Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI 14.11.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

                     

Karar No:439

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:440

Karar: Meclis Üyesi Aziz ÜLGEN ’in vefatı nedeni ile boşalan Meclis Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere açık oylama ile yapılan seçimler sonunda Adem AVCI’ nın seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:441

Karar: Meclis Üyesi Kenan TABAK’ın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifası ile boşalan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere M. Mükremin SEMERCİOĞLU’ nun, Tarım Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere Gülşah Aydın VERİM’ in seçilmelerine açık oylama ile yapılan seçimler sonunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:442

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler için, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci Maddesinin (b) bendinde verilen yetki ile 10/7/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliğinin 8. Maddesinin dokuzuncu fıkrasının “Tarımsal desteklerin, Daire Başkanlığı tarafından nakliye ve yasal yükümlülükler de dahil edilerek tahmin edilecek miktarı, Proje Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve Daire Başkanının onayı ile belirlenecek oranı, hak sahibi tarafından Büyükşehir Belediyesi katkı payı olarak karşılanır.” şeklinde değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:443

Karar: Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi Sarayaltı Mevkii, 222 ada, 37 parsel numaralı 862,29 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı tamamlanan “Kültür Merkezi ve Nikah Salonu” nun bedelsiz olarak 1 yıl süreyle Karacasu Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:444

Komisyon Görüşü: 14.11.2017 tarihli Meclis toplantısının I. Oturumunda Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2018 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

1-Bütçe Kararnamesi

Madde 1- Büyükşehir Belediyesi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği üzere toplam 935.000.000,00 TL tahmini gider ön görülmüştür.

Madde 2- Büyükşehir gelirleri, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde”  gösterildiği üzere toplam 715.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Madde  3-  2018 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 220.000.000,00 TL  borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

Madde 4 – Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları “(C) Cetvelinde” gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5 – Büyükşehir Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanlara yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde verilecek yevmiye ve yol giderleri ekte sunulan (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6 - Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur;

a)      Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

b)      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)

c)       Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

d)     Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)

e)      Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

f)       Fonk. ve Ekon. Sınıfl. Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

g)      Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

h)       Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

i)        Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

j)         Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

k)      İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

l)        İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

m)    237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

n)       Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

o)       Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

p)       Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin ( e ) bendi gereği, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının, 2018 yılı içinde % 10 unu geçmeyen oranda borçlanma yapılmasında ve bu kapsamda borçlanma yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 8-  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet vermeye ve/veya teminat göstermeye yetkilidir.

Madde 9- Bu Kararname hükümleri 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Büyükşehir Meclisi onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 10- İş bu Bütçe Kararnamesi 10 (on) maddeden ibaret olup; hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       2- Gider Bütçesi

       Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler;

 

 

KURUM ADI / KURUMSAL KOD

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.01.01

GENEL SEKRETERLİK

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.093.000,00

46.09.01.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.537.000,00

46.09.01.04

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

24.235.000,00

46.09.01.05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.900.000,00

46.09.01.10

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.000.000,00

46.09.01.18

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.700.000,00

46.09.01.20

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

889.000,00

46.09.01.24

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.075.000,00

46.09.01.25

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

8.333.000,00

46.09.01.30

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

65.000.000,00

46.09.01.31

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

98.329.000,00

46.09.01.33

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

306.413.000,00

46.09.01.34

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

13.925.000,00

46.09.01.35

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

43.000.000,00

46.09.01.36

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

291.000,00

46.09.01.37

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08-DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

23.000.000,00

46.09.01.38

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

113.000.000,00

46.09.01.39

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIIĞI

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

64.000.000,00

46.09.01.40

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

25.000.000,00

46.09.01.41

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

8.000.000,00

46.09.01.43

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

07-SAĞLIK HİZMETLERİ

20.000.000,00

46.09.01.44

 

TARIMSAL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

8.000.000,00

46.09.01.45

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

4.000.000,00

46.09.01.46

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

46.000.000,00

46.09.01.47

DENİZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

2.000.000,00

46.09.01.48

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.500.000,00

46.09.01.49

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

30.000.000,00

46.09.01.50

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08-DİNLENME KULTUR VE DİN HİZMETLERİ

2.280.000,00

46.09.01.51

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.500.000,00

TOPLAM

935.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- Gelir Bütçesi

            2018 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi yılı gelir tahmini;

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2018 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

26.000.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

87.615.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

25.000.000,00

05

DİĞER GELİRLER

529.080.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

48.000.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-695.000,00

 

TOPLAM

715.000.000,00

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

  1. Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

             2018 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi itibariyle;

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODU

AÇIKLAMA

2018 YILI

01

İÇ BORÇLANMA

220.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.                                                                                                                              

  1. Ayrıntılı Harcama Programı Ve Finansman Programı

2018 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

233.750.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

233.750.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

233.750.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

233.750.000,00

 

TOPLAM

935.000.000,00

                  Olarak okunmuş,

2018 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle     

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

157.300.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

200.200.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

157.300.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

200.200.000,00

 

TOPLAM

715.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuza havele edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:445

Komisyon Görüşü: 14.11.2017 tarihli Meclis Toplantısının I. oturumunda Komisyonumuza havale edilen,Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23 üncü maddesi gereği ekte sunulduğu şekliyle komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar:Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:446

Komisyon Görüşü: 14.11.2017 tarihli Meclis Toplantısının I. oturumunda Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Performans Programı ile ilgili komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanunun 41 inci maddesi gereği, ekte sunulduğu şekliyle komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar:Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:447

Karar: Aydın 2. İdare Mahkemesinin 14/09/2017 tarih ve 2017/105E.-2017/1151K. Sayılı kararı ile Efeler İlçesi, Yedieylül Mahallesi, 6502 ada 6 ve 9 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılmasının iptaline karar verildiğinden bu hususta alınmış olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih ve 369 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|