Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MART AYI 16.03.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:86

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2017 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:87

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Meclisi'nin 01.02.2017 tarihli ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlimiz, Didim İlçesi, (Söke-Milas) Ayr. - Didim Turistik Yolu Km: 0+000.00 - 1+022.00 arası kesimindeki değişikliklerin mevcut uygulama imar planlarına işlenerek imar hatlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-21066,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Başkanlığı'nın 09.02.2017 tarihli ve E.310 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21066,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, (Söke-Milas) Ayr. - Didim Turistik Yolu Km: 0+000.00 - 1+022.00 arası kesimindeki değişikliklerin mevcut uygulama imar planlarına işlenerek imar hatlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-21066,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:88

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi Didim Mahallesi Gevrek Mahallesi 15775 parselde (eski 12648 parsel) Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.2011 tarihli ve 3442 sayılı kararı ile tescillen 1’nci ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Didim Belediyesince hazırlanmış ve 09.12.2016 tarihli ve 2769 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Gevrek Mahallesi 15775 parselde 1. ve 3. derece sit alanına ilişkin hazırlanan NİP:25139, UİP 25140 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planları komisyonumuzca uygun görülmüş olup Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Gevrek Mahallesi 15775 parselde 1. ve 3. derece sit alanına ilişkin hazırlanan NİP:25139 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP 25140 plan işlem numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planları ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:89

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, İzmir-Aydın Otoyolunun Muğla yolu bağlantı kavşağındaki kamulaştırma sınırı içerisinde yaklaşık 3.5 ha’lık bir alanda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü/Aydın 28. Şube Şefliği, şube hizmet binası ve eklentisi lojman alanı oluşturulması için kamu hizmet alanı amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5953,13 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, bölgedeki kamu hizmet alanı ihtiyacı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesinde Aydın- Muğla yolunun, otoyol kavşağında Kamu Hizmet Alanı (KHA) belirlenmesi amaçlı NİP-5953,13 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:90

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Ata (Orta) Mahallesi, 6277 ada 2, 3, 4, 5 parsel nolu toplam 3654 m² yüzölçümlü alanda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=9.00m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için Yençok=18.00m, TAKS/KAKS=0.30/1.58 koşullu konut alanı düzenlenmesi ve konut alanına, kuzeyinden 5m, batısından 9m, diğer cephelerinden 6m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi, alanın kuzeyinde 355m2 büyüklüğünde park alanı (çocuk bahçesi) ve 3 m’lik yaya yolu belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli ve 11 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.01.2017 tarihli ve 162-212 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,36 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde yoğunluk artışı olmaması ve çevre şartlarında iyileştirme sağlanması gerekçeleri ile teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 6277 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin konut alanı, park ve yaya yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,36 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:91

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2001 ada, 17 parselde toplam 550.00m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3 5/0 (beş metre ön bahçe-yan bahçesiz), yapılaşma nizamında konut alanında yer alan taşınmaz için, ön bahçe mesafesinin kaldırılması amaçlı UİP-2130,37 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunulmuş, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli ve 13 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.01.2017 tarihli ve 160-456 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,37 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; toplam inşaat alanını arttırmasından dolayı mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi, 2001 ada 17 parsele ilişkin UİP-2130,37 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:92

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2283 ada, 1 parselde toplam 2366,67m2 yüzölçümlü yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00m (3kat) koşullu, toplam 2 adet kitle nizam, konut alanında yer alan taşınmazlar için, Yençok=24.00, 0.30/1.51 koşullu konut kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2130,35 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.12.2016 tarihli, 228 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 12 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediyesinde 30.01.2017-01.03.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde 2283 ada, 2 ve 3 parsel no.lu taşınmaz maliki tarafından, batı sınırı komşu parselin bahçesine cephe verirken yapılan tadilat ile yaya yoluna cephe verdiği gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur. Yapılan itiraz Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile reddedilerek, 5216 sayılı Kanunun 7(b) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.03.2017 tarihli ve 2553-2701 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine ilişkin Efeler Belediye Meclisi’nin 03.03.2017 tarih ve 66 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 2283 ada 1 parsele yönelik UİP-2130,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine ilişkin 03.03.2017 tarihli ve 66 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:93

Komisyon Görüşü: İncirliova Belediye Meclisi'nin 02.02.2017 tarih 22 sayılı kararı ile uygun bulunan; Gerenkova Mahallesi 119 ada 41 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın yürürlükteki uygulama imar planında "Ayrık Nizam 2-Kat (5/A-2/3) Gelişme Konut Alanı", "Yaya Yolu (7 m)" ve "Park" kullanımlarında kalan kısmının, NİP-8760,8 plan işlem numaralı nazım imar planı değişikliğine uygun olacak şekilde, "TAKS/KAKS: 0.25/0.50, Yençok: 7.50 m yapılaşma koşullu Açık Spor Tesis Alanı" ve "Park" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-6620,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Başkanlığı'nın 08.02.2017 tarihli ve 388 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,20 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi, 119 ada 41 parselin Gelişme Konut Alanı, Park ve Yaya Yolu imarlı kısmının Açık Spor Tesis Alanı ve Park olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,20 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:94

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Acarlar Mahallesi 1320 parselde kayıtlı 5141 m2 yüzölçüme sahip ilkokul alanının imar hattı değiştirilmeden; doğu cephesinden 25 m, diğer cephelerden 10m yapı yaklaşma mesafesi kullanımının doğu cephesinden 10m, diğer cephelerden 5 m yapı yaklaşma mesafeli, E=1.00 Yençok=13.50 m yapılaşma koşuluna dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-23818,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 02.02.2017 tarihli ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunarak İncirliova Belediyesi’nin 10.02.2017 tarihli ve 419 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-23818,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kamu menfaati olduğu gerekçesiyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi, 1320 parselde yer alan ilkokul alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-23818,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:95

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, Gerenkova Mah. 116 ada 11 parsel Maliye Hazine mülkiyetinde olup bir kısmı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında park, bir kısmı yol ve bir kısmı da teknik altyapı alanında yer almaktadır. Söz konusu alanın tahsis çalışmaları kapsamında İncirliova Kaymakamlığının (Mal Müdürlüğü) 31.01.2017 tarihli ve 56 sayılı yazısı doğrultusunda parselde imar planı değişikliği hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Maliye Hazinesine ait İlimiz İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesinde bulunan 116 ada 11 parselin park ve yol alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan NİP:8760,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP 6620,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı Kanunun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/c maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesinde bulunan 116 ada 11 parselin park ve yol alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan NİP:8760,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP 6620,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:96

Komisyon Görüşü: İncirliova Belediyesinin 23.01.2017 tarih, 211, 212, 213, 214, 215, 216 sayılı, yazıları eki 03.11.2016 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden İncirliova ilçesi,  Osmanbükü, Dereağzı, Yazıdere, Sınırteke, Erbeyli ve Hacıaliobası Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova ilçesi Osmanbükü, Dereağzı, Yazıdere, Sınırteke, Erbeyli, Hacıaliobası ve Karabağ Mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:97

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu (Bayraktepe) Mahallesi, 3696 parsel no.lu 23648,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın güneş enerjisine dayalı elektrik santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarihli ve 22 sayılı kararı ile onaylanmış olup nazım imar planına uygun UİP-10758,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi, Karpuzlu Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarihli ve 11 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karpuzlu Belediyesi’nin 07.03.2017 tarihli ve 467 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-10758,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi Karpuzlu (Bayraktepe) Mahallesi 3696 parsele ilişkin UİP-10758,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:98

Komisyon Görüşü: Karpuzlu Belediyesinin 10.01.2017 tarih, 7/51, sayılı, 25.01.2017 tarih 27/141 sayılı yazıları eki 04.03.2015 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Karpuzlu İlçesi, Gölcük mahallesinin (köyünün) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.     3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye MeclisKararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Karpuzlu ilçesi, Gölcük Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanı, pafta üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu ilçesi, Gölcük Mahallesinin (köyünün) yerleşik alanının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:99

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 301.05/421 sayılı kararı ile uygun görülen; Kuşadası İlçesi, Selçuk-Kuşadası-Söke (İzmir-Aydın) Ayr. devlet yolunun Kuşadası şehir geçişine isabet eden Km: 10+604.77 - 11+310.16 arasında yer alan Davutlar Kavşağının imar planına eklenmesi ve çevresine ilişkin UİP: 13182,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediyesi’nin 21.12.2016 tarih ve 40087 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,52 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma bilgi paftasında yer alan 14 adet parsele ilişkin kamulaştırma sınırının imar planlarına aynen aktarıldığı ve imar hattı ile kamulaştırma sınırına göre imar adası hatlarında düzenlemenin yapılmadığı, kamulaştırma bilgi paftasında kamulaştırmaya konu olmayan parsellere ilişkin de kamulaştırma sınırının eklenmesi ile imar hattı ile kamulaştırma sınırında düzenlemenin yapılmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca mevcut plan koşullarının devamı oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde Kuşadası şehir geçişine isabet eden km(10+604.77-11+310.16) yer alan Davutlar Kavşağının imar planlarına eklenmesi ve çevresine ilişkin UİP-13182,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:100

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 06.12.2016 tarihli ve 425 sayılı kararı ile uygun bulunan; Soğucak Mahallesi, 132 ada 1, 7, 8, 9 parseller, 133 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller ve 137 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsellerde kayıtlı ve "TAKS/KAKS: 0.20/0.40 Ayrık Nizam 2-Kat (5/A-2/3) Konut Alanı" imarlı taşınmazların üzerinde yer alan ifraz hatlarının kaldırılarak 132 ve 133 adalarda doğu cephelerden 3m, kuzey, güney ve batı cephelerden 5m, 136 ve 137 adalarda tüm cephelerden 5m bahçe mesafesi belirlenmesine ilişkin UİP-13405,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 21.12.2016 tarihli ve 40137 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.          UİP-13405,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Gösterimler kısmında sehven Ö.A.-1.2.B olarak işlenen Jeolojik Etüt durumu Ö.A.-2.1.B olarak düzeltilip 5 numaralı plan notu kaldırılarak komisyonumuzca oybirliği ile tadilen uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 132 ada 1, 7, 8, 9 parseller, 133 ada 1, 8, 9, 10,11, 12, 13 parseller, 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller ve 137 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsellerde yer alan konut alanlarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-13405,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:101

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut+turistik kullanımında 1. zonda (90 kişi/ha) kalan 11023m2 yüzölçümlü 2342 ada 1 parselin orta yoğunluklu konut alanına (121-250 kişi/ha) dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parsel malikleri vekili tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 2342 ada 1 parselin yapılaşma yoğunluğunun değiştirilmesini içeren NİP-3266,29 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca yoğunluk artışından dolayı uygun görülmeyip oy birliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 2342 ada 1 parselin yapılaşma yoğunluğunun yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP-3266,29 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:102

Komisyon Görüşü: Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, Köycivarı mevkiinde 693 parsel numarasındaki taşınmazın 5843,39m²’lik kısmında ve 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde jeotermal kaynak alanı amaçlı, jeotermal kaynaklar ile JES alanı arasında ise bunlara bağlı jeotermal kaynak iletim boru hattı amaçlı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-15335,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi, “Plan onama sınırı içerisine isabet eden alt ve üst yapı tesislerine zarar verilmeden uygulama yapılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi şartıyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, Köy civarı mevkiinde 693 parsel numarasındaki taşınmazın 5843,39 m²’lik kısmında ve 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin  NİP-15335,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:103

Komisyon Görüşü: Nazilli Belediyesinin 24.01.2017 tarih, 391 sayılı, 21.02.2017 tarih 841 sayılı yazıları eki 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Nazilli ilçesi, Yukarıörencik, Hamzallı, Bekirler, Yalınkuyu, Kestel, Rahmanlar, Demirciler, Haydarlı ve Kocakesik Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli ilçesi Yukarıörencik, Hamzallı, Bekirler, Yalınkuyu, Kestel, Rahmanlar, Demirciler, Haydarlı ve Kocakesik Mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:104

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 681, 683 ve 1656 parsellerde kayıtlı, toplam 21200,29 m² yüzölçümlü, meri nazım imar planlarında konut ve park alanında kalan taşınmazlarda düzenleme yapılması amaçlı NİP-5914,5 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarihli ve 35 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Büyükşehir Belediyesi tarafından 24.01.2017 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkartılmış ve itirazlı olarak askıdan indirilmiştir. Yapılan itirazlarda kamuya terk edilen alanların %60 seviyelerine ulaştığı ve bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde toplam inşaat alanının azaltıldığı belirtilmiştir. Parsel maliklerinden Hülya Avcı, Gülcan Çeldi, Cemile Ertürk, Şayeste Akarı ve Necla Limon tarafından 21.02.2017 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarihli ve 35 sayılı kararı ile onaylanan NİP-5914,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabulü, Nazilli Belediyesinin 04.12.2013 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylı mevcut imar planlarının yürürlükte kalması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 681, 683 ve 1656 parsellerde düzenleme yapılması amaçlı NİP-5914,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:105

Komisyon Görüşü: Söke İlçesi Sazlıköy Mahallesi 492 ada 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın yaklaşık 30.205,00 m2 yüzölçümüne sahip kısmının Güneş Enerjisine Dayalı 2 adet Lisanssız Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-25114 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-25114 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Sazlıköy Mahallesi 492 ada 4 parsele ilişkin (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-25114 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:106

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi'nin 27.10.2016 tarih ve 2016/10-182 sayılı kararı ile uygun görülen; Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 718 ada 120 numaralı parselde kayıtlı Konut Alanı, Bitişik Nizam (B-4) yapılaşma hakkına sahip taşınmazın imar hattının düzenlenmesine ilişkin UİP- 887,55 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Başkanlığı'nın 12.12.2016 tarihli ve 201616120 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,55 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 718 ada 120 parselde yer alan konut alanında imar hattının düzenlenmesine ilişkin UİP- 887,55 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:107

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Doğu Mahallesi, tapunun 261 ada 5 parsel, 262 ada 1 parsel ve 265 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar için, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yurt alanı kullanım kararının hastane alanı olarak düzenlenmesi ve alana TAKS/KAKS: 0.50/1.50, Yençok: serbest yapılaşma koşulu ile kuzeyden 10m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Yenipazar Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarihli ve 77 sayılı kararı ile uygun görülerek, Yenipazar Belediyesi’nin 13.03.2017 tarihli ve 342 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-17925,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, kamu yararı ve sağlık tesis alanı ihtiyacı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Yenipazar İlçesi Doğu Mahallesi 261 ada 5 parsel, 262 ada 1 parsel ve 265 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilişkin UİP-17925,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:108

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi 2285 ve 2286 adalar arasında bulunan 10 m genişliğindeki yol ile Tepecik Mahallesinde yer alan 166 ada 4 parselin doğusundaki ve 124 ada 19 parselin doğusunda bulunan ve ekli krokide işaretlenerek gösterilen isimsiz yola isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Efeler İlçesinde bulunan ekli krokide işaretlenerek gösterilen Adnan Menderes Mahallesi 2285 ve 2286 adalar arasında bulunan 10 m genişliğindeki isimsiz yola “576 Sokak”, Tepecik Mahallesinde yer alan 166 ada 4 parselin doğusundaki isimsiz yola “902 Sokak” ve 124 ada 19 parselin doğusunda bulunan isimsiz yola da “900 Sokak” isimlerinin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Adnan Menderes Mahallesi 2285 ve 2286 adalar arasında bulunan 10 m genişliğindeki isimsiz yola “576 Sokak”, Tepecik Mahallesinde yer alan 166 ada 4 parselin doğusundaki isimsiz yola “902 Sokak” ve 124 ada 19 parselin doğusunda bulunan isimsiz yola da “900 Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:109

Komisyon Görüşü: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 467 ada 16 parselin güneyinde bulunan ekli krokide işaretlenerek gösterilen isimsiz yola isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde yer alan 467 ada ve 16 parselin güneyinde bulunan imar planında gösterilen isimsiz yola “127 Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde yer alan 467 ada ve 16 parselin güneyinde bulunan imar planında gösterilen isimsiz yola “127 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:110

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Başkanlığının 12.12.2016 tarih, 2782 sayılı yazısında Didim İlçesi Akköy Mahallesi Plaka Mevkiinde yer alan ve ekli kadastral haritada gösterilen bölgede isimsiz yollara isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Akköy Mahallesi Plaka Mevkiinde yer alan ve ekli kadastral haritada gösterilen isimsiz yollara “4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4515, 4517 ve 4519 Sokak” isimlerinin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Didim İlçesi Akköy Mahallesi Plaka Mevkiinde yer alan ve ekli kadastral haritada gösterilen isimsiz yollara “4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4515, 4517 ve 4519 Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:111

Komisyon Görüşü: 14.03.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesinin İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde ekte yer alan değişiklikler; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:112

Komisyon Görüşü: 14.03.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2017 Mali Yılı Bütçesine 705.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine  toplam 705.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:113

Komisyon Görüşü: 14.03.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının ekte yer alan Gelir Ücret Tarifesindeki değişiklikler; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2017 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:114

Komisyon Görüşü: 14.03.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 22.12.2016 tarihinde ortağı olduğumuz ÜNİBEL A.Ş. nin sermayesi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında geçmiş yıl zararları mahsup edilmek suretiyle 8.500.000,00 TL den 1.500.000,00 TL azaltılmak suretiyle 7.000.000,00 TL düşürülmüş ve eşzamanlı olarak 1.500.000,00 TL artırılmak suretiyle 8.500.000,00 TL ye çıkarılmıştır. Nakdi payımıza düşen 6 TL’nin 31.12.2017 tarihine kadar ödenerek söz konusu sermaye artırımına katılım Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesinin ÜNİBEL A.Ş’ nin sermaye artırımına katılımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:115

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6659 ada, 8 parselde kayıtlı 817,73 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 6659 ada 8 parselde kayıtlı 817,73 m² yüzölçümlü belediyemiz taşınmazının satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:116

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6659 ada, 9 parselde kayıtlı 749,12 m² yüzölçümlü taşınmazın 350,84 m²’lik kısmı belediyemize ait olup, imar planında konut alanında kalan belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 6659 ada 9 parselde kayıtlı 749,12 m² yüzölçümlü taşınmazın 350,84 m²‘ lik belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:117

Komisyon Görüşü: Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 29.07.2016 tarih ve 2016/4-28 (3/1) sayılı Kurul Kararında belirtilen,

a)Didim İlçesi Kurtuluş Caddesinin Selanik Caddesi kavşağına kadar yolun sağına, Selanik Caddesinin, Kurtuluş Caddesi ile kesişim noktasından Şehit Rıdvan Caddesi kesişimine kadar yolun sağına, Bülent Ecevit Caddesinin Kurtuluş Caddesinin kesişimi (Turanlar Yapı Market kavşağından) güneye iniş yönünde Şehit Rıdvan Çakır caddesi kesişimine kadar yolun soluna, Şehit Rıdvan Çakır Caddesinin ticari alanların bulunduğu mevkide çift yöne, Bülent Ecevit Caddesinin Cumhuriyet Caddesi başlangıç yönünden güneye doğru iniş yönünde yolun sağına (Turanlar Yapı Market kavşağına kadar)

b)Didim İlçesi, 1001 Cadde üzerinde bulunan Carpe Mare Otelin Didim istikametinden geliş yönünde yolun sağı olan mülkiyet sınırının viraj oluşturduğu noktadan başlayarak 4208 Sokak başlangıç noktasına kadar, 4208 Sokak ile 1001 Cadde kesişim noktasından başlayarak Caprice Otel sonuna kadar, Carpe Mare Otelin önünden Didim istikametinden geliş yönünde yolun soluna Caprice Otel sonuna kadar olmak üzere,

Didim İlçesinde yol kenarı otopark alanlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7'nci ve 26'ncı maddeleri çerçevesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne işletmelerinin aylık 1.000,00 TL bedelle 5 (beş) yıl süreyle devredilmesi komisyonumuzca oy çokluğuyla uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Didim Kent içindeki muhtelif yerlerde, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 29.07.2016 tarih ve 2016/4-28 (3/1) sayılı Kurul Kararı gereği yol kenarı otopark alanı olarak belirlenen bölgelerin AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne aylık 1.000,00 TL bedelle 5 (beş) yıl süreyle işletmelerinin devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:118

Komisyon Görüşü: Aydın ili genelinde turizmin canlandırılması amacı ile hazırlanacak olan “Aydın İli Tanıtım Projesi” hususu 14.03.2017 tarihli meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm Komisyonuna, Aydın ili ve turistik ilçelerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, marka çalışmalarının yapılması, bölgeye turist çekebilmek için uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve turistik ilçelerde cazibe merkezleri oluşturulması kapsamında planlama yapılması ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Tacettin ÖZDEN, Hüseyin ÇAÇAMER, Mehmet GÜLER ve Gürşat KALE imzalı 14.11.2016 tarihli önerge yazısı 14.11.2016 tarihli meclis oturumunda Turizm Komisyonuna havale olunarak incelenmiştir.

· İlimizin yeni bir destinasyon olarak tanımlanması ve turizme dahil olmamış değerlerin belirlenip yayılmasının ve bu değerlerin dört mevsim sürdürülebilmesi sağlanarak turizmin canlandırılması, proje kapsamında paydaşlardan destek alınarak ve ortak çalışmalar yapılarak yerli ve yabancı turistin ilimize katılımı

· İlimizin Dalış turizmi, termal turizmi ve doğa yürüyüşlerinde cazibe merkezi haline gelebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede etkinlikler ve yarışmalar düzenlenmesi,

· İlimizin yöresel lezzetlerinin (zeytin, incir, kestane vb.) tanıtımı için festival ve şenlikler düzenlenmesi,

· İlimizin turistik değerlerinin tanıtımının sağlanması amacı ile yılda en az 1 kez ulusal düzeyde basın yayın organları ve tur operatörlerinin Aydın’a davet edilerek geniş kapsamlı tanıtımın sağlanması

· İlimizin tarihi antik kentleri, yöresel lezzetlerinin ve deniz turizminin daha etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi için ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına katılım sağlanması amaçlanmaktadır.

Aydın ili genelinde turizmin canlandırılması amacı ile hazırlanacak olan Aydın İli Tanıtım Projesi kapsamında planlama yapılması ve bu kapsamda Belediye Bütçesinde 90.000,00 TL ödenek ayrılması müşterek komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Karar: Aydın ili genelinde turizmin canlandırılması amacı ile hazırlanacak olan “Aydın İli Tanıtım Projesi” kapsamında planlama yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:119

Komisyon Görüşü:   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Çocuk Şenliği” ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “1. Gençlik Festivali” düzenlenmesi düşünülmektedir. Etkinlikler çerçevesinde rapor ekinde yer alan faaliyet dosyalarında belirtilen çeşitli sergiler, spor, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar yapılması ve organizasyonlar için 300.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Çocuk Şenliği” ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “1. Gençlik Festivali” düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:120

Komisyon Görüşü: 5216 Sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu” ve 3996 Sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşler-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması” hakkında kanun hükümleri çerçevesinde Kuşadası ilçe sınırları içinde jeotermal enerji ile ısıtma sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işinin 49 yılı geçmemek üzere yap işlet devret modeliyle yaptırılması ve bu çerçevede iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy çokluğuyla uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası sınırları içinde jeotermal enerji ile ısıtma sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işinin 49 yılı geçmemek üzere yap işlet devret modeli yoluyla yaptırılması bu çerçevede iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe, Hukuk ve Jeotermal Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|