamasi yapan soguk hava depo sahip ve isletmecileri soguk hava deposuna konulan ürünlerin sisteme bildirimi islemlerini Bakanlik Yönetmeligi hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadirlar.

           (2) Soguk hava deposu sahip ve isletmecileri soguk hava depolarini il müdürlügüne müracaat ederek sisteme kaydettirmek zorundadirlar. Soguk hava deposu isletmecileri depoya giren ve çikan mallarla ilgili kayitlari anilan sistem üzerinden takip etmek zorundadirlar.

           Yediemin

           MADDE 87 – (1) Toptanci hali ve belediye sinirlari içinde sahibi bulunmayan mallar hal yönetim birimi tarafindan yediemine teslim edilir. Malin bozulma durumu gözetilerek sahibi ortaya çikmayan mallarin hal hakem heyetinin almis oldugu karar dogrultusunda satisi yapilir. Elde edilen hâsilat belediye veznesine yatirilarak emanete alinir. Bu tarihten itibaren alti ay içinde ilgili malin sahibi çikmadigi takdirde hâsilat belediyeye irat kaydedilir.

 

           Mevzuata iliskin hükümler

           MADDE 88 – (1) Toptanci hali içerisinde bulunan alici ve saticilar, sürücüler, is yeri kiraci ve malikleri ve diger is yerlerinde faaliyet gösterenler ve istihdam ettikleri kisiler ile is ve ziyaret geregi toptanci haline gelen kisiler; 5393 sayili Belediye Kanunu, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5326 sayili Kabahatler Kanunu, 5996 sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagligi, Gida ve Yem Kanunu, 5957 sayili Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Bulunan Diger Mallarin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun, Bakanlik Yönetmeligi, Aydin Büyüksehir Belediyesi Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptanci Halleri Yönetmeligi, Gida Maddelerinin ve Umumi Sagligi Ilgilendiren Esya ve Levazimin Hususi Vasiflarini Gösteren Tüzük, Belediye Meclis ve Encümen Kararlari, Il Hifzissihha Kurulu Kararlari ile hal yönetim birimince getirilen düzenlemelere, yasak, emir ve talimatlara uymak zorundadirlar.

           (2) Bu Yönetmelikte yer alan emir, yasak, talimat ve düzenlemelere uymayanlar hakkinda bu Yönetmelik maddeleri ile diger ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kisiye gerekli cezai islem uygulanir.

           (3) Hal yönetim birimi, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasiyla ilgili olarak Talimat ve Yönergeler uygulamaya koyabilir.

           (4) Özel hallere iliskin olarak 5957 sayili Kanun ve ilgili Bakanlik Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasini hal yönetim birimi kontrol ve takip eder.

          
           Hüküm bulunmayan haller

           MADDE 89 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve Bakanlik Yönetmeliginin ilgili maddeleri uygulanir.

 

Yürürlükten kaldirilan ve uygulanmayacak hükümler

           MADDE 90 – (1) 14/11/2014 tarih ve 186 sayili Aydin Büyüksehir Belediyesi Isletme ve Istirakler Daire Baskanligi Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptanci Halleri Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.

 

           Yürürlük

           MADDE 91 – (1) Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12/01/2016 tarih ve 05 sayili karari ile kabul edilen bu Yönetmelik hükümleri ilani tarihinde yürürlüge girer.

 

           Yürütme

           MADDE 92 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydin Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.

|