Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 14.09.2015

TARİHLİ  I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:363

Karar:Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:364

Karar: Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi (Köyü) sınırlarında 709 parsel üzerinde bulunan 2.125,00 m²’ lik mezarlık vasıflı taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi adına kayıt ve tescilinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:365

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik çerçevesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığındaki Şube Müdürlüklerinden Özlük Şube Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüklerinin kaldırılmasına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. bendi uyarınca norm kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek üzere İnsan Kaynakları Memur Şube Müdürlüğü ve 4857 Sayılı İş Kanunu ile personellerin iş ve işlemlerini yürütmek üzere İnsan Kaynakları İşçi Şube Müdürlüğü kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:366

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi atamaların gerçekleştirilmesi için tanzim edilen (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:367

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 315 ada, 1 parselde bulunan 2056,00 m² yüzölçüme sahip, imar planında “Turizm Tesis Alanı” olarak ayrılan, Kentsel Sit Alanında kalan ve üzerinde tescilli kültür varlığı yapısı bulunan yapının ve alanın “sosyal ve kültürel amaçlı tesisler” olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine, bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına, Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alınmasına veya kamulaştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:368

Karar: Sultanhisar İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 218 Ada 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu parselleri kapsayan, imar planında ticaret alanı olarak ayrılan taşınmaz malların yönetim binası, sosyal ve kültürel alan olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine, bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına, Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alınmasına veya kamulaştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:369

Karar: Efeler İlçesi, Yedieylül Mahallesi, 6502 ada 6 ve 9 nolu parsellerin sosyal ve kültürel tesis alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına, Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alınmasına veya kamulaştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:370

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait park, bulvar, cadde ve meydanlarda bulunan büfe, dükkan, düğün salonu vb. yerlerin 10 yıla kadar ihale yoluyla kiraya verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:371

           Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 232 sayılı kararının karar başlangıç kısmına “ Efeler Cumhuriyet Mahallesi 2198 ada 1 parsel üzerinde sözleşmeye bağlı işletmeler dışında kalan kısımların,” ibaresinin eklenerek 11.12.2014 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:372

 Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2015 tarih ve 311 sayılı kararının karar kısmının …169 ada 115 parsel ifadesinden sonra gelmek üzere; Efeler Orta Mahalle 2769 ada 7 ve 12 parsel, Efeler Zafer Mahallesi 1926 ada 5 parsel ve Didim Akbük Mahallesi 3617 parsellerde yapılmasına” ibaresinin eklenerek 11.08.2015 tarih ve 311 sayılı Meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:373

Karar: Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 1 adet 50+1+1 kapasiteli otobüsün 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10 ncu maddesi gereği işlenmesine ve otobüsün Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına ayrıca satın alınacak otobüs için T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' ne Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:374

Karar: Didim İlçesi Sulubatak Mevkiinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Didim Belediyesine ön tahsisli 1331 parselin tamamının mezarlık olarak inşa edilebilmesi, Didim İlçesinde bulunan kent meydanı düzenleme işi kapsamında gerekli harcamaların yapılabilmesi ve Didim İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan hayvan barınağının bakım onarım ikmal ve diğer ihtiyaçlarının Didim Belediyesince karşılanabilmesi için Didim Belediyesi ile protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|