15.01.2015 Belediye Meclisi Kararları

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

15.01.2015

9

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli Ocak  Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

15.01.2015

10

Komisyon Raporu:

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde yer alan kısmen park kısmen konut kullanımlı 454 ada 35 parselde park alanının taşınması ve nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiMekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Uygulama İmar Planı başlıklı 24 üncü maddesinin (3) fıkrasında yer alan “ Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” Hükmüne göre 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerekmediği bununla birlikte 1/5000 ölçekli nazım imar planları hakkında yine aynı madde uyarınca yapma yaptırma ve onaylama yetkisi Büyükşehir Belediyesinde olduğu dikkate alınarak konu hakkında alınmış olan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.07.2014 tarih 8/221 sayılı kararının belediyesine iadesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar:

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde yer alan kısmen park kısmen konut kullanımlı 454 ada 35 parselde park alanının taşınması ve nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

15.01.2015

11

Komisyon Raporu:

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde 639 ada 4 parselde Adalızade Mezarlığı komşuluğunda yer alan, Maliye Hizmet Binası istinat duvarının dışında Maliye Hazinesi mülkiyetinde kalan 172 m2 büyüklüğündeki alanının, mezarlığın yetersiz kalması sebebi ile mezarlık alanına dahil edilmesine yönelik 18KI nolu paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına dair Kuşadası Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih 7/190 sayılı kararı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında  komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sözkonusu karar ile uygun bulunan imar planı değişikliği ile ilgili olarak ilgili kurum (Defterdarlık) görüşünün bulunmadığı, plan açıklama raporunun bulunmadığı, yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmediği, Plan İşlem Numarasının bulunmadığı ve imar planı değişikliğinin A grubu karneye sahip müellif tarafından hazırlanmadığı tespit edildiğinden Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.06.2014 tarih 7/190 sayılı kararının belediyesine iadesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar:

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 639 ada 4 parselde bulunan Adalızade Mezarlığı komşuluğunda yer alan, Maliye Hizmet Binası istinat duvarının dışında Maliye Hazinesi mülkiyetinde kalan alanının, mezarlığın yetersiz kalması sebebi ile mezarlık alanına dahil edilmesi amacı ile 18KI nolu paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

12

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisince 03.07.2014 tarih 8/225 sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğünün yol ve kavşak çalışmaları nedeni ile bağlantısı kesilen Ergene Sokağın karayoluna bağlantısının sağlanması amacı ile 18KIII paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Başkanlığının 23.05.2014 tarih 3896-11118 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Karayoluna yeni bir bağlantı yapılmasına dair hazırlanan imar planı değişikliğine dair Karayolları Bölge Müdürlüğünün olumlu görüşünün bulunmadığı,  imar planı teklifinin A grubu şehir plancısı müellif tarafından hazırlanmadığı tespit edilerek söz konusu kararın ilçe belediyesine iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası İlçesi Karayolları Bölge Müdürlüğünün yol ve kavşak çalışmaları nedeni ile bağlantısı kesilen Ergene Sokağın karayoluna bağlantısının sağlanması amacı ile 18KIII paftada yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

13

Komisyon Raporu:

Kuşadası İlçesi Değirmendere Mahallesinde, İstikbal Sokak (Eski Tesco yanı) için karayoluna bağlantı olacak şekilde 13 m. genişlikte araç yolu planlanmasına yönelik 17KI paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün olumlu görüşünün bulunmadığı, Plan İşlem numarasının bulunmadığı ve A grubu karneye sahip müellif tarafından hazırlanmadığı anlaşıldığından eksiklerin giderilmesi açısından söz konusu kararın ilçe belediyesine iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası İlçesi Değirmendere Mahallesinde, İstikbal Sokak (Eski Tesco yanı) için karayoluna bağlantı olacak şekilde 13 m. genişlikte araç yolu planlanmasına yönelik 17KI paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

14

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisince 07.05.2014 tarih 6/166 sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesi 14 L III ve 13 L II paftada karayoluna yeni bir bağlantı sağlanması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Başkanlığının 23.05.2014 tarih 3895-11117 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu kararın dosyada yer alan eksikliklerin giderilmesi açısından ilçe belediyesine iadesine komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar:

Kuşadası İlçesi 14 L III ve 13 L II paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

15

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisince 07.05.2014 tarih 6/164 sayılı karar ile uygun bulunan, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 193 ada 3 parselin kuzeyinde 778 ada 42 parselin güneyinde bulunan Minare Sokağın karayolu bağlantısı sağlamak amacıyla yaya yolundan taşıt yoluna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediyesi Başkanlığının 23.05.2014 tarih 3899-11121 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. İmar planı değişikliğine dair konu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün olumlu görüşünün bulunmadığı tespit edildiğinden Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 tarih 6/164 sayılı kararının ilçe belediyesine iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 193 ada 3 parselin kuzeyinde 778 ada 42 parselin güneyinde bulunan Minare Sokakta karayolu bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 19KIII paftada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

16

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih 6/163 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kuşadası İlçesi Türkmen (Cumhuriyet) Mahallesi Taksim Sokak 632 ada 60 parselin kuzeyinde 644 ada 3 parselin güneyinde bulunan karayolu bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Başkanlığının 23.05.2014 tarih 3900-11123 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. İmar planı değişikliğine dair konu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 tarih 6/164 sayılı kararının eksikliklerin giderilmesi açısından ilçe belediyesine iadesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar:

Kuşadası İlçesi Türkmen (Cumhuriyet) Mahallesi Taksim Sokak 632 ada 60 parselin kuzeyinde 644 ada 3 parselin güneyinde bulunan karayolu bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

17

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisince 07.05.2014 tarih 6/161 sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Taksim Sokak 926 ada 1 parsel ve 927 ada 1 parsellerin Gönülkent sitesi kuzeyindeki 402. Sokak ve Gazanfer Sokakların karayolu bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 19KIII paftası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kuşadası Belediye Başkanlığının 23.05.2014 tarih 3896-11118 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Yapılan incelemede konu hakkında Karayolları Bölge Müdürlüğünün “Gazanfer sokaktan mesafe yetersizliğinden dolayı yolumuza bağlantı verilmesi uygun değildir.” şeklinde görüşü bulunmasından dolayı kararın ilçe belediyesine iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Taksim Sokak 926 ada 1 parsel ve 927 ada 1 parsellerin Gönülkent sitesi kuzeyindeki 402. Sokak ve Gazanfer Sokakların karayolu bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 19KIII paftası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

18

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisince 07.05.2014 tarih 6/162 sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Mahallesi Sanayi Sitesi karşısı 992 ada 16 parsel ve 993 ada 10 parseller arasında karayolu bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 17K1 paftası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 23.05.2014 tarih 3902-11122 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Söz konusu kararın dosyada yer alan eksikliklerin giderilmesi açısından ilçe belediyesine iadesine komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar:

Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Mahallesi Sanayi Sitesi karşısı 992 ada 16 parsel ve 993 ada 10 parseller arasında karayolu bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 17KI paftası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

19

Komisyon Raporu:

Aydın, Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesinde Davutlar Yolu ile Soğucak Yolu kavşağının bulunduğu mevkide ve Davutlar Yoluna cepheli 245 numaralı parselde tercihli kullanım ticaret ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi Belediyemize sunulmuştur. İmar planı değişikliğine dair konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede talep edilen PİN NİP:8761,1 numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’na ait Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun olmadığı gerekçesi ile reddi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesinde Davutlar Yolu ile Soğucak Yolu kavşağının bulunduğu mevkide ve Davutlar Yoluna cepheli 245 numaralı parselde tercihli kullanım ticaret ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin PİN NİP:8761,1 numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

20

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih 6/168 sayılı kararı ile uygun bulunan, Türkmen (Cumhuriyet) Mahallesinde yer alan, tapuda 890 ada 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Kuşadası Belediyesine ait Adalızade Mezarlığı ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanmış olan öneri niteliğindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kuşadası Belediyesinin 23.05.2014 tarih 3898-1120 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. İmar planı değişikliğine dair konu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede PİN NİP 3266,4 numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında İlçe Belediyesi tarafından karar alınmış olması gerekçesi ile değişikliğe ilişkin meclis kararının belediyesine iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası İlçesi Türkmen (Cumhuriyet) Mahallesinde yer alan, tapuda 890 ada 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Kuşadası Belediyesine ait Adalızade Mezarlığı ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanmış olan öneri niteliğindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

21

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediye Meclisince 03.07.2014 tarihinde 8/220 sayılı karar ile uygun bulunan, Türkmen Mahallesinde tapunun 409 ada 4 parselinde kayıtlı taşınmazın Kuşadası Belediyesi mevcut nazım imar planında konut alanı olan kısmında Otel + Spor Tesisi + Kreş alanı yapılmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kuşadası Belediyesinin 14.07.2014 tarih 15978 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. İmar planı değişikliğine dair konu Meclis’in 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede ilgili belediye meclisi kararının PİN: NİP 3266,5 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği konusu olduğu ve plan değişikliğine ilişkin diğer parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından kararın ilçe belediyesine iadesi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Karar:

Türkmen Mahallesinde tapunun 409 ada 4 parselinde kayıtlı taşınmazın Kuşadası Belediyesi mevcut nazım imar planında konut alanı olan kısmında Otel + Spor Tesisi + Kreş alanı yapılmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

22

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarih 100 sayılı kararı ile onaylanan Rüzgar Enerji Santraline ilişkin NİP- 4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisince 02.12.2014 tarih 383 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP- 7798 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kuşadası Belediyesinin 11.12.2014 tarih 6472-3078 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih 383 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-7798 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi planda gösterilen taşıt izinin 6mt olarak işlenmesi ile tadilen oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Rüzgar Enerji Santraline ilişkin PİN: NİP 4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisince 02.12.2014 tarih 383 sayılı kararı ile uygun bulunan PİN:UİP 7798 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

23

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Egemenlik Bulvarı üzerinde 17LII paftada, uygulama imar planında park olarak gösterilen alan üzerinde 36 m2 lik trafo yapılması yönünde Efeler Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-2130,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli oturumda  komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Egemenlik Bulvarı üzerinde 17LII paftada, yeralan park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-2130,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi plan müellifinin yetersiz müellif grubunda bulunmasından dolayı uygun bulunmamış olup kararın oybirliği ile iadesine karar verilmiştir.

Karar:

Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Egemenlik Bulvarı üzerinde 17LII paftada, yeralan park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-2130,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

24

Komisyon Raporu:

Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.’nin, Aydın İli, Efeler İlçesi Fatih Mahallesinde Halide Edip Caddesi üzerinde bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında oyun alanı gösterilmiş alan üzerinde 25 m2 büyüklüğünde Doğal Gaz Regülatör İstasyonu  yapılmak üzere  UİP-2129,4 PİN İşlem No’lu 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih 75 sayılı kararı ile onaylanmış ve söz konusu kararda sehven UİP numarası, alan büyüklüğü ve kullanım amacına yönelik ifade hataları olduğundan yine Efeler Belediyesi Meclisinin 04.12.2014 tarih 177 sayılı karar ile söz konusu karar tashih edilmiştir. Doğalgaz Regülatör alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu 13.01.2015 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Fatih Mahallesi, Halide Edip Caddesi üzerindeki oyun alanı üzerinde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP-2129,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Fatih Mahallesi, Halide Edip Caddesi üzerindeki oyun alanı üzerinde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP-2129,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

25

Komisyon Raporu:

Aydın İli, Efeler İlçesi Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesinde yeralan tapuda 18JII pafta 2345 ada 1 parselde kayıtlı 2966.11 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu konut adasının plan şartlarının Yençok=9( 3 kat) 3 adet kitleden TAKS/KAKS= 0,35/ 1,45 Yençok= 15,50m. (5 kat) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 120 sayılı kararıyla uygun bulunup Efeler Belediyesinin 28.10.2014 tarih 4422-6031 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 120 sayılı kararıyla uygun görülen UİP-  2129,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesinde tapunun 18JII pafta 2345 ada 1 parsel nolu 2966.11 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu konut adasında UİP- 2129,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

26

Komisyon Raporu:

Aydın İli, Efeler İlçesi Güzelhisar (A. Menderes) Mahallesinde tapunun 17LIV pafta 2277 ada 1 parsel nolu 532.05 m2 yüzölçümlü, 2 parsel nolu 540.07 m2 yüzölçümlü, 3 parsel nolu 540.07 m2 yüzölçümlü, 4 parsel nolu 642.65 m2 yüzölçümlü, 5 parsel nolu 680.72 m2 yüzölçümlü, 6 parsel nolu 540.06 m2 yüzölçümlü, 7 parsel nolu 540.06 m2 yüzölçümlü, 8 parsel nolu 532.04 m2 yüzölçümlü taşınmazların bulunduğu konut adasının yapılaşma koşullarının Yençok=9 (3 kat) 4 adet kitleden, TAKS/KAKS= 0,22/1,30 Yençok= 18.50 ( 6 kat) yapılaşma koşullarına dönüştürülmesine ilişkin UİP- 2130,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 126 sayılı kararı ile uygun bulunup Efeler Belediyesinin 28.10.2014 tarih 4425-6034 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 126 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediyesine sunulan UİP- 2130,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftasının normlara uygun olmadığı görülerek talebin ilçe belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Güzelhisar (A. Menderes) Mahallesinde tapunun 17LIV pafta 2277 ada 1 parsel nolu 532.05 m2 yüzölçümlü, 2 parsel nolu 540.07 m2 yüzölçümlü, 3 parsel nolu 540.07 m2 yüzölçümlü, 4 parsel nolu 642.65 m2 yüzölçümlü, 5 parsel nolu 680.72 m2 yüzölçümlü, 6 parsel nolu 540.06 m2 yüzölçümlü, 7 parsel nolu 540.06 m2 yüzölçümlü, 8 parsel nolu 532.04 m2 yüzölçümlü taşınmazların bulunduğu konut adasında UİP 2130,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

27

Komisyon Raporu:

Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 119 sayılı kararı ile uygun bulunan, Efeler İlçesi Ata Mahallesinde tapunun 142 pafta 1836 numarada kayıtlı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parselleri bulunan konut adası ile 2006 numarada kayıtlı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parselleri bulunan konut adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu Efeler Belediyesinin 28.10.2014 tarih 4421-6030 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. İmar planı değişikliğine dair konu Meclis’in 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 119 sayılı kararı ile uygun bulunan 2006 ve 1836 numaralı adaların B-3 plan şartlı konut alanının TAKS, KAKS ve Y ençok plan şartlarına dönüştürülmesine dair UİP: 2130,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Ata Mahallesinde tapunun 142 pafta 1836 numarada kayıtlı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parselleri bulunan konut adası ile 2006 numarada kayıtlı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parselleri bulunan konut adasında UİP 2130,2 PİN işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

28

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesinde tapunun 18J-II pafta, 2334 ada 2 parselde kayıtlı, 2336,19m2 yüzölçümlü, taşınmaza ilişkin hazırlanan UİP-2129,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 24.11.2014 tarih ve 5217-6830 sayılı yazı ile  Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Az yoğunluklu” gelişme konut alanında” kalmaktadır. Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 18.00x32.00 m ölçülerinde, Yençok=9.00m (üç kat) iki adet kitle nizam konut alanı bulunmaktadır. Parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde TAKS/KAKS=0.30/1.56 ve Yençok=27.50 (9 kat) yapılaşma koşulu önerilmiştir. Söz konusu plan değişikliği 13.01.2015 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi'nin 06.11.2014 tarih ve 154 sayılı kararıyla uygun bulunan kitle nizam Yençok=9.00m plan şartının, TAKS/KAKS 0,30/1,56  YEnçok=27.50 (9 kat) şartına dönüştürülmesi hakkında önerilen kat yüksekliğinin, çevre alanda imar planında yoğunlukla 3 kat bulunduğu bazı alanlarda 5 kat olduğu görülerek bölgede görsel özelliklerde ritm ve uyumun bozulduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle 2334 ada 2 parselde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılanma şartlarının geçerliliği uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesinde tapunun 18J-II pafta, 2334 ada 2 parselde kayıtlı, 2336,19m2 yüzölçümlü, taşınmaza ilişkin hazırlanan UİP-2129,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

29

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 17L2 pafta 6367 ada 1 parsel nolu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Efeler Belediye Başkanlığının 28.10.2014 tarih 4423-6032 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Bu plan teklifi ve ilgili karar 08.01.2015 tarih 9 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile güncellenmiş ve Efeler Belediye Başkanlığının 09.01.2015 tarih 174-226 sayılı yazı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir. 17L2 pafta 6367 ada 1 parselin plan şartları mevcut imar planında Yençok:12m(4KAT) iken TAKS/KAKS: 0.60/1.72 Yençok:26.50m şartına dönüştürülmesine dair PİN:UİP-2130,1 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mevcut imar planına göre çevre yapılanma şartlarındaki kat yüksekliği geneline uymadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 6367 ada 1 parselde yürürlükte olan 1/1000 uygulama imar planı yapılanma şartlarının geçerliliği uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 17L2 pafta 6367 ada 1 parsel nolu alana ilişkin hazırlanan PİN:UİP-2130,1 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

30

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 20J4 pafta 2395 ada 1 parsel nolu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Efeler Belediye Başkanlığının 28.10.2014 tarih 4427-6036 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Mevcut imar planında Yençok:9.00m(3 kat) kitleli konut alanının TAKS/KAKS: 0.23/1.14 Yençok:15.00m (7 kat) şartına dönüştürülmesine dair PİN:UİP-2129,12 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin mevcut imar planındaki çevre alandaki kat yüksekliği şartlarına uymadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 2395 ada 1 parselde yürürlükte olan 1/1000 uygulama imar planı plan şartlarının geçerliliği uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 20J4 pafta 2395 ada 1 parsel nolu alana ilişkin hazırlanan UİP-2129,12 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

31

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19 K-I pafta 947 ada 17 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Efeler Belediye Başkanlığının 28.10.2014 tarih 4428-6037 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur.947 ada 17 numaralı parsel 1/1000 ölçekli meri imar planında konut alanında kalmakta olup ön bahçe mesafesi ve yan bahçe mesafesi 3m arka bahçe mesafesi ise kuzey kısmı 3m güney kısmı 5m olacak şekilde kitle h=12 plan şartlı kitle öngörülmüştür.  Efeler Belediyesi tarafından uygun görülerek tarafımıza gönderilen UİP-2129,11 işlem numaralı, 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ise 17 parsele öngörülen kitlenin ön ve yan bahçe mesafeleri ile yükseklik şartı değiştirilmeden arka bahçe mesafesinin 5m olduğu kısım 3 m ye düşürülerek kitle belirlenmiş ve TAKS/KAKS= 0.50/2.00 öngörülmüştür. Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan, UİP:2129,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 13.01.2015 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak, tarafımızca incelenmiş olup;  aynı parsel üzerinde iki farklı plan şartının bulunmasının uygun olmaması sebebi ile TAKS/KAKS=0.50/2.00 plan şartının kaldırılarak, 17 parselin her cephesinden 3 m bahçe mesafesi olan kitle belirlenerek tadilen onaylanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19 K-I pafta 947 ada 17 numaralı parsel için hazırlanan UİP:2129,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

32

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 20I-III pafta 2417 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 125 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Efeler Belediye Başkanlığının 28.10.2014 tarih 4426-6035 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur.2417 ada 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında yer almaktadır. 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerden oluşan 2417 ada 1/1000 ölçekli meri imar planında taşıt yoluna bakan cephelerden 5m, yaya yoluna bakan cepheden 3m bahçe mesafesi olan,  h=9 plan şartlı altı (6) adet kitle, 12 adet parsel öngörülen konut adası niteliği taşımaktadır. Efeler Belediyesi tarafından uygun görülerek tarafımıza gönderilen UİP-2129,13 işlem numaralı, 1/1000 plan değişikliğinde ise konut adası içerisinde, yola bakan tüm cephelerden 5m bahçe mesafesi olan YEnçok=15 m 4 adet kitle ve TAKS=0.23, KAKS=1.14 öngörülmüştür.Söz konusu plan değişikliği 13.01.2015 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Meşrutiyet Mahallesi 2417 adaya ait imar planı değişikliğine konu alanın civarının üç kat planlı olduğu, mevcut imar planında üç kat olan yükseklik şartının, beş kat olarak değiştirilmesi halinde, mevcut imar planına göre çevre yapılanma koşullarının kat yüksekliklerine uymayacağı görülmüştür.Bu nedenle 2417 ada 1,2,3,4,5 parsellerde yürürlükte olan 1/1000 uygulama imar planı yapılanma şartlarının geçerliliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 20I-III pafta 2417 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanan UİP:2129,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

33

Komisyon Raporu:

Aydın İli, Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 17 L-II pafta 2467 ada 1 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 124 sayılı kararıyla uygun bulunup Efeler Belediyesinin 28.10.2014 tarih 4424-6033 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih 124 sayılı kararıyla uygun görülen PİN: UİP 2130,7 numaralı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yoğunluk artışına sebep olabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle 2467 ada 1 parselde yürürlükte olan 1/1000 uygulama imar planı yapılanma şartlarının geçerliliği uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 17 L-II pafta 2467 ada 1 numaralı parsel için hazırlanan UİP:2130,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

34

Komisyon Raporu:

Aydın, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan tapuda 20J-IV pafta, 2306 ada, 29 ve 30 parsellerde kayıtlı taşınmazlar mevcut nazım imar planında düşük yoğunlukla gelişme konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Parsel maliklerinin belediyemize müracaat ederek düşük yoğunluklu gelişme konut alanı park ve ticaret alanı kullanımlarına yönelik NİP- 5946,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği incelendiğinde, tadilat sınırına giren 5, 25, 26, 31, 33, 34, 45 ve 55 numaralı parseller ait bilgi, belge ve muvaffak atların olmadığı tespit edilmiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Planların Sunulması başlığı altındaki 31. maddesinin 4’üncü bendinde  “ İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan,  malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın  %20’sini aşmaması şartı aranır.” denilmektedir. Ayrıca bilgi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelendiğinde, 3055m2’lik bir inşaat alanı artışının olduğu da tespit edilmiştir. 2306 ada, 29 ve 30 nolu parsellerdeki plan değişikliğinde muvafakat name eksikliği ve yoğunluk artışı olduğundan NİP-5946,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.

Karar:

Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde tapunun 20J-IV pafta, 2306 ada, 29 ve 30 parsellerde NİP-5946,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

35

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, Kepez Mevkiinde yeralan tapuda 754 ada 94 ve 95 parsellerde kayıtlı taşınmazların maliklerinin vekili tarafından 09.10.2014 tarihinde parsellere ilişkin yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı ve park amaçlı NİP- 8747 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi belediyemize sunulmuştur. Söz konusu alan, 2003 yılında onaylanan ADÜ Kampüs Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında park olarak planlanmış ve 2012 yılında Tralleis Antik Kentinin yeniden belirlenen sit sınırlarına göre 3. Derece arkeolojik sit alanı dışında bırakılmış ve sit sınırı dışına çıkarılan alan plansız olarak kalmıştır. Söz konusu plan değişikliği 13.01.2015 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiş; 754 ada 94 ve 95 parseller için hazırlanan NİP- 8747 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin bütüncül değerlendirilmesi uygun görülerek, talebin reddi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Kepez Mevkiinde 754 ada 94 ve 95 parsellere ilişkin NİP- 8747 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

36

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde bulunan tapuda 222 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz,  Tabakhane Deresi kenarında Egemenlik Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi ve 44. Sokak arasında kalmaktadır.  Mevcutta minibüs santral garajı, nikah salonu ve pazar yeri olarak kullanılan bu alanın kullanım ihtiyacı minibüslerin yeni yapılan otogar alanına taşınması ile ortadan kalkmış olup bakımsız hale gelen tesisin yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Parselin bulunduğu alanının kullanım türü mevcut nazım imar planında “Belediye Kapalı Otopark”, mevcut uygulama imar planında ise “Belediye Kapalı Otopark ve Öbür Kullanım Yapısı” şeklinde belirlenmiştir. Bu kullanım türü ile alan içerisinde yapılacak tesislere ilişkin net bir tanım sunulmadığından, mevcut imar planı, kullanım ömrü dolmuş ve atıl vaziyette kalan tesislerin yenilenmesine imkan vermemekte olup, alanda imar planı değişikliği ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Zafer Mahallesinde 222 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8757,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve TAKS/KAKS = 0,70/3.50, Yençok= Serbest yapılanma şartlarına sahip UİP- 2128,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alınmak üzere komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Zafer Mahallesinde 222 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8757,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile UİP- 2128,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

37

Komisyon Raporu:

Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi Torlak Mevkiinde bulunan 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 adaları içeren bölgede 14.11.2014 tarih ve 167 sayılı Kararı ile onanan NİP-5953,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2012/1950 Esas davası incelendiğinde Davacı tarafın itiraz eden Nurettin Yavuz olduğu ve davayı kazanarak, davanın Karar No:2014/172 ile sonuçlandığı görülmektedir. Mahkeme kararının 2012/196 sayılı plan değişikliği esasında olduğu ve 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 adaları içeren bölgeyi kapsadığı görülmektedir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 2014/167 sayılı kararı ile onanan imar planının Mahkeme kararında belirtilen bölgeyi kapsadığı, kentin tamamında revizyon yapmanın mahkeme kararı ile uyuşmadığı görülmektedir. Bölgenin de 22.03.2013 tarihli zemin etüd raporu bulunduğu görülmektedir. Bu gerekçeler ile 14.11.2014 tarih 167 sayılı karar ile onanan NİP-5953,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına 29.12.2014 tarihinde yapılan itiraz komisyonumuzca uygun görülmeyerek ret edilmiştir.

Karar:

     Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi Torlak Mevkiinde bulunan 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 adaları içeren bölgede 14.11.2014 tarih ve 167 sayılı Kararı ile onanan NİP-5953,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

38

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde bulunan tapuda 720 ada 187 parselde kayıtlı taşınmazın Resmi Kurum (Adliye) alanından  spor alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi konusu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli oturumda  Vedat EGE  ve Barış ALTINTAŞ tarafından verilen önerge ile meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 720 ada 187 parsel mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı (Adliye Sarayı) olarak planlanmıştır.  Mevcut imar planında resmi kurum (adliye) iken bu alanının adliye alanı olarak kullanılamayacağı kurum görüşü ile bildirildiğinden bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında Spor Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak kullanım değişikliği yapılması  ile ilgili NİP- 5946,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-2129,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

     Efeler ilçesi kuzeyinde Kemer Mahallesi Çakırlar Kuyusu mevkiinde yer alan tapunun 720 ada 187 parseline ilişkin hazırlanan Resmi Kurum (Adliye) alanından alınan spor alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP- 5946,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-2129,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyeleri Ümmet AKIN ve Gürşat KALE’ nin red oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla ile karar verildi.

15.01.2015

39

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Efeler) Mahallesinde, tapunun 592 ada 13 parselinde kayıtlı Maliye Hazinesine ait taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsis edildiğini ve tahsis amacına yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aydın İli Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliği Hizmet Binaları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve 112 ASHİ olarak kullanılacağından bahisle söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Alanı olarak plan değişikliğinin yapılmasına dair Aydın Sağlık Müdürlüğü talebi 09.12.2014 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Efeler Mahallesinde yeralan 592 ada, 13 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanından “Sağlık Alanı” na dönüştürülmesine ilişkin NİP-5946,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi, Efeler Mahallesinde yeralan 592 ada, 13 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanından “Sağlık Alanı” na dönüştürülmesine ilişkin NİP-5946,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

40

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 18 L-IV pafta 2195 ada 1 numaralı mülkiyetinin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 3573.86 m2 'lik parsel meri imar planında Yönetim Merkezi - Belediye Hizmet Alanında kalmakta olup; halihazırda yerinde atıl durumda daha önce alışveriş merkezi olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Bu sebeple mülkiyeti¬¬ Büyükşehir Belediyesine ait 2195 ada 1 numaralı parsel üzerinde hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve Belediyeye ait mülkiyetin daha fonksiyonel kullanılabilmesini sağlamak için revizyon imar planındaki ticari fonksiyonu esas alınarak 2195 ada 1 parselin ticaret alanı olarak belirlenip belirlenemeyeceği yönündeki imar planı değişikliği konusu 13.01.2015 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı'ndan, Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin NİP- 5953,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve Nazım İmar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da ticaret alanına dönüştürülmesi TAKS=0.60, YEnçok=40.50 (12 kat) plan şartı öngörülmesine ilişkin PİN: UİP 2131,3 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı'ndan, Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin NİP- 5953,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve Nazım İmar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da ticaret alanına dönüştürülmesi TAKS=0.60, YEnçok=40.50 (12 kat) plan şartı öngörülmesine ilişkin PİN: UİP 2131,3 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Ümmet AKIN’ın red oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

41

Komisyon Raporu:

Aydın İli, Didim İlçesi Çamlık Mahallesi M18b11c4a paftada mevcut imar planında ticaret alanı olarak belirlenen 1277 ada 3 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin PİN: UİP 4673,1 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih 103 sayılı kararıyla uygun bulunup Didim Belediyesinin 01.10.2014 tarih 2258  sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Çamlık Mahallesi, 1277ada, 3 parselde trafo alanı belirlenmesine dair UİP - 4673,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinde taşınmaz maliki/maliklerinin muvafakatı bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu kararın ilçe belediyesine iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Didim ilçesi Çamlık Mahallesi M18b11c4a pafta 1277 ada 3 parselde trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

42

Komisyon Raporu:

Aydın – Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın-İzmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parsellerde Organize Tarım (Tarım ve Hayvancılık Tesisi) ve Teknik Altyapı Alanı amaçlı NİP: 6674 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Germencik Belediyesi tarafından belediyemize sunulmuştur. Plan teklifi Meclis’in 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edildiği, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde hazırlanmış olan Organize Tarım Alanı amaçlı nazım imar planı teklifi yerinde incelenmiş ve ön değerlendirme yapılmıştır. Detaylı incelemenin yapılması için konunun Şubat ayı meclisine bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar:

Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içinde Aydın-İzmir Karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335, 3336 parseller üzerinde Organize Tarım Alanı ( Tarım ve Hayvancılık Tesisi ) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili Tarım Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

43

Komisyon Raporu:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.08.2014 tarih 100 sayılı kararı ile onaylanan Rüzgar Enerji Santraline ilişkin NİP – 4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan ve Germencik Belediye Meclisince 01.12.2014 tarih 96 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP- 7346 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Germencik Belediyesinin 11.12.2014 tarih 1695-4885 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir.Germencik Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih 96 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP -7346 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi planda gösterilen taşıt izinin 6mt olarak işlenmesi ile tadilen oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Germencik Belediye Meclisi’nin 01.12.2014 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan (RES) Rüzgar Enerjisi Santral alanına ilişkin UİP -7346 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

44

Komisyon Raporu:

Karacasu İlçesi, Yenice Mahallesi 3826 ve 3829 parseller için önerilen 1/1000 ölçekli plan değişikliğine dair mülga Yenice Belediye Meclisi'nin 07.02.2014 tarih 3 sayılı kararı Karacasu Belediye Meclisinde görüşülmüş sonucunda Aydın Büyükşehir Belediyesinden gelecek görüş doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiş olup Karacasu Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih 63 sayılı kararı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Akaryakıt satış istasyonunun büyütülerek bitişiğinde bulunan yol ve turizm tesis alanının da değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği için Karacasu Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih 63 sayılı kararında, Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması kararı alındığı, bu kararın 5216 Sayılı Kanun’un 7. Maddesine uygun olmadığı, ayrıca imar planı değişikliği teklifinin kurum görüşlerinin olmadığı, değişiklikten etkilenen diğer parsellerin mauvafakatlarının olmadığı, asgari mesafe şartıyla ilgili inceleme yapılmadığı, PİN numarası olmadığı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının da olmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle Karacasu Belediye Meclisi’nin 06.06.2014 tarih 63 sayılı kararının ilçesine iadesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar:

Karacasu Yenice Mahallesi 3826 ve 3829 parseller için önerilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.01.2015

45

Komisyon Raporu:

Karacasu İlçesi, Yenice Mahallesi 3832 ve 3828 parsellerde Akaryakıt +LPG+Turizm ve Dinlenme Tesisi yapılmak üzere imar planına dahil edilmesi talebine dair Karacasu Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih 64 sayılı kararında Aydın Büyükşehir Belediyesinden gelecek görüş doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiş olup söz konusu Karacasu İlçe Belediye Meclis Kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Söz konusu dosya içeriğinde teklif niteliğinde müellif tarafından imzalanmış 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı ve açıklama raporu bulunmadığı, söz konusu karar ile görüş talep edilmiş olduğu  bu nedenle  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi kapsamında alınmış karar olmadığı tespit edilerek kararın ilçe belediyesine iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

  Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi 39 pafta 3832,3828 parsellerde akaryakıt+LPG+turizm ve dinlenme tesisi alanına ilişkin ilave imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Gürşat KALE'nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

15.01.2015

46

Komisyon Raporu:

İlimiz Karpuzlu İlçesi Tütünlük Mahallesinde Karpuzlu Belediyesi mülkiyetinde olan 3736 ve maliye hazinesine kayıtlı 3530 parsellerde spor alanından otogar ve toptan ticaret alanına ve Tepe Mahallesi Karpuzlu Belediyesi mülkiyetinde olup Aydın Büyükşehir Belediyesine devrolunan 3694 parselde konut alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisine Tuğrul OZAN’ın önergesi ile sunulmuş ve gündeme alınmıştır. 13.01.2015 tarihinde komisyonumuza havale edilen NİP-8805,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi incelenmiştir Aydın İli Karpuzlu İlçesi Tütünlük Mahallesi 3736 ve 3530 parselde spor alanından Otogar ve toptan ticaret alanına, Tepe Mahallesi 3694 parselin konut alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi; 3694 parselin konut alanından spor alanına dönüştürülmesi uygun olmakla birlikte, 3530 parselin maliye hazinesine kayıtlı olması ve mal müdürlüğünün görüş vermemesi üzerine mevcut imar planlarında yer aldığı şekilde spor alanı kullanımı ile korunması ve onama sınırının dışına çıkartılması, Otogara dönüştürülen 3736 parselin kuzeyde parsel sınırına kadar otogar kullanımına alınması ve doğu sınırının karayolları kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesine ilişkin NİP- 8805,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar:

  Karpuzlu ilçesi Tütünlük Mahallesi 3736 parsel ve Tepe Mahallesi 3694 parsele ilişkin NİP-8805,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyeleri Gürşat KALE'nin çekimser, Mustafa BAŞÇI ve Ümmet AKIN'ın red oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

15.01.2015

47

Komisyon Raporu:

İlimiz Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesinde bulunan ve 30.10.2002 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında görünen toptancı hali ile park arasında kalan yol 7 metre genişliğinde iken söz konusu park için %45’i iller bankası ve %55’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere tip park projeleri ve uygulamaları kapsamında 3 dönümlük park yapımı işi ihale edilmiş olup 3 dönümlük park yeri İller Bankasına yer teslimi yapılmıştır. Ancak 10.02.2014 tarihinde yapılan revizyon imar planı hazırlanırken söz konusu park ile toptancı hali arasında kalan imar yolu 20 metre genişliğine çıkarıldığından park alanı 2 dönüme düşmüş ve yeniden değişiklik yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında Osman Yıldırımkaya ve Mustafa Kırcalı tarafından verilen önerge ile söz konusu plan değişikliği teklifi meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olup incelenmiştir.Hisar Mahallesinde Toptancı Hali ile Park alanı arasında kalan 20 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesine ilişkin NİP-8807,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.

Karar:

Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesinde Toptancı Hali ile Park alanı arasında kalan 20 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesine ilişkin NİP-8807,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Gürşat KALE'nin çekimser, Ümmet AKIN'ın red oylarına karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

15.01.2015

48

Komisyon Raporu:

Aydın İli Koçarlı İlçesi içinde Aydın İl Genel Meclisi tarafından 06.02.2014 tarih ve 102 sayı ile uygun bulunan ve Aydın Valiliği tarafından onaylanarak 20.03.2014 tarihinde imar planları askından indirilen EPDK nin 18.08.2011 tarih 3382-13 sayılı kararı doğrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansı almış Bağarası RES projesine ilave edilmesi düşünülen 4 adet türbin alanını kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planları lisans sahibi kuruluşun 06.01.2005 tarih 2015-01/03 sayılı yazısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlave türbin alanları ile ilgili kurum görüşlerinin ve dosyaya ilişkin eksik olduğu tespit edilen diğer bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde incelenebileceğinden PİN:NİP 8795,1 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmemiştir.

Karar:

   Koçarlı ilçesi Bağarası RES Projesine ilave edilmesi düşünülen 4 adet türbin alanına ilişkin NİP 8795,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE'nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

15.01.2015

49

Komisyon Raporu:

İlimiz Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan yaklaşık 11700 m2 alan büyüklüğündeki Cumhuriyet Parkının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olup incelenmiştir.Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesine göre alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2014 tarih 28 sayılı kararı kapsamında belediyemiz yetki ve görev alanı dahilinde olan Cumhuriyet Parkının mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve uygulama imar planındaki “park” kullanımının, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde tanımlanmış olan “Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0,05) i, kat adedi 2’yi, asma katlı yapılarda (9.30) m.yi, asma katsız yapılarda (8,30) m.yi geçemez.” Koşullarına tabi “Rekreasyon Alanı”na dönüştürülerek, Yönetmelik hükmü çerçevesinde alanın hizmet vereceği faaliyet türlerinin çeşidinin arttırılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili PİN: NİP 5914,2 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve PİN: UİP 8226,2 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Nazilli ilçesi Cumhuriyet Parkının NİP:5914,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve UİP:8226,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE'nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

15.01.2015

50

Komisyon Raporu:

İlimiz Nazilli İlçesi, Bozyurt Mahallesi, Çınarlı mevkiinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 22900m2 yüzölçümlü, 484 parselde kayıtlı taşınmaz; Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 16.10.2014 tarih ve 134 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım ilave imar planı ile spor alanı olarak onaylanmıştır. Parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Nazilli Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanıp Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 30.12.2014 tarih ve 4940 sayılı yazıları ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2015 tarihli oturumda komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Nazilli Bozyurt Mahallesi 484 parselin “açık ve kapalı spor tesisi alanı” olarak planlanmasına ilişkin PİN:UİP 8226,1 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karar:

Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi 484 parselde kayıtlı taşınmazın “Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin UİP 8226,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE'NİN çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

15.01.2015

51

Komisyon Raporu:

Aydın - Nazilli ilçesi sınırları ile İzmir-Kiraz ilçesinin bir kısmında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 21.07.2011 tarih ve EÜ/3330-6/2013 sayılı yazısı ile “Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Lisansı (RES)” lisansı alan, Kirazlı RES projesi bulunmaktadır. Projeye İlişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediyesinin 14.10.2014 tarihli toplantısında gündeme alınıp İmar komisyonunca değerlendirilmiş ve 16.10.2014 tarih 138 sayılı meclis kararı ile eksik kurum görüşleri, plan içerisindeki tanımsız alanlar ve plan dosyasındaki tutarsızlıklardan dolayı reddedilmiştir. Bu eksiklikler göz önüne alınarak yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 19.12.2014 tarihinde yeniden Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kirazlı RES projesinin ilimiz sınırları içinde kalan alana ait PİN: NİP 8799 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

Karar:

Kirazlı RES projesinin ilimiz sınırları içinde kalan alana ait  NİP 8799 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

52

Komisyon Raporu:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.08.2014 tarih 100 sayılı kararı ile onaylanan Rüzgar Enerji Santraline ilişkin NİP- 4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan ve Söke Belediye Meclisince 07.11.2014 tarih 2014/11-188 sayılı kararı ile uygun bulunan PİN:UİP 887,9 1/1000 ölçekli uygulama imar planı anılan Belediyenin  01.12.2014 tarih 310-99-1831-201418767 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuştur. Söz konusu dosyada PİN numarasının hatalı olması ve meclis kararında da hatalı bir şekilde geçmesinden dolayı, PİN numarasının düzeltilmesi ve meclis kararının değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söke Belediye Meclisinin 02.01.2015 tarihli toplantısında 2015/1-10 sayılı karar ile PİN düzeltilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UİP -8077 plan işlem numarası ile yeniden onaylanmış ve 09.01.2015 tarih 310-99-39-2014187767 sayılı yazıları ile Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Söke Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarih 2014/11-188 sayılı belediye meclis kararı ile uygun bulunmuş olup, 02.01.2015 tarih 2015/1-10 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı ile yenilenen ve  09.01.2015 tarih 310-99-39-2014187767 sayılı yazı ile Belediyemize sunulan UİP- 8077 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi planda gösterilen taşıt izinin 6mt olarak işlenmesi ile tadilen oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Söke Belediye Meclisi’nin 07.11.2014 tarih ve 11-188 sayılı kararı ile uygun bulunan, 02.01.2015 tarih ve 1-10 sayılı Meclis kararı ile yenilenen RES Rüzgar Enerjisi Santral alanına ilişkin UİP -8077 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

53

Komisyon Raporu:

Sazlı Mah. 121 ada 2 nolu parsel için PİN-NİP:3256 plan işlem numarası ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, 16.07.2014 tarih, 66 sayılı kararı ile konutdışı kentsel çalışma alanı ve tarımsal niteliği korunacak alan amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı onanmıştır. Söke Belediyesi Sazlı Mahallesi 121 ada 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 07.11.2014 tarih,  2014/11-187 sayılı kararlarına istinaden uygun bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne sunmuşlardır. Ancak anılan meclis kararında imar planının PİN-UİP sayısının hatalı olduğu tespit edildiğinden söz konusu imar planı Söke Belediye Meclisi'nce tekrar görüşülmüştür. Sazlı Mahallesi 121 ada 2 nolu parselin ticaret alanı ve tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenmesine ilişkin Söke Belediye Meclisi'nce PİN-NİP=8211 işlem numarası ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 02.01.2015 tarih 2015/1-13 sayılı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmuştur. Söz konusu imar planı Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2015 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiş olup; Söke Sazlı Mahallesi 121 ada 2 nolu parsel için Söke Belediye Meclisi tarafından 02.01.2015 tarih, 2015/1-13 sayılı kararı ile UİP=8211 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Söke Sazlı Mahallesi 121 ada 2 nolu parsel için Söke Belediye Meclisi tarafından 02.01.2015 tarih, 2015/1-13 sayılı kararı ile UİP=8211 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE’ nin  çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

54

Komisyon Raporu:

6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarının İl sınırı olması sebebi ile mahalleye dönüşen nüfusu 5000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde imar planları yapılıncaya kadar ilçe belediyelerince yapılacak imara ilişkin uygulamalarda dikkate alınacak usul ve esasların belirlenmesi hususunda inceleme yapılması Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihinde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

            Bu kapsamda kırsal yerleşim özelliği devam eden yerleşim alanlarında yapılacak imara ilişkin uygulamalarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan 09.01.2015 tarih ve 24-85 sayılı yazı ek’i Raporda belirtilen ve aşağıda açıklanan usul ve esaslar komisyonumuzca incelenerek oybirliği ile uygun görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8 nci maddesine 12.07.2013 tarihinde 6495 sayılı Kanun ile eklenen (ğ) bendinde, “Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür.” denilmektedir. 3194 İmar Kanunu’nun Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar başlıklı 27 nci maddesinde ise; (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) “Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir.” denilmektedir.

Bu kapsamda; bundan sonra 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği sona eren köylerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun  8 (ğ) bendinde tarif edilen “kırsal yerleşim özelliği devam eden yerleşimler”ine ait sınırları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27 nci maddesinde belirtilen ve Aydın Valiliği İdare Kurulu veya mülga Aydın İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen “köy yerleşik alan ve civarı” olarak kabul edilecek ve bu sınırlar içerisinde yapılacak imara ilişkin uygulamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslar kapsamında yürütülecektir.

1-         Tüzel kişiliği sona ermesine rağmen kırsal yerleşim özelliği devam eden ancak daha önce köy yerleşik alan sınırının tespitinin yapılmadığı yerleşmelerde ihtiyaç duyulması halinde kırsal yerleşme alanlarına ilişkin sınır tespitleri ilçe belediyesinin teklifi üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile belirlenir.  Söz konusu sınırların tespit edilmesine ait hususlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 27 nci maddesi, 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik gören Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4/4 maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddesi, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Uygulama ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nün 31.10.1986 tarihli ve 23202 sayılı, 17.03.1988 tarihli ve 3974 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak sureti ile tespit edilecektir.  Daha önce Aydın Valiliği İdare Kurulu veya mülga Aydın İl Özel İdaresi ile tarafından tespit edilen köy yerleşik alan sınırlarının tekrar etüt edilerek ihtiyaç doğrultusunda yeniden belirlenmesi de aynı usul ve esaslar kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

2-         6360 sayılı yasanın 3 ncü maddesinde; ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir belediyeleri tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projelerin yapılıp yaptırılacağı, bu projelerin ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz olarak verileceği ve uygulamasının denetleneceği, yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel projeler uygulanmak istenmesi durumunda bu projelerin yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27 nci maddesi ile beraber değerlendirildiğinde tespit edilmiş veya edilecek kırsal yerleşim alanları sınırları içerisinde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikamet etme şartı aranmaksızın konut,  entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar yapı ruhsatı aranmaksızın inşa edilebilir. Bu kullanımlardan konut binaları için mülga Aydın İl Özel İdaresince 20.02.2012 tarihinde açık ihale usulü ile temin edilen tip projeler kapsamında uygulama yapılması mümkün olup, talep edilmesi durumunda Aydın Büyükşehir Belediyesinden temin edilecektir.

3-Kırsal yerleşim alanı sınırı olarak tespit edilen sınırlar içerisinde inşa edilecek konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar plan gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile bu sınırlar içerisinde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası vb. yapılar ile ilgili olarak hazırlanan etüt ve projeler ilgili ilçe belediyesince incelenecek olup, etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere ait olmak üzere projelerin yöresel doku, mimari özellikler, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğu sağlanacaktır. Bu sınırlar içerisinde üst ölçek planı olan 09.03.2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 18.05.2012 tarihinde kesinleşen Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nın 8.1.2 Kırsal Yerleşme Alanları başlıklı Uygulama Hükmünde belirtilen yapılanma koşulları doğrultusunda ilçe belediyesince düzenlenecek olan imar durumu sonrası, parsele ilişkin zemin etüt raporu doğrultusunda hazırlanacak olan projelerin idarece onaylanması sonrası yapılaşma izni düzenlenir. İmar Durumu düzenlenmesi aşamasında yapılara ilişkin yapı yaklaşma mesafeleri ilçe belediyesince mevcut teşekkül göz önünde bulundurularak tespit edilir. Düzenlenen yapılaşma izni sonrasında idare tarafından subasman vizesinin yapılması ya da yapının imar durumunda belirtilen hususlar kapsamında aplikasyonunun uygun olarak uygulandığı hususunun teknik uygulama sorumluluğunun harita mühendisi tarafından üstlenilerek idareye sunulması esastır. Yapının yapılaşma izninde belirtilen hususlar kapsamında tamamlanması ve kontrollerin ilgili ilçe belediyesince yapılması sonrası “Kırsal Yapı Belgesi” düzenlenerek kullanımına izin verilir. Kırsal yerleşim alanları ile ilgili olarak 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda belirlenen yapılanma koşulları doğrultusunda Konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ve Turizm Amaçlı Yapılar için Emsal:0.50, maksimum bina yüksekliği: 6.50 m. ( 2 kat ) olacaktır. Bu kullanımlar dışında kalan köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler için yapılanma koşulları Taks:0.40, maksimum bina yüksekliği 6.50 m. ( 2 kat ) olacaktır. Bu kullanımlar dışında silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda ilçe belediyesince belirlenecektir. Yapılanma koşulları haricinde belirtilmeyen hususlarda uygulamalar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 nci Bölüm hükümleri kapsamında sürdürülür.

4-Entegre tesis niteliğinde olmadığı ilgili kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilen kullanımlardan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik eki 1. ve 2. sınıf Gayrisıhhi Müesseseler kapsamında değerlendirilen,  6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 1 nci maddesi kapsamında sayılan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 5 nci maddesinde sayılan, 03.09.2008 tarih ve 26986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’in Ek-1-A Sanayiden Sayılan İşler’de sayılan kullanımların imar planı hazırlanması sureti ile kurulması söz konusu olduğundan bu kapsamda olan kullanımların 3194 sayılı İmar Kanunu 27 nci maddesi kapsamında kırsal yerleşim alanları içerisinde yer seçimi söz konusu değildir. Ancak; yukarıda sayılan kullanımlar dışında kalan faaliyetlerin nitelik ve kapasitesine göre nüfus çekip çekmeyeceği, çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önlem alınması ve etrafında sağlık koruma bandı bırakılmasını gerektirip gerektirmediği, yer seçim kriterlerini sağlayıp sağlamadığı hususlarında gerekli incelemenin yapılarak sonucunda imar planı hazırlanması sureti ile gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususu ilgili ilçe belediyesince değerlendirilir. İlgili idarece tesisin imar planı kararı doğrultusunda yapılmasının değerlendirilmesi durumunda ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereği ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınarak imar planının hazırlanması, ruhsat aşamasında ise 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22 nci maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57 nci maddesinde belirtilen hususlar kapsamında kullanım amacına uygun olarak ruhsat alınarak faaliyete başlanması zorunludur.

5-Bu hususlar dışında kırsal yerleşim alanları sınırları içerisinde bu alanların ihtiyacına yönelik olarak kamu kurumlarınca aranmaz. Ancak söz konusu sınırlar içerisinde özel hukuk tüzel kişilerce gerçekleştirilecek olan eğitim, sağlık vb. sosyal tesis alanları 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili mevzuat kapsamında imar planı hazırlanması sureti ile gerçekleştirilebilir. Ancak; yer seçimi ile ilgili hususlar Büyükşehir Belediyesince oluşturulacak komisyonca değerlendirilir.

6-Kent çeperlerinde yer alan ve yoğun kentleşme baskısı altında olan Efeler ilçesi sınırları içerisinde; Kardeşköy, Kuyulu, Şevketiye, Kadıköy, Işıklı, Kalfaköy, Kızılcaköy, Kocagür, Yılmazköy, İmamköy, Yeniköy, Pınardere, Çine İlçesi sınırları içerisinde Evciler, Karakollar, Karamanköy, Yolboyu, Koçarlı İlçesi sınırları içerisinde Büyükdere, Kuşadası İlçesi sınırları içerisinde Yaylaköy, Caferli, Kirazlı, Soğucak, Söke İlçesi sınırları içerisinde Ağaçlı, İncirliova ilçesi sınırları içerisinde, Gerenkova, Sandıklı, Sultanhisar İlçesi sınırları içerisinde Kabaca, Didim İlçesi sınırları içerisinde Denizköy mahallelerinin kırsal yerleşme alanı sınırlarında mevzi nitelikte İmar Planı hazırlanması sureti ile konut amaçlı uygulama yapılamaz. Bu sınırlar içerisinde ancak köyün anayolları ve genişlikleri halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesince belirlenecek olup belirlenen yollar, ifraz ve tevhit sureti ile uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulacak ve bu yollara cephe veren parsellerde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 45 nci maddesi kapsamında uygulama yapılacaktır.

7- 6360 sayılı Kanun’un Geçici Madde 1 maddesinin 14 ncü bendinde “Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir.” hükmü kapsamında belirtilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28 Şubat 2013 tarih ve 63 sayılı yazısında yayımlanan 2013/5 sayılı Genelge ve eki “Tespit ve Değerlendirme Raporu” kapsamında uygulama yapılmasına devam edilecek olup, bu yapılardan; ait olduğu dönemde ilgili mevzuatına göre ruhsat alınarak inşa edilmesi gerekirken ruhsatsız olarak inşa edilmiş yapılar bu kapsamda değerlendirilerek ruhsatlandırılamaz. 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 06.12.2012 tarihinden önce köy yerleşik alan sınırları tespiti yapılmış olan kırsal yerleşim alanları içerisinde ruhsatsız olarak yapılması söz konusu olan yapılar için 2013/5 sayılı genelge kapsamında uygulama yapılacaktır.

Karar:

6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarının İl sınırı olması sebebi ile mahalleye dönüşen nüfusu 5000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde imar planları yapılıncaya kadar ilçe belediyelerince yapılacak imara ilişkin uygulamalarda dikkate alınacak usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Ümmet AKIN’ ın red oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

55

Komisyon Raporu:

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun yaptığı inceleme neticesinde tanzim ettiği; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Gelir Ücret Tarifeleri ile ilgili hususlar ekte sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ nın tarife cetveline “Otogar Giriş Çıkış Aidatı”  nın 2015 Yılı Gelir Ücret tarifesine ilave edilmesi ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 23.maddesine istinaden “Yol Harcamalarına Katılım Payı” şeklinde yazılan ibarenin “Teknik Altyapı Katılım Bedeli” olarak değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Ümmet AKIN’ ın red oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

56

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği değişiklik teklifi ile ekte sunulduğu şekliyle komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyeleri Ümmet AKIN ve Mustafa BAŞÇI’ nın ret oylarına, Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

57

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31.maddesi 3.fıkrası gereğince 15.000,00 (on beş bin) TL olarak tespit edilmesi hususu incelenerek uygunluğuna komisyonumuzca karar verilmiştir.

Karar:

Sebze ve Meyve Toptancı Halindeki işyerlerine ait hal teminat bedelinin 15.000,00(on beş bin) TL olarak belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyeleri Ümmet AKIN ve Mustafa BAŞÇI’ nın ret oylarına, Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

58

Komisyon Raporu:

İtfaiye Daire Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personeline ödenen aylık maktu fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi ile ilgili hususunun bir kere meclis plan ve bütçe komisyonu tarafından incelendikten sonra mütealalarının bir rapor halinde meclise getirilmesi hususu meclisin 13/01/2015 tarihli toplantısında tensip buyurduğuna mtibeyyin havalesidir.26/12/2014 tarih ve 29217 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001'den fazla olanlar için 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 403,00 TL'ye yükseltilmesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmüştür.

Karar:

İtfaiye Daire Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001'den fazla olanlar için 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 403,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

59

Komisyon Raporu:

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline ödenmekte olan aylık maktu fazla mesai ücretlerinin 26.12.2014 tarih ve 29217 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde belirtildiği gibi Belediye nüfusu 1.000,001 ‘ den fazla olanlar için 403.00 TL ‘ ye yükseltilmesi komisyonumuzda uygun görülmüştür.

Karar:

Belirlenen Zabıta Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001'den fazla olanlar için 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 403.00 TL’ ye yükseltilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  Meclis Üyesi Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

15.01.2015

60

Komisyon Raporu:

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şebesi ile 3 yıllık süreyle yapılacak protokol çerçevesinde ortak proje gerçekleştirilmesine ve bu proje kapsamında yapılacak genel giderlerin fatura bedellerinin Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanması komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur.Meclis Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun  yaptığı inceleme neticesinde tanzim ettiği; Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şebesi ile 3 yıllık süreyle yapılacak protokol çerçevesinde projenin gerçekleştirilmesi ve bu proje kapsamında gerekli çalışmaların Büyükşehir Belediyemiz tarafından 5216 Sayılı Kanun’ un 7.maddesi (v) bendine göre yapılması komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur.

Karar:

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şebesi ile 3 yıllık süreyle yapılacak ortak proje gerçekleştirilmesine ve bu proje kapsamında yapılacak genel giderlerin fatura bedellerinin Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporlarının; Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne Meclis Üyesi Gürşat KALE’ nin çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

|