Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI 10.05.2018

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:196

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:197

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Buharkent-Merkez Mahallesi, Köyüstü mevkiinde mevcut imar planında konut alanında kalan tapunun 59 pafta, 3500.00 m2 yüzölçümlü 194 ada, 6 numaralı parselin arazi kullanım kararının Lise Alanına, yine Buharkent Merkez Mahallesi, İstiklal Mevkiinde mevcut imar planında İlkokul Alanında kalan 31 pafta, 2553,00 m2 yüzölçümlü, 2324 numaralı parselin arazi kullanım kararının Pazar Alanına dönüştürülmesini içeren UİP: 4711,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Buharkent Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/06-26 sayılı kararı ile uygun bulunarak Buharkent Belediye Başkanlığının 03.05.2018 tarih ve E.534 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4711,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesi, Buharkent-Merkez Mahallesi, 59 pafta 194 ada 6 numaralı parselin arazi kullanım kararının Lise Alanına, Buharkent Merkez Mahallesi, İstiklal Mevkiinde 31 pafta, 2324 numaralı parselin arazi kullanım kararının Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin ile ilgili UİP-4711,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:198

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 83 ada 4, 8, 9 parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı ve otopark alanı kullanımında yer alan taşınmazlar üzerinde ticaret alanı, park, otopark ve gelişme konut alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6214,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 83 ada 4, 8, 9 parsellerin Konut, Ticaret, Park ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-6214,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:199

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi,1785 ada 1 ve 13 parsel ile 778 ada 5 (eski 4) parsel numaralı taşınmazın Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/904 E. ve 2016/1001 K. Sayılı kararı doğrultusunda imar hatlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-4673,24 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 12.02.2018 tarihli ve 27 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığının 26.02.2018 tarihli ve E.609 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,24 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1785 ada 1 ve 13 parsel ile 778 ada 5 (eski 4) parsele ilişkin 02.02.2010 tarih 13 sayılı Didim Belediye Meclis Kararına yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/904E. ve 2016/1001K. numaralı kararı doğrultusunda imar planının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4673,24 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:200

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1170,1171, 1172, 1173, 1174 ve 1175 numaralı imar adaları ve çevresini kapsayan alanda kadastral durum ile imar hattının uyumlu hale getirilmesi amaçlı UİP-4673,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Didim Belediye Meclisi'nin 12.03.2018 tarihli ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediye Başkanlığı'nın 16.03.2018 tarihli ve E.908 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde jeolojik etüd raporu sonuçlarının imar planı paftalarına aktarılarak tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 adalar ve çevresini kapsayan alanda kadastral durum ile imar hattının uyumlu hale getirilmesi amaçlı UİP-4673,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:201

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesinde, kentsel sit alanı içinde bulunan, 26 ada 13 parselde kayıtlı ve 17.11.1978 tarihinde tescillenen Gümrükönü Hamamı girişini kapatan trafonun kaldırılması için söz konusu trafoya yeni yer belirlenmesi amaçlı, Veysipaşa Mahallesi 25 ada 12 parselde kayıtlı parselde yer alan park alanının bir kısmının trafo alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-27331,2 plan işlem numaralı, koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 454 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2018 tarih 7855 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27331,2 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2018 tarih 7855 sayılı kararına uygun şekilde kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesinde 25 ada 12 parselde kayıtlı parsel için yürürlükteki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi amaçlı UİP-27331,2 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:202

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Kemer Mahallesi, 720 ada, 81 no.lu parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında  ‘’Mezarlık Alanı’’ kullanımında yer alan taşınmaz için; Aydın 2. İdare Mahkemesinin 23.03.2018 tarih 2017/1084E.-2018/345K. sayılı kararı ile taşınmazın zeytinlik saha niteliğinde olması sebebiyle ‘’Dava Konusu İşlemin İptaline’’ karar verilmiştir. Söz konusu imar planları hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Anılan hüküm uyarınca, Aydın 2. İdare Mahkemesinin 23.03.2018 tarih 2017/1084E.-2018/345K. sayılı kararı ile İPTALİNE karar verilen 720 ada 81 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 720 Ada, 81 numaralı parsele yönelik Aydın 2. İdare Mahkemesinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının iptaline ait 23.03.2018 tarih ve 2017/1084E.-2018/345K. sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:203

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Kemer Mahallesi, 720 ada, 79 no.lu parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında  ‘’Mezarlık Alanı’’ kullanımında yer alan taşınmaz için; Aydın 2. İdare Mahkemesinin 12.04.2018 tarih 2017/1085E.-2018/404K sayılı kararı ile taşınmazın zeytinlik saha niteliğinde olması sebebiyle ‘’Dava Konusu İşlemin İptaline’’ karar verilmiştir. Söz konusu imar planları hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Aydın 2. İdare Mahkemesinin 12.04.2018 tarih 2017/1085E.-2018/404K sayılı kararı ile İPTALİNE karar verilen 720 ada 79 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 720 Ada, 79 numaralı parsele yönelik Aydın 2. İdare Mahkemesinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının iptaline ait 12.04.2018 tarih ve 2017/1085E.-2018/404K. sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:204

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Mesudiye ve Camikebir Mahalleleri, 31O-IV-c ve 31O-IV-d paftalarda karayolunun kuzeyinde kalan yaklaşık 6,8 hektar büyüklüğündeki alanda yer alan taşınmazların mevcut uygulama imar planlarında bitişik nizam 3-kat (B-3) konut alanı, bitişik nizam 4-kat (B-4) konut alanı, bitişik nizam 4-kat (B-4) konut + ticaret alanı, bitişik nizam 5-Kat (B-5) konut + ticaret alanı, taşıt yolu ve yaya yolu kullanımlarında yer alan taşınmazların E=3.00 Yençok=24.50 (8 kat) konut alanı, taşıt yolu ve yaya yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-131,13 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarihli ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunarak 19.02.2018 tarihli ve 856 sayılı Germencik Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 5. Fıkrasının b bendinde belirtilen yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığın sağlanmadığı ve yapı yüksekliklerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinden, mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Camikebir ve Mesudiye Mahallelerinde karayolu kuzeyinde muhtelif imar adalarını kapsayan alana ilişkin UİP-131,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:205

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi 37, 38, 57, 226, 227 imar adaları ve Mesudiye Mahallesi 80, 81, 82, 91, 94, 111, 112, 113, 167, 203, 204, 219, 220 numaralı imar adalarını kapsayan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3,4,5 katlı ticaret alanı, zemin katı ticari kullanımlı konut alanları ve sadece konut alanları, park alanları ve otopark alanı, 5m,7m ve 8m lik yaya yolları ile 10 metrelik taşıt yolu kullanımlarından oluşan yaklaşık 8 hektarlık alanın E: 3.00 Yençok:30m (8 kat) yapılaşma koşullu konut alanları, park alanları ile 7 m yaya yolu ile 10m ve 12m lik taşıt yolu kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-131,11 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı Germencik Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik Belediye Başkanlığı’nın 19.02.2018 tarih ve 855 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,11 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinde planlama alanının doğusunda yer alan yaklaşık 2830 m²lik park alanının otopark alanına dönüştürülmesi ve plan notlarına “Otopark ihtiyacının parselinde karşılanması zorunludur.” hükmünün eklenmesi ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Camikebir ve Mesudiye Mahallelerinde karayolu güneyinde muhtelif imar adalarını kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı UİP-131,11 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:206

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Cevizdibi Mevkii, 150 ada 163 numarada kayıtlı 10.552,46 m2 yüzölçümlü konut alanı kullanımında kalan parselin ayrık nizam üç kat, ön bahçe mesafesi beş metre, yan bahçe mesafesi üç metre (5/A-3/3) yapılaşma koşullarının TAKS=0.40 KAKS=1.20 Yençok=24.50 (8 Kat) olacak şekilde yeniden belirlenmesi amaçlı UİP-6620,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 07.02.2018 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2018 tarih ve 725 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yapı adası bazında yapılması gerektiği düşünüldüğünden mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 150 ada 163 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı UİP-6620,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:207

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Bereketli Mahallesi, Boyacı Mevkii'nde yer alan tapunun 373 ada 13 ve 14 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanarak 1 ay askı süresi sonunda kesinleşmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Karacasu Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karacasu Belediyesinin 11.12.2017 tarih ve 1925 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-29995 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 26.04.2018 tarih ve 22591 sayılı yazısı doğrultusunda trafo alanı, iletim hatları ve plan notu ilave edilmesi koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Bereketli Mahallesi, Boyacı Mevkii'nde yer alan tapunun 373 ada 13 ve 14 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulması amacıyla hazırlanan UİP-29995 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:208

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesinde tapunun 208 ada 1 ve 35 parsel numarasında kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında spor, konut alanı ve 7 m’lik yaya yolu kullanımında yer alan taşınmazlar üzerinde, alandaki kot farkı ve mevcut yapılaşmalar göz önüne alınarak peyzaj düzenlemesine olanak sağlayacak şekilde 7 m’lik yaya yolunun yeşil alana dönüştürülmesi amaçlı UİP-12473,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karacasu Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarih ve 48 nolu kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-12473,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.       İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesinde tapunun 208 ada 1 ve 35 parsel numarasında kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında spor, konut alanı ve 7 m’ lik yaya yolu kullanımında yer alan taşınmazlar üzerinde, alandaki kot farkı ve mevcut yapılaşmalar göz önüne alınarak peyzaj düzenlemesine olanak sağlayacak şekilde 7 m’ lik yaya yolunun yeşil alana dönüştürülmesi amaçlı UİP-12473,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:209

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11.12.1976 tarih ve A-226 sayılı kararı ile tescil edilen Pygale Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını kapsayan alana ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2012 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan planlara ilişkin Türkmen Mahallesi 463 ada 8 parsel numaralı taşınmaz malikinin açtığı davada Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2012 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanan imar planları Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 22.01.2014 tarihli 2012/1759 E. ve 2014/51 K. numaralı kararı ile iptal edilmiş olup mahkeme kararı Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 22.11.2017 tarihli ve 36553 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/1759 E. ve 2014/51 K. numaralı kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 463 ada 8 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli  nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptal edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 463 ada 8 parsel ve çevresine ilişkin 03.04.2012 tarih 101 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararına yönelik Aydın 1.İdare Mahkemesi'nin 2012/1759 E. ve 2014/51 K. numaralı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:210

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 661 ada 8 parselde kayıtlı, yürürlükteki uygulama imar planında batı ve kuzey cephedeki 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma belirlenmiş E=1.50 H=18.50 m yapılaşma koşullarına sahip turistik tesis alanı kullanımındaki parselin, yapı yaklaşma mesafeleri aynı olacak şekilde E=1.20 Yençok=18.00 m (5 Kat) yapılaşma koşullarına sahip ticaret - turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP-13182,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 17.10.2017 tarih ve 301.05.376 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile plan notlarına “1. Katın üzerindeki katlarda ticari fonksiyonlara izin verilemez.” ilavesi ile tadilen onaylanmış, İlçe Belediyesi tarafından 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresi içerisinde iki adet itiraz olmuş, yapılan itirazların değerlendirildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 301.05/131 sayılı kararı Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 12456 sayılı yazısı ile 03.04.2018 tarih ve 301.05/135 sayılı kararı Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 12481 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 301.05/135 sayılı kararı ile değerlendirilen UİP-13182,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içinde Nesrin Güneş Vekili Av. Pınar Çetin İnan tarafından yapılan itirazın; Yapı yaklaşma mesafeleri uygulama imar planı değişikliği ile değiştirilmediğinden plan değişikliği ile silueti ve manzarayı etkileyecek herhangi bir plan kararı bulunmadığı, Çevre düzeni planının “7.7. Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzi imar planları geçerlidir.” plan hükümleri kapsamında imar planı değişikliği yapıldığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin atıfta bulunulan 21(6). Maddesi gereği Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8500 hektar alanda 18.03.2015 tarihinde onaylanan mikrobölgeleme etüt raporunun bulunduğu ve gene atıfta bulunulan 26. Maddesine aykırı düzenlemeler bulunmadığı,3194 sayılı kanunun 8/i maddesine göre ilk plan müellifinin görüşü ve izninin aranmayacağı hükmü bulunduğundan 5846 sayılı kanun kapsamında aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesi ile itirazın reddine, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 301.05/131 sayılı kararı ile değerlendirilen parsel maliki tarafından yapılan itirazın kabul edilerek “1. katın üzerindeki katlarda ticari fonksiyonlara izin verilemez.” Plan notunun kaldırılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 661 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin UİP-13182,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih 301.05/131 ve 301.05/135 sayılı kararları ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:211

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 855 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazın yürürlükteki uygulama imar planında 50 metre genişliğindeki karayolundan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş E=1.20 h=16.50 m plan şartlı turistik tesis alanı kullanımının, 50 metre genişliğindeki karayolundan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş E=1.20 Yençok=16.50 m ticaret – turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP-13182,80 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarih ve 301.05/418 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile plan notlarına “1. Katın üzerindeki katlarda ticari fonksiyonlara izin verilemez.” ilavesi ile tadilen onaylanmış ve İlçe Belediyesi tarafından 25.01.2018 ve 26.02.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresi içerisinde bir adet itiraz olmuş, yapılan itirazın değerlendirildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 301.05/130 sayılı kararı, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 12455 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,80 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içinde parsel maliki adına Şaban Yazıcı tarafından yapılan itirazın kabul edilerek “1. Katın üzerindeki katlarda ticari fonksiyonlara izin verilemez.” plan notunun kaldırılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 855 ada 39 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin UİP-13182,80 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 301.05/130 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:212

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Merkez Kurtuluş Mahallesinde, mülkiyeti Kuyucak Belediyesine ait 381 Ada 4, 5, 6, 7 ve 15 parseller, Maliye Hazinesine ait 16 parsel ve Adnan Menderes Üniversitesine ait 12 parselde toplam 15431m² büyüklüğündeki, mevcut Nazım ve Uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanında kalan alanın, Huzurevi, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere ‘’Sosyal Tesis Alanı’’ olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Kuyucak Belediyesinin 30.03.2018 tarih ve 394/667 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-4285,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 381 ada 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16 parsellerin Konut ve Belediye Hizmet Alanı imarlı kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-4285,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:213

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Arslanlı Mahallesinde bulunan tapunun 1911 parselinde kayıtlı, 1544 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurulabilmesi için konut alanı kullanımının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Nazilli İlçesi, Arslanlı Mahallesi, 1911 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-5914,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:214

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, Çatal Yol mevkiinde mevcut imar planında park ve konut alanında kalan tapunun M20B12A3 pafta, 5548,25 m2 yüzölçümlü 1135 ada, 26 numaralı parsel ile M20B12B4 pafta, 9181,85 m2 yüzölçümlü, 1008 ada, 91 numaralı parseller üzerinde; 26 numaralı parselin Park olan arazi kullanım kararının akaryakıt ve servis istasyonu ve park olarak, 91 numaralı parselin arazi kullanım kararının konut kullanımından Park ve Konut Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere tarafımıza sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP: 5914,18 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın plan değişikliği hakkındaki olumsuz görüşü sebebi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1135 ada 26 parsel ve 1008 ada 91 parselde Park Alanı ve Konut Alanı imarlı taşınmazların Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP: 5914,18 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:215

Komisyon Görüşü: 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül ve Esasları, 08.05.2018 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede, Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül ve Esasları’ nın Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2017 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylandığı ve 20.04.2017 tarihinde Büyükşehir Belediyemizin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği, ancak, Bakanlıkça Otopark Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildiği,  yeni Otopark Yönetmeliği’nin 22.02.2018 tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazete yayımlandığı, yeni otopark Yönetmeliğinin İdarece Belirlenecek Usül ve Esaslar başlıklı Geçici 2. Maddesi’nde, bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, altı ay içerisinde idarelerce düzenlenen esasların bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiğinin belirtildiği, yürürlük başlıklı 16. Maddesinde de yeni Otopark Yönetmeliğinin 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe gireceğinin belirtildiği, dolayısı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak yapacağı farklı değerlendirmelerin, farklı uygulamaların ve oluşacak telafisi zor durumların önüne geçebilmek adına, yapı ruhsatı vermeye ve uygulamaya yetkili idarelerce uygulanmak üzere, yerleşme yerlerindeki bina ve tesislerde, otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili ile ilgili esaslarını düzenlemek ve daha önce belirlenen usül ve esasların yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacı ile Otopark Yönetmeliği’ne dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul ve Esasları’ nın hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Otopark Yönetmeliği’ne Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül ve Esasları’ nın uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyayı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz ederiz.

Karar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.02.2018 tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine istinaden yeniden düzenlenen “Otopark Yönetmeliğine dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usül ve Esasları” ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:216

Komisyon Görüşü: 08.05.2018 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64’üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41’inci maddesine istinaden, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin olarak; Komisyonumuza sunulan, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabını oluşturan; Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayıştay İlamları ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş, muhasebe ilke ve standartlarına uygun olduğu tespit edilerek, Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe (Kesin Hesap) Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:217

Komisyon Görüşü: 08.05.2018 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi    ikinci fıkrası uyarınca 2018 Mali Yılı Bütçesine 1.640.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

  1. Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

  2.  

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06 – İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.640.000,00 TL

        TOPLAM

1.640.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırlması tablosu I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

İÇ BORÇLANMA

1.640.000,00 TL

TOPLAM

1.640.000,00 TL

 

             Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2018 Mali Yılı        Bütçesine  toplam 1.640.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:218

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 1955 ada, 1 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 08.05.2018 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede tapunun 1955 ada, 1 parselde kayıtlı 1255,09m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 1955 ada 1 parselde kayıtlı 1255,09 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:219

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2130 ada, 19, 20, 21, 22 ve 23 parsellerde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 08.05.2018 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 2130 ada, 19 parselde kayıtlı 252,00m² yüzölçümlü, 20 parselde kayıtlı 252,00m² yüzölçümlü, 21 parselde kayıtlı 252,00m² yüzölçümlü, 22 parselde kayıtlı 252,00m² yüzölçümlü ve 23 parselde kayıtlı 252,00m² yüzölçümlü, belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2130 ada, 19 parsel nolu 252,00 m² yüzölçümlü, 20 parsel nolu 252,00 m² yüzölçümlü, 21 parsel nolu 252,00 m² yüzölçümlü, 22 parsel nolu 252,00 m² yüzölçümlü, 23 parsel nolu 252,00m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:220

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 825 ada, 87 ve 88 parsellerde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 08.05.2018 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi tapunun 825 ada, 87 parselde kayıtlı 211,23m² yüzölçümlü ve 88 parselde kayıtlı 235,23 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 825 ada, 87 parsel nolu 211,23 m² yüzölçümlü, 88 parsel nolu 235,23 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:221

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 1212 ada, 202 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 08.05.2018 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 1212 ada, 202 parselde kayıtlı 20,54 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 1212 ada, 202 parselde 20.54 m² yüzölçümlü Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:222

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 763 ada 2 parsel, Kalfaköy Mahallesi, 143 ada 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 parsel, 147 ada 1 parsel, 144 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 153 ada 1, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar kısmen, Kalfaköy Mahallesi 258 ada 1 parsel, 143 ada 13,14 parsel ile 153 ada 2 parsel nolu taşınmazların tamamı imar planında Mezarlık alanında kalmakta olup, “Mezarlık” yapılmak üzere kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi, ayrıca Mezarlık alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kalfaköy Mahallesi 143 ada 5 parsel nolu taşınmaz ile dört adet tescil harici alanın Maliye Bakanlığından tahsisinin istenilmesi, tahsis talebinin uygun görülmemesi halinde ise 2942 Sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince kamulaştırılması hususu 08.05.2018 tarihinde yapılan Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parsellerin 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına dahil edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılması oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 763 ada 2 parsel, Kalfaköy Mahallesi, 143 ada 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 parsel, 147 ada 1 parsel, 144 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 153 ada 1, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar kısmen, Kalfaköy Mahallesi 258 ada 1 parsel, 143 ada 13,14 parsel ile 153 ada 2 parsel nolu taşınmazların tamamı “Mezarlık” yapılmak üzere kamulaştırılması ve mezarlık alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kalfaköy Mahallesi 143 ada 5 parsel nolu taşınmazın 2942 Sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince kamulaştırılması/satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|