Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 15.10.2015

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:404

Karar:Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi

Karar No:405

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Yeni Mahalle, Karakuyu Mevkiinde bulunan 11803, 11804, 11817 ve 11818 parsellere ilişkin hazırlanan A-3; TAKS: 0.40, KAKS: 1.03, yol cephelerinden 5’er metre, arka cepheden 7.70 ve 8.70 metre çekme mesafeli yapılaşma şartı ile TİCK (Ticaret+Konut) kullanımı getiren UİP:4673,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 04.09.2015 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun görülerek, 10.09.2015 tarihli ve 8025 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Didim İlçesi, Yeni Mahalle, Karakuyu Mevkiinde bulunan 11803, 11804, 11817 ve 11818 parseller için hazırlanan ve Didim Belediye Meclisinin 04.09.2015 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen UİP:4673,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 Karar:Didim İlçesi, Yeni Mahalle Karakuyu Mevkiinde bulunan 11803, 11804, 11817 ve 11818 parsellerde ticaret+konut kullanımı ve yapılaşma koşullarını değiştirilmesine ilişkin hazırlanan UİP:4673,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:406

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, Karakuyu mevkiinde bulunan 180 ada 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin ön cepheye A-4, 1.25 Emsal, arka cepheye A-3, 0.85 Emsal olan plan şartı ile ticaret kullanımı getiren UİP 4673,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 04.09.2015 tarihli ve 89 sayılı kararı ile uygun görülüp Didim Belediye Başkanlığının 10.09.2015 tarihli ve 8024 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Didim İlçesi, Efeler Mahallesi 180 ada 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanan ve Didim Belediye Meclisinin 04.09.2015 tarihli ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP 4673,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Didim İlçesi Karakuyu Mevkii 180 ada 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin UİP 4673,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:407

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun 2595 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ve çevresinin kullanım kararının park alanından kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 04.08.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5946,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.(5)(b) maddesinde belirtilen K= [(Y1+Y2)/2]+7m formülüne göre bulunacak karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığı sağlamadığı, sosyal donatı alanı dengesini bozduğu ve kaldırılan park alanına eş değer bir park alanı önerilmediği gerekçeleri ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun 2595 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ve çevresinin kullanım kararının park alanından kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-5946,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:408

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesinde tapunun 2290 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın gelişme konut alanı kullanım kararının ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 18.06.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-3252,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Aydın İli, Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2290 ada 2 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-3252,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:409

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesinde, tapunun 2300 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerinde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 9.50 m        (3 kat), 14 m x 33 m ölçülerinde 4 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.30/1.28, Yençok: 18.50 m yapılaşma koşulları getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih 216 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 19.08.2015 tarih ve 7132-8014 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

TAKS/KAKS:0.30/1.28 ve Yençok= 18.50 m yapılaşma şartı verilmesine ilişkin UİP:2130,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, güney cephedeki yapı yaklaşma mesafesi 8.00 m olacak şekilde olması koşulu ile tadilen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2300 ada 1, 2 ve 3 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP:2130,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:410

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, Alankahve mevkiinde Aydın Valiliği İl İdare Kurulu'nun 21.04.1988 tarih ve 792 sayılı kararı ile belirlenen Kardeşköy Köy Yerleşik Alan Sınırı dâhilinde bulunan tapunun 1791 parsel numarasında kayıtlı, toplam 8915 m2 yüzölçümlü alanın, (özel) anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitim tesis alanı yapılmak üzere özel eğitim tesisi alanı olarak planlanmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Özel eğitim tesisi alanı planlanmasına yönelik NİP-15248 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, Alankahve Mevkii 1791 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan özel eğitim tesisi alanı amaçlı NİP-15248 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:411

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 20J-IV pafta, 2306 ada 29 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:6.00 m (2 kat) ve Yençok:9.00 m (3 kat) kitle nizam koşullu konut alanında kalan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.35/1.90, Yençok:30.50 m zemin kat otopark şartlı ve TAKS/KAKS: 0.30/1.50, Yençok:30.50 m zemin kat otopark şartlı konut alanı ve çocuk bahçesi kullanımı getirmek amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarihli ve 208 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek Efeler Belediyesinin 19.08.2015 tarih ve 7136-8011 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.08.2015 tarih ve 208 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 20 J-IV pafta 2306 ada 29 parsele ilişkin hazırlanan UİP-2129,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki Efeler Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 208 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:412

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 166 (19K-I) pafta, 1134 ada 7, 8, 9 parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=12.00 m  (4 kat) 3 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.(1) maddesi kapsamında plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile Efeler Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 19.08.2015 tarih ve 7131-8015 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2129,41 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, plan bütünlüğünü bozmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 166 (19K-I) pafta 1134 ada 7, 8, 9 parsellerde konut alanında yer alan kitlelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:413

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, tapunun 2094 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 716 m2'lik kısmında park alanı kullanım kararının kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 04.08.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5953,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.(5)(b) maddesinde belirtilen K= [(Y1+Y2)/2]+7m formülüne göre bulunacak karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığı sağlamadığı, sosyal donatı alanı dengesini bozduğu ve kaldırılan park alanına eş değer bir park alanı önerilmediği gerekçeleri ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2094 ada 2 parselin bir kısmında park alanı kullanım kararının kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-5953,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:414

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesinde, tapunun 6191 ada 23 parselde kayıtlı alanda bulunan taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 25.05.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-3252,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, plan bütünlüğünü sağladığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi 6191 ada 23 parselde kayıtlı alanda bulunan taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-3252,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:415

Komisyon Görüşü: İlimiz, Meşrutiyet Mahallesinde, tapunun 19I-III pafta 1820 ada 13 parsel numarasında kayıtlı toplam 393,76 m² yüzölçümlü alanda bulunan taşınmaz için NİP:5946,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarihli ve 325 sayılı kararı ile onaylanmış ve buna istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanarak Efeler Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli ve 269 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Belediyemize gönderilmiştir. Tapuda 1820 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın güney cephesindeki otopark alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi ve bitişiğinde yer alan 6 numaralı parselin güneyinde otopark alanı düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,46 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2129,46 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19I-III pafta 1820 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın güney cephesindeki otopark alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi ve bitişiğinde yer alan 6 parselin güneyinde otopark alanı düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,46 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:416

Komisyon Görüşü:İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (Cumhuriyet) Mahallesi, 111 ada 15 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında ayrık nizam, 5-kat (5/A-5/3) konut alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının ön ve arka bahçe mesafeleri 12.5 m, yan bahçe mesafeleri 5 m, TAKS/KAKS: 0.35/2.70, Yençok: 24.50 m (8-kat) konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 06.08.2015 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülerek İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2015 tarih 582/2179 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Daha sonra söz konusu plan değişikliğe ilişkin TAKS/KAKS değerlerinin 0.35/2.00 olarak düzeltildiği İncirliova Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih ve 116 sayılı kararı, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 13.10.2015 tarih 762/2593 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde İncirliova Belediye Başkanlığı'nın 24.08.2015 tarihli ve 582/2179 sayılı yazısı ile sunulan UİP-6620,6 plan işlem numaralı imar planı değişikliğine ilişkin plan raporu ve paftalarında yapılaşma koşullarının ön ve arka bahçe mesafeleri 12.5 m, yan bahçe mesafeleri 5 m, TAKS/KAKS: 0.35/2.00, Yençok: 24.50 m (8-kat) konut alanı olarak belirtildiği fakat İncirliova Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 105 sayılı kararında TAKS/KAKS değerlerinin 0.35/2.70 olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Daha sonra İncirliova Belediye Başkanlığı'nın 13.10.2015 tarih 762/2593 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulan UİP-6620,6 plan işlem numaralı imar planı değişikliğine ilişkin İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.10.2015 tarih ve 116 sayılı kararında TAKS/KAKS değerlerinin 0.35/2.00 olarak düzeltildiği belirlenmiştir.

İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.10.2015 tarih ve 116 sayılı kararı ile düzeltilen ve İncirliova (Cumhuriyet) Mahallesi, 111 ada 15 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın yapılaşma koşullarının ön ve arka bahçe mesafeleri 12.5 m, yan bahçe mesafeleri 5 m, TAKS/KAKS: 0.35/2.00, Yençok: 24.50 m (8-kat) konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-6620,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:İncirliova İlçesi İncirliova (Cumhuriyet) Mahallesi 111 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-6620,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:417

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Cabi Mahallesinde tapunun 5 ada 64 parsel numarasında kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için,  B-4 (Bitişik Nizam 4 kat), TAKS/KAKS:0.85/3.40 yapılaşma koşullu konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karacasu Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 70 nolu kararı ile uygun görülerek,  23.07.2015 tarihli ve 1140 sayılı yazı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Karacasu Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 70 nolu kararı, 5 ada 64 nolu parseli kapsarken, UİP-12473,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftalarında imar planı değişikliğinin 5 ada 61, 63, 64 nolu parsellerde yapıldığı tespit edilmiştir. UİP-12473,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde detaylı incelemenin sağlanabilmesi için plan değişikliğine ilişkin bilgi ve belgelerin eksik olmasından dolayı mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Karacasu İlçesi Cabi Mahallesi 5 ada 61, 63 ve 64 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-12473,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:418

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Koçak Mahallesi, Çay Mevkii'nde yer alan 575 m2 yüzölçümlü 200 parsel ve 11275 m2 yüzölçümlü 545 parsellerde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli "Zeytinyağı Sıkma ve Ekstrasiyon ile Ceviz, Kestane İşleme Tesisleri'' yapılmak üzere hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-15250 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Köşk İlçesi, Koçak Mahallesi, Çay Mevkii 200 ve 545 parsellerde "Zeytinyağı Sıkma ve Ekstrasiyon ile Ceviz, Kestane İşleme Tesisleri'' yapılmak üzere hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı NİP-15250 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:419

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Hazineye ait olan 8496,73 m2 yüzölçümlü 135 ada 12 numaralı parsel tarafımıza sunulan plan değişikliği paftasında görüldüğü şekli ile meri uygulama imar planında TAKS:0.25, KAKS:0.50 plan şartlı ayrık nizam iki kat konut alanı, yaya yolu ve park alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda bulunan tescilli şapel kalıntısı olan alanın koruma alanının dikkate alınarak, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.06.2013 tarihli ve 1754 sayılı kararına istinaden,  park alanından ayrılıp, tescilli parsel olarak belirlenmesine ilişkin UİP:13182,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi'nce 07.07.2015 tarihli ve 89713695-301-05-322 sayılı kararı ile "...mevcut imar planındaki otopark alanının söz konusu parselden ayrılması şartıyla uygun olduğu..."yönünde karara bağlanarak Belediyemize sunulmuştur. Söz konusu plan değişikliği ve meclis kararı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası Türkmen Mahallesi 135 ada 12 parselde mülkiyeti hazineye ait taşınmazda tescilli şapelin parselinin belirlenmesine yönelik Kuşadası Belediye Meclisi'nce 07.07.2015 tarihli ve 89713695-301-05-322 sayılı karar ile uygun görülen UİP: 13182,6 işlem numaralı planda meclis kararı ile teklif pafta arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Söz konusu kararın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu sebeple meri imar planının devamı oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 135 ada 12 parselde park alanında tescilli parsel oluşturulmasına ilişkin UİP:13182,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:420

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi Kadınlar Denizi mevkiinde yer alan 657 ada 176 ve 177 parsellerin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP:3266,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parsel maliklerinin 08.07.2015 tarihli ve 19973 sayılı başvurusu ile tarafımıza sunulmuş olup Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Mevkii 657 ada 176 ve 177 parsellere ilişkin hazırlanan NİP:3266,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Mahallesi 657 ada 176 ve 177 parsellerin konut alanından turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP:3266,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:421

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 35 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında park ve konut alanı imarlı taşınmazın park ve konut alanlarının toplulaştırılması ve taşıt yolu ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parsel malikleri adına vekil Haşmet AKKUŞ' un 05.10.2015 tarihli ve 28566 kurum kayıtlı başvurusu ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-3266,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 35 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında park ve konut alanı imarlı taşınmazın park ve konut alanlarının toplulaştırılması ve taşıt yolu ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:422

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 35 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında TAKS/KAKS: 0.20/0.40 Ayrık Nizam 2-kat (5/A-2/3) konut ve park alanı imarlı taşınmazın konut ve park alanları toplulaştırılarak parselin batısında E: 0.40, Yençok: 7.50 m konut alanı, güney doğusunda E: 0.40, Yençok: 6.50 m yapılaşma koşullu konut alanı, 10 m ve 15 m taşıt yolu ve otopark olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,8 plan işlem numaralı imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarihli ve 353 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 14.08.2015 tarihli ve 21538 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,8 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Kuşadası nazım imar planına uygun olmadığından mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi, 35 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında park ve konut alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:423

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 245 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kuzey kısmında tercihli kullanım (TK) imarına sahip iki ayrı imar adasının birleştirilerek Emsal: 0.50, h:7.50 m ticaret kullanımına dönüştürülmesi ve parselin güneyinde yer alan park alanı ile TK imarlı adanın yerleri değiştirilerek TK imarlı adanın Ayrık Nizam 2-Kat (A-2), TAKS/KAKS: 0.15/0.30 konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-13405,2 plan işlem numaralı imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarihli ve 320 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 24.07.2015 tarihli ve 19872 sayılı yazı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13405,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değişiklik paftaları üzerine jeolojik-jeoteknik etüt raporu durumu işlenmek ve gösterimleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmek şartı ile tadilen onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi, 245 numaralı parselde Tercihli Kullanım (TK) alanlarının ticaret, konut ve park alanı olarak düzenlenmesi ve konut alanı ile park alanının yerlerinin değiştirilmesine ilişkin UİP-13405,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:424

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, Köy civarı mevkiinde ve 2009/102 ve 2009/147 nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatlı saha içinde, 653, 1289 ve 1290 parseller üzerinde hazırlanan Jeotermal Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 09.06.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-15335 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, ''Enerji tesislerinin müştemilatları ve proses kapsamındakiler de dahil olmak üzere tamamlayıcı tüm ünitelerin (proses kapsamında yer altı veya yer üstü hemzemin hatlar, jeotermal kaynak kuyuları, re-enjeksiyon kuyuları v.b) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanıp onaylanmadan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilemez.'' plan hükmü ilavesi yapılması koşuluyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi 653, 1289 ve 1290 parseller üzerinde hazırlanan Jeotermal Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi amaçlı NİP-15335 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:425

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Bağarası Mahallesi, 130 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında Ayrık Nizam 3-Kat (5/A-3/3), TAKS/KAKS: 0.30/0.90 Konut alanı imarlı taşınmazın Ayrık Nizam 4-Kat (5/A-4/3), TAKS/KAKS: 0.30/1.20 Konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-13100,1 plan işlem numaralı imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli ve 2015/7-132 sayılı kararı ile reddedilerek 08.09.2015 tarihli ve 201513589 sayılı yazı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13100,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Söke Belediye Meclisi'nin 02.07.2015 tarihli ve 2015/7-132 sayılı ret kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Bağarası Mahallesi 130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde UİP-13100,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Söke Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarih 2015/7-132 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:426

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 739 ada 455, 456, 472, 473 ve kısmen 87 numaralı parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında mevcut konut alanı kullanımında yer alan taşınmazın yüksek yoğunlukta konut alanı (301-600 kişi/ha), park ve otopark olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-6316,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 17.08.2015 tarihli ve 23989 kurum kayıt numaralı başvuru ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-6316,5 plan işlem numaralı nazım imar planı değişikliği teklif dosyasında sunulan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinden yapılan hesaplama neticesinde öneri ile toplam inşaat alanı ve yerleşik nüfusun artacağı belirlendiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Konak Mahallesi 739 ada 455, 456, 472, 473 ve kısmen 87 parsellerin konut alanından, konut, park ve otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-6316,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:427

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli 19-20 IJ ve 21-22 IJ imar paftalarında yer alan alanda TEİAŞ adına tesis edilecek olan 154 kv (Söke-Kuşadası GIS TM) Brş. Söke RES TM Enerji İletim Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 15.06.2015 tarihli ve 60812 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Söke İlçesi sınırları içerisinde 1920 IJ ve 21-22 IJ imar paftalarında yer alan alanda TEİAŞ adına tesis edilecek olan 154 kv (Söke-Kuşadası GIS TM) Brş. Söke Res TM enerji iletim hattına ilişkin hazırlanan NİP: 6316,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiş, iletim hattının mevcut imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi sınırları içerisinde 19-20 IJ ve 21-22 IJ imar paftalarında yer alan alanda TEİAŞ adına tesis edilecek olan 154 kv (Söke-Kuşadası GIS TM) Brş. Söke RES TM Enerji İletim Hattına ilişkin NİP: 6316,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:428

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesinde bulunan 2392 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan depolama tesisi amaçlı UİP: 15316 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Sultanhisar Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup meclis üyeleri Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından önerge olarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş, gündeme alınarak komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesinde bulunan 2392 parselde hazırlanan UİP 15316 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca incelenmiş olup Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarihli ve 353 sayılı kararı ile aynı alana ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine uyarlılık gösterdiğinden E:0.50 Yençok:7.50 yoldan 25 m diğer cephelerden 5’er metre çekme mesafeli yapılaşma koşullarına sahip depolama alanı amaçlı UİP 15316 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi 2392 parsele ilişkin hazırlanan UİP: 15316 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:429

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan 113 ada 1 parsel numaralı Sultanhisar Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan parselin spor tesis alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi meclis üyeleri Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından önerge olarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, gündeme alınarak komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir.

Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesinde bulunan 113 ada 1 parsel ve batısındaki terk edilmiş yol alanının mevcut imar planında spor alanı olarak yer alan kullanımının yol ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan NİP 15400,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesinde bulunan 113 ada 1 parsel ve batısındaki terk edilmiş yol alanının mevcut imar planında spor alanı olarak yer alan kullanımının yol ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan NİP 15400,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:430

Komisyon Görüşü:İlimiz Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde bulunan ve ekli pafta üzerinde işaretlenerek gösterilen isimsiz yollara, “851, 852, 853, 854” sokak numaralarının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası uyarınca belirlenmesi, meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Pafta üzerinde belirtilen isimsiz yollara “851, 852, 853, 854”  sokak numaralarının verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca. Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar:Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde bulunan, pafta üzerinde belirtilen isimsiz yollara “851, 852, 853, 854”  sokak numaralarının verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:431

Komisyon Görüşü:İlimiz Kuşadası İlçesi, genelinde birçok site ve kooperatifin bulunduğu alanlarda sokaklar isimsiz olup site ismi ile “küme evler” olarak UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) işlenmiştir. Bu sistem adres ulaşımını güçleştirdiğinden, Kuşadası merkez I. Bölge olarak 1-1000 arası, kapatılarak Kuşadası Belediyesine bağlanan Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerinin bulunduğu alan II. Bölge olarak 1001-2000 arası numaraların 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası uyarınca belirlenmesi, meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olup incelenmiştir.

Kuşadası ilçesinde I. Bölge için 1-1000 arası numaraların ve II. Bölge için 1001-2000 arası numaraların isimsiz yollar ve yeni açılacak yollar için kullanılmak üzere rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar:Kuşadası ilçesinde I. Bölge için 1-1000 arası ve II. Bölge için 1001-2000 arası numaraların isimsiz yollar ve yeni açılacak yollar için kullanılmak üzere rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:432

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait; Aydın İli, Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesinde bulunan tapunun 2 pafta, 393 parsel 318,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 400,00-TL (KDV Hariç), Aydın İli, Efeler İlçesi, İmam Köy Mahallesinde bulunan tapunun 6 pafta, 749 parsel 385,46 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehane ve bahçesinin aylık 450,00-TL (KDV Hariç), Aydın İli, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan tapunun 3 pafta, 889 parsel 286,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 400,00-TL (KDV Hariç), bedeller üzerinden 5 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketine işletmelerinin devredilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

Karar:Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait; Aydın İli, Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi 2 pafta 393 parselde kayıtlı 318,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 400,00-TL (KDV Hariç), İmam Köy Mahallesi 6 pafta 749 parselde kayıtlı 385,46 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehane ve bahçesinin aylık 450,00-TL (KDV Hariç), Işıklı Mahallesi 3 pafta 889 parselde kayıtlı 286,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 400,00-TL (KDV Hariç) bedeller üzerinden işletmelerinin 5 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:433

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait; Aydın İli, Efeler İlçesi, Alanlı Mahallesinde bulunan tapunun 7 pafta, 1070 parsel 132,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 150,00-TL (KDV Hariç), Efeler İlçesi, Böcek Mahallesinde bulunan tapunun  M19C04A4D pafta, 136 ada, 6 parsel tapunun 414,89 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 250,00-TL (KDV Hariç), Efeler İlçesi, Balıkköy Mahallesinde bulunan tapunun 20J-IV pafta, 2306 ada,  39 parsel  881,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 300,00-TL (KDV Hariç), Aydın İli, Efeler İlçesi, Gözpınar Mahallesi No:76 adresinde bulunan tapunun 1 pafta, 0 ada,  404 parsel  142,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 150,00-TL (KDV Hariç) bedeller üzerinden 5 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketine işletmelerinin devredilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

Karar:Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait; Aydın İli, Efeler İlçesi, Alanlı Mahallesi 7 pafta, 1070 parselde kayıtlı 132,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 150,00.-TL (KDV Hariç) bedelle, Böcek Mahallesi M19C04A4D pafta, 136 ada, 6 parselde kayıtlı 414,89 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 250,00-TL (KDV Hariç) bedelle, Balıkköy Mahallesi 20J-IV pafta 2306 ada 39 parselde kayıtlı 881,00 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan kahvehanenin aylık 300,00-TL (KDV Hariç) bedelle, Gözpınar Mahallesi 1 pafta 0 ada 404 parselde kayıtlı No:76 adresinde bulunan 142,00 m² miktarlı taşınmaz üzerindeki kahvehanenin aylık 150,00-TL (KDV Hariç) bedeller üzerinden işletmelerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın 26' ncı maddesi çerçevesinde 5 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketine işletmelerinin devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:434

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, Aytepe Mevkii, tapuda 751 ada 17 nolu parselde kayıtlı 11.662,00 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planında yol ve park alanında kalan kısmının, kamulaştırılmasını teminen 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, Aytepe Mevkii, tapuda 751 ada 17 nolu parselde kayıtlı 11.662,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmının kamulaştırılmasını teminen 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılması oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, Aytepe Mevkii, tapuda 751 ada 17 nolu parselde kayıtlı 11.662,00 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planında yol ve park alanında kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:435

Komisyon Görüşü: Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi imar planında konut ve ticaret alanında kalan, 139 ada, 1, 2, 3, 13, 15, 16, 17 ve 18 parsellerin, Çine Belediyesinin talebi üzerine “Kent Meydanı” yapılmak üzere kamulaştırılmasını teminen 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi imar planında konut ve ticaret alanında kalan, 139 ada, 1, 2, 3, 13, 15, 16, 17 ve 18 parsellerin "Kent Meydanı” yapılmak üzere kamulaştırılmasını teminen 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılması oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

Karar:Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi imar planında konut ve ticaret alanında kalan, 139 ada, 1, 2, 3, 13, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:436

Komisyon Görüşü:Efeler Belediyesi 10.09.2015 tarih ve 241 sayılı Meclis Kararında; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı bütçesinde yetersiz kalan 05.8.5.02 kodlu ''Büyükşehir Belediye Payı'' tertibine 7.000.000,00 TL ve 09.6.1.01 kodlu ''Yedek Ödenek'' tertibine 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 9.000.000,00 TL ek ödeneğin aktarılmasına, ihtiyaç duyulan gelirlerin Efeler Belediyesinin 05.2.2.51 kodlu ''Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar'' tertibine gelen İller Bankası pay gelirlerinden karşılanmak üzere 9.000.000,00 TL ek bütçe talebi;

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci ve 38 nci maddeleri gereğince, Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesine 9.000.000,00 TL ek ödenek konulması ve bunun 2.000.000,00 TL sinin yedek ödenek tertibine aktarılması hususu Mahalli İdareler Bütçe ve MuhasebeYönetmeliğinin 38 nci maddesindeYedek ödenek başlığında yıl içinde yapılan EkbütçedenYedek ödenek tertibine ödenek eklenebilir hükmü yer almadığından Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederiz. 

(15.10.2015 tarihli, Meclis Üyesi Mesut ÖZAKCAN' ın Efeler Belediyesi ek bütçesinde yer alan 2.000.000,00 TL' lik yedek ödenek kaleminin ilgili müdürlüklerin personel ve sosyal güvenlik gider kalemlerine aktarılması ile ilgili teklifi üzerine yapılan müzakere ve görüşmeler neticesinde;)

Karar:Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesine5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince;  Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı  bütçesinde yer alan 05.8.5.02 kodlu '' Büyükşehir  Belediye Payı ''  tertibine 7.000.000,00 TL ve ilgili müdürlüklerin personel ve sosyal güvenlik gider kalemlerine 2.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 9.000.000,00 TL ek ödeneğin konulmasına; ihtiyaç duyulan gelirlerin Efeler Belediyesinin 05.2.2.51 kodlu ''Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar'' tertibine gelen İller Bankası pay gelirlerinden karşılanmak üzere 9.000.000,00 TL ek bütçe yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|