2017 YILI EVSEL KATI ATIK TRANSFER VE BERTARAF TARİFELERİ"NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde; "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği; Aydın İli sınırları içinde ortaya çıkan evsel katı atıkları transfer ve bertaraf etme yükümlülüğü Belediyemize verilmiştir.

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince; evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Aydın İli sınırları içinde evsel katı atıkların transfer hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın ve bertaraf hizmetini yürütmekte olan ASKİ Genel Müdürlüğü'nün söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve yüklenici firma tarafından sözleşmede gereği her üç ayda bir olmak üzere alınan kar payı düşülmüş ASKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone sayıları dikkate alınarak “2017 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri” hazırlanmıştır.

Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.

 

Özlem ÇERÇİOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

EK : BERTARAF ÜCRETİ TARİFESİ

TARİFE TÜRLERİ

AYLIK BERTARAF BEDELİ
(KDV HARİÇ)

KENTSEL KONUT

 

0,62 TL

KIRSAL KONUT

 

0,20 TL

RESMİ DAİRELER

 

35,00 TL

OKULLAR

ÖĞRENCİ SAYISI

 

0-50

30,00 TL

51-100

60,00 TL

101-200

75,00 TL

201-300

100,00 TL

301-1000

120,00 TL

1000-…

140,00 TL

ÜNİVERSİTELER

ÖĞRENCİ SAYISI

 

0 - 1000

120,00 TL

1001- …

140,00 TL

HASTANELER

YATAK SAYISI

 

0-50

80,00 TL

51-200

120,00 TL

201-400

200,00 TL

400- ..

300,00 TL

OTELLER

YATAK SAYISI

 

0-50

120,00 TL

51-100

160,00 TL

101-200

196,00 TL

201-500

277,00 TL

501-700

325,00 TL

701-…

400,00 TL

BANKALAR

 

35,00 TL

AVM

 

1.500,00 TL

BENZİNLİK

 

100,00 TL

JEOTERMAL

 

2.000,00 TL

FABRİKA VE BÜYÜK İŞLETMELER

 

80,00 TL

DİĞER İŞLETMELER

 

2,00 TL

 

 

|