AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 22.04.2024 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 22.04.2024

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:74

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, 108 ada 2 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı, yaklaşık 273,446.93 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın E: 1.00, Yençok: 18.50m koşullu Resmi Kurum Alanı (Ceza İnfaz Kurumu), Trafo Alanı ve Yol (10m) olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091044711 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 02.01.2024 tarihli ve 6 sayılı Çine Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Çine Belediye Başkanlığı’nın 12.01.2024 tarihli ve 10930 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091044711 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, 108 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:75

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında;  1304 ada 2,3,4 parseller Ayrık nizam-3 kat Taks/Kaks: 0,30/0,90 yapılaşma koşullu gelişme konut alanı ile 1851 ada 5 ile 15 parselin parselin batı bölümünün küçük kısmının park alanı kullanımı ve doğu kısmının ise plan sınırları dışında bulunan alanın tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E: 0,60 Yençok:12,50m (3 kat) yapılaşma koşullu ticaret+turizm alanı (6986 m²)  kullanımı, otopark alanı (331 m²),7 metrelik yaya yolu (1150 m²), trafo alanı (36 m²)  ve park alanı (1264 m²) olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP- 091044131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi Didim Belediye Meclisi’nin 05.01.2024 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 30.01.2024 tarihli ve 964 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091044131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yer alan trafo alanının ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 13.02.2024 tarih ve 56339 sayılı yazısı kapsamında yeniden düzenlenmesi, yapılaşma koşullarının çevrede yer alan benzer kullanımlara uygun olacak şekilde E:0,50 olarak düzenlenmesi ve planlama alanındaki otopark alanının güneye doğru büyütülerek terk oranının %40’i sağlayacak şekilde düzenlenmesi koşuluyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.    

 

Karar: Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1304 ada 2 ,3, 4 parseller, 1851 ada 5 ve 15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:76

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 624 ada 13 ve 16 (Yeni 624 ada 192 ve 188 parseller) numaralı parsellerinin bulunduğu alanda h=9 ve h=12 m kitle nizam konut alanının E:1,50 Yençok: 20,50 m ( 6 kat) yapılaşma koşullu ve batı cephesinde çekme mesafesi 8,75 m diğer yönlerden 5 m olacak şekilde konut alanı olarak düzenlenerek, konut yapı adasının kuzeyinde otopark ve trafo alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Efeler Belediye Başkanlığının 15.12.2023 tarih ve 26518 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091038966 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin K mesafesini sağlamak üzere kuzey cephesindeki yapı yaklaşma mesafesi 6 m olacak şekilde düzenlenmesi şartıyla tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 624 ada 13 ve 16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:77

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2332 ada 1 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı yaklaşık 28.031,30 m² yüzölçümüne sahip her yönden 10m yapı yaklaşma mesafesine sahip E: 0.90, h: Serbest koşullu Ortaöğretim Alanı (Nizamiye Lisesi) imarlı taşınmazın her yönden 5m yapı yaklaşma mesafesine sahip E: 2.00, Yençok: 19.50m koşullu Lise Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091029971 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 04.10.2023 tarihli ve 170 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve 14.12.2023 tarih 440 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup söz konusu plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Efeler Belediye Meclisince alınan 05.02.2024 tarih 50 sayılı karar, Efeler Belediye Başkanlığı’nın 15.02.2024 tarih 31084 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091029971 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde trafo alanının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın uygun olduğuna ilişkin alınan 05.12.2023 tarih 206 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiği ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin trafo alanının kaldırılmasına ilişkin görüşü bulunmadığından, gelecek dönemlerde doğabilecek enerji ihtiyacı da göz önünde bulundurularak uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2332 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 05.02.2024 tarih ve 50 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:78

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2032 ada 6 parselin kuzeyinde ve Tevfik Fikret Caddesi üzerinde yer alan Park Alanı imarlı tescil harici alanda Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091043397 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 04.01.2024 tarihli ve 26 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile küçültülen park alanına karşılık eşdeğer alan ayrılmadığı gerekçesi uygun bulunmayarak Efeler Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve 29283 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091043397 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddine ilişkin 04.01.2024 tarihli ve 26 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2032 ada 6 parselin kuzeyinde bulunan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 Karar No:79

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Danişment Mahallesinde, tapuda 121 ada 1, 2 parseller ile 128 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde ticaret alanı, yol, otopark ve trafo alanı düzenlemesi yapılması ve Ticaret alanına E=0.40, Yençok: 6.50m (2 kat) yapılaşma koşulu önerilmesi amacıyla hazırlanan ve Efeler Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarihli ve 173 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin ise 14.12.2023 tarihli ve 441 sayılı kararı ile ticaret alanındaki E=0.05 olacak şekilde tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine askı süresi içerisinde emsal değerine ilişkin yapılan bir adet itiraz Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2024 tarihli ve 66 sayılı kararı ile uygun görülerek, 15.03.2024 tarihli ve 33296 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091029969 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz arazinin doğal yapısı, kent merkezine uzaklığı ve kırsal yapısı göz önünde bulundurularak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Danişment Mahallesi, 121 ada 1,2 parseller ile 128 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 05.03.2024 tarihli ve 66 sayılı Efeler Belediye Meclisi kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:80

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 712 ada 9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 02.10.2023 tarihli başvuru ile söz konusu taşınmazların imar planındaki durumlarının ne olduğu, yol ve park olarak ayrılma durumlarının devam edip etmediği, bu duruma ilişkin karar tarihlerinin ne olduğu ve taşınmazlara ilişkin kamulaştırma yetkisinin kimde olduğu sorulduktan sonra plan değişikliğine gidilerek taşınmazlar üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması talep edilmiş olup bu başvurunun reddine yönelik 05.10.2023 tarih 176894 sayılı Aydın Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı ile 24.10.2023 tarih 22398 sayılı Efeler Belediye Başkanlığı yazısının iptali talebi ile açılan davada Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 06.03.2024 tarih 2023/1206 Esas ve 2024/290 Karar sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş ve karar 22.03.2024 tarihinde gereğinin ifası için Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu başvuruya konu olan taşınmazlara ilişkin plan değişikliği talebi konusu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mahkeme kararına konu olan başvuru kapsamında söz konusu taşınmazlar üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi; plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmadığı, müellif tarafından yapılarak imzalanmadığı ve plan teklifi niteliğine haiz olmadığı ve bu nedenle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesine aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamıştır. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 712 ada 9 ve 10 parsellere ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesi'nin 06.03.2024 tarih 2023/1206 Esas ve 2024/290 sayılı Kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:81

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 803 ada 31, 44, 45 ve 46 parseller, 808 ada 5 parsel, 818 ada 48, 49 ve 50 parseller ile Tepecik Mahallesi, 199 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı ve TAKS/KAKS: 0.50/1.00 koşullu Sanayi Alanı, E: 0.70 koşullu Organize Sanayi Alanı, Sosyo-Kültürel Tesisler Alanı, Yönetim Merkezi (Teknik Hizmet Alanı), h: 5.50m koşullu Ticaret Alanı, Park Alanı ve Yol imarlı taşınmazların TAKS/KAKS: 0.80/1.04 koşullu Sanayi Alanı, E: 1.00, Yençok: 10.50m (3 Kat) koşullu Teknik Altyapı Alanı, E: 1.00, Yençok: 10.50m (3 Kat) koşullu Sosyal Tesis Alanı, E: 1.00, Yençok: 5.50m koşullu Ticaret Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı ve Yol olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091045612 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 05.02.2024 tarihli ve 52 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Efeler Belediye Başkanlığı’nın 12.02.2024 tarihli ve 30730 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091045612 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 803,  808 ve 818 numaralı imar adalarının muhtelif parselleri ve Tepecik Mahallesi, 199 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:82

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 532 ada 1 numaralı parselde yer alan Park Alanı üzerinde 12,00 m² büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 04.01.2024 tarihli ve 27 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Efeler Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve 29284 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091043405 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine konu alan hakkında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında görüşün dosyasında bulunmaması sebebi ile mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 532 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:83

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan tapuda 756 ada 50, 67, 69 ve 70 parsellerde kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında turizm alanı, ticaret alanı ve trafo alanı kullanımında kalan taşınmazların Ticaret+Turizm Alanı (TİCT) olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 20.12.2023 tarihli ve 85143 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091053161 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi alanın batısında yer alan 7m’lik yaya yolunun 10m olarak düzenlenmesi koşuluyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 756 ada 50, 67, 69 ve 70 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:84

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6020 ada 9 parselin güneyinde ve Atatürk Bulvarı batısında yer alan Park Alanı imarlı tescil harici alanda Regülatör Alanı belirlenmesi ve parkın güneyinde yer alan yaya yolu genişliğinin 2,50m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091043413 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 04.01.2024 tarihli ve 28 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Efeler Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve 29282 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091043413 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 6306 sayılı Kanun kapsamında görüş bulunmadığından mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6020 ada 9 parselin güneyinde bulunan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:85

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Pınardere Mahallesi, 113 ada 9 parselde (eski 451 parsel) kayıtlı 5580 m² yüzölçümlü alanda zeytinyağı fabrikası yapılması amacıyla, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ve trafo alanı önerilmesi, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına E=0.42, Yençok:7.50m yapılaşma koşulu ile her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarihli ve 25 sayılı kararı ile uygun görülerek, 22.01.2024 tarihli ve 29281 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091042382 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanındaki yapılaşma şartlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görüşü ve Çevre Düzeni Planının ilgili hükmü doğrultusunda E=0.10 olarak hazırlanmaması ve öneri plandaki trafo alanının İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce izinlendirilen vaziyet planında bulunmaması gerekçeleriyle dosyanın iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler İlçesi, Pınardere Mahallesi, 113 ada 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:86

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 28 ve 123 parsellerde kayıtlı ve E: 0.50, Yençok: 6.50m koşullu Sanayi Alanı, Meslek Lisesi ve Yol imarlı taşınmazların Sanayi Alanı kullanımında kalan kısmında 304,34 m² yüzölçümüne sahip Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 05.02.2024 tarihli ve 53 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarihsiz ve 30729 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091045613 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 28, 123 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:87

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mah. 454 ada 2 parselin güneyinde meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan alanda, 15m² büyüklüğünde regülatör alanı kullanımı getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih ve 29 sayılı kararı ile talep edilen plan değişikliğinde küçültülen park alanına karşılık eş değer alan ayrılmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek, 22.01.2024 tarihli ve 29286 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091043417 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin alınan Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih ve 29 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi,  454 ada 2 parselin güneyindeki alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan 04.01.2024 tarih ve 29 sayılı Efeler Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:88

 

Komisyon Görüşü: Aydın Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bila tarih ve 13296732 sayılı yazısına istinaden Mera Kanununun 14/c maddesi ile Mera Yönetmeliği kapsamında İlimiz, Efeler İlçesi, Savrandere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 546325,63 m2 yüzölçümlü Mera Vasıflı 190 ada 97 numaralı parselin tamamının “Konut Gelişme Alanı ve Konut Kullanımının Gerektirdiği Sosyal Ve Teknik Altyapı Alanları” olarak kullanılmak üzere nazım ve uygulama imar planı yapılması için tahsis amacı değişikliği, Aydın İl Mera Komisyonu’nun 20.12.2023 tarih ve 2023/24 nolu Kararı ile Valilik Makamının 19.02.2024 tarih ve 13286097 sayılı Oluru ile uygun görülerek 1.420.447,00 TL yirmi yıllık ot bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün Mera Geliri Hesabına yatırılması hususunda karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Tahsis amacı değişikliğine konu Efeler İlçesi, Savrandere Mahallesi, 190 ada 97 numaralı parselin Mera Vasfı değişikliğine ilişkin süreçlerin tamamlanarak Maliye Hazinesi adına tescilinin 21.03.2024 tarihinde yapılmış olmasından dolayı 1.420.447,00 TL yirmi yıllık ot bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün Mera Geliri Hesabına yatırılması hususunda karar almaya yer olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Efeler İlçesi, Savrandere Mahallesi, 190 ada 97 parsel numaralı mera vasfı kaldırılan taşınmaza ait belirlenen 20 yıllık ot bedelinin Aydın Büyükşehir Belediyesince ödenmesine yönelik meclis kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:89

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Yılmazköy Mahallesi, 243 ada 1 numaralı parselin güneyinde yer alan yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 1208,78 m2 Park Alanı üzerinde 50.00 m2 Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP:091045611 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Efeler Belediye Başkanlığının 16.02.2024 kayıt tarihli ve 31083 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.      UİP-091045611 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Yılmazköy Mahallesi, 243 ada 1 parselin güneyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:90

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 754 ada 71 numaralı parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda Park Alanı üzerinde 15,23 m² büyüklüğünde Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 04.01.2024 tarihli ve 30 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile azalan park alanına eşdeğer park alanı ayrılmaması nedeniyle uygun bulunmayarak Efeler Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve 29288 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.        UİP:091043419 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini uygun bulmayan Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih ve 30 sayılı Kararının onaylanmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 754 ada 71 numaralı parselin güneyindeki alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan 04.01.2024 tarihli ve 30 sayılı Efeler Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:91

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zeybek Mahallesinde meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan alanda, 15m² büyüklüğünde regülatör alanı kullanımı getirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-091049444 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarihli ve 31 sayılı kararı ile talep edilen plan değişikliğinde küçültülen park alanına karşılık eş değer alan ayrılmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek, 22.01.2024 tarihli ve 29287 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091049444 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin alınan Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarihli ve 31 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek 4. Cadde ile 1537 Sokak kesişimindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan 04.01.2024 tarih ve 31 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:92

 

Komisyon Görüşü: : İlimiz, İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam eden ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılması konusu İncirliova Belediye Meclisi’nin 04.01.2024 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülerek, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2024 tarih ve 16890 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Adnan Menderes Bulvarı boyunca teşekkül eden ticaret alanları olduğu gerekçesi ile teklifin uygun görüldüğü ilçe belediye meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesinde yer alan Adnan Menderes Bulvarında düzenleme yapılmasına ilişkin alınan 04.01.2024 tarih ve 7 sayılı İncirliova Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:93

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı boyunca devam eden ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılması konusu İncirliova Belediye Meclisi’nin 07.12.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülerek, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2024 tarih ve 16891 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Atatürk Bulvarı boyunca teşekkül eden ticaret alanları olduğu gerekçesi ile teklifin uygun görüldüğü ilçe belediye meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesinde yer alan Atatürk Bulvarında düzenleme yapılmasına ilişkin alınan 07.12.2023 tarih ve 142 sayılı İncirliova Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:94

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi Sandıklı Mahallesi 131 ada 21 parselin bulunduğu sokak boyunca devam eden ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılması konusu İncirliova Belediye Meclisi’nin 07.12.2023 tarih ve 143 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2024 tarih ve 16893 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sokak boyunca teşekkül eden ticaret alanları olmadığı gerekçesi ile teklifin uygun görülmediği ilçe belediye meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesinde 131 ada 21 parselin bulunduğu sokakta düzenleme yapılmasına ilişkin alınan 07.12.2023 tarih ve 143 sayılı İncirliova Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:95

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi İncirliova (Kurtuluş) Mahallesi Tire Caddesi Boyunca devam eden ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut kullanımına ayrılan parsellerin zemin katlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin 1. alt bendine göre ticari yapı izni verilmesi hususunda uygulama yapılması konusu İncirliova Belediye Meclisi’nin 07.12.2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 12.01.2024 tarih ve 16903 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Cadde boyunca teşekkül eden ticaret alanları olmadığı gerekçesi ile teklifin uygun görülmediği ilçe belediye meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: İncirliova İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde yer alan Tire Caddesinde düzenleme yapılamasına ilişkin alınan 07.12.2023 tarih ve 144 sayılı İncirliova Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:96

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 Ada 17 parselin 3. Derece arkeolojik sit alanı dışında kalan kısmında gelişme konut alanı, özel sosyal tesis alanı, özel anaokulu alanı, genel otopark alanı ve park alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091026195 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.02.2024 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 09.02.2024 tarih ve 17345 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091026195 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:97

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 Ada 19 ile 246 ada 89 ve 90 parsellerde gelişme konut alanı, belediye hizmet alanı (Büyükşehir İdari Tesis Alanı),, özel sosyal tesis alanı, aile sağlığı merkezi, ticaret alanı, trafo alanı, genel otopark alanı ve park alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091026205 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.02.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 09.02.2024 tarih ve 17346 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091026205 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 ada 19 parsel ve 246 ada 89 ve 90 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:98

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk (Altıeylül) Mahallesinde yer alan 2843 numaralı parselin doğusunda bulunan “Park” kullanımı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Köşk Belediye Meclisi’nin 11.12.2023 tarih ve E-87483599-115.01.06-5322 sayılı kararı ile uygun görülerek Köşk Belediye Başkanlığı’nın 11.12.2023 tarih ve E-87483599-115.01.06-5322 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091013094 olarak karar alınan planın plan işlem numarasının UİP:091034967 olduğu ancak meclis kararlarında ve tüm yazışmalarda hatalı plan işlem numarası üzerinden ilerlendiği ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kurum görüşü bulunmadığı gerekçeleri ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi, Köşk (Altıeylül) Mahallesinde yer alan 2843 numaralı parselin doğusundaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:99

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi, 184 ada 14 parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde imar uygulaması işlemi ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali amaçlı açılan dava ile Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2023/122 E. ve 2023/1171 K. Sayılı kararı ile söz konusu planlar hukuka uygun bulunmadığından iptal edilmiş olup mahkeme kararı doğrultusunda Kuşadası Belediye Meclisinin 07.12.1994 tarh ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 76 sayılı kararı, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2024 tarih 4439 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/122 E. ve 2023/1171 K. sayılı 12.10.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 184 ada 14 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 76 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 184 ada 14 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/122 Esas ve 2023/1171 karar sayılı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesine ilişkin alınan 05.02.2024 tarih ve 76 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:100

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde imar uygulaması işlemi ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali amaçlı açılan dava ile Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2023/284 E. ve 2023/878 K. Sayılı kararı ile söz konusu planlar hukuka uygun bulunmadığından iptal edilmiş olup mahkeme kararı doğrultusunda Kuşadası Belediye Meclisinin 07.12.1994 tarh ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 79 sayılı kararı, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2024 tarih 4440 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/284 E. ve 2023/878 K. sayılı 07.07.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 79 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsele ilişkin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/284 Esas ve 2023/878 Karar sayılı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesine dair alınan 05.02.2024 tarih ve 79 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:101

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2522 ada 1 parsele ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 245 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 2023/481 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup mahkeme kararına istinaden, mahkeme tarafından aksine bir hüküm verilinceye kadar Hacıfeyzullah Mahallesi, 2522 ada 1 parsele ilişkin Kuşadası Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 245 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 238 sayılı kararıyla tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin hiçbir işlem yapılmamasına ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih ve 78 sayılı kararı Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2024 tarih ve 69540995-804.01-E.699/4441 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:09620606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 2023/481 Esas sayılı "yürütmenin durdurulması" kararı doğrultusunda; Kuşadası Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 245 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 238 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.02.2024 tarih 78 sayılı kararının uygun olduğuna ve mahkemece aksine bir karar verilinceye kadar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih ve 238 sayılı kararına ilişkin işlem yürütülmemesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2522 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 2023/481 Esas sayılı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesine yönelik alınan 05.02.2024 tarih ve 78 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:102

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1905 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan yürürlükteki imar planında park kullanımında kalan alanda doğalgaz regülatör alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 448 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 26.12.2023 tarih ve 29549 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091040517 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; kurum görüşlerinin eksik olması ve plana aktarılmamış olması, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın görüşünde yol daraltılmasının uygun görülmemesi, plan çiziminde 5 metre olan yolun 3,5 metre olarak belirlenmesi nedeni ile komisyonumuzca uygun görülmeyerek mevcut plan koşullarının devam etmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1905 ada 1 parselin doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:103

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, 871 ada 2, 134, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 267, 268 parseller, 2368 ada 1 ve 3 parseller, 2369 ada 1 parsel ve 1735 ada 2 parsellerin konut alanı, turizm alanı, park alanı ile taşıt yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  18.05.2023 tarihli ve 69540995-310.21-E.2050/11593 ve 21.07.2023 tarih 69540995-310.21-E2920/16658 sayılı yazılar ile büyükşehir belediyesine iletilmiş olup Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2024 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi uyarınca 29.01.2024-27.02.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve askıdan itirazlı olarak indirilmiştir. Söz konusu nazım imar planı değişikliğine yapılan 4 adet itiraz,  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091039230 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar matbu olup; planın bütüncül olarak incelenmediği, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile turizm alanının değişmediği, 556 m² ticaret alanının kaldırıldığı, ASKİ görüşü doğrultusunda mevcut su deposu alanı korunarak, 1.146 m² depo (su deposu) alanının park alanına dönüştürüldüğü planlama alanında toplam park alanının 3.349 m² artırıldığı, plan açıklama raporunda konut alanının 46 m² artırıldığı belirtilse de 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarının raster paftaların sayısallaştırılmasıyla elde edildiği bu kapsamda bu paftalar üzerinden hesaplama yapmanın sağlıklı olamayacağı, hesaplamanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinden değerlendirilmesinin uygun olduğu ayrıca nazım imar planı değişikliğinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında inşaat alanı ve nüfus artışı olmaması koşuluyla onaylandığı, bahse konu alanda yapılan düzenlemenin itiraz sahiplerinin parseli olan 871 ada 258 ve 259 parseller ile 871 ada 254 parsel üzerinde ruhsatlı yapıların bulunduğu alanlardan geçen yolun mevcut durumdaki haline getirilmiş olduğu, 871 ada 258 ve 259 parseller arasındaki yolun itirazda belirtildiği gibi plandan kaldırılmadığı, halihazırdaki yol ile uyumlu hale getirildiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ölçeği gereği alt ölçeğe konu site içi yolların bu plan kapsamında gösterilmediği, planın parçacıl yapılmadığı yaklaşık 61.134 metrekareyi kapsayan bir alanda yapıldığı, mevcut durumda halihazırdaki ruhsatlı yapıların bulunduğu alanla planın uyumlu hale getirildiği, mevcut durumda ticari alanların bulunmadığı ruhsatlı konut alanlarının bulunduğu alanın ise bu kapsamda düzenlendiği, gerekli sosyal ve teknik altyapı alanlarının kendi içinde yeniden düzenlendiği için itirazların uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 871, 1735, 2368 ve 2369 numaralı imar adalarının muhtelif parsellerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:104

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan 2169 ada 3 numaralı taşınmazda bulunan trafo alanının konut alanında kalan 2 parsele doğru kaydırılarak “Trafo” alanının yerinin yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.01.2024 tarihli ve 69540995-804.01-E.287/1859 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041044 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin maliklerinin tamamının vekaleti bulunmadığı gerekçesi ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde yer alan 2169 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:105

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, Nacaklı Mevkii, 256 ada 9 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasına ilişkin 07/06/1991 tarihli ve bila sayılı mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemi, yine 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasına ilişkin 08/02/1994 tarihli ve 1 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararı, bu imar planı dayanak alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının onaylanmasına ilişkin 05/04/2022 tarihli ve 181 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararı ve bu kararın tadilen onaylanmasına ilişkin 11/08/2022 tarihli ve 261 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin E:2023/272 ve K:2024/169 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup; söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 256 ada 9 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin E:2023/272 ve K:2024/169 sayılı kararına istinaden iptal edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 256 ada 9 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin E:2023/272 ve K:2024/169 sayılı kararına istinaden idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:106

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 399 ada 1 parsel, , 400 ada 1 parsel. 401 ada 1, 2, 3,4 parsel, 402 ada 1 parsel, 403 ada 1, 2 parsel, 405 ada 1,2 parsel, 364 ada 1,2.3 parsel, 365 ada 1,2.3 parsel, 108 ada 41 ve 42 parselde Tercihli Yerleşme Alanı ve Makilik-Fundalık Alan kullanımlarında yer alan taşınmazların Gelişme Konut Alanı, Mevcut Konut Alanı, Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Yol olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Sayın Gürol Turhan, Sayın Mustafa Aydın ve Sayın M. Bülent Bakırlı tarafından verilen önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2024 tarihli ve 37 sayılı kararı ile NİP-091046827 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde alanın kuzeyinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında makilik – fundalık alan kullanımında bulunan alanın (405 ada 2 parsel ve kısmen 405 ada 1 parsel) gelişme konut alanı olarak planlanması yoğunluk ve nüfus artışı getirdiğinden bu alanın tamamının mevcut plandaki gibi makilik fundalık alan kullanım kararının korunarak düzenlenmesi şekliyle uygun bulunmuş, 29.02.2024 – 29.03.2024 tarihleri arasında askı işlemleri yapılmış, askı süresi içerisinde itirazlarda bulunulmuş, itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091046827 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yapılan itirazlar kapsamında planın tekrar değerlendirilmesi için, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2024 tarihli ve 37 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına ve önceki planlara dönülmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 399 ada 1 parsel, 400 ada 1 parsel, 401 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 402 ada 1 parsel, 403 ada 1, 2 parsel, 405 ada 1, 2 parsel, 364 ada 1, 2, 3 parsel, 365 ada 1, 2, 3 parsel, 108 ada 41 ve 42 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:107

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 147 ada 16 parsel numaralı (256 m²) taşınmazın Blok Nizam-4 Kat yapılaşma koşullu turistik tesis alanı kullanımının batı cepheden 5m, güney ve doğu cepheden 3m yapı yaklaşma mesafeli Blok Nizam-4Kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-091041050 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarihli ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.01.2024 tarihli ve 1857 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041050 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde parselde mevcut durumda yeni yapı bulunduğu tespit edildiğinden ilçe belediyesine iadesine ve mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen mahallesi, 147 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:108

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1689 ada 16 parselde “Endüstri Meslek Lisesi + Lojman Alanı” kullanımının, yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenerek “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-091041119 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi dosyası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediyesi’ne sunulmuş olup; Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.01.2024 tarih ve 69540995-804.01-E.284/1854 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041119 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin tahsis amacına uygun plan değişikliği yapılmadığı, mevcutta okul alanının içinde yapılmış olan spor alanının planda park olarak belirlenmiş alana taşması nedeni ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1689 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:109

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 1846 ada 8 parsel, 444 ada 120, 121, 143, 157 parseller ve 2531 ada 3 ve 5 parsellerde çocuk oyun alanının kaldırılarak otopark ve konut alanı olarak düzenlendiği ve çocuk oyun alanında eşdeğer alan ayrılmadığı gerekçesiyle Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2010/1482 Esas ve 2012/286 Kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini iptal etmesi nedeniyle plansız kalan bahse konu taşınmazlarda ve mahkeme kararı doğrultusunda eşdeğer yeşil alan karşılanması amaçlı NİP-091027901 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2023 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanmış olup; bu alana ilişkin UİP-091041097 plan işlem numaralı konut alanı, ilkokul alanı, anaokulu alanı, park, trafo alanı, çocuk bahçesi ve oyun alanı kullanımlarının belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifi dosyası Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülerek Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.01.2024 tarih ve 69540995-804.01-E.284/1855 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041097 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin plan teklifi açıklama raporunda arazi kullanım dağılımları tablosunun toplam alanlarının hatalı olduğu, sayısal veri ile kullanım türü metrekarelerinin farklı olduğu, sayısal veriden yapılan ölçümlerde yeşil alanın mahkeme kararına uygun olmayarak yaklaşık 1278 metrekare azaltıldığı, mahkeme tarafından iptal edilen planda belirlenen ilkokul alanının teklif planla yaklaşık 153 metrekare azaltıldığı, bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşünün bulunmadığı gerekçesi ile yeniden değerlendirilmek üzere ilçe belediyesine iadesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1846 ada 8 parsel, 444 ada 120, 121, 143, 157 parseller ve 2531 ada 3 ve 5 parsellerde Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2010/1482 Esas ve 2012/286 Kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:110

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, uygulama imar planında gelişme konut alanı kullanımında olan 325 ada 3 parsel numaralı (9230 m²) taşınmaza doğu cepheden  (karayolu cephesi) 10m yapı yaklaşma mesafesi ve Taks/Kaks:0,20/0,40 Ayrık Nizam-2 kat (A-2) yapılaşma koşulu belirlenmiş olup yapılaşma koşulunun E:0,40 olarak düzenlenmesi, parselde trafo (4x9 ebatlarında) alanının belirlenmesi ve parselin kuzeyinden geçen ve mahkeme kararı ile iptal edilen alanın ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda kanal kullanımının aktarılması amaçlı UİP-091041055 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarihli ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 23.01.2024 tarihli ve 1856 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041055 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifinin ada bütününde hazırlanmadığı gerekçesi ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 325 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:111

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 485 ada 10 parselin yürürlükteki 1/1000 uygulama imar planında BL-5 ve BL-7 plan şartlarına sahip turistik tesis alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülerek doğusundaki parselin sınırından olacak şekilde parselin içinde kademe hattı ve tek bir yapı yapılacak şekilde aradaki bahçe mesafesinin kaldırılıp güney cepheden sekiz, batı cepheden beş, diğer cephelerden üç metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek, kuzey kısmı için blok nizam yedi kat (BL-7), güney kısmı için blok nizam beş kat (BL-5) yapılaşma koşulu önerilmesine ilişkin UİP-091041108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarih ve 1775 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 485 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:112

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde tapunun 172 ada 5, 7, 9, 10, 174 ada 30, 31, 32, 2546 ada 1 parselleri üzerinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Gelişme Konut Alanı, Park, Yaya Yolu, Taşıt Yolu ve Su Yüzeyi Alanları üzerinde yeniden düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince onaylanmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 23.01.2024 tarih ve 828 kayıt sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091041618 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin plan değişikliğine konu alanda toplam yeşil alan miktarının azaltıcı nitelikte olması ve eşdeğer alan ayrılmaması sebebi ile uygun görülmeyerek mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 172 ada 5, 7, 9, 10 parseller 174 ada 30, 31, 32 parseller ve 2546 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:113

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 2363 ada 2 parselde kayıtlı yaklaşık 3050,76 m² yüzölçümüne sahip ve TAKS/KAKS: 0.30/0.90, Ayrık Nizam 3-Kat (5/A-3/3) koşullu Kentsel Gelişme Alanları imarlı taşınmazın batı cephesinden 5m, kuzey cephesinden 12m, doğu cephesinden 14,75m ve güney cephesinden 11,75m yapı yaklaşma mesafeli E: 0.90, Yençok: 7 Kat koşullu Gelişme Konut Alanı ve Trafo Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091041613 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 03.01.2024 tarihli ve 15 sayılı Nazilli Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 23.01.2024 tarihli ve 829 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041613 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde plan müellifinin 06.03.2024 tarihli dilekçesine istinaden Trafo Alanının ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. görüşünde belirtildiği şekilde uzun kenarı yola cepheli olacak ve yapı yüksekliği sunulan mimari projeye göre Yençok: 21.50m olacak şekilde düzenlenerek talebin tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 2363 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:114

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2016 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller üzerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak belirlenen taşınmazlardan 2016 ada 1 ve 3 numaralı parsellerin E:1,05 olan yapılanma koşulunun E:1,05 Yençok:9 kat, 2016 ada 2 ve 4 numaralı parsellerin Ayrık Nizam 3 kat Ön Bahçe 10 m, yan bahçe 3 m, TAKS:0,35, KAKS:1,05 olan yapılanma koşularının E:1,05 Yençok:9 kat olarak tekrar düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:091041613 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.01.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca değerlendirilmek üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 23.01.2024 tarih ve 830 sayılı yazısı ve Büyükşehir Belediye Meclisine verilen 13.02.2024 tarihli önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091041613 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

            İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2016 ada 1,2, 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:115

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, yürürlükteki uygulama imar planında park alanı kullanımında yer alan ve Söke Belediyesi mülkiyetindeki 770 ada 15 parselde (9786,74 m²) doğalgaz regülatör alanı belirlenerek 7 metrelik yaya yolunun genişliğinin 6,50 m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-091039724 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarihli ve 7 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 10.01.2024 tarihli ve 204743 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091039724 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin alınan Söke Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarihli ve 7 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 770 ada 15 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Söke Belediye Meclisince alınan 02.01.2024 tarih ve 7 sayılı karar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:116

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Sarıkemer Mahallesi, 158 ada 470,474,475,476,479,480,481,482 parseller E:0,60 yapılaşma koşullu sanayi alanı kullanımında yer almakta olup yükseklik koşulu bulunmadığından yapılaşma koşulu aynı kalarak Yençok: 12,50m belirlenmesi amaçlı UİP-091039651 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarihli ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 08.01.2024 tarihli ve 204508 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091039651 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 6306 sayılı kanun kapsamında ilgili kurum görüşünün bulunmadığı, alınan diğer kurum görüşlerinin bazılarının tüm parselleri kapsamadığı ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar başlığı altında yer alan 7/A maddesine aykırı işlem yürütüldüğü tespit edildiğinden mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Sarıkemer Mahallesi, 158 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:117

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi Kent Merkezi ve çevresinde yaklaşık 294 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan NİP: 091035400 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2023 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanmış, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü panosunda, Belediyemiz internet sayfasında (www.aydin.bel.tr) 12.12.2023 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış, 10.01.2024 tarihinde itirazlı olarak askıdan indirilmiş, yapılan itirazların değerlendirildiği 15.02.2024 tarih ve 45 sayılı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı doğrultusunda yapılan itirazlardan uygun bulunan alanlar İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü panosunda, Belediyemiz internet sayfasında (www.aydin.bel.tr) 29.02.2024 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış, 29.03.2024 tarihinde itirazlı olarak askıdan indirilmiştir. Plana yapılan itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede Kurtuluş Mahallesi 155 ada 200 parselde yapılan değişikliğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 10.01.2024 tarih ve 8452499 sayılı itirazı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası – İzmir Şubesi’nin 10.01.2024 tarih ve 35.24.0089 sayılı itirazı kapsamında Çevre Düzeni Planı ile uyumsuzluğun giderilerek plan birlikteliğinin sağlanması için sosyal tesis alanına çevrildiği, itiraza konu talebin Çevre Düzeni Planına aykırı olması ve 18. Madde uygulaması yapılabilecek alanlarda yer alması nedeni ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Kent Merkezi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar   ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:118

 

Komisyon Görüşü: 03.07.2017 tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 69. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca hazırlanmış olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 13.10.2020 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek komisyonca incelemeler yapılmış ve 16.09.2021 tarih ve 296 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmek üzere uygun bulunmuştur. 22.09.2022 tarihinde Bakanlıkça istenilen düzeltmeler Büyükşehir Belediyesine yazı ile bildirilmiş, yapılan düzeltmelerin öncelikli olarak mail atılarak mutabık kalınması halinde meclis kararı alınarak gönderilmesi talep edilmiştir. 30.11.2022 tarihinde düzeltmeler yapılarak mail atılmış olup sonrasında 11 ilimizde yaşanan büyük deprem sonucunda 14.04.2023 tarihinde bu konu kapsamında bazı eklemeler yapılarak Bakanlığa iletilmiştir. Bakanlık tarafından maille gönderilen yönetmelik taslağı üzerinde yeniden düzeltmeler yapılmış olup 01.10.2023 tarihinde yapılan düzeltmeler Büyükşehir Belediyesine bildirilmiş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 364 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup tekrar Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlıkça yeniden incelenen Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili 05.03.2024 tarihli yazıyla yeni düzeltmeler Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmiş olup bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hakkında karar alınması konusu komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Bakanlık tarafından talep edilen düzenlemelerin yapıldığı ekte bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:119

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15/03/2024 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesinde bulunan 1603 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 34 nolu bağımsız bölümün yıllık 31.182,00 -TL – 35 nolu bağımsız bölümün ise 18.709,20 -TL bedel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca 2 (yıl) yıl süre ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsisi ve bu konuyla ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi tapunun 1603 ada 2 parselinde kayıtlı Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmaz üzerinde bulunan 34 nolu ve 35 nolu bağımsız bölümlerin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına tahsisi ve bu kapsamda protokol düzenlenmesi, düzenlenecek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:120

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan;

            Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesinde bulunan 2597 parsel numaralı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca satın alınması/kamulaştırılması hususunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra satın alınması/kamulaştırılması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur. 

 

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi 2597 parselde kayıtlı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması için bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:121

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18/04/2024 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi 115 ada 24 parsel numarasında kayıtlı toplam 1.626,53 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Yeraltı Otoparkı’nın işletmesinin, elde edilecek vergi sonrası net karının %50’sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 5 (beş) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.       İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Söke İlçesi Yeni Cami Mahallesi İstasyon Caddesi No:90 adresinde bulunan Yeraltı Otoparkının AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ve konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.         

 

Karar No:122

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18/04/2024 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aidiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1993 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan; Şehit Akın KURTOĞLU Açık Düğün Salonu ve içerisindeki Olimpik Yüzme Havuzu ile Şehit Kazım GÜLDALI Açık Düğün Salonlarının yıllık 120.000,00 -TL bedel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile Nazilli Belediyesine tahsisine ve bu konuyla ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Aidiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1993 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Şehit Akın KURTOĞLU Açık Düğün Salonu ve içerisindeki Olimpik Yüzme Havuzu ile Şehit Kazım GÜLDALI Açık Düğün Salonlarının Nazilli Belediye Başkanlığına tahsisi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:123

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu Müşterek Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi gereğince Tralleis Antik Kenti kazı çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün 7.2. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 100.000,00 -TL tutarında maddi ve ayni destek olunması komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği  ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.  

 

Karar: Efeler İlçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:124

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu Müşterek Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. ve 60. maddeleri gereğince konusu Priene Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması amacıyla, Priene Kazı Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak protokole istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 100.000,00 -TL maddi ve ayni destek olunması müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: İlimiz Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesinde bulunan Priene Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:125

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Görüşü:

23  Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; İlimiz genelinde günün anlam ve önemine uygun olarak, ilçe merkezlerimizin Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün posterleri ile pankart ve görsellerle donatılması, çeşitli gösteriler, sergiler, ödüllü yarışmalar, konserler ve festivaller ile yürüyüş düzenlenmesi, tiyatro vb. etkinlikler, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenerek vatandaşlarımızla birlikte daha coşkulu kutlamaların yapılması, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılarak, çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi ile giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca Büyükşehir Belediyemizce İlimiz bünyesinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenlenmesi ile dereceye giren katılımcılara;

 

OKUL ÖNCESİ - RESİM KATEGORİSİ

En İyi İlk 10 (On) Katılımcıya Bisiklet (22 jant)

En İyi İkinci 10 (On) Katılımcıya “ Beceri ve Zekâ Oyun Seti”

 

İLKOKUL - RESİM KATEGORİSİ

En İyi İlk 5 (Beş) Katılımcıya Tablet Bilgisayar

En iyi ikinci 5 (Beş) Katılımcıya Bisiklet (24 Jant)

Sonraki 10 (On) Katılımcıya Satranç Takımı

 

ORTAOKUL - RESİM KATEGORİSİ:

En İyi İlk 5 (Beş) Katılımcıya Tablet Bilgisayar

En İyi İkinci 5 (Beş) Katılımcıya Bisiklet (26 Jant)

Sonraki 10 (On) Katılımcıya Kelime Üretme Oyunu

 

Ödül olarak verilmesi ile her katılımcıya Sertifika ve teşekkür belgesi verilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür.        İş bu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:126

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Görüşü: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında;İlimiz genelinde günün anlam ve önemine uygun olarak, ilçe merkezlerimizin Şanlı Türk Bayrağımız ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün posterleri ile pankart ve görsellerle donatılması, çeşitli gösteriler, sergiler, ödüllü yarışmalar, konserler ve festivaller ile yürüyüş düzenlenmesi, tiyatro vb. etkinlikler, halk oyunları gösterileri, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenerek vatandaşlarımızla birlikte daha coşkulu kutlamaların yapılması, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapılarak, çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi ile giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin ilgili bütçe kaleminden karşılanması, ayrıca; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 19 Mayıs’da Samsun’a ayak basması ile başlayan Milli Mücadelemizin, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek armağan ettiği bu bayramda gençlerimizin Atamızın ilkelerini, devrimlerini, düşüncelerini anlamaları ve anlatabilmeleri amacıyla, Büyükşehir Belediyemizce İlimiz genelindeki Lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” temalı yarışma düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara;

 

Resim kategorisinde;

İlk 5 (beş) katılımcıya “Tablet Bilgisayar”

İkinci en iyi 5 (beş) katılımcıya “Bisiklet (26 Jant)”

Sonraki 20 (yirmi) katılımcıya “Bluetooth Kulaklık”

 

Şiir kategorisinde;                                                     Kompozisyon kategorisinde;

İlk 5 (beş) katılımcıya “Tablet Bilgisayar”                 İlk 5 (beş) katılımcıya “Tablet Bilgisayar”

İkinci en iyi 5 (beş) katılımcıya “Bisiklet (26 Jant)”             İkinci en iyi 5 (beş) katılımcıya “Bisiklet (26 Jant)”

Sonraki 20 (yirmi) katılımcıya “Bluetooth Kulaklık”           Sonraki 20 (yirmi) katılımcıya “Bluetooth Kulaklık”

 

Ödül olarak verilmesi ile her katılımcıya Sertifika ve teşekkür belgesi verilmesi müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu müşterek raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.  

 

Karar: 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:127

 

Komisyon Görüşü: 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Bozdoğan İlçesinin dahil edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansına Bozdoğan ilçesinin dahil edilmesi kapsamında dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek haraket edilmesi, Dağıtım Lisansına ilave edilen Bozdoğan İlçesinin sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi Bozdoğan İlçesinin dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında AYKOME Yönetmeliğine dayalı çalışmalara izin verilmesi, Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması ayrıca doğalgaz kazı çalışmaları sırasında; gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşa çalışmalar ile ilgili bilgi yazılarının yazılması ve trafiği aksatmaması için trafik levha ve işaretlerinin koydurulması işlemlerinin ve yolların trafiğe açılması ile ilgili tüm çalışmaların Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılması hususları komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Bozdoğan İlçesinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:128

 

Komisyon Görüşü: 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Karacasu İlçesinin dahil edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansına Karacasu ilçesinin dahil edilmesi kapsamında dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek haraket edilmesi, Dağıtım Lisansına ilave edilen Karacasu İlçesinin sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi Karacasu İlçesinin dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında AYKOME Yönetmeliğine dayalı çalışmalara izin verilmesi, Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması ayrıca doğalgaz kazı çalışmaları sırasında; gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşa çalışmalar ile ilgili bilgi yazılarının yazılması ve trafiği aksatmaması için trafik levha ve işaretlerinin koydurulması işlemlerinin ve yolların trafiğe açılması ile ilgili tüm çalışmaların Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılması hususları komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz.

 

Karar: Karacasu İlçesinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:129

 

Komisyon Görüşü: 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansı kapsamına Buharkent İlçesinin dahil edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım lisansına Buharkent ilçesinin dahil edilmesi kapsamında dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek haraket edilmesi, Dağıtım Lisansına ilave edilen Buharkent İlçesinin sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi Buharkent İlçesinin dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında AYKOME Yönetmeliğine dayalı çalışmalara izin verilmesi, Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması ayrıca doğalgaz kazı çalışmaları sırasında; gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşa çalışmalar ile ilgili bilgi yazılarının yazılması ve trafiği aksatmaması için trafik levha ve işaretlerinin koydurulması işlemlerinin ve yolların trafiğe açılması ile ilgili tüm çalışmaların Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılması hususları komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|