Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı II. Birleşime Ait Komisyon Raporları ve Karar Özetleri

Karar No:183
 
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2015 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar No:184
 
Komisyon Görüşü: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesine istinaden; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin :
1-        GELİR KESİN HESABI
2014 Yılı Gelir Bütçesi 355.664.365,00 TL olup (-850.000,00 TL Red ve İadeler düşüldükten sonra) 354.814.365,00 TL' dir. Yıl içinde yapılan 9.645.000,00 TL ek ödenek ile toplam gelir bütçesi 364.459.365,00 TL olmuştur.
2014 Yılı gerçekleşeni ise 224.259.515,99 TL. olup 2014 Yılı Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı ise  % 62 'dir.
2014 Yılı Toplam Tahakkuk 262.297.472,82 TL’dir. 2014 Yılı Net Tahsilat ise 224.259.515,99 TL olup, 2014 Yılı gerçekleşen tahakkuk tahsilat oranı %85 'dir.
BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

 

2014 YILI GELİR BÜTÇESİ RED VE İADELER
( - )
EK ÖDENEK TOPLAM GELİR BÜTÇESİ 2014 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GERÇEKLEŞME
ORANI %
355.664.365,00 - 850.000,00 9.645.000,00 364.459.365,00 224.259.515,99 % 62 

2014 YILI TOPLAM TAHAKKUK 2014 YILI NET TAHSİLAT TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI %
262.297.472,82 224.259.515,99 %85

 

2- GİDER KESİN HESABI
2014 Yılı Gider Bütçesi 354.814.365,00 TL olup, yıl içerisinde 9.645.000,00 TL ek ödenek ile birlikte 2014 Yılı Bütçesi 364.459.365,00 TL olmuştur.
2014 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gideri 132.562.861,45 TL 'dir.
2014 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı ise % 36'dır.


BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

2014 YILI BÜTÇESİ EK ÖDENEK TOPLAM 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI %
354.814.365,00 9.645.000,00 364.459.365,00 132.562.861,45 %36

 
         

TAŞINIR KESİN HESABI
2014 Yılı Taşınır Kesin Hesabında;
2014 yılından 2015 yılına; Tüketim Malzemeleri hesabında 3.016.945,74 TL, Dayanıklı Taşınırlar hesabında 19.454.402,58 TL, Taşıtlar hesabında 11.396.502,07 TL ve Demirbaşlar hesabında 5.361.424,26 TL devretmiştir.
 

TAŞINIR HESAP KODU TAŞINIR HESAP ADI 2015 YILINA DEVREDEN
150 Tüketim Malzemeleri 3.016.945,74
253 Dayanıklı Taşınırlar 19.454.402,58
254 Taşıtlar 11.396.502,07
255 Demirbaşlar 5.361.424,26

 
şeklinde Komisyonumuzca raporlanmış olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ilgili dokümanları ;
 
a-      Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
b-      Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli,
c-      Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesap Cetveli
d-     Genel Mizan,
e-      Bilanço,
f-       GörevYapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
g-      Sayıştay İlamları,
h-      2014 Taşınır Kesin Hesabı
 
ile birlikte görüşülerek Komsiyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 yılı Taşınır Yönetim Dönemi ve Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:185
 
Komisyon Görüşü: UİP-2130,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, mevcut yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olmasından dolayı bu plan değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 94 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 18M-IV pafta 1523 ada 4 parselde kitle tabanının büyütülmesine ilişkin UİP-2130,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:186
 
Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 153 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 pafta 1280 ada 5 parselde terk işleminin kaldırılmasına ilişkin UİP-2129,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:187
 
Komisyon Görüşü: Söz konusu alana ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin 14.10.2014 tarih E:2014/444 K:2014/654 nolu kararı ve Aydın 1. İdare Mahkemesinin 24.12.2014 tarih E:2014/451 K:2014/1224 sayılı kararları uyarınca Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih 84 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-2129,33 plan işlem numaralı, yukarıda anılan parsellere "Hükümet Binası ve Meydan" kullanımı getirilmesine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi tapunun 2479 ada 1,2,3 ve 15 parsellerin bulunduğu alana resmi kurum alanı (Hükümet Binası ve Meydan) kullanımı getirilmesine dair UİP: 2129,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:188
 
Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin UİP-2130,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 04.12.2014 tarih ve 174 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-II pafta 825 ada 120 parsele cepheli yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülmesine ilişkin UİP-2130,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:189
 
Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin UİP-2130,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-II pafta 825 ada 120 parselin doğusundaki park alanında otopark düzenlenmesine ilişkin UİP-2130,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:190
 
Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 08.01.2015 tarih ve 12 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19J-II pafta 2154 ada 1 parselde ticaret alanının yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP-2129,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:191
 
Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 08.01.2015 tarih ve 19 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19J-I pafta 5448 ada 11 parselde konut alanında kitleler arasında ticaret kitleleri belirlenmesine ilişkin UİP-2129,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:192
 
Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.11.2014 tarih ve 156 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 19K-I pafta 1305 ada 19 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin UİP-2129,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:193
 
Komisyon Görüşü: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 19.02.2014 tarih, 2012/1950 Esas ve 2014/172 sayılı kararı doğrultusunda, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, Torlak mevkiinde bulunan 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 nolu adaları kapsayan, Efeler Belediyesinin UİP-2131,7 plan işlem numaralı ve 09.04.2015 tarih ve 111 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın 1. İdare Mahkemesi kararı yönünde alınan 14.11.2014 tarih, 167 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki tadilat sınırı ile aynı olacak şekilde (06.07.2012 tarih, 196 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan tadilat sınırı) tadilen onaylanmasının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanan Güzelhisar Mahallesi, Torlak Mevkiinde bulunan 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 adaları kapsayan, UİP-2131,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:194
 
Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Hasan Efendi Mahallesi, 370 ada, 24 parsel numaralı yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-6 (Bitişik Nizam, 6 kat) nizam konut alanında kalan taşınmazın, zemin katının tamamı ile kullanılabilmesi amacıyla T (Ticaret) planı şartı konulmasına yönelik UİP-2131,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapı yoğunluğunu arttırması ve mevcut dokuyu bozmasından dolayı mevcut imar planı kararlarının devamı oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler İlçesi Hasanefendi Mahallesi 19K-III pafta 370 ada 24 parsele ilişkin UİP-2131,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:195
 
Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi tapunun 2389 ada 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin UİP-2129,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinde inşaat yoğunluğu artışı olmasından dolayı mevcut imar planı kararlarının devamına oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın İli, Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesinde yer alan ve imar planında konut alanı olarak planlanan 20J-IV pafta, 2389 ada 8 ve 9 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin, UİP-2129,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:196
 
Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18K-II paftada 1385,79m2 yüzölçümlü 6430 ada 13 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanının Ticaret+Turizm+Konut karma kullanıma dönüştürülmesine dair nazım imar planı değişikliğinin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylandığı,  Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih 83 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-2129,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde karma kullanım planlaması yapılmakla beraber katlar alanı bütününde yaklaşık 775 m2 yapı yoğunluğunun da arttırıldığı görülmüştür. Bu nedenle hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, plandaki inşaat alanı artışının kaldırılması için yeniden değerlendirilmek üzere ilçe belediyesine iadesi uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın İli, Efeler İlçesi Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi'nde yer alan 1385,79 m2 yüzölçümlü 6430 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Turizm+Ticaret+Konut alanı kullanımı ve kitle boyutlarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2129,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:197
 
Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1196 ada, 12 parsel numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yarı bitişik nizam 5 kat, ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00m koşullu konut alanı olarak planlanan taşınmaza, doğusundaki arka bahçe mesafesi 3.00m, kuzeyindeki 1 nolu parsele ve güneyindeki 11 nolu parsele bitişik olacak şekilde kitle nizam yapılaşma koşulları getirilmesi amaçlı UİP-2131,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi mevcut dokuya (yapılaşmaya) uygun olmasından dolayı oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın ili, Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 78 (18L-IV) pafta1196 ada 12 nolu parsele ilişkin UİP-2131,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 
 
Karar No:198
 
Komisyon Görüşü: Nazım imar planı değişikliği talebine konu olan parselin, ilçenin yoğun konut yapılaşmasının olduğu alanda ve akaryakıt satış istasyonu olarak tehlike arz eden konumda olduğu dikkate alınarak NİP: 5082,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddi oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Karakuyu Mevkii'nde tapunun 14296 parselinde kayıtlı taşınmazın konut alanından  "akaryakıt ve servis istasyonu" alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan NİP-5082,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:199
 
Komisyon Görüşü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 03.02.2015 tarih 990 sayılı Doğal Sit ve Anıt Ağaçlar konulu yazısının dosya içerisinde yer almakta olduğu ancak yazı eklerinin bulunmadığı, bu yazı kapsamında belirtilen ifadelere ilişkin plan teklifinde bir hükmün yer almadığı ve anıt ağaçların plan üzerinde gösterilmediği anlaşılmıştır. Dosya kapsamında eksik evraklar, yönetmeliğe aykırı gösterimler, sayısal verilerdeki uyumsuzluklar dolayısı ile mevcut imar planı şartlarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın İli, İncirliova İlçesi sınırları içerisinde mülkiyeti İncirliova Belediyesine ait olan 5099, 5100, 8843 numaralı parsellerin konut alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-6620,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:200
 
Komisyon Görüşü: Söz konusu nazım imar planı değişikliğine ilişkin Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün talebi ve İncirliova Belediye Başkanlığının uygun görüşü olması, Belediye Hizmet Alanı ile Kamu Hizmet Alanının kullanımının teknik alt yapı statüsünde olması gerekçeleri ile Cumhuriyet Mahallesi, 8539 parselde NİP:8760,2 işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: İncirliova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yukarı Mevkii tapuda 10 pafta 8539 parselde kayıtlı, mülkiyeti İncirliova Belediyesi'ne ait olan 754,17 m2’ik taşınmazın Belediye Hizmet Alanından, Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP:8760,2 işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:201
 
Komisyon Görüşü: 8612 numaralı parsel dışındaki parsel maliklerinin muvafakatnameleri bulunmadığından, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bulunmadığından ve öneri ile toplam inşaat alanı ve yerleşik nüfus artacağından mevcut uygulama imar planı koşullarının geçerli olduğu oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın İli, İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi 19L-I pafta 30150-30050(X) düşey, 28950-29300(Y) yatay koordinatları arasında ve Harbiye Caddesi güneyinde bu caddeye cepheli parsellerin meri uygulama imar planında "ayrık nizam 6-kat (A-6)" yapılaşma nizamının "bitişik nizam 6-kat (B-6)" olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:202
 
Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih 72 sayılı karar ile NİP:8760,1 işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Konut Alanından Eğitim Alanına, 119 ada 12 nolu parsel ise alansal büyüme ile Konut Alanı fonksiyonunu devam ettirmiştir. 19 NI pafta 119 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda Konut Alanının, Özel Okul Alanına dönüştürülmesine ilişkin  01.04.2015 tarih, 58 sayılı İncirliova Belediye Meclisi kararı ile uygun görülen, UİP:6620,4 işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğini 5216 Sayılı Yasa gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmuştur. Söz konusu Belediye Meclisi karında imara ilişkin iki adet karar bulunduğu ve imar planlarına ilişkin plan işlem numarasının (UİP) meclis kararında bulunmadığı ve plan değişikliğine ilişkin konuların imar komisyonunda görüşülmediği, meclis kararına ait dosya içerisinde imar komisyon raporu bulunmadığı görülmektedir. Bu sebeple İncirliova Belediyesi konuyu tekrar gündemine almış, 07.05.2015 tarihli İmar Komisyon Raporunu ve 07.05.2015 tarihli 76 sayılı kararını Büyükşehir Belediye Meclisine sunmuştur. Söz konusu meclis kararı ve karara ait uygulama imar planı değişikliği ile ayrık nizam iki kat ön bahçe 5m yan bahçe 3m, E=0.90 plan şartlı Konut Alanında kalan 119 ada 13 nolu parsel; TAKS:0.40, Yençok =9.50, E=0.90 plan şartlı Özel Okul Alanına dönüştürüldüğü, 13 nolu parselin batısında kalan 12 nolu parseldeki 10m’lik yaya yolunun 13 nolu parselin batı cephe hattında belirlendiği ve 12 nolu parseldeki konut alanının yapılaşma şartları değiştirilmeden özel okul alanın batısında öngörülmüş olan 10m’lik yaya yoluna kadar büyütüldüğü görülmektedir. Konu önerge ile Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.
 
Söz konusu meclis kararı ile uygun görülerek tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde; plan onama sınırının 10m lik yaya yolunun batısından olacak şekilde değiştirilmesi, plan teklifinde yeralan 6 numaralı plan notu "Kadastro ile imar planı arasındaki 1-2 m ye kadar olan uyumsuzluklarda kadastral durum esas alınır" hükmündeki 2 m lik toleransın uygulamada problemler oluşturabileceği gerekçesi ile 6 numaralı plan notunun kaldırılması, konut alanın özel okul alanına dönüşmesinin teknik alt yapı ve kamu hizmetlerinin artırmış olması gerekçesi ile uygun olduğu kanaatiyle teklifteki plan şartları ile plan değişikliğinin tadilen onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 
İncirliova Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihli 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gerenkova Mahallesi 119 ada 12 ve 13 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin UİP:6620,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tadilen onaylanması hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın ili, İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi 119 ada 12 ve 13 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin UİP:6620,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:203
 
Komisyon Görüşü:Karacasu Belediyesi meclis kararının plan değişikliğine ait bir hüküm belirtmediği, plan değişikliğine ilişkin net karar alınmadığı, 12m'lik taşıt yolunun kaldırılarak 7m'lik yaya yoluna dönüştürülmesi ile konut alanlarının taşıt yolundan cephe alamaz konuma geldiği, 3826 ve 3829 parseller haricinde diğer parsellerin imar planı değişikliğine ilişkin muvafakat belgelerinin eksik olduğu, plan değişikliğine ilişkin plan işlem numarasının alınmadığı ve mekansal planlar yapım yönetmeliği ekinde tanımlanan kullanımlara uymadığı gerekçeleriyle oy birliği ile mevcut imar planı kararlarının devamına karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın İli, Karacasu İlçesi Yenice Mahallesi 3826 ve 3829 parsellerde akaryakıt - lpg satış istasyonu ve dinlenme tesisi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:204
 
Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 29L-IIIC paftada, imar planında park alanında, trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-8798,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinde dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin eksik olmasından dolayı mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 29L-IIIC paftada, imar planında park alanında, trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-8798,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 
Karar No:205
 
Komisyon Görüşü: Dosya kapsamında jeolojik-jeoteknik etüt raporu olmadığı ve gerekli kurum görüşleri alınmadığından mevcut imar planı şartlarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 29M-IV-C pafta yatay 15500-15600, dikey 32700-32900 koordinatları arasında bulunan, meri imar planında park kullanımında olan alanda trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-9910,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:206
 
Komisyon Görüşü: Öneri ile yerleşik nüfus artarken yeterli sosyal ve teknik donatı alanı ayrılmadığından ve mevcut sosyal ve teknik donatı standartları düşeceğinden mevcut uygulama imar planı koşullarının geçerli olduğu oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 540 ada 50, 51, 102 ve 103 numaralı parsellerde "blok nizam 4-kat (BL-4)" turizm tesis alanında yer alan taşınmazın, "ayrık nizam 4-kat (A-4)" konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-7737,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:207
 
Komisyon Görüşü: Öneri ile toplam inşaat alanı ve yerleşik nüfus artacağı ve sosyal ve teknik altyapı standartları düşeceğinden mevcut uygulama imar planı koşullarının geçerli olduğu oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 506 ada 34 numaralı parselde blok nizam 5-kat (BL-5) turistik tesis alanında yer alan taşınmazın, blok nizam 4-kat (BL-4) konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-7755,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 Karar No:208
 
Komisyon Görüşü: Türkmen Mahallesi 314 ada 3 parselde kayıtlı tercihli kullanım alanında yer alan taşınmazın E: 0.20, Yençok: 7.00m koşullu Özel Eğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-10690,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununu 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 314 ada 3 parselde kayıtlı imar planında tercihli kullanım alanında taşınmazın E:0.20, Yençok: 7.00m koşullu Özel Eğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-10690,1 plan işlem numaralı1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:209
 
Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 16 no'lu parselde hazırlanan mevcut imar planında 3307m2 olan konut alanının 1893m2 arttırılarak, 5200m2’ye çıkarılması, ticaret alanının 497m2’den 108m2 arttırılarak, 605m2’ye çıkarılması ve yaya yollarının ve kreş (1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan) kullanımının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi amaçlı NİP-3266,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırması, sosyal donatı alanlarını azaltmasından dolayı oy birliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 16 no'lu parselde, NİP-3266,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:210
 
Komisyon Görüşü: Karayollarına ait kurum görüşü ve alanda tescilli yapı, sit alanı, tabiat varlığı bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından mevcut imar planı koşullarının geçerli olduğu oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuşadası İlçesi, İki Çeşmelik (Türkmen) Mahallesi 2416 ada 1 parselin çok amaçlı sosyal tesis alanından yeşil alana dönüştürülüp, 411 ada 1 parselin 500m2‘lik kısmının park alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP-5714,1 ve UİP-5716,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:211
 
Komisyon Görüşü: Söz konusu plan değişikliğine esas jeolojik-jeotekniketüd raporunun bulunmaması,  sunulan teklifin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeni ile mevcut imar planı şartlarının devamlılığı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi 50L-IIIA – 50LIII-D paftalarda 3621 nolu parselde kayıtlı olan ve meri imar planında kuzey, doğu ve batı cephelerden 15 m güney cepheden ise 20 m yapı yaklaşma mesafesi olan Akaryakıt İstasyonu Alanı'nın Kuzey ve batı cephelerdeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m ye düşürülmesine ilişkin UİP:9264,1 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:212
 
Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Beşeylül Mahallesi, 259 ada 27, 6, 7, 1, 17, 16, 10, 9, 28, 14 parselleri kapsayan konut adalarının arasındaki 7 m. genişlikteki yolu kaldırılarak konut adalarının birleştirilmesine yönelik hazırlanan, konut adasının kuzeyine B-5, güneyine A-3 şartı öngörülmesini içeren, Kuyucak Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarih 2015/49 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP-4028,2 plan işlem numaralı /1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuyucak İlçesi, Beşeylül Mahallesinde, 259 ada, 2 nolu parsele ilişkin UİP: 4028,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:213
 
Komisyon Görüşü: İlimiz Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi, 17 pafta 3613 parselde yol ve küçük sanayi tesis alanının "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na dönüştürüldüğü 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih 125 sayılı kararı ile onaylanmış olup bu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuyucak Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih 2015/71 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 11.05.2015 tarihli yazı ile Belediyemize sunulmuş söz konusu UİP-9264,2 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Kuyucak Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih 2015/71 sayılı kararı ile uygun bulunan, yol ve küçük sanayi alanının "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde tadilat sınırının hatalı olduğu görülmüş, bu nedenle tadilat sınırının, hazırlanan tadilata göre doğudaki iki adet küçük sanayi adasının yapı yaklaşma sınırları ve güneyde Belediye Hizmet alanının yapı yaklaşma sınırlarını da kapsayacak şekilde düzeltilmesi, söz konusu UİP-9264,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tadilen onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi, 17 pafta 3613 parselde yol ve küçük sanayi tesis alanının "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin UİP-9264,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:214
 
Komisyon Görüşü: Plan onama sınırları içerisinde bulunan 40 numaralı parselin plan değişikliğine ilişkin muvafakatı bulunmaması gerekçesi ile meri imar planı şartlarının geçerli olmasının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi 399 ada 58 ve 40 parsellerde kayıtlı ve meri imar planında konut alanında yer alan taşınmaza ilişkin UİP-887,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:215
 
Komisyon Görüşü: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1412 ada 1 numaralı parsele ilişkin Söke Belediyesince alınmış olan 06.02.2015 tarih, 2015/2-24 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke İlçesi Yenikent Mahallesi, 21J-I pafta 1412 ada 1 nolu parsele ilişkin UİP-887,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:216
 
Komisyon Görüşü: Söke İlçesi, Yeni kent Mahallesi (eski Konak Mahallesi) Kuşadası yolu mevkiinde mülkiyeti maliye hazinesine ait, tapuda 1325 ada 4 parsel numarada kayıtlı taşınmazın ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilmesi, parselin ağaçlandırma projesine uygun olarak zeytin fidanı dikmek suretiyle ağaçlandırılması ve taşınmazın jeolojik açıdan uygun olmayan alanda kalmasından dolayı üniversite olan kullanım kararının ‘’Ağaçlandırılacak Alan’’ olarak değiştirilmesine ilişkin NİP-6316,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke İlçesi Yenikent (Konak) Mahallesi 21-22 GH pafta 1325 ada 4 parseldeki üniversite alanının ağaçlandırılacak alana dönüştürülmesine ilişkin NİP-6316,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:217
 
Komisyon Görüşü: Söke Belediyesi'nin 02.01.2015 tarih ve 2015/1-6 sayılı kararında Söke nazım ve uygulama imar plan notlarına ilişkin alınmış bir karar olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple söz konusu karar komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında konut altı ticaret düzenlenmesine ilişkin Söke Belediye Meclisi'nin 02.01.2015 tarih 2015/1-6 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:218
 
Komisyon Görüşü: İmar planlarına esas plan notlarının plan hükmü niteliği taşıması ve söz konusu meclis kararına ek dosyada Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereği yeterli karne gurubuna haiz şehir plancısı tarafından imzalanmış belge/pafta ve Plan Araştırma-Açıklama Raporu bulunmadığı gerekçesi ile söz konusu plan değişikliğinin belediyesine iadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Belediye Meclisi’ nin 02.01.2015 tarih ve 2015/1-7 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 
Karar No:219
 
Komisyon Görüşü: Söz konusu komisyon incelemesi neticesinde, NİP-11838,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke İlçesi Bağarası Mahallesi 2914 parsele ilişkin NİP-11838,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:220
 
Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2015 tarih ve 162 sayılı kararına istinaden; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde; "İlan Reklam Vergisi ile İlgili Alınacak Ücretler" başlıklı bölümün alt başlığı olan " Ticari Araç Reklam İzin Belgesi İçin Alınacak Ücret" başlığına ait iki yıldızla sayfa sonunda belirtilen " **Süreler en az 3 aylık olacaktır. Ücret; yıllık ücretin aya tekabül eden kısmıdır. Kıst dönemler aya tamamlamr. "ibaresinin kaldırılması ve yine "Ticari Araç Reklam İzin Belgesi İçin Alınacak Ücret" başlığının "Tarife Ücreti "kısmının; ekte belirtildiği şekilde düzeltilmiş olup, komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı cetvellerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:221
 
Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ile ilgili talebi, ekte sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Ücret Tarifesine aşağıda belirtilen tablonun eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 

Gelirin Adı Birimi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
0.1  Onarım Ön İzin Teknik İnceleme Rapor Hizmeti
 
Adet 300,00 TL
0.2  Onarım Ön İzin Teknik İnceleme Rapor Hizmeti
 
Adet 450,00 TL
 
0.3 Kullanma İzin Belgesi Adet 450,00 TL
 

 
Karar No:222
 
Komisyon Görüşü: 12.05.2015 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,
1-            Efeler Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan 2015 Mali yılı Bütçesine konulan 8.500.000, 00 TL ek ödeneğin;

a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile ;

KURUMSAL KOD/ KURUM ADI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK
32 FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 06 - İSKAN VE TOPLUM REFAHI  HİZMETLERİ 8.500.000,00 TL
 


b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir / finansman kaynağı olarak :

KODU AÇIKLAMA TUTAR
05 DİĞER GELİRLER 2.000.000,00 TL
06 SERMAYE GELİRLERİ 6.500.000,00 TL
  TOPLAM 8.500.000,00 TL

 
şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesine 8.500.000,00TL Ek Ödenek konulması hususu, Komsiyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 8.500.000,00 TL ek ödenek konulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:223
Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 14.04.2015  tarih ve 142 sayılı kararı ile kurulan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapılması, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi gereği ; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz. 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 14.04.2015 tarih ve 142 sayılı kararı ile kurulan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:224
 
Plan ve Bütçe Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Ulaştırma Komisyonunca belirlenen güzargahlarda test sürüşlerin yapılması ve 6 hafta sürecek test sürüşleri sonrası idare tarafından belirlenecek ve Meclisimizce onaylanacak ücret mukabili yolcu taşımacılığının sağlanması hususu Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
            Ulaşım Komisyonu Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa sağlanacak kent içi ulaşım yolcu toplu taşımacılığı kapsamında ulaşım etüt çalışmaları sonucu belirlenen güzergahlarda; hizmete sunulacak olan otobüslerin trafik yoğunluğunu nasıl etkileyeceği, hangi caddelerde dönüş yapıp, hangilerinde yapamayacağı, durak mesafesi aralarının ne kadar olacağı, durak ceplerine girip-giremeyeceği, hangi güzergâhlarda vatandaş yoğunluğunun daha fazla olduğu, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın otobüslerden faydalanabilme oranlarının tespit edilebilmesi için 70 otobüs ile 6 hafta boyunca test sürüşleri kapsamında tüm halkımıza açık ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılması, test sürüşleri sonrası idare tarafından talep edilirse yeni güzergahların Meclis’ e sunulması oybirliğiyle uygun bulunmuştur. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclis’e havalesini arz ederiz.
 
        Karar: Kent içi ulaşımda kullanılacak olan otobüslerin güzergahlarının ve yolcu sayılarının belirlenmesine esas teşkil edecek verileri toplayabilmek amacıyla söz konusu otobüslerin olası güzergahlarda test sürüşlerinin yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu Raporlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar No:225
 
Komisyon Görüşü: Meclis'in 11/05/2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; (2015/222) Hemzemin geçitlerde bekçi olarak görevlendirilecek 110 (yüzon) kişilik personel hizmet alımı ihalesinin yıllara yaygın yüklenmeler (Yıllara sari) olarak yapılmasının, Azami 3 (üç) yıl olmak üzere, yıllara sari olarak söz konusu ihaleye çıkılmasının uygun olduğuna; Komisyonumuzca karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederiz.
 
Karar: Hemzemin geçitlerde bekçi olarak görevlendirilecek 110 ( yüz on ) kişilik personel alımı ihalesinin yıllara yaygın yüklenmeler (Yıllara sari) olarak yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar No:226
 
Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması ile ilgili talebi ekte sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederiz.
 

Gelirin Adı Birimi Plan ve Bütçe Komisyon Kararı
Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, Bulvar Cadde vb. yol kenarı cep otoparklarına park eden araçlardan alınacak ücret. 0-15 Dakika Ücretsiz
15-60 Dakika 2.00 TL
1 Saat Sonrası İçin Her Saat
(5 Saate Kadar)
1.00 TL
Gün Boyu 7.00 TL

 
Yaz Tarifesi: 08.00-20.00 Arası                                            Kış Tarifesi:08.00-18.00 Arası
 
Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Kararı indirmek için tıklayınız.

|