M Plaka İle İlçe Ve Mahelleler Arasında Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Ukome Kurul Kararı

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M PLAKA İLE İLÇE VE MAHALLELER ARASINDA TOPLU TAŞIMACILIK YAPAN ARAÇLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN

UKOME KURUL KARARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşlarımıza çağdaş ve nitelikli hizmet sunabilecek bir toplu taşıma sistemi sağlamak, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için toplu taşıma aktörlerini kurumsal yapıya kavuşturmak, toplu taşıma unsurlarını denetleyebilmek, belediye denetiminde ilçeler arası, ilçe merkezinden ilçe merkezine bağlı mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlı mahallelerden ilçe merkezlerine çalışan araçların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını belirlemek, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişiler arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını gösteren usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, 6360 sayılı kanun doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçeler arası, ilçe merkezinden ilçe merkezine bağlı mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlı mahallelerden ilçe merkezlerine İl Trafik Komisyonu tarafından çalışmasına izin verilerek toplu taşıma yapan M seri plakalı toplu taşıma araçlarının ve UKOME Kurul kararı ile mevzuat hükümleri doğrultusunda verilen M seri plakalı toplu taşıma araçlarının çalışma usul ve esaslarını, bu araçlarda görevli sürücü ve diğer çalışanların yetki ve sorumluluk alanlarını, bununla alakalı prensipleri, kuralları, toplu taşıma araçlarının, yönetim, yürütme, denetim konularıyla ilgili yapılacak işlemleri ve hat düzenlemelerine ilişkin konuları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,

c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun maddeleri,

ç) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği,

d) 4295 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği,

e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

g) 03.05.1986 tarih ve 19096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar (86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

ğ) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

h) 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun,

ı) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

i) 5362 Sayılı Esnaf Sanatkarlar Yasası,

j) 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği,

            k) 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,

l) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

m) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu,

n) 6567 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

o) 03/09/2004 tarih ve 25572 sayılı Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri,

ö) 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri,

p) 11/05/2007 tarih ve 26490 Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddeleri,

r) 06/08/2011 tarih ve 28017 sayılı Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri,

s) 04/03/2014 tarih ve 28931 sayılı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri,

ş) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

t) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik,

u) 01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca tüm ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, genelgeler, yönetmelikler, yönergeler iş bu Kararın yasal dayanaklarını oluşturur.

            (2) Bu Karar ile herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden muafiyet sağlamaz.

                Tanımlar

            MADDE 4 - (1) Bu Kararda geçen 

a) ABB/Belediye: Aydın Büyükşehir Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Belediye Encümeni: Aydın Büyükşehir Belediye Encümenini,

ç) Belediye Meclisi: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Çalışma Ruhsatı: Gerçek kişi taşımacıların Belediye meclisince belirlenen ücreti yatırarak Ulaşım Dairesi Başkanlığından alacakları ve bu Karar hükümlerine uygun olarak her yıl yenileyecekleri/vize yaptıracakları belgeyi,

e) Daire Başkanlığı: Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığını,

f) Durak: Düzenli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcu indirip bindirilen yerini,

g) Günlük Hareket Programı: Toplu taşıma araçları için zaman tarifesini gösteren çizelge, 

ğ) Güzergâh: Toplu taşıma araçlarının hatta izleyeceği bulvar, cadde ve sokaklar ile uğrayacağı durak yerlerinin (noktalarının) bütünü, 

h) Güzergah İzin Belgesi: Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti veren gerçek kişilere ait M seri plakalı toplu taşıma araçlarına, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilecek olan ve çalışma ruhsatlı toplu taşıma araçlarında bulundurulması gereken güzergaha, araç teknik bilgilerine, araç sahibine ve çalışan şoförlere ait bilgilerin yer aldığı belgeyi,

ı) Hat: Toplu taşıma hizmetinde kullanılan toplu taşıma araçlarının genel olarak kalkış ve varış yerini (noktalarını), 

i) İşletici/Taşımacı: Bu Karara göre toplu taşıma aracı çalışma ruhsatı sahibi gerçek kişileri,

j) İTK: İl Trafik Komisyonunu,

k) Kooperatif: Toplu taşıma aracı sahibi gerçek kişilerin bağlı bulundukları kooperatifleri,

l) Meslek Odası: Şoförler Odası,

m) Minibüs: Şoförü dâhil 10 ile 17 adet arasında oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan taşıtı, 

n) Müdürlük: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünü,

o) Otobüs: Şoförü dâhil 17 adetten fazla oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan taşıtı, 

ö) Personel Çalışma Belgesi: Toplu taşıma aracını kullanan şoförün aracında bulundurması gereken ve Ulaşım Daire Başkanlığınca düzenlenen şoför tanıtım kartını,

p)  Reklam: Araçlarda bulundurulması izne tabi; yazı, işaret, resim, şekil, sembol, pano, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sesli, ışıklı ve görüntülü donanımları kullanmak suretiyle bir malı, işi, kuruluşu veya hizmeti tanıtma faaliyetini, 

r) Reklamcı: Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve ilgili sicile kayıtlı ve sicilde faaliyet alanı reklam veya tanıtım olarak belirtilen, reklam ve ilanları, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan veya reklam veren adına yayımlanmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiliği, 

s) Şirket: Belediye tarafından yetkilendirilen şirketi ifade eder.

ş) Şoför: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı mesleki olarak kullanan, gerekli ve yeterli belgelere haiz, toplu taşıma aracını sevk ve idare eden kişiyi,

t) Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan araçlar ile bu maksatla kurulan, kara ulaşım sistemlerini,

u) Teknik Komisyon: Daire Başkanlığının görevlendireceği ve toplu taşıma araçlarına Araç Uygunluk Belgesi verecek olan 1 Komisyon Başkanı ve 2 üyeden oluşan komisyonu,

ü) Ticari Araç Reklam İzin Belgesi: Reklam bulundurulacak ticari araçlara Belediye tarafından verilen belgeyi,

v) Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi: Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve reklam veya tanıtım faaliyeti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilere Belediyece verilen belgeyi,

y) Toplu Taşıma: Belediye tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından ilçeler arası, ilçe merkezinden ilçe merkezine bağlı mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlı mahallelerden- ilçe merkezlerine minibüs ve otobüsler ile gerçekleştirilen yolcu taşınmasını,

z) Toplu Taşıma Aracı: Bu Karar çerçevesinde Belediye tarafından yetkilendirilen gerçek kişiler tarafından ilçeler arası, ilçe merkezinden ilçe merkezine bağlı mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlı mahallelerden- ilçe merkezlerine minibüs ve otobüsler ile yolcu taşıması yapan araçların genel adı,

aa) Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi: Aracın toplu taşıma hizmetlerinde kullanıma uygun olduğunu gösteren ve teknik komisyon tarafından verilen belgeyi, 

ab) UKOME: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini, 

ac) Ücret/Fiyat Tarifesi: Düzenli toplu taşıma faaliyetlerinde sunulan hizmetin kalitesi, mesafesi ve zamanına göre yolcuların ödeyeceği ve UKOME Kurulu tarafından belirlenerek yürürlüğe konan ve ilgililerce uygulanması zorunlu olan hizmet bedelleri tarifesi,

aç) Yolcu: Aracı kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri,

ad) Zabıta Dairesi Başkanlığı: Bu Kararın uygulanmasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile birlikte denetim işlerini yürüten birimi,

ae) Zaman Tarifesi: Toplu taşıma araçlarının Günlük Hareket Programında belirtilen hareket ve varış zamanlarını, 

af) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen zorunlu mali sorumluluk sigortasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Denetim, Yürütme ve Uygulama

 

Yönetim, Denetim ve Yürütme

MADDE 5 - (1) Daire Başkanlığı Çalışma Ruhsatlarının hazırlanmasını, minibüs ve otobüslerin belirlenen çalışma usul ve esaslara uygun çalışıp çalışmadıklarının denetlenmesini sağlar. Yeni hat/hatların oluşturulması, hat/hatların iptali, hatların birleştirilmesi, minibüslerin hat/hatlarının değiştirilmesi (hatlar arasında araç aktarılması), durak yerlerinin tespiti veya değiştirilmesi, hattaki araç sayısının arttırılıp azaltılması, güzergâh uzatılması, değiştirilmesi veya kısaltılması hususlarını UKOME Kuruluna sunar, UKOME Kurulu gerekli uygulamaları yapar, yaptırır.

(2) ABB ve bağlı birimleriyle ilişkilerde muhatap, adına Çalışma Ruhsatı düzenlenen taşımacı/taşımacılardır. Bu bağlamda; toplu taşımacılık faaliyeti nedeniyle şoförün her türlü fiilinden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak olan her türlü hukukî ve malî sorumluluk ruhsat sahibi taşımacıya aittir. Bu konularda ABB ile taşımacı/taşımacılar arasında herhangi bir akdi ilişki mevcut değildir. Ancak çalışma ruhsatı sahibi taşımacının noterden vekalet verdiği resmi vekili Aydın Büyükşehir Belediyesinde yapılacak iş ve işlemleri takip edebilir.

(3) Toplu taşıma sistemine dahil olan bütün otobüs ve minibüs işleticisi çalışma ruhsatı sahipleri, vekili durumundaki şoför personelin sorumluluğu altında, UKOME Kurulu ya da İTK tarafından daha önce belirlenmiş hat ve güzergâhta güzergah izin belgesi ile Daire Başkanlığı yönetim, yürütme ve denetiminde, bu Karar ve yayınlanacak talimatlar çerçevesinde toplu taşıma faaliyeti yaparlar.

(4) Toplu taşıma araçları, bu Kararda belirtilen yasal yetkili kurum elemanları tarafından (Jandarma Trafik Timleri, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne Bağlı Trafik Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Trafik Zabıtası Ekipleri) denetlenir.

(5) Bu Kararda çalışmasına izin verilen toplu taşıma araçları için uygunluk belgesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Ekipleri tarafından düzenlenir.

(6) Bu Kararda çalışmasına izin verilen toplu taşıma araçları için düzenlenen belge ve devir ücretleri, yetkili birimce hazırlanarak Belediye Meclisine sunulur ve Belediye Meclis kararıyla belirlenir.

(7) Bu Kararda belirtilen çalışma ruhsatı, personel çalışma belgesi, araç uygunluk belgesi, güzergah izin belgesi ve prosedürün tamamlanması için gerekli/gerekecek yazılar Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenir.

 

Uygulama

MADDE 6- (1) Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak toplu taşıma

araçları işleticilerinin bu Karar hükümleri çerçevesinde Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Çalışma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesi almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan toplu taşıma aracı çalıştırmak yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ücretleri

Taşıma Ücret Tarifesi

MADDE 7- (1) İlgili meslek odası tarafından hazırlanan ücret tarifeleri ve tarife değişiklik önerileri UKOME Kuruluna sunulmak üzere UKOME Şube Müdürlüğüne gönderilir. UKOME Şube Müdürlüğü bu teklifi ilgili meslek odası ile değerlendirerek UKOME Kuruluna taşır. UKOME Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak yürürlüğe girer. Tüm toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait tarifeler UKOME tarafından yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde tespit edilir. Yasalar, UKOME Kurul kararı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ücretsiz taşınması hüküm altına alınanlar ile altı yaşına kadar olan (koltuk işgal edilmemesi şartıyla) çocuklar ücretsiz taşınırlar.

 

Ücret Toplama Sisteminin Belirlenmesi

MADDE 8- (1) UKOME Kurulu ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis kararı doğrultusunda ücret toplama sisteminin belirlenmesi veya değiştirilmesi durumunda tüm toplu taşıma araçları işleticileri bu sisteme uyacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Aracı Sayısının Tespiti

 

MADDE 9- (1) Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki M plakalı toplu taşıma araçlarının ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda UKOME Kurulu tarafından yeni hatlar oluşturulur, mevcut hatlar çoğaltılır, birleştirilir, mevcut hatlara ilave güzergah ve toplu taşıma aracı eklenir. M plakalı toplu taşıma araçlarının ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda araç sayıları artırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi, Çalışma Ruhsatı,

Personel Çalışma Belgesi, Güzergah İzin Belgesi

 

Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi

MADDE 10 - (1) İşleticinin, çalışma ruhsatı veya çalışma ruhsatı vize başvurusundan önce toplu taşımada kullanacağı her araç için teknik komisyon tarafından düzenlenen toplu taşıma aracı uygunluk belgesini alması zorunludur. Bu belgenin geçerlilik süresi 30 gündür.

a) Uygunluk belgesi yıl içerisinde yalnızca bir vize işlemi için geçerlidir.

b) Çalışma ruhsatı sahipleri her yıl vize işlemleri esnasında gelir ücret tarifesinde belirlenen uygunluk belgesi ücretini ABB veznesine öder.

c) Süresi geçen veya üzerinde değişiklik yapılan uygunluk belgeleri kabul edilmeyecek olup, işleticiler araçları için tekrar araç uygunluk belgesi alır. Uygunluk belgesinin aslı kabul edilir.

            ç) Teknik komisyona sunulmadan önce, araçların son trafik muayenesinin ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılmış ve bunların trafik tescil belgelerine işlenmiş olması gerekir. Teknik komisyon muayene ettiği araçların teknik özelliklerini uygun bulursa toplu taşıma aracı uygunluk belgesini düzenler, kayıt altına alır ve hak sahibine verir. Teknik komisyon eksiklik tespit ederse eksiklikler belge üzerinde belirlenir, kayıt altına alınır ve işleticiye bildirilir. İşletici 1 ay içerisinde eksikliklerini tamamlayarak aracını ikinci defa yeterlilik açısından kontrol ettirir. Eksikliklerin giderildiğinin anlaşılması halinde uygunluk belgesi verilir. Aksi halde araca uygunluk belgesi verilmeyerek yeterli şartlar sağlanıncaya kadar aracın çalışması durdurulur. Komisyonca kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araca çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi düzenlenmeyecek olup, aracın çalıştırılması halinde bu Kararın öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.

(2) Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi düzenlenebilmesi için gereken teknik şartlar aşağıda belirtilmiş olup, UKOME Kurulu tarafından bu konuda her türlü değişiklik ve düzenleneme kararları alınabilir.

a) Kaportası düzgün olacak, dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır.

b) Aracın içi temiz, koltukları düzenli olacaktır.

c) Araç içindeki ışıklandırma, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri  çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, yedek ampuller bulundurulacaktır. Işıklandırma beyaz renkli lambalarla yapılacak olup renkli ışıklar kullanılmayacaktır.

ç) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman vb. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

d) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın Trafik Kanunu ve yönetmeliğine göre çalışır durumda olması zorunlu olan emniyet kemeri, ayna, sinyal far vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

f) Araçlar UKOME Kurulunun belirleyeceği renk ve şekilde boyalı olacaktır. Hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır.

g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

ğ) Bu kararda izin verilen toplu taşıma araçlarının ruhsat vize işlemlerinde yaş sınırı bulunmamaktadır. Araç değişikliklerinde yeni araç model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla en fazla 15 yaşında olmalıdır. Araç yaşlarıyla ilgili UKOME Kurulu değişiklik yapabilir.

h) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulur.

ı) Araçların tip ve özellikleri UKOME Kurulu tarafından belirlenir.

i) Araçların içinde ve dışında sabit reklam, elektronik ve dijital reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması Aydın Büyükşehir Belediyesinin iznine tabidir. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bu hususta vereceği talimata uymak ve asılan reklamın seyrüsefer esnasında muhafazasını sağlamak işleticinin sorumluluğundadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların her türlü ilanı hiçbir ücret talep edilmeden toplu taşıma araçlarında asılır.

j) 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğine uymak yükümlüğündedirler. 

k) Araçların önünde ve arkasında büyük harflerle standart yazısı kırmızı zemin üzerine beyaz harfler şeklinde “Aydın Büyükşehir Belediyesi Denetimli” ibaresi ve güzergahını belirten Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen/uygun görülen kalkış veya varış noktaları yazılı olacaktır. Araçların ön kısmına güzergahları sarı renk yazı tipi ile gösteren dijital levha monte edilecektir.  

l) Araçların içerisinde ve dış yüzeyinde yasaklanmış faaliyetlere ait veya siyasal motifler içeren (çağrıştıran) veya direkt siyasal anlam taşıyan flama, bayrak, afiş vb. malzemeler asılmaz, bulundurulmaz veya yapıştırılmaz.

m) Araç içinin görünmesini engelleyen perde vb. malzemeler kullanılmayacaktır.

(3) Engelliler Hakkında Kanun ve UKOME Kurulu kararları çerçevesinde toplu taşıma hizmeti veren araçlar için gerekli şartlar belirlenir. Bu konudaki yaptırımlarda tüm işleticiler UKOME Kurul kararlarına uymak zorundadırlar.

            (4) Toplu taşıma aracı işleticileri UKOME Kurulunun aldığı/alacağı kararlar doğrultusunda araç takip sistemi, kamera vb. sistemleri araçlarına taktırmak ve sistemin aktif olarak çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. UKOME Kurulunun kararlarına uymayan işleticilere uygunluk belgesi düzenlenmez. Bu konudaki yaptırımlarda UKOME Kurul kararları uygulanır.

            (5) Toplu taşıma araçlarının uzunluğu, yolcu taşıma kapasiteleri taşıma hattındaki ihtiyaç ve koşullar dikkate alınarak UKOME Kurulu tarafından belirlenir.

 

Çalışma Ruhsatı

MADDE 11- (1) Çalışma ruhsatı almayı hak eden işletmecilere, Belediyece düzenlenen “Toplu Taşıma Aracı Çalışma Ruhsatı" verilir. Çalışma ruhsatı vize işlemleri her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır ve vizelenen ruhsatlar bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerli olur. Çalışma Ruhsatının seyrüsefer sırasında araçta bulundurulması zorunludur. Toplu taşıma araçları çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi olmadan çalıştırılmaz, seyrüsefer sırasında İTK ve UKOME Kurulu tarafından belirlenen güzergahlar dışına çıkamaz. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Ocak ayı sonuna kadar çalışma ruhsatı vize işlemlerini yaptırmayan veya denetimler sırasında çalışma ruhsatını ibraz etmeyen işletici ya da araç sürücüsü hakkında işleticiye cezai işlem uygulanır.

a) Üst üste 2 (iki) yıl çalışma ruhsatlarına vize yaptırmayan işletenlerin ruhsatlarının iptali, taşımacılık haklarının sonlandırılması ve ticari plaka haklarının trafik tescilinden silinmesi UKOME Kuruluna önerilir. Önerinin UKOME Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu çalışma ruhsatları iptal edilir, ticari plakaları trafik tescilinden silinir.

b) Tüm toplu taşıma araçlarının yaşı bu Kararda belirtilen teknik şartlara uygun değil ise çalışma ruhsatı düzenlenmez ve vize döneminde vizeleme işlemi yapılmaz.

c) Miras yoluyla devir veya hisseli devir işleminden sonra çalışma ruhsatı hisseleri oranında düzenlenir.

(2) Çalışma Ruhsatı veya vize ücreti, süreli çalışma izni karşılığı tahsil edilir. Çalışma Ruhsatı geçici olarak izindir. Çalışma Ruhsatı harcını (ücretini) ödeyen İşletici, her ne sebep olursa olsun geri ödeme yapılmasını talep edemez ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince çıkarılan/çıkarılacak yönetmelik, UKOME Kurul kararları veya kurulacak yeni sistem hükümleri ve maddelerine uymak zorundadır.

(3) Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi/vize işlemi esnasında ticari araç sahibi gerçek kişilerden istenen evraklar:

a) Araç uygunluk belgesi

b) Araç ruhsat fotokopisi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari)

c) Araç zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası fotokopisi

ç) İlgili meslek odasından alınmış oda kayıt belgesi (Oda kayıt belgelerinde mesleğe göre kod açılması gerekir.),

d) Esnaf sicil tasdiknamesi (Mesleğe göre kod açılması gerekir.)

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

f) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması,

2) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin ilgili fıkralarından ve 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması zorunludur. Aksi takdirde çalışma ruhsatı düzenlenmez veya vize işlemi yapılmaz.

g) İkametgah Belgesi,

ğ) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

h) Başvuru tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş ve kooperatif başkanı onaylı kooperatif üye listesi,

ı) ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınan borcu yoktur belgesi istenir.

(4) Toplu taşıma aracı Çalışma Ruhsatında araç sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, baba adı, iletişim numarası, doğum yeri ve tarihi, adres bilgisi, sürücü belgesi cinsi ve numarası, taşıtın plakası, modeli, markası, çalışma ruhsatı numarası, hattın bağlı bulunduğu ilçe ve kooperatif adı, araç trafik ruhsatı üzerindeki tescil numarası yer alır.

(5) Belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve Daire Başkanlığına teslim edilir.

                (6) Bu Karar kapsamında taşımacılık yapan çalışma ruhsatı sahipleri, ilgili mevzuattan kaynaklanan sigorta yaptırma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup, taşımacılık esnasında oluşacak zararlardan Belediye sorumlu tutulamaz.

           

            Personel Çalışma Belgesi

            MADDE 12- (1) Toplu taşıma araçlarında şoför çalıştıran işleticiler, şoför için Daire Başkanlığı tarafından verilen Personel Çalışma Belgesini almak zorundadırlar. Personel Çalışma Belgesi, her yıl Ocak ayı içerisinde çalışma ruhsatları ile birlikte vizelenir ve bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir. Bu belge denetim birimleri tarafından (ABB, Emniyet, Jandarma vb. kolluk kuvvetleri) sorulması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Aracında “Personel Çalışma Belgesi” olmadan personel çalıştıran veya bu belge olmaksızın çalışan işleticiye bu Kararda belirlenen cezalar uygulanacaktır. Ancak “Personel Çalışma Belgesi” temin edilince araca çalışma izni verilecektir.

(2) Personel Çalışma Belgesi talebinde bulunan sürücülerde aranan şartlar;

a) Toplu taşıma araçlarında çalışan sürücülerin 66 yaşından gün almamış olması,  

            b) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor alması,

            c) Sürücü belgesi aslı ya da iptal bilgisi sorgulaması (2 aylık),

ç) Sürücü belgesi-Kimlik fotokopisi,

d) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması,

2) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin ilgili fıkralarından, 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olması zorunludur.

e) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

f) Çalışma ruhsatı sahibi olan işletici üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, 

g) Aydın Büyükşehir Belediyesi ve meslek odası koordinasyonunda verilecek olan eğitim sertifikası,

ğ) Çalışma ruhsatı sahibi haricinde şoförlük yapan personel var ise kooperatif başkanı onaylı çalışma izin yazısı zorunludur.

(3) 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında Zabıt Varakası tanzim edilen sürücüye 3 ay süre ile araç kullandırılmayacaktır ve bu süre içerisinde Personel Çalışma Belgesi vizelenmeyecektir. Sürücüye bu Karar çerçevesinde tekrar zabıta varakası düzenlenmesi halinde gerekli yaptırım UKOME Kurulu tarafından belirlenecektir.

(4) Belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve Daire Başkanlığına teslim edilir.

(5) İlgili evraklar kooperatif yönetimlerince muhafaza edilecektir.

 

Güzergah İzin Belgesi

MADDE 13- (1) Çalışma ruhsatı sahibi işleticiler, UKOME Kurulu yada İTK tarafından belirlenen güzergahlarında çalışabilmeleri için güzergah izin belgesini almak zorundadırlar. Güzergah İzin Belgesi olmayan çalışma ruhsatı sahiplerine çalışma izni verilmez ve bu Kararda belirlenen cezalar uygulanır. Güzergah izin belgesi bu Kararda belirtilen Çalışma Ruhsatı ve Personel Çalışma Belgesi için gerekli şartların sağlanması durumunda işleticilere ücretsiz olarak düzenlenir.

(2) Güzergah izin belgesinin süresi düzenlendiği tarihten itibaren çalışma ruhsatının bitiş süresi olan Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Belge ücretleri

 

MADDE 14 - (1) Bu Karar kapsamında verilen tüm belge ücretleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre Belediye Meclisi tarafından belirlenir ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ödenir.

(2) Çalışma Ruhsatı ile ilgili bu Kararda belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği yasal faiz oranı uygulanır.

(3) Bu Karar gereği verilecek her türlü belgeye ilişkin tahakkuk işlemleri Ulaşım Daire Başkanlığınca, tahsilât işlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Araç Değişikliği, Plakayı Askıya Alma, Çalışma Ruhsatı İptali, Devir İşlemleri

 

Araç Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar

MADDE 15- (1) Çalışma ruhsatı sahipleri, taşımacılıkta bulunan mevcut toplu taşıma araçlarını, bu Kararda belirtilen teknik şartlara uygun olması kaydıyla başka bir araçla değiştirebilir.

a) Araç değişikliği sonucu toplu taşıma hizmeti verecek olan yeni araç model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla en fazla 15 yaş olacaktır.

b) Ulaşım Dairesi Başkanlığına yeni araca ait fatura (firmadan alınan uygunluk belgesi ile birlikte), ruhsat veya Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi (araç noter satışı) ile birlikte başvuru yapılır.

c) Çalışma ruhsatı sahibi taşımacılar teknik komisyon tarafından düzenlenen yeni aracın uygunluk belgesini almak zorundadırlar. Bu belgeler ile yapılacak başvurudan sonra ilgili Şube Müdürlüğünden araç değişikliği için yazı alan çalışma ruhsatı sahipleri, resmi yazının tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yeni araçlarına ticari plakayı tescil ettirip çalışma ruhsatlarını yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında çalışma ruhsatlarını yenilemeyen işleticilere ait araçların çalışması yenileme işlemi gerçekleşene kadar durdurulur, araç seferden men edilir ve cezai işlem uygulanır.

ç) Çalışma Ruhsatının geçerlilik dönemi içerisinde yapılan araç değişikliklerinde yenilenen çalışma ruhsatı için ücret alınmaz.

d) Çalışma Ruhsatı vizesini yaptırmamış işleticiler araç değişikliği yapmak isterse, araç değişikliği işleminden sonra yeni araçlarına çalışma ruhsatı düzenlenir.

e) İşleticiler Daire Başkanlığından yazı almadan araçlarını değiştiremezler. Daire Başkanlığından resmi yazı alınmadan, ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde sehven yapılan araç değişikliği işlemlerinde işleticiler Belediye meclisince belirlenen araç değişikliği işlem bedelini öder.

 

M Plakasını Askıya Almak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar

MADDE 16- (1) M plakasını askıya almak isteyen çalışma ruhsatı sahipleri; Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yazı ile ilgili Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden ticari plakalarını askıya alabilirler. Yıl içinde ticari plakasını askıya alanların ödedikleri çalışma ruhsatı harcı geri ödenmez.

            a) İşleticinin kendi isteğiyle ticari plakasını askıya almak istemesi halinde, Ulaşım Dairesi Başkanlığından aldığı yazı tarihinden en geç 90 gün içinde yeni bir aracın kaydını yaptırmak ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. Belirlenen bu süre zarfında yeni aracı için çalışma ruhsatını yenilemeyenler, o yıl itibariyle belediye meclisince belirlenen gelir ücret tarifesindeki çalışma ruhsatı vize ücretinin 2 katını öder. Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan plakayı askıya alma yazısı tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yeni aracı için çalışma ruhsatını yenilemeyen işleticilerin toplu taşıma faaliyetleri ile ilgili son kararı UKOME Kurulu verir. UKOME Kurulunun çalışma ruhsatını iptal etme yetkisi vardır ve çalışma ruhsatı sahipleri, ticari faaliyetlerinin sona erdirilmesine dair iptal kararları ile ilgili olarak zarar, ziyan, tazminat vb. hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

            b) Çalışma ruhsatı sahibi işleticiler, araçlarını yılda 1 kez taşımacılıktan çekme hakkına sahiptirler. Kazaya uğramış, hurdaya ayrılmış vb. araçlarda işleticiler, ilgili kurumlardan araçlarının durumunu belgelendirdiği takdirde, öncesinde 1 kez çekme haklarını kullanmış olsalar dahi plakalarını tekrar taşımacılıktan çekebilirler ve Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan çekme yazısı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yeni araçları üzerinden çalışma ruhsatlarını yenilemek zorundadırlar. Verilen süre içerisinde yeni araç alıp çalışma ruhsatını yenilemeyen işleticilerin taşımacılık hakkı ve ticari plakaları ile ilgili son kararı UKOME Kurulu verir. UKOME Kurulunun iptal yetkisi vardır.

            (2) İşleticiler ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığından yazı almadan plakalarını askıya alamazlar.

            (3) İşleticiler plakalarını askıya aldıktan sonra ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden aldıkları çekme belgesini Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

           

DEVİR İŞLEMLERİ

MADDE 17- (1) Çalışma Ruhsatını Devir Eden Kişilerin Uyması Gereken Kurallar:

            a) İşleticinin dilekçe ile başvurusu gerekir. Başvuru sahibi vekil ise noterden vekaletname şartı aranır.

b) İşleticilerin çalışma ruhsatlarını devir edebilmeleri için geçmiş dönem vize işlemlerinin eksiksiz olması gerekir. Vizelenmemiş çalışma ruhsatları devir edilemez.

c) Devir esnasında ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınmış borcu yoktur yazısının ibrazı gerekir.

            ç) Çalışma ruhsatı, ticari plaka ve araç üzerinde satılamaz kaydı varsa, kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınan yazının Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

d) Devir eden işleticinin aracında M plaka tescili devam ediyor ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınmış ve başvuru tarihi itibariyle 2 haftayı geçmemiş pol-net kaydı ibrazı gerekir.

            e) Kooperatif karar defterine işlenen oylama sonucu ve uygunluk yazısının onaylı sureti gerekir.

            f) Çalışma ruhsatını devir edecek olan işletici, çalışma ruhsatını devir almak isteyen kişiye M plaka tescili devam eden aracını satmayacak ise, devir işlemlerinden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığından plakayı askıya alma/trafikten çekme yazısı alması zorunludur. Ticari plakanın trafik tescilinden silindiğine dair Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden aldıkları belgeyi Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

            g) Çalışma ruhsatını devir edecek olan işletici M plaka tescili devam eden aracını da devir alacak kişiye satmak isterse, Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen İzin Belgesi ile çalışma ruhsatı devir işlemini ve araç satışını noterde gerçekleştirir.

(2) Çalışma Ruhsatını Devir Almak İsteyen Kişilerin Uyması Gereken Kurallar:

a) Çalışma ruhsatını devir almak isteyen gerçek kişiler dilekçe ile Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Başvuru sahibi vekil ise noterden vekaletname şartı aranır.

b) Çalışma Ruhsatını devir almak isteyen gerçek kişilerin bu Kararın 11. Maddesinde Adli Sicil Kaydı için belirtilen şartlara haiz olmaları zorunludur. Aksi takdirde çalışma ruhsatını devir alamazlar ve başvuruda bulunamazlar. 

c) İkametgah belgesi,

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

            d) Kooperatif karar defterine işlenen oylama sonucu ve uygunluk yazısının onaylı sureti,

            e) Devir işlemleri esnasında ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınmış borcu yoktur yazısını ibraz etmesi gerekir.

f) Çalışma ruhsatını hisseli olarak devir almak isteyen başvuru sahibi her gerçek kişi, istenen evrakları ayrı ayrı getirmek zorundadır.

            (3) Devir Komisyonu tarafından evrakları uygun görülenlerin devir işlemleri için Ulaşım Dairesi Başkanından “Olur” yazısı alınır ve gelir ücret tarifesindeki devir ücreti devir alan tarafından peşin olarak ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenir. Devir ücretinin tahsilinden sonra düzenlenen İzin Belgesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanır ve çalışma ruhsatını devir eden/devir alan kişiler İzin Belgesi ile noterde çalışma ruhsatı devir işlemlerini ve varsa ticari plaka tescilli aracın satış işlemlerini gerçekleştirirler. Devir alan kişi başvuru esnasında kendi üzerine kayıtlı olan hususi plakalı aracına ticari plaka tescili yaptırmak isterse, bu aracın teknik komisyon tarafından düzenlenen toplu taşıma aracı uygunluk belgesi ve trafik tescil belgesi ile birlikte başvurması gerekir. Noterde yapılan çalışma ruhsatı devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra hususi plakalı araca ticari plaka tescil edilmesi için Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne tescil yazısı düzenlenir.

            (4) İzin Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 45 gün içinde çalışma ruhsatı noter devir sözleşmesi ve bu Kararda belirtilen çalışma ruhsatı için gerekli evraklar devir alacak kişi tarafından Daire Başkanlığına teslim edilir ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Belirlenen süre içerisinde çalışma ruhsatını almayanlar hakkında UKOME Kurulu çalışma ruhsatı ve taşımacılık haklarının iptali için karar vermeye yetkilidir. UKOME Kurulunun iptal için karar vermesi durumunda devir alan kişi tüm ticari faaliyet hakkını kaybeder, İzin Belgesi iptal edilir, ticari plaka tescili silinir ve devir ücreti Belediyeye gelir kaydedilir.

            (5) İzin Belgesinin düzenlendiği tarih vize dönemi olan Ocak ayı içerisinde değil ise, belgenin düzenlendiği tarihteki Belediye Meclisi gelir ücret tarifesinde belirlenen çalışma ruhsatı ücreti devir alan işleticiler tarafından ödenir ve düzenlenen ruhsat takip eden ilk Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

            (6) İzin Belgesinin düzenlendiği tarih vize dönemi olan Ocak ayı içerisinde ise, devir alan işletici 1 ruhsat ücreti öder ve çalışma ruhsatı bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

            (7) Çalışma ruhsatını devir eden işletici adına düzenlenen ruhsat ve güzergah izin belgesi devirden sonra yeni işletici adına tekrar düzenlenir. İşletmeciliği bırakan veya devredenlere daha önce ödedikleri belge harçları geri ödenmez, belgeleri iptal edilir.

 

 

 

Kooperatif Oylaması 

MADDE 18- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin devir işlemleri; bağlı bulundukları kooperatifte yapılan kapalı oylama sonucu, çalışma ruhsatını çıkarmış olan üye sayısının tamamının yarıdan bir fazlasının olumlu (evet) oy kullanması ve devir alacak kişinin bu Kararda belirlenen şartlara haiz olması durumunda yapılır. Kooperatif üyesi çalışma ruhsatı sahiplerinin olumlu görüşlerinin belirlenmesi, ilgili kooperatif yönetimince kurulacak bir sandığa atılacak gizli oylarla yapılan oylamayla belirlenir. Örnek olarak gösterilecek olursa 160 adet çalışma ruhsatı sahibi üyesi bulunan bir kooperatifte, salt çoğunluk olan 81 adet uygun görüşü belirten evet oyunun sandıktan çıkması halinde olumlu görüş yazısı alınmış kabul edilir. Oylama sonucu ve uygunluk yazısının kooperatif karar defterine işlenmesi ve karar defterinin onaylı suretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilmesi kooperatif yönetim kurulu tarafından yapılır. Oylama sonucunun karar defterine işlenmemesi ya da alınan kararda kooperatif üyesi olan çalışma ruhsatı sahiplerinin yarıdan bir fazlasının olumlu oy kullanmadığının bildirilmesi halinde devir işlemleri yapılmaz. Kooperatif tarafından yapılan oylama esnasında, oylamanın usulsüz yapıldığına dair devir eden ya da devir alandan yazılı şikayet gelmesi durumunda, şikayet Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ulaşım Dairesi Başkanlığının gerekli görmesi durumunda tekrar sandık kurulur ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri tarafından oylama süreci takip edilir ve sonuçlandırılır. Trafik Zabıta Ekiplerinin kontrolünü sağladığı oylama sonuçları kesindir.

 

1. Derece Yakınlara Yapılan Devirler

MADDE 19- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin talep edildiği takdirde 1.derece yakınlarına (anne-baba-eş-çocuk)  yapacağı  devir işlemlerinden ücret  alınmaz. Çalışma ruhsatı sahipleri ruhsatlarını 1.derece akrabalarına yıl içerisinde en fazla 1 kez devir edebilir. (Ölüm hariç)

 

Çalışma Ruhsatı Sahiplerinin Ölümü Halinde Veraset Yolu İle İntikal Eden Devirler

MADDE 20- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin ölümü halinde yasal mirasçılarına yapılacak devirlerde ücret alınmaz.

(2) Başvuru dilekçesi,

(3) Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı) ve pol-net kaydı,

(4) Ölen kişinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

                (5) Çalışma Ruhsatı sahibinin (işletmecinin) ölümü halinde mirasçıların en geç 6 ay içinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurarak; haklarını mirasçılardan birisi adına devretmeleri veya miras payları oranında adlarına tescil ettirmeleri mümkündür. Bu 6 aylık süre içinde devir işlemi için başvurmayan mirasçıların, vefat eden çalışma ruhsatı sahibi adına tescilli araçları seferden men edilerek devir işleminin yapılması beklenir.

(6) İşleticinin ölümü sebebiyle çalışma ruhsatının mirasçılara miras payları oranında tescilinde veraset ilamı ve ölüm belgesi gerekir. Miras payları oranında yapılan devir işleminden sonra, her hisse sahibi bu Kararda belirlenen çalışma ruhsatı için gerekli evrakları tamamlamak zorundadır.

(7) Mirasçılardan birisi adına devir talebi halinde ise veraset ilamı, ölüm belgesi ve diğer varislerden hem araç hem çalışma ruhsatı üzerindeki tüm haklarından noter onaylı feragatname istenir.

(8) Varisler, miras yoluyla intikal eden çalışma ruhsatı ve aracı adlarına tescil ettirip çalışma ruhsatlarını çıkardıktan sonra başka bir kişiye devretmek isterlerse, reşit olmayan (hukuki işlem ehliyeti tam olmayan) varislerle ilgili olarak Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

(9) Varisler arasında miras nedeniyle devam eden davalar neticeleninceye kadar, çalışma ruhsatı iptali için bu Kararda belirlenen süreler işletilmez.

İcra yolu ile satış

MADDE 21- (1) İcra Daireleri ya da mahkemelerin satış öncesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş almaları gerekir. Uygun görüş alındıktan sonra yapılan satışlarda çalışma ruhsatının yeni sahibinin, bu Kararda aranan şartları taşıması gerekir. Çalışma ruhsatını alan, bu alımla birlikte ticari taşıma hakkı ve kooperatifteki üyelik hakkının da yeni sahibi olur. Bu durum İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir.

(2) İcra satışı ile çalışma ruhsatı ve ticari aracı alan kişinin, satış tarihinden itibaren 45 gün içinde devir işlemleri için Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurmayanların ticari taşımacılık yapma hakkı ve ticari plaka hakkının iptali UKOME Kuruluna önerilir ve UKOME kurulunun iptal yetkisi vardır. Alınan karar gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşa iletilir.

(3) İhale (icra yolu ile satış) alıcısının belirlenen süre içerisinde bu Kararda belirlenen devir evrakları ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurması halinde, devir ücretini Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı veznelere ödemesi, aracını bu Karar hükümlerine uygun hale getirmesi gerekir. Devir işleminden sonra bu Kararda belirlenen devir sonrası çalışma ruhsatı düzenlenmesi için gerekli süreler işletilir. Bu durum mahkeme kararı sonucu Satış Memurluğunca- Müdürlüğünce yapılacak satış ilanlarında ve İcra dairelerince yapılacak satış ilanlarında açıkça belirtilir.

(4) İcra yolu ile satışlarda; İcra Dairelerince, araç bedeli ile ticari taşımacılık hakkı bedeli ayrı ayrı belirtilerek ilana çıkılır. Ayrıca satış kararına da araç ile taşımacılık hakkının birlikte ya da ayrı satıldığına dair kayıt düşülür.

(5) İcra yolu ile satışlarda bu Kararda belirtilen kooperatif oylama sonucu ve uygunluk yazısı ihale alıcısından talep edilmez.

 

Hisseli Devirler

MADDE 22- (1) Hisseli çalışma ruhsatlarında, ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Çalışma ruhsatı devir ücreti hissesi oranında alınır. Hisse devri için oylama sonucu ve bu sonucu gösteren kooperatif uygunluk yazısının karar defterine işlenmiş onaylı sureti gerekir.

           

            İzinsiz Devirler

MADDE 23- (1) Aydın Büyükşehir Belediyesinden izinsiz olarak çalışma ruhsatlarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere devir işlemlerini başlatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işlemlerinde “Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti” % 50 arttırılarak ödenecektir. Belirtilen bu 30 günlük süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde, devir işlemi yapılıncaya kadar araç seferden men edilir.  Bu takdirde de devir ücreti % 100 arttırılarak ödenir.

 

Çalışma Ruhsatı Devir İşlemleri İçin Komisyon Kurulması

MADDE 24- (1) Devir işlemleri için,  Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek 1 Şube müdürü 2 kişi görevli olmak üzere 3 kişiden oluşan komisyon kurulur. Komisyonca evrakları ve çalışmaları uygun görülenler, Ulaşım Dairesi Başkanın onayı ile çalışma ruhsatını devredebilir.

 

Çalışma Ruhsatı/Hat İptali

            MADDE 25- (1) Çalışma Ruhsatı sahibi işleticiler kendi talepleri doğrultusunda şoförlük mesleğini icra etmeyeceğini yazılı olarak beyan ederek hattının iptalini talep etmesi durumunda Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ederler. Müracaat sonucu UKOME Kurul kararı ile uygun görülmesi halinde çalışma ruhsatları ve taşımacılık hakları iptal edilir. Ticari plakaları trafik tescilinden silinir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

      Sürücülerin Eğitimi ve Araç İçerisinde Uyacakları Esaslar

 

Sürücülerle İlgili Kurallar

MADDE 26- (1) Bu Karar sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücüler tarafından tüm yükümlülükleri kooperatif tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.

(2) Sürücülerin kıyafetleri kooperatif yönetimi tarafından önerilip UKOME Kurulu tarafından onaylanacak olan standart üniforma (yazlık ve kışlık) şeklinde olacaktır. İlçenin iklim şartlarına uygun olarak kıyafetler belirlenecektir. Kooperatif tarafından belirlenen kıyafet UKOME onayı ile uygulanacaktır. Seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu Kararın öngördüğü cezai işlemler uygulanır. Gömlek yakaları en fazla 1 düğme açılabilir.  Sürücülerin günlük sakal traşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.

(3) Sürücü, araçta meşrubat ve hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

(4) Sürücülerin sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

(5) Araç sürücüsünün hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı aracın işletmecisi müteselsilen sorumludur.

(6) Kararda belirtilen kurallara uygun çalışmayan ve hatalı davranışlarda bulunan personelin Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından işine son verilmesi istenirse; işletici o kişilerin işine son vermek zorundadır. Bu durumdaki personel hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarında çalıştırılamaz.

 

Personelin  Eğitimi

MADDE 27- (1) Toplu taşıma araçlarında çalışan araç sahipleri ve şoförler Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Meslek Odaları koordinasyonunda düzenlenecek veya düzenletilecek eğitimlere katılmakla mükelleftir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda meslek odaları veya uzman kişiler tarafından verilen eğitimler tamamlandıktan sonra, eğitim belgesini almaya hak kazanan personelin listesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne gönderilir. Müracaat döneminde toplu eğitim faaliyeti yoksa sürücü adayına 1 yıl içinde eğitime katılması koşuluyla “Geçici Personel Çalışma Belgesi” verilir. Eğitim verecek kurumlar, başvurusunu yapmış ancak henüz eğitim almamış şoförlere bu süre içerisinde eğitim vermek zorundadır. 1 yıl içinde gerekli eğitimi almayan şoförlere ikinci defa “Geçici Personel Çalışma Belgesi” düzenlenmez.

(2) Bu eğitim, aracında çalışmayan işleticiler için zorunlu değildir.

(3) Aydın Büyükşehir Belediyesi, gerekli gördüğü hallerde şoförleri ve işleticileri eğitim faaliyetine çağırabilir. Eğitimin hangi şartlarda verileceğine Aydın Büyükşehir Belediyesi ilgili Daire Başkanlıkları karar verir.

 

Personelin Yolcu ve Kişilerle Diyalogları

MADDE 28- (1) Sürücü, sefer esnasında her ne koşulda olursa olsun yolculara ve 3. kişilere karşı daima nazik davranacaktır. Nezaket kuralları dışına çıkacak sözlerle veya el-kol hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede bulunmak kesinlikle yasaktır. Eleştirilere karşılık verilmeyecektir.

(2) Araç personelinin, yolcularla, denetim görevlileriyle, diğer toplu taşıma aracı personeliyle, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle münakaşa etmesi kesinlikle yasaktır. Bahse konu şahıslara her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği belirlenen sürücü, ilk seferinde 30 gün, ikinci seferinde 60 gün çalışmaktan men edilir.

(3) Araç personelinin, yolcularla, denetim görevlileriyle, diğer toplu taşıma aracı personeliyle, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle fiziki teması, kavga etmesi ve bedensel müdahalesi kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü, her olay vukuunda cezası iki katına çıkarılmak üzere, ilk defasında 60 gün, ikinci defasında 120 gün çalışmaktan men edilir. Ayrıca araç da ikinci olay vukuunda 10 gün seferden men edilir. Eğer gerekli görülürse araç çalışanının Ulaşım Dairesi Başkanı tarafından “ Personel Çalışma Belgesi” iptal edilir. Ancak 1 defaya mahsus olmak üzere, ceza tarihinden sonraki 6 ay bitiminde tekrar eğitimden geçmek ve belge almak koşuluyla görev verilir. Meydana gelen olaylarla ilgili itilaflarda, sürücünün, yolcuya karşı (Türk Ceza Kanununun amir hükümlerine göre) suç işlediği mahkeme kararı ile kesinleşirse bir daha Toplu Taşıma Aracı kullanmasına izin verilmez.

 

Araç İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 29- (1) Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

a)  Ücretsiz seyahat hakkı verilen kişiler hariç, herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır.

b) Araca, izin verilen yolcu sayısından fazla yolcu alınmayacaktır. Bu hususta müşterinin kabulü ve binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez.

c) Yolcular ve sürücüler araç içinde yüksek sesle konuşmayacaklar, taşkınlık yapmayacaklar ve ahlaka aykırı söz sarfı ve hareketlerde bulunmayacaklardır.

ç) Araçta radyo ve teyp çalınmaz.

d) Araç içinde yolcuların ve sürücünün sigara içmesi, meşrubat, kuru yiyecek, tost vb dahil her türlü yiyecek maddelerinin tüketilmesi yasaktır.

e) Araçlara 25 kg. çanta, bavul, paket hariç; yükle binilmez. Ancak iki parçayı geçmemek şartıyla,  diğer yolcuları rahatsız etmeyecek, araç içini kirletmeyecek ve koku yapmayacak, rahatlıkla araç içine yerleştirilebilecek hacimde olan yüklere; bu yükün uygun şekilde oturma yerlerine yerleştirilmesi ve oturma yerinin ücreti ödenmek şartı izin verilebilir.

f) Son duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçla sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenilir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek dezenfekte edilecek; aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Çalışma Saatleri

MADDE 30- (1) Hatların çalışma saatleri ile ilgili düzenleme taşıma kooperatifinin görüşü alınarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen saatler arasında hattı mazeretsiz olarak terk edip yolcuların mağduriyetine neden olan araçlar için bu Kararın cezalara ilişkin hükümleri uygulanır. Geçerli mazereti olmak kaydıyla taşıma güzergahını terk edenler yolcuların mağdur olmaması için  kooperatife bilgi vererek yerine başka bir araç koymak zorundadırlar. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bilgi verirler. 

(2) Özel mazeret, arıza veya kaza vb. nedenlerle çalışamayacak olan araçlar; geçerli mazeretlerini yazılı olarak bildirerek bağlı bulundukları kooperatif yönetiminden yazılı onay alırlar. Çalışma saatleri dışında izinsiz çalışılmaz. Kooperatif yönetiminden yazılı onay almayanlar ve çalışma saatleri dışında izinsiz çalışanlar hakkında bu Kararın cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Her gün güzergahta çalışan araçlardan ihtiyacı karşılar sayıda araç nöbetçi olarak çalışır. Nöbetçi araçların listesi haftalık olarak Kooperatif tarafından tanzim edilerek Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilir. Mazereti nedeni ile kooperatifin onayı ile nöbetçi çalışmayacak araçlar yerine aynı hatta çalışan bir başka araç görevlendirilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya nöbeti terk eden araçlar için bu Kararın cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) Kooperatif olmayan gerçek kişiler ile yapılan taşımaların çalışma saatleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir ve kontrolü yapılır.

(5) Aydın Büyükşehir sınırları içinde, çok özel günlerde veya ihtiyaç olduğunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek saatler arasında çalışma veya nöbet zorunluluğu getirilebilir. Ayrıca, önemli etkinlikler nedeni ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından günübirlik olarak özel güzergahlar ve bu güzergahlarda çalışacak araçların sayısı ve plakaları belirlenebilir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak bu kararlar kooperatif vasıtasıyla uygulanır. 

(6) Savaş durumu, seferberlik hali, deprem, sel baskını ve diğer doğal afetlerde Toplu taşıma otobüsleri ve minibüsleri, Belediyenin karar ve talebi ile Büyükşehir Belediyesi emrine tahsis edilir.

(7) İşletmeci, bu Karar çerçevesinde tanımlanan biçimde, çalışma saatleri içinde herkesi taşımak zorundadır.


Seyrüsefer İle İlgili Kurallar

MADDE 31- (1) Araçlar, İTK veya UKOME Kurulu tarafından belirlenen güzergahlarda ve sürelerde çalışacaklardır.

(2) Araçlar, başka birliğin veya kooperatifin taşıma alanına girdiğinde yolcu alamaz, ancak indirebilir veya kendi taşıma alanına gidecek yolcuları alır. Motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin kuruluş amacı kendi bölgesine gitmek isteyen yolcuları taşımaktır. Güzergahı üzerinde kurulmuş başka bir motorlu taşıyıcılar kooperatifi varsa o bölgenin yolcusunu alamazlar.

(3) Çalışma saatleri içerisinde araçlar güzergâh dışına kesinlikle çıkamaz. Zorunlu hallerde (yolların trafiğe kapalı olması gibi)  işleticiler tarafından veya bağlı bulunduğu kooperatif tarafından Ulaşım Dairesi Başkanlığına haber verilir ve geçici izin alınır.

(4) ABB tarafından düzenlenen yolcu durakları dışında yolcu alınamaz veya indirilemez, durağa yanaşmadan yolcu alınamaz yâda indirilemez ve trafiği aksatacak biçimde yol ortasında durmak suretiyle yolcu indirip bindirilemez. (Durak bulunmayan şehirlerarası yollar hariç.)

(5) Seyrüsefer sırasınca belirlenmiş hız sınırı aşılamaz ve diğer araçlarla yarış yapılamaz.

(6) Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak veya indirmek dışında bekleme yapılamaz. Duraklarda gereksiz bekleme yapılamaz.

(7) Araçlarda ve duraklarda çığırtkanlık yapılamaz ve bu surette yolcu toplanamaz.

(8) Bir aracın seyrüsefer sırasında, herhangi bir nedenle güzergâhı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakletmesi gerekir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez. Nakledilen yolcuların ücretleri, taşımayı tamamlayamayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği araçlara ödenir. Geçerli bir neden olmaksızın (mazeretsiz) çalışma saatleri içerisinde güzergâhı tamamlamamak yasaktır.

(9) Toplu Taşıma Araçları¸ hatlarında ferdi olarak çalışamaz. Çalıştıkları hatta toplu taşımacılık yapan kooperatife üye olmak zorundadırlar.

(10) Fiyat tarifesi dışında yolcudan ücret talep edilemez.

            (11) Çalışma Ruhsatı sahipleri, İTK veya UKOME Kurulu tarafından belirlenen güzergahlarındaki toplu taşıma hizmetlerini, hizmetin yerine getirilmesini imkansız kılan yasal zorunlu sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Taşımacılık hizmetinden herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini ayrım yapmaksızın sağlamak zorundadırlar.

 

 

Sefer Cetveli

MADDE 32- (1) Sefer cetveli Kooperatifler tarafından hazırlanır ve Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilir. Toplu Taşıma Araçları taşımacı ve personeli, çalışacağı  hat ve sırasını  kooperatifçe ilan edilen bu listelerden öğrenmek ve tatbik etmekle yükümlüdür.

(2) Hatların çalışma programı hizmetin ihtiyacına göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve kooperatif tarafından müşterek olarak hazırlanabilecektir. Toplu Taşıma Araçları personeli bu programa uymak zorundadır. Kooperatif yeterliliğine sahip olmayan güzergahlarda taşıma günlerine ve saatlerini Ulaşım Dairesi Başkanlığı belirler.

(3) Taşımacı; sefere başlamadan önce, aracının iç ve dış temizliğini,  talimatlara aykırı aksesuar, afiş, duyuru ve çeşitli yazılar bulunup, bulunmadığını, iç donanımı ile dış kısımlarını, camlarını mutlaka kontrol etmek ve personelin kılık kıyafetlerinin talimatlara uygun olmasını sağlamak zorundadır.

(4) Araçlar, bayram ve tatil günleri dahil UKOME Kurulunun vereceği hareket programında gösterilen, saat ve güzergâha göre çalışır. 

 

ONUNCU BÖLÜM

               

                Reklam İzni

            Madde 33- (1) Toplu taşıma araçları, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmelik ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre, yetki ve izin belgesi alınmamış reklam bulunduramaz veya yetki belgesindeki süresi dolmuş reklamı taşımaya devam edemezler.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Denetim Sistemi ve Cezalar

                Denetim Sistemi

            MADDE 34- (1) Bu Kararda belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, Jandarma ve Emniyet teşkilatı görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu Karar hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında zabıt varakası düzenlenerek gerekli idari yaptırım cezaları uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; Trafik Zabıta Ekipleri suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.

            (2)  Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ve hatta ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenecek ve takip edilecektir.

            (3) Vatandaşların bu Karar konusu hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde şikâyetin konusu, yeri, tarihi, zamanı (saati) ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacaktır. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin kişinin adı soyadı ve araç plakası bildirilecektir.

            (4) İşletmeci ve sürücü hakkında kooperatife gelen şikayetlerle ilgili olarak veya kooperatifin denetimlerinde ortaya çıkan mevzuata aykırılıklar, kooperatifin genel kurul kararıyla karar altına aldığı çalışma yönetmeliklerine ve bu Karar şartlarına aykırılıklar kooperatif yönetim kurulunca değerlendirilecek ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

            a) Kooperatif Genel Kurulunca kabul edilen çalışma yönetmeliği ve bu Karar kurallarına uymayanlara kooperatif yönetim kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Kooperatif yönetim kurulunca karar altına alınan yaptırımlara uymayanlar hakkında, kooperatif yönetiminin Ulaşım Daire Başkanlığına yazılı müracaatı üzerine kooperatifçe verilen ceza süresi bitene kadar Trafik Zabıta Ekipleri tarafından araç seferden men edilecektir.

            b) Çalışma ruhsatı vize döneminde, vize işlemlerini yapmayan işleticilere bağlı bulundukları kooperatif yönetim kurulunca çalışma sırası verilmeyecektir.

            (5) Yapılacak denetimlere ilgili meslek odalarının görevlendireceği kişiler Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi halinde iştirak edebilecektir.

            (6) Araç işleticileri ve personeli bu maddede belirtilen denetim birimlerinin talimatlarına uymakla yükümlüdürler.

 

Çalışma Ruhsatı Sahiplerine Yapılacak Bildirimler ve Cezalar

MADDE 35- (1) Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu Karar hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu Karar hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu Karar hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, araç bağlama, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.

            (2) Aydın Büyükşehir Belediyesinin işleticiye yapacağı her türlü bildirim işleticinin bağlı bulunduğu odaya veya adresine yapılır.

               

                İdari yaptırım          

            MADDE 36- (1) Bu Kararda belirtilen ve aynı zamanda aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine;

            a) 1.  Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanır. 

            b) 2.  Tip ceza 1608 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden aracı 5 güne kadar seferden men etme uygulanır.

            c) 3. Tip ceza 1608 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden aracı 15 güne kadar seferden men etme uygulanır.

            ç) 4. Tip ceza, Encümen kararıyla 3 aya kadar araç seferden men edilir.

            (2) Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir. (Suçun tekrarı bir Takvim yılı içindedir )

            a) Ücret tarifesini asmamak yada onaylanan tarife dışında ücret talep etmek,

                Ceza: İlk seferde 1.tip, tekrarında 2. tip ceza uygulanır.

                b) Kirli araçla sefere başlamak,

                Ceza: Her seferde 1. tip ceza, uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

            c) Personelin sefer sırasında sigara içmesi,

                Ceza: Her seferde 1. tip ceza uygulanır.

            ç) Araç personelinin kılık- kıyafet talimatına uymaması

                Ceza: Her seferinde 1.tip, uygun hale getirinceye kadar şoföre çalışmama cezası uygulanır.

            d) Araç personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması,

                Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip ceza uygulanır.

            e) Duraklarda gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, duraklarda durmamak, durak harici yolcu almak, indirmek vb.  

               Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            f) Hareket programına uymama (mücbir sebep harici),

               Ceza: İlk seferinde 1. tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır. 

            g) Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma,

                Ceza : : İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            ğ) Hat ve duraklara uymama ve güzergahı dışında yolcu alma,

               Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            h) Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak,

                 Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

            ı) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak,

               Ceza: İlk seferde 1.tip, ikinci seferinde 2. tip, üçüncü seferinde sürücünün işten çıkarılması uygulanır.

            i) Denetim görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak,

               Ceza: İlk seferde 2. tip, ikinci seferde 3. tip ve sürücünün işten çıkarılması, üçüncü seferde 4.tip ceza uygulanır.

            j) Alkollü araç kullanılması,

                Ceza: İlk seferde 3. tip ve sürücünün işten çıkarılması uygulanır.

            k) Denetim görevlilerinin talimatlarına uymama,

                Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            l) Aracın seferini günlük hareket programından erken tatil etmesi veya hattını tamamlamadan (son durağa kadar gitmeden) dönüş yapması,

                 Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            m) Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilanı ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama,

               Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            n) Karayolları Trafik Kanunu, yönetmeliği ve bu Karara göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme,

              Ceza: İlk seferinde 1.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

            o) Teyp ve radyo çalmak, havalı korna kullanmak (çalmak) vb.

                Ceza: İlk seferinde 1.tip  ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında 2.tip ceza uygulanır.

            ö) Yolcuya, denetim görevlilerine, diğer toplu taşıma aracı sürücü ve personeline fiili tecavüzde bulunmak veya darp etmek,

            Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarında 3. tip ve şoförün çalışma belgesi iptal edilir.

            p) Mazeretsiz olarak hattı terk etmek,

            Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarında 3. tip, üçüncüsünde 4.tip ceza uygulanır.

            r) Hattına riayet etmemek, izinsiz güzergâh değiştirmek, tabelasız çalışmak veya güzergâh dışı tabela kullanmak.

               Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            s) Denetim görevlilerine T.C.K.  çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmak,

               Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarında 3.Tip ceza uygulanır.

            ş) Bu Kararda yasaklanan, yapılması men edilen ve ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlara

               Ceza: Her seferinde 1.tip ceza uygulanır.

                t) Ruhsat, güzergah izin belgesi veya personel çalışma belgesinden herhangi biri olmadan toplu taşıma yapan araçlar.

                Ceza: İlk seferinde 1. tip, tekrarında 2. tip ceza uygulanır.            

            u) Ücretli ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren tabloyu asmamak,

                Ceza: İlk seferinde 1.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

                ü) Ücretsiz taşınması bu Karar, UKOME Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hüküm altına alınan yolculardan ücret talep etmek,

                Ceza: İlk seferinde 1. tip, tekrarında 2. tip ceza uygulanır.         

            v) Çalışma Ruhsatı, Güzergah İzin Belgesi ve Personel Çalışma Belgesini denetimler esnasında ibraz etmeyenler hakkında,

                Ceza: İşleticiye/Çalışma Ruhsatı sahibine 1. Tip ceza uygulanır.

 

            Ceza Bedelini Ödemeyenler

                MADDE 37- (1) Bu Karar hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen Zabıt Varakası, Belediye Encümeni tarafından değerlendirilerek gerekli para cezaları verilir. İşleticinin bu Karar hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz Gelir-Ücret tarifesinde Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen ücretleri yada para cezalarını süresi içinde ödemediği takdirde ilgili kanun hükümlerine göre yasal gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezalarını ve önceki yıla ait ödemelerini yapmayan toplu taşıma aracı işleticilerine bu Kararda belirtilen belgeler verilmez. Yaptırımlar işleticiler adına araç plakasına kesilir. Borcu olan işletmeciye ait araca, borcun ödenmesine kadar seferden men cezası uygulanır.

            (2) Seferden men cezası verilen araç kesinlikle çalıştırılamaz. Seferden men kararına rağmen çalıştırılması halinde araç bağlanmak üzere Jandarma ve Emniyet Teşkilatına bildirilerek Ulaşım Dairesi Başkanlığı parkına veya Yediemini bulunan bir otoparka çekilir.

 

İhtilafların çözümü

Madde 38- (1) Bu Kararın uygulanmasından doğacak olan ihtilafların çözümü için UKOME Kurulu, Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Saklı tutulan hükümler

Madde 39- (1) Bu Kararda hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile UKOME Kurulunun aldığı ve alacağı kararlar uygulanır. İlgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuat hükümleri geçerlidir ve bu konuda çıkan mevzuat hükümleri saklıdır. Bu Karar tarihinden önce alınan UKOME Kurul kararları geçerlidir.

 

                MADDE 40- (1) Bu Karar 40 Maddeden ibarettir.

 

                Geçici Hükümler

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karar tarihinden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan devir, plakayı askıya alma işlemleri için bu Kararda belirlenen süreler işletilmez.

  GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Karar tarihinden önce tüzel kişiler adına tescil edilen çalışma ruhsatları, tüzel kişilerin ilk devir işlemlerinde gerçek kişilere devir edilir.

 

 

 

 

 

|