Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 17.09.2015 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:375

 

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

                          

Karar No:376

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Buharkent İlçesi, Üçeylül Mahallesi 38 pafta, 3883 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-5 (bitişik nizam, 5 kat ) yapılaşma koşullu konut ve ticaret alanında kalan taşınmaz için, Yençok= 15.50m yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı ( PTT Hizmet Alanı ) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Buharkent Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 2015/06-38 sayılı kararı ile uygun görülerek, Buharkent Belediyesinin 24.06.2015 tarih ve 18284 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-4711,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmaması ve yoğunluk artışına sebep olmamasından dolayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesi Üçeylül Mahallesi 38 ( 29L-IV b ) pafta 3883 nolu konut alanında kalan parselin kamu hizmet alanı (PTT Hizmet Alanı) olarak değiştirilmesine yönelik UİP-4711,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:377

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Yörükler Mahallesinde, tapunun 102 ada, 25 parselinde bulunan taşınmaz üzerinde 900 KW gücünde Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi (GES)  kurulması amaçlı hazırlanan NİP:13368 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi tarafımıza sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP:13368 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi Yörükler Mahallesi 102 ada 25 parsele ilişkin NİP:13368 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:378

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim ilçesi, Akköy Mahallesinde eski 1641 parsel, yeni 146 ada 1 ve 2 ile 127 ada 16 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliği ve ilavesi Didim Belediye Meclisinin 08.06.2015 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunup Didim Belediye Başkanlığının 24.06.2015 tarihli ve 1600 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuştur. Teklif kapsamında değiştirilen plan notu “08.09.2013 tarih 28759 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “4. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerli olacaktır” hükmüdür. Yapılan değişiklik ile bu plan notu “Bu alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.” olarak değiştirilmiştir. İlave olarak da “5- Plan notu ile belirlenmeyen hususlarda; 7.12.2007 tarih 99 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile onanlı 1/1000 ölçekli imar planı plan notları geçerli olacaktır.” hükmü getirilmiştir. İmar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Didim ilçesi, Akköy mahallesinde eski 1641 parsel, yeni 146 ada 1 ve 2 ile 127 ada 16 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik ve ilave plan notu getirilmesine ilişkin UİP: 12681,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kapsamında sunulan plan hükümleri uygun olmakla birlikte; Aydın İl Genel Meclisinin 04.02.2014 tarihli ve 76 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında bulunan 2.7 hükmünde yer alan “otellerde Maksimum KAKS(E):0.50, Hmax=Serbest, Mimimum ifraz koşulu 7500 m2dir” ifadesi “otellerde Maksimum KAKS(E):0.50 Yençok: Bodrum Katlar hariç 1 zemin 5 normal olmak üzere 6 katı geçemez minimum ifraz koşulu 7500 m²’ dir” şeklinde tadilen oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Didim ilçesi, Akköy Mahallesinde eski 1641 parsel, yeni 146 ada 1 ve 2 ile 127 ada 16 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik ve ilave plan notu getirilmesine ilişkin UİP: 12681,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:379

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Efeler (Cumhuriyet) Mahallesi, 18K-IV pafta, 624 ada 140 ve 141 parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam Yençok=6.00m koşullu konut alanında kalan taşınmaz için, plan şartlarının, 1996 yılı revizyon imar planı öncesindeki yapılaşma koşulu olan Yençok=12.00 m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 04.06.2015 tarih ve 180 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 18.06.2015 tarih ve 5338-6002 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 04.06.2015 tarih ve 180 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.İşbu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Efeler (Cumhuriyet) Mahallesi 18K-IV pafta 624 ada 140 ve 141 parsellerde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:380

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18J-II pafta, 2334 ada 2 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00m (3 kat) 18x32m boyutlarında iki adet kitle nizam koşullu konut alanında kalan taşınmaz için, TAKS/KAKS=0.40/1.56 Yençok=15.50 (5 kat) konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 04.06.2015 tarih ve 181 sayılı kararı ile uygun görülerek, 18.06.2015 tarihli ve 5339-6003 sayılı yazı ile tarafımıza sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP:2129,37 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, plan bütünlüğünü sağladığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 18J-II pafta 2334 ada 2 parselde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı UİP:2129,37 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:381

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Hasanefendi Mahallesi 19K-III pafta, 370 ada 24 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-6 (bitişik nizam, 6 kat) nizam konut alanında kalan taşınmaz için, bahse konu parselin bulunduğu bölgede zemin katların ticari amaçlı kullanıldığından bahisle, zemin katın tamamı ile kullanılabilmesi amacıyla T (Ticaret) plan şartı konulması ve yoğunlukta artış yapılmaması amacıyla da plan notu olarak “zemin katta yer alacak ticaret kullanımı parsel derinliğince yapılabilir. Ticaret alanında yapılaşma koşulları Taks/Kaks= 1.00/4.41, Yençok= 18.50m (6 kat) olacaktır.” İbaresinin konulmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 04.06.2015 tarih ve 179 sayılı kararı ile uygun görülerek,  Efeler Belediyesinin 18.06.2015 tarihli ve 5337-6001 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2131,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, mevcut dokuyu bozmasından dolayı mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Hasanefendi Mahallesi 19K-III pafta, 370 ada 24 parselin T (ticaret) alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-2131,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:382

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Aydın Kent Meydanında yer alan ticaret alanlarının mevcut durumu dikkate alınarak, bu alandaki ticari faaliyetlerin mevcut kapalı alanlar içinde çözülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince 5216 sayılı Kanun’un 7/c maddesi uyarınca görüşülmüş Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih 226 sayılı kararı ile Efeler ilçesi Aydın Kent Meydanına ilişkin mevcut imar planlarında plan notlarında yer alan 35. Plan Notunun “Aydın Kent Meydanı’nda seyir terası olarak gösterilen alanların altı, ticari kullanımların tamamlayıcı unsuru niteliğinde olan müştemilat (WC, depo, mutfak, teknik kontrol odası, vb.) alanları olarak kullanılabilir.”  olarak tadil edilmesi ve alanın güneyindeki Bakı-Seyir Terası Rampasının İmar planına işlenmesine ilişkin UİP-2128,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tescilli yapılara cephe vermesinden dolayı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesi ve alınacak karar doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nce yeniden görüşülmesine karar verilmiştir.

 

Bu karara istinaden söz konusu imar planı değişikliği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından incelenmiş, inceleme sonucunda 26.08.2015 tarihli ve 4103 sayılı karar ile tescilli İl Halk Kütüphanesi ve Şehitler Anıtına ilişkin koruma alanı belirlenmiştir. Belirlenen sınıra göre kent meydanındaki ticaret alanları imar planında koruma alanı dışında bırakılmış böylece ticaret alanları 2863/3383 sayılı Kanun kapsamı dışında kalmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih 226 sayılı kararına ve ticaret alanlarındaki mevcut yapılara göre hazırlanan UİP-2128,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kent Meydanına ilişkin mevcut imar planlarında plan notlarında yer alan 35. Plan Notunun “Aydın Kent Meydanı’nda seyir terası olarak gösterilen alanların altı, ticari kullanımların tamamlayıcı unsuru niteliğinde olan müştemilat (WC, depo, mutfak, teknik kontrol odası, vb.) alanları olarak kullanılabilir.”  olarak tadil edilmesi ve alanın güneyindeki Bakı-Seyir Terası Rampasının İmar planına işlenmesine ilişkin UİP-2128,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, bahse konu alanın Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı uyarınca tescilli yapı koruma alanı dışında kaldığından komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Aydın Kent meydanında yer alan ticaret alanlarına ilişkin UİP-2128,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Karar No:383

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Köşk İlçesi Çarşı Mahallesi Köşk Tepesi Mevkiinde 4652 parselde kayıtlı 7093 m2’lik arsaya spor alanı ihtiyacından ötürü Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıllık kullanım hakkı tesis edilmiş olup, imar planlarında sosyal tesis alanı olarak yer alan kullanımın kapalı spor alanı olarak değiştirilmesine ilişkin UİP:4293,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Köşk Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarihli ve 2015/25 kararı ile uygun bulunmuş olup Köşk Belediye Başkanlığının 07.07.2015 tarihli yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Meclis üyeleri Rıfat Kadri KILINÇ ve Necmeddin ESENLİK’in önergesi ile Belediye Meclisi gündemine alınan konu komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Köşk İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırları içerisinde 4652 parselde yer alan taşınmazda spor tesis alanı kurulması amacı ile hazırlanan E:1.00 Yençok:15 m yapılaşma koşullu UİP:4293,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Köşk İlçesi Çarşı Mahallesi Köşk Tepesi Mevkiinde yer alan 4652 parselin kullanım şeklinin değiştirilmesi amaçlı UİP:4293,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:384

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesi 12.06.2015 tarih ve 2264-16134 sayılı yazısı ile Kuşadası Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 286 sayılı kararı ile 18L-I pafta, yatay 30800-30900, düşey 29900-29100 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında park alanında kalan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-5716,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini değerlendirilmek üzere tarafımıza sunmuştur. 21.07.2015 tarih, 940-2618-12558 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı ile Kuşadası Belediyesine imar planı değişikliğine ilişkin bilgi ve belgelere ait eksiklikler bildirilmiştir. Kuşadası Belediyesince belirtilen eksikliklere ilişkin henüz dönüş yapılmamıştır. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-5716,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin bilgi ve belge eksiklikleri sebebi ile sağlıklı değerlendirmenin mümkün olmaması gerekçesi ile meri imar planı kararının geçerli olması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi 18L-I pafta yatay 30800-30900, düşey 29900-29100 koordinatları arasında bulunan imar planında park alanında trafo belirlenmesine yönelik UİP-5716,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:385

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi Zincirlikuyu Mevkiinde bulunan 4440 m2 yüz ölçüme sahip 416 ada 2 parsel için hazırlanan ibadet alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Kaymakamlığı’nın 13.03.2015 tarih 703 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Söz konusu parsel mevcut nazım imar planlarında gelişme konut alanında kalmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 0.10 TAKS, 0.20 KAKS, A-2 5-3 yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Hazırlanan tadilat kapsamında yaklaşık 3000 m2 alan İbadet Alanı olarak belirlenmiştir. Kuşadası İlçesi Türkmen Mah. 416 ada 2 parselde mevcut nazım imar planında konut alanında kalan alanın ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP:3266,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 416 ada 2 parselde konut alanında kalan alanın ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP:3266,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:386

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde 444 ada 158 parselde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan imam hatip lisesi ortaokulu, tatbikat cami, yurt, kapalı spor salonu ve otopark yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli 50853,11m2 alana sahip taşınmaz üzerinde eğitim tesisi alanı amaçlı imar planı değişikliği teklifi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.06.2015 tarih ve 6171975 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuştur. Teklif edilen plan değişikliği 444 ada 158 parselin tamamını kapsamakla birlikte 444 ada, 159 parselin de bir kısmına girmektedir. Teklif edilen plan değişikliği ile 50,853.110m2 alan eğitim alanı olarak belirlenmiş olup bununla birlikte 10757m2, 10121m2 ve 1738m2 büyüklükte 3 adet toplamda 22616m2 park alanı tasarlanmış olup, konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 444 ada 158 ve 159 parselde rekreasyon ve üniversite alanından park yol ve eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP: 3266,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, eğitim alanı yapılmasında kamu yararı olmasından dolayı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 444 ada 158 ve 159 parselde rekreasyon ve üniversite alanından park yol ve eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP: 3266,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:387

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası  İlçesi Türkmen Mahallesi 135 ada 7 ve 39 numaralı parseller 1/5000 ölçekli meri nazım imar planında Orta Yoğunlukta Konut Gelişme Alanında (225kişi/ha),  35 numaralı parsel Orta Yoğunlukta Konut Gelişme Alanında ve kısmen 12m'lik taşıt yolunda, 36 numaralı parsel ise orta yoğunlukta konut gelişme alanında, kısmen 12m'lik taşıt yolunda ve yeşil alanda kalmaktadır.  135 ada 7, 35, 36 ve 39 numaralı parsellerin maliki adına vekili, ticaret, konut ve yeşil alan öngörüsünde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifini Büyükşehir Belediyemize sunmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP:32668 plan işlem numaralı teklif nazım imar planının trafik sirkülasyonunda artışa sebep olacağı gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İşbu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 135 ada 7, 35, 36 ve 39 parsellerde ticaret, konut ve park düzenlemesine ilişkin NİP:32668 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:388

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 19K-IV pafta 559 ada 14 numaralı parselde kayıtlı Blok Nizam 6-Kat (BL-6) turistik tesis alanı imarlı taşınmazın doğu ve batı cephelerinden 5m kuzey ve güney cephelerinden 3,5 m yapı yaklaşma mesafelerine sahip kitle nizam Yençok: 16.50 (5-kat), Emsal: 2.40 yapılaşma koşullu konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,5 plan işlem numaralı imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 317 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 23.07.2015 tarih ve 19257 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi 559 ada 14 parsele ilişkin UİP-13182,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

Karar No:389

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesi 12.06.2015 tarihli, 2263-16135 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli ve 287 sayılı kararı ile Davutlar Mahallesi 30L-II-B pafta 792 ada 1 numaralı parselin batısında meri imar planında park alanında kalan alanda, trafo alanı belirlenmesine yönelik; UİP-12817,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini değerlendirilmek üzere tarafımıza sunmuştur. 21.07.2015 tarihli, 946-2615-12561 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı ile Kuşadası Belediyesine imar planı değişikliğine ilişkin bilgi ve belgelere ait eksiklikler bildirilmiştir. Belirtilen eksikliklere ilişkin Kuşadası Belediyesince bu tarih itibari ile henüz dönüş yapılmamıştır. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

            UİP-12817,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin bilgi ve belge eksiklikleri sebebi ile sağlıklı değerlendirmesinin mümkün olmaması gerekçesi ile meri imar planı karlarının devamı (geçerli) olması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi 30L-II pafta 792 ada 1 nolu parselin batısında imar planında park alanında trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-12817,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:390

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi sınırları ile İzmir İli, Kiraz İlçesi sınırlarının bir kısmında yer alan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 21.07.2011 tarihli ve EÜ/3330-6/2013 sayılı yazısı ile “Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Lisansı (RES)” bulunan, RES amaçlı UİP:12914 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.06.2015 tarihli ve 54 sayılı kararı ile uygun görülerek,  29.06.2015 tarih ve 2614 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz sınırları içerisinde kalan UİP:12914 plan işlem numaralı, RES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Kirazlı Rüzgar Enerjisi Santrali amaçlı UİP:12914 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:391

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli ilçesinde, yaklaşık 38000 m2’ lik kısmı Dumlupınar Mahallesinde geri kalan yaklaşık 39000 m2’ lik kısmı Karaçay mahallesinde olan toplam yaklaşık 77000 m2 alan büyüklüğünde bölge, Nazilli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak sınırlandırılmıştır. Söz konusu bölgede 784 ada 1...21 parseller; 785 ada 1...4, 6...26 parseller; 788 ada 47...76, 97...103, 173...176, 184, 186 parseller; 807 ada 1...17 parseller; 808 ada 1...28 parseller, 920 ada 1...30 parseller; 921 ada 1...4, 6...15 parseller; 923 ada 1, 4, 6, 7, 9, ...,18 parseller, 934 ada 1,2,5...21 parseller, 935 ada 1,3...15, 17...20, 22...24, 26...28 parseller; 936 ada 1,2,4...31; 937 ada 1,2, 4...19, 937 ada 1,2,4...19 parsellerin bulunduğu alanın 5393 Belediye Kanunu'nun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanından çıkarılarak konut alanına çevrilmesinin uygun görüldüğüne dair Nazilli Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 23 sayılı kararı, Nazilli Belediyesinin 28.07.2015 tarih ve 3006-1 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

                                                                                                                                                              Nazilli Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 23 sayılı kararı ve Belediyemize gönderilen yazısı, bu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı hazırlama teklifi içermektedir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlama, hazırlatma ve onaylama yetkisi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesine aittir. Bahse konu karar ile ilgili olarak 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesine göre işlem yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi Dumlupınar ve Karaçay Mahallelerinde 784 ada 1...21 parseller; 785 ada 1...4, 6...26 parseller; 788 ada 47...76, 97...103, 173...176, 184, 186 parseller; 807 ada 1...17 parseller; 808 ada 1...28 parseller, 920 ada 1...30 parseller; 921 ada 1...4, 6...15 parseller; 923 ada 1, 4, 6, 7, 9,...,18 parseller, 934 ada 1,2,5...21 parseller, 935 ada 1,3...15, 17...20, 22...24, 26...28 parseller; 936 ada 1,2,4...31; 937 ada 1,2, 4...19, 937 ada 1,2,4...19 parsellerin bulunduğu alana ilişkin Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:392

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde ve demiryolu ile Söke Çayı arasında yer alan alanın imar planları Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 E. 2014/687 karar sayılı ilamı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Plansız kalan yaklaşık 150 hektar alan için 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarihli ve 297 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu planlar 03.08.2015 tarihinde askıya çıkarılmış olup 02.09.2015 tarihinde askıdan itirazlı olarak indirilmiştir. 31.08.2015 tarihli dilekçe ile Söke Yenicami Mahallesinde bulunan eski 122 ada 109 parsel yeni 1447 ada malikleri taşınmazlarının Konyalılar Mahallesi ile bitişik olmasına rağmen mevcut yerleşim alanı olarak sayılmayıp gelişme konut alanı olarak yorumlanması ve emsallerinin 1.20 olmasına itiraz ederek değerlendirmenin yeniden yapılmasını talep etmişlerdir. İtiraz Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarihli ve 297 sayılı kararı ile onaylanan Söke İlçesi Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde ve demiryolu ile Söke Çayı arasında kalan alana ilişkin NİP:13458 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz komisyonumuzca değerlendirilmiş olup Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 E. 2014/687 K. sayılı kararı ile inşaat alanı artışından dolayı iptal edilen planların bulunduğu alan için hazırlanan planlarda, iptalden önceki planlardaki inşaat alanlarına bağlı kalındığından ve talebin inşaat alanı artışı gerektirmesinden dolayı itiraz komisyonumuzca oy birliği ile reddedilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde ve demiryolu ile Söke Çayı arasında bulunan alana ilişkin NİP:13458 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar No:393

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Bağarası Mahallesi, 2914 numaralı parsel içerisinde kalan ve 139, 140, 141, 142 numaralı parsellere komşu olan 733,08 m2 yüzölçümüne sahip çocuk bahçesi ile 133, 135, 136, 137, 4434 numaralı parsellere komşu olan 733,60 m2 yüzölçümüne sahip Ayrık Nizam 3-Kat (A-3) konut alanının yerlerinin değiştirilmesine ilişkin UİP-13100,3 plan işlem numaralı imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 2015/8-171 sayılı kararı ile uygun görülerek Söke Belediye Başkanlığının 19.08.2015 tarih 201512652 sayılı yazısı ile sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13100,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Bağarası Mahallesi 2914 nolu parsele ilişkin UİP-13100,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:394

 

Komisyon Görüşü: Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 no.lu kararı (madde 1-2) ile onayladığı 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline ilişkin Söke Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 2014/7-111 sayılı kararı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu karar Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 28.01.2015 tarihli ve E.2014/932 ve K.2015/71 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarihli ve 166 sayılı kararı ile 14.08.2014 tarih ve 97 sayılı karar iptal edilmiştir. Bu doğrultuda Söke Belediye Meclisinin 10.06.2015 tarihli ve 2015/6-119 sayılı kararı ile İlçe Belediye Meclis kararına ilişkin alınan Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali sonrasında ilçe belediye meclis kararının da iptal edilmesi kararı alınmış ve bu karar Söke Belediye Başkanlığının 04.08.2015 tarihli ve 201512559 sayılı yazısı ile tarafımıza gönderilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2014/932 E 2015/71K sayılı ve 28.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda Söke Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarihli ve 2014/7-111 sayılı kararını iptal eden Söke Belediye Meclisinin 10.06.2015 tarihli ve 2015/6-119 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 2014/7-111 sayılı kararını iptal eden Söke Belediye Meclisinin 10.06.2015 tarihli ve 2015/6-119 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:395

 

Komisyon Görüşü: Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 nolu kararı (madde 1-2) ile onayladığı 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline ilişkin Söke Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 2014/7-111 sayılı kararı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu karar Aydın 1. İdare Mahkemesinin 28.01.2015 tarihli ve E2014/932 ve K2015/71 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarihli ve 166 sayılı kararı ile 14.08.2014 tarih ve 97 sayılı karar iptal edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarihli ve 166 sayılı karar ile Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 no.lu kararı (madde 2) ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planları da iptal edilmiştir. Söke Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 2015/6-110 sayılı kararı ile Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 no.lu kararı (madde 1) ile onayladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline ilişkin karar alınmış ve Söke Belediye Başkanlığının 04.08.2015 tarihli ve 201512559 sayılı yazısı ile karar belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Söke İlçesi Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 (madde 1) ile onaylanan PİN: UİP 887,4 uygulama imar planını iptal eden Söke Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarihli ve 2015/6-110 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 (madde 1) ile onaylanan PİN: UİP 887,4 Plan İşlem Numaralı uygulama imar planını iptal eden Söke Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarihli ve 2015/6-110 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:396

 

Komisyon Görüşü: Sultanhisar İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sultanhisar Belediyesine ait 110 ada 24 parselde mevcutta ticaret alanı olarak yer alan kullanımın toplu işyeri kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP: 8807,2 plan işlem numaralı nazım imar planı değişikliği teklifi meclis üyeleri Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından önerge olarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir.

 Söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesinde bulunan ticaret alanında kalan 110 ada 24 parsel numaralı taşınmazın hal alanı olarak değiştirilmesine ilişkin NİP: 8807,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:397

 

           Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle tapunun, 1338 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 163,22 m² yüzölçümlü parselde 48,56 m² ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

           Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 1338 ada, 6 parsel nolu 163,22 m² yüzölçümlü taşınmazın 48,56 m²′ lik belediye hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:398

 

Komisyon Görüşü: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi gereğince; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü' ne Aydın Müzesinde gerçekleştirilecek olan konferans eğitim ve sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi kapsamında 10.000,00 TL nakdi yardım yapılması; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Aydın Müzesinde gerçekleştirilecek olan konferans ve sergi etkinliklerin gerçekleştirilmesi kapsamında nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:399

 

       Komisyon Görüşü: Devlet Malzeme Ofisinden satın alınacak 40 adet toplu taşıma araçlarının teslim tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) haftaya kadar süreyle ücretsiz olarak test sürüşlerinin yapılmasının uygun olduğuna komisyonumuzca karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederiz.

Karar: Devlet Malzeme Ofisinden satın alınacak 40 adet toplu taşıma araçlarının test sürüşlerinin yapılması ile ilgili Meclis Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|