10.03.2015 Belediye Meclisi Kararları

98

10.03.2015

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının II.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

99

10.03.2015

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam  ve Tanıtım  Yönetmeliğinin  24. maddesi 12. bendinde  “Tarihi eser ve tescilli yapılara ve bunları etkileyecek alanlara, binalara reklam uygulaması konulamaz. Ancak özel durumlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan karar alınmak suretiyle izin verilir.” şeklinde yazılan ifadenin “2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Mevzuatı gereğince; Sit alanlarında yürürlükte olan koruma amaçlı imar planlarında belirtilen hükümler ve kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara ait koruma alanlarında, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun belirttiği şartlar doğrultusunda, her türlü reklam ve tanıtım uygulaması yapılabilir. ” şeklinde  değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

100

10.03.2015

Karar: 6360 Sayılı Kanun kapsamında Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca alınan kararlar neticesinde Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilen ekli listede yer alan taşınmazların vasıfları nedeniyle ASKİ Genel Müdürlüğüne tapu tescillerinin yapılmasına ve ekli listenin tasdikine Meclis Üyesi Ümmet AKIN’ ın red oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

101

 

10.03.2015

 

Karar: “Şehirler Arası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliği’nin”  beşinci bölümü “Yetki Belgesi Sahipleri ve İşletmeler” başlıklı 43.maddesinin  2. Fıkrasının “ Kiracılar ısınma, soğutma, v.b. giderler için ödeyeceği bedeller kullandıkları alanın m2 oranı ile hesaplanıp iştirak ettirilecektir.” 3.Fıkrasının  “Tüm ortak kullanım alanlarına ait ısıtma, soğutma giderleri idare tarafından ödenir. Kiracılara tekabül eden ödeme miktarları tahsilatı için Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ na liste halinde gönderilir. Kiracılar ödemekle yükümlü oldukları ortak kullanım bedellerini zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırmak zorundadır.” şeklinde değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

102

10.03.2015

Karar: Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan imar planında işaretlenerek gösterilen isimsiz yola; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.Maddesinin (g) fıkrası uyarıncaŞehitler Sokak" isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

103

10.03.2015

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair yönetmelik çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2015 tarih ve 4467 sayılı 2015/8 nolu genelgesi gereği "Muhtarlıklar Daire Başkanlığı" ve bu başkanlığa bağlı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğünün oluşturulmasına konu ile ilgili düzenlenen (I) Sayılı Boş Memur Kadro İhdas Cetveli ile (II) Sayılı Boş  Memur Kadro Değişiklik Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

104

10.03.2015

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Katı Atık Depolama Alanı Atık Kabul Ücretlerinden Merkez, Kuşadası ve Didim düzenli depolama alanına evsel katı atık getiren belediyelerinden abone başı alınacak Bertaraf Ücretlerinin, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Gecici 1 inci maddesi gereği 31.12.2015 tarihine kadar uygulanmasının durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

105

10.03.2015

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2015 tarih 66 sayılı meclis kararında sehven "PİN UİP 8262,2" olarak yer alan ifadelerin  "PİN UİP 8286,2" olarak düzenlenmesine, 12.02.2015 tarih 75 sayılı meclis kararında sehven "NİP=6214,1" olarak yer alan ifadelerin  "NİP=9838,1" olarak düzenlenmesine,   "UİP= 8286,2" olarak yer alan ifadelerin  "UİP=9841,1" olarak düzenlenmesine  ve bu hususta alınmış olan 12.02.2015 tarih ve  66  ve  12.02.2015 tarih 75 sayılı Belediye Meclis Kararlarının bu şekilde tashihine Meclis Üyesi  Ümmet AKIN’ ın red oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

106

10.03.2015

Karar: 2577 Sayılı Yasanın 28'nci maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2014 gün ve II. Birleşim, 27 nolu     kararın Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim'deki yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinin AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'ne kiraya verilmesine ilişkin kısmının iptaline ilişkin Aydin 2.İdare Mahkemesinin 2014/853 Esas, 2015/60 Karar sayılı ilamına uyulmasına ve kararın bu kısmının iptaline , ayrıca Mahkeme kararında belirtilen mevzuat hükümleri ile diğer şartlar Büyükşehir Belediyemizce yerine getirilerek; imar planındaki gerekli değişiklikler yapılmış, otopark yerleri planlara işaretlenmiş, daralan ve genişleyen yollar gösterildiği,. keza yine yol kenarı otopark üzerinde bulunan kat sakinleri ile işyerlerinden ücret alınıp alınmayacağı hususları araştırıldığı ve otopark Yönetmeliğindebahsedilen bölge ve genel otoparkların yapılması çalışmaları için girişimlerde bulunulması hususunun kararlaştırıldığı anlaşıldığından ,Aydın İli Söke ilçesindeki Albayrak Caddesi - Aydın Caddesi - Bağarası Caddesi - Cumhuriyet Caddesi - Ismet İnönü Caddesi - İstasyon Caddesi -Ö.Koyuncuoğlu Caddesi - Kurtuluş Caddesi - Yüksel Yalova Caddesi - Değirmen Caddesinde bulunan otopark alanlarının işletmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'nci ve 26'ncı maddeleri çerçevesinde 5 yıl süreyle aylık 7.000,00-TL bedel üzerinden, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'nedevredilmesine bu husus ile ilgili olarak alınmış olan 16.07.2014 tarih ve 82 sayılı Meclis kararında bu konu ile ilgili yeralan (a) bendinin karardan çıkarılmasına ve kararın bu şekilde tashihine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

107

10.03.2015

Karar: 2577 Sayılı Yasanın 28'nci maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2014 gün ve II. Birleşim, 27 nolu     kararın Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim'deki yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinin AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'ne kiraya verilmesine ilişkin kısmının iptaline ilişkin Aydin 2.İdare Mahkemesinin 2014/853 Esas, 2015/60 Karar sayılı ilamına uyulmasına ve kararın bu kısmının iptaline , ayrıca Mahkeme kararında belirtilen mevzuat hükümleri ile diğer şartlar Büyükşehir Belediyemizce yerine getirilerek; imar planındaki gerekli değişiklikler yapılmış, otopark yerleri planlara işaretlenmiş, daralan ve genişleyen yollar gösterildiği,. keza yine yol kenarı otopark üzerinde bulunan kat sakinleri ile işyerlerinden ücret alınıp alınmayacağı hususları araştırıldığı ve otopark Yönetmeliğinde bahsedilen bölge ve genel otoparkların yapılması çalışmaları için girişimlerde bulunulması hususunun kararlaştırıldığı anlaşıldığından Aydın İli Kuşadası İlçesindeki 50.yıl Caddesi (Burç Sokak girişine kadar)-Atatürk Bulvarı (Emniyet Müd.-Yat Limanı arası çift yön, yol üstü duraklar ve kavşak girişine engel teşkil etmeyecek şekilde), İnönü Bulvarı (Mezarlık­ Kaya Şavkay Meydan arası, Tuğba kuruyemiş önünden mezarlığa kadar)-Gençlik Caddesi (Belediye otoparkı girişi ve Tariş Otoparkına planlanan giriş önü hariç)-Kemal Arıkan Cad.-Adnan Menderes Bulvarı çift yön (Dildade önüne kadar)-Candan Tarhan Bulvarında (Mezarlık arkası-Meteroloji kavşağı arası çift yön) otopark alanlarının işletmelerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7’ nci ve 26' ncı maddeleri çerçevesinde 5 yıl süreyle aylık 10.000,00-TL bedel üzerinden, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.' ne devredilmesinetoplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

108

10.03.2015

  Karar: 2577 Sayılı Yasanın 28'nci maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2014 gün ve II. Birleşim, 27 nolu     kararın Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim'deki yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinin AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'ne kiraya verilmesine ilişkin kısmının iptaline ilişkin Aydin 2.İdare Mahkemesinin 2014/853 Esas, 2015/60 Karar sayılı ilamına uyulmasına ve kararın bu kısmının iptaline , ayrıca Mahkeme kararında belirtilen mevzuat hükümleri ile diğer şartlar Büyükşehir Belediyemizce yerine getirilerek; imar planındaki gerekli değişiklikler yapılmış, otopark yerleriplanlara işaretlenmiş, daralan ve genişleyen yollar gösterildiği,. keza yine yol kenarı otopark üzerinde bulunan kat sakinleri ile işyerlerinden ücret alınıp alınmayacağı hususları araştırıldığı ve otopark Yönetmeliğinde bahsedilen bölge ve genel otoparkların yapılması çalışmaları için girişimlerde bulunulması hususunun kararlaştırıldığı anlaşıldığından Aydın İli Didim İlçesindeki Yunus Caddesi (Başlangıç noktası ve Aytepe Caddesi ile birleşen çıkış noktasında tek yön)- 3 Mevsim Caddesi (tek yön) - Karakol Caddesi (Başlangıç Noktasından tek yön) - Aytepe Caddesi (çift yön) - Aytepe Caddesinde bulunan otopark alanı olarak kullanılan alanların işletmelerinin5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7’nci ve 26'ncı maddeleri çerçevesinde 5 yıl süreyle aylık 10.000,00-TL bedel üzerinden, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'ne devredilmesinetoplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

109

10.03.2015

  Karar: 2577 Sayılı Yasanın 28'nci maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2014 gün ve II. Birleşim, 27 nolu     kararın Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim'deki yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinin AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'ne kiraya verilmesine ilişkin kısmının iptaline ilişkin Aydin 2.İdare Mahkemesinin 2014/853 Esas, 2015/60 Karar sayılı ilamına uyulmasına ve kararın bu kısmının iptaline , ayrıca Mahkeme kararında belirtilen mevzuat hükümleri ile diğer şartlar Büyükşehir Belediyemizce yerine getirilerek; imar planındaki gerekli değişiklikler yapılmış, otopark yerleriplanlara işaretlenmiş, daralan ve genişleyen yollar gösterildiği,. keza yine yol kenarı otopark üzerinde bulunan kat sakinleri ile işyerlerinden ücret alınıp alınmayacağı hususları araştırıldığı ve otopark Yönetmeliğinde bahsedilen bölge ve genel otoparkların yapılması çalışmaları için girişimlerde bulunulması hususunun kararlaştırıldığı anlaşıldığından Aydın İli Nazilli İlçesindeki Atatürk Bulvarı (Belediye Kavşağı-Stadyum arası) - Hürriyet Bulvarı (Aydın Bulvarı-İlçe Emniyet arası) - İstasyon Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ordu Caddesi -Sağlık Caddesi - 19 Mayıs Bulvarında bulunan otopark alanlarının işletmelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7'nci ve 26'ncı maddeleri çerçevesinde 5 yıl süreyle aylık 7.000,00-TL bedel üzerinden, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL inşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd.Şti.'ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

110

12.03.2015

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2015 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 111

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz, Buharkent İlçesi, Üç Eylül Mevkiinde yer alan mülkiyeti Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan 38 pafta 3883 nolu  443,25 m2 büyüklüğündeki taşınmazın konut ve ticaret alanı kullanımından Kamu Hizmet Alanı (PTT Hizmet Alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Aydın PTT Başmüdürlüğü'nün 11.09.2014 tarih 7152 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuştur. Teklif nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir.

Buharkent İlçesi, Üç Eylül Mevkii 3883 numaralı parselin mevcutta konut ve ticaret alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP: 10466,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar

Buharkent İlçesi, Üç Eylül Mevkiinde yer alan mülkiyeti Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan 38 pafta 3883 parselde kayıtlı  443,25 m2 büyüklüğündeki taşınmazın konut ve ticaret alanı kullanımından Kamu Hizmet Alanı (PTT Hizmet Alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP: 10466,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

112

12.03.2015

  Komisyon Raporu

İlimiz,  Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesinde, tapunun 30 K-III d pafta, 262 ada, 57 parselinde  kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında,her cepheden 5 m yapı yaklaşma mesafesi olan,  E=0.80 Hmax=6.50 plan şartlı Ana Okulu Alanında kalmaktadır.  Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 30.12.2014 tarih ve 7060055 sayılı yazısı ile anaokulu binasının uygulamada daha düzgün bir biçimde yerleştirilmesi için bahse konu olan alanın doğusunda bulunan, 262 ada, 40 no’lu parsele bitişik cephesindeki 5m’lik çekme mesafesinin kaldırılmasını talep etmiştir. Parselin batı bitişiğindeki 7 no’lu parseldeki tescilli binadan dolayı da Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.01.2015 tarih ve 3467 sayılı plan değişikliğinin uygun olduğuna dair kararı bulunmaktadır. Bina yüksekliği ve yapılaşma emsalinde bir değişiklik yapılmadan (E=0.080, Yençok = 6.50m) Çine Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarih ve 12 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik Çine Belediyesi’nin 02.03.2015 tarih ve 210 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mevcut imar planındaki, Anaokulu Alanının güneydoğu (40 nolu parselin batı cephesi) kısmındaki 5 m lik çekme mesafesinin kaldırılması yönündeki UİP:8286,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

  Karar

Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi 30 K-III-D pafta 262 ada 57 parselde eğitim alanının doğusundaki çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin UİP:8286,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

113

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz, Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, Karakuyu mevkii, N18b-11d-3c pafta, 5646 parselde kayıtlı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında mevcut konut alanında, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 10m2’lik kısmı konut, 223 m2’lik kısmı günübirlik alan, 38m2’si yol kullanımında kalmaktadır. Söz konusu parselin günübirlik alan kullanımından, konut alanına dönüştürülmesi ve parselin kuzeyindeki yol boşluğu olan alanın yeşil alan olarak planlanmasına dair UİP:4673,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 10.11.2014 tarih ve 125 sayılı kararı ile uygun bulunarak 23.12.2014 tarih ve 13952-2150-837 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup, plan değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir.   

Günübirlik tesis alanının, konut alanına dönüştürülmesine dair UİP:4673,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde konut alanlarında yoğunluk artışı olması sebebiyle, mevcut imar planının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Didim ilçesi Çamlık Mahallesi N18B-11D-3C pafta 5646 parselin günübirlik alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP:4673,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

114

12.03.2015

Komisyon Raporu

 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.10.2014 tarih 143 sayılı kararı doğrultusunda Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi 695 parselde kurulması düşünülen “Toptancı Haline” ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istenen ve İçişleri Bakanlığı'ndan alınması gereken Kamu Yararı Kararı için söz konusu Bakanlıkça konuya ilişkin meclis kararı alınması gerektiği bildirilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesince Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi sınırları içerisinde M19B4-1A paftasında 80.600 m2 yüz ölçüme sahip 695 parsel nolu taşınmaz üzerinde Toptancı Hali yapılması için İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 12.02.2015 tarih 1864 sayılı yazısı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan Kamu Yararı Kararı alınması için talepte bulunulması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yürütülmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Aydın Büyükşehir Belediyesince Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi sınırları içerisinde M19B4-1A paftasında 80.600 m2 yüz ölçüme sahip 695 parsel nolu taşınmaz üzerinde Toptancı Hali yapılmasıi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

115

12.03.2015

 Komisyon Raporu

İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet ( M.Sinan ) Mahallesinde, tapunun 19 J- III pafta, 6441 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmaz malikleri 08/10/2014 tarih ve 7394-1174-365 sayılı dilekçeleri ile Büyükşehir Belediyemize müracaat ederek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinde bulunmuşlardır. Söz konusu parselin bulunduğu alan 12.11.2001 tarihinde, Mülga Aydın Belediyesince onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında dini tesis alanında kalmaktadır. Belediyemize yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ve plan açıklama raporu incelendiğinde dini tesis alanının kaldırılarak 937,92m2 konut alanı ve 480.63m2park alanı ayrıldığı, konut alanında 0.40/200 ve Yençok:21.50 (7kat) plan şartı öngörüldüğü buna karşılık yaklaşık 48 kişilik bir nüfus artışı getirildiği görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. İmar planında 'Dini Tesis' alanında kalan taşınmazın, konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin, İlçe Müftülüğü'nün bu alanda camii alanına ihtiyaç olduğu görüşüne ve konut alanı ve nüfus yoğunluğunu arttırması sebebi ile NİP:5946,6 işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Efeler İlçesi, Meşrutiyet (M.Sinan) Mahallesi, 19 J-III paftada 6441 ada 1 parselin dini tesis alanından konut+park alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP:5946,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

116

12.03.2015

Komisyon Raporu

 

İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi 1206 ada 51, 52, 53, 54 ve 55 numaralı parsellerde kayıtlı 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planında Yençok: 12,00m 353,42m2 ve 371,34m2 taban alanına sahip 2 adet kitle nizam konut alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS = 0.45/2.10, Yençok = 15.00 m (5 kat) konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 04.12.2014 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanarak 24.12.2014 tarihinde Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1206 ada 51, 52, 53, 54 ve 55 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin mevcut uygulama imar planında Yençok:12m (4 kat) 2 adet kitle nizam konut alan kullanımının Yençok: 15m (5 kat), TAKS/KAKS: 0,45/2,10 yapılaşma koşuluna dönüştürülmesine ilişkin UİP-2129,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca incelenmiş ve henüz yapılaşmamış bir alanda yapılacak uygulamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinden mevcut imar planı koşullarının geçerli olduğu oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar

 

Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 17 K-I pafta 1206 ada 51,52,53,54 ve 55 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2129,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

117

12.03.2015

Komisyon Raporu

 

İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2337 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde kayıtlı 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planında Yençok: 9.00m 14m x 32m ölçülerinde taban alanına sahip 2 adet kitle nizam konut alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.26/1.56, Yençok: 18.50m (6 kat) konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 04.12.2014 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanarak 24.12.2014 tarihinde Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir.

Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2337 ada 3 ve 4 parsellerde kayıtlı h:9m 2 adet kitle nizam konut alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının Yençok:18,5m, TAKS/KAKS: 0,26/1,56 koşullu konut alanı şeklinde düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca incelenmiş; plan değişikliği ile önerilen yapı yüksekliğinin çevre doku ile uyumsuz olduğu, yapılan değişikliğin ada bazında olmadığı ve yapılacak planlama uygulamalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinden mevcut imar planı koşullarının geçerli olduğu oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18 J-II pafta 2337 ada 3 ve 4 parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2129,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

118

12.03.2015

Komisyon Raporu

Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 211,53m2 yüz ölçümüne sahip 6608 ada 1 parsel, meri nazım imar planında ticaret alanında,2116 ada 8 parsel düşük yoğunlukta gelişme konut alanında, 2116 ada 9 parsel ise orta yoğunlukta gelişme konut alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz malikleri 24.11.2014 tarih 11093 sayılı dilekçe ile anılan parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi sunmuşlardır. Teklif planda meri nazım imar planında 211m2 olan ticaret alanı 581m2olacak şekilde büyütülmüş, 835m2 olan ve mülkiyetinin terki yapılmış olan yeşil alan 574m2 ye düşürülmüş, 2116 ada 8 nolu parselin bulunduğu meri nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı olarak belirlenen alanın 412m2' lik kısmı da yeşil alana dönüştürülerek, teklif plandaki yeşil alan miktarı toplam 993m2 olarak öngörülmüştür. 2116 ada 8 nolu parselin kısmen, 9 nolu parselin ise tamamını oluşturan 951m2’lik alan orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak teklif edilmiştir. Teklif imar planı incelendiğinde ticaret alanı ile yeşil alan arasındaki yaya yolunun 5m den 3m’ye düşürüldüğü görülmektedir. Söz konusu teklif Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilerek incelenmiş; 6608 ada 1 parsel ve 2116 ada 8 ve 9 nolu parselleri kapsayan alanda teklif edilen, NİP:5946,7 işlem numaralı,  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, bölgede bütüncül bir planlama yaklaşımına aykırı olduğu için komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.

Karar

Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 16-17 JK pafta 6608 ada 1 parsel, 2116 ada 8 ve 9 parsellerde konut ticaret ve park alanına ilişkin NİP:5946,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

119

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallede, tapunun 17M-I ve 17M-II pafta, 6548 ada, 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parseller; 6578 ada, 1,2… 18 parseller; 6579 ada, 1 parsel; 6580 ada, 1,2…14 parseller ile 2769 ada, 31,32,33,34,37,38,39 ve 40 parsellerde kayıtlı taşınmazların da içinde bulunduğu kitle nizam, h:9m (3-kat) konut alanı, h:5.50m plan koşullu ticaret alanı, park alanı ve otopark imarlı alanın yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS=0.40/2.00 Yençok: 24.50 (8 kat) plan şartına sahip konut alanı, park alanı, otopark, trafo alanı ve Yençok: 7.50m koşullu 3 adet ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanarak 06.03.2015 tarihinde Belediyemize sunulmuş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. İmar planında kitle nizam 3 kat plan şartına sahip konut alanlarının, kitleler kaldırılarak TAKS/KAKS: 0.40/2.00, Yençok: 24.50m (8 kat) konut alanı, 3 adet Yençok:7.50m plan şartlı ticaret alanı, trafo alanı, park ve otopark düzenlemesine ilişkin UİP:2131,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Efeler İlçesi, Orta Mahallede, tapunun 17M-I ve 17M-II pafta, 6548 ada, 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parseller, 6578 ada, 1,2… 18 parseller, 6579 ada, 1 parsel, 6580 ada, 1,2…14 parseller, 2769 ada, 31,32,33,34,37,38,39 ve 40 no’lu parsellerin bulunduğu alana ilişkin UİP:2131,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

120

12.03.2015

Komisyon Raporu

 

Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın-İzmir karayolu komşuluğunda 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parseller üzerinde Organize Tarım (Tarım ve Hayvancılık Tesisi) ve Teknik Altyapı alanı amaçlı NİP: 6674 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Komisyonu’nun "planlama alanı 1. sınıf tarım arazisi olup üzerinde 14-15 yaşlarında yaklaşık 750 adet verim çağında incir ağacı bulunduğundan teklifin uygun olmadığı" şeklindeki görüşü doğrultusunda değerlendirilmiş ve teklif komisyonumuzca oy birliği ile reddedilmiştir.

Karar

Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi sınırları içerisinde Aydın-İzmir karayolu komşuluğunda 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parseller üzerinde Organize Tarım (Tarım ve Hayvancılık Tesisi) ve Teknik Altyapı alanı amaçlı NİP: 6674 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

121

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesinde 29 L IV A paftası yatay 29000-29100, düşey 16000-16100 koordinatları arasında bölgenin sosyal teknik alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekçe ile mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanda trafo alanı belirlenmesi yönünde Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.12.2014 tarih ve 384 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediyesinin 11.12.2014 tarih ve 6470/30779 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Davutlar Mahallesi, 29 L IV A paftada yatay:29000-29100, düşey 16000-16100 koordinatları arasında bulunan park alanının güneybatı köşesinde trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-7824,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Davutlar Mahallesinde 29 L IV A paftası yatay 29000-29100, düşey 16000-16100 koordinatları arasında bölgenin sosyal teknik alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik  gerekçe ile mevcut imar planında park alanı olarak planlı alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-7824,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

122

12.03.2015

Komisyon Raporu

 

İlimiz Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 245 parselde kayıtlı, Davutlar yolu ile Soğucak yolu kavşağının bulunduğu mevkide yer alan Davutlar yoluna cepheli 64532.64 m2 yüzölçümlü taşınmaz için nazım imar planı değişikliği yapılması teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Davutlar Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında büyük kısmı tercihli kullanım alanı, diğer kısmı, park, yol, otopark ve ticaret kullanımlarında kalan parsel için daha önce hazırlanmış olan ve tercihli kullanım ile park alanının yer değişikliği ile beraber tercihli kullanımın bir kısım alanda ticaret alanına dönüştürülmesi ve park alanları ile yer değiştirmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde turizm+konut karma kullanım gösterimi bulunmadığından Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih 19 sayılı kararı ile ret olmuştur. Aynı parsele ilişkin talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bu defa mevcut nazım imar planına göre konut tercihine göre düzenlenmiş olarak yeniden sunulmuştur.

Davutlar Mahallesi, 245 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin park alanları, konut alanları ve ticaret alanına ilişkin hazırlanan NİP: 8761,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 245 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan NİP: 8761,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

123

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz Kuyucak İlçesi Fatih (Aydınoğlu) Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan konut alanı tanımlı kısmın ticari alana dönüştürülmesine ilişkin olarak Kuyucak Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 2015/30 sayılı kararı hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuyucak Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek ve orta yoğunluklu (K) koşullu konut alanında kalan ve bu bölgede oluşacak kamu kurumları, sağlık tesisleri gibi kullanımların ihtiyacını karşılayacak, bu alanlara gelecek kişilere hizmet edecek ticari kullanım alanları yaratmak amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2014 tarih ve 220 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aydınoğlu (Fatih) Mahallesinde Hastane Caddesi üzerinde 443 ada 10,11,12,13,14,15,16 parseller, 202 ada 1,2,9,10,11,12 parseller, 207 ada 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 parseller, 209 ada 11,12,13,16,17,18,19 parsellerin konut alanından TİCK (ticaret+konut) kullanımlı alana dönüştürülmesine yönelik UİP-9540,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Kuyucak İlçesi Fatih (Aydınoğlu) Mahallesinde Hastane Caddesi üzerinde 443 ada 10,11,12,13,14,15,16 parseller, 202 ada 1,2,9,10,11,12 parseller, 207 ada 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 parseller, 209 ada 11,12,13,16,17,18,19 parsellerin konut alanından TİCK (ticaret+konut) kullanımlı alana dönüştürülmesine yönelik UİP-9540,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

124

12.03.2015

Komisyon Raporu

Kuyucak İlçesi, Beşeylül Mahallesi 2630P-d pafta 259 ada 2 parsele ilişkin, Aydın 2.  İdari Mahkemesi’nin E.2013/ 345,  K: 2014/454 sayılı kararı esas alınarak Kuyucak Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarih ve 2015/28 sayılı kararı ile uygun görülen UİP: 4028,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği teklifinde gösterilen plan onama sınırının okul alanının batısındaki 7m'lik yolu kapsayacak şekilde daraltılarak düzeltilmesi ve bu haliyle tadilen onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Kuyucak İlçesi, Beşeylül Mahallesi 2630P-d pafta 259 ada 2 parsele ilişkin, Aydın 2.İdari Mahkemesi’nin E.2013/ 345,  K: 2014/454 sayılı kararı esas alınarak Kuyucak Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarih ve 2015/28 sayılı kararı ile uygun görülen UİP: 4028,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

125

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi 17 pafta 3613 parsel mevcut imar planlarında Küçük Sanayi Sitesi ve yol alanı olarak planlanmış olup 11.02.2015 tarihinde alanın Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına dönüştürülmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Belediyemize sunulmuştur. Nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına gündemine Meclis Üyeleri Halit BORAN ve Metin ERTÜRK'ün önergesi ile alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi 17 pafta 3613 parselde mevcut imar planlarında yol ve küçük sanayi sitesi olarak yer alan alanın Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin NİP 10808,1plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi 17 pafta 3613 parselde mevcut imar planlarında yol ve küçük sanayi sitesi olarak yer alan alanın Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin NİP 10808,1plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

126

12.03.2015

Komisyon Raporu

 

Karar

Nazilli İlçesi, Yeni Mahallede 22 Sokak ile 18/2 Sokak arasındaki kısmen açık olan yolun imar planına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

127

12.03.2015

Komisyon Raporu

Söke Belediye Meclisi’nin 07.11.2014 tarih 2014/11-186 sayılı Belediye Meclis Kararı ile; mevcut imar planında E=0.80 ve hmax=10.50m plan şartlı Tercihli Ticaret alanı olarak planlı olan Yenikent Mahallesi 1312 ada 46 nolu parselin plan şartlarının E=1.00 ve hmax=10.50m olması şeklinde plan değişikliği teklifi, emsal artışı olmasından ve onaylı jeolojik – jeoteknik etüt raporunun olmamasından dolayı reddedilmiştir. Reddedilen PİN-UİP:887,18 işlem numaralı plan değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Belediyemize gönderilmiş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Yenikent Mahallesi 1312 ada 46 parsele ilişkin imar planı teklifi Söke Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarih 2014/11-186 sayılı kararı ile ret edilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin alınan Söke Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarih 2014/11-186 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar

Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1312 ada 46 parsele ilişkin Söke Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 2014/11-186 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

128

12.03.2015

Komisyon Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 15.01.2015 tarih ve 51 sayılı Meclis kararı ile Aydın - Nazilli ilçesi sınırları ile İzmir-Kiraz ilçesi sınırlarının bir kısmında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 21.07.2011 tarih ve EÜ/3330-6/2013 sayılı yazısı ile “Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Lisansı (RES)” alan, Kirazlı RES projesine ilişkin NİP: 8799 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planını onaylanarak 30.01.2015 tarihinde askıya çıkartılmış olup, anılan plana askı süresi içinde 27.02.2015 tarihinde itiraz edilmiştir.  Söz konusu itiraz Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olmuş ve tarafımızdan değerlendirilerek reddedilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar

Aydın - Nazilli ilçesi sınırları ile İzmir-Kiraz ilçesi sınırlarının bir kısmında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 21.07.2011 tarih ve EÜ/3330-6/2013 sayılı yazısı ile “Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Lisansı (RES)” alan, Kirazlı RES projesine ilişkin NİP: 8799 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

129

12.03.2015

Komisyon Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda belirtilen değişiklik talepleri, Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

Karar

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

130

12.03.2015

Komisyon Raporu

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin ( e ) bendi gereği bir önceki yıl  kesinleşen bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarın % 10 oranında iç borçlanma hususunda, Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

Karar

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinin ( e ) bendi gereği bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının %10’ u oranında iç borçlanma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

131

12.03.2015

Komisyon Raporu

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesi, belediyelerde borçlanmanın hukuki çerçevesini çizmiştir. Anılan Kanun’un "borçlanma" başlığını taşıyan 68 inci maddesinde; belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği finansmanı hem iç hem de dış borçlanma yoluyla karşılayabileceğini belirtmiş, ayrıca borçlanmanın usul ve esaslarını düzenlenmiştir. Konuya ilişkin 68 inci maddesinin (e) bendinde; ‘’Belediyelerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam %10 unu geçmeyen İç Borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı, % 10 unu geçen İç Borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişler Bakanlığının onayı ile yapabilir. ‘’ denilmektedir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin ( e ) bendi gereği 125.000.000,00 TL iç borçlanma yapılması hususunda, Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

Karar

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin ( e ) bendi gereği 125.000.000,00 TL iç borçlanma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla ile karar verildi.

132

12.03.2015

Komisyon Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Toptancı Hal Şube Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Toptancı Halinin Kapatılması ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Büyükşehir Belediyesi olarak Merkezi Yönetim tarafından çıkarılan Kanunlar ve Yönetmelikler kapsamında iş ve işlemleri yürütmek kanuni bir zorunluluktur. Bu kapsamda 5957 sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarılan 28346 sayılı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Hallerin taşıması gereken Kriterler belirlenmiş olup, bu kriterleri sağlamayan hallerden olan Kuşadası Halinin 28346 sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 5 nci maddenin yedinci fıkrası ile 6 ncı maddesi ‘’ Öngörülen şartları taşımadığı Bakanlık veya Belediyece tespit edilen toptancı hallerinin Belediye Meclisinin kararı ile kapatılacağı’’ hükmü gereği Kuşadası halinin kapatılması hususunda; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

Karar

Kuşadası Halinin  28346 sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 5 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 6 ncı maddesi ‘’ Öngörülen şartları taşımadığı Bakanlık veya Belediyece tespit edilen toptancı hallerinin Belediye Meclisinin kararı ile kapatılacağı’’ hükmü gereği Kuşadası halinin kapatılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

133

12.03.2015

Komisyon Raporu

İlimiz Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Garaj Caddesi’ nin isminin “Süleyman Seba” Caddesi olarak değiştirilmesi önerge teklifi gündeme alınmış olup komisyonumuza havale olup incelenmiştir.“Süleyman Seba” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7.maddesinin (g) fıkrası uyarınca Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Garaj Caddesi’ nin isminin “Süleyman Seba”  Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 


129 Sayılı Karara Ait Komisyon Raporu:

 

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının ekte sunulan 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede

1-  Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yer alan tarife başlığının, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı" olarak ; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı olarak yer alan tarife başlığının "İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı" olarak ve İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü olarak yer alan başlığın ise "Planlama Şube Müdürlüğü" olarak güncellenmesi,


2-  Bölüm başlıklarında 2- Başvuru Ücretleri olarak yer alan başlığın sıra numarasının "1-Başvuru Ücretleri" olarak, 3-Plan İnceleme ve İşlem Hizmet Bedelleri olarak yer alan başlığın sıra numarasının "2- Plan İnceleme ve İşlem Hizmet Bedelleri" olarak, 4-Şehir Plancıları Odası Yöre Katsayıları olarak yer alan başlığın ise "3-Şehir Plancıları Odası Yöre Katsayıları" olarak  ve1-Uygulama İlkeleri olarak yer alan başlığın "Uygulama İlkeleri" olarak güncellenmesi,


3-  2015 yılı için Şehir Plancıları Odası Yöre Katsayıları güncellenmiş olup tarifemizde de aşağıdaki şekilde güncellenmesi,

MEVCUT HALİ  

EFELER

2,20

BOZDOĞAN

1,50

BUHARKENT

1,80

ÇİNE

1,60

DİDİM

2,50

GERMENCİK

1,80

İNCİRLİOVA

1,80

KARACASU

1,60

KARPUZLU

1,60

KOÇARLI

1,60

KÖŞK

1,80

KUŞADASI

2,70

KUYUCAK

1,80

NAZİLLİ

2,20

SÖKE

2,00

SULTANHİSAR

1,80

YENİPAZAR

1,60

YENİ HALİ

BOZDOĞAN

1,80

BUHARKENT

2,00

ÇİNE

2,20

DİDİM

3,20

EFELER

3,00

GERMENCİK

2,60

İNCİRLİOVA

2,60

KARACASU

1,80

KARPUZLU

1,80

KOÇARLI

2,00

KÖŞK

2,40

KUŞADASI

3,20

KUYUCAK

2,20

NAZİLLİ

2,80

SÖKE

2,80

SULTANHİSAR

2,40

YENİPAZAR

2,00

 

 

1- Yöre Katsayıları tekrardan güncellendiğinde tarife değişikliğine gerek olmaması için Uygulama İlkeleri bölümüne, "Madde 10 – Şehir Plancıları Odası tarafından yöre katsayılarında bir güncelleme yapılması halinde bu tarifede bir değişikliğe gidilmeden güncel katsayılar kullanılacaktır."ifadesinin eklenmesi,

 

2- Yatırılan başvuru ücretlerinin iadesine ilişkin mevcut boşluğun ortadan kaldırılması için Uygulama İlkeleri Bölümü 2 nci Maddesinde yer alan;

3-Plan İnceleme ve İşlem Hizmet Bedellerinde yer alan;

 

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Her türlü nazım imar planı tekliflerinde başvuru ücreti olarak, Başvuru Ücretleri Bölümünde ilgili arazi kullanım karşısında yer alan bedeller müracaat sırasında Aydın Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılır. Teklif aşamasında reddedilmesi ve ya onaylanmaması durumunda bu bedel iade edilemez.

Her türlü nazım imar planı tekliflerinde başvuru ücreti olarak, Başvuru Ücretleri Bölümünde ilgili arazi kullanım karşısında yer alan bedeller müracaat sırasında Aydın Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılır. Başvuru ücreti hiçbir şekilde iade edilemez.

Her türlü nazım imar planı tekliflerinde başvuru ücreti olarak, Başvuru Ücretleri Bölümünde ilgili arazi kullanım karşısında yer alan bedeller müracaat sırasında Aydın Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılır. Başvuru ücreti hiçbir şekilde iade edilemez

 

 

MEVCUT HALİ

 

YENİ HALİ

PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

 

Gelir Adı

 

Birimi

Birim Fiyat Katsayısı

(TL-KDV dahil)

 

Gelir Adı

 

Birimi

Birim Fiyat Katsayısı

(TL-KDV dahil)

 

 

 

 

 

0,30

Hidroelektrik Santrali, Rüzgar Enerjisi Santrali, Güneş Enerjisi Santrali, Biyogaz Elektrik Üretim Tesisleri vb.

 

 

 

M2

 

 

 

0,10

Hidroelektrik Santrali, Rüzgar Enerjisi Santrali, Güneş Enerjisi Santrali, Biyogaz Elektrik Üretim Tesisleri vb.

 

 

 

M2

 

 

 

0,30

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda belirtilen değişiklik talepleri, Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

|