Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI 11.05.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:160

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:161

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Karanfiller Mahallesi, Boztepe Mevkii 118 ada 20, 21, 22, 24, 25, 42 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların güneş enerjisine dayalı elektrik santrali (GES) amaçlı enerji üretim tesisi olarak planlaması yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanmış olup, nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Çine Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesinin 14.03.2017 tarih ve 310 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-25038 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Karanfiller Mahallesi, 118 ada 20, 21, 22, 24, 25 ve 42 parsellere ilişkin GES amaçlı UİP-25038 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:162

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Kırkışık Mahallesi, tapunun 174 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, 21.723,01 m² yüzölçümlü taşınmazda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-25534 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, alanın 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde kalması ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının olumsuz görüşü bulunmasından dolayı teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Kırkışık Mahallesi, 174 ada 1 parsele ilişkin GES amaçlı NİP-25534 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:163

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi 15329 parsel ile 1792 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1793 ada 5 parsel, 1794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 1795 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 1799 ada 8 parselde kayıtlı ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde yer alan taşınmazlara ait uygulama imar planı plan notlarının 1. maddesinin "Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen alan içerisinde Sosyo-Kültürel Hizmetlere yönelik olarak, müze, sanat galerisi, kütüphane, tiyatro, sinema, amfi tiyatro, sergi salonu, resteran vb. tesisler yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak ana yapılar 5.50 metreyi geçemez. Alanda hizmetlere yönelik işlevlerde mimari farklılıklar yaratmak amacıyla bağımsız bölüm oluşturmayan, kule, seyir terasları vb. mimari öğeler yapılması halinde bu yapılarda yükseklik 15.50 metreyi geçemez.Alanda yapılacak yapılara kot; 08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklikle yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrası a bendi kapsamında cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) verilir." olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4673,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarihli ve 21 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Didim Belediyesi’nin 15.03.2017 tarihli ve E.615 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-4673,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi 15329 parsel ile 1792 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1793 ada 5 parsel, 1794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 1795 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 1799 ada 8 parsellere ait uygulama imar planı plan notlarının 1. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4673,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:164

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1384 ada 4 parselde kayıtlı ayrık nizam 5 kat (A-5) kentsel ve bölgesel iş merkezleri alanı kullanımında yer alan taşınmazın güney cephesinden 5 metre ve batı cephesinden 3 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP-4673,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun bulunmadığına ilişkin Didim Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli ve 17 sayılı kararı Didim Belediye Başkanlığı’nın 13.02.2017 tarih ve E.337 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-4673,15 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun bulunmadığına ilişkin Didim Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli ve 17 sayılı kararının komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14.  maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1384 ada 4 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4673,15 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun bulunmadığına ilişkin Didim Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli ve 17 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:165

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, toplam 860,22 m2 yüzölçümlü 1304 ada, 16, 24, 27 numaralı parseller üzerinde mevcut uygulama imar planında Konut arazi kullanımında kalan alanda kitle nizam h:12 m olan yapılaşma koşullarının, bina yüksekliği değiştirilmeden ölçüleri verilmiş kitle nizama Yençok = 12.00 m olarak dönüştürülmesini içeren UİP:2129,84 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 86 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.04.2017 tarih ve 3751-4183 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP:2129,84 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1304 ada 16, 24 ve 27 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2129,84 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:166

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2338 ada 1 ve 2 parsellerde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS:0.40/1.47, Yençok:15.00 m (5 kat) koşullu konut alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli ve 59 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarihli ve 2564-2967 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-2129,81 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde güneydeki yapı yaklaşma mesafesinin 7m olması koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2338 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,81 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:167

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapuda 623 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz için konut, yol ve otopark olarak düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2016 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam ve h:9.00m yapılaşma koşullu konut kullanımında kalan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.40/1.40 Yençok:24.00m, koşullu konut, otopark ve yol düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun görülerek,  Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarih ve 2563-2811 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2129,82 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi çevresindeki kat yüksekliklerine uymadığı gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 623 ada 2 parselde konut, otopark ve yol düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,82 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:168

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 28 ve 29 numaralı parsellerde kayıtlı, meri imar planında belediye hizmet alanı, gelişme konut alanı ve taşıt yolu kullanımında kalan taşınmazlar üzerinde konut alanı, park ve ticaret alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 12.01.2017 tarih ve 27 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmıştır. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında konut alanlarındaki kitle nizam h:9m. olan yapılanma koşullarının TAKS:0,40, KAKS:1,87, Yençok:24m. ve 2 adet ticaret alanında (ölçüleri belirtilmeyen) kitle nizam yapılaşma koşulu ve Yençok:7.50m bina yüksekliği önerilen UİP:2129,85 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 87 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.04.2017 tarih ve 3753-4191 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP:2129,85 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 28 ve 29 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2129,85 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:169

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesinde, tapuda 6191 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=3.00, h:12.00m (3 kat) koşullu konut dışı kentsel çalışma alanında yer alan taşınmaz için, E=3.00, Yençok:12.00m (3 kat) koşullu ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarih ve 2565-2968 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2130,38 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 4 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,38 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:170

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, tapunun 6191 ada, 5 numaralı parselinde kayıtlı taşınmazın meri 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki konut dışı kentsel çalışma alanı olan arazi kullanım kararının ticaret alanı olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3252,10 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 5 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3252,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:171

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesinde, tapuda 6191 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=3.00, h:12.00m (3 kat) koşullu konut dışı kentsel çalışma alanında yer alan taşınmaz için, E=3.00, Yençok:12.00m (3 kat) koşullu ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarih ve 2566-2969 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-2130,39 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:  Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,39 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:172

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 118 ada, 1 parsel, 119 ada, 1 ve 2 parseller, 120 ada, 1 parsel, Orta Mahalle 820 ada, 43 parsel nolu yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam - 3 kat, TAKS/KAKS: 0.40/1.20 koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS=0.30/1.20 ve TAKS/KAKS=0.30/1.27, Yençok=18.00 koşullu konut alanı, otopark ve 7.00m yaya yolu düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli ve 63 sayılı kararı uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarihli ve 2562-2812 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-11805,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklif imar planında önerilen kat yüksekliğinin çevresindeki kat nizamına uyumlu olmadığı, plan değişikliğine konu alanın güneyinde kalan 3 katlı konut adası da aynı plan koşullarının talep edilmesi halinde K mesafesinin yetersiz kalabileceği dikkate alındığından mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parseller, 120 ada 1 parsel ve 820 ada 43 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-11805,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:173

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, Hasankavağı mevkii 106 ada 127 numaralı parselin temel eğitim alanından konut alanına dönüştürülmesi parsel maliklerince talep edilmiş 25.08.2015 tarihli ve 16090 sayılı yazı ile bazı hususlar belirtilerek ilgililerden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen nitelikte hazırlanacak nazım imar planı değişikliği teklif dosyasının hazırlanması gerektiği bildirilmiştir.  Bunun üzerine ilgili vekillerince 23.02.2016 tarihli ve 6596 sayılı başvuru ile talep yinelenmiştir. Bu talebe ilişkin 25.02.2016 tarihli ve 5107 sayılı yazı ile yine bazı hususlar belirtilerek ilgililerden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer alan niteliklerde hazırlanacak nazım imar planı değişikliği teklif dosyasının sunulması gerektiği bildirilmiştir.Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.02.2016 tarihli yazısının iptali istemi ile ilgili vekillerince Aydın 1. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve 2016/529E 2017/39K sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararda “davacının plan değişikliği talebi üzerine, değişiklik talebinin; ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanacak bilgilerle birlikte değerlendirme yapılması ve imar planı değişikliği talebi hakkında karar verilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi ve meclisce değişiklik talebi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, imar planı değişikliği talebinin, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda talep Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, Hasankavağı mevkii 106 ada 127 parselde parsel maliklerince yapılan talep ve bu talep doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.02.2016 tarihli ve 5107 sayılı yazısına ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/529E 2017/39K sayılı kararı verilmiş ve 5107 sayılı yazısı iptal edilmiş talebin meclisce değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda talep tarafımızca değerlendirilmiş ve talep ekinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen nitelikte plan teklifi sunulmadığı tespit edilmiş ve talep komisyonumuzca oybirliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/529E 2017/39K sayılı kararı doğrultusunda, İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, Hasankavağı mevkii 106 ada 127 numaralı parselin temel eğitim alanın konut alanına dönüştürülmesi talebi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:174

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi 116 ada 11 parsel Maliye Hazine mülkiyetinde olup bir kısmı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında park, bir kısmı yol ve bir kısmı da teknik altyapı alanında yer almakta iken, söz konusu alanın tahsis çalışmaları kapsamında İncirliova Kaymakamlığının (Mal Müdürlüğü) 31.01.2017 tarihli ve 56 sayılı yazısı doğrultusunda parselin park alanı olarak planlanması için imar planı değişikliğine gidilmiştir. Hazırlanan planlar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarihli ve 95 sayılı kararı ile onaylanmış ve 29.03.2017 tarihinde askıya çıkartılmış ve 02.05.2017 tarihinde askıdan indirilmiştir. Planlara İncirliova Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 02.05.2017 tarihli ve 237 sayılı yazısı ile itiraz edilmiştir. İmar planlarına yapılan itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi 116 ada 11 parselde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarihli ve 95 sayılı kararı ile onaylan planlara askı süresinde yapılan İncirliova Kaymakamlığının (Mal Müdürlüğü) itirazı komisyonumuzca değerlendirilmiş olup plan değişikliğinin İncirliova Kaymakamlığının (Mal Müdürlüğü) 31.01.2017 tarihli ve 56 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanmış olmasından dolayı itiraz komisyonumuzca oy birliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi 116 ada 11 parsele ilişkin hazırlanan NİP:8760,10 plan işlem nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP:6620,22 plan işlem nolu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:175

Komisyon Görüşü: İncirliova Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi, 7876 parsel numaralı Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 19L-I paftada, yaklaşık yatay: 30259-30267, düşey: 28851-28887 koordinatları arasındaki Belediye Hizmet Alanı (Fen İşleri Şantiyesi) kullanımında olan taşınmazın kuzeybatı köşesinde trafo yeri belirlenmesine ilişkin UİP-6620,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Başkanlığı'nın 07.03.2017 tarih ve 739 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-6620,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılan parselin maliye hazinesine kayıtlı olduğu ve Aydın Defterdarlığı’nın plan değişikliğine ilişkin görüşü bulunmadığından dolayı komisyonumuzca mevcut plan koşullarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, 7876 parselde trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-6620,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:176

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, Köyaltı Mevkii’nde kayıtlı 1187,19 m2 yüzölçüme sahip 354 ada 7 parselin konut alanı kullanımının turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8761,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-8761,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 354 ada 7 parselin konut alanı kullanımının turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8761,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:177

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarihli ve 301-05/327 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarihli ve 328 sayılı kararı ile onaylanan UİP-13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarihli ve 301.05/156 sayılı kararı, Kuşadası Belediyesi’nin 11.04.2017 tarihli ve E.1673/10992 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarihli ve 301.05/156 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 14 parsele ilişkin UİP-13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.04.2017 tarihli ve 301.05/156 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:178

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2282 ada 1 parsel numaralı Kuşadası Belediyesi adına kayıtlı, 15K-II paftada, yaklaşık yatay:25150-25250, düşey:30300-30350 koordinatları arasındaki Belediye Sosyal Tesis Alanı kullanımında olan taşınmazın güneydoğu köşesinde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP-13182,58 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 10.03.2017 tarih ve 6827 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,58 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2282 ada 1 parselde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP-13182,58 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:179

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi mevcut onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ile ilgili olarak “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında ihtiyaç duyulması halinde E (Emsal) : 1,00 olarak uygulanabilir. Ancak Bu yoğunluk değerinin E:0,50 bölümünün tabii zemin altında (bodrum katta/katlarda) kullanılması zorunlu olup tabii zemin üzerinde Emsal:0,50 yi geçemez.” şeklinde hazırlanan UİP:4028,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Kuyucak Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 2017/22 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 06.03.2017 tarih ve 448/634 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP:4028,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 8.2.5.1 numaralı uygulama hükmüne aykırı olması, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16(4) maddesinde söz konusu hususla ilgili hüküm bulunması sebebi ile mevcut imar planı koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçe Merkezinde, konut dışı kentsel çalışma alanında yapılan emsal artışı değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, plan notu olarak işlenmesine ilişkin UİP:4028,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:180

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi’nin 11.02.2017 tarih ve 2017/1-24 sayılı kararı ile uygun görülen; Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,719 ada 655 ve 657 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların "Söke-Milas Karayolu cephesinden 10 m ve diğer cephelerinden 5m yapı yaklaşma mesafeli, güney ve batı cephesi 7 metrelik yaya yolu olacak şekilde TAKS:0,60 KAKS:1,50 Yençok:6 kat ticaret-turizm-konut alanı (TİCTK)" olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-887,56 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Başkanlığı'nın 21.02.2017 tarih ve 1419 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-887,56 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği;  jeolojik jeoteknik etüd raporu sonuçlarının imar planı değişikliği paftalarına işlenmesi ve çevrede yer alan konut adalarının yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde TAKS:0,40 KAKS:1,20 olarak düzenlenmesi yönünde komisyonumuzca oybirliği ile tadilen kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 719 ada 655 ve 657 parsellerin Ticaret-Turizm-Konut (TİCTK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-887,56 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:181

Komisyon Görüşü: Çine Belediyesinin 27.03.2017 tarih, 353 sayılı yazısı eki 07.03.2017 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile yerleşik alan sınırları belirlenmemiş bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Çine ilçesi, Kirazderesi, Taşoluk, Sarnıç ve Tatarmemişler Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine ilçesi, Kirazderesi, Taşoluk, Sarnıç ve Tatarmemişler Mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:182

Komisyon Görüşü: Germencik Belediyesinin 21.03.2017 tarih, 1654 sayılı ve 18.04.2017 tarih, 2299 sayılı yazıları eki 07.03.2017 tarih ve 23 sayılı ve 04.04.2017 tarih 34 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile Bozköy, Kızılcagedik, Çarıklar, Çamköy, Selatin, Turanlar, Balatçık, Gümüş, Gümüşyeni, Dağyeni ve Naipli mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Germencik  ilçesi,  Bozköy, Kızılcagedik, Çarıklar, Selatin, Balatçık, Gümüş, Dağyeni ve Naipli Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile tadilen uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik ilçesi,  Bozköy, Kızılcagedik, Çarıklar, Selatin, Balatçık, Gümüş, Dağyeni ve Naipli Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:183

Komisyon Görüşü: Karpuzlu Belediyesinin 30.03.2017 tarih, 133/649 sayılı ve 24.04.2017 tarih, 155/837 sayılı yazıları eki 04.03.2015 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi, yerleşik alan sınırı olmayan mahallelerin yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Karpuzlu ilçesi, Cumalar ve Abak Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi, Cumalar ve Abak Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:184

Komisyon Görüşü: Nazilli Belediyesinin 07.03.2017 tarih, 1007 sayılı ve 04.05.2017 tarih, 1861 sayılı yazıları eki 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi, talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Nazilli ilçesi, Gedik, Gedikaltı, Ketenova, Hasköy ve Kavacık Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli ilçesi, Gedik, Gedikaltı, Ketenova, Hasköy ve Kavacık Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:185

Komisyon Görüşü: Çine Belediye Başkanlığının 27.04.2017 tarih, 485 sayılı yazısında Çine İlçesi Soğancılar Mahallesi 455 ada 4 ve 5 parsellerde bulunan taşınmazlarda 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması sonucu ekli krokide işaretlenerek gösterilen yolların açıldığı ve “436 ve 521 Sokak” isimlerinin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Çine İlçesi Soğancılar Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yollara “436 ve 521 Sokak” isimlerinin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İlimiz Çine İlçesi Soğancılar Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yollara “436 ve 521 Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:186

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 322 ada 12 parselin cephe aldığı isimsiz yola isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile tadilen uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:187

Komisyon Görüşü: 09.05.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;

5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddesine istinaden, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin olarak;

Komisyonumuza sunulan, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabını oluşturan; Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayıştay İlamları ve Taşınır Kesin Hesap cetvelleri incelenmiş, muhasebe ilke ve standartlarına uygun olduğu tespit edilerek, Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:188

Komisyon Görüşü: 09.05.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,

İller Bankası A.Ş.’den İncirliova Hizmet Merkezi yapım işinde kullanılmak üzere 14.750.000,00 TL(Ondörtmilyonyediyüzellibin) ( KDV dahil) , Bozdoğan Kültür Merkezi yapım işinde kullanılmak üzere 5.428.000,00 TL (Beşmilyondörtyüzyirmisekizbin) (KDV dahil) ve Sultanhisar İlçesi Atça Hal Tesisleri yapım işinde kullanılmak üzere 6.230.000,00TL  (Altımilyonikiyüzotuzbin) (KDV dahil) olmak üzere toplamda 26.408.000,00TL (Yirmialtımilyondörtyüzsekizbin) (KDV dahil) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi hususu, Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: İller Bankası A.Ş.’den İncirliova Hizmet Merkezi yapım işinde kullanılmak üzere 14.750.000,00 TL(Ondörtmilyonyediyüzellibin) ( KDV dahil) , Bozdoğan Kültür Merkezi yapım işinde kullanılmak üzere 5.428.000,00 TL (Beşmilyondörtyüzyirmisekizbin) (KDV dahil) ve Sultanhisar İlçesi Atça Hal Tesisleri yapım işinde kullanılmak üzere 6.230.000,00TL  (Altımilyonikiyüzotuzbin) (KDV dahil) olmak üzere toplamda 26.408.000,00TL (Yirmialtımilyondörtyüzsekizbin) (KDV dahil) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:189

Komisyon Görüşü: Didim İlçesi, Karakuyu Mevkiinde bulunan, 742 nolu parselde kayıtlı 2.080,00m² yüzölçümlü taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususu komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Didim İlçesi, Karakuyu Mevkiinde bulunan, 742 nolu parselde kayıtlı 2.080,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:190

Komisyon Görüşü: Nazilli İlçesi çevreyolu güzergahı projesi kapsamında yol güzergahındaki taşınmazlar için muhtelif ada ve parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması/tahsisi/devri hususu komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Nazilli İlçesi, Arslanlı Cumhuriyet Mahallesi; 200 ada 1, 2 parseller, Prof. M. Aksoy Mahallesi; 1588 ada 9, 10, 11, 12 parseller, 1582 ada 8 parsel, 1583 ada 1 parsel, 1589 ada 10, 11, 15, 16 parseller, 1590 ada 3 parsel, 1591 ada 11, 12, 13, 18, 19, 24, 31, 32, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52 parseller, 1592 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 parseller, 1604 ada 3 parsel, 1606 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 34, 36, 37 parseller, 1593 ada 1, 2, 3 parseller, 1594 ada 1 parsel, Sümer Mahallesi;1003 ada 1 parsel, 1046 ada 5, 6, 8 parseller, 1047 ada 10, 18, 19, 21, 22 parseller, 1058 ada 29, 30, 31, 32, 36, 52, 54, 55, 57, 62, 63, 66, 67, 69, 71 parseller, 1060 ada 8, 14, 23, 24, 25 parseller, 1061 ada 11, 12, 13 parseller, 1114 ada 65, 72, 80, 81, 82 parseller, 1110 ada 5 parsel, 1063 ada 2, 3, 4, 81, 82 parseller, 1059 ada 1 parsel, 997 ada 4, 5 parseller, 1118 ada 25 parsel, 1117 ada 3, 4, 5, 8 parseller, 1119 ada 6 parsel, 1120 ada 26, 42, 43, 46, 49, 50, 59, 62, 64, 67 parseller, Dallıca Mahallesi; 199 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 parseller, 133 ada 4, 7 parseller, 127 ada 8, 10 parseller, 129 ada 4, 5, 6 parseller, İsabeyli Mahallesi; 174 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 175 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 173 ada 1, 2 parseller, 166 ada 1 parsel, 705, 740, 744, 745, 749, 755, 756, 757, 983, 985, 990, 999, 1000, 1027, 1031, 1033, 1034, 1043, 1044, 1311, 1314, 1315, 4583, 4584, 4585, 4624, 4625 parsel nolu taşınmazların 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması, Nazilli Çevre Yolu Güzergahı Projesi kapsamında kalan kısımlarının şahıs mülkiyetinde olanların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alınması/kamulaştırılması, Kamu Tüzel Kişiliği mülkiyetinde olanların ise tahsisi / 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi uyarınca Belediyemiz adına devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre devir alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Nazilli İlçesi çevreyolu güzergahı projesi kapsamında yol güzergahındaki taşınmazlar için muhtelif ada ve parsellerin yolda kalan kısımlarının şahıs mülkiyetinde olanların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alınması/kamulaştırılması, Kamu Tüzel Kişiliği mülkiyetinde olanların tahsisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi uyarınca Belediyemiz adına devri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre devir alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:191

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi tapunun, 6181 ada, 8 parselde kayıtlı 440,21 m² yüzölçümlü taşınmazda 14,63 m² lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6181 ada 8 parselde kayıtlı 440,21 m² yüzölçümlü taşınmazın 14,63 m²’lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:192

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi tapunun, 6181 ada, 9 parselde kayıtlı 621,59 m² yüzölçümlü taşınmazda 20,65 m² lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6181 ada, 9 parselde kayıtlı 621,59 m² yüzölçümlü taşınmazın 20,65 m²’lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:193

Komisyon Görüşü: İlimiz mücavir alanları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel değerlere sahip ören yerlerin ve doğal zenginliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak turizmin canlandırılması amacı ile “Belgesel Film Çekimi” yaptırılması ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinden 60.000 TL ödenek ayrılması müşterek komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuz karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

Karar: Aydın İli sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel değerlere sahip ören yerlerin ve doğal zenginliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve bu kapsamda “Belgesel Filmi Çekimi” yaptırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Müşterek Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:194

Komisyon Görüşü: Sultanhisar İlçesinde düzenlenecek olan 48. inci Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalinin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Sultanhisar Belediyesinin ortak projesi şeklinde gerçekleştirilmesi, bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Sultanhisar Belediyesi arasında protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Sultanhisar İlçesinde düzenlenecek olan 48. inci Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali için Sultanhisar Belediyesi ile ortak proje geliştirilmesi ve bu kapsamda protokol düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:195

Komisyon Görüşü: İlimizin doğal, kültürel ve turizm öğelerini ön plana çıkaracak I.  Uluslararası fotoğraf yarışması düzenlenmesi düşünülmektedir.

Düzenlenmesi düşülen I.  Uluslararası fotoğraf yarışmasında birinciye 15.000,00 TL, ikinciye 10.000,00 TL, üçüncüye 5.000,00 TL ödül verilmesi, ayrıca dereceye giren üç kişiden her birine 2.000,00 TL mansiyon ödülüyle birlikte toplam 36.000,00 TL ödül verilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:196

Komisyon Görüşü: Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kenti arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına 120.000 TL yardım yapılması ve ayni destek sağlanması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kenti arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:197

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 17.11.2016 tarih ve 383 sayılı Meclis Kararında saat başına 220,00 TL olarak belirlenen Özel Şahıs ve Şirketlere Organizasyon ve diğer çalışmalar için itfaiye aracı bekleme ücretinin saat başına 660,00 TL’ye yükseltilmesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin bilgisine arz ederiz.

Gelirin Türü

Gelirin Dayanağı

Gelirin Adı

Mevcut Ücret

Plan ve Bütçe Komisyon Kararı

Ücret

2464 S.K.

97 Md.

Özel Şahıs ve Şirketlere Org.ve diğer çalışmalar için İtfaiye aracı bekleme ücreti

220,00TL

660,00 TL

Karar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2017 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:198

Komisyon Görüşü: Çine, İncirliova ve Germencik İlçelerinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması hususu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 tarihli toplatısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek incelenmiş, düzenlenen komisyon raporu Meclisin 13.04.2017 tarihli toplantısında görüşülerek müzakere edilmiş ve Doğalgaz çalışmaları başlamış ve bitirilmiş olan ilçelerin dışında kalan tüm ilçelerin Enerya Aydın Doğal Gaz dağıtım lisansı kapsamına alınması kabul edilerek söz konusu raporun yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

Doğalgaz çalışmaları başlamış ve bitirilmiş olan ilçelerin dışında kalan tüm ilçelerin Enerya Aydın Doğal Gaz dağıtım lisansı kapsamına alınması hususu Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarihli toplantısında görüşülerek Sanayi ve Enerji Komisyonuna havale edilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi ve Enerji Müşterek Komisyonunca söz konusu teklif incelenmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin dağıtım lisansı kapsamına öncelikli olarak Germencik, İncirliova ve Çine İlçelerinin dahil edilmesi, Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesi, Dağıtım Lisansına ilave edilen Çine, İncirliova ve Germencik Belediye sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi, Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, dağıtım şirketi tarafından AYKOME onayına sunulacak ve onaylanacak projelerde yer alan işler için dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi bir bedel talep edilmemesi ve Büyükşehir Belediye sorumluluk alanında kalan yollar ve alanlar için yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması, Çine, İncirliova ve Germencik İlçelerinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında AYKOME Yönetmeliğine dayalı çalışmalara izin verilmesi, Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisin bilgilerine arz ederiz.

Karar: Çine, İncirliova ve Germencik İlçelerinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile Sanayi ve Enerji Müşterek Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, ayrıca doğalgaz kazı çalışmaları sırasında; gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşa çalışmalar ile ilgili bilgi yazılarının yazılması ve trafiği aksatmaması için trafik levha ve işaretlerinin koydurulması işlemlerinin Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|