Hafriyat Şube Müdürlüğü

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Hafriyat Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve İlgili Uygulama Yönetmelikleri ile yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olanları uygulamak,

 

 1. İlgili Yönetmelik kapsamında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi, Atık Taşıma ve Kabul Belgesinin düzenlemek ve Araç Takip Sisteminin uygulanmasını sağlamak,
 2. Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak,
 4. 2872 sayılı Çevre Kanununda belirlenen yükümlülükler kapsamında; hafriyat toprağı sahası, inşaat ve yıkıntı atıkları sahası, rekreasyon alanları, tesisler ile ilgili maliyet analizleri yapmak/yaptırmak ve ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmak,
 5. Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunmak,
 6. İl sınırları içersinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye atılmasını, Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak, kirliliğin etkilerini gidermek, azaltmak ve kaldırtmak için gerekli tedbirleri almak/aldırtmak, ve kaldırtmak için gerekli işlemleri yapmak,
 7. Dolgu ve rehabilitasyon taleplerini değerlendirmek, sonuçlandırmak,
 8. Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak,
 9. Büyükşehir katı atık (hafriyat toprağı, inşaat, yıkıntı atıkları) yönetim plânını yapmak ve bu atıkların kaynakta toplanması, geri kazanılmasının sağlanması ve yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,
 10. Kanunlar ve tabi olunan diğer mevzuatlarda belirlenen görev ve hizmetlerin gerektirdiği; her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili yasalar ve uygulanacak esas ve usuller çerçevesinde ihale iş ve işlemlerini yürütmek,
 11. Mer-i mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Mer-i mevzuatlarda öngörülen ve üst yönetimce istenen kurul ve komisyonlara katılım sağlamak,
 13. Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek,
 14. Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
 15. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak ve bu amaçla ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle irtibat sağlamak,
 16. Gerekli görüldüğü takdirde üniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşlardan ve özel sektörden eğitim veya danışmanlık hizmetleri almak,
|