Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI 13.07.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:246

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2017 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:247

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Asma Mahallesi, tapunun 101 ada, 853 parsel numarasında kayıtlı, 45321,06 m² yüzölçümlü taşınmazda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı hazırlanan, UİP-25496 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Bozdoğan Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 13.06.2017 tarih ve 382-9 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-25496 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi, Asma Mahallesi, 101 ada 853 parsele ilişkin GES amaçlı UİP-25496 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:248

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, toplam 33.650 m2 yüzölçümlü 109 ada, 22 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında, E:3.00 Yençok:20.50m koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında kalan alanın, Yençok:15.50(2 kat) kitle nizam Ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesini içeren UİP:26074,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 114 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 26.05.2017 tarihli ve E.13291 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-26074,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 22 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:26074,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:249

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L-3 pafta, 1931 ada 2 parsel no.lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS=0.40/1.60, Yençok:21.00m (7 kat) koşullu konut alanı kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2128,9 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarihli ve 172 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 10.07.2017 tarihli ve 19933 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2128,9 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 1931 ada 2 parsele ilişkin UİP-2128,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:250

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 2875.81 m2 yüzölçümlü 1931 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında Konut arazi kullanımında kalan alanda Ayrık Nizam 4 kat olan yapılaşma koşullarının, TAKS:0.40, KAKS:1.60, Yençok = 21.00m. plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP:2128,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 174 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 10.07.2017 tarih ve 19946 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2128,10 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 1931 ada 1 parsele ilişkin UİP:2128,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:251

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 3096,45 m2 yüzölçümlü 1930 ada, 2 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında Konut arazi kullanımında kalan alanda Ayrık Nizam 4 kat olan yapılaşma koşullarının, TAKS:0.40, KAKS:1.60, Yençok = 21.00 m plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP:2128,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 173 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 10.07.2017 tarih ve 19937 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2128,8 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 1930 ada 2 parsele ilişkin UİP:2128,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:252

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada 8 ve 9 numaralı parsellerde kayıtlı, yürürlükteki uygulama imar planında kitle nizam h:9 m. ve h:12 m. yapılanma koşullu konut kullanımında kalan taşınmazların,  kitle ölçülerinin 14*31,50 m., Yençok: 12,00 m. olacak şekilde değiştirilmesi amaçlı ve 6608 ada 1 numaralı parselde kayıtlı yürürlükteki imar planında ticaret kullanımında kalan taşınmazın h:5,5 m. olan yapı yüksekliğinin Yençok:7.00 m. olarak değiştirilmesi amaçlı UİP-2129,89 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 137 sayılı kararıyla plan sürekliliğinin bozulduğu gerekçesi ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 08.06.2017 tarih ve 15516 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,89 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 02.06.2017 tarih ve 137 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada 8 ve 9 parseller ile 6608 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,89 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 02.06.2017 tarih 137 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:253

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesinde, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan, Aydın Çevre Yolunu Aydın-Denizli Devlet Yoluna bağlayan Aydın İli, Efeler İlçesi sınırları içerisindeki Aydın Çevre Yolu-Aydın Denizli Devlet Yolu ayırma kavşağı ve çevresine ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli ve 9 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin de 16.02.2017 tarihli ve 59 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu alana ilişkin olarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediyesi tarafından askıya çıkarılmış ve askı süresi içerisinde Efeler İlçesi, Pınardere mahallesi, 560 numaralı taşınmaz maliki Mahmut YÜCE tarafından, parselinin doğu ve batısında öngörülen 10m’lik yaya yollarının kaldırılması yönünde itirazda bulunulmuştur. Yapılan itiraz Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihli ve 116 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 09.06.2017 tarihli ve E.13348 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihli ve 116 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesi, Aydın Çevre Yolu-Aydın Denizli Devlet Yolu ayırma kavşağı ve çevresine ilişkin olarak hazırlanan UİP-2131,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihli ve 116 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:254

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Köprülü, Kemer, Veysipaşa, Ramazanpaşa, Hasanefendi, Mesudiye, Zafer ve Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 612 sayılı kararı ile son şeklini alan Tralleis Antik Kenti I. , II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Sınırları ile kentsel sit alanını kapsayan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Paftaları Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Eylül 2012 tarih ve 983 sayılı kararı ile uygun bulunmuş; Aydın Belediye Meclisinin 04.10.2012 tarih ve 274 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir. Reklam tabelaları hakkında yapılacak uygulamalarla birlikte Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan alanlardaki diğer uygulamaların belirlendiği Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin düzeltilmesine ilişkin hazırlanan Aydın (Efeler) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27331,1 plan işlem numaralı Aydın (Efeler) Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’nci maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Koruma Amaçlı UİP: 27331,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:255

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 5958 ada 7 parsel numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS: 0.50/4.00 Yençok:27.00m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, Yençok:27.00m kitle nizam koşullu konut ve Yençok:3.00m kitle nizam koşullu ticaret kullanımı düzenlenmesi amaçlı, UİP-2131,26 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihli ve 111 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 08.06.2017 tarihli ve 13345 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-2131,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 04.05.2017 tarihli ve 111 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 5958 ada 7 parselin Konut ve Ticaret Alanları olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 04.05.2017 tarih 111 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:256

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 393 Ada, 4 ve 5 no’lu parsellerin ‘’İbadet Alanı’’ olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 393 Ada, 4 ve 5 no’lu parsellerin birleştirilerek ‘’Cami’’ alanı ve TAKS/KAKS: 1.00/2.00, Yençok=Serbest olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 09.06.2017 tarih ve E. 15533 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 393 ada 4 ve 5 parsellerin İbadet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:257

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisi'nin 06.06.2017 tarih 46 sayılı kararı ile uygun bulunan; Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 44 ada 101 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, NİP-23969 plan işlem numaralı nazım imar planına uygun olacak şekilde, Trafo Alanı ve 10 m genişlikte Taşıt Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-26057 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği talebi Germencik Belediye Başkanlığı'nın 14.06.2017 tarih 3454 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-26057 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 44 ada 101 parselin Trafo Alanı ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-26057 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:258

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi, Yukarı Mevkii’nde 1969 parselde ilköğretim tesis alanı kullanımında olan alana ek olarak “Anaokulu” yapılmak istendiğin bahisle komşu parsel olan 8479 parsel de konu alacak şekilde mülkiyet durumu ile imar planı arasındaki uyuşmazlığı gidermek amacıyla hazırlanan UİP-6620,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarihli ve 73 sayılı karar ile uygun bulunarak İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 19.06.2017 tarihli ve E.1936 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yürürlükteki uygulama imar planında yapılaşma koşulları belirlenmeyen 1969 parselde plan değişikliği teklifi ile anaokulu alanı kullanımında, TAKS=0.40 KAKS=1.20, Yençok=10.50m ve doğu cephesinden 3 metre diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma belirlenmiştir. UİP-6620,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu menfaati olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1969 ve 8479 parsellerde imar hatlarının kadastral hatlara göre düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:259

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi, tapunun 120 ada 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Karacasu Belediyesine ait taşınmazda mevcut imar planında öngörülen yolun kuzeye doğru kaydırılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmak üzere Karacasu Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6236,2 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi, 120 ada 7 parselde yol düzenlemesine ilişkin NİP-6236,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:260

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 264 ada 1 parsel ve civarında yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park ve ağalandırılacak alan olarak planlanan alanda özel proje alanı (depo ve ticaret alanı) ve park alanı olarak düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan UİP-12473,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Karacasu Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karacasu Belediyesinin 22.06.2017 tarih ve 959 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-12473,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 264 ada 1 parsel ve civarında Özel Proje Alanı (Depo ve Ticaret) ve Park Alanı düzenlenmesi amaçlı UİP-12473,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:261

Komisyon Görüşü: İlimiz, Koçarlı İlçesi, Karadut Mahallesi 280 numaralı parselin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) amaçlı enerji üretim alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarihli ve 326 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, parselin yapılaşma koşullarının E: 0.20, Yençok: 6.50 m her cepheden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlendiği UİP-25522 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Koçarlı Belediye Meclisi’nin 06.04.2017 tarihli ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Koçarlı Belediye Başkanlığı’nın 03.05.2017 tarihli ve 783 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-25522 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Koçarlı İlçesi, Karadut Mahallesi, 280 parsele ilişkin GES amaçlı UİP-25522 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:262

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi’nde kayıtlı 709 ada 9 numaralı parselin  “Konut Alanı” kullanımının “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP-8761,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-8761,6 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi,709 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın “Konut Alanı” kullanımının “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP:8761,6 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:263

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi 1828 parsele ilişkin hazırlanan UİP:13183,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli ve 229 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediyesi’nin 20.06.2017 tarihli ve E.2813/18726 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 1828 parsele ilişkin hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli ve 229 sayılı kararı ile onaylanan UİP:13183,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tarafımızca incelenmiş olup sunulan imar planındaki ada hatlarının daha önce mahkeme kararı ile iptal edilen ve 02.07.2009 tarihinde Güzelçamlı Belediye Meclisince onaylanan imar planındaki ada hatları olduğu dolayısı ile mahkeme kararlarına uygun olarak hazırlanmadığı gerekçesi ile mahkeme kararlarına uygun olacak şekilde ilçe belediyesince tekrar değerlendirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 1828 parsele ilişkin hazırlanan UİP:13183,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:264

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarih ve 301.05/154 sayılı kararı ile uygun görülen; Kuşadası İlçesi, Selçuk-Kuşadası-Söke (İzmir-Aydın) Ayr. devlet yolunun Kuşadası şehir geçişine isabet eden Km: 10+604.77 - 11+310.16 arasında yer alan Davutlar Kavşağının imar planına eklenmesi ve çevresine ilişkin UİP-13182,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediyesi’nin 12.04.2017 tarih ve 11429 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,62 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; mevcut imar planında yeşil alan kullanımında kalan Hacıfeyzullah Mahallesi 198 ada 6 parselin imar hattının kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 195 ada 12 parselin mevcut imar planında yer aldığı şekliyle korunması, 14L-III pafta ve plan açıklama raporunun plan notları bölümünün her ikisinde de dokuz adet plan notu olacak şekilde düzenlenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Selçuk-Kuşadası-Söke (İzmir-Aydın) Ayr. Devlet yolunun Kuşadası şehir geçişine isabet eden Km: 10+604.77  -  11+310.16 arasında yer alan Davutlar Kavşağının imar planına eklenmesi ve çevresine ilişkin, UİP-13182,62 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:265

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 503 ada 26 parselin kullanımını ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarihli ve 477 sayılı kararı ile uygun bulunan nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan ayrık nizam 5 kat (5/A-5/3.5) yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının yapılaşma koşulları değiştirilmeden ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-13182,60 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarihli ve 301-05/151 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Kuşadası Belediyesi’nin 12.04.2017 tarihli ve E.1688/11027 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,60 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 503 ada 26 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,60 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:266

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 661 ada 8 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın “Turizm Tesis Alanları” kullanımının “Ticaret +Turizm Alanı (TİCT)” olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP:3266,32 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:3266,32 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, söz konusu alandaki turizm ve ticaret alanı kullanım oranları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 661 ada 8 parselin Ticaret+Turizm Alanı (TİCT)  olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,32 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 267

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi tapuda 970 ada 142 ve 139 numaralı parsellerin turizm tesis alanları (otel – motel – tatil k.) kullanımının TİCT (ticaret – turizm alanı) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-3266,33 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,33 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 970 ada 139 ve 142 parsellerin Ticaret-Turizm (TİCT) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,33 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 268

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi, Taşlıbelen Mevkii, 695 parsel numaralı taşınmazın "Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı, Ticaret Alanı, Yeşil Alanlar ve Yeşil Akslar" kullanımının "Gelişme Konut Alanı (Seyrek 50 kişi/ha ve altında), Park ve Yeşil Alan" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-8761,5 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-8761,5 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2011 tarih ve 2011/2325 numaralı kararında belirtilen iptal gerekçelerinin ortadan kaldırılmadığı, parselin kuzey – güney doğrultusunda geçen ticaret ve konut alanlarına hizmet eden 7 metrelik yaya yolunun konut alanına dahil edildiği ve plan değişikliğinin alt ölçekte uygulama güçlüğü yaratacağı düşünüldüğünden komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi Taşlıbelen Mevkii 695 parselin taşınmazın seyrek yoğunluklu konut alanı ve park alanı kullanımında kalan kısmının gelişme konut alanı ve park ve yeşil alan kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-8761,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:269

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi, 1624 parsel numaralı taşınmazın meri imar planlarındaki yönetim merkezi olan arazi kullanım kararının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ve alana TAKS/KAKS: 0.30/0.90, ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m olarak yapılaşma kararı getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP-25551,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kuyucak Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararı ile uygun görülerek, Kuyucak Belediyesinin 07.04.2017 tarih ve 894 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-25551,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde jeolojik-jeoteknik etüt raporunun bulunmaması ve kaldırılan resmi kurum alanına başka bir eş değer alan ayrılmaması gerekçeleri ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi, 1624 parsele ilişkin UİP-25551,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:270

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle 1661 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın karma alan kullanım kararının mezarlık alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarihli ve 293 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da 29.09.2016 tarihli ve 5456 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan mezarlık alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 24.04.2017 tarih, 1687-2760 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle 1661 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın karma alan kullanım kararının mezarlık alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:271

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi 2096 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın konut alanı kullanım kararının özel eğitim tesis alanı olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.05, blok nizam 7 kat ön bahçe mesafesi 15m, yan bahçe mesafesi 8m koşullu konut alanı kullanımında kalan taşınmazın, özel eğitim alanı olarak düzenlenmesi ve alana blok nizam 5 kat ön bahçe mesafesi 15m, yan bahçe mesafesi 8m yapılaşma koşulu önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 08.06.2017 tarihli ve 2402 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2096 ada 3 parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:272

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 695 no.lu kadastro adasındaki parsellerin mevcut 04.12.2013 tarihli imar planının, harita uygulamaları esas alınarak: 07.08.2008 tarihli imar planına göre değiştirilmesini içeren UİP-8226,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 13.07.2016 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 24.04.2017 tarihli ve 1686 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 695 ada 17, 18, 19, 20, 23, 24 ve 26 parsellerin cephe hatlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı, UİP:8226,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:273

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 255 ada 1 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanında kalan taşınmazın arazi kullanım kararının özel eğitim alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, meclis üyeleri Mustafa AKKAYA, Tümer APAYDIN, Necmeddin ESENLİK önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, eğitim alanı ihtiyacı dikkate alınarak ve yoğunluk artışı söz konusu olmadığından komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 255 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:274

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi'nin 03.03.2017 tarih 2017/3-47 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent, Konak ve Yenicami Mahallelerinden geçen Söke Çayı (Seyitahmetli Deresi) güzergahının km: 2+600-6+320 arasında kalan kısmına ilişkin değişikliğin, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan İstikşaf Raporu ve Projeleri uyarınca uygulama imar planlarına işlenmesi amaçlı UİP-887,57 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Söke Belediye Başkanlığı'nın 02.05.2017 tarih 3754 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-887,57 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Söke Çayı (Seyitahmetli Deresi) güzergahına ilişkin değişikliğin uygulama imar planlarına işlenmesi amaçlı UİP-887,57 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:275

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi Yağdere Çayının kuzeyinde Mülkiyeti Sultanhisar Belediyesinde olan 456 ada 2, 6 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanan UİP:5892,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Sultanhisar Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihli ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Sultanhisar Belediye Başkanlığının 11.07.2017 tarihli ve 1611 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından verilen 11.07.2017 tarihli önerge doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak komisyonumuza havale edilmiştir. Söz konusu alan 456 ada 4 parsel iken harita uygulaması ile 6 ve 7 parsellere bölünmüş, daha önce 456 ada 4 ile 2 parsel arasında kalan plan hattı batı yönünde 20 metre kaydırılmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri yeni ifraz hattına göre oluşturulmuş olup alan kullanımlarında ve yoğunluklarında bir düzenlemeye gidilmemiştir. Parseller Sultanhisar Belediyesi mülkiyetindedir. Sultanhisar Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihli ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP:5892,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar : Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 456 ada 2, 6 ve 7 parsele ilişkin UİP:5892,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:276

Komisyon Görüşü: Bozdoğan Belediyesinin 06.06.2017 tarih 436-1 sayılı, yazısı eki 03.03.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Akseki Çamlıdere, Kavaklı, Örmepınar, Yeşilyenice, Altıntaş, Osmaniye, Kazandere, Konaklı, Kızıltepe, Alamut, Seki, Güvenir, Güneyyaka, Körteke, Tütüncüler Mahallelerin (Köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi yerleşik alan sınırları bugüne kadar tespit edilmemiş olan Mahallelerin yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi talep edilerek Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Bozdoğan İlçesi, Akseki Örmepınar, Yeşilyenice, Altıntaş, Osmaniye, Konaklı, Kızıltepe, Alamut, Seki, Güvenir, Güneyyaka, Körteke, Tütüncüler Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespitinin kabulü, Çamlıdere, Kavaklı ve Kazandere Mahallelerinin ise bazı bölümlerinin Büyük Ova Projesi içerisinde kaldığı ve yeniden düzenlenmesi gerektiğinden değerlendirme dışında bırakılması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi Akseki, Çamlıdere, Kavaklı, Örmepınar, Yeşilyenice, Altıntaş, Osmaniye, Kazandere, Konaklı, Kızıltepe, Alamut, Seki, Güvenir, Güneyyaka, Körteke ve Tütüncüler Mahallerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:277

Komisyon Görüşü: Germencik Belediyesinin 21.03.2017 tarih, 1654 sayılı ve 18.04.2017 tarih 2299 sayılı yazıları eki 07.03.2017 tarih ve 23 sayılı, 04.04.2017 tarih 34 sayılı Belediye Meclisi Kararları, ile Bozköy, Kızılcagedik, Çarıklar, Çamköy, Selatin, Turanlar, Balatçık, Gümüş, Gümüşyeni, Dağyeni ve Naipli mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi, yerleşik alan sınırı olmayan mahallelerin yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi talep edilmiştir. Bu mahallelerden Germencik İlçesi, Bozköy, Kızılcagedik, Çarıklar, Selatin, Balatçık, Gümüş, Dağyeni ve Naipli Mahallelerinin yerleşik alanları 11.05.2017 tarih 182 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tespit edilmiştir. Turanlar Mahallesi büyük ova projesi içerisinde kaldığından, Gümüşyeni Mahallesinin de Çevre Düzeni Planında depolama alanı olması nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmıştır. Afete maruz alan sınırları olmadığından değerlendirme dışında kalan Çamköy Mahallesinin afete maruz alan sınırları Germencik Belediyesince gönderilmiş, gönderilen belge ve bilgiler doğrultusunda değerlendirilerek Germencik İlçesi Çamköy Mahallesi yerleşik alan sınırlarının güncellenmesi ile ilgili talep tekrar Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Germencik ilçesi,  Çamköy Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanı pafta üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Çamköy Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanının tespit ve onay işlemi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 278

Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediyesinin 09.06.2017 tarih 1310 sayılı yazısı eki 06.06.2017 tarih 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Sultanhisar İlçesi, Kavaklı ve Yağdere Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Kavaklı ve Yağdere Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:279

Komisyon Görüşü: Karpuzlu Belediyesinin 24.05.2017 tarih, 182/1034 sayılı, sayılı yazısı eki 04.03.2015 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Karpuzlu İlçesi, Ömerler mahallesinin (köyünün) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Karpuzlu ilçesi, Ömerler Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanı, pafta üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi Ömerler Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanının tespit ve onay işlemi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:280

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Kurtuluş Caddesinin güneyinden doğuya doğru oluşan 12 m genişliğindeki yola “Tomas Durağı Caddesi” isminin verilmesi Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından verilen 09.08.2016 tarihli önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sultanhisar Belediyesinin 03.05.2017 tarih, 1032 Sayılı yazısında söz konusu yolun isminin “Gazi Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi doğrultusunda İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Kurtuluş Caddesinin güneyinden doğuya doğru oluşan 12 m genişliğindeki yola “Gazi Caddesi” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Sultanhisar İlçesi Atça mahallesinde bulunan isimsiz yola isim verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:281

Komisyon Görüşü: Karacasu Belediyesi tarafından Ağustos ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali ile Dedebağ hayrına destek olunması amacıyla  20.000 -TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususları Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Karacasu Belediyesi tarafından Ağustos ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali ile Dedebağ hayrına destek olunması ve bu kapsamda protokol düzenlenmesi, protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:282

Komisyon Görüşü: Karpuzlu Belediyesi tarafından 30 Temmuz 2017 Pazar günü yapılacak olan 6. Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivaline destek olunması amacıyla 20.000 -TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususları Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Karpuzlu Belediyesi tarafından 30 Temmuz 2017 Pazar günü yapılacak olan 6. Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivaline destek olunması ve bu kapsamda protokol düzenlenmesi, protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:283

Komisyon Görüşü: Artvin İli Arhavi İlçesinde 11-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Gençler Kategorisi Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan Aydans Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine ulaşım ve iaşe giderlerine destek olunması amacıyla 15.000 -TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususları Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Artvin İli Arhavi İlçesinde 11-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Gençler Kategorisi Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan Aydans Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine destek olunması ve protokol düzenlenmesi, protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:284

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli olan taşınmazların hissedarına ait kısmının satın alınması hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan 2832 ada, 1 parsel numaralı ve 4.949,27 m² yüzölçümlü taşınmazda hissedara ait 16309721/49492700 hisseye tekabül eden 1.630,97 m² nin ve 2832 ada, 2 parsel numaralı 341,65 m² yüzölçümlü taşınmazda hissedara ait 1049/34165 hisseye tekabül eden 10,49 m²’lik kısımlarının satın alınması oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahallede bulunan 2832 ada 1 parselde kayıtlı 4.949,27 m2 yüzölçümlü ve 2832 ada 2 parselde kayıtlı 341,65 m² yüzölçümlü Belediyemiz hisseli taşınmazların satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:285

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun,  1121 ada, 301 parselde kayıtlı 1049,10 m² yüzölçümlü, 2116 ada 2 parselde kayıtlı 693,47 m² yüzölçümlü, 2763 ada 21 parselde 252,01 m²  yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun,  1121 ada, 301 parselde kayıtlı 1049,10 m² yüzölçümlü, 2116 ada 2 parselde kayıtlı 693,47 m² yüzölçümlü, 2763 ada 21 parselde 252,01 m²  yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:286

Komisyon Görüşü: 11.07.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,

Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2017 Mali Yılı Bütçesine 3.500.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

a)         a)Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci     Düzeyi İtibarı ile;

 

 

 

    KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

     FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I.             DÜZEY

ÖDENEK

     46.09.15.31

            FEN İŞLERİ           MÜDÜRLÜĞÜ

     06 – İSKAN VE TOPLUM REFAHI                  HİZMETLERİ

3.500.000,00 TL

        TOPLAM

3.500.000,00 TL

       
 

             

b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

     KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

    01

     VERGİ GELİRLERİ

1.500.000,00 TL

    03

    TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET   GELİRLERİ

2.000.000,00 TL

TOPLAM

3.500.000,00 TL

 

             Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı        Bütçesine  toplam 3.500.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

Karar: Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:287

Komisyon Görüşü: Aydın Doğa Dostları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne nakdi yardım yapılması hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. “Aydın Doğa Dostları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AYDOSK) sporcusu Hümeyra YIKILMAZ’ın  Kırgızistan da bulunan  Tanrı Dağları’nın Khan Tegri zirvesine “İlk Türk Kadın  Kar LEOPARI” ünvanını  kazanabilmesi için yapacağı tırmanışı için 13.735 TL nakdi yardımın  yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Doğa Dostları ve Dağcılık Doğa Sporları Kulübüne (AYDOSK) destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|