Aydın Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

10.02.2015

61

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarihli Ocak  Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

10.02.2015

62

Karar:

Efeler İlçesi, Hasan Efendi Mahallesi, Gençlik Caddesi, No:3, PTT Karşısı, tapunun 6399 ada, 1 parselde bulunan otopark alanı, Efeler İlçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Girişi otopark, Bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan yol kenarı otopark alanları, Efeler  İlçesi Ramazanpaşa Mahallesi  tapunun 31 ada 18 parselinde kayıtlı Bedesten Galeria  Meltem Toplu İş Merkezinin Bodrum 1. ve 2. Katında bulunan otopark, Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi tapunun 1586 ada 8 paı-sel ve 1630 ada 1 parselleri altında bulunan Ulukent Yeraltı Otopark alanlarının işletmesinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7. ve 26. maddeleri çerçevesinde 5 yıl süre ile aylık 10.000 TL (On Bin) bedel üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd. Şti.' ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

10.02.2015

63

Karar:

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi gereğince 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi atamaların gerçekleştirilmesi için tanzim edilen (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

10.02.2015

64

Karar:

Kırsal yerleşim özelliği devam eden alanlardaki yapılanma koşulları ile ilgili 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının 5 nci bendinin "Bu hususlar dışında kırsal yerleşim alanları sınırları içerisinde bu alanların ihtiyacına yönelik olarak kamu kurumlarınca ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz." şeklinde düzeltilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

12.02.2015

65

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarihli Şubat  Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

12.02.2015

66

Komisyon Raporu:

İlimiz Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 563 ada 1 parsel, 562 ada 1 parsel ve terk edilen toplamda 3120 m2 alanın ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 10.02.2015 tarihli Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önerge ile sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskûn konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise ayrık nizam 4 kat, ön bahçe 5m. yan bahçe 3m. ve TAKS=0.30, KAKS=1.20 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlanmıştır. Bahse konu 563 ada 1 parsel, 562 ada 1 parsel ve terk edilen alanın konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin PİN NİP-6214,1 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 0.60 TAKS, 1.00 KAKS, Yençok:12.50m. yapılaşma koşullu PİN UİP-8262,2 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar:

Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 563 ada 1 parsel ve 562 ada 1 parsele ilişkin PİN NİP-6214,1 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve PİN UİP-8262,2 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

67

Komisyon Raporu:

İlimiz Didim İlçesi, Karakuyu mevkiinde 180 ada 5, 6 ve 7 parsellerin malikleri 23.12.2014 tarih ve 13489-2077-780 sayılı dilekçeleri ile Belediyemize müracaat ederek parsellerin ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinde bulunmuşlardır. Söz konusu parsellerin bulunduğu alan 12.07.2007 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Didim ilave – revizyon nazım imar planında “Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı” ile “Konut Alanında” kalmaktadır. Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 5 ve 6 numaralı parseller A-3  (Ayrık nizam 3 kat) plan şartına sahip konut alanında kalmakta olup 7 numaralı parsel ise A-4 (Ayrık nizam 4 kat) plan şartına sahip ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 
Didim, Karakuyu mevkiinde yer alan 180 ada 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin “ticaret alanı” olarak belirlenmesine ilişkin NİP-5082,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Didim ilçesi Karakuyu mevki 180 ada 5, 6 ve 7 parsellerin ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin NİP-5082,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

68

Komisyon Raporu:

İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi 222 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8757,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve UİP-2128,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.01.2015 tarih ve 36 numaralı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alınmak üzere  uygun görülmüştür. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2015 tarih ve 3515 sayılı kararında plan değişikliği yapılacak alan ile tescilli taşınmaz arasında oldukça uzak bir mesafe olduğu dikkate alındığında ileriki uygulamalarda da alanın tescilli yapının silueti ve algılanabilirliğini etkilemeyeceği görüldüğünden konunun 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ilgili belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  Kurul kararına istinaden söz konusu plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 222 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin, NİP-8757,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve TAKS/KAKS = 0,70/3,50, Yençok = Serbest yapılanma şartlarına sahip UİP-2128,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 222 ada 30 parselin Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8757,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-2128,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

69

Komisyon Raporu:

İlimiz Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi, Soğukkuyu mevkiinde, tapunun; M19B.II.D4C pafta,1946,1947…1955 parsellerinde kayıtlı toplam 3504.60m2 yüzölçümlü taşınmazların bulunduğu konut adasında, Efeler Belediye Meclisi’nin 06.11.2014 tarih 155 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur.  Söz konusu parsellerin bulunduğu konut yapı adası, İl Genel Meclisi’nin 06.02.2009 tarih ve 65 sayılı kararına göre onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama (mevzii) imar planında TAKS/KASK = 0,15/0,30 ve ayrık nizam 2 kat (A- 2/5-3 ) nizamlı konut alanında kalmaktadır. Efeler Belediyesi'nce uygun bulunarak tarafımıza sunulan imar planı değişikliği teklifinde söz konusu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 parseller için TAKS/KASK = 0.25/0.30 ve ayrık nizam 2 kat (A-2/5-3  ) yapılaşma koşulu belirlenmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi, Soğukkuyu mevkiinde, tapunun; M19B.II.D4C pafta, 1946, 1947…1955 parsellerinde kayıtlı toplam 3504.60m2 yüzölçümlü taşınmazların bulunduğu konut adasında, kırsal alanda taban yoğunluğunu artıran talep için, parsellerin mevcut imar planı şartı olan TAKS/KASK = 0,15/0,30 şartının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi M19B.II.D4C pafta 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 parsellerde bulunan konut alanında yapılaşma şartlarına ilişkin UİP-6448,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

70

Komisyon Raporu:

İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi, 17K-II pafta 6170 ada 14 parselde cami alanında yer alan taşınmaz için, kuzey ve batı parsel sınırına olan yapı yaklaşma mesafelerinin 4.00m olarak belirlenerek, TAKS: 0.35 ve Yençok = Serbest plan şartı verilmesi amaçlı UİP-2129,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediyesi’nin 29.01.2015 tarih 842-904 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Osman Yozgatlı Mahallesi, 17K-II pafta 6170 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaz için kuzey ve batı parsel sınırında yapı yaklaşma mesafesi 4.00m, TAKS: 0.35 ve Yençok = Serbest plan şartı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi, 17K-II pafta 6170 ada 14 parsele ilişkin UİP-2129,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

71

Komisyon Raporu:

Aydın – Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın-İzmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parsellerde Organize Tarım (Tarım ve Hayvancılık Tesisi) ve Teknik Altyapı Alanı amaçlı NİP: 6674 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Germencik Belediyesi tarafından Belediyemize sunulmuştur. Plan teklifi Meclis’in 10.02.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.Söz konusu alanda hazırlanmış  olan Organize Tarım Alanı amaçlı nazım imar planı teklifi değerlendirilmiş ve planlama alanı 1. sınıf tarım arazisi olup üzerinde 14-15 yaşlarında yaklaşık 750 adet verim çağında incir ağacı bulunduğundan teklifin uygun olmadığına ve talep hakkında nihai karar için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz  hakkında karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın – Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın-İzmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parsellerde Organize Tarım (Tarım ve Hayvancılık Tesisi) ve Teknik Altyapı Alanı amaçlı NİP: 6674 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis Tarım Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

12.02.2015

72

Komisyon Raporu:

Aydın İli İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselde kayıtlı taşınmaz meri nazım imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut Alanı’nın, Eğitim Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ve bu teklife ait ekli dosya Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Söz konusu nazım imar planı değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın İli İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselin Eğitim Tesis Alanı olarak belirlenmesi yönündeki NİP:8760,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oybirliği ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın İli İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselin Eğitim Tesis Alanı olarak belirlenmesi yönündeki NİP:8760,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

73

Komisyon Raporu:

İlimiz, İncirliova İlçesi, Erbeyli Köyü, Çayiçi Mevkii'nde  1194 (eski 1133) parselde, 19519.21 m2 büyüklüğündeki alanda, Pirina Yağı Tesisi kurulmasına yönelik olarak Geri Kazanım Tesisi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı mülga Aydın İl Özel İdaresi tarafından Aydın İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih 735 sayılı kararı ile onaylanmış olup onaylanan imar planlarının iptali istemli dava açıldığı; davanın, söz konusu imar planına dayanak olan Toprak Koruma Kurulu Kararı ve Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işleminin yine mahkeme kararı yolu ile iptal olması  nedeniyle Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından 12.12.2014 tarih 2014/213 esas no 2014/929 nolu kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali yönünde sonuçladığından mahkeme kararı uyarınca işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mülga Aydın İl Özel İdare tarafından onaylanmış İncirliova İlçesi Erbeyli Köyü eski 1133 yeni 1194 parsel için Geri Kazanım Tesisi amaçlı ve Aydın İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih 735 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planının 5216 Sayılı Kanunun 7 (b) maddesi ve 2577 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca iptali komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuzun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

İncirliova İlçesi Erbeyli Köyü Çayiçi Mevkii'nde eski 1133 yeni 1194 parsel için Geri Kazanım Tesisi amaçlı ve Aydın İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih 735 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

74

Komisyon Raporu:

İlimiz Koçarlı İlçesi içinde Aydın İl Genel Meclisi tarafından 06.02.2014 tarih ve 102 sayı ile uygun bulunan ve Aydın Valiliği tarafından onaylanarak 20.03.2014 tarihinde imar planları askından indirilen EPDK ‘nın 18.08.2011 tarih 3382-13 sayılı kararı doğrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansı almış Bağarası RES projesine ilave edilmesi düşünülen 4 adet türbin alanını kapsayacak şekilde ilave imar planı çalışmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planları lisans sahibi kuruluşun 06.01.2015 tarih 2015-01/03 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuştur. Plan teklifi ve ekli dosya incelendiğinde bazı kurum görüşlerinin eksik olduğu, planlama süreci için gerekli kamu yararı kararı, orman ön izni, tarım dışı kullanım kararı gibi işlemlerin kesinleşmemiş olduğu anlaşılmış olup plan teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih 48 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Plan teklifi eksik kurum görüşleri ve ilgili belgeler tamamlanarak 10.02.2015 tarihinde yeniden sunulmuştur. RES (Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi)  amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Koçarlı İlçesi, Satılar ve Birci Mahalleleri sınırları içerisinde EPDK nin 18.08.2011 tarih 3382-13 sayılı kararı doğrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansı almış Bağarası RES projesine ilave edilmesi düşünülen 4 adet türbin alanına ilişkin NİP: 8795,2   plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Koçarlı İlçesi, Satılar ve Birci Mahalleleri sınırları içerisinde EPDK nin 18.08.2011 tarih 3382-13 sayılı kararı doğrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansı almış Bağarası RES projesine ilave edilmesi düşünülen 4 adet türbin alanına ilişkin NİP: 8795,2  plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

75

Komisyon Raporu:

Aydın İli Koçarlı İlçesi Gündoğan Mahallesinde, Koçarlı-Çine Karayolu komşuluğunda, yolun güneyinde mevcutta mezbaha kullanımında yer alan 60 ada 13 parselde İtfaiye Alanı yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 10.02.2015 tarihli Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önerge ile sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi 60 ada 13 parselde Belediye Hizmet Alanı ( idari tesis ve itfaiye alanı) amaçlı NİP= 6214,1 plan işlem numaralı 1/2000 ölçekli nazım imar planı ve TAKS= 0,50 KAKS= 1,00 Yençok=10.50m (2 kat) yapılaşma koşullu UİP= 8286,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar:

Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi 60 ada 13 parselde Belediye Hizmet Alanı ( idari tesis ve itfaiye alanı) amaçlı NİP= 6214,1 plan işlem numaralı 1/2000 ölçekli nazım imar planı ve TAKS= 0,50 KAKS= 1,00 Yençok=10.50m (2 kat) yapılaşma koşullu UİP= 8286,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

76

Komisyon Raporu:

Kuşadası Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.12.2014 tarih 6468/30777 sayılı yazılarına ekli 02.12.2014 tarih 387 sayılı Belediye Meclis Kararları ile uygun görülen PİN-UİP:5593,1 plan işlem numaralı Karaova Mahallesi, 13 LII paftası yatay 22500-22600, dikey 31400-31500 koordinatları arasında bulunan park alanı içerisinde trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini Büyükşehir Belediyesine sunmuştur. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih 387 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan 13LII paftası yatay 22500-22600, dikey 31400-31500 koordinatları arasında bulunan park alanı içerisinde (kuzey batı köşesi) trafo alanı belirlenmesine yönelik PİN-UİP:5593,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Karar:

Kuşadası  İlçesi  Karaova Mahallesi, 13 LII paftası (yatay 22500-22600), (dikey 31400-31500) koordinatları arasında bulunan park alanı içerisinde (Kuzey Batı Köşesi) trafo alanı belirlenmesine ilişkin PİN-UİP:5593,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

77

Komisyon Raporu:

İlimiz Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 29L-1a pafta, 667 ada, 4 no’lu parselde, E=1.20, Yençok=16,50 plan şartlı Turistik Tesis belirlenmesine ilişkin, UİP-7165,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kuşadası Belediye Meclisinin 05.11.2014 tarih ve 356 sayılı kararı ile uygun bulunarak 24.11.2014 tarih, 6281/29410 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Söz konusu parsele ilişkin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planları mahkeme kararları ile iptal edilmiş olup, uygulama imar planlarında plansız kalmıştır.1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun şekilde “Turistik Tesis Alanı” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi hazırlanmıştır. Ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planında parselin Turistik Tesis Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Mülga Davutlar Belediyesinin 10.01.2014 tarih ve 2014/1-10 sayılı meclis kararına Köyüm Sitesi Yöneticiliği tarafından 1. İdare Mahkemesinde kararın iptali ve yürütmenin durdurulması davası açılmıştır. Anılan Mahkemece yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş ancak Mahkeme henüz sonuçlanmamıştır. Mevcutta plansız konumda bulunan alana ilişkin hazırlanan teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiş ve tarafımızca incelenmiştir. Parsele ilişkin nazım imar planına dava açılmış olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı davası sonuçlanmadığından konunun ilçesine iadesi uygun görülmüştür.

Karar:

Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi 29 L Ia pafta 667 ada 4 parselin turistik tesisi alanı olarak belirlenmesine ilişkin UİP-7165,1 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

78

Komisyon Raporu:

İlimiz Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi Kuruköprü Mevkii 333 ada 5 parselde soğuk hava deposu amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 02.02.2015 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Planlama alanı toplam 0.8 ha alanı kapsamakta olup alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yapılan düzenlemeler 1/5000 ölçekli paftalara işlenmemiş olup zamanla farklı ölçeklerde paftalar arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Alanın kuzeyinden geçen 17 m.lik yol mevcut nazım imar planında zemindekinden farklı olarak yer almaktadır. Yapılan tadilat ile 4360 m2 düşük yoğunluklu 0.20 emsal yapılaşma koşullu konut alanının Soğuk Hava Deposu olarak depolama alanına dönüştürüldüğü, bu yol ile birlikte güneyde yer alan ada kenarı sınırlarının da mevcut uygulama imar planlarına uyumlu hale getirildiği görülmektedir. İlimiz Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde yer alan 333 ada 5 parselde konut alanından soğuk hava deposu kurulması amacı ile depolama tesis alanı yapılmasına ilişkin hazırlanan NİP: 3266,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar:

Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi Kuru Köprü Mevkiinde yer alan 333 ada 5 parselde konut alanında soğuk hava deposu kurulması amacı ile depolama tesis alanı yapılmasına ilişkin hazırlanan NİP: 3266,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

79

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi - Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su Kanal İşletme Daire Başkanlığı 16.09.2013 tarihinde Kuşadası Belediyesi tarafından "Kuşadası (Aydın) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve 12 Ay İşletme " işinin ihale edildiği ve 06.01.2014 tarihinde ihaleyi alan firma ile sözleşmesi ve yer teslimi yapıldığını belirterek, söz konusu işin 6360 sayılı Yasa ile yeni kurulan Genel Müdürlüğe devredildiğini, Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı Genel Müdürlük kontrolünde yürüdüğünü beyan etmiştir. Terfi Merkezinden Atıksu Arıtma Tesisine giden yol güzergahında, nazım imar planında taşıt yolu olarak belirlenen, ancak uygulama imar planı bulunmayan kısımda, kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi ve boru hatlarının döşenebilmesi için, atıksu borularının geçtiği hatta 347 ada 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden kısmında 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlatarak Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur.  Söz konusu ilave imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Karaova Mahallesi 347 ada, 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden kısımda 17m.lik taşıt yolu belirlenmesi için hazırlanan UİP:9868,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı oy birliği ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Karar:

Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesi 347 ada, 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden kısımda 17 m.lik taşıt yolu belirlenmesi için hazırlanan UİP:9868,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

80

Komisyon Raporu:

İlimiz Kuyucak İlçesi Aydınoğlu Mahallesinde mevcut pazar alanının bulunduğu 213, 303,308,309,310 adalara, imar planındaki 10m. genişlikteki yol kaldırılmak suretiyle 214 ada 1, 4 ve 5 parsellere isabet eden pazar yeri ile birleştirilerek büyütülmesi, 218 adanın ticaret alanından park alanına dönüştürülmesine dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 10.02.2015 tarihli Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önerge ile sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 
Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında iki ayrı Pazar Alanı kullanımı alanının birleştirilmesi, 10 m. genişlikte yolun kaldırılması ve 218 adanın bulunduğu alanın park alanına dönüştürülmesi, bu esnada 214 ada 4 ve 5 parsellere isabet eden konut adasının büyüklüğü ve konumunun değiştirilmeyerek mevcut imar planında olduğu haliyle kalması, mevcut imar planında bu konut adasının kuzeyindeki yolun pazar alanına dahil edilmesi değişikliği yapılarak, pazar alanının büyütülmesine dair Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri) amaçlı NİP-4285,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Karar:

Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında iki ayrı Pazar Alanı kullanımı alanının birleştirilmesi, 10 m. genişlikte yolun kaldırılması ve 218 adanın bulunduğu alanın park alanına dönüştürülmesi, bu esnada 214 ada 4 ve 5 parsellere isabet eden konut adasının büyüklüğü ve konumunun değiştirilmeyerek mevcut imar planında olduğu haliyle kalması, mevcut imar planında bu konut adasının kuzeyindeki yolun pazar alanına dahil edilmesi değişikliği yapılarak, pazar alanının büyütülmesine dair Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri) amaçlı NİP-4285,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

81

Komisyon Raporu:

İlimiz Söke İlçesi, Bağarası Caddesi ile Söke Çayı arasında kalan alanda 02.08.2013 tarih 2013/7-83 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 9 paftadan ibaret imar planları Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 Esas 2014/687 karar sayılı ilamı ile iptal edilmiştir. Karara konu olan imar planlarına ilişkin veriler Söke Belediyesinin 16.12.2014 tarih ve 313,99-1916-201419055 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine ulaştırılmış olup konu Aydın Büyükşehir Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi, Bağarası Caddesi ile Söke Çayı arasında kalan alanın imar planlarının iptaline ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 E 2014/687 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının iptaline, her türlü uygulamanın durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar:

İlimiz Söke İlçesi, Bağarası Caddesi ile Söke Çayı arasında kalan alanın imar planlarının iptaline ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 E 2014/687 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının iptaline, her türlü uygulamanın durdurulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

82

Komisyon Raporu:

Söke İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 628 ada 58, 57 ve 19 nolu parseller meri nazım imar planında "Öğrenci Yurdu" alanında ve kısmen yolda kalmakta olup, 58 parsel üzerinde mülkiyeti Söke İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait öğrenci yurdu bulunmaktadır. 628 ada 57 ve 19 nolu parsellerin maliki 20.01.2015 tarihinde kendi taşınmazlarının olduğu alanın Turizm+Ticaret alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifini Büyükşehir Belediyemize sunmuştur. Söz konusu nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 628 ada 57 ve 19 nolu parselleri içeren alanın  Öğrenci Yurdu Alanından, Turizm+ Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine yönelik, NİP:6316,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oybirliği ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Karar:

Söke İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 628 ada 57 ve 19 nolu parselleri içeren alanın  Öğrenci Yurdu Alanından, Turizm + Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine yönelik,  NİP:6316,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

83

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı' nın 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;
2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde; "İlan Reklam Vergisi ile ilgili alınacak ücretler" başlıklı bölümün "Ticari Araç Reklam İzin Belgesi İçin Alınacak Ücret " kısmına dipnot olarak,  " Süreler üçer aylık dönemler halinde olacaktır." ibaresinin eklenmesi ve "Tarife Ücreti" kısmına ise "KDV DAHİLDİR" ibaresinin tarifeye eklenmesi; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Yılı Gelir Ücret Tarife cetveline açıklama ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

84

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü' nün ekte sunulan 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü'nün 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ve tarifede yapılan değişiklik talebi ekte sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü’ nün 2015 Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ve tarife değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

85

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;

GelirinTürü :Ücret
Gelirin Adı : Tıbbi Atık Bertaraf
 Birimi :  Kg
Tarife Ücreti (TL-KDV dahil) :Ücreti İl Mahalli Çevre
Kurulunun belirlediği ücret üzerinden tahsil edilecektir. 
 Plan Bütçe Komisyon Kararı :İl Mahalli Çevre Kurulunun belirlediği ücret üzerinden tahsil edilecektir.

Yukarıdaki tabloda yer alan 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine eklenen tarife Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

86

Komisyon Raporu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;

GelirinTürü :Ücret
Gelirin Adı : Tıbbi Atık Bertaraf
 Birimi :  Kg
Tarife Ücreti (TL-KDV dahil) :Ücreti İl Mahalli Çevre
Kurulunun belirlediği ücret üzerinden tahsil edilecektir. 
 Plan Bütçe Komisyon Kararı :İl Mahalli Çevre Kurulunun belirlediği ücret üzerinden tahsil edilecektir.

Yukarıdaki tabloda yer alan 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine eklenen tarife Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ve tarifede düzeltme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

87

Komisyon Raporu:

10.12.2015 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre 2015 Mali yılı Bütçesine konulan 2.754.253,99 TL ek ödeneği ;
a)Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi itibarı ile ;b)Fonksiyonel Sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı kapanması sonucu Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı' nın ödeneklerine karşılık gösterilen gelir karşılık gösterilmek suretiyle; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı Bütçesine 2.754.253,99 TL ek ödenek konulması, görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Denizcilik Dairesi Başkanlığı Bütçesinde, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı kapanması sonucu Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ nın ödeneklerine karşılık gösterilen gelir karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

88

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13.01.2015 tarih ve 5 sayılı kararı ile kurulan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı için belirlenecek bütçenin ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapılması suretiyle oluşturulmasını, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesi gereği; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı için belirlenecek bütçenin  ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama biriminin bütçelerinden aktarma yapılması suretiyle oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

89

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13.01.2015 tarih ve 5 sayılı kararı ile kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı için belirlenecek bütçenin ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapılması suretiyle oluşturulmasını, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesi gereği; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup oy birliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı için belirlenecek bütçenin ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama biriminin bütçelerinden aktarma yapılması suretiyle oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

90

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesinde; ( T-1) Cetveline 2 adet mavi şeritli hasta nakil ambulans araçlarının işlenmesi ve söz konusu Cetvelin;Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline Hasta Nakil Aracının işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

91

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;
1- İtfaiye Daire Başkanlığı 'nın T-1 Taşıt Listesinin 7. Sırasında yer alan "44 Metrelik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı" 1 adet, 16. Sırasında yer alan "4X4 Cift Kabinli 6 Tonluk Arazöz "2 adet olmak üzere toplam 3 adet aracın satın alınması hususu Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup oybirliğiyle kabul edilmiştir. Meclisimizin Onayına arz olunur.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline İtfaiye Aracının işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

92

Komisyon Raporu:

Aydın İli Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6227 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazda oyun alanı yapılması planlandığından kamulastırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılmasına Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu rapor karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6227 ada 2 parsele kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasını teminen 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar planına ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

93

Komisyon Raporu:

Aydın İli Güzelhisar Mahallesinde tapunun, 237 ada 17 parselde kayıtlı tasınmazın sosyal ve kültürel amaçlı tesis yapılması planlandığından kamulastırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılmasına Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu rapor karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydın Güzelhisar Mahallesi 237 ada 17 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasını teminen 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar planına ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

94

Komisyon Raporu:

Aydin Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;

Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarih ve 152 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Belediyemiz Web sitesinde yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar sürdürülen uygulamalarda çeşitli farklılıklar meydana geldiğinden bu yönetmeliğin yeniden düzenlenerek hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Yönetmeliğin tamamı değişmemekle birlikte, yönetmeliğin bazı maddeleri ilgili mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenerek bugünkü uygulama ve ihtiyaçlara daha iyi cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 18.maddesinin (m) bendi gereğince yazımız ve eki yönetmelik metni, Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.İş bu rapor karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar:

İlan Reklam Yönetmeliğinde revizyon yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

95

Komisyon Raporu:

Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Kültürel, Sanatsal, Sportif faaliyetler, çeşitli çocuk gösterileri, Konserler, Sergiler, Ulusal ve Uluslararası Halk Oyunları ekipleri gösterileri, çocuk yürüyüş korteji, vb.) organizasyonu kapsamında 22-23 Nisan 2015 tarihlerinde etkinlik yapılabilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Bütçesinden karşılanacak olan ödenek üst limiti ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Bütçesinden karşılanacak olan Ödenek üst limiti 70.000,00 TL olarak Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.
Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Görüşü: 23 Nisan 2015 tarihinde şenlik havasında kutlanması; Bugünün anlam ve önemine uygun resim, kompozisyon, koşu, şiir vb. yarışmalar düzenlenmesi, düzenlenecek bu yarışmaların seviye ve yaş farklılıkları gözetilerek organize edilmesi ve bu organizasyonlarda kategorilerinde başarılı olan ilk 10' a giren çocuklarımıza 1' er adet bisiklet ve kask verilmesi ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi hususu komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve çeşitli çocuk gösterileri etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak olan ödenek üst limitinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporlarının; komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

96

Komisyon Raporu:

Meclis'in 10/02/2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, yürürlükte olan ve 24.03.2015 tarihinde süresi bitecek olan
a) Aydın Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde Çalışan Belediye Denetimli Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri (Rotasyonlu Toplu Taşıma Araçları) Çalışma Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesi,
b) "P" Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi,
c) Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi,
d) "M" Plaka İle İlçe ve Mahalleler Arasında Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Geçici maddesi,
Maddelerindeki sürelerin, 31.12.2015 tarihine kadar uzatılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.İş Bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclis’ e havalesini arz ederiz.

Karar:

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, yürürlükte olan ve 24.03.2015 tarihinde süresi bitecek olan yönetmeliklerin geçici maddelerinde süre uzatımı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12.02.2015

97

Komisyon Raporu:

10/02/2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;  Aydın Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile eki Disiplin Amirleri Cetveli incelenerek Yönetmelik ve eki cetvelin, mevzuat hükümlerine uygunluğuna Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri Çizelgesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|