Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

134

14.04.2015

 Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

135

14.04.2015

 Karar: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesine 06.1.4.01 Kara Taşıt Alımları tertibinin açılmasına, (T1) cetveline 3 adet Soğutuculu Panelvan Tipi araç işlenmesine, söz konusu cetvelin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasına ve araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

136

14.04.2015

 

 Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla  karar verildi.

137

 

14.04.2015

 

 

 Karar: 02.04.2015 tarih ve 29134 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi gereği 1 adet "Genel Sekreter Yardımcısı" kadrosunun  ihdas edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

138

 

 

14.04.2015

 

 Karar: Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 10.03.2015 tarih ve 103 nolu Kararı ile Kabul edilen Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ve bu başkanlığa bağlı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü birim adının 02.04.2015 tarih 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Muhtarlıklar Daire Başkanlığınının Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü birim adının Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

139

14.04.2015

 

 Karar: Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesi Davutlar yolu üzerinde bulunan “İlk Özge Tatil Sitesi” içinde kamuya terk edilmiş imar haritasına işaretlenerek gösterilen isimsiz yola; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesi (g) fıkrası uyarınca “Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU”isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 


140

14.04.2015

 

 Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21.maddesi gereğince; komisyonlarının 5 kişiden teşekkül etmesine mevcut komisyonlara ilave olarak Jeotermal Komisyonu, Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu, Kadın, Çocuk ve Aile Komisyonu ve Aydın Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Komisyonu’ nun kurulmasına, mevcut ve kurulan komisyonlarının 5 kişiden teşekkül etmesine açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı olan üyelerin mezkur komisyonlarda 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Not: Eki tablonun sonundadır.

141

14.04.2015

 Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesinin birinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20.maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 72 oy’dan; 54 oy alan Barış ALTINTAŞ, 58 oy alan Necmettin ÜNÜVAR, 57 oy alan Tahir YAMAN, 52 oy alan Ünal SARIOĞLU ve 50 oy alan Halil Naci SOMER’ in 1 (bir) yıl süre ile Encümen üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

142

14.04.2015

 Karar: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 21'nci maddesi hükmü gereği; İşletme ve iştirakler Dairesi Başkanlığı ile Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü, İştirakler Şube Müdürlüğü, İşletmeler Şube Müdürlüğü, Spor Kompleksi Şube Müdürlüğü ve Halk Ekmek Üretim ve Satış Şube Müdürlüklerinin kaldırılmasına, Hal İşletme Şube Müdürlüğü'nün ise Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesine alınmana, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın kurularak, bünyesinde Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü oluşturulmasına, Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesindeki Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesine alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

143

14.04.2015

 

 Karar: Aydın Entegre katı atık yönetimi sisteminin kurulması işi kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplanan katı atıkların kullanımının (bertarafının) 29 yıllığına kiraya verilmesine veya imtiyaz hakkının 29 yıllığına verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

144

14.04.2015

 

 Karar: Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi Balatcık yolu ile Kazım Karabekir Caddesi arasında bulunan imar haritasına işaretlenerek gösterilen isimsiz yola 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi (g) fıkrası gereğince “Kayahan Sokak” isminin verilmesine toplantıya  katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

145

14.04.2015

 

  Karar: Toplu Ulaşım Hizmetlerinin 10 yıl süreyle Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye imtiyaz haklarının devredilmesi ile ilgili meclis kararına istinaden Elektronik Ücret Toplama Sistemi Uygulamasının imtiyaz haklarının 10 yıllığına Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

146

14.04.2015

 

  Karar: 12/03/2015 tarih ve 131 sayılı Meclis Kararının “5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 68.  maddesinin (e) bendi gereği Yatırım Harcamalarında kullanılmak üzere 125.000.000 TL İç Borçlanma yapılmasına Toplantıda hazır bulunan 74 Meclis Üyesinden 64 üyenin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.” şeklinde tashihine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

147

14.04.2015

 

 Karar:İlçe Belediyelerine ait Mezbahaların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (t) bendinde belirtilen görevlerinin, ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin 13/05/2014 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının “İlçe Belediyelerine ait Mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek görevlerinin İlçe Belediyelerine devredilmesine” olarak düzeltilerek 13/05/2014 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının bu şekilde tashihine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

 
 

140 Sayılı Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21.maddesi gereğince; komisyonlarının 5 kişiden teşekkül etmesine mevcut komisyonlara ilave olarak Jeotermal Komisyonu, Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu, Kadın, Çocuk ve Aile Komisyonu ve Aydın Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Komisyonu’ nun kurulmasına, mevcut ve kurulan komisyonlarının 5 kişiden teşekkül etmesine açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı olan üyelerin mezkur komisyonlarda 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 

 

İHTİSAS KOMİSYONLARI                          

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu   İmarve BayındırlıkKomisyonu
1- Erdinç Gümüş  1- Evrim Karakoz 
2-İlhan AYGÜNEŞ      2-Hasan YÖRÜK
3-Nuri CANİP 3-Serdal DEVECİ
4-Kadir MUTLU  4-Necmettin ESENLİK
5-A.Vahit AYSAN 5-Şevki CAN 

                                         

Çevre ve  Sağlık Komisyonu      Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu
1-Mehmet YAVAŞ   1-Levent ÖĞREN
2-Kenan TABAK 2-M.Mükremin SEMERCİOĞLU
3-İsmail KAYA 3-Hürrem ZENCİRCİ
4-Yusuf GEZİCİ   4-Alim YAVAŞ 
5-Ahmet ÖZSOY 5- Metin SAKALAR                      

 

Ulaşım Komisyonu Hukuk  Komisyonu 
1-M.Levent TUNA 1-Evrim KARAKOZ
2-Hasan YAVUZ 2-Vedat EGE
3-Mustafa KIRCALI 3-Ramazan BALCI
4-Ümit ÖZDEMİR 4-Ünal SARIOĞLU
5-Nedim GÜRAYDIN 5-Hasan NARGİZ

 

Engelliler  Komisyonu    

 Tarım  Komisyonu  

1-İsmail YERLİ         1-İsmail KAYA
2-İlhan AYGÜNEŞ      2-Kenan TABAK
3-Hasan YÖRÜK      3-Mustafa KIRCALI
4-İbrahim ADALI      4-Rıza POSACI
5-Mustafa BAŞÇI      5-Himmet ÇONDUR                       

                                 

Turizm Komisyonu      Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu
1-Muzaffer ERYİĞİT   1-Ramazan BALCI
2-Levent ÖĞREN   2-Afet ER
3-Hasan YAVUZ     3-Salih ŞAHİN
4-Tacettin ÖZDEN 4-Malik ERCAN
5-Salih YARMACI      5-Metin SAKALAR                                

 

Altyapı ve Planlama Koordinasyon Komisyonu. 

Jeotermal Komisyonu
1-Afet ER    1-Tahir YAMAN
2-Salih ŞAHİN    2-Nuri CANİP
3-Ö.Ercan ATASOY  3-Ramazan BALCI
4-Yücel EŞİYOK   4-Mustafa ÇİMEN
5-Metin SAKALAR    5-Mustafa DÖNGER

 

Eğitim, Kültür,Gençlik  ve Spor  Komisyonu

Sanayi ve Enerji Komisyonu
1-Ö.Ercan ATASOY 1-Muzaffer ERYİĞİT
2-Ramazan BALCI 2-İsmail YERLİ
3-M.Levent TUNA 3-Serdal DEVECİ
4-Hüseyin ÇAÇAMER 4-Aziz ÜLGEN
5-Mustafa DÖNGER 5-Mustafa BAKIRCI

                   

Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu  Kadın, Çocuk ve Aile Komisyonu
1-Mehmet YAVAŞ   1-Emine HAYISEVER
2-M.Mükremin SEMERCİOĞLU 2-Sümran ÜNAL
3-Hürrem ZENCİRCİ    3-Gülşah AYDIN
4-Uğur KUL 4-Seda SARIBAŞ
5-Nedim GÜRAYDIN 5-Mustafa BAKIRCI

                 

Aydın Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Komisyonu
1-Emine HAYISEVER
2-Erdinç GÜMÜŞ
3-Sümran ÜNAL
4-Mustafa ARI
5-Gürşat KALE

 

 
|