Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:307

Karar:Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının II.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:308

Karar:Aydın İli Efelerİlçesi, Cuma Mahallesi, Egemenlik BulvarıNo:27 adresindebulunan tapunun 219 ada, 3 parseldekayıtlıtaşınmaz üzerinde 6 nolu dükkanın aylık 1.000,00 TL, 7 noludükkanınaylık 1.000,00 TL, 8 noludükkanınaylık1.200,00 TLkirabedelleriüzerinden5 yıl süre ile,5216 SayılıKanunun 26 'ncımaddesidoğrultusunda EgeEt Mamulleri Yemve Yağ. San. Tic. A.Ş'nekirayaverilmesinetoplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:309

Karar:Aydın BüyükşehirBelediyesiAlt YapıKoordinasyonMerkezi (AYKOME) KuruluşGörevÇalışmaveUsulleriUygulamaYönetmeliğiekindeyeralan“Ek-1 Alt YapıTesisAçımRuhsatı”  ile “Ek-4 Alt YapıÇalışmaBildirimi ” evraklarınınyenikararekindeyeralan “Alt YapıTesisAçımRuhsatı” ile “ Alt YapıÇalışmaBildirimi ” olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:310

Karar:Aydın BüyükşehirBelediyesinin 12.02.2015 tarihve 91 sayılıMecliskararındaalınmasıkararlaştırılan 4X4 ÇiftKabinli 6 TonlukArazözün, 4X4 ÇiftKabinli 4 TonlukArazözolarak (T-1) cetvelineişlenerekDevletMalzemeOfisinden satın alınmasına ve 12.02.2015 tarihve 91 sayılıMecliskararınınbuşekildetashihinetoplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:311

Karar:Aydın BüyükşehirBelediyeMeclisinin 09.06.2015 tarihve 235 sayılıkararınınkararkısmının “Sermayesinin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin mevcut 10.000.000,00 TL. olan sermayesinin 90.000.000,00 TL. artırılarak 100.000.000,00 TL’ ye çıkartılmasına, sermaye artırımının nakdi ve/veya ayni olarak gerçekleştirilmesine, ayni sermaye artışında kullanılacak bina, arazi ve arsa v.b. Belediye mülklerinin belirlenmesi, bu mülklerin satışı dahil her türlü tasarrufu ve belirlenen mülklerin şirkete devri konusunda yapılacak tüm işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine,uygulamanınöncelikleMülkiyeti Aydın BüyükşehirBelediyesineait; SökeİlçesiYeniCamiMahallesi 664 ada 58 parsel, EfelerİlçesiGüzelhisarMahallesi 837 ada 112 parsel, EfelerİlçesiGüzelhisarMahallesi 837 ada 109 parsel, EfelerİlçesiKurtuluşMahallesi 2195 ada 1 parsel, EfelerİlçesiZaferMahallesi 222 ada 30 parsel, EfelerİlçesiGüzelhisarMahallesi 2108 ada 4 parsel, YenipazarİlçesiHükümetMahallesi 169 ada 115 parsellerdeyapılmasına” olarakdeğiştirilmesineve  09.06.2015 tarihve 235 sayılıMeclisKararınınbuşekildetashihinetoplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:312

Karar: Aydın İli sınırları içerisinde toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 80 adet otobüsün işlenmesine, otobüslerin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:313

Karar: Aydın İli sınırları içerisinde toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 20 adet minibüsün işlenmesine, minibüslerin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:314

Karar: Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı A Blok 1 nolu büfenin aylık 510,00 -TL (KDV hariç), Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı B Blok 1 nolu büfenin aylık 1.200,00-TL (KDV hariç), Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı A Blok 3 nolu büfenin aylık 300,00-TL (KDV hariç), Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Surdibi Caddesi Pınarbaşı Mesire Alanı mevkiinde bulunan Çay Bahçesi ve Kafeteryanın aylık 2.350,00-TL (KDV hariç), Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı C Blok büfenin aylık 500,00 -TL (KDV hariç) bedeller üzerinden işletmelerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi doğrultusunda 5 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:315

Karar: Aydın İli Efeler İlçesi Fatih Mahallesi Çine Caddesi üzerinde bulunan Şükran GÜNGÖR Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu isminin Şükran GÜNGÖR -Yıldız KENTER Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:316

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2015 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:317

Komisyon Görüşü: Didim Merkez, Didim Mahallesi 2338 ada 1 numaralı parsel meri imar planında Cami Alanında kalmakta olup; her cepheden 5 m yapı yaklaşma mesafesi öngörülmüştür. Didim Belediye Meclisi 11.05.2015 tarih ve 68 sayılı kararı ile güney cephedeki yapı yaklaşma mesafesini 5m’den 3m’ye, 15m'lik taşıt yoluna bakan kısımdaki yapı yaklaşma mesafesinin ise 5m'den 7m'ye çıkartılmasına yönelik UİP-4675,2 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğini uygun görerek Büyükşehir Belediyemize sunmuştur. Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 11.05.2015 tarih ve 68 sayılı karar ile uygun görülen UİP-4675,2 plan işlem numaralı imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.           İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Didim (Cumhuriyet) Mahallesi 2338 ada 1 parselde cami alanında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan UİP-4675,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:318

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim ilçesi Çamlık Mahallesi Karakuyu mevkiinde bulunan 962 ada 11 parsel için hazırlanan UİP-4673,8 plan işlem numaralı plan değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 66 sayılı kararı ile uygun görülmemiş olup anılan ret kararı ve teklif dosyası Didim Belediye Başkanlığının 28.05.2015 tarihli ve 1351 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, Karakuyu Mevkiinde bulunan 962 ada 11 parselde konut alanının yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan UİP 4673,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişliğinin reddine ilişkin Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 66 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Çamlık Mahallesi Karakuyu Mevki 962 ada 11 parsele ilişkin hazırlanan UİP 4673,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişliğinin reddine ilişkin Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 66 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:319

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, Karakuyu Mevkiinde bulunan 180 ada 5, 6 ve 7 parseller için hazırlanan UİP-4673,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 65 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup Didim Belediye Başkanlığının 21.05.2015 tarih 1286 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuştur.Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş olup;

Didim İlçesi Karakuyu Mevkiinde bulunan 180 ada 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanan ve Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-4673,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde inşaat alanı artışından dolayı mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Efeler Mahallesi Karakuyu Mevki 180 ada 5, 6 ve 7 parseller için hazırlanan UİP-4673,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:320

Komisyon Görüşü:İlimiz, Didim ilçesi, Yeni mahalle, Karakuyu mevkiinde bulunan 11803, 11804, 11817 ve 11818 parsellere ilişkin hazırlanan UİP-4673,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 67 sayılı kararı ile uygun görülmemiş olup anılan ret kararı ve teklif dosyası Didim Belediye Başkanlığının 25.05.2015 tarihli ve 1318 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Didim ilçesi, Yeni mahalle, Karakuyu mevkiinde bulunan 11803, 11804, 11817 ve 11818 parsellerde konut alanının yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan UİP:4673,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddine ilişkin Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 67 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14.  maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Yeni Mahalle 11803, 11804, 11817 ve 11818 parsellere ilişkin hazırlanan UİP:4673,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddine ilişkin Didim Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih 67 sayılı kararıile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:321

Komisyon Görüşü:İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18J-II pafta, 2334 ada 2 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00 m (3 kat) 18x32 m. boyutlarında iki adet kitle nizam koşullu konut alanında kalan taşınmaz için, TAKS/KAKS=0.25/1.56 Yençok=21.50 (yedi kat) konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 148 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek,  Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4387-4999 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,30 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 07.05.2015 tarih ve 148 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 18J-II pafta 2334 ada 2 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,30 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine dair 07.05.2015 tarih ve 148 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:322

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar (A. Menderes) Mahallesi 6367 ada 1 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m (4 kat) 8 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için,  TAKS=0.60 KAKS=1.72 Yençok=26.50 m (zemin kat dükkan olmak üzere 8 kat) koşullu konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’ nin 07.05.2015 tarih ve 147 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4395-5018 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2130,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 5(b) bendinde belirtilen ''karşılıklı bina cephelerindeki asgari uzaklık mesafesini imar planı üzerinde yapı adasında sağlamadığı ve yönetmeliğin 26.(4) maddesine göre mevcut imar planı şartlarındaki kat yüksekliği geneline uymadığı için daha önce gelen teklifin komisyonumuzca uygun görülmediği gerekçeleriyle mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6367 ada 1 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2130,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:323

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 19K-II pafta, 406 ada 4 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat, arka bahçe mesafesi 4.00 m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, arka bahçe mesafesinin 3.00 m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’ nin 07.05.2015 tarih ve 156 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4394-5015 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2131,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, plan bütünlüğünü sağladığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19K-II pafta 406 ada 4 parselde konut alanında arka bahçe mesafesinin değiştirilmesine ilişkin UİP-2131,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:324

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 19J-II pafta, 2154 ada 1 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=5.50 m 319,762 m2 taban alanı bulunan kitle nizamlı ticaret alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS= 0.22/1.10 (A-5) ayrık nizam 5 kat koşullu ticaret alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 158 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4388-5002 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2129,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi toplam inşaat alanını arttırdığı, ticaret kullanımına göre Efeler Belediyesi plan notlarında üst katlarda konut kullanımı mümkün olduğundan inşaat alanı artışının nüfus artışı da getirebileceği, kat artışının da çevreye olumsuz etkisi olacağı gerekçeleri ile mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19J-II paftada 2154 ada 1 parselde ticaret alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2129,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:325

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler ilçesi, Meşrutiyet mahallesinde, tapunun 19I-III pafta, 1820 ada, 13 parselde kayıtlı toplam 393,76 m² yüzölçümlü alanda bulunan taşınmazın, güney cephesindeki otopark alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi ve bitişiğinde yer alan 6 numaralı parselin güneyinde otopark alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 10.07.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5946,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 19I-III pafta 1820 ada 13 parsele ilişkin NİP-5946,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu  ile karar verildi.

Karar No:326

Komisyon Görüşü:İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 18L-III pafta, 1782 ada 2 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=12.00 m (4 kat) 3 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS= 0.45/1.80 Yençok=12.00 koşullu konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4392-5012 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2131,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde mevcut imar planı koşullarının çevreyle uyumlu olması gerekçesiyle mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 18L-III pafta 1782 ada 2 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2131,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:327

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 18M-II ve 19M-III pafta, 859 Ada, 38 ve 39 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=15.00 m, E=0.90 koşullu askeri alanda yer alan taşınmaz için, mevcut duvar hattı ile plan hattının uyumlu hale getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 159 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4391-5009 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2130,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde mülkiyet bilgilerinin güncel olmaması gerekçesiyle mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Orta Mahalle 18M-II ve 19 M-III paftalar 859 ada 38 ve 39 parsellere ilişkin UİP-2130,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:328

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler ilçesi Güzelhisar mahallesi 18L-IV pafta 1732 ada 30 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m (4 kat) 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için,  2 adet kitlenin birleştirilerek tek kitleye dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4389/5004 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2130,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen ''Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu parsel sınırı üzerindeki bitişik duvarlarda pencere ve kapı açılamaz.'' hükmü doğrultusunda 1732 ada 28 parsel numaralı taşınmazda 30 parsele bakan cephesinde pencere ve kapı açılamayacağından kör cephe oluşturacağından mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 18L-IV pafta 1732 ada 30 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2130,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:329

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Kemer Mahallesi, 20J-III pafta 1621 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 parsellerde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam, h=9 (üç kat) koşullu, konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS=0.30, KAKS=1.65 ve Yençok=30.50 m yapılaşma koşullu konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 144 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4393-5013 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2129,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 5(b) bendinde belirtilen ''karşılıklı bina cephelerindeki asgari uzaklık mesafesini 1782. Sokakta sağlamadığı, ada bütününde teklif içermediği, teklif sahiplerinin vekaletnamelerinde imar planı değişikliği yetkisi bulunmadığı, 1621 ada 11 ve 12 parsel maliklerinin plan değişikliğine ilişkin itirazlarının bulunduğu gerekçeleri ile mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 20J-III pafta 1621 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2129,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:330

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet mahallesi, 19J-I ve 19J-II pafta yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark olarak planlanan alanda, 28,80 m2 taban alanına sahip trafo yapısı konumlandırılması amaçlı UİP-2129,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 145 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 22.05.2015 tarih ve 4386-4995 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 07.05.2015 tarih ve 145 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19J-I ve 19J-II paftalarda otopark alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-2129,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine dair Efeler Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 145 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:331

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesinde, tapunun 2860 ada 1 parsel, 2864 ada 1 parsel, 2865 ada 1 parsel, 2870 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların, birlikte değerlendirilerek orta yoğunluk (121-250 kişi/ha) kararında tek konut yapı adasına dönüştürülmesi ve parsellerin kuzey ve güneyindeki 10 m' lik taşıt yolunun, batısındaki 4 m' lik yaya yolunun 12 m' lik taşıt yoluna dönüştürülmesi ve planlama alanının güneyinde yer alan 2871 ada 1 nolu parselin sosyal ve teknik altyapı alanı (park, otopark) olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 11.05.2015 tarihli başvuru ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5946,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 2860 ada 1 parsel, 2864 ada 1 parsel, 2865 ada 1 parsel, 2870 ada 1 parsele ilişkin NİP-5946,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:332

Komisyon Görüşü:İlimiz, Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi 184 ada 102 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında gelişme konut alanı kullanımında yer alan 617 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın kamu hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik NİP-5162,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 03.07.2015 tarihli ve 588 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5162,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi 184 ada 102 parselin konut alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP-5162,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:333

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi Kuruköprü Mevkiinde bulunan 333 ada 5 parsel için hazırlanan depolama tesisi amaçlı UİP-8158,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 241 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 27.05.2015 tarih 14618 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi Kuruköprü Mevkiinde 333 ada 5 parselde soğuk hava deposu kurulması amacıyla hazırlanan depolama tesis alanı kullanımlı UİP:8158,1 plan işlem numaralı imar planı teklifinde inşaat alanı artışı olmasından dolayı, alanda mevcut plan koşullarının devamına oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 333 ada 5 parselde konut alanından depolama tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-8158,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:334

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli M18b21a nazım imar planı paftası ve 1/1000 ölçekli M18b21a3a, M18b21a2d, M18b21a2c uygulama imar planı paftasında yer alan ve I. ve III derece arkeolojik sit sınırlarını kapsayan alanda hazırlanan Kuşadası İlçesi Ania (Kadıkalesi) Koruma Amaçlı İmar Planı Kuşadası Belediye Başkanlığının 21.04.2015 tarih 1554-11902 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Yaklaşık 26.2 hektar alanda hazırlanan ve 1. Derece Arkeolojik sit alanı tamamen yapılaşmaya kapatılan 3. Derece arkeolojik sit alanında konut, park, rekreasyon, otopark, dini tesis alanı ve ticari fonksiyonlar planlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Ania (Kadıkalesi) 1. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanı için hazırlanan NİP: 13807 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı komisyonumuzca uygun görülerek Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Ania (Kadıkalesi) 1. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanı için hazırlanan NİP: 13807 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:335

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli M18b21a nazım imar planı paftası ve 1/1000 ölçekli M18b21a3a, M18b21a2d, M18b21a2c uygulama imar planı paftasında yer alan ve I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarını kapsayan alanda hazırlanan Kuşadası İlçesi Ania (Kadıkalesi) Koruma Amaçlı İmar Planı Kuşadası Belediye Başkanlığının 21.04.2015 tarih 1554-11902 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Yaklaşık 26.2 hektar alanda hazırlanan ve 1. Derece Arkeolojik sit alanı tamamen yapılaşmaya kapatılan 3. Derece arkeolojik sit alanında konut, park, rekreasyon, otopark, dini tesis alanı ve ticari fonksiyonlar planlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Ania (Kadıkalesi) 1. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanı için hazırlanan UİP: 13808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı komisyonumuzca uygun görülmüş olup Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan Ania (Kadıkalesi) 1. ve 3. Derece Arkeolojik sit alanı için hazırlanan UİP: 13808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:336

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi 19L-IV pafta yatay (y): 30700-30800, düşey (x): 29200-29300 koordinatları arasında ve meri imar planında park kullanımında kalan tescil dışı alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-7738,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 229 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 27.05.2015 tarihli ve 2007-14627 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-7738,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyasında değişikliğe ilişkin sayısal veri bulunmadığı ve A grubu plan müellifine ait güncel yeterlilik belgesi sunulmadığından mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 19L-IV paftada park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-7738,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:337

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi 16K-I pafta yatay (y): 29200-29300, düşey (x): 26600-26700 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında park kullanımında olan tescil dışı alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-8030,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 226 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 27.05.2015 tarihli ve 2004-14626 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-8030,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyasında değişikliğe ilişkin sayısal veri bulunmadığı ve A grubu plan müellifine ait güncel yeterlilik belgesi sunulmadığından mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 16K-I paftada park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-8030,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:338

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 29L-IV pafta yatay (y): 29000-29100, düşey (x): 16000-16100 koordinatları arasında Maliye Hazinesine ait 20 numaralı parselde meri imar planında park kullanımında olan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-12301,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 224 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 27.05.2015 tarihli ve 1998-14616 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-12301,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sunulan alanda daha önce de trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-7824,1 plan işlem numaralı imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.03.2015 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylandığından mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 29L-IV paftada 20 parselde park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-12301,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:339

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi 19L-I pafta 424 ada 11 parselde yatay (y): 31200-31300, düşey (x): 29900-30000 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında park kullanımında olan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-5765,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 234 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 27.05.2015 tarihli ve 1999-14622 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-5765,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyasında değişikliğe ilişkin sayısal veri bulunmadığı, parsel maliklerine ait muvafakatname sunulmadığı ve (A) grubu plan müellifine ait güncel yeterlilik belgesi sunulmadığından mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 19L-I paftada 424 ada 11 parselde park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-5765,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:340

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi sınırları içerisinde 21K-III paftasında yatay 30400-30500 düşey 32000-32100 koordinatları arasında trafo kurulması amaçlı hazırlanan UİP-7762,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih 228 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 27.05.2015 tarih 14615 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz, Kuşadası ilçesi, 21K-III paftasında yer alan 454 ada 35 parselde bulunan Belediye Sosyal Tesis Alanı içerisinden trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih 228 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-7762,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde teklif plan ile anılan meclis kararında belirtilen koordinatların uyuşmaması, muvafakatname eksiği ve sayısal verilerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili genelgelerde belirtilen nitelikte sunulmamasından dolayı komisyonumuzca mevcut plan koşullarının devamı oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 21K-III pafta 454 ada 35 parselde Belediye Sosyal Tesis Alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-7762,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:341

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi sınırları içerisinde 13L-I paftasında yatay 30700-30800 düşey 22700-22650 (22750) koordinatları arasında yer alan park alanında trafo kurulması amaçlı hazırlanan UİP-5591,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih 237 sayılı kararı ile kabul edilerek 27.05.2015 tarih 2001/14623 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz, Kuşadası İlçesi 13L1 paftasında yer alan terki yapılmış olan park alanı içerisinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli ve 237 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP 5591,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde teklif plan ile anılan meclis kararında belirtilen koordinatların uyuşmaması ve sayısal verilerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili genelgelerde belirtilen nitelikte sunulmamasından dolayı komisyonumuzca mevcut plan koşullarının devamı oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 13L-I paftada park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-5591,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:342

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi sınırları içerisinde 19K-III paftasında yatay 30400-30500 düşey 29300-29400 koordinatları arasında yer alan konut alanında trafo kurulması amaçlı hazırlanan UİP-8221,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih 225 sayılı kararı ile kabul edilerek 27.05.2015 tarih 2006/14625 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş olup;

Kuşadası İlçesi 19K-III paftasında yer alan tapuda 1721 ada 1 parselde kayıtlı konut alanı içerisinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih 225 sayılı kararı ile onaylanan UİP-8221,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde muvafakatname sunulmaması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili genelgelerde belirtilen nitelikte sayısal verilerin sunulmamasından dolayı komisyonumuzca mevcut plan koşullarının devamı oy birliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 19K-III pafta 1721 ada 1 parselde konut alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-8221,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:343

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesi 27.05.2015 tarih ve 1997-14617 sayılı yazı ile Kuşadası Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 233 sayılı kararı ile 17 KI paftada yatay 29400-29500, düşey 27400-27500 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında park alanında olan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-8219,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini ve 27.05.2015 tarih 2005-14619 sayılı yazı ile de 05.05.2015 tarih ve 233 sayılı kararı ile 17 KI paftada yatay 29300-29400, düşey 27400-27500 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında otopark alanında olan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-8219,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini Büyükşehir Belediyesine sunmuştur. Söz konusu meclis kararı ve karara ek olarak sunulan plan değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş; meclis kararına ek birden fazla plan değişikliği yapılmış olması, plan değişikliğine esas verilerin dosya içerisinde yeterli olmaması, otopark girişini kapatacak şekilde trafo öngörülmesinin teknik açıdan uygun olmaması gerekçeleri ile meri imar planlarının geçerli olması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 17K-I paftada trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-8219,1 ve UİP-8219,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:344

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi 05.05.2015 tarih ve 236 sayılı kararı ile 18L-IV paftada yatay 30800-30900, düşey 24500-24600 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında park alanında olan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-10522,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini tarafımıza sunmuştur. Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş; plan değişikliğine esas verilerin dosya içerisinde yeterli olmaması sebebi ile meri imar planın geçerli olması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 18L-IV paftada park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-10522,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:345

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi 05.05.2015 tarih ve 231 sayılı kararı ile 19K-IV pafta yatay 29600-29700, düşey 27300-27400 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında otopark alanında olan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-5775,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun görerek değerlendirilmek üzere belediyemize sunulmuştur. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş;plan değişikliğine esas verilerin dosya içerisinde yeterli olmaması ve plan değişikliği teklif edilen trafo alanı ile meclis kararında belirtilen koordinatların birbirleri ile örtüşmemesi sebebi ile meri imar planının geçerli olması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi 19K-IV pafta otopark alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-5775,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:346

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Mahallesinde, hazine adına kayıtlı, 254 ada, 42 no.lu parselin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İmam Hatip Lisesi yapılmak üzere tahsisinin yapılacağından bahisle, söz konusu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanında kalan bölgenin “ Eğitim Alanı “ yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-4285,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde parsel maliklerinin muvafakatlarının bulunmadığı ve plan değişikliğine itirazlarının olduğu gerekçeleriyle imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuyucak İlçesi Aydınoğlu Mahallesi 254 ada 42 ve çevresindeki parselleri kapsayan taşınmazlara ilişkin hazırlanan NİP-4285,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:347

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa ve Aydınoğlu Mahallerinde Kargılı Dere peyzaj projesi nedeniyle 99 ada 2 ve 5 parseller ile 222 ada 1, 4, 3 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin teklif Kuyucak Belediye Başkanı Sayın Metin ERTÜRK ve Meclis Üyesi Sayın Necmeddin ESENLİK' in önergesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuyucak İlçesi Yakuppaşa ve Aydınoğlu Mahallesinde yer alan Kargılı Dere peyzaj projesi nedeniyle 99 ada 2 ve 5 parseller ile 222 ada 1,3 ve 4 parsellerde park alanı belirlenmesine ilişkin NİP: 4285,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği içinde yer alan ve şahıs mülkiyetinde olan parselin sahibinin bu parseli daha önce Kuyucak Belediyesine ait iken ihale yoluyla edindiği ve akabinde imar planı değişikliğine konu olduğu ve malikin bu değişikliğe muvafakat vermediği anlaşılmış, bu durum dikkate alınarak teklif komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuyucak İlçesi Kargılı Dere Peyzaj Projesi kapsamında 99 ada 2 ve 5 parsel, 222 ada 1, 4, 3 parsellere ilişkin NİP: 4285,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:348

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Atatürk Mahallesi, 267 ada 24 numaralı parselde kayıtlı Ayrık Nizam, 4 kat (A-4) Konut alanı imarlı taşınmazın TAKS/KAKS: 0.40/2.00 koşullu Ayrık Nizam, 5 kat (A-5) Konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-887,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih 2015/5-92 sayılı kararı ile uygun görülerek Söke Belediye Başkanlığının 01.06.2015 tarihli ve 201509028 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-887,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile parselin batı cephesinde karşılıklı bina cepheleri arasında sağlanması gerekli asgari uzaklık aşılacağı, toplam inşaat alanı ve yerleşik nüfus artacağı, teknik ve sosyal altyapı dengesi bozulacağından mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Atatürk Mahallesi 267 ada 24 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-887,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:349

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi, 357 ada 1 numaralı parselde kayıtlı ve mevcut imar planına ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesi' nin 26.09.2012 tarih 2012/95 Esas 2012/1619 Karar numaralı iptal kararı bulunan taşınmazda plan değişikliği ile getirilen 7 m' lik yaya yolu kaldırılarak değişiklik öncesi duruma dönülmesine yönelik NİP-6316,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Söke Belediyesinin 25.06.2015 tarihli ve 201510347 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6316,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 357 ada 1 parselde Aydın 1. İdare Mahkemesi' nin 26.09.2012 tarih 2012/95 Esas 2012/1619 nolu kararına ilişkin hazırlanan NİP-6316,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:350

Komisyon Görüşü: Söke, Kemalpaşa Mahallesinde yer alan 628 ada 57 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu alanın,  Öğrenci Yurdu Alanı'ndan, Turizm+Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2015 tarih 82 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söke Belediye Meclisi 08.05.2015 tarih 2015/5-93 sayılı karı ile 628 ada 19 ve 57 nolu Öğrenci Yurdu Alanından; her cepheden yapı yaklaşma mesafesi 5 m, E=1.00, Yençok=17,50 m plan şartları olan, Turizm + Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP-887,21 işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur.

Söz konusu imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş; alt ölçek üst ölçek plan hiyerarşisi kapsamında UİP- 887,21 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 628 ada 19 ve 57 parsellerin öğrenci yurdu alanından turizm+ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP- 887,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:351

Komisyon Görüşü: Söke İlçesi Yenikent Mahallesi, 1412 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında Ticaret Alanında kalmakta olup Emsal (E) =0.80, Hmax=9.50 plan şartı öngörülmüştür. Anılan taşınmaz için ticaret alanı, E=0.80, Ayrık Nizam Beş Kat, ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m, Yençok=20.50 m plan şartı öngören ve Söke Belediye Meclisince 08.04.2015 tarih 2015/4-83 sayılı karar ile uygun görülen UİP:887,15 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Söke Belediye Meclisince 08.04.2015 tarih 2015/4-83 sayı ile uygun görülen plan değişikliğinde belirlenen Yençok=20.50 m gabarinin çevresi ile uyumsuz ve genel silüete aykırı olduğu kanaatiyle oybirliği ile meri imar planın geçerli olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Yenikent Mahallesi 1412 ada 1 parselde ticaret alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-887,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:352

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 2015/5-102 sayılı kararı ile Yenikent Mahallesi'nde mülkiyeti Söke Belediyesi'ne ait olan 1361 ada 1 parselde meri imar planında otopark olarak belirlenen alanın 25 m² lik kısmında Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu belirlenmesine yönelik UİP-887,23 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğini Büyükşehir Belediyesi' ne sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiş; 5mx5m ebatlarında olan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonunun otopark girişine konulması bu durumda otoparkın kullanılabilirliğinin kalmaması, konunun Belediyesince yerinde tekrar değerlendirilmesinin daha sağlıklı olduğu kanaatiyle oybirliği ile meri imar planın geçerli olması uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Söke İlçesi Yenikent Mahallesi 1361 ada 1 parselde otopark alanında doğalgaz basınç düşürme istasyonu yapılmasına ilişkin UİP-887,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:353

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları içerisinde 4323 m² yüzölçüme sahip 2392 parselde Depolama Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi parsel maliklerinin 06.08.2015 tarihli başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Sayın Osman YILDIRIMKAYA ve Mustafa KIRCALI tarafından verilen önerge ile meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi Türkmen Kahvesi mevkiinde yer alan 2392 parsel numaralı taşınmaz üzerinde soğuk hava deposu yapılmak amacı ile hazırlanan Depolama Tesisi kullanımlı NİP: 13896 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi Türkmen Kahvesi mevkiinde yer alan 2392 parsel numaralı taşınmaz üzerinde soğuk hava deposu yapılmak amacı ile hazırlanan NİP: 13896 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:354

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi sınırları içerisinde 4060 m2 yüzölçüme sahip 4400 parselde İmalathane Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Sayın Osman YILDIRIMKAYA ve Mustafa KIRCALI tarafından verilen önerge ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan 4400 parselde imalathane tesis alanı kullanımı amaçlı hazırlanan UİP:13806 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup E=0.50 Yençok=7.50 (2 kat) yapılaşma içeren plan teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan 4400 parselde imalathane tesis alanı kullanımı amaçlı hazırlanan UİP:13806 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planıile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:355

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesinde, Jandarma Alanı imarlı 130 ada 55 numaralı parselin bulunduğu alanda ada orta çizgisi ve çekme mesafeleri belirlenmesine yönelik UİP-766,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Sultanhisar Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülerek, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Sayın Osman YILDIRIMKAYA ve Mustafa KIRCALI tarafından verilen 11.08.2015 tarihli önerge ile meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-766,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesi 130 ada 55 parsele ilişkin UİP-766,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:356

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6253 ada 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 108,18 m² yüzölçümlü parselde 24,97 m²’ ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6253 ada 15 parselde kayıtlı bulunan 108,18 m² yüzölçümlü taşınmazın 24,97 m² lik Belediye hissesinin satışıile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:357

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi tapunun 1349 ada 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 265,05 m² yüzölçümlü parselde 77,75 m²’ ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 1349 ada 22 parselde kayıtlı bulunan 265,05 m² yüzölçümlü taşınmazın 77,75 m² lik Belediye hissesinin satışıile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:358

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi tapunun 1349 ada 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 260,85 m² yüzölçümlü parselde 77,82 m²’ ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 1349 ada 23 parselde kayıtlı bulunan 260,85 m² yüzölçümlü taşınmazın 77,82 m² lik Belediye hissesinin satışıile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:359

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Türkmen Mahallesi 126 ada, 18 parsel nolu, 9.958,17 m² yüzölçümlü, imar planında turizm alanı olarak ayrılan taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 18 parselin kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:360

Komisyon Görüşü: Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi tapunun 399 ada 54 parsel, 1441 ada 1 parsel, 542 ada 1 parsel, 542 ada 2 parsel, 3 parsel, 547 ada 32 parsel, 56 parsel, 31 parsel, 33 parsel, 65 parsel, 30 parsel, 66 parsel ve 1440 ada 1 parselde kayıtlı,  imar planında otogar alanında kalan taşınmazların, 2942 Sayılı Kanunun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Atatürk Mahallesi otogar alanında bulunan 399 ada 54 parsel, 1441 ada 1 parsel, 542 ada 1, 2, 3 parseller, 547 ada 31, 32, 56, 33, 65, 30, 66 parseller, 1440 ada 1 parsellerin kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:361

Komisyon Görüşü: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi, tapunun 4545 parselde kayıtlı, imar planında tarımsal tesis alanında kalan taşınmazın, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 4545 parselin sebze ve meyve hali yapılmak üzere kamulaştırılmasıile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:362

Plan ve BütçeKomisyonu Görüşü: İlimizde faal olan jeotermal enerji santrallerinin kentimizde ve tarım alanlarına olan etkilerinin incelenmesi hususu komisyonumuzda incelenerek;

Büyük Menderes Havzası tarımsal potansiyeli bakımından Türkiye’nin önemli havzalarında birisidir. Havzanın bu gücü insan eli ile oluşturulabilecek bir yapı değildir. Germencikten, Buharkent’ e ve hatta şehrimizin sınırları ötesinde Pamukkale’ ye kadar uzanan bölgede yüksek potansiyele sahip jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Havzanın taşınmaz tarımsal değerinin yanı sıra jeotermal kaynaklardan da faydalanmak değerlendirilmelidir.Ancak, bu doğal kaynakların geliştirilmesi esnasında, havzadaki su ve toprak gibi diğer önemli doğal kaynakların zarar görmemesi için olumsuz çevresel etkilerin uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir.  Çünkü jeotermal suların içerisinde çeşitli elementler (bor v.b) yer almaktadır. Bu elementlerin su ve topraklarda fazla oranda bulunması, bu kaynakların sürdürebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bor toksititesinin bitkiler üzerinde öldürücü etkisi söz konusudur. Ayrıca topraktaki bulaşıklığının giderilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.Bu nedenle, Jeotermal santrallerin atık suları kesinlikle yüzey ve yer altı sularına deşarj edilmemeli, bu suların re-enjeksiyon yoluyla tekrar geri basılması olanakları araştırılmalıdır. Bu yöntem, jeotermal atık suların olumsuz çevresel etkilerinin ortadan kaldırılması, aynı zamanda jeotermal rezervuar basıncının korunması ve kapasitesinin sürdürülebilirliği bakımından en akılcı yol olarak düşünülmektedir.

Dünyanın en Önemli kuru incir yetiştirilen bölgesinde bulunmaktayız. İncir ağacının meyve kalitesini artırmak için daha yapmamız gerektiğini tam anlamıyla tespit edememiş iken,  dünyanın farklı bölgelerinde de çıkabilen bir enerji yöntemi için özel bir ürünün sonsuza dek kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Bu etkiler havanın bağıl neminin değişmesi ile dahi mümkün olabilir.Tarımsal açıdan bakıldığında diğer beklenen ve öngörülemeyen etkilerinin araştırılması için bilimsel çalışmalar yapılmalı, bu çalışmalara destek sağlanmalı ve elde edilen bilimsel veriler üzerinden raporlama yapılmalıdır. Bilimsel bulgulara dayandırılarak jeotermal kuyularının deşarj etkileri her yönü ile araştırılmalıdır. Bu durum tarımsal açıdan sadece elementer kirlilik ya da bağıl nemdeki değişim ile tespit edilemez. Faunadaki değişim bölgenin yeni hastalık ve zararlar açısından kirlenmesine de neden olabilir. Bu nedenle multidisipliner çalışmalara önem verilmelidir.

Jeotermal enerjinin elektrik üretiminin dışında da kullanımı söz konusudur. Seracılık, kentin ısıtılması, sağlık vb. amaçlarda kullanımı gerçekleştirildiğinde üretimin katma değeri doğrudan Aydın iline kalmaktadır.  Bunlar göz ardı edilerek sadece elektrik enerjisinin üretimi için kullanım hedeflendiğinde ilimizin menfaati olmayacaktır. Halbuki ülkemiz de ilimizin de faydalanmasını sağlamalıyız.

Aydın İlinin jeotermal potansiyeli diğer hiçbir kenti ya da coğrafyayı örneklemeyecek kadar zengindir. Bu sebeple Aydın İlinde Jeotermal enerji şehrin en önemli önceliğidir. Bu sebeple çalışmayı yürütecek olan kişiler diğer çalışma ekiplerinde farklı olarak konuyu derinlemesine değerlendirmelidir.Jeotermal Aydın İlinin özelidir.Jeotermal kaynakların kullanımı sırasında çevreye ve ekonomiye olan etkilerini değerlendirmek için özel olarak program ve işleyiş oluşturulmalıdır. Yetkilendirilecek olan kişi ve kişiler denetleme ve takibat sistemini çalıştırmalı ve eksikleri var ise kapsamlarını geliştirebilecek şekilde çalışmalarını sürdürebilmelidir.

İlimizin vazgeçilmesi düşünülmeyecek konularının başında yer alan jeotermal ve tarım konusunda kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. İlimizde jeotermal kaynakların kullanılmasının toprağa, suya, havaya ve çevreye olan etkilerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için ulusal ve gerekirse uluslararası bilim çevrelerinden yararlanılarak tüm kuruluşlarla işbirliği yapılması; bu çalışmalara ilişkin her türlü ödemenin Aydın Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığından yapılmasının, bu husususa ilişkin 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmasının uygun olacağı mütalaa olunur. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Jeotermal ve Tarım Komisyonlarının Müşterek Görüşü; İlimizde faal olan jeotermal enerji santrallerinin kentimizde ve tarım alanlarına olan etkilerinin incelenmesi hususu komisyonumuzda incelenerek;

Büyük Menderes Havzası tarımsal potansiyeli bakımından Türkiye’nin önemli havzalarından birisidir. Havzanın bu gücü insan eli ile oluşturulabilecek bir yapı değildir. Germencikten, Buharkent’ e ve hatta şehrimizin sınırları ötesinde Pamukkale’ ye kadar uzanan bölgede yüksek potansiyele sahip jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Havzanın taşınmaz tarımsal değerinin yanı sıra jeotermal kaynaklardan da faydalanmak değerlendirilmelidir.Ancak, bu doğal kaynakların geliştirilmesi esnasında, havzadaki su ve toprak gibi diğer önemli doğal kaynakların zarar görmemesi için olumsuz çevresel etkilerin uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir.  Çünkü jeotermal suların içerisinde çeşitli elementler (bor v.b) yer almaktadır. Bu elementlerin su ve topraklarda fazla oranda bulunması, bu kaynakların sürdürebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bor toksititesinin bitkiler üzerinde öldürücü etkisi söz konusudur. Ayrıca topraktaki bulaşıklığının giderilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.Bu nedenle, Jeotermal santrallerin atık suları kesinlikle yüzey ve yer altı sularına deşarj edilmemeli, bu suların re-enjeksiyon yoluyla tekrar geri basılması olanakları araştırılmalıdır. Bu yöntem, jeotermal atık suların olumsuz çevresel etkilerinin ortadan kaldırılması, aynı zamanda jeotermal rezervuar basıncının korunması ve kapasitesinin sürdürülebilirliği bakımından en akılcı yol olarak düşünülmektedir.

Dünyanın en önemli kuru incir yetiştirilen bölgesinde bulunmaktayız. İncir ağacının meyve  kalitesini artırmak için daha yapmamız gerektiğini tam anlamıyla tespit edememiş iken,  dünyanın farklı bölgelerinde de çıkabilen bir enerji yöntemi için özel bir ürünün sonsuza dek kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Bu etkiler havanın bağıl neminin değişmesi ile dahi mümkün olabilir.

Tarımsal açıdan bakıldığında diğer beklenen ve öngörülemeyen etkilerinin araştırılması için bilimsel çalışmalar yapılmalı, bu çalışmalara destek sağlanmalı ve elde edilen bilimsel veriler üzerinden raporlama yapılmalıdır. Bilimsel bulgulara dayandırılarak jeotermal kuyularının deşarj etkileri her yönü ile araştırılmalıdır. Bu durum tarımsal açıdan sadece elementer kirlilik ya da bağıl nemdeki değişim ile tespit edilemez. Faunadaki değişim bölgenin yeni hastalık ve zararlar açısından kirlenmesine de neden olabilir. Bu nedenle multidisipliner çalışmalara önem verilmelidir.Jeotermal enerjinin elektrik üretiminin dışında da kullanımı söz konusudur. Seracılık, kentin ısıtılması, sağlık vb. amaçlarda kullanımı gerçekleştirildiğinde üretimin katma değeri doğrudan Aydın iline kalmaktadır.  Bunlar göz ardı edilerek sadece elektrik enerjisinin üretimi için kullanım hedeflendiğinde ilimizin menfaati olmayacaktır. Halbuki ülkemiz de ilimizin de faydalanmasını sağlamalıyız.

Aydın İlinin jeotermal potansiyeli diğer hiçbir kenti yada coğrafyayı örneklemeyecek kadar zengindir. Bu sebeple Aydın İlinde Jeotermal enerji şehrin en önemli önceliğidir. Bu sebeple  çalışmayı yürütecek olan kişiler diğer çalışma ekiplerinde farklı olarak konuyu derinlemesine değerlendirmelidir.Jeotermal Aydın İlinin özelidir.Jeotermal kaynakların kullanımı sırasında çevreye ve ekonomiye olan etkilerini değerlendirmek için özel olarak program ve işleyiş oluşturulmalıdır. Yetkilendirilecek olan kişi ve kişiler denetleme ve takibat sistemini çalıştırmalı ve eksikleri var ise kapsamlarını geliştirebilecek şekilde çalışmalarını sürdürebilmelidir.

Aydın İlimizin vazgeçilmesi düşünülmeyecek konularının başında yer alan jeotermal ve tarım konusunda kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. jeotermal enerji santrallerinin ilimize katkıları ve tarım alanlarına etkileri konusunda başta bilim çevreleri, Üniversiteler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tüm ilçe belediyelerimizle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyemizin organize edeceği bir sempozyum yapılmasının uygun olacağı mütalaa olunur. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

   Karar:İlimizde faal olan jeotermal enerji santrallerinin kentimize ve tarım alanlarına olan etkilerinin incelenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Tarım Komisyonu ve Jeotermal Komisyonu raporlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

İndirmek için tıklayınız

|