Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 13.10.2016

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:349

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2016 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:350

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi 692 ada 2 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı kullanımında bulunan alanda konut alanı, otopark ve yaya yolu belirlenmesine ilişkin UİP-17320 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 19.07.2016 tarihli ve 1721 sayılı yazısı ile büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İmar planı teklifi ile parselin doğusundaki maliye hazinesi adına kayıtlı parselin sıyrık kalması ve parsellerin bütüncül planlanmasının uygun olacağı değerlendirildiğinden UİP-17320 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin ilçe belediyesince tekrar değerlendirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi Akbük Mahallesi 692 ada 2 parselde zeytinlik niteliğinde 4370,98 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazın konut alanı, otopark ve yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-17320 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:351

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi 187 ve 189 parseller Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarihli ve 227 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmiş olup, bu parsellerin, İmalathane Tesis Alanı, yol ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin UİP-21066,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Didim Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Didim Belediye Başkanlığı'nın 08.09.2016 tarih ve 2142 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Akyeniköy Mahallesi 187 ve 189 parsellerin “zeytin salamura, zeytin sıkma tesisi ve un değirmeni” yapılması amacı ile İmalathane Tesis Alanı, yol ve park alanı kullanımlarını içerecek şekilde E.0.50 Yençok 6,50 yapılaşma koşulları öneren ve Didim Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarihli ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP:21066,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi Akyeniköy Mahallesi 187 ve 189 parsellerin “zeytin salamura, zeytin sıkma tesisi ve un değirmeni” yapılabilmesi amacıyla İmalathane Tesis Alanı, yol ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin UİP-21066,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:352

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 18J-II paftada, 1525 sokak üzerinde, park alanının doğusunda 5.79m x 5.04m büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,64 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 136 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediyesi’nin 19.08.2016 tarihli ve 7223-10098 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,64 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu yararı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 18 J-II paftada, 1525 sokak üzerinde park alanının doğusunda 5.79 m x 5.04 m büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı    UİP-2129,64 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:353

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi, 18I-2 pafta, 267 ada 1 parsel ve 268 ada 2 parsel numaralı toplam 11991,34 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5.00 m, yan bahçe mesafesi 3.00m, E=0.50 müstakil (M) koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.30/0.50 Yençok:9.00 m koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı UİP-2129,66 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 134 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 19.08.2016 tarihli ve 6475-10095 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,66 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Kuyulu Mahallesi 18I-2 pafta 267 ada 1 parsel ve 268 ada 2 parselde yer alan toplam 11991,34 m² yüzölçümlü taşınmazlarda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,66 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:354

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 20J-2 ve 20J-3 pafta, 1845 ada, 4 parsel nolu toplam 2352.97 m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda konumlandırılmış, 3 kat koşullu 231.50 m2 büyüklükte iki adet kitleden oluşan konut yapı adasında yapılanma şartının Taks/Kaks=0.25/1.00 Yençok=15.50 m olacak şeklide değiştirilerek bu parselin bir kısmında da Yençok=15.50m koşullu ticaret alanı belirlenmesine ilişkin, UİP-2129,69 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03/08/2016 tarihli ve 140 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 19.08.2016 tarihli ve 5305-10096 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,69 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi toplam inşaat alanını ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı ayrıca ticaret alanı ilavesinden dolayı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiği gerekçesiyle mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 20J-2 ve 20J-3 pafta 1845 ada 4 parselde yer alan toplam 2352,97 m² yüzölçümlü taşınmaz için konut ve ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin UİP-2129,69 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:355

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi, 17L-I pafta, 6173 ada 19 parselde mevcut özel sağlık tesisi (göz hastanesi) alanının batısındaki 3, 13, 15 parsel numaralı, toplam 689 m² yüzölçümlü taşınmazlar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde özel sağlık tesis alanı olarak düzenlenmiş olup, bu alan için hazırlanan UİP-2129,67 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 03/08/2016 tarihli ve 130 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 19.08.2016 tarihli ve 6099-10090 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,67 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 06.09.2016 tarihli Özel Aydın Göz Ltd. Şti başvurusu ve eki plan müellifi tarafından hazırlanan plan doğrultusunda 3, 13, 15 nolu parsellerde 3m arka bahçe ve Yençok:9.50 m yapılaşma koşulu ve plan notu ilavesi ile tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 17L-I pafta 6173 ada, 3, 13 ve 15 parsellerde toplam 689,00 m2 yüzölçümlü ve yürürlükteki uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanının özel sağlık tesis alanına dahil edilmesi amaçlı UİP-2129,67 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:356

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2794 ada, 1 parselde toplam 1000,21 m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=5.50 plan şartına sahip ticaret alanında yer alan taşınmazın plan şartının Yençok=6.50 m. olacak şekilde değiştirilmesi hakkında UİP-2131,19 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03/08/2016 tarihli ve 137 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 19.08.2016 tarihli ve 7472-10096 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-2131,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi toplam inşaat alanını arttırmadığından komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 18 M2 pafta 2794 ada, 1 parselde toplam 1000,21 m2 yüzölçümlü, yürürlükteki uygulama imar planında, Yençok=5.50 şartının Yençok=6.50m olarak değiştirilmesi amaçlı UİP-2131,19 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:357

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 18K-II paftada Çine Bulvarı üzerinde yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan alanda, 5.79m x 5.04m büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,65 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 19.08.2016 tarih ve 7222-10091 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,65 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu yararı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 18 K-II paftada Çine Bulvarı üzerinde yer alan park alanında 5.79 m x 5.04 m ebatlarında doğalgaz regülatör istasyonu belirlenmesi amaçlı UİP:2129,65 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:358

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-2 pafta,  471,03 m² yüzölçümlü 443 ada, 84 numaralı parsel nolu yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı     UİP-2129,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile inşaat alanı artışı yapıldığı gerekçesi ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 08.09.2016 tarih ve 8494-10896 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2129,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 05.09.2016 tarih ve 151 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 18 K2 pafta,  471,03 m² yüzölçümlü 443 ada, 84 numaralı parsel yer alan taşınmaz için kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı  UİP-2129,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini içeren Efeler Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:359

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2012 tarih, 612 sayılı kararı ile Üniversite alanı ve yaklaşık 66ha.’lık bir alan III. derece arkeolojik sit alanından çıkarılmıştır. Söz konusu 66ha’lık bu bölge için hazırlanan NİP-21146 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planları Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 29.08.2016 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına; 752 ada, 1 no.lu parselde mülkiyet sahibi olan Halil ŞİPAR, 754 ada, 6 parselde mülkiyet sahibi olan Mirze BALYURT, 754 ada, 94 ve 95 parsellerde mülkiyet sahibi olan Ayfer İNAM, 754 ada, 94 ve 95 parsellerde mülkiyet sahibi olan Süleyman SİNGİN, 754 ada, 94 ve 95 parsellerde mülkiyet sahibi olan Şadiye SİNGİN, 754 ada, 94 ve 95 parsellerde mülkiyet sahibi olan Mesut SİNGİN, 923 ada, 27 ve 28 parsellerde mülkiyet sahibi olan Mustafa YETKİN tarafından parsellerinin park alanında kalmasına ilişkin askı süresi içinde itirazda bulunulmuştur. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2016 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-21146 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iptal edilen imar planlarına dönüldüğü ve söz konusu taşınmazların da bu imar planında yeşil alan olarak ön görülmesinden dolayı itiraza konu parsellerin konut alanı olarak planlanmasının yapı ve nüfus yoğunluğunu arttıracağı gerekçesiyle yapılan itirazlar komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2016 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-21146 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:360

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinde, tapunun 109 ada, 3 parselde, toplam 77615m2 yüzölçümlü ve 111 ada 2 parselde 84421m2 yüzölçümlü, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazların Eğitim Alanı (Çeştepe Eğitim Kampüsü) olarak nazım imar planı yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile onaylanarak 1 ay askı süresi sonunda kesinleşmiştir.

Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve TAKS:0.40, KAKS:1.20 Yençok:12.50m yapılaşma kararı ile her cephesinde 10m yapı yaklaşma mesafesi önerilen “Lise Alanı” amaçlı UİP-20857 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 133 sayılı kararı ile uygun görülerek 19.08.2016 tarihli ve 6580-10097 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-20857 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, “Aydem görüşü doğrultusunda parsellerden geçen enerji nakil hattının deplase işlemi tamamlanmadan inşaat ruhsatı verilemez.” plan notu ilavesi ile tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 109 ada 3 parsel ve 111 ada 2 parsele ilişkin UİP-20857 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:361

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 986 ada 2 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında "Turizm Tesis Alanları (otel, motel, tatil k.)" kullanımında yer alan taşınmazın "Ticaret Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Parsel malikinin 28.09.2016 tarihli dilekçesi ile güncellenen 1/1000 ölçekli bilgi paftası incelenmesi sonucu değişiklik teklifinde inşaat alanı artışı bulunmadığı tespit edildiğinden NİP-3266,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 986 ada 2 parselde ticaret alanı kullanımına ilişkin NİP-3266,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:362

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi, 874 ada 1 ve 30 parsel numaralı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında karma kullanım alanı olarak düzenlenen taşınmazların sehven belirtilmeyen yapı nizamlarının bitişik nizam yedi (B-7) kat olarak belirlenmesi ve kullanım kararının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğunun sağlanabilmesi için ticaret-konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 29.09.2016 tarih ve 3526 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-8226,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiştir. Teklifte 1 numaralı parselin Hürriyet Caddesinden cephe aldığı, sehven adanın batısına plan şartı yazılmamış olduğu görüldüğünden plan teklifinde 1 numaralı parsele B-7 şartının yazılması ve 30 numaralı parselin ise 7m genişlikteki yoldan cephe aldığı ve müstakil inşaat yapmaya elverişli olmadığı görüldüğünden plan teklifinde 30 parsele B-3 şartı getirilerek karma alan kullanım kararının konut alanı olarak düzenlenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Çapahasan Mahallesi 874 ada 1 ve 30 parsellerde kayıtlı taşınmazların yapı nizamlarının düzenlenmesine ilişkin UİP-8226,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:363

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Özbey Yeniköy Mahallesi 107 ada 7, 8 ve 22 parseller ile Yenidoğan Mahallesi 216 ada 13 numaralı parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planlarında dini tesis, yol ve konut alanında düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-13636,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarihli ve 2016/6-113 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 26.07.2016 tarih ve 201612598 sayılı yazısı ile büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13636,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yolların kapatılması, nüfus yoğunluğu ve ek inşaat alanı getirmesinden dolayı mevcut plan koşullarının geçerli olduğu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Özbey Yeniköy Mahallesi 107 ada 7, 8 ve 22 parseller ile Yenidoğan Mahallesi 216 ada 13 numaralı parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planlarında dini tesis, yol ve konut alanında düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-13636,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:364

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Yamaç Mahallesi 113 ada 25 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 94.092m2 yüzölçümüne sahip kısmının güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) amaçlı enerji üretim alanı, trafo alanı ve taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-20961 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarihli ve 2016/8-129 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2016 tarihli ve 201614677 sayılı yazısı ile büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-20961 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Yamaç Mahallesi 113 ada 25 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 94.092 m2 yüzölçümüne sahip kısmının güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) amaçlı enerji üretim alanı, trafo alanı ve taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-20961 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:365

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 219 ada 9 ve 18 numaralı parseller ile bu parsellerde bulunan tescilli cami ve müştemilatının koruma alanında yer alan parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan otopark, konut, ticaret ve ibadet alanı amaçlı UİP: 766,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği Sultanhisar Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli ve 108 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Sultanhisar Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2016 tarihli ve 5056 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 219 ada 8, 9 ve 18 parseller ile bu parsellerde bulunan tescilli cami ve müştemilatının koruma alanı ve çevresinde yer alan 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 ve 17 parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanan, konut ticaret otopark ve cami alanı kullanımlarını içeren UİP 766.7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 219 ada 9 ve 18 numaralı parseller ile bu parsellerde bulunan tescilli cami ve müştemilatının koruma alanında yer alan parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan otopark, konut, ticaret ve ibadet alanı amaçlı UİP: 766,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:366

 

Komisyon Görüşü: Çine Belediye Başkanlığının 01.07.2016 tarih, 753 sayılı yazısında Çine İlçesi Yeni Mahallede bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen Merhum Doktor Mustafa MERDİN’ in evinin bulunduğu 359 sokağın isminin “Doktor Mustafa MERDİN Sokak” olarak değiştirilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Çine İlçesi Yeni Mahallede bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen 359 sokağın isminin “Doktor Mustafa MERDİN Sokak” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Yeni Mahallede bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen Merhum Doktor Mustafa MERDİN’ in evinin bulunduğu 359 sokağın isminin “Doktor Mustafa MERDİN Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:367

 

Komisyon Görüşü: Çine Belediye Başkanlığının 02.09.2016 tarih, 951 sayılı yazısında Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 45 ada 50 parselde bulunan taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddesine istinaden yapılan imar uygulaması sonucu ekli imar planında işaretlenerek gösterilen sokağın açıldığı ve bu sokağa “427/1 Sokak” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.       İlimiz Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen sokağa “427/1 Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 45 ada 50 parselde bulunan taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddesine istinaden yapılan imar uygulaması sonucu ekli imar planında işaretlenerek gösterilen sokağın açıldığı ve bu sokağa “427/1 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:368

 

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Başkanlığının 27.07.2016 tarih, 1799 sayılı yazısında Didim İlçesi Akbük Mahallesinde imara açılan ve ekli imar planında işaretlenerek gösterilen isimsiz yolların UAVT sistemine girişinin yapılabilmesi için isimsiz yollara isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Akbük Mahallesinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklar ile yeni açılacak yollar için kullanılmak üzere 5000-5250 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi Akbük Mahallesinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklar ile yeni açılacak yollar için kullanılmak üzere 5000-5250 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

Karar No:369

 

Komisyon Görüşü: İncirliova Belediye Başkanlığının 20.09.2016 tarih, E.184/2753 sayılı yazısında İncirliova İlçesinde bulunan ekli imar planı örneğinde işaretlenerek gösterilen Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesinin kesiştiği meydana “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı” isminin verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz İncirliova İlçesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesinin kesiştiği meydana “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz

 

Karar: İncirliova İlçesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesinin kesiştiği meydana “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:370

 

Komisyon Görüşü: Kuyucak İlçesi Kurtuluş Mahallesinde isimsiz yola isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.       İlimiz Kuyucak İlçesi Kurtuluş Mahallesinde ekli imar planında işaretlenerek gösterilen isimsiz yola “101 Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi Kurtuluş Mahallesinde ekli imar planında işaretlenerek gösterilen isimsiz yola “101 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:371

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Atatürk Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesinde demiryolunun kuzeyinde bulunan parka “Türkan SAYLAN” isminin verilmesi hususunda İsmail YERLİ, Süleyman TOYRAN ve M. Levent TUNA tarafından verilen 11.10.2016 tarihli önerge Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak komisyonumuza havale olup incelenmiştir.           İlimiz Söke İlçesi Atatürk Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesinde bulunan demiryolunun kuzeyindeki parka “Türkan SAYLAN” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Caddesinde demiryolu kuzeyinde bulunan parka “Türkan SAYLAN” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:372

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle tapunun, 903 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 3,12 m² yüzölçümlü belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 903 ada 14 parselde kayıtlı 143,85 m² yüzölçümlü taşınmazın 3,12 m²’ lik Belediye hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:373

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 900.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

           a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci    Düzeyi İtibarı ile ;

 

KURUMSAL KOD/

MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.37

     DESTEK HİZMETLERİ MÜD.

            1 GENEL KAMU HİZMETLERİ

900.000,00 TL

        TOPLAM

900.000,00 TL

       
 
   

 

         

b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak :

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

                  03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

900.000,00 TL

TOPLAM

900.000,00 TL

 

         

Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı                Bütçesine 900.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına   arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:374

 

Komisyon Görüşü: İncirliova Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 5.550.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

       a)  Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının  Birinci  Düzeyi İtibarı ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

       46.09.10.32

MALİ HİZMETLER MÜD.

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.950.000,00 TL

       46.09.10.35

PLAN VE PROJE MÜD.

06 – İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

240.000,00 TL

       46.09.10.39

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 – KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.100.000,00 TL

       46.09.10.36

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

05 – ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

450.000,00 TL

       46.09.10.18

YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

210.000,00 TL

       46.09.10.31

DESTEK HİZMETLERİ MÜD

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.600.000,00 TL

        TOPLAM

5.550.000,00 TL

       
 
   

 

         

            b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

03

       TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

550.000,00 TL

06

       SERMAYE GELİRLERİ

5.000.000,00 TL

TOPLAM

5.550.000,00 TL

         

         Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, İncirliova Belediyesi 2016 Mali Yılı        

Bütçesine 5.550.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.  İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur.

 

Karar: İncirliova Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:375

 

Komisyon Görüşü: Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ nin 26-27-28-29-30 Ekim 2016 tarihleri arasında yapacağı Türkiye Gazeteciler Federasyonu 52. Başkanlar Konseyi Toplantı kapsamında; Türkiye’nin tüm illerinden federasyona üye gazeteciler cemiyetleri başkanlarının eşleri ile birlikte katılacağı Aydın’ın tarihi ve turistik yerlerinin gezileceği, tarımsal ve kültürel zenginliklerimizin anlatılacağı etkinlikte konaklama, ulaşım ve yemek giderleri için Belediyemiz bütçesinden 60.000,00 -TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 

Karar: Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ nin 26-27-28-29-30 Ekim 2016 tarihleri arasında yapacağı Türkiye Gazeteciler Federasyonu 52. Başkanlar Konseyi Toplantı etkinliği kapsamında Belediyemiz bütçesinden 60.000,00 -TL ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:376

 

Komisyon Görüşü: 29 Ekim Cumhuriyetin İlanının 93. Yıldönümü kutlamaları kapsamında 30 Ekim 2016 tarihinde yapılması planlanan ‘Volkicar’ araba yarışları etkinliği için belediyemiz  bütçesinden 70.000,00 TL ödenek ayrılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: 30 Ekim 2016 tarihinde yapılması planlanan “Volkicar” araba yarışları etkinliğine Belediyemiz bütçesinden 70.000,00 TL ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:377

 

Komisyon Görüşü: 20 Kasım 2016 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Alinda Kültür Sanat ve Yörük Festivali” etkinliği için planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile faaliyetlerin yer alacağı organizasyonlar düzenlenmesi hususunda 35.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: 20 Kasım 2016 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Alinda Kültür Sanat ve Yörük Festivali” etkinliğine Belediyemiz bütçesinden 35.000,00-TL ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:378

 

Plan ve Bütçe Komisyon Görüşü: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün 78. Ölüm yıldönümü kapsamında 10 Kasım 2016 tarihinde yapılması planlanan ‘Atatürk Devrimleri ve Sanat Konulu’ anma etkinliği için planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar düzenlenmesi hususunda 50.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Görüşü: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün 78. Ölüm yıldönümü kapsamında 10 Kasım 2016 tarihinde yapılması planlanan ‘Atatürk Devrimleri ve Sanat Konulu’ anma etkinliği için planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar yapılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün 78.ölüm yıldönümü kapsamında 10 Kasım 2016 tarihinde yapılması planlanan “Atatürk Devrimleri ve Sanat Konulu” anma etkinliği kapsamında çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar yapılması ve söz konusu etkinlik için Belediyemiz bütçesinden 50.000,00-TL ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporlarının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|