Kent Estetik Kurulu Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları

    AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

KENT ESTETIK KURULU

KURULUS, GÖREV, ÇALISMA USUL VE ESASLARI

 

AMAÇ

Madde 1- Bu usul ve esaslarin amaci, Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisinde, 2863 sayili Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu kapsami disinda onayli imar plani sinirlari içerisinde yer alan, 16.04.2014 tarih ve 28 sayili Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclis Karari ile belirlenmis olan Büyüksehir Belediyesi sorumlulugundaki alanlara ve karayoluna cephesi bulunan, parsellerde ve bu parseller içerisinde yapilacak yeni veya mevcut yapilar için, cephe tasarimlari, cephe ve çati kaplamalari, malzeme ve renk gibi estetige dayali unsurlarin belirlenmesi, binanin ve çevresinin güzellestirilmesi, binalar arasinda uyum saglanmasi ve görüntü kirliliginin önlenebilmesi, örnek cadde ve cepheler önerilmesi ve sonuç olarak kentsel mimarinin özgünlestirilerek,  yerel kimliklerin öne çikarilmasi, sürdürülebilir kentsel estetik bütünlüge ulasilmasi ve tarihi ve dogal degerlerine uygun ilke kararlari alarak gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslarinin uymak zorunda olduklari esaslari belirlemeyi amaçlar.

 

KAPSAM

Madde 2- Aydin Büyüksehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nun kurulus, görev çalisma esas ve usullerini kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3- Kent Estetik Kurulu Çalisma Usul ve Esaslari, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7 nci, 9 uncu ve 27 inci maddeleri, 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi, 3194 sayili Imar Kanunu’nun 21 nci, ve 8/j maddeleri, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanun’un 17 nci maddesi ve Planli Alanlar Tip Imar Yönetmeligi’nin 10 ncu maddesi hükümlerine dayanilarak hazirlanmistir.

 

 

TANIMLAR

Madde 4- Bu usul ve esaslarda yer alan;

(a) Belediye: Aydin Büyüksehir Belediyesini,

(b) Daire Baskanligi: Imar ve Sehircilik Daire Baskanligini,

(c) Daire Baskani: Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanini,

(d) Sube Müdürlügü: Imar Sube Müdürlügünü,

(e) Sube Müdürü: Imar Sube Müdürünü,

(f) Sekreterya: Aydin Büyüksehir Belediyesi Kent Estetigi Kurulu sekreteryasini ifade eder.

 

KURULUN OLUSUMU

Madde 5- Büyüksehir Belediye Baskanliginca “Kent Estetik Kurul” olusturulur. Kent Estetik Kurulu ;

5.1       Büyüksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskani,

5.2.      Büyüksehir Belediyesi 1. Hukuk Müsaviri

5.3       Büyüksehir Belediyesi Imar Sube Müdürü

5.4       Büyüksehir Belediyesi Planlama Sube Müdürü

5.5       Büyüksehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Iyilestirme Dairesi Baskani 

5.6       Büyüksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskani

5.7       Büyüksehir Belediyesi Fen Isleri Dairesi Baskani

5.8       Büyüksehir Belediyesi Zabita Dairesi Baskani

5.9       Büyüksehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Baskani

5.10     Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlügü temsilcisi

5.11     Ilgili Ilçe Belediyesi Imar ve Sehircilik Müdürü veya önerecegi bir teknik personel,

5.12     TMMOB Mimarlar Odasi tarafindan önerilen ve serbest çalisan bir mimar

5.13     TMMOB Insaat Mühendisleri Odasi tarafindan önerilen ve serbest çalisan bir insaat mühendisi,

5.14     TMMOB Sehir Plancilari Odasi tarafindan önerilen ve serbest çalisan bir sehir plancisi,

5.15     TMMOB Peyzaj Mimarlari Odasi tarafindan önerilen ve serbest çalisan bir peyzaj mimari,

5.16     Aydin Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügünce belirlenecek bir teknik personel

 

 

Yukarida ünvan ve görevleri yazili olan toplam 16 kisiden olusur. Kurul üyeligine Baskan onayi ile atama yapilir. Büyüksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskani Kurula baskanlik yapar. Kurul Baskani'nin yoklugunda, Kurul Baskani'nin onay verdigi üye baskanliga vekalet eder. Baskan gerekli gördügü hallerde kurul üyelerinden biri veya tamamini görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir. Kurul’da gündem hangi ilçe Belediyesi’ne ait ise o ilçe Belediyesinin teknik temsilcisi yer alir ve sadece kendi belediyesi ile ilgili konuda oy kullanabilir. Kurul üyelerince toplantilara katilamayacaklari durumlar için 1’er yedek üye bildirilebilir.

 

 

KURUL ÜYELIK SÜRESI VE ÜYELIGIN SONA ERMESI

Madde 6- Kurul üyelik süresi 1 yildir. Bu süre sonunda tüm üyelerin atamasi yeniden yapilir. Kurul toplantilarina mazeretsiz olarak üst üste üç kez katilmayan veya toplantilara 1 yil içinde yapilan toplanti sayisinin %30’indan fazlasina katilmayan kisinin üyeligi sona erer. Bosalan üyeliklere yeni bir üyenin atanmasi Baskanlik oluru ile mümkündür.

 

 

KURULUN GÖREV VE YETKILERI

Madde 7- Kurul'un görev ve yetkileri asagidaki gibidir:

 

7.1       Planli Alanlar Tip Imar Yönetmeligi'nin ilgili maddeleri kapsaminda ve belirlenen Ilke Kararlari dogrultusunda yapilacak her türlü ölçek ve türde mimarlik-mühendislik-peyzaj, kentsel tasarim projelerini inceleyerek uygunluk görüsü verir, yapilacak ve yaptirilacak proje ve planlar konusunda esaslar belirler.

7.2       Kent Estetik Kurulu, görev alaninda yeni yapilacak yapilar ile mevcutlarin tadilatlarinda yapilarin estetigi, mimari ve cephe tasarimi, rengi, çati ve cephe, kaplamalari ile malzeme ve özelliklerini, yapilasma düzeni Imar Kanunu, Imar Plani, ilgili yönetmelikler açisindan inceleme yapar ve görüs bildirir.

7.3       Estetik Kurul, Büyüksehir Belediyesi sorumluluk alanlarindaki her türlü yapi (asfalt, parke, bordur, tretuar, kanal, konut,ticaret yapilari vb) düzenlemelerinde ve bu yönetmeligin uygulamasinda gördügü her türlü eksiklik ve aksakliklarin giderilmesinde veya yeni tekniklerin gelistirilmesi yönünde çalismalar yapar ve bu konuda ilke kararlari alarak Belediye Baskani’nin onayina sunar.

7.4       Kent Estetik Kurulu reklam ve tanitim panolari ile sehirciligin gelisimine veya estetigine yönelik kent mobilyalarinin tip, sekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalismalar yapar ve bunlarin yapimi asamasinda görüs bildirir, sehirde görsel kirliligi önleyici çalismalar yapar.

7.5       Kent Estetik Kurulunun görev alanina giren sehrin ana bulvarlarinda, meydanlarinda, caddelerinde ve parklarinda, kent donatilarinin kamusal alan niteligi tasiyan alanlarda anlam bütünlügü içinde ele alinmasini saglamaya yönelik olarak konumlari ve tasarimlari hakkinda görüs bildirir.

7.6       Talep edilen ve kurulca gerekli görülen konularda ilke kararlari alir ve görüs bildirir.

7.7       Sorumluluk alanina giren alanlardaki yapilarin ve onayli mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmedigine karar verir.

7.8-      Komisyon tarafindan onayli projesine aykiri yapilan veya komisyon onayi alinmadan yapilan uygulamalar ile ilgili olarak ilgili Ilçe Belediyesinden yasal islem yapilmasini istemek ve bu konu ile ilgili olarak Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligina bilgi vermek.

 

 

KURULUN ÇALISMA SEKLI

Madde 8-

 

8.1       Kent Estetik Kurul sekreterya, büro ve arsivleme hizmetleri Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanliginca yürütürlür.

8.2       Kent Estetik Kurulu Baskanligi’nin önerisi ve Belediye Baskani’nin onayi ile Kent Estetik Kurulu raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi için Büyüksehir Belediyesi bünyesinde çalisan mimar, sehir plancisi, peyzaj mimari, mühendis ünvanina sahip teknik personelden en az üç kisiyi görevlendirir. Kent Estetik Kurulunun çalisma kapasitesinin artmasi durumunda görevlendirilecek personel sayisi Baskanin onayi ile arttirilabilir.

8.3       Toplanti gündemi Sekreterya tarafindan hazirlanir ve Baskan tarafindan onaylanir. Toplanti gündemi üyelere yazili/sözlü olarak toplantidan önce duyurulur. Kurul Baskani gündemin ilanindan sonar gerekli gördügü hallerde ek gündem maddesi olusturabilir.

8.4       Kurul toplantilari Kurul Baskaninin onayini almak suretiyle Kurul Sekreteryasinin belirledigi tarih ve yerde toplanir. Bir sonraki toplanti için Kurul Üyeleri gündem hakkinda önerilerde bulunabilir.

8.5       Kurul toplantiya katilmasi gereken üyelerin salt çogunlugu ile toplanir.

8.6       Kurul ayda en az 2 kez Kurul Baskani tarafindan belirlenecek gün ve saatte toplanir, kararlar toplantiya katilanlarin çogunlugu ile alinir. Kurul toplantilarinda oylarin esit olmasi halinde Kurul Baskaninin kullandigi oy dogrultusunda karar alinir.

8.7       Kent Estetik Kurulu olumlu ya da olumsuz kararlarini  gerekçeleriyle raporunda açiklar. Raporlar, projeler ve ekli belgelerin bir örnegi Kurul üyelerince imzalanir. Kurul proje müelliflerinin toplantiya katilarak açiklama yapmasini isteyebilir.

8.8       Kurulun aldigi kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararlarin uygulanmasinda olusabilecek kanuni ve fiziksel zorluklar varsa ilgili Ilçe Belediyesi farkli bir uygulama yapmadan aksakliklari gerekçeli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasini talep edebilir.

8.9       Gündemdeki konu ile kisisel, birinci ve ikinci dereceden öz ve kayin hisimlari açisindan iliskisi veya çikari olan üye bu konunun degerlendirmesi sirasinda Kurul toplantisina katilamaz ve oy kullanamaz.

8.10     Kurul Kararlari Kurul üyelerine imzalatilir, karar suretleri, Kurul Sekreteryasi tarafindan resmi yazisma kurallarina uygun olarak gerekli yerlere dagitilir.

8.11     Kurul Sekteteryasi tarafindan Kent Estetik Kurul Toplanti Tutanaklari ve Genel Kayit Defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arsivlenir.

8.12     Kurul da uzmanlik gerektiren konular görüsülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet edilen uzman kisiler, kurula konu ile ilgili olarak görüslerini bildirir, kararlarda oy haklari yoktur.Kurul gerekli gördügü hususlarda uzman kisilerden veya kamu kurum ve kuruluslardan yazili görüs alabilir.

8.13     Kurul kararlari ve raporlari, ilke kararlari alenidir. Aydin Büyüksehir Belediyesi internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

 

 

KURULA SUNULACAK BELGELER VE PROJELER

Madde 9- Asagida belirtilen tüm çizim ve belgeler, proje müellifi mimar tarafindan hazirlanarak imzalanmis olarak en az iki takim olarak Kurula sunulacaktir.

 

9.11/1000 ölçekli, onayli Uygulama Imar Plani örnegi, plan notlari ve imar durumu

9.2Tapu belgesi, röperli kroki, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanagi

9.3Parselin çevresini gösteren 1/200 veya 1/500 ölçekli vaziyet plani ve silüet.

9.4Mimari çizim standartlarina göre hazirlanmis 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânlari, metrekare cetveli,

9.5Bina cephesinde kullanilacak malzemenin rengini, malzeme özelliklerini, oranlarini ve diger detaylari belirten sistem detayi.

9.6Öneri yapiya belli bir oranda yön veren ve cadde karakterini ortaya koyan mevcut yapilarin degisik açilardan çekilmis fotografi.

9.7Tasarlanan binanin çevresiyle görsel iliskini, özgün tutum ve karakteristik cephe düzenini, renk ve malzeme tercih nedenlerini, doku, dolu bos oranini, uyum ve karsitlik açisindan kente katkisini ve buna benzer konulari içeren detayli teknik rapor.

9.8Tasarim projesinin cephelerini gösteren üç boyutlu renkli çiktisi (Özellikli yapilar için kurul maket veya 3D sunum/video isteyebilir)

9.9Gerek duyulmasi halinde peyzaj projesi.

9.10        Çalismalari içeren CD (2 adet)

 

INCELEME, KARAR SÜRESI VE DAGITIM

Madde 10 - Kurul yapi projelerini gelis tarihinden itibaren en geç iki ay içersinde, kentsel tasarim plan ve projelerini ise en geç üç ay içerisinde inceleyerek karara baglar. Basvurular Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi’na yapilir. Onaylanan proje ve kurul kararinin bir sureti ilgili Daire Baskanligi’ndan proje müellifince alinir. Proje ve kurul kararinin bir sureti ilgili Müdürlük tarafindan arsivlenir.

 

GENEL ESASLAR

Madde 11- Büyüksehir Belediyesince 1 nci maddeye göre belirlenen yerlerde 3194 sayili Imar Yasasi, Planli Alanlar Tip Imar Yönetmeligi ve diger yönetmeliklere göre ilçe belediyelerince verilecek ruhsat taleplerinin düzenleyecegi uygunluk belgesinden sonra degerlendirilecektir.

 

Büyüksehir Belediye Baskanliginin görev, yetki ve sorumluluk alaninda kalan alanlarda mevcut ya da yeni yapilacak ruhsatli olan yapi ve tesislerle ilgili olarak;

Ilçe Belediyeleri Büyüksehir’in görev, yetki ve sorumluluk alanlarina cephesi bulunan parseller için verecekleri imar durumunda "Kurul Onayi Alinmasi Gereklidir" ibaresini belirtmekle yükümlüdür.

a)        Kurul onayi alinmasi gereken parsellerde yapilacak uygulamalar için onay alinmadan ilgili Belediyeler tarafindan Yapi Ruhsati verilemez

b)     Kurulun faaliyete geçmesinden önce veya sonra insaatina baslanmis yapilarda yapilacak cephe tadilatlari da Kurulun onayina tabidir.

c)Kurul tarafindan onayli cephe tasarim projesine uygun yapilmayan yapilara ilgili ilçe Belediyesi tarafindan 3194 sayili Imar Kanunun 32 inci ve 42 inci maddesine göre islem yapilir.

 

 

KURULCA ALINAN KARARLARA UYMA ZORUNLULUGU

Madde 12- Mimari Estetik Komisyonu kararlari kesindir. Ilçe Belediyeleri komisyon kararlarina baglanmayan yapilara yapi izni (yapi ruhsati) isyeri açma ve çalisma ruhsati veremezler. Mevcut ruhsatli yapi kullanma izin belgesi ve isyeri ruhsati almis parsellerde de komisyon ilke kararlarina aykiri kisimlar düzeltilmesi amaci ile ilgili ilçe belediyesine bildirilir.

 

Mevcut yapilar ile belirlenen usul ve esaslara göre izin verilecek yapilarda komisyon tarafindan komisyon kararina aykiriligin tespiti halinde uyarilar sonucu aykiriliklar düzeltilmez ise isyeri ruhsati iptali için ilgili ilçe belediyesine bildirimde bulunulur ve 3194 sayili Imar Kanunu'nun 32. ve 42 nci maddeleri ile 5362 sayili Kabahatler Kanunu uygulanir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN BELEDIYE MECLIS KARARI

Madde 13: Aydin Büyüksehir Belediyesi 11.12.2014 tarih ve 236 sayili Meclis Karari yürürlükten kaldirilmistir.

 

Geçici Madde 1- Bu usul ve esaslarin yürürlüge girdigi tarih itibari ile imar durumu düzenlenen ancak ilgili belediye baskanliginca yapi ruhsati düzenlenmeyen yapilar hakkinda bu hükümler uygulanir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 14 - Bu usul ve esaslar Büyüksehir Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüge girer.

YÜRÜTME

Madde 15- Bu usul ve esaslar hükümlerini Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.

|