Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI 10.08.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:297

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2017 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:298

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2000 ada 1, 2, 3, 10, 11, 12 parsel numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.43/3.00 Yençok:21.00 m (7kat) koşullu konut kullanımı getirilmesi, alana kuzeyden 5 m, güneyden 10 m, doğudan 4.5 m ve batıdan 8 m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi ve alanın doğusunda park alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarihli ve 147 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 08.06.2017 tarihli ve 15535 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği K mesafelerini sağlamadığı, alanın doğusunda park alanı önerilmesi ile değişiklik sınırı dışında olan 2000 ada 4 ve 9 numaralı parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin 5m’ye çıkarılmasının söz konusu olacağı hususu göz önüne alındığında parsellere dolaylı müdahalede bulunulduğu ve bu parsel maliklerinin muvafakatlarının dosya ekinde sunulmadığı gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2000 ada 1, 2, 3, 10, 11, 12 parsellere ilişkin UİP-2130,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:299

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Bademli Mahallesi, Yayla ve Havut Kuzu mevkiinde tapunun 102 ada 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48 parsel numarasında kayıtlı alanda güneş enerjisine dayalı 10 adet lisanssız elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve söz konusu alanın ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı'' olarak düzenlenmesi, alana E=0.30, Yençok=6.50m yapılaşma şartı ve her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi ve alanın kuzeyinde trafo alanı ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun görülerek,  Efeler Belediyesi’nin 08.06.2017 tarih ve E.15539 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-21976 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Bademli Mahallesi, 102 ada 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48 parsellere ilişkin GES amaçlı UİP-21976 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:300

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2293 ada 13 parsel numaralı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS:0.40/1.60, Yençok:21.50 m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla yapı yaklaşma mesafelerinin doğuda 4.5 m, kuzeyde 5 m, batıda 6.5 m, güneyde ise 9.5 m önerilmesi amaçlı UİP-2130,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 118 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 25.05.2017 tarih ve 13368 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde bahçe mesafelerinin doğudan ve kuzeyden 6 m, batıdan 8 m olması koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 2293 ada 13 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi amaçlı, UİP-2130,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:301

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, İzmir-Aydın Otoyolunun Muğla yolu bağlantı kavşağındaki kamulaştırma sınırı içerisinde yaklaşık 3.5 ha’lık bir alanda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü/Aydın 28. Şube Şefliği, şube hizmet binası ve eklentisi lojman alanı oluşturulması için kamu hizmet alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, E: 1.00 ve Yençok: 24.50 plan şartına sahip Resmi Kurum Alanı (Karayolları Şube Sahası), yol, yeşil alan ve trafo alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 145 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 09.06.2017 tarih ve E.15529 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin parselin güney yönünde yapı yaklaşma mesafesinin 10 m. olarak belirlenmesi kaydı ile tadilen onaylanması oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü Aydın Şubesi Hizmet Alanı belirlenmesine yönelik, UİP-2131,29 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:302

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Pınardere Mahallesi, 611 nolu parselin güney kısmında 2733 m² büyüklüğünde ‘’Sosyal Tesis Alanı’’ düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 251 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-3/5-3, E=0.50 ve M şartlı konut alanında kalan taşınmazın güney kısmında 2733m2 büyüklüğünde, Yençok: 15.50 ve E: 0.50 plan şartına sahip Sosyal Tesis Alanı oluşturulması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülerek,  Efeler Belediyesi’nin 07.04.2017 tarih ve 3756-4190 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Pınardere Mahallesi, 611 parselde sosyal tesis alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2131,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:303

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, M19b18a3d pafta, 145 ada,14 numaralı parsel ile 145 ada, 15 numaralı parseller üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS:0,40/0,80 ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5m yan bahçe mesafesi 3m koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için TAKS/KAKS:0,40/1,20 ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5m yan bahçe mesafesi 3m koşullu konut amaçlı UİP:11805,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkında, jeolojik etüt raporu olmadığı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı gerekçesi uygun olmadığı hususunda alınan 04.05.2017 tarih ve 117 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı Efeler Belediyesi’nin 25.05.2017 tarih ve 13352 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-11805,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 04.05.2017 tarih ve 117 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi, 145 ada 14 ve 15 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı, UİP-11805,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 04.05.2017 tarih ve 117 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:304

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 17M I-II pafta, 6544 ada, 1, 2 3 numaralı parseller, 6545 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller, 6546 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parselleri üzerinde mevcut imar planı üzerinde az yoğunlukta gelişme konut alanı (0-350 kişi/ha) olarak belirlenen alanın arazi kullanım kararının değiştirilmeden yapı adası formunun ve ulaşım şemasının değiştirilmesini içeren NİP:5953,16 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih 215 sayılı kararı ile onaylanmış, 28.06.2017 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkarılmış 27.07.2017 tarihinde askıdan indirilmiş, bu süre zarfı içerisinde plan değişikliğine konu alanın doğusunda yer alan 2769 ada 9 parsel malikleri tarafından onaylanan plana itiraz edilerek planın iptali telep edilmiş, konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.      Yapılan itirazda plan değişikliğine ilişkin olarak; plan değişikliğine konu adaların bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılmadan 15,16 madde uygulaması yapılması sureti ile imar uygulamaların yapıldığı, kendi parselleri üzerinde kamuya terk oranının %60 olduğu, bu sebeple mağdur oldukları devamlılığı olan yolların kapatıldığı, yapılan plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı hususları belirtilerek plan itiraz edilmiş ve iptali talep edilmiştir.Devamlılığı olan yolların kapatılmasına yönelik olan itiraz konusunda doğu batı yönünde kapatılan iki yolun yerine parsel sınırları içerisinde 801 sokağa bağlanan 10 m genişliğinde taşıt yolu açılmış olması, terk oranlarının yüksek olması hususunun ise plan değişikliğinin konusu olmaması sebebi ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2017 tarihli ve 215 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP:5953,16 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazın komisyonumuzca uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle, tapunun 17M I-II pafta, 6544 ada, 1, 2 3 numaralı parseller, 6545 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller ve 6546 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parsellere ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2017 tarihli ve 215 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP:5953,16 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:305

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 184 ada 102 numaralı parselde kayıtlı “Ayrık Nizam-5 Kat, TAKS:0,40 KAKS:2.00 Yençok:20.00 m Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” kullanımlı taşınmazda bina kitlesi belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:131,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 09.06.2017 tarihli ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik Belediye Başkanlığı'nın 14.06.2017 tarih 3453 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde imar hatlarının kuzey, güney ve batı cephelerinin aplikasyon krokisinde yer alan mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmesi, kitle ölçüleri sabit kalarak kuzey ve batı cepheden 3m yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve planda gösterilen Yençok:20 m ibaresine ilave olarak (5 kat) şeklinde gösterilmesi ve 1 numaralı plan notunun “Planda gösterilen kitleye göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi koşuluyla tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi,184 ada 102 numaralı parselde bina kitlesi belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:131,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:306

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Cuma Mahallesinde bulunan tapunun 35 ada, 67, 68 (eski 6 parsel) parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların doğusunda mevcut imar planında öngörülen 7 m’ lik yaya yolunun, güneyden gelen yaya yolunu karşılaması için batıya kaydırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Karacasu Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülerek Karacasu Belediyesi’nin 22.06.2017 tarih ve 958 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-12473,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 2 numaralı plan notunun kaldırılması kaydı ile tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi Cuma Mahallesi, 35 ada, 67 ve 68 (eski 6 parsel) parsellerde yaya yolu düzenlemesine ilişkin, UİP-12473,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:307

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 264 ada 1 parsel ve civarında yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında park ve ağalandırılacak alan olarak planlanan alanda özel proje alanı (depo ve ticaret alanı) ve park alanı olarak düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Karacasu Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6236,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup, teklifin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi Yaylalı Mahallesi 264 ada 1 parselde park alanı ve özel proje alanı belirlenmesi amaçlı NİP-6236,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:308

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Bereketli Mahallesi, Boyacı Mevkii'nde yer alan tapunun 373 ada 13 ve 14 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde ''Güneş Enerjisi Santrali'' kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-27972 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde kuzeyde önerilen 10m’lik taşıt yolunun güneye doğru parsel sınırına kaydırılması ve bu yolun doğuda yer alan arkeolojik sit sınırında kesilerek diğer parsellere müdahalede bulunulmaması şartı ile teklifin tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Bereketli Mahallesi, Boyacı Mevkii’nde yer alan 373 ada 13 ve 14 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin GES amaçlı NİP-27972 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:309

Komisyon Görüşü: Askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda yeniden düzenlenip Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih 102 sayılı kararı ile uygun bulunarak; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2017 tarih 142 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 961 ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP:13182,42 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde (21.04.2017 – 22.05.2017 tarihleri arasında) yapılan itirazlar ile itirazlara ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarih 267 sayılı kararı Kuşadası Belediye Başkanlığının 11.07.2017 tarih 20766 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.     UİP:13182,42 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun olmadığına ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarihli ve 267 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 961 ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:13182,42 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarih 267 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:310

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi tapuda 855 ada 39 numaralı 2071,90 m² yüzölçüme sahip parselin “Turizm Tesis Alanları (otel – motel – tatil k.)” kullanımının “Ticaret - Turizm Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-3266,34 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,34 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi; söz konusu alandaki turizm ve ticaret alanı kullanım oranları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 855 ada 39 numaralı parsele ilişkin NİP-3266,34 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:311

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 323, 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 adalar muhtelif parseller ve çevresi (S.S. Uydukent Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine ait arsalar ve çevresine) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği teklifi S.S. Uydukent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetimi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş olup Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde Aydın 2. İdare Mahkemesinin E:2013/46 K:2014/582 sayılı kararı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarihli ve 160 sayılı kararı ile nazım imar planları iptal edilen alan ve çevresi için hazırlanan planlar komisyonumuzca değerlendirilmiş olup hazırlanan planlarda mahkeme kararında belirtilen hususlara dikkat edildiği, detaylı donatı alanı hesapları sunulduğu, plan bütünlüğünün sağlandığı, plan gösterimlerinin anlaşılır olduğu, eğitim alanı haricinde tüm donatı alanlarının sağlandığı, eğitim alanlarında kişi başı 3,70 m² alan standardı sağlanmakla birlikte lise alanlarına ilişkin kişi başı m2 nin bulunmadığı ancak teklifin uygun olduğuna dair İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.02.2017 tarihli ve 1496893 sayılı yazısının dosya ekinde sunulduğu anlaşılmıştır. İlgililerin 10.02.2017 tarihli ve 34 sayılı yazı ile planda bazı düzenlemelere gidilmiş plan bütünlüğü kapsamında plan onama sınırları içerisine alınan gelişme konut alanlarının yoğunluğunun +121-250 kişi/ha olarak düzenlenmiş ve bu doğrultuda donatı standartları daha da iyileştirilmiş ilave olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü doğrultusunda “eğitim alanları kamu eline bedelsiz geçmeden uygulama yapılamaz” plan notu eklenmiştir. Planın bu hali ile mevzuata uyarlılığının sağlandığı, alana ilişkin yıllarca süre gelen belirsizliğin çözüldüğü, çevre parsellere uygun kullanımların getirildiği, yaklaşık 7500 kişiye hitap eden plan teklifinde kamu faydası olduğu tespit edildiğinden teklif komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde yer alan 323, 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 adalar muhtelif parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan NİP:3266,28 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:312

Komisyon Görüşü: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yüksek Kurulu’nun 06.01.1984 tarih ve 40 sayılı kararı ile belirlenen ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun(Kurul) 21.03.2013 tarih 1469 sayılı kararı ve 15.12.2016 tarihli ve 5803 sayılı kararı ile son halini alan Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin çalışmalar Büyükşehir Belediyesinin tesisi öncesinde başlanmış olup, İlimiz Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Kuşadası Belediye Başkanlığının 10.11.2016 tarihli ve E.5223/35086 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesince yapılan düzenlemelerden sonra nihai haline gelen imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde yaklaşık 80 ha alanda Neopolis 1. Ve 3. Derece Arkeolıojik Sit Alanı ve Çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan NİP:27355 ve UİP: 27357 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planları tarafımızca değerlendirilmiş olup; planların, alanda Kurul tarafından onaylı 1991 ve 1994 planlarının değerlendirilmesi ve yıllar içerisinde değişen ihtiyaçların göz önüne alınması suretiyle mevcut dokunun ve gelişme eğilimlerinin de dikkate alınarak hazırlandığı tespit edilmiş ve planlar Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi Neopolis Antik kenti (Yılancıburnu) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan NİP:27355 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve UİP: 27357 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:313

Komisyon Görüşü: : İlimiz Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi Karahayıt mevkii 115 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı kullanımında kalan taşınmazın sehven unutulan yapılaşma koşullarının imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-8226,32 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisi’nin 05.04.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 24.05.2017 tarih ve 2279 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Nazilli Belediyesi’nin 14.07.2017 tarih ve 2911 sayılı yazısında; “08.08.1986 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planı ve Meclis Kararı yazımız ekinde gönderilmiş olup, söz konusu imar planı paftalarında plan değişikliği teklifine konu yapılaşma şartlarının mevcut olduğu tespit edildiğinden.” denildiğinden Nazilli Belediye Meclisi’nin 05.04.2017 tarih ve 40 sayılı kararının plan değişikliği ile ilgisi olmadığı anlaşılmış olup, dosyanın iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 115 parsele ilişkin UİP-8226,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:314

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, M20b7d4a ve M20b7d4b pafta, (eski 1436 ada, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 numaralı parseller) yeni 2129, 2136, 2137 adalar üzerinde Aydın 2.İdare Mahkemesi’nin 17.02.2017 tarihinde 2016/155 Esas, 2017/253 Karar Sayılı dosyasında alınan karar gereği iptal edilen plan değişikliği öncesi plan kararlarına dönülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.05.2017 tarih ve 41 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere Nazilli Belediyesinin 08.06.2017 tarih ve 2404 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Yenimahalle, 2129, 2136, 2137 adalara ilişkin Aydın 2.İdare Mahkemesinin 17.02.2017 tarihinde 2016/155 Esas, 2017/253 sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi amaçlı UİP-8226,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:315

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi, Yeni Mahalle 22 Sokak ile 18/2 Sokak arasındaki 594 adada bulunan, zeminde kısmen açık olan yolun imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli ve 43 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 08.06.2017 tarih ve 2403 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2128,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Yenimahalle, 22 Sokak ile 18/2 Sokak arasındaki 594 adada bulunan zeminde kısmen açık olan yolun imar planlarına işlenmesine ilişkin  UİP-2128,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:316

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi'nin 03.03.2017 tarih 2017/3-39 sayılı kararı ile; “plan değişiklik sınırı ile park alanı arasında kalan boşluğun park alanına dahil edilmesi şartıyla” tadilen uygun bulunan; Söke İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 191 ada 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın ortasından geçen 7 m genişlikteki yaya yolunun 2,5 m kuzeye kaydırılarak parsel içerisinde kalan imar adalarının derinliklerinin dengelenmesi amaçlı UİP-13636,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Söke Belediye Başkanlığı'nın 18.05.2017 tarih E.14727 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13636,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin tespit edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurum görüşleri gibi eksikler tamamlanmadığından mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 191 ada 4 numaralı parselin ortasından geçen 7m genişlikteki yaya yolunun kuzeye kaydırılması amaçlı UİP-13636,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:317

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Direcik Mahallesi, 1143 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulması planlanan GES-1 ve GES-2 isimli 2 adet Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi meclis üyesi Zafer SAVCI önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-27701 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Yenipazar İlçesi Direcik Mahallesi 1143 parsele ilişkin GES amaçlı NİP-27701 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:318

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Didim İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 428 sayılı Meclis Kararında yer alan “Didim İlçesinde merkez mahallelerini kapsayan” ibaresinin yerine Didim İlçesi geneli ibaresinin eklenmesine 17.11.2016 tarih ve 428 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 428 sayılı kararın tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:319

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Germencik İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-3000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Germencik İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-3000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:320

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz İncirliova İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz İncirliova İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-3000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: İncirliova İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-3000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:321

Komisyon Görüşü: İlimiz Karacasu İlçesinde bulunan Yaylalı Mahallesini Cuma Mahallesine bağlayan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen köprüye Karacasu eski Belediye Başkanlarından             “Yıldız Nadir ÜNLÜ” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Karacasu İlçesinde bulunan Yaylalı Mahallesini Cuma Mahallesine bağlayan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen köprüye “Yıldız Nadir ÜNLÜ Köprüsü” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Karacasu İlçesinde bulunan Yaylalı Mahallesini Cuma Mahallesine bağlayan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen köprüye “Yıldız Nadir ÜNLÜ Köprüsü” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:322

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Köşk İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Köşk İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Köşk İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:323

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Nazilli İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Nazilli İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-5000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-5000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:324

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Söke İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2016 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararında yer alan “Söke İlçesinde merkez mahallelerini kapsayan alanda mevcut ve isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-600 arası rezerv numaralar” yerine Söke İlçesi genelinde mevcut ve yeni açılacak isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-5000 arası rezerv numaraların kullanılması ibaresinin eklenmesi, 13.04.2016 tarih ve 139 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2016 tarih ve 139 sayılı kararının tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:325

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Aydın-Denizli devlet karayolunun kuzeyinde bulunan ve karayoluna paralel olan 10 m genişliğindeki imar yoluna “Hastane Sokak” isminin verilmesi Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından verilen 08.08.2017 tarihli önerge doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası uyarınca komisyonumuza havale olup incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesinde bulunan ve ekli imar planında işaretlenerek gösterilen Aydın-Denizli Devlet Karayolunun kuzeyinde bulunan ve karayoluna paralel olan 10 m genişliğindeki imar yoluna “Hastane Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesi Aydın-Denizli Devlet Karayolunun kuzeyinde bulunan ve karayoluna paralel olan 10 m genişliğindeki imar yoluna “Hastane Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:326

Komisyon Görüşü: 08.08.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2017 Mali Yılı Bütçesine 5.570.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

 a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

   KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

    FONKSİYONEL    SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

   46.09.15.50

   ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

    03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

350.000,00 TL

   46.09.15.43

   PARK VE BAHÇELER MÜD.

    05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

800.000,00 TL

   46.09.15.45

   KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.

    08- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.420.000,00 TL

        TOPLAM

5.570.000,00 TL

       
 

 b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

   KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

   01

   VERGİ GELİRLERİ

3.150.000,00 TL

   03

   TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.420.000,00 TL

TOPLAM

5.570.000,00 TL

          

Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı        Bütçesine  toplam 5.570.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Kuşadası Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:327

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere 20 aylık araç kiralama hizmeti alımının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesi gereğince ihaleye çıkılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 08.08.2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; 5393 sayılı Belediye Kanunun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67 inci maddesi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere 20 aylık araç kiralama hizmeti alımının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesi gereğince ihaleye çıkılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67 inci maddesi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere 20 aylık araç kiralama hizmeti alımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:328

Komisyon Görüşü: Yenipazar İlçesinde Hacıköseler Mahallesinde 28 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenecek olan 3. Antep Fıstığı Festival etkinliklerine destek olunması amacıyla Belediyemiz bütçesinden 10.000,00-TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Yenipazar İlçesi Hacıköseler Mahallesinde 28 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenecek olan 3.Antep Fıstığı Festival etkinliklerine destek olunması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:329

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet ve Osmanyozgatlı mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2116 ada, 3 parselde kayıtlı 635.96 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Osmanyozgatlı Mahallesi, tapunun 6017 ada, 16 parselde kayıtlı 230,04 m² yüzölçümlü, 6017 ada, 17 parselde kayıtlı 230.04 m² yüzölçümlü, 6017 ada, 18 parselde kayıtlı 230.04 m² yüzölçümlü ve 6017 ada, 7 parselde kayıtlı 220.03 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun,  2116 ada, 3 parselde kayıtlı 635.96 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Osmanyozgatlı Mahallesi, tapunun 6017 ada, 16 parselde kayıtlı 230,04 m² yüzölçümlü, 6017 ada, 17 parselde kayıtlı 230.04 m² yüzölçümlü, 6017 ada, 18 parselde kayıtlı 230.04 m² yüzölçümlü ve 6017 ada, 7 parselde kayıtlı 220.03 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:330

Komisyon Görüşü: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olunması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 08.08.2017 tarihli birleşiminde müşterek komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne 25.000,00 TL nakdi yardım yapılması Müşterek Komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.  İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:331

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği 08.08.2017 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olarak incelenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, yapılacak hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla kuruluş, görev, sorumluluk ve uygulamaya konulacak çalışma işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirten “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur. 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|