Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 15.12.2016

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:454

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2016 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:455

 

          Komisyon Görüşü: Bozdoğan Belediyesinin 28.03.2016 tarih 261-3 sayılı, 18.07.2016 tarih 531-5 sayılı yazıları eki 03.03.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Bozdoğan İlçesi, Pınarlı, Sırma, Koyuncular, Ziyaretli, Amasya, Yeniköy, Kamışlar, Kızılca, Kılavuzlar, Olukbaşı, Yaka, Dutağaç ve Haydere Mahallelerinin (Köylerinin)  yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti  komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

          

          Karar: Bozdoğan İlçesi Pınarlı, Sırma, Koyuncular, Ziyaretli, Amasya, Yeniköy, Kamışlar, Kızılca, Kılavuzlar, Olukbaşı, Yaka, Dutağaç ve Haydere Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:456

 

          Komisyon Görüşü: Buharkent Belediyesinin 07.10.2016 tarih 439 sayılı yazısı ve eki 02.04.2015 tarih ve 2015/04-14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Buharkent İlçesi, Feslek-Gelenbe ve Ortakçı Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

          Karar: Buharkent İlçesi Feslek-Gelenbe ve Ortakçı Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:457

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Altınova Mahallesi, 102 ada, 116 numaralı parsel için hazırlanan Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretim Tesisi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde parsel sınırının kuzeyinde yer alan yapı yaklaşma mesafesinin tekrar düzenlenerek 8 numaralı plan notunun değiştirilmesine ilişkin UİP:14462,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Çine Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 77 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 08.11.2016 tarih ve 1188 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:14462,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Çine İlçesi Altınova Mahallesi 102 ada 116 numaralı parsele ilişkin çekme mesafeleri ve plan notlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:14462,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:458

 

          Komisyon Görüşü: Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kamulaştırma Planı doğrultusunda İlimiz, Didim İlçesi, (Söke-Milas) Ayr. - Didim Turistik Yolu Km: 0+000.00-1+022.00 arası kesimindeki değişikliklerin imar planına yansıtılması ve imar hattının düzeltilmesi amaçlı UİP-21066,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 05.10.2016 tarihli ve 105 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı 17.10.2016 tarihli ve 2361 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisi'nin UİP-21066,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun görülmediğine ilişkin 05.10.2016 tarihli ve 105 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Didim İlçesi, (Söke-Milas) Ayr. - Didim Turistik Yolu Km: 0+000.00-1+022.00 arası kesimindeki değişikliklerin imar planına yansıtılması ve imar hattının düzeltilmesi amaçlı UİP-21066,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 05.10.2016 tarihli ve 105 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:459

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi Gevrek Mevkiinde 690 ada 11 no.lu parselin doğusunda yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Didim Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarihli ve 122 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup dosya Didim Belediye Başkanlığının 16.11.2016 tarihli ve 2602 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Didim İlçesi Gevrek Mevkiinde 690 ada 11 parselin doğusunda yol düzenlenmesine ilişin onaylanan UİP:4673,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz; yapılaşmış parsellerin tevhit edilmesinin yaratacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak yolun eski imar planında yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmesinde kamu menfaati olduğu değerlendirilerek oybirliği ile reddedilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Didim İlçesi Didim Mahallesi Gevrek Mevkiinde 690 ada 11 nolu parselin doğusunda yol düzenlemesine ilişkin UİP:4673,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin Didim Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarihli ve 122 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:460

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 375.00 m2 yüzölçümlü 2467 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında Ticaret olan alanda h= 5.5 m. olan yapılanma koşulunun Yençok= 6.50 m. plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP:2130,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 200 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.11.2016 tarih ve 10337-13094 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,33 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, yapı yoğunluğunu arttırmadığı, plan bütünlüğünü bozmadığı gerekçesi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2467 ada 1 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-2130,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:461

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesi, 18K-I pafta, 624 ada 167 parselde kayıtlı, yürürlükteki UİP-2129 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, Yençok:15.00m kitle nizam koşullu konut kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2129,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek Efeler Belediyesinin 07.11.2016 tarih ve 10338-13241 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2129,78 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 03.11.2016 tarihli ve 199 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 624 ada 167 numaralı parselde UİP-2129,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 199 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:462

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz,  Efeler İlçesi,  Kemer Mahallesi 1614 ada, 16 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m, kitle nizam ve trafo koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, konut alanında önerilen trafonun kaldırılarak, taşınmazın güneyinde yer alan park alanına yerleştirilmesi amaçlı UİP-2129,77 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 202 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.11.2016 tarih ve 13240 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,77 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

         

          Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 1614 ada 16 parsel numaralı taşınmaz üzerinde trafo simgesinin kaldırılarak, taşınmazın güneyinde yer alan park alanına yerleştirilmesi amaçlı UİP-2129,77 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:463

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-2 pafta, 1476 ada 41 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=15m ve iki adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazın, kitle nizam, Yençok=18.50m(5 kat) ve Ticaret-Turizm alanına dönüştürülmesi amaçlı UİP-2129,74 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 197 sayılı kararıyla uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.11.2016 tarih ve 10339-13092 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,74 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, önerilen kat adedinin çevre yapılarla uygun olduğu gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1476 ada 41 numaralı parselin ticaret-turizm alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,74 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:464

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinde, mülga Çeştepe Belediyesinin 10.07.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi amaçlı UİP:22001 PİN işlem no’lu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Efeler Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 183 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere 15.11.2016 tarihli ve 1570-4297/28042 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:22001 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon imar planı teklifi, yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olmadığından dolayı mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesinde mülga Çeştepe Belediyesinin 10.07.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi amaçlı UİP:22001 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:465

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 18M-IV pafta, 1543 ada 4 parsel nolu, yürürlükteki UİP-2131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=12.00m, kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlenin kuzeyinde bulunan mevcut cephe hattının korunmasına yönelik olarak mevcut kitlenin büyütülerek yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 179 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 10.10.2016 tarih ve 9246-12622 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2131,32 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.10.2016 tarihli ve 179 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle, 1543 ada 4 numaralı parselde UİP-2131,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 179 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:466

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Ata (Orta) Mahallesi, 6277 ada 2, 3, 4, 5 parsel nolu toplam 3654 m² yüzölçümlü, yürürlükteki UİP-2130 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=9.00m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, Yençok=18.00m, TAKS/KAKS=0.30/1.58 koşullu konut alanı düzenlenmesi ve konut alanına kuzeyinden 5m, batısından 9m, diğer cephelerinden 6m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi, alanın kuzeyinde park alanı (çocuk bahçesi) düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 03.11.2016 tarihli ve 201 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.11.2016 tarihli ve 10336-13093 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP-2130,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde alanın kuzeyinde yer alan 6277 ada 26 ve 16 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin dosya ekinde muvafakatlarının bulunmadığı gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

          Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle, 6277 ada 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin park ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-2130,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:467

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 8,0 ha büyüklüğünde alan için hazırlanan UİP:21028,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Germencik Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Germencik Belediye Başkanlığının 23.09.2016 tarihli ve 1286 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi ve Mesudiye Mahallelerinde yaklaşık 8 ha alanı kapsayan alanda hazırlanan UİP 21028,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu; revizyon kapsamında yapılaşma ve ulaşım şemasının köklü bir şekilde değiştirildiği, plan nüfus kabullerinin değiştirildiği ve bu doğrultuda öncelikli olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu gerektirmesi, ASKİ’nin olumsuz görüşü ve koruma kurulunun görüşü bulunmamasından dolayı komisyonumuzca, mevcut plan koşullarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Germencik İlçesi Camikebir ve Mesudiye Mahallelerinde yaklaşık 8,0 hektarlık alana ilişkin UİP:21028,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:468

 

          Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisi'nin 19.10.2016 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen; Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi 69 ada 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 45, 52, 60, 61, 62, 69, 70 numaralı parseller, 373 ada 1, 2, 3 numaralı parseller, 374 ada 1 numaralı parsel ve Mesudiye Mahallesi 94 ada 1, 2, 3, 4 numaralı parseller, 96 ada 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların, NİP-5162,4 plan işlem numaralı nazım imar planı değişikliğine uygun olacak şekilde; "Bitişik Nizam 2-Kat (B-2), E: 1.50 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı, Cami, Belediye Hizmet Alanı, Park, Trafo Alanı, Yol ve Otopark" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-21918,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Başkanlığı'nın 25.10.2016 tarihli ve 1796 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21918,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; Belediye Hizmet Alanı gösterimi altına parantez içinde "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" ifadesi işlenip, plan notları kısmına "Tescilli yapının koruma alanında kalan parseller "K" sembolü ile belirtilmiştir." plan notu eklenerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi 69, 373 ve 374 adalar ile Mesudiye Mahallesi 94 ve 96 adaların ticaret alanı, cami, belediye hizmet alanı, park, trafo alanı, yol ve otopark olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-21918,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:469

 

          Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisi'nin 19.10.2016 tarihli ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen; Germencik İlçesi, Hürriyet Mahallesi 326 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazın NİP-5162,5 plan işlem numaralı, nazım imar planı değişikliğine uygun olacak şekilde; "kuzey cephesinden 15m, güney cephesinden 10m, doğu ve batı cephelerinden 5m çekme mesafeli Yüksek Öğretim Tesisi Alanı ve Trafo Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-21934,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Başkanlığı'nın 25.10.2016 tarihli ve 1806 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-21934,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

          Karar: Germencik İlçesi Hürriyet Mahallesi, 326 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin yükseköğretim tesisi alanı ve trafo alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-21934,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:470

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 158 ada 13 numaralı 3412,37 m2 yüz ölçüme sahip parselin yaklaşık 2067 m2 yüz ölçüme sahip kısmının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5/A-3/3 yapılaşma koşullarına sahip ada bazında yapılaşma belirlenmiş konut alanı kullanımının Yençok=9.50 m TAKS=0.40 KAKS=1.20 yapılaşma koşullarına sahip, taşıt yollarından 5 metre, diğer cephelerden 3 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.09.2016 tarihli ve 96 sayılı kararı ile uygun görülerek, 03.10.2016 tarihli ve 2898 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği gösterimlerde Resmi Kurum Alanı kullanımı altına parantez içerisinde “İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” ifadesi eklenerek tadilen uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

          Karar: İncirliova İlçesi Sandıklı Mahallesi 158 ada 13 parsele ilişkin UİP-6620,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:471

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 119 ada 41 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında "Gelişme Konut Alanı, Park ve Taşıt Yolu" kullanımlarında yer alan taşınmazın "Spor Alanı, Park ve Taşıt Yolu" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-8760,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Başkanlığı'nın 08.08.2016 tarihli ve E.1006/2398 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.       NİP-8760,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: İncirliova İlçesi Gerenkova Mahallesi, 119 ada 41 parselin spor alanı, park ve taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-8760,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:472

 

          Komisyon Görüşü: : İlimiz, Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi, 115 ada, 10 numaralı parsel üzerinden geçen 7.00 m lik yaya yolunun güneybatıya kaydırılmasını içeren UİP:12473,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Karacasu Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 74 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 31.10.2016 tarih ve 1774 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:12473,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, güney yönünden gelen ve devamlılığı olan yaya yolunun yapılan değişiklik ile devamlılığının bozulmadığı, söz konusu parsel üzerinde yapılanma nizamı ve koşulları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

          Karar: Karacasu İlçesi Küçükdağlı Mahallesi, 115 ada 10 numaralı parsele ilişkin UİP:12473,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:473

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesinde yer alan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 3787 parsel nolu (eski 3584) toplam 3967 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hükümet konağı kullanımında ve hmaks:6.50m yapılaşma kararı bulunan taşınmazın, kullanım kararının resmi kurum alanı (hükümet konağı) ve yapılaşma koşulunun TAKS/KAKS:0.60/1.80 ve 3 kat olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-10758,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karpuzlu Belediye Meclisi’nin 09.11.2016 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karpuzlu Belediyesinin 21.11.2016 tarih ve 1875 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-10758,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin plan hükümlerine “İmar uygulaması yapılıp, imar parseline dönüşmeden uygulamaya geçilemez.” maddesinin ilave edilmesi koşuluyla teklifin tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Karpuzlu İlçesi Karpuzlu Mahallesi, 3584 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-10758,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:474

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz Köşk İlçesi, Koçak Mahallesi Çay Mevkiinde, 200 ve 545 numaralı parseller birlikte değerlendirilmek suretiyle bu alanda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli "Zeytinyağı Sıkma ve Ekstrasyon ile Ceviz, Kestane İşleme Tesisleri” faaliyetine yönelik olarak "entegre tarımsal tesis alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 22.11.2016 tarihli başvuru ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-23406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Köşk İlçesi Koçak Mahallesinde 200 ve 545 parsellere ilişkin UİP:23406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:475

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Kirazlı Mahallesi 1163 parselde yeralan 1/5000 ölçekli Kuşadası Nazım İmar Planında Tercihli Yerleşme Alanı(Konut+Turistik) lejantında 2. zon gelişme alanında (45kişi/ha)  kalan taşınmazın, Konut, Ticaret+turizm(TİCT) park yol ve otopark amaçlı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ilgilisi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Kirazlı Mahallesi 1163 parselin konut, ticaret+turizm(Tict) park, yol ve otopark alanı amaçlı NİP:3266,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca; bölgenin alt ölçekli planlarının bulunmayışı, dolayısı ile parsel bazında müdahalenin bölgenin imar kanunu amaçlarına uygun yapılaşmasını engelleyici unsurlar oluşturacağı, alt ölçek plan kararlarının kesinleşmediği durumda plan değişikliği gerektirecek koşulların oluşmadığı dolayısı ile oy birliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Kuşadası İlçesi Kirazlı Mahallesi, 1163 numaralı parselin konut, ticaret+turizm (tict), park, yol ve otopark olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP: 3266,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:476

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 589 ada 28 parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında tercihli kullanım alanı kullanımında yer alan taşınmazın ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,23 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,23 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 589 ada 28 numaralı parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,23 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:477

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 503 ada 26 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında "Tercihli Yerleşme Alanları (Konut+Turistik), Yerleşik Alanlar" kullanımında yer alan taşınmazın "Ticaret Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,22 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,22 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 503 ada 26 numaralı parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,22 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:478

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde 961 ada 3 parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP:13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli ve 295 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Kuşadası Belediye Başkanlığının 26.09.2016 tarihli ve 30698 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde 961 ada 3 parselin daha önce 45 metre olarak belirlenen çekme mesafesinin 15 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP:13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca; doğuda 15 metre olarak verilen çekme mesafesinin 30 metre olarak düzenlenmesi ve Kuşadası uygulama imar planlarında kotlara ilişkin genel hükümler bulunduğundan plan değişikliğine özel olarak eklenen kotlandırmaya ilişkin plan notunun kaldırılması ile tadilen oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 961 ada 3 parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP 13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:479

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi Karaçay Mahallesi,1329 ada 52 parselde yer alan, terminal alanının kuzeybatısında, 6.00m x 6.00m büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı UİP-8226,26 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarihli ve 91 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 30.09.2016 tarihli ve 3527 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,26 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 1329 ada 52 parsele ilişkin hukuksal süreç devam ettiği gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Nazilli İlçesi Karaçay Mahallesinde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP:8226,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:480

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi Yeni Mahalle, M20-b-07-d-2-c paftada, park alanının güneyinde, otopark alanının içinde 6.00m x 6.00m büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı UİP-8226,28 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarihli ve 93 sayılı kararı ile uygun uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 30.09.2016 tarihli ve 3529 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,28 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

          Karar: Nazilli İlçesi Yenimahalle Mahallesinde yer alan otopark alanında doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP:8226,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:481

 

          Komisyon Görüşü: Nazilli Belediyesinin 12.10.2016 tarih, 3716 sayılı, 10.11.2016 tarih 4185 sayılı ve 28.11.2016 tarih  4417 sayılı yazıları eki 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.       3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Nazilli ilçesi, Ocaklı, Yazırlı, Durasıllı, Dereağzı, Mescitli, Yellice, Toygar, Hamidiye ve Kırcaklı Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Nazilli ilçesi, Ocaklı, Yazırlı, Durasıllı, Dereağzı, Mescitli, Yellice, Toygar, Hamidiye ve Kırcaklı Mahallelerinin (Köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:482

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına “İmar mevzuatı açısından imar planı ile öngörülen kat adedi ve yapı nizamına göre sahip olması gereken minimum parsel ebatlarına sahip olmayana parsellerde; imar planı ile belirlenen yoğunluk ve yapı inşaat alanı aşılmamak koşulu ile ‘İkiz Blok’ (İkiz Nizam) olarak imar durumu tanzim edilebilir. Bu plan notu yürürlüğe girmeden önce uygulama yapılmış parseller için geçerlidir.” plan notu ilavesine ilişkin hazırlanan UİP-887,47 plan işlem numaralı ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi'nin 05.08.2016 tarihli ve 2016/8-130 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 08.09.2016 tarihli ve 201615165 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,47 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Söke İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına, plan notu ilave edilmesine ilişkin UİP-887,47 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:483

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi 21-22-KL paftasında yer alan 1428 ada 1, 2 ve 3 parseller ile 1429 ada 1 parselin konut, park, belediye hizmet alanı, sağlık tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı ve eğitim alanı olarak planlanmasına ilişkin NİP:6316,16 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ilgilisi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi, Atatürk Mahallesinde oto galericiler sitesinde kalan 1428 ada 1,2 ve 3 parseller ile toptan ticaret alanında kalan 1429 ada 1 parselin konut, park, belediye hizmet alanı, sağlık tesis alanı, eğitim alanı ile sosyal ve kültürel tesis alanına dönüştürülmesini içeren NİP:6316,16 plan işlem numaralı konut amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, donatı alanı dengesinin bütünde sağlanması gerektiği ve çok parçalı donatı alanlarının imar kanununun getirmek istediği standartlara uyum göstermemesi dolayısı ile oy birliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Söke İlçesi Atatürk Mahallesi, 1428 ada 1, 2, 3 ve 1429 ada 1 parsellerin konut ve donatı alanları olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP:6316,16 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:484

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Konak Mahallesi 739 ada 515 parselde konut alanı kullanımında kalan alanın güney doğusunda 5 metre yapı yaklaşma mesafesi içerisinde 10m X 5m ölçülerinde trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-887,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.09.2016 tarihli ve 2016/9-154 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 06.10.2016 tarihli ve 201613133 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Söke İlçesi Konak Mahallesi, 739 ada 515 numaralı parselde trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-887,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:485

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1301 ada 123 parselin doğusunda, Y:28.970 X:31.662 koordinatlarında bulunan kamuya terk edilmiş 221 m2 yüzölçümlü park alanında yaklaşık 50 m2 yüzölçümlü trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-887,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.09.2016 tarihli ve 2016/9-152 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 18.10.2016 tarihli ve 201613130 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1301 ada 123 parselin doğusunda, Y:28.970 X:31.662 koordinatlarında bulunan park alanında trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-887,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:486

 

          Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesinde 155 ada 32, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 51, 116,186, 187, 188, 202 ve 203 parselleri kapsayan UİP:766,8 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Sultanhisar Belediye Meclisinin 06:09.2016 tarihli ve 107 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 09.09.2016 tarihli ve 1828 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğinin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarihli ve 264 sayılı karar ile onaylandığı İlimiz Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 155 ada içerisinde yaklaşık 11,5 ha alanı kapsayacak şekilde turizm tesis alanı, belediye hizmet alanı, yol ve otopark alanı kullanımlarını içeren UİP:766,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesinde 155 ada 32, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 51, 116,186, 187, 188, 202 ve 203 parselleri kapsayan UİP:766,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:487

 

          Komisyon Görüşü: Yenipazar Belediyesinin 01.12.2016 tarih 637 sayılı yazısı eki 05.04.2016 tarih 22 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bazı mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda sınırlarının güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.    3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Yenipazar İlçesi, Karacaören Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti  komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

          Karar: Yenipazar İlçesi, Karacaören Mahallesinin (Köyünün) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:488

 

          Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 612 ada, 97 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 39,02 m² yüzölçümlü belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 612 ada 97 parselde kayıtlı 302,50 m² yüzölçümlü taşınmazın 39,02 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:489

 

          Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Muhtelif Mahallelerde bulunan imar planlarında konut alanında kalan belediye hisselerinin emlak değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışları hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parsellerin emlak değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuz ve ekli liste karar alınmak üzere Belediye Meclisinin bilgilerine arz ederiz.

 

          Karar: Efeler İlçesi muhtelif mahallelerde bulunan ekli listede yer alan taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:490

 

          Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi tapunun 19LIV pafta 305 ada 17 parsel numarasında 20.998,09 m² yüzölçümünde kayıtlı ve üzerinde Şehirlerarası Otogarın bulunduğu taşınmaza bitişik, tescil harici yaklaşık 3.403,33 m² miktarlı 80 araçlık sivil otopark alanının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'nci maddesinin (l) bendine göre, yine aynı kanunun 26'ncı maddesine istinaden, aylık toplam 1.000,00-TL (Bin TL) bedel üzerinden, 10 yıl süreyle Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne işletmesinin devredilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisinin bilgilerine arz ederiz.

 

          Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 305 ada 17 parselde kayıtlı otopark alanının AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye işletmesinin devri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:491

 

          Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 251 ada, 1 parselde bulunan 281,87 m² yüzölçüme sahip, imar planında yolda kalan taşınmaz fiilen yol olarak kullanıldığından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu taşınmaz, 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz ve ekli liste karar alınmak üzere Belediye Meclisinin bilgilerine arz ederiz.                        

 

          Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 251 ada 1 parselde kayıtlı 281,87 m² yüzölçümlü taşınmaz fiilen yol olarak kullanıldığından kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:492

 

          Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2015 tarihli ve 172 numaralı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen Karpuzlu İlçesi, Ektirli Mahallesi, 902, 913, 851, 854, 850, 853, 855, 849, 847, 852, 846, 843, 842, 840, 838, 841, 834, 835, 837, 836, 830, 823, 824, 825, 1691, 1733, 1734, 1732, 1731, 1715, 1730, 1717, 1729 numaralı parsellerde 24/10/2013 tarihinde ifraz işlemi gerçekleştiği için vasıfları yol olarak tescil edilen ve ifraz sonucu oluşan 2384, 2387, 2388, 2391, 2392, 2395, 2397, 2398, 2400, 2403, 2404, 2405, 2407, 2409, 2410, 2413, 2416, 2417, 2420, 2422, 2423, 2426, 2428, 2430, 2433, 2436, 2439, 2440, 2443, 2445, 2449, 2450 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yeni yol güzergahı belirlendiğinden, söz konusu parsellerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması, kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması ayrıca; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2015 tarihli ve 172 numaralı kararında yer alan “902, 913, 851, 854, 850, 853, 855, 849, 847, 852, 846, 843, 842, 840, 838, 841, 834, 835, 837, 836, 830, 823, 824, 825, 1691, 1733, 1734, 1732, 1731, 1715, 1730, 1717, 1729 nolu parsellerde” ifadesinin meclis kararı metninden çıkartılması 16/04/2015 tarihli ve 172 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonunuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisinin bilgilerine arz ederiz.

 

          Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 172 sayılı kararı ile kabul edilen Karpuzlu İlçesi Ektirli Mahallesi muhtelif ada parsellerde kamulaştırma işlemine ifraz sonucu oluşan yeni parsellerin eklenmesi ve söz konusu meclis kararının tashih edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:493

 

          Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 3.320.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

 

            a)Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

I.DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.33

MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

        3.150.000,00 TL

46.09.15.31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI   HİZMETLERİ

           170.000,00 TL

TOPLAM      

        3.320.000,00 TL

       
 

             

b) Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGİ GELİRLERİ

2.170.000,00 TL

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.150.000,00 TL

TOPLAM

3.320.000,00 TL

 

             Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı        Bütçesine 3.320.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.   İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

          Karar: Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:494

 

          Komisyon Görüşü: Bozdoğan Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 3.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

            a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

     FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.05.02

ÖZEL KALEM

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ

       10.000,00 TL

46.09.05.30

   FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

      06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

       470.000,00 TL

46.09.05.33

FABRİKA

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

       1.615.000,00 TL

46.09.05.35

    SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ  

        400.000,00 TL

46.09.05.36

      TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

       420.000,00 TL

46.09.05.41

    MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

        80.000,00 TL

46.09.05.42

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ   

         5.000,00 TL

        TOPLAM

3.000.000,00 TL

       
 

             

b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGİ GELİRLERİ

1.125.000,00 TL

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

775.000,00 TL

05

DİĞER GELİRLER

800.000,00 TL

06

SERMAYE GELİRLERİ

300.000,00 TL

TOPLAM

3.000.000,00 TL

 

           Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Bozdoğan Belediyesi 2016 Mali Yılı        Bütçesine 3.000.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.             İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

          Karar: Bozdoğan Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:495

 

          Komisyon Görüşü: Didim Belediyesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesinde, ekteki tabloda yer alan aktarma işlemi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

          Karar: Didim Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:496

 

          Komisyon Görüşü: 5393 sayılı belediye Kanunu’nun 14. Maddesi’nde “… ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.” Bu hükme dayanarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, dünya genelindeki ekonomik gidişatın ve bunların etkileriyle Aydın ili ekonomisi ve ticaretinin durumunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği bir tarihte basın kuruluşları, ilgili sivil toplum örgütleri ve ekonomi uzmanlarının katılacağı “Aydın Ekonomi Zirvesi” düzenlenmesi, etkinlikle ilgili harcamalar için (konaklama, ulaşım, yemek vs. giderleri) Belediyemiz bütçesinden 140.000,00 -TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

            Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği bir tarihte düzenlenmesi planlanan “Aydın Ekonomi Zirvesi” kapsamında belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|