Kent Estetik Kurulu Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları

    AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENT ESTETİK KURULU

KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

AMAÇ

Madde 1- Bu usul ve esasların amacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dışında onaylı imar planı sınırları içerisinde yer alan, 16.04.2014 tarih ve 28 sayılı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiş olan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlara ve karayoluna cephesi bulunan, parsellerde ve bu parseller içerisinde yapılacak yeni veya mevcut yapılar için, cephe tasarımları, cephe ve çatı kaplamaları, malzeme ve renk gibi estetiğe dayalı unsurların belirlenmesi, binanın ve çevresinin güzelleştirilmesi, binalar arasında uyum sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenebilmesi, örnek cadde ve cepheler önerilmesi ve sonuç olarak kentsel mimarinin özgünleştirilerek,  yerel kimliklerin öne çıkarılması, sürdürülebilir kentsel estetik bütünlüğe ulaşılması ve tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları alarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

 

KAPSAM

Madde 2- Aydın Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nun kuruluş, görev çalışma esas ve usullerini kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3- Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Esasları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7 nci, 9 uncu ve 27 inci maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 nci, ve 8/j maddeleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 17 nci maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10 ncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

TANIMLAR

Madde 4- Bu usul ve esaslarda yer alan;

(a) Belediye: Aydın Büyükşehir Belediyesini,

(b) Daire Başkanlığı: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığını,

(c) Daire Başkanı: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanını,

(d) Şube Müdürlüğü: İmar Şube Müdürlüğünü,

(e) Şube Müdürü: İmar Şube Müdürünü,

(f) Sekreterya: Aydın Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu sekreteryasını ifade eder.

 

KURULUN OLUŞUMU

Madde 5- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca “Kent Estetik Kurul” oluşturulur. Kent Estetik Kurulu ;

5.1       Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı,

5.2.      Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri

5.3       Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü

5.4       Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürü

5.5       Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı 

5.6       Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı

5.7       Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı

5.8       Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı

5.9       Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı

5.10     Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü temsilcisi

5.11     İlgili İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü veya önereceği bir teknik personel,

5.12     TMMOB Mimarlar Odası tarafından önerilen ve serbest çalışan bir mimar

5.13     TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından önerilen ve serbest çalışan bir inşaat mühendisi,

5.14     TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından önerilen ve serbest çalışan bir şehir plancısı,

5.15     TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından önerilen ve serbest çalışan bir peyzaj mimarı,

5.16     Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belirlenecek bir teknik personel

 

 

Yukarıda ünvan ve görevleri yazılı olan toplam 16 kişiden oluşur. Kurul üyeliğine Başkan onayı ile atama yapılır. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Kurula başkanlık yapar. Kurul Başkanı'nın yokluğunda, Kurul Başkanı'nın onay verdiği üye başkanlığa vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü hallerde kurul üyelerinden biri veya tamamını görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir. Kurul’da gündem hangi ilçe Belediyesi’ne ait ise o ilçe Belediyesinin teknik temsilcisi yer alır ve sadece kendi belediyesi ile ilgili konuda oy kullanabilir. Kurul üyelerince toplantılara katılamayacakları durumlar için 1’er yedek üye bildirilebilir.

 

 

KURUL ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6- Kurul üyelik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda tüm üyelerin ataması yeniden yapılır. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan veya toplantılara 1 yıl içinde yapılan toplantı sayısının %30’ından fazlasına katılmayan kişinin üyeliği sona erer. Boşalan üyeliklere yeni bir üyenin atanması Başkanlık oluru ile mümkündür.

 

 

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7- Kurul'un görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 

7.1       Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında ve belirlenen İlke Kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık-mühendislik-peyzaj, kentsel tasarım projelerini inceleyerek uygunluk görüşü verir, yapılacak ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirler.

7.2       Kent Estetik Kurulu, görev alanında yeni yapılacak yapılar ile mevcutların tadilatlarında yapıların estetiği, mimari ve cephe tasarımı, rengi, çatı ve cephe, kaplamaları ile malzeme ve özelliklerini, yapılaşma düzeni İmar Kanunu, İmar Planı, ilgili yönetmelikler açısından inceleme yapar ve görüş bildirir.

7.3       Estetik Kurul, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki her türlü yapı (asfalt, parke, bordur, tretuar, kanal, konut,ticaret yapıları vb) düzenlemelerinde ve bu yönetmeliğin uygulamasında gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya yeni tekniklerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda ilke kararları alarak Belediye Başkanı’nın onayına sunar.

7.4       Kent Estetik Kurulu reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapar ve bunların yapımı aşamasında görüş bildirir, şehirde görsel kirliliği önleyici çalışmalar yapar.

7.5       Kent Estetik Kurulunun görev alanına giren şehrin ana bulvarlarında, meydanlarında, caddelerinde ve parklarında, kent donatılarının kamusal alan niteliği taşıyan alanlarda anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik olarak konumları ve tasarımları hakkında görüş bildirir.

7.6       Talep edilen ve kurulca gerekli görülen konularda ilke kararları alır ve görüş bildirir.

7.7       Sorumluluk alanına giren alanlardaki yapıların ve onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verir.

7.8-      Komisyon tarafından onaylı projesine aykırı yapılan veya komisyon onayı alınmadan yapılan uygulamalar ile ilgili olarak ilgili İlçe Belediyesinden yasal işlem yapılmasını istemek ve bu konu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bilgi vermek.

 

 

KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 8-

 

8.1       Kent Estetik Kurul sekreterya, büro ve arşivleme hizmetleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yürütürlür.

8.2       Kent Estetik Kurulu Başkanlığı’nın önerisi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile Kent Estetik Kurulu raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, mühendis ünvanına sahip teknik personelden en az üç kişiyi görevlendirir. Kent Estetik Kurulunun çalışma kapasitesinin artması durumunda görevlendirilecek personel sayısı Başkanın onayı ile arttırılabilir.

8.3       Toplantı gündemi Sekreterya tarafından hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı/sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur. Kurul Başkanı gündemin ilanından sonar gerekli gördüğü hallerde ek gündem maddesi oluşturabilir.

8.4       Kurul toplantıları Kurul Başkanının onayını almak suretiyle Kurul Sekreteryasının belirlediği tarih ve yerde toplanır. Bir sonraki toplantı için Kurul Üyeleri gündem hakkında önerilerde bulunabilir.

8.5       Kurul toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

8.6       Kurul ayda en az 2 kez Kurul Başkanı tarafından belirlenecek gün ve saatte toplanır, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kurul toplantılarında oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır.

8.7       Kent Estetik Kurulu olumlu ya da olumsuz kararlarını  gerekçeleriyle raporunda açıklar. Raporlar, projeler ve ekli belgelerin bir örneği Kurul üyelerince imzalanır. Kurul proje müelliflerinin toplantıya katılarak açıklama yapmasını isteyebilir.

8.8       Kurulun aldığı kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararların uygulanmasında oluşabilecek kanuni ve fiziksel zorluklar varsa ilgili İlçe Belediyesi farklı bir uygulama yapmadan aksaklıkları gerekçeli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasını talep edebilir.

8.9       Gündemdeki konu ile kişisel, birinci ve ikinci dereceden öz ve kayın hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

8.10     Kurul Kararları Kurul üyelerine imzalatılır, karar suretleri, Kurul Sekreteryası tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.

8.11     Kurul Sekteteryası tarafından Kent Estetik Kurul Toplantı Tutanakları ve Genel Kayıt Defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.

8.12     Kurul da uzmanlık gerektiren konular görüşülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet edilen uzman kişiler, kurula konu ile ilgili olarak görüşlerini bildirir, kararlarda oy hakları yoktur.Kurul gerekli gördüğü hususlarda uzman kişilerden veya kamu kurum ve kuruluşlardan yazılı görüş alabilir.

8.13     Kurul kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Aydın Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

 

 

KURULA SUNULACAK BELGELER VE PROJELER

Madde 9- Aşağıda belirtilen tüm çizim ve belgeler, proje müellifi mimar tarafından hazırlanarak imzalanmış olarak en az iki takım olarak Kurula sunulacaktır.

 

9.11/1000 ölçekli, onaylı Uygulama İmar Planı örneği, plan notları ve imar durumu

9.2Tapu belgesi, röperli kroki, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağı

9.3Parselin çevresini gösteren 1/200 veya 1/500 ölçekli vaziyet planı ve silüet.

9.4Mimari çizim standartlarına göre hazırlanmış 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, metrekare cetveli,

9.5Bina cephesinde kullanılacak malzemenin rengini, malzeme özelliklerini, oranlarını ve diğer detayları belirten sistem detayı.

9.6Öneri yapıya belli bir oranda yön veren ve cadde karakterini ortaya koyan mevcut yapıların değişik açılardan çekilmiş fotoğrafı.

9.7Tasarlanan binanın çevresiyle görsel ilişkini, özgün tutum ve karakteristik cephe düzenini, renk ve malzeme tercih nedenlerini, doku, dolu boş oranını, uyum ve karşıtlık açısından kente katkısını ve buna benzer konuları içeren detaylı teknik rapor.

9.8Tasarım projesinin cephelerini gösteren üç boyutlu renkli çıktısı (Özellikli yapılar için kurul maket veya 3D sunum/video isteyebilir)

9.9Gerek duyulması halinde peyzaj projesi.

9.10        Çalışmaları içeren CD (2 adet)

 

İNCELEME, KARAR SÜRESİ VE DAĞITIM

Madde 10 - Kurul yapı projelerini geliş tarihinden itibaren en geç iki ay içersinde, kentsel tasarım plan ve projelerini ise en geç üç ay içerisinde inceleyerek karara bağlar. Başvurular İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na yapılır. Onaylanan proje ve kurul kararının bir sureti ilgili Daire Başkanlığı’ndan proje müellifince alınır. Proje ve kurul kararının bir sureti ilgili Müdürlük tarafından arşivlenir.

 

GENEL ESASLAR

Madde 11- Büyükşehir Belediyesince 1 nci maddeye göre belirlenen yerlerde 3194 sayılı İmar Yasası, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklere göre ilçe belediyelerince verilecek ruhsat taleplerinin düzenleyeceği uygunluk belgesinden sonra değerlendirilecektir.

 

Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan alanlarda mevcut ya da yeni yapılacak ruhsatlı olan yapı ve tesislerle ilgili olarak;

İlçe Belediyeleri Büyükşehir’in görev, yetki ve sorumluluk alanlarına cephesi bulunan parseller için verecekleri imar durumunda "Kurul Onayı Alınması Gereklidir" ibaresini belirtmekle yükümlüdür.

a)        Kurul onayı alınması gereken parsellerde yapılacak uygulamalar için onay alınmadan ilgili Belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilemez

b)     Kurulun faaliyete geçmesinden önce veya sonra inşaatına başlanmış yapılarda yapılacak cephe tadilatları da Kurulun onayına tabidir.

c)Kurul tarafından onaylı cephe tasarım projesine uygun yapılmayan yapılara ilgili ilçe Belediyesi tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 32 inci ve 42 inci maddesine göre işlem yapılır.

 

 

KURULCA ALINAN KARARLARA UYMA ZORUNLULUĞU

Madde 12- Mimari Estetik Komisyonu kararları kesindir. İlçe Belediyeleri komisyon kararlarına bağlanmayan yapılara yapı izni (yapı ruhsatı) işyeri açma ve çalışma ruhsatı veremezler. Mevcut ruhsatlı yapı kullanma izin belgesi ve işyeri ruhsatı almış parsellerde de komisyon ilke kararlarına aykırı kısımlar düzeltilmesi amacı ile ilgili ilçe belediyesine bildirilir.

 

Mevcut yapılar ile belirlenen usul ve esaslara göre izin verilecek yapılarda komisyon tarafından komisyon kararına aykırılığın tespiti halinde uyarılar sonucu aykırılıklar düzeltilmez ise işyeri ruhsatı iptali için ilgili ilçe belediyesine bildirimde bulunulur ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42 nci maddeleri ile 5362 sayılı Kabahatler Kanunu uygulanır.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN BELEDİYE MECLİS KARARI

Madde 13: Aydın Büyükşehir Belediyesi 11.12.2014 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1- Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarih itibari ile imar durumu düzenlenen ancak ilgili belediye başkanlığınca yapı ruhsatı düzenlenmeyen yapılar hakkında bu hükümler uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 14 - Bu usul ve esaslar Büyükşehir Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15- Bu usul ve esaslar hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

|