Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

Karar No:227
 
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar No:228
 
Karar: Aydın İli Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesinde bulunan “Kenan EVREN” caddesinin adının “Erdal EREN" caddesi olarak değiştirilmesine Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81.maddesi gereğince 81 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin toplantıya katılan 69 üyesinin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:229
 
Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi atamaların gerçekleştirilmesi için tanzim edilen (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar No:230
 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2015 tarihli 208 sayılı kararında sehven yazılan 03.03.2015 tarih ve “120” sayılı Kuşadası Belediye Meclis karar numarasının “102” olarak düzeltilmesine ve 14.05.2015 tarih ve 208 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının bu şekilde tashihine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:231
 
Karar: Aydın İli Söke İlçesinde imar plan örneğinde işaretli isimsiz yola “Şehit Komando Çavuş Ferdi BOLAT" isminin verilmesine 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81.maddesi gereğince gereğince toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:232
 
Karar: Aydın İli Söke İlçesi Yenicami Mahallesinde bulunan imar plan örneğinde işaretli isimsiz caddeye “Şehit Jandarma Er Mehmet Ali Birlik" isminin verilmesine 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81.maddesi gereğince toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:233
 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ nın T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ ne Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunmasına ve bu kapsamda 5 adet 13.000 lt. kapasiteli arazözün Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:234
 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan ve işletmesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Otogarların” 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/j ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.maddeleri uyarınca 01/09/2015 tarihinden geçerli olmak üzere devredilen yer ve faaliyetlerden elde edilecek vergi sonrası net kârın %50 si bedelle ve bu bedelin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ ne geçici vergi dönemlerinde ödenmesi kaydıyla sermayesinin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ ne ait Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ne 10 yıl süreyle İmtiyaz devri ile devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:235
 
Karar: Sermayesinin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin mevcut 10.000.000,00 TL. olan sermayesinin 90.000.000,00 TL. artırılarak 100.000.000,00 TL’ ye çıkartılmasına, sermaye artırımının nakdi ve/veya ayni olarak gerçekleştirilmesine, ayni sermaye artışında kullanılacak bina, arazi ve arsa v.b. Belediye mülklerinin belirlenmesi, bu mülklerin satışı dahil her türlü tasarrufu ve belirlenen mülklerin şirkete devri konusunda yapılacak tüm işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar No:236
 
Karar Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik çerçevesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nın kurulmasına ve bu başkanlığa bağlı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü’ nün oluşturulmasına, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nün kaldırılmasına ve yine bu başkanlığa bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ na bağlanmasına, konu ile ilgili tanzim edilen (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:237
 
Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle mülkiyeti Belediyemize ait 2835 ada 1 parsel nolu 45.00 m2 yüzölçümlü imar planında trafo yeri olarak ayrılan taşınmazın 2942 Sayılı Kanun ile değişik 4650 Sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ ne devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:238
 
Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 2 (iki) adet tıbbi atık aracının 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10 ncu maddesi gereği işlenmesine ve söz konusu araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:239
 
Karar: Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Elektronik Trafik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulmasına, (KGYS) ve (TEDES) yapım işi ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde en fazla 10 yıl süre ile Gelir Paylaşımlı olarak yapılmasına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Esaslara göre İl Emniyet Müdürlüğünce sistemin kullanılabilmesi amacıyla Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:240
 
 Karar: Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından bağışlanmak istenen 3 adet minibüsün ve Yaşaroğlu Otomotiv ve Petrol Ticaret A.Ş tarafından 1 adet otobüsün Aydın Büyükşehir Belediyesine bağışlarının kabul edilmesine, araçların  ruhsat iş ve işlemlerini yürütmek için Toplu Taşıma Şb.Md.V. Osman Zeki CALAYIR’ ın görevlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Haziran Ayı 1. Birleşim karar özetlerini indirmek için tıklayınız.

|