AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 16.05.2024 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 16.05.2024

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:132

 

 Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Yazıkent Mahallesinde 71,38ha’lık alanda hazırlanan ve Bozdoğan Belediye Meclisinin 09.02.2024 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Bozdoğan Belediye Başkanlığının 20.02.2024 tarihli ve 6925 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091047252 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşünün ve diğer bazı ilgili kurum görüşlerinin eksik olması gerekçeleriyle dosyanın iadesi ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Yazıkent Mahallesi, revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:133

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, tapunun 8385,75 m2 yüzölçümlü 373 ada 1 parsel, 620,27 m2 yüzölçümlü 373 ada 2 parsel, 4219,49 m2 yüzölçümlü 373 ada 3 parsel, 8118,67 m2 yüzölçümlü 293 ada 1 parsel üzerinde arazi kullanım kararının Sanayi Alanından (Tariş Zeytinyağı ve Çırçır Fabrikası Alanı)  Gelişme Konut Alanı, TİCK (Ticaret-Konut), Park Alanı Yol ve Otopark Alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Çine Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:091055182 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin plan değişikliği ile nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olması, plan değişikliğine esas olmak üzere dosyasında alınan herhangi bir kurum görüşünün bulunmaması, plan değişikliğini hazırlayan müellifin, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması sebebi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. 

 

Karar: Çine İlçesi, Yeni Mahalle, 293 ada 1 parsel ile 373 ada 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:134

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Şehit Adnan Özdemir Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Şehit Jan. Kom. Çvş Ali İhsan Uzun Caddesi, Şehler Caddesi, Namık Gedik Caddesi, Şehit Asteğmen Hüseyin Uzunova Caddesi, Nuri Güngör Caddesi, 296 Sokak, Umut Barış Bozkurt Sokak, 340 Sokak, 174 Sokak, Karakollar Mah. Depo ve Mera Sokağa cepheli parsellerin zemin kat ve açığa çıkan bodrum katlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları başlıklı 19. Maddenin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. Alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılması konusu, Çine Belediye Meclisi’nin 06.02.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediye Başkanlığının 27.02.2024 tarih ve 11462 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları başlıklı 19. Maddenin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. Alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılmasına ilişkin alınan Çine Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 16 sayılı kararının, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Namık Gedik Caddesi, 296 Sokak, Nuri Güngör Caddesi, 174 Sokağın Mehmet Yavaş Caddesi ile Şehit Adnan Özdemir Caddesi arasında kalan kısmında konut alanlarında teşekkül eden ticaret alanlarının bulunmasından dolayı uygun olduğuna, diğer cadde ve sokaklarda oluşmuş bir ticaret aksı bulunmamasından dolayı ise uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesinde yer alan bazı cadde ve sokaklara cepheli parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19 maddesinin 1. fıkrasının f bendi kapsamında düzenleme yapılmasına ilişkin alınan 06.02.2024 tarih ve 16 sayılı Çine Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:135

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, 1676 ada 42 parsel  (11.929,35 m²) numaralı taşınmazın turizm ve konut yerleşme alanları kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 23.11.2023 tarihli vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091055198 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun plan müellifi tarafından imzalanmadığı, bilgi amaçlı uygulama imar planında yapılaşma koşullarının çevresi ile uyumlu olmadığı, parselin tamamının ticaret alanı olarak düzenlendiği ancak ticaret alanı kullanımının ihtiyacı olan kamusal kullanımlara yer verilmediği (otopark vb.) ve zaiyatın az olduğu, Didim plan notları kapsamında ticaret alanlarında konut kullanımına yer verilebildiğinden “Planlama alanında konut yapılamaz.” plan hükmünün plan notlarında yer almadığı gerekçeleri ile uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Çamlık Mahallesi, 1676 ada 42 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:136

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Hisar Mahallesi 1628 ada 198 parselin E: 0.30, Yençok: 6.50m koşullu Gelişme Konut Alanı, Park Alanı, Pasif Yeşil Alan, Trafo Alanı, Otopark ve Yol olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091050014 plan işlem numaralı ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 08.03.2024 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 12.03.2024 tarihli ve 2914 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091050014 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde ilave nüfusun ihtiyacı olan sadece yeşil alanların planlandığı, zaiyat oranının yaklaşık %38,5 olduğu ve zaiyat oranının artırılması gerektiğinden imar planı teklifinin iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 1628 ada 198 parsele ilişkin ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 Karar No:137

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Hisar Mahallesinde yer alan 2510 ada 3 numaralı parselin doğusunda tescil harici alanda "Kaldırım" kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 11.12.2023 tarih ve E-87483599-115.01.06-5322 sayılı kararı ile uygun görülerek Köşk Belediye Başkanlığı’nın 15.03.2024 tarih ve 3051 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091045911 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğundan ve kamu menfaati taşıdığından komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 2510 ada 3 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:138

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6773 ada 2 parsel ile 6912 ada 1 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve mevcut nazım imar planında sırası ile Temel Eğitim ve Orta Öğretim Tesisleri Alanı kullanımlarında yer alan taşınmazların Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 07.12.2023 tarihli ve 91511363 sayılı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091055202 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, kamu menfaati olması nedeniyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6773 ada 2 parsel ile 6912 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:139

 

Komisyon Görüşü İlimiz, Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi, tapunun 15008,27 m2 yüzölçümlü 488 numaralı parseli üzerinde arazi kullanım kararının Resmi Kurum Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:091055181 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, kamu menfaati olması nedeniyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi, 488 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:140

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 262 ada 1 parselde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.70, Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Organize Sanayi Alanı kullanımında kalan taşınmazda bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik 50m² trafo alanı önerilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2024 tarihli ve 68 sayılı kararı ile uygun görülerek, 15.03.2024 tarihli ve 33295 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091050311 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğundan ve kamu menfaati taşıdığından komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 262 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:141

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi kent merkezi ve çevresinde yaklaşık 500 hektar alan için hazırlanan UİP-091049116 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Germencik Belediye Meclisi’nin 04.03.2023 tarihli ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 06.03.2024 tarihli ve 21737 sayılı Germencik Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Germencik İlçesi kent merkezi ve çevresinde yaklaşık 500 hektar alan için hazırlanan UİP-091049116 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2022 tarih ve 429 sayılı meclis kararı ile değerlendirilerek kesinleşmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları ile plan sınırlarına uygun olmayan alanların bulunduğu, kurum görüşlerinin bazılarının plana hatalı aktarıldığı bazılarının ise plana aktarılmadığı, 1/1000 ölçekli planın gerektirdiği bilgilerin bulunmadığı, plan teklifinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmayan plan kararları oluşturulduğundan bu hususların düzeltilmesi için ilçe belediyesine iadesine ve mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:142

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi 59 ada 36 parselin Sosyal Tesis Alanı kullanımından Sanayi Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi dosyası Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091055142 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi kapsamında eşdeğer alan önerilmediği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görüşüne aykırı olduğu, raporda, kaldırılan Sosyal Tesisin etkisi hakkında herhangi bir saptamanın yer almadığı, teknik ve sosyal altyapıya etkisinin değerlendirmesinin eksik olduğu, maliklerin taşınmazı, 1/5000 ölçekli Koçarlı İlçesi kent merkezi ve çevresi nazım imar planı kesinleştikten sonra edindiği, önceki malikleri tarafından plan askı süresi içerisinde bu alanda yatırım yapılmayacağı gerekçesi ile Sosyal Tesis Alanı kullanımının kaldırılması yönünde itirazda bulunulduğu itirazın, mevcut donatıların azaltılmasının planlama ilkeleri ve imar mevzuatı açısından uygun olmadığı için ret edildiği nedenleri ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 59 ada 36 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:143

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 363 ada 1 parselin (2140,84 m²) bir bölümü 15 metrelik taşıt yolu kullanımında kalan kısmı ile imar planı bulunmayan diğer bölümünün 20 metrelik taşıt yolu ile E:0,25 Yençok:6,80 m yapılaşma koşullu gelişme konut alanı (1453 m²) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-091048915 plan işlem numaralı ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.03.2024 tarihli ve 101 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 25.03.2024 tarihli ve 7470 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091048915 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.03.2024 tarihli ve 101 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 363 ada 1 parsele ilişkin ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğine ilişkin alınan 04.03.2024 tarih ve 101 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:144

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 391 ada 9 ve 13 parsellerin “Konut Alanı” kullanımından “Turizm Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi dosyası Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. E-plan üzerinden girişi yapılmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, plan işlem numarası bulunmaması, sunulan bilgi paftasında yapı yoğunluğu arttırılarak sunulduğu, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Ek 8. Maddesi kapsamında parsel bazında yapı yoğunluğunu arttırıcı plan değişikliği yapılamayacağından ve ada bütününde konut alanı olan bölgede parsel bazında turizm kullanımının uygun olmaması nedenleri ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 391 ada 9 ve 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:145

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 324 ada 4 ve 5 parsellerde E=0.40 Yençok=7.50 m yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı, park alanı, yaya yolu ve su yüzeyi amaçlı UİP-091045467 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2024 tarih ve 4449 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091045467 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğinin ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 324 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:146

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2905 ada 3,4 parseller ile 2910 ada 1 parsel numaralı taşınmazların orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, sosyal tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 27.12.2023 tarihli vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091055222 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı ve plan teklifinin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenmediği, teklifin Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak plan müellifi tarafından imzalanmadığı, konut alanı ile donatı alanlarını uygulama imar planında ayıran 7 metrelik yolun devamlılığının bilgi amaçlı uygulama imar planı paftasında kaldırıldığı ve konut alanı kullanımında kat artışının yapılarak çevresi ile uyumlu olmayan yapılaşma koşulu önerildiğinden bu durumun imar mevzuatına aykırılık teşkil ettiği gerekçeleri ile teklifin uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2905 ada 3,4 parseller ve 2910 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:147

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Çınar, Caferli, Kirazlı, Yayla ve Yeniköy  Mahallelerinin idari sınırları içerisinde mevzi imar planları bulunan alanlar dışında kalan tüm alanlar ile Soğucak Mahallesinin idari sınırları içerisinde imar planı bulunan alanlar dışında kalan tüm alanların kırsal mahalle olarak belirlenmesi hususunda Kuşadası Belediye Meclisinin 05.02.2024 Tarihli 301.05/69 sayılı Kararı 29.02.2024 tarihli 846/5100 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 3ncü Maddesi ve Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği kapsamında, Çınar, Caferli, Kirazlı, Yayla, Yeniköy ve Soğucak Mahallelerinin idari sınırları içerisinde mevzi imar planı ve imar planı bulunan alanlar hariç bırakılarak koordinatlarının belirlendiği belirtilen alanların ekli haritasında imar planı ile idari sınırların koordinatlarının gösterilmediği, kırsal mahalle olarak belirlenmesi istenen mahallelerin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin kırsal yerleşik alan tanımı kapsamı içerisinde kaldığı bu nedenle kırsal mahalle olarak tespiti yapılamayacağından Kuşadası Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih ve 301.05/69 sayılı kararı oybirliğiyle Komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.   İş bu raporumuz hakkında  kırsal mahalle tespiti işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Caferli, Çınar, Kirazlı, Yaylaköy, Yeniköy, Soğucak Mahallerinde kırsal yerleşik alana ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:148

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesinde yer alan 11780 m2 yüzölçümlü 3021 numaralı parsel üzerinde konut olan arazi kullanım kararının Eğitim Tesis Alanına ve 13580 m2 yüzölçümlü 1444 numaralı parselin Ticaret olan arazi kullanım kararının TİCK (Ticaret+Konut) olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 01.11.2023 tarih ve 10423 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:091055200 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olması ve plan değişikliği ile ilave gelen nüfusun ihtiyacı olan teknik sosyal altyapı alanlarının ayrılmaması sebebi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 1444 parsel ve 3201 parsele ilişkin 1/15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:149

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 488 ada 1 parselde (eski 3987 parsel) Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Dini Tesis Alanı kullanımında yer alan 1,952.58 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın yaklaşık 616 metrekarelik kısmının Kamu Hizmet Alanı (Jandarma Hizmet Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi 05.01.2024 tarihli plan müellifi başvurusu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091055203 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18.07.2023 tarihli ve 3989513 sayılı uygun görüşü bulunması ve kamu menfaati olması nedeniyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 488 ada 1 parselin bir bölümüne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:150

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1462 ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 parsellerde E: 0.50, Hmax: 8.50m koşullu KOBİ Sanayi Alanı imarlı taşınmazların yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091045162 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 06.02.2024 tarihli ve 2024/2-16 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 15.02.2024 tarihli ve 207776 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091045162 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Söke Belediye Meclisi’nin 06.02.2024 tarihli ve 2024/2-16 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1462 ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:151

 

Komisyon Görüşü: 14.05.2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını oluşturan Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayıştay İlamları ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ve 41 inci maddeleri gereğince düzenlendiği, düzenlenen bu cetvellerin tek tek incelenerek temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları ve kurallarına uygun olduğu görülerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvelleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:152

 

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyemizin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesine,  “Ek Ödenek Tablosunda” belirtilen ek ödeneğin verilmesi hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:153

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi  2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde ekte yer alan “Ücret Tarife Değişikliği Tablosuna” göre 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine gereğince tarife değişikliği ve yeni tarife eklenmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Büyükşehir Belediyemiz 2024 Mali yılı Gelir ücret tarifesinde değişiklik yapılması ve yeni tarife eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Karar No:154

 

Komisyon Görüşü: Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin mevcut 100.000.000,00 TL olan sermayesinin 100.000.000,00 TL artırılarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) fıkrasına istinaden 200.000.000,00 TL’ye çıkartılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:155

 

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Karacasu İlçesi, Cuma Mahallesi, 48 ada 7 parsel numarasında kayıtlı 1.140,08 m² yüzölçümlü alan ile 8 parsel numarasında kayıtlı 2.209,09 m² kullanım alanlı (toplam 3.349,17 m²) taşınmazların üzerinde bulunan Yüzme Havuzunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca yıllık 12.000,00-TL bedel ile 2 (iki) yıl süreliğine Karacasu Belediye Başkanlığına tahsisine ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Karacasu İlçesi, Cuma Mahallesi 48 ada, 7 ve 8 parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yüzme havuzunun Karacasu Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:156

 

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 222 ada 37 parsel numarasında kayıtlı 862,29 m² kullanım alanlı taşınmazın üzerinde bulunan Kültür Merkezi ve alt katında bulunan 1/2A kapı numaralı dükkânın 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 2 (iki) yıl süreyle Karacasu Belediye Başkanlığına tahsisine ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 222 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Kültür Merkezi ve alt katındaki 1/2A kapı numaralı dükkânın Karacasu Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:157

 

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi, 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Düğün Salonunun  5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca yıllık 12.000,00-TL bedel üzerinden 1 (bir) yıl süreyle Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisine ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi, 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Düğün Salonunun Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:158

 

Komisyon Görüşü: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 126 ada 21 parsel numarasında kayıtlı toplam 9.796,18 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 334,30 m² kapalı ve 326,00 m² açık kullanım alanlı 50-50/1 – 50/2 50/3 ve 50/4 kapı numaralı Sosyal Tesisin işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50’sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 126 ada 21 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal Tesisin işletmesinin AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:159

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahallede mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 6675 ada, 1 parsel numaralı 346.55 m² yüzölçümlü, imar planında trafo yeri olarak ayrılan taşınmazın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra 2942 Sayılı Kanun ile değişik 4650 Sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ve devir işlemi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

 

Karar: Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Efeler İlçesi, Orta  Mahallede, 6675 ada, 1 parselde kayıtlı 346,55 m² yüzölçümlü Trafo Yeri olarak ayrılan taşınmazın mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:160

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 923 ada, 38 parsel numaralı 503.00 m² yüzölçümlü, imar planında trafo yeri olarak ayrılan taşınmazın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra 2942 Sayılı Kanun ile değişik 4650 Sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince  TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ve devir işlemi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde, 923 ada, 38 parselde kayıtlı 503,00 m² yüzölçümlü Trafo Yeri olarak ayrılan taşınmazın mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:161

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/05/2024 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;Bozdoğan İlçesi, Ziyaretli Mahallesinde mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 197 ada, 29 parsel numaralı 5461.31 m² yüzölçümlü taşınmazın tescil bildiriminde gösterildiği şekilde A, B1, B2, C olarak 4 kısma ifraz edilmesi ve A  harfi ile gösterilen 3036.24 m² lik kısım üzerinde DSİ Genel Müdürlüğü adına 256.80 m² Daimi İrtifak Hakkı Tesis edilmesi ve B1 ile gösterilen 149.87 m² lik kısım ile B2 ile gösterilen 407.38 m² lik kısımların Kanal olarak emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra 2942 Sayılı Kanun ile değişik 4650 Sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ve devir işlemi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği / oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Bozdoğan İlçesi, Ziyaretli Mahallesinde, 197 ada, 29 parselde kayıtlı 5461,31,00 m² yüzölçümlü taşınmazın kanal olarak ayrılan kısımlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

.

Karar No:162

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 6258 ada, 14 parsel nolu 3.249,78 m² yüzölçümlü taşınmazın 21/200 paylık 341,23 m²’ye tekabül eden Aydın Büyükşehir Belediyesine ait hissenin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6258 ada 14 parselde kayıtlı 341,23 m²’lik belediye hissesinin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:163

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6993 ada, 1 parsel nolu 3.000,00m² yüzölçümlü taşınmazın 223211151/2860100000 paylık 234,13 m²’ye tekabül eden Aydın Büyükşehir Belediyesine ait hissenin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 6993 ada 1 parselde kayıtlı 234,13 m²’lik belediye hissesinin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:164

 

Komisyon Görüşü: 06.05.2024 tarih ve 170 sayılı Meclis Kararı gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 80.000.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine 80 milyon TL. ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:165

 

Komisyon Görüşü: 06.05.2024 tarih ve 187 sayılı Meclis Kararı gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 80.000.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. .İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine 80 milyon TL. ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:166

 

Komisyon Görüşü: Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Bozdoğan İlçesinin dahil edilmesine ilişkin alınan 22.04.2024 tarih ve 127 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının tashih edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 70.’inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Bozdoğan İlçesinin dahil edilmesine ilişkin düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun;

“4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4.’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.’inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Bozdoğan ilçesinin dahil edilmesi halinde;

  1. Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesine,
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Bozdoğan İlçesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

b)Bozdoğan İlçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat bedeli, teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel talep edilmeksizin altyapı kazı alanının üst kaplamaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.

  1. Aydın Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
  2. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi yönünde Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.” olarak düzeltilerek 22.04.2024 tarih ve 127 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının tashih edilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/04/2024 tarih 127 sayılı kararının tashih edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 Karar No:167

 

Komisyon Görüşü Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Karacasu İlçesinin dahil edilmesine ilişkin alınan 22.04.2024 tarih ve 128 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının tashih edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 70.’inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Karacasu İlçesinin dahil edilmesine ilişkin düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun;“4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4.’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.’inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Karacasu ilçesinin dahil edilmesi halinde;

  1. Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesine,
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Karacasu İlçesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

b)Karacasu İlçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat bedeli, teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel talep edilmeksizin altyapı kazı alanının üst kaplamaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.

 

c)Aydın Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin

 

d)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi yönünde Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.” olarak düzeltilerek 22.04.2024 tarih ve 128 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının tashih edilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/04/2024 tarih 128 sayılı kararının tashih edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:168

 

Komisyon Görüşü: Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Buharkent İlçesinin dahil edilmesine ilişkin alınan 22.04.2024 tarih ve 129 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının tashih edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 70.’inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Buharkent İlçesinin dahil edilmesine ilişkin düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; “4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4.’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.’inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Buharkent ilçesinin dahil edilmesi halinde;

  1. Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesine,
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Buharkent İlçesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

b)Buharkent İlçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat bedeli, teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel talep edilmeksizin altyapı kazı alanının üst kaplamaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.

c)Aydın Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

d)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi yönünde Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.” olarak düzeltilerek 22.04.2024 tarih ve 129 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/04/2024 tarih 129 sayılı kararının tashih edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:169

 

Komisyon Görüşü: 20 Temmuz 1974 tarihinde kahraman ordumuzun başarısı ile sonuçlanan ve bu yıl 50. yıldönümü kutlanacak olan Kıbrıs Barış Harekâtı kutlama etkinliklerine katılmak üzere 10 Kıbrıs Gazimizin 19-20 Temmuz 2024 tarihlerinde Kıbrıs’a götürülüp getirilerek, konaklama, ulaşım vb. giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması hususu Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.  

 

Karar: Kıbrıs Barış Harekatı kutlama etkinliklerine katılmak üzere Kıbrıs’ a gönderilecek Kıbrıs Gazisinin giderlerinin Kültür ve sosyal İşler Daire Başkanlığının bütçesinden karşılanması  ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:170

 

Müşterek Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. ve 60. maddeleri gereğince söz konusu Amyzon Antik Kenti yüzey araştırma çalışmalarına destek olunması amacıyla, Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Ethem KOÇAK ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 50.000,00 -TL maddi ve ayni destek olunması Komisyonumuzca ve oybirliğiyle ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Koçarlı İlçesinde bulunan Amyzon Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|