Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI 13.06.2018

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:226

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli Haziran ayı toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:227

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler Belediyesi sınırları içinde 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında Kadıköy ve Işıklı Mahallelerinde "Bölge Parkı-Büyük Kentsel Yeşil Alan" olarak ayrılmış alanın güney batı kısmındaki alana 536000 eşdeğer nüfuslu ve bölge parkının atıksu ile gölet suyunun arıtılmasında hizmet edecek olan atıksu tesisleri yapılmak üzere Işıklı Köyü Çorak Mevkii’nde 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 564, 566, 567, 568, 569 nolu parsellerin birlikte değerlendirilerek toplam 152140 m2 büyüklüğünde, “Atıksu Arıtma Tesisleri Alanı”  amaçlı NİP-32745 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-32746 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-32745 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-32746 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi Çorak Mevkii’nde 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 564, 566, 567, 568, 569 nolu parsellerin bulunduğu 152410 m² büyüklükte alanda “atıksu arıtma tesisleri alanı”  amaçlı PİN NİP:32745 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve PİN UİP:32746 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:228

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Karakuyu Mevkiinde 2126 adanın güneyindeki tescil harici alanda 1988 tarihli planlarda yer alan yaya yolunun 2007 tarihli revizyon imar planlarında kapatıldığı bahsiyle 7 metre genişliğindeki yaya yolunun imar planlarına işlenmesi amaçlı UİP-4673,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Didim Belediye Başkanlığı’nın 12.02.2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 28.02.2018 tarih ve 671 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2126 ada 13 ve 20 parsellerin güneyindeki kadastral yolun imar planına işlenmesi amaçlı UİP-4673,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:229

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi,15738 ve 15739 parsel numaralı taşınmazların Küçük Sanayi Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı, Park ve Trafo Alanı, Genel Otopark Alanı, Birinci ve İkinci Derece Araç Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-29909 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Didim Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun bulunarak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. UİP-29909 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine askı süresi içerisinde ecrimisil ödenen kullanım alanlarının planda korunması ve yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazlara ilişkin alınan 04.05.2018 tarihli ve 77 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı Didim Belediye Başkanlığı’nın 16.05.2018 tarihli ve E.1664 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile tadilen onaylanan UİP-29909 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların reddine ilişkin alınan 04.05.2018 tarih ve 77 sayılı Didim Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.    

Karar: Didim İlçesi Didim 75. Yıl Sanayi Sitesine ilişkin UİP-29909 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların reddine ilişkin alınan 04.05.2018 tarih ve 77 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:230

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi Didim Mahallesi Güllüdam mevkiinde maliye hazinesi mülkiyetinde yer alan 1090 parselden yaya yolu açılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Didim Belediye Meclisinin 12.02.2018 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup 08.05.2018 tarihli önerge ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Didim Mahallesinde mevcutta park alanı olarak planlı 1090 parselin içinden geçen fiili yol 1988 yılında planlı olup yapılan revizyonlarla park alanına dahil edilmiştir. Yapılan düzenleme bu yolun yeniden planlara işlenmesi amaçlıdır. İlimiz Didim İlçesi Didim Mahallesi 1090 parselde mevcut kullanılan yolun imar planı kararı ile parktan 7 mt yol kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP:4675,9 plan işlen numaralı uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Didim İlçesi 1090 parselde park alanında yaya yolu açılması amaçlı UİP:4675,9 plan işlen numaralı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:231

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, 2368 ada 1 parsel numaralı 2.216,68 m² yüzölçümlü, kuzey cepheden 5 metre doğu ve güney cepheden 10 metre yapı yaklaşma mesafeli Cami Alanı kullanımındaki taşınmazın kuzey ve doğu cephesinin 10 metre güney cephesinin 7 metre ve batı cephesinden 3 metre yapı yaklaşma mesafeli E:1,20 yapılaşma koşullu Cami Alanı olacak şekilde düzenlenmesi amaçlı UİP-4673,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Didim Belediye Meclisi'nin 07.03.2018 tarihli ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediyesi'nin 15.03.2018 tarihli ve E.901 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2368 ada 1 parseldeki cami alanında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4673,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:232

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 683 ada 15, 16, 17, 18 parseller arasında yer alan 6 metre genişliğindeki yaya yolunun kapatılması amaçlı hazırlanan UİP-4673,23 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Didim Belediye Meclisi'nin 12.03.2018 tarihli ve 49 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı’nın 21.03.2018 tarihli ve E.965 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,23 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 683 ada 15, 16, 17, 18 parseller arasında yer alan 6 m genişliğindeki yaya yolunun kapatılması amaçlı hazırlanan UİP-4673,23 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:233

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 no.lu parselde kayıtlı taşınmazda, eski 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h:21.00m(7 kat) koşullu, yan ve arka bahçe mesafesi 3m ön bahçe mesafesi yaklaşık 5m olan kitlenin, yan bahçe mesafesinin kaldırılarak bitişiğindeki kitle ile birleştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanmış ve bir ay askı süresi sonucunda kesinleşmiştir. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan hükümlerinin 1. maddesinde; “Planlama alanında, otopark yönetmeliği gereğince karşılanması zorunlu olan otopark ihtiyacı zeminde ve/veya zemin altında karşılanacaktır.” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu plan hükmünün kaldırılması amacıyla plan değişikliği teklifi hazırlanmış, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarih ve 140 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.05.2018 tarih ve 65644 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 880 ada 17 parsele ilişkin plan notunun kaldırılması amaçlı UİP-2131,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:234

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, tapunun M19b41c pafta, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 5218,92 m2 yüzölçümlü 1555 numaralı parsel üzerinde “Lojistik Tesis Alanı” (Kan Bağış ve Afet Lojistik Merkezi) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:32939 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi 1555 parselde lojistik tesis alanı belirlenmesi amaçlı NİP:32939 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:235

Komisyon Görüşü:  İlimiz Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesinde 490 parselde Adliye Hizmet Binası yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kamu Hizmet Alanı (Adliye Hizmet Tesisi) sınırlarının düzenlenerek belirlenmesi, ulaşım yollarının ve çevresindeki kullanımların planlanması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5956,27 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesinde 490 parselde Adliye Hizmet Binası yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kamu Hizmet Alanı (Adliye Hizmet Tesisi) sınırlarının düzenlenerek belirlenmesi, ulaşım yollarının ve çevresindeki kullanımların planlanması amaçlı hazırlanan NİP-5956,27 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:236

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 836 ada, 12 ve 19 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aydın İli, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, Çorak Mevkii 1914 parsel sayılı taşınmaz malikleri Nurten GÜLDAL, Hacer SELBES, Zübeyde YILDIZER tarafından söz konusu 12.01.2017 tarih ve 24 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Kararı’na yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli dava açılmış, Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 23.03.2018 tarih, 207/425E. ve 2018/422K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 23.03.2018 tarih, 207/425E. ve 2018/422K. sayılı kararı ile İPTALİNE karar verilen NİP-5953,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali ve değişiklik öncesi yürürlükte olan 12.06.2002 tarih ve 60 sayılı mülga Aydın Belediye Meclisi tarafından onaylanan nazım imar planlarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 836 ada, 12 ve 19 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alana ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin 23.03.2018 tarihli, 2017/425E. ve 2018/422K. sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:237

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Zafer Mahallesinde, 3. Derece Arkeolojik sit alanından çıkarılan ve plansız kalan 66ha.’lık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanmış, 29.08.2016 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 754 ada, 94 ve 95 no’lu parsel malikleri olan Mesut SİNGİN, Süleyman SİNGİN, Şadiye SİNGİN ve Nesrin SİNGİN tarafından itirazda bulunulmuş, itirazlar yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarih ve 359 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir. Taşınmaz malikleri tarafından Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde, 754 Ada, 94 ve 95 numaralı parsellerine park ve yeşil alan kullanımı getiren 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne ilişkin 11.08.2016 tarih ve 287 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Aydın 1. İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Aydın 1. İdare Mahkemesinin 31.05.2018 tarih ve 2016/2012E. sayılı kararı ile dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 754 Ada, 95 parselde kayıtlı taşınmaz bakımından Yeşil Alan-Park kullanım kararı getirilmesine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 754 Ada, 94 parselde kayıtlı taşınmaz bakımından ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Mahkeme tarafından aksine bir karar verilinceye kadar dava konusu 754 ada, 95 numaralı parselde, NİP-21146 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hiçbir işlem yapılmaması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 754 Ada, 95 numaralı parsele yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesinin NİP-21146 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planının yürütmesinin durdurulması yönündeki 31.05.2018 tarih ve 2016/2012E. sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:238

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi Mesudiye Mahallesi 148, 190 ve 330 ada muhtelif parseller ve çevresine ilişkin mevcut imar planında kamusal alan kullanımları ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesi Mesudiye Mahallesi 148, 190 ve 330 ada muhtelif parsellerde yer alan park, konut, yol ve kamu hizmet alanı kullanımlarının park, yol, kamu hizmet alanı ve belediye hizmet alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP:5162,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Germencik İlçesi Mesudiye Mahallesi 148, 190 ve 330 ada muhtelif parsellerde yer alan park, konut, yol ve kamu hizmet alanı kullanımlarının park, yol, kamu hizmet alanı ve belediye hizmet alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP:5162,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:239

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, Demiryolu Mevkii, 119 ada 42 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m ayrık nizam 2 kat (5/A-2/3) konut alanı kullanımının ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m ayrık nizam 2 kat (5/A-2/3) Taks/Kaks: 0,40/0,80 yapılaşma koşullu sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-6620,30 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 05.04.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunarak İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 10.05.2018 tarihli ve E.1738 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,30 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde plan notlarına “ TEİAŞ Genel Müdürlüğü- 21. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarihli ve 2529 sayılı görüşüne uyulacaktır.” Hükmünün eklenmesi ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 119 ada 42 parselin konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,30 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:240

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi, Yukarı Mevkii’nde 1969 parselde kayıtlı “Anaokulu” kullanımındaki parselin güney ve batı yapı yaklaşma mesafelerinin beş metreden üç metreye düşürülmesi amacıyla hazırlanan UİP-6620,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunarak İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 18.05.2018 tarih ve 1863 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu menfaati bulunduğundan komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi 1969 parselde anaokulu kullanımındaki alanda yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi amaçlı UİP-6620,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:241

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Koçarlı bağlantı yolunda ve çevresindeki yollarda düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan UİP-6620,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunarak İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 18.05.2018 tarih ve 1858 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi Koçarlı bağlantı yolu ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-6620,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:242

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi 9429 parsel ve 9431 parselde kayıtlı İncirliova Belediyesi Mülkiyetindeki taşınmazların yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi amaçlı UİP-6620,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Belediye Başkanı Gürşat Kale, Meclis Üyesi Şevki Can ve Mustafa Başcı tarafından verilen önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu 9429 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50 Hmax=15.50 m yapılaşma koşullu Alış-Veriş Merkezi kullanımında, 9431 parsel ise Belediye Sosyal Tesisi kullanımında kalmaktadır. 9429 parselin batısında, 9431 parselin kuzeyindeki İncirliova Belediyesi Mülkiyetindeki 9430 parsel Akaryakıt tesis alanı kullanımındadır. İmar planı değişikliği, Akaryakıt istasyonunda kurulacak yapıların Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in Ek-13 Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Mesafeleri kapsamında değerlendirilerek 9429 ve 9431 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi amaçlıdır. Plan değişikliği teklifi alış-veriş merkezi kullanımındaki 9429 parselin güneyindeki 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye indirilerek, doğusundaki 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin bir kısmının 20 metreye çıkarılması ve belediye sosyal tesisi alanı kullanımındaki 9431 parselin ise kuzeyindeki 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin 20 metreye çıkarılmasını içermektedir. UİP-6620,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesinde yer alan 9429 ve 9431 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin UİP-6620,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:243

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, İkiçeşmelik mevkii 409 ada 4 parselde kayıtlı 20.784m² yüzölçümüne sahip taşınmazın yaklaşık 4.222 m² yüzölçümlü kısmında tercihli yerleşme alanı (konut + turistik) kullanımında kalan alanın ticaret-konut (TİCK) kullanımına dönüştürülmesi, park, yaya ve taşıt yolunda düzenleme yapılması amaçlı NİP-3266,42 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,42 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parselde tescilli su yolu yer alması nedeniyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 409 ada 4 parselin kullanımının ticaret – konut alanı kullanımına dönüştürülmesi, park, yaya ve taşıt yolunda düzenleme yapılması amaçlı NİP-3266,42 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:244

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına madde ilave edilmesi ve bu hususta harç oranının belirlenmesi hususunda alınan 06.09.2017 tarih ve 70 sayılı Nazilli Belediyesi Meclis Kararı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 15.03.2018 tarih ve 1288/1990 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Meclis kararı ile; “İsabeyli Mahallesinde uygulama imar planı dahilinde tek bir imar adalarında parsel malikinin talebi doğrultusunda KAKS oranı belirtilmiş ise KAKS oranı Emsal olarak değerlendirilecektir. KAKS oranı belirtilmeyen imar adalarında emsal; (mevcut kat adedi) x (mevcut planda hesaplanan TAKS) olarak hesaplanacaktır. İmar adasında birden fazla yapılaşma şartı var ise mevcuttaki her bir yapılaşma şartının emsal miktarı hesaplanıp ortalaması alınarak tek bir emsal oranı belirtilecektir. Emsal uygulanacak imar adalarında yapılaşma şartı ayrık nizama göre ve yapı kat adedi maksimum mevcut yerin imar planında belirtilen kat adedi kadar olacaktır, parsellerde TAKS serbest uygulanır. Tek bir imar parselinden oluşmayan imar adalarında, imar parseli bazında parsel malikinin talebi doğrultusunda; mevcut yapılaşma şartına göre dört tarafı bahçeli olacak şekilde yapı yapılabilen imar parsellerinde KAKS oranı belirtilmiş ise KAKS oranı Emsal olarak değerlendirilecektir. KAKS oranı belirtilmeyen imar adalarında emsal; mevcut kat adedi x mevcut planda hesaplanan TAKS olarak hesaplanacaktır. İmar adasında birden fazla yapılaşma şartı var ise mevcuttaki her bir yapılaşma şartının emsal miktarı hesaplanıp ortalaması alınarak tek bir emsal oranı belirtilecektir. Emsal uygulanacak imar adalarında yapılaşma şartı ayrık nizama göre ve yapı kat adedi maksimum mevcut yerin imar planında belirtilen kat adedi kadar olacaktır, parsellerde TAKS serbest uygulanır.” hükmü ile beraber Emsal uygulaması talep edilen parsellerde Harç Ücretinin (kentsel dönüşümden yararlananlar dahil) vaziyet planı ön onay ücreti (imar durumuna ilave olarak ) Parsel Alanı x 11,00 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilemeyen hükümleri dışında kalan ve yapılaşmaya ve arsalara ilişkin hükümler niteliğinde olduğu görülen 06.09.2017 tarih ve 70 sayılı karar kapsamındaki konular için Belediyesince plan notu düzenlemesi yapılmadan (plan müellifi tarafından pafta düzenlenmek sureti ile) meclis kararı almak sureti ile uygulama yapılması meclisin kendini plan müellifi yerine koyması şekli ile uygulama yapılması anlamına geldiğinden mevzuat hükümlerine aykırı bir uygulama olduğu, Emsal uygulamasının talep edildiği durumlarda harç oranlarının hesaplanma yöntemine ilişkin düzenlemenin ise 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında tarif edilen imara ilişkin bir karar olmadığı düşünüldüğünden anılan Nazilli Belediye Meclis Kararının plan notları ile ilgili kısmı için mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Kanunun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına madde ilave edilmesine ilişkin 06.09.2017 tarih ve 70 sayılı Nazilli Belediyesi Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:245

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle, mevcut imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS:0,30, KAKS:0,90 yapılanma koşullu 1222 ada, 146, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 numaralı parseller üzerinde yapılanma koşullarının bitişik nizam, 3 kat TAKS:0,30, KAKS:0,90 olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında alınan 07.02.2018 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis Kararı onaylanmak üzere Nazilli Belediyesinin 20.03.2018 tarih ve 1368 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:8226,45 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle 1222 ada, 146, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 numaralı parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı UİP:8226,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:246

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, mevcut imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, ön bahçe 4 m. yan bahçe 3m., TAKS:0,35, KAKS:1,05 yapılanma koşullu 1298 ada, 118, 124, 122, 120, 110, 115, 114, 138 ve 728 ada, 18 ve 12 numaralı parseller üzerinde yapılanma koşullarının Bitişik Nizam, 3 kat ön bahçe 4 m., TAKS:0,35, KAKS:1,05 olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında alınan 07.02.2018 tarih ve 12 sayılı Belediye Meclis Kararı onaylanmak üzere Nazilli Belediyesinin 20.03.2018 tarih ve 1369 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:8226,46 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi 1298 ada, 118, 124, 122, 120, 110, 115, 114, 138 ve 728 ada, 18 ve 12 numaralı parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı 1 UİP:8226,46 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:247

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Çeltikçi Mahallesinde yaklaşık 14.5 hektar alana ilişkin onaylı UİP:887,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan sehven değerlendirilmeyen 239 ada 16 parsele ilişkin itiraz Söke Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 2018/73 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Söke Belediye Başkanlığının 25.05.2018 tarihli ve 20414 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Parsel maliki tarafından yapılan 27.12.2017 tarihli itirazda eski plana nazaran revizyon uygulama imar planı ile 239 ada 16 parselden çok fazla kesinti öngörüldüğü ifadelerine yer verilmiş olup Söke Belediye Meclisince planın kamu yararına yapıldığı ve plan sonrasında yapılacak 18 uygulamaları ile tüm parsellerden eşit kesinti yapılacağı gerekçeleri ile reddedilmiştir. Söke Merkez 1. Etap Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazlardan sehven değerlendirilmeyen 239 ada11 parsele ilişkin yapılan itirazı değerlendiren ve reddeden Söke Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 73 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.       İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 2018/73 sayılı kararı ile 14,5 hektar alana ilişkin onaylı UİP:887,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:248

Komisyon Görüşü: Gülay BACAKSIZ’ ın 08.05.2018 tarihli başvurusu ile İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde bulunan, Aydın Bulvarı ile Kirazlı Yolu Caddesi arasında kalan ve 2482 ada 1 parselin doğusundaki 25 m genişliğindeki isimsiz yola “Gazi Bulvarı” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde bulunan isimsiz yola “Gazi Bulvarı” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde bulunan, Aydın Bulvarı ile Kirazlı Yolu Caddesi arasında kalan ve 2482 ada 1 parselin doğusundaki 25 m genişliğindeki isimsiz yola “Gazi Bulvarı” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:249

Komisyon Görüşü: Ortağı olduğumuz ÜNİBEL A.Ş. nin 22.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 8.500.000,00 TL’den, 144.720,34 TL’lik kısmı sermaye düzeltme olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.500.000,00 TL artışla 11.000.000,00 TL’ye çıkartılması kararı alınmıştır. Artırılan 2.500.000,00 TL’nin ¼ nispetindeki kısmı tescil tarihinden önce, kalan bakiyenin ise 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden nakdi payımıza düşen 9,98 TL’nin ödenerek söz konusu sermaye artırımına katılıp katılmayacağımız hususu, Komisyonumuzca görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Ünibel A.Ş. sermaye artırımına katılım ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:250

Komisyon Görüşü: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Topandağ mevkiinde bulunan Sezai ACAR’a ait olan 142 ada,76 parselde kayıtlı 26.605,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve aynı mevkide bulunan Musa TIN’a ait olan 142 ada, 25 parselde kayıtlı 14.177,35 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parseller ile ilgili bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Topandağ mevkiinde bulunan 142 ada,76 parselde kayıtlı 26.605,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve aynı mevkide bulunan 142 ada, 25 parselde kayıtlı 14.177,35 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:251

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2868 ada, 2 parselde kayıtlı 252,00 m² yüzölçümlü ve 3 parselde kayıtlı 210,37 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parsellerin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2868 ada 2 parsel nolu 252,00 m² yüzölçümlü, 3 parsel nolu 210,37 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:252

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle tapunun, 2768 ada, 47 parselde kayıtlı 370,26 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2768 ada, 47 parselde 370.26 m² yüzölçümlü Belediyemize ait tarla vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:253

Komisyon Görüşü: 2018 Yılı Sonbahar döneminde Kuşadası’nda Atletizm Koşu Yarışmaları düzenlenmesi planlanmaktadır.

     5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.maddesine göre 2018 yılı Sonbahar döneminde Kuşadası İlçemizin Kültür ve Turizm potansiyelini sezon sonunda da daha canlı ve cazip hale getirmek ve tanıtmak, gençlerimize sporu sevdirmek, sağlıklı ve bilinçli, topluma faydalı sporcular ve bireyler yetişmesini desteklemek, bölge ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla çeşitli kategorilerde, kadın ve erkek gruplar halinde değişik parkur ve mesafelerde, halka açık ve ücretsiz, ödüllü, açık hava atletizm koşu yarışmaları düzenlenmesi, planlanan koşu yarışmaları organizasyonu için gerektiğinde çeşitli kurum, kuruluşlar ve  Atletizm Federasyonu ile işbirliği yapılması, yapılacak çalışmalar ve gerçekleştirilecek organizasyon için 300.000-TL (Üçyüzbintl) ödenek verilmesi, yarışmalarda derece alan sporculara 7338 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile diğer vergi ve yasal kesintileri hariç olarak   kategorilerine göre;

 5 km Kadınlarda 1. Kazanana 3000.-TL(Üçbintl)  , 2.Kazanana 2000.-TL(ikibintl) , 3. Kazanana 1000.-TL(bintl),

5 km Erkeklerde  1. Kazanana 3000.-TL(Üçbintl)  , 2.Kazanana 2000.-TL(ikibintl) , 3. Kazanana 1000.-TL(bintl),

8 km Kadınlarda 1. Kazanana 4000.-TL(Dörtbintl)  , 2.Kazanana 3000.-TL(Üçbintl) , 3. Kazanana 2000.-TL(İkibintl),

8 km Erkeklerde  1. Kazanana 4000.-TL(Dörtbintl)  , 2.Kazanana 3000.-TL(Üçbintl) , 3. Kazanana 2000.-TL(İkibintl),

21 km Kadınlarda 1. Kazanana 5000.-TL(Beşbintl)  , 2.Kazanana 4000.-TL(Dörtbintl) , 3. Kazanana 3000.-TL(Üçbintl),

21 km Erkeklerde  1. Kazanana 5000.-TL(Beşbintl)  , 2.Kazanana 4000.-TL(Dörtbintl) , 3. Kazanana 3000.-TL(Üçbintl), olmak üzere

Toplam 54.000.-TL Ödül verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu Rapor karar alınmak üzere Meclisimizin Onay’ına arz olunur.

Karar: 2018 Yılı Sonbahar döneminde Kuşadasında atletizm koşu yarışmaları düzenlenmesi ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinde yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|