AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 11.01.2024 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 11.01.2024

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:05

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2024 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:06

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 1628 ada 200 parsel  (16.345,74 m²) numaralı taşınmazın tüm cephelerden 5 m yapı yaklaşma mesafeli E: 0,30 Yençok:6,50 m yapılaşma koşullu gelişme konut alanı, park alanı, otopark alanı, 10 ve 12 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091030819 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarihli ve 128 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 08.12.2023 tarihli ve 14349 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091030819 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Didim Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarihli ve 128 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 1628 ada 200 parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifine ilişkin Didim Belediye Meclisince alınan 01.11.2023 tarih ve 128 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:07

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesi, 177 ada 1 parsel numaralı taşınmazda "Ticaret Alanı ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" kullanımının belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile 5216 sayılı 5216 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091042722 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde planlamaya konu parselin içinden botaş boru hattının geçtiği, taşınmazın ana ulaşım yolu üzerinde yer aldığı ve mevcut durumda bu yol üzerinde birden fazla akaryakıt tesis alanı ve ticaret alanı imarlı alanların bulunduğu, karayoluna hizmet verecek ticaret ve akaryakıt tesis alanlarının bu güzergah için yeterli olduğu, planlama alanının Germencik otoyol çıkışına yakın konumda yer aldığından parsele yapılacak olan giriş çıkışların trafik güvenliği açısından tehlike yaratacağı ve plan teklifinin mevcut doğal yapıyı bozucu nitelikte olduğu değerlendirildiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifin uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Germencik İlçesi, Mursallı Mahallesi, 177 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:08

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan, tapunun 1584 ada 8 parselinde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı kullanımında kalan taşınmazın Sağlık Alanına dönüştürülmesi ve alana E=1.10, Yençok:15m yapılaşma koşulu ile her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarihli ve 204 sayılı kararı ile uygun görülerek  Efeler Belediyesinin 12.12.2023 tarihli ve 26222 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091038968 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 18K-1 paftasında farklı bir alanda yer alan plan değişikliği sınırının kaldırılması, plan değişikliğinin güncel mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmesi, plan lejantında “Sağlık Alanı” ibaresinin Yönetmeliğe uygun olacak şekilde “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirtilmesi koşuluyla kamu menfaatleri de göz önünde bulundurularak teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1584 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:09

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mah. 116 ada 12 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Geçici Hayvan Bakımevi) önerilmesi, Belediye Hizmet alanına E=1.00, Yençok: 6.50m (2 kat) yapılaşma koşulu ile kuzeyden ve doğudan 10m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ve alanın doğusunda tescil harici alanda 10m’lik taşıt yolu planlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarihli ve 205 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 12.12.2023 tarihli ve 26221 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091038971 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 116 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:10

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 28 ve 123 parsellerde kayıtlı ve E: 0.50, Yençok: 6.50m koşullu Sanayi Alanı, Meslek Lisesi ve Yol imarlı taşınmazların Sanayi Alanı olarak planlanmış olan kısımının yapı yaklaşma mesafesi içerisinde 304,34 m² büyüklüğünde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091023306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 03.08.2023 tarih 137 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve 14.09.2023 tarih 318 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup söz konusu plan değişikliğine, 184 ada 123 parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine ilişkin Efeler Belediye Meclisince alınan 05.12.2023 tarih 206 sayılı karar, Efeler Belediye Başkanlığı’nın 12.12.2023 tarih 26223 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091023306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın taşınmaz malikleri tarafından yapıldığı ve daha sonra taşınmaz maliklerinin parselde trafo yapılması işlemine izin vermediğine ilişkin Büyükşehir Belediyesine 29.12.2023 tarihli başvuruda bulunduğu tespit edildiğinden, itirazın reddine ilişkin 05.12.2023 tarih 206 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararının uygun olmadığına ve plan değişikliği öncesi plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 28 ve 123 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik 05.12.2023 tarih 206 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:11

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 871 ada 2, 134, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 267, 268 parseller, 2368 ada 1 ve 3 parseller, 2369 ada 1 parsel ve 1735 ada 2 parsellerin konut alanı, turizm alanı, park alanı, su deposu alanı ile taşıt yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091039230 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin,1/1000 ölçekli uygulama imar planında inşaat alanı ve nüfus artışı olmaması koşuluyla uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 871 ada 2, 134, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 267, 268 parseller, 2368 ada 1 ve 3 parseller, 2369 ada 1 parsel ve 1735 ada 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:12

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 225 ada 1 parsel, 226 ada 1 parsel, 407 ada 1 parsel, 409 ada 1 parsel ve 410 ada 1 parsellerde konut alanının turizm alanına, turizm alanının konut alanına sosyal tesis alanının özel sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi ve konut alanı, turizm alanı, ticaret alanı, park alanı ve sosyal tesis alanı kullanımlarına yönelik düzenleme yapılması amaçlı UİP-091029714 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.10.2023 tarih ve 363 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 19.10.2023 tarih ve 24233 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091029714 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 225 ada 1 parsel, 226 ada 1 parsel, 407 ada 1 parsel, 409 ada 1 parsel ve 410 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:13

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, Nacaklı Mevkii, 256 ada 9 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasına ilişkin 07/06/1991 tarihli ve bila sayılı mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işleminin, yine 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasına ilişkin 08/02/1994 tarihli ve 1 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararının, bu imar planı dayanak alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının onaylanmasına ilişkin 05/04/2022 tarihli ve 181 sayılı Kuşadası Belediye Meclisi kararının ve bu kararın tadilen onaylanmasına ilişkin 11/08/2022 tarihli ve 261 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali talebi ile Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/272 E. sayılı dava dosyası ile iptal davası ikame edilmiş olup mahkemece 07/12/2023 tarihinde, planların 256 ada, 9 parsele ilişkin kısmı ile ilgili  "yürütmenin durdurulması" kararı verilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Mahkeme tarafından aksine bir karar verilinceye kadar 256 ada 9 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ilişkin hiçbir işlem yapılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi Merkez köy yerleşimi ve çevresinde yaklaşık 245 ha alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ve dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Soğucak Mahallesi, 256 ada 9 parsele Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/272 esas ve 07.12.2023 tarihli yürütmesinin durdurulması kararına istinaden idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:14

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 699 ada 157 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki Ortaöğretim Alanı kullanımının Lise Alanı olarak düzenlenmesi ve E=2.00, Yençok=19.50 yapılaşma koşulları belirlenmesine ilişkin UİP-091036691 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2023 tarih ve 2023/13-154 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Söke Belediye Başkanlığı’nın 07.12.2023 tarih ve 201700 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091036691 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu menfaati olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 699 ada 157 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:15

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 767 ada 149 parsel (25.188,13 m²) numaralı taşınmazın güneydoğu cepheden 10 m diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli endüstri meslek lisesi alanı kullanımının tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E: 2.00 Yençok: 19,50 m yapılaşma koşullu meslek ve teknik öğretim tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-091036690 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2023 tarihli ve 155 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 07.12.2023 tarihli ve 201690 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091036690 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 767 ada 149 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:16

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 632 ada 1 ve 2 parseller ile 630 ada 14 parsel ve çevresinde derenin mevcut yatağına alınması, konut alanı ve taşıt yolunda düzenleme yapılması ve dere etrafında park alanı belirlenmesine ilişkin UİP-091036717 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2023 tarih ve 2023/13-156 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Söke Belediye Başkanlığı’nın 07.12.2023 tarih ve 201721 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091036717 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 632 ada 1, 2 parseller, 630 ada 14 parsel ve çevresine ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:17

 

Komisyon Görüşü: 09.01.2024 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında                    01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında İtfaiye personeline ödenecek Maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir.    31/12/2023 tarih ve 32416 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için 01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2.470,00’ TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor görüşülüp karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personellerine 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:18

 

Komisyon Görüşü: 09.01.2024 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında           01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu Komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. 31/12/2023 tarih ve 32416 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen Zabıta Dairesi Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için 01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2.470,00-TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan Zabıta Personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:19

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/01/2024 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Toptancı Hallerinde Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince işletilen dükkanın Bir Yıllık kira tutarının Hal Teminat bedeli olarak belirlenmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Toptancı Hallerindeki işyerlerine ait 2024 yılı hal teminat bedelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|