Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI 10.01.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:1

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2016 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:2

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi atamaların gerçekleştirilmesi için tanzim edilen ekli (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişiklik Cetveli ve Büyükşehir Belediyemizde kadro kütüğünde yer almayan kadro unvanlarının derece değişikliklerinin yapılabilmesi için ekli (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:3

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 03.11.2016 tarih ve 2016/1476 Esas Sayılı Kararı doğrultusunda;  Mahkemesince esasa ilişkin olarak yeniden bir karar verilinceye kadar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 tarih ve 55 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:4

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 13. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6.maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 2017 Yılında tatil yapmadan çalışmalarına devam etmesine ve her ayın 2. Haftasında toplanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:5

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi amacıyla beş kişiden oluşturulan Denetim  Komisyonu üyeliği için gizli oyla yapılan seçim sonunda kullanılan 69 oydan, 64 oy alan Halil Naci SOMER, 61 oy alan Şevki CAN, 58 oy alan Gülşah AYDIN VERİM, 58 oy alan M.Mükremin SEMERCİOĞLU ve 57 oy alan M.Levent TUNA' nın Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

 

 

|