AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 13.04.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 13.04.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:117

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:118

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Pınarlı Mahallesinde yer alan, 1495 parsel ve 101 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında, Eko-Turizm Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park, Yol ve Otopark alanı düzenlenmesi ve Eko Turizm Alanına E=0.10, Yençok:6.50m, Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanına E=0.30, Yençok:6.50m yapılaşma koşulu ile bu alanlara her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Bozdoğan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.02.2023 tarihli ve 4708 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091004988 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde; plan notlarının yapılaşmaya ilişkin hükümler başlığı altında 4. maddesinin; “Aydın-Denizli-Muğla Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 8.4.12 Eko-Turizm Alanları hükümlerine uyulacaktır.” olarak düzenlenmesi, “Eko-Turizm Alanında ifraz yapıldığı takdirde plandaki emsal değeri aşılamaz.” plan notunun ilave edilmesi, Eko-Turizm Alanındaki emsal değerinin E=0.06 olarak düzenlenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Pınarlı Mahallesi, 1495 parsel ile 101 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:119

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, tapunun 271 ada 5 numaralı parsel üzerinde  Belediye Hizmet Alanı belirlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Bozdoğan Belediye Başkanlığı’nın 27.01.2023 tarih ve 4544 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091011766 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, 271 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:120

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Kayaburnu Mahallesi, tapunun 134 ada 1-2-3-4 parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 parsel, 143 ada 1 parsel, 145 ada 1 parsel, 146 ada 1 parsel, 155 ada 1 parsel ve 190 ada 4 parselde TOKİ’ nin Sosyal Konut Projesi kapsamında, imar planında Ekolojik Termal Konut/Tarım/Turizm olarak belirlenen alanın, Gelişme Konut Alanı, Ticaret, Park, İbadet, Eğitim, Sağlık, Kültürel Tesis, Otopark, Dere ve Yol olarak düzenlenmesi suretiyle hazırlanan ve Buharkent Belediye Başkanlığı’nın 14.03.2023 tarih ve 403 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, Önerge ile 14.03.2023 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091011776 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesi, Kayaburnu Mahallesi, 134 ada 1,2,3,4 parseller, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 parsel, 143 ada 1 parsel, 145 ada 1 parsel, 146 ada 1 parsel, 155 ada 1 parsel ve 190 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:121

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesi 241000 m2 yüzölçümlü 1043 numaralı parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ( Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera), Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garajı, Teknik Altyapı, Su yüzeyi ve Ağaçlandırılacak alan amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, önerge ile 14.03.2023 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine alınarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091011778 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesi 1043 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:122

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 12m genişliğindeki 414 numaralı sokağın yaya yolundan taşıt yoluna dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2023 tarih ve 7961 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091011767 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 414 sokağa ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:123

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18 ada 10 parsel, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BHA (Kent Spor Kompleksi) alanı kullanımında kalmakta olup taşınmazın, BHA (Kent Spor Kompleksi ve Otel Alanı) alanı olarak düzenlenmesi, yapılaşma koşullarının E:0.50 ve Yençok:12.50 olarak belirlenmesi, doğu kısımda da Trafo Alanı ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarihli ve 24 sayılı kararı ile uygun görülerek, 07.04.2023 tarihli ve 8024 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091011319 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:124

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Hamidabat Mah. 184 ada 1 parselin kuzeyinde tescil harici alanda, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat koşullu, konut+ticaret alanı kullanımında yer alan taşınmazın trafo alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihli ve 08 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.01.2023 tarihli ve 7327 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091008374 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi, 184 ada 1 parselin kuzeyindeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:125

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada 5 parsel numaralı (11.277,04 m²) güney cepheden 25m, diğer cephelerden 10 m yapı yaklaşma mesafeli ortaöğretim alanı kullanımının tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E:2.00 Yençok:19.00m yapılaşma koşullu ortaöğretim alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP- 091001854 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 06.01.2023 tarihli ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 10.02.2023 tarihli ve 499 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091001854 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 10 m olacak şekilde düzenlenmesi şartıyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:126

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapuda 1721 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında ortaöğretim tesis alanı kullanımında kalan taşınmazların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak eğitim alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 01.03.2023 tarihli ve 71278416 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-091011768 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar:  Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1721 ada 5 ve 6 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:127

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Danişment Mahallesinde, tapuda 121 ada 1, 2 parseller ile 128 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde ticaret alanı, yol ve otopark alanı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 03.02.2023 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091011773 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi; bölgede yapılaşmaların bulunmadığı ve ticaret alanı teklifinin bölgenin doğal yapısını bozduğu gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Danişment Mahallesi, 121 ada 1,2 parseller ile 128 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:128

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Ovayemiri Mahallesi 226 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde E:0.50, Yençok:12.50 ve her yönden 5m çekme mesafesi öngörülen, Ticaret+Turizm Alanı düzenlenmesi ve alanın doğusunda otopark alanı belirlenmesine ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunarak  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca Efeler Belediye Başkanlığının 18.01.2023 tarihli ve 1301 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091001803 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Ovaeymiri Mahallesi, 226 ada 1, 2, 3, 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:129

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde, tapunun M19B18A3C paftasında yer alan 134 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında belirlenen arazi kullanım kararı değiştirilmeden yapılanma koşullarının tekrar düzenlenmesi amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince onaylanmak üzere Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Efeler Belediyesinin 18.01.2023 tarih ve 1311 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091001808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 134 ada 6, 7, 8 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:130

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 131 ada 3 ve 4 parsellerden geçen kademe hattının mülkiyet sınırları doğrultusunda düzenlenmesi amaçlı UİP-091004910 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 01.03.2023 tarihli ve 4523 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisince UİP-091004910 plan işlem numaralı 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi için alınan 07.02.2023 tarihli ve

73 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 131 ada 3,4 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07.02.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:131

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 1835 parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091006753 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 72 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 01.03.2023 tarihli ve 4522 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası Belediye Meclisince UİP-091006753 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi için alınan 07.02.2023 tarihli ve 72 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 1835 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07.02.2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:132

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 112 ada 17 ve 28 parsel numaralı taşınmazların Turistik Tesis kullanımının Ticaret+Turizm (TİCT) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-091000937 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunarak 20.01.2023 tarih ve 1572 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091000937 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yapılaşma koşullarının, çevresiyle uyumlu olacak şekilde E:0.50 Yençok:7.50m şeklinde düzenlenerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 17 ve 28 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:133

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde, konut alanı kullanımındaki 951 ada 112 numarada kayıtlı 35.067,85 m2 yüzölçümünde parsel ile 997 ada 115 numarada kayıtlı 29.024,02 m2 yüzölçümünde parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, serbest nizam 2 kat yapılaşma koşulunun ayrık nizam 2 kat olarak değiştirilmesi ve yeni ifraz yapılamaz şartının kaldırılmasına ilişkin UİP-091004906 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 24.02.2023 tarih ve 4243 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091004906 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 951 ada 112 parsel ve 997 ada 115 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:134

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 454 ada 12 parsel batısında kaldırım kullanımında yaklaşık 14 m² lik trafo belirlenmesi amaçlı UİP-091000943 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarihli ve 40 sayılı kararı ile reddedilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 20.01.2023 tarihli ve 1571 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091000943 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Kuşadası Belediye Meclisince alınan 03.01.2023 tarihli ve 40 sayılı kararın uygun olduğuna uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 454 ada 12 parselin batısındaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 03.01.2023 tarihli ve 40 sayılı kararına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:135

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 119 ada 1,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16 parseller ile 203 ada 1 ve 2 parsellerin tercihli yerleşme alanları (konut+turistik)- gelişme alanları kullanımlarının eğitim alanı, sağlık alanı, sosyal tesisi alanı, kültürel tesis alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ile su yüzeyi kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 08.11.2022 tarih ve 22774 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP- 091011797 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 119 ve 203 adaların muhtelif parsellerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:136

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 109 ada 9 numarada kayıtlı 17.417,09 m2 yüzölçüme sahip parselin ticaret turizm alanı olarak belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091011791 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere, uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 109 ada 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:137

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2327 ada 2 parsel (6323,96 m²) numaralı taşınmazın "Turizm Tesis Alanı" kullanımının "Ticaret + Turizm Alanı" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi vatandaş başvurusu ile 5216 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091011800 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere, uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2327 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:138

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 461 ada 10 parselin “Turistik Tesis Alanı” kullanımından “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı UİP-091000940 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarihli ve 38 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 20.01.2023 tarihli ve 69540995-310.21-E.288/1576 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP-091000940 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 461 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:139

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 305 ada 1 parsel ve 2699 ada 5 ve 6 parsellerin Belediye Hizmet Alanı, Kamu Hizmet Alanı ve Trafo olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091007146 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.11.2022 tarihli ve 149 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 01.03.2023 tarihli ve 305.05/111 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091007146 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin plan notlarına ‘Plan değişikliği gerektirmeksizin 305 ada 1 parsel sınırları içerisinde ADM A.Ş’nin görüşü alınarak trafo alanı ayrılabilir.’ hükmünün eklenmesi şartıyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.        

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 1 parsel, 2699 ada 5,6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:140

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde E:0,30 Yençok:6,50m belediye hizmet alanı, trafo, yol, otopark alanı ile III. Derece arkeolojik sit alanında tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E:0,05 Yençok:6,50m yapılaşma koşullu enerji üretim alanı (GES), taşıt yolu, otopark ve doğal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçlı hazırlanan KUİP- 09031127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 117 sayılı kararı ile uygun bulunarak 15.03.2023 tarih ve 5615 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.KUİP- 09031127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının Aydın Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Caferli Mahallesi 106 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:141

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi, 1115 ve 3906 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi önerge ile 14.02.2023 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak, komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine ilişkin Büyükşehir Belediyesine sunulan herhangi bir dosya ve değerlendirilecek bir teklif bulunmaması nedeniyle konunun reddine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi Pamukören (Gireniz) Mahallesi 1115 ve 3906 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:142

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi, 132 ada 8,9,10,11,12,13,14,15 parseller ve 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883 parsellerde kayıtlı taşınmazların yer aldığı alandaki konut alanında yerinde temel inşaatları tamamlanan alanda mevcut imar planında belirlenen 5m. yapı yaklaşma mesafeleri dışında imalatların yapıldığının tespit edilmesi üzerine güney ve doğu cephedeki yapı yaklaşma mesafelerinin 2m. ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 01.03.2023 tarih ve 2023/9 sayılı Kuyucak Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek 10.03.2023 tarih ve 463 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091007145 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkında alınan Kuyucak Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/9 sayılı kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883 parseller ve 132 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:143

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesinde tapunun 589 ada, 4, 5, 7, 8 ve 9 numaralı parselleri ile 564 ada 1 numaralı parselleri üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenen arazi kullanım kararının Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, İbadet Alanı, Askeri Alan, Park ve Yeşil Alan, Teknik Altyapı Alanı ve Mezarlık Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması talepli dava açılmış ve Aydın 2. İdare Mahkemesinin 20.03.2023 tarih, 2022/1501E sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesi gereğince, işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 2. İdare Mahkemesinin 20.03.2023 tarih, 2022/1501E sayılı kararı ile verilen dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararı doğrultusunda, mahkemece aksi yönde bir karar alınıncaya kadar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre  herhangi bir işlem ve uygulama yapılmaması ve alınan kararın Karacasu Belediyesine tebliğ edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, 589 ada, 4, 5, 7,8, 9 parsel ve 564 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin 20.03.2023 tarih, 2022/1501E sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:144

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Koçarlı İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresine İlişkin 1. Etap UİP-091005434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Koçarlı Belediye Meclisi’nin 03.04.2023 tarih ve 38 sayılı kararı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Koçarlı Belediyesi’nin 06.04.2023 tarih ve E-49099679-000-6815 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Koçarlı İlçesi Kent Merkezi ve Çevresine İlişkin 1. Etap UİP-091005434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği 03.04.2023 tarih ve 38 sayılı Koçarlı Belediye Meclis Kararı’nın uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Koçarlı İlçesi Kent Merkezi ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Koçarlı Belediye Meclisi’nin 03.04.2023 tarih ve 38 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:145

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 250 ada 4 numaralı parseli üzerinde konut alanına tescil harici alanın dahil edilmesi amaçlı hazırlanan UİP-091004983 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarih ve 242 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 28.02.2023 tarih ve 2165 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091004983 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkında alınan Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarih ve 242 sayılı kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14 maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 250 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Nazilli Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 242 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:146

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan tapunun 727 ada, 63 parselde kayıtlı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Eğitim (Ana+İlk+Orta) alanında kalmakta olup, yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde E:2.00 ve Yençok: 19.00m plan şartı verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 05.01.2023 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun görülerek, 31.01.2023 tarih 1162 sayılı Nazilli Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091000996 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 727 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:147

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesinde tapunun 5092,18 m2 yüzölçümlü 1135 ada 7 numaralı parseli üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yönetim Merkezi olan arazi kullanım kararının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince onaylanmak üzere 22.11.2022 tarihli dilekçe ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP: 091011771 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. Bendi kapsamında yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren nitelikte bir plan değişikliği olması sebebi ile komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1135 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:148

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesinde tapunun 3438,91 m2 yüzölçümlü 973 ada 10 numaralı parseli üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olan arazi kullanım kararının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği 28.02.2023 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle askıya asılmış olup 29.03.2023 tarihinde Ferhat Fuat YALÇIN’ın 29.03.2023 tarih ve 15255 kayıt sayılı dilekçesi ile itirazlı olarak askıdan indirilmiştir. Söz konusu itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Plan değişikliğinin, Ulaşım Dairesi Başkanlığının mevcut kavşak göz önünde bulundurularak 21.11.2022 tarih ve 126865 sayılı yazısı ile 27.12.2022 tarih ve 133090 sayılı yazıları kapsamında diğer kurum ve kuruluşların uygun görüşleri ile hazırlanmış olduğu, kavşak düzenlemesi ile ilgili herhangi bir hususun söz konusu olmadığı,  Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması, Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun öngördüğü ruhsat alınsa dahi inşaata başlanamayacağı ve TS 12820 ile TS11939 sayılı standartlara uygun uygulama yapılacağı yönünde plan notu bulunması TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almadan işletme ruhsatı düzenlenemeyeceği göz önüne alındığında itirazın uygun görülmeyerek reddedilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi 973 ada 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılmış olan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:149

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 424 ve 425 numaralı imar adalarının arasında kalan yaya yolu hattının genişletilmesi ve 425 ada içerisinde yer alan yaya yolunun konut alanına dahil edilerek otopark alanının genişletilmesi amaçlı hazırlanan UİP- 091006567 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/3-20 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 07.03.2023 tarih ve 179386 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP- 091006567 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 424 ve 425 numaralı imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:150

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1327 ada 3 parsel ve çevresinde mülkiyet hattına göre imar planı hattında düzenleme yapılması ve konut alanında park alanı ve trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09817353 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 02.01.2023 tarih ve 2023/1-5 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Söke Belediye Başkanlığı’nın 10.01.2023 tarih ve 174842 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-09817353 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 04.01.2022 tarih ve 130 sayılı görüşüne istinaden trafo alanının 9m x 4m = 36 m2 olacak şekilde düzeltilmesi, parselin güneyinde park olarak belirlenen alanın parkın uygulanabilir formda olmadığı göz önüne alınarak otopark cebi olarak düzenlenmesi, parselin doğusunda belirlenen park alanın ise kaldırım olarak belirlenmesi, plan değişikliği onama sınırının parselin güneyinde belirlenen yapı yaklaşma mesafesini kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve plan gösterimlerinin yukarıda anılan değişiklikler göze alarak yeniden düzenlenmesi ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7 (b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1327 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:151

 

Komisyon Görüşü: Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 994, 995 ve 997 ada muhtelif parsellerde E.0,50 yapılaşma koşullu sanayi ve ticaret kullanımlarında kalan alanların E:0,90 Yençok:6Kat yapılaşma koşullu ticaret+turizm kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP- 09671633 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 155 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak 04.02.2022 tarih ve 148690 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile 5216 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarih ve 136 sayılı kararı ile “değişiklik öncesindeki mevcut yapılaşma hakkı olan E:0,50 yapılaşma koşulunun aynen korunması şartıyla tadilen uygun olduğuna” karar verilmiş, dosyaya ilişkin 994 ada 7 parsel ile 995 ada 9, 10 parsel maliklerinin açmış olduğu davalar neticesinde; Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 16.02.2023 tarih ve 2022/1590 Esas ve 2023/155 sayılı kararı ve 28.02.2023 tarih ve 2022/1756 Esas ve 2023/1271 sayılı kararı ile dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararları doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi konusu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 16.02.2023 tarih ve 2022/1590 Esas ve 2023/155 sayılı kararı ve 28.02.2023 tarih ve 2022/1756 Esas ve 2023/1271 sayılı kararları doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarih ve 136 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunan uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ve anılan mahkeme kararları doğrultusunda Söke Belediye Meclisince yeniden karar alınarak Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.      

 

Karar: Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 994, 995 ve 997 ada muhtelif parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 16.02.2023 tarih, 2022-1590 esas ve 2023/155 kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:152

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, 07.12.2007 tarih ve 99 sayılı ve 03.03.2008 tarih 15 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine madde eklenmesi amaçlı UİP-09020161 ve UİP-09102563 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 04.11.2022 tarihli ve 149 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 10.03.2023 tarihli ve 812 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisince UİP-09020161 ve UİP-09102563 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifindeki beş plan notunun ‘Karşılıklı cepheleri yol olan bir parselin, mevzuattaki asgari parsel derinlik ölçülerini sağlayamadığı ve ön bahçe mesafeleri nedeni ile yapılaşamadığı hallerde ön bahçe mesafesini ada kitle etüdü ile belirlemeye belediyesi yetkilidir. Ada kitle etüdü ile belirlenecek ön bahçe mesafesi; 3 metrenin altında ve yol boyu mevcut teşekkülde oluşmuş cephe hattının önünde olacak şekilde belirlenemez. Benzer durumlardaki 3 kat ve üzeri yapılaşma koşulu olan parsellerde ön bahçe mesafeleri belirlendikten sonra oluşacak binanın derinliği 6 metrenin altında olamaz.’ Şeklinde tek plan notuna dönüştürülerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.     

 

Karar: Didim İlçesi yürürlükteki uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:153

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.04.2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulunun 07.04.2023 tarihli ve 2023/2-31 sayılı kararı ile açılan Didim ilçesi Çamlık Taksi Durağı’na bağlı olarak taksi ile yolcu taşıma faaliyeti yürütecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu T plakalar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulunun 07.04.2023 tarihli ve 2023/2-31 sayılı kararı ile açılan Didim ilçesi Yeni Taksi Durağı’na bağlı olarak taksi ile yolcu taşıma faaliyeti yürütecek 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu T plakalar ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulunun 07.04.2023 tarihli ve 2023/2-31 sayılı kararı ile Didim ilçesi Otogar Taksi Durağı’na bağlı olarak taksi ile yolcu taşıma faaliyeti yürütecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu T plakaların her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri hükümlerince 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ihale kararı alınması hususları komisyonumuzca görüşülerek, oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Didim ilçesine tahsisli 20 adet T plakanın her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:154

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.04.2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;                Aydın ili Didim ilçesi şehir içinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulunun 07.04.2023 tarihli ve 2023/2-32 sayılı kararı ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu M plakaların rotasyonlu güzergâhlarda toplu taşıma hizmeti verme hakkının her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri hükümlerince 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ihale kararı alınması hususu komisyonumuzca görüşülerek, oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Didim ilçesi şehir içinde 19 adet hat ile rotasyonlu güzergâhlarda toplu taşıma hizmeti verme hakkının her bir hat hakkı için ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|