Ticari Taksiler Ve Taksi Durakları Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Ukome Kararı

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TİCARİ TAKSİLER VE TAKSİ DURAKLARI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN UKOME KURUL KARARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

                        Amaç

                        MADDE 1- (1) Bu Karar, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarında yolcu taşıma izni verilen (T) serisinden ticari taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişiler arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

                        Kapsam

                        MADDE 2- (1) Bu Karar Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 6360 sayılı kanun öncesinde İl Trafik Komisyonu, il merkez, ilçe ve belde belediyeleri, Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki kararı ile durakları ve plakaları belirlenenler ile UKOME Kurul kararları ile durakları ve plakaları belirlenen taksilerin çalışma şekil, şart ve esaslarını, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarının müracaat ve kurulum şartlarını, ticari taksilerin taşıması gereken şartları, ticari taksi kullanan şoför esnafının taşıması gereken özellikleri ve uymaları gereken kuralları, bunların denetim ve yaptırımlarını kapsar.

 

                        Yasal Dayanak

                        Madde 3- (1)  Bu Karar;

                        a) 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

                        b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

                        c) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

                        ç) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun maddeleri,

                        d) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği,

                        e) 4295 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği, 

                        f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

                        g) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

                        ğ) 26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik,

                        h) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

                        ı) 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun,

                        i) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

                        j) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu,

           k) 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği,

                        l) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu,

                        m) 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri,

                        n) 06/08/2011 tarih ve 28017 sayılı Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri,

                        o) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

                        ö) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

                        p) Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki kararı,

                        r) UKOME Kararları hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca tüm ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, genelgeler, yönetmelikler, yönergeler iş bu Kararın yasal dayanaklarını oluşturur.

                        (2) Bu Kararda herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden muafiyet sağlamaz.

 

                        Tanımlar

                        MADDE 4- (1) Bu Kararda adı geçen;

  1. ABB/Belediye: Aydın Büyükşehir Belediyesini, 
  2. Belediye Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanını, 
  3. Belediye Encümeni: Aydın Büyükşehir Belediye Encümenini,

ç) Belediye Meclisi: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Çalışma Ruhsatı: Gerçek kişi taşımacıların Belediye meclisince belirlenen ücreti yatırarak Ulaşım Dairesi Başkanlığından her taksi için ayrı ayrı alacakları ve bu Karar hükümlerine uygun olarak her yıl yenileyecekleri/vize yaptıracakları belgeyi,

e) Daire Başkanlığı: Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığını, 

f) Durak Başkanı: Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya seçilememe durumunda ilgili Meslek Odası tarafından belirlenen ve duraktaki düzen ve işleyişten sorumlu kişiyi,

g) Güzergah: Ticari taksilerin yolcu taşımacılığı sırasında izleyecekleri ve bu Karar tarafından izin verilen yolu,

ğ) İşleten/Taşımacı: Bu Karara göre çalışma ruhsatı sahibi gerçek kişiyi,

h) İTK: İl Trafik Komisyonunu,

ı) Kontenjan: Her durakta çalışan araç sayısını ifade eder.

i) Meslek Odası: Şoförler Odası.

j) Müdürlük: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünü,

k) Personel Çalışma Belgesi: Taksi aracını kullanan şoförün aracında bulundurması gereken ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düzenlenen şoför tanıtım kartını,

l) Şoför/Sürücü: Bu Kararda izin verilen ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı mesleki olarak kullanan, en az B sınıfı sürücü belgeli, gerekli ve yeterli belgelere haiz, ticari taksiyi sevk ve idare eden kişiyi,

m) Taksi Aracı Uygunluk Belgesi: Bu Kararın iznine tabi olan ticari taksilerin yolcu taşımacılığı hizmetlerinde kullanıma uygun olduğunu gösteren ve teknik komisyon tarafından verilen belgeyi, 

n) Taksi Bekleme Yerleri: Ticari taksilerin yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde özel işaretlerle belirlenmiş ve İl Trafik Komisyonu, il merkez ve ilçe belediyeleri veya UKOME Kurulu tarafından belirlenmiş sayıda taksilerin faydalanabileceği bekleme yerlerini, cep ya da işaretle ayrılmış yol bölümlerini,  

o) Taksi Durağı: Ticari taksilerin yolcu almak için bekleyebilecekleri ve depolama yapabilecekleri şekilde İl Trafik Komisyonu, il merkez ve ilçe belediyeleri veya UKOME Kurulunun kararlarıyla belirlenmiş yeri,

ö) Taksi Plakası: İl Trafik Komisyonlarınca verilen, 30.03.2014 tarihinden önce il merkez, ilçe ve belde belediyeleri tarafından izin verilen, Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki karar kapsamında verilen ve UKOME Kurulu kararları ile tahsis edilen T taksi plakası,

p) Taksi: Bu Karar kapsamında taşıma yapabilecek ve yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 9 (dokuz) oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre yada fiyat tarifesi ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı,

r) Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerini ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini,

s) Taşıma Sınırı: Aracın trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,

ş) Taşıma: T plakalı araçlar ile yapılan işi,

t) Teknik Komisyon: Bu Kararın iznine tabi olan ticari taksilere Araç Uygunluk Belgesi verecek olan ve Daire Başkanlığının görevlendireceği 1 Komisyon Başkanı ve 2 üyeden oluşan komisyonu,

u) UKOME: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

ü) Yolcu: Taksiyi kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri,

v) Zabıta Dairesi Başkanlığı: Bu Kararın uygulanmasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile birlikte denetim işlerini yürüten birimi,

y) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen zorunlu mali sorumluluk sigortasını,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Denetim, Yürütme ve Uygulama

 

Yönetim, Denetim ve Yürütme

MADDE 5 - (1) Aydın ilinde ticari taksicilik taşıma hizmeti, “T” plakalı araçlara verilen çalışma ruhsatı ile yapılır. Daire Başkanlığı Çalışma Ruhsatlarının hazırlanmasını, taksilerin belirlenen çalışma usul ve esaslara uygun çalışıp çalışmadıklarının denetlenmesini sağlar. Yeni taksi duraklarının açılması ve ruhsatlandırılması, çalışma ruhsatlarının iptali, taksi duraklarının birleştirilmesi, duraklar arası geçiş, durak/bekleme yerlerinin tespiti veya değiştirilmesi, taksi durağında çalışacak araç sayısının arttırılıp azaltılması, taksi durağında çalışacak araç sayısının ve plakaların belirlenmesi, sayılarında değişiklik yapması, taksi araçlarının güzergahlarının belirlenmesi, Taksi Durağı/Bekleme Yerlerinin kaldırılması hususlarını UKOME Kuruluna sunar, UKOME Kurulu gerekli uygulamaları yapar, yaptırır.

(2) ABB ve bağlı birimleriyle ilişkilerde muhatap, adına Çalışma Ruhsatı düzenlenen taşımacı/taşımacılardır. Bu bağlamda; taşımacılık faaliyeti nedeniyle şoförün her türlü fiilinden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak olan her türlü hukukî ve malî sorumluluk ruhsat sahibi taşımacıya aittir. Bu konularda ABB ile taşımacı/taşımacılar arasında herhangi bir akdi ilişki mevcut değildir. Ancak çalışma ruhsatı sahibi taşımacının noterden vekalet verdiği resmi vekili Aydın Büyükşehir Belediyesinde yapılacak iş ve işlemleri takip edebilir.

(3) Taksi işleticisi çalışma ruhsatı sahipleri, vekili durumundaki şoför personelin sorumluluğu altında, UKOME Kurulu ya da ilgili belediye veya İTK tarafından daha önce belirlenmiş durak ve güzergâhta, Daire Başkanlığı yönetim, yürütme ve denetiminde, bu Karar ve yayınlanacak talimatlar çerçevesinde yolcu taşıma faaliyeti yaparlar.

(4) Taksi araçları, bu Kararda belirtilen yasal yetkili kurum elemanları tarafından (Jandarma Trafik Timleri, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne Bağlı Trafik Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Trafik Zabıtası Ekipleri) denetlenir.

(5) Bu Kararda çalışmasına izin verilen taksiler için uygunluk belgesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Ekipleri tarafından düzenlenir.

(6) Bu Kararda çalışmasına izin verilen taksiler için düzenlenen belge ve devir ücretleri, yetkili birimce hazırlanarak Belediye Meclisine sunulur ve Belediye Meclis kararıyla belirlenir.

(7) Bu Kararda belirtilen çalışma ruhsatı, personel çalışma belgesi, araç uygunluk belgesi ve prosedürün tamamlanması için gerekli/gerekecek yazılar Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenir.

 

Uygulama

MADDE 6- (1) Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak taksi işleticilerinin bu Karar hükümleri çerçevesinde Araç Uygunluk Belgesi, Personel Çalışma Belgesi ve Çalışma Ruhsatı almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan taksi çalıştırmak yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ücretleri

 

Taksi Yolcu Taşıma Ücretlerinin Tespiti

MADDE 7- (1) İlgili meslek odası tarafından hazırlanan taksimetre ücret tarifeleri UKOME Kuruluna sunulmak üzere UKOME Şube Müdürlüğüne gönderilir. UKOME Şube Müdürlüğü teklifi meslek odası ile değerlendirerek UKOME Kuruluna taşır. UKOME Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak yürürlüğe girer. Belirlenen ücret tarifesi UKOME Kararının uygulanacağı yeni ücret tarifesi belirlenene kadar geçerlidir. Çalışma ruhsatı sahibi taşımacılar UKOME Kurulunun onayladığı ücret tarifelerini teslim alarak uygulamak zorundadırlar. Ücret tarifelerinin talep halinde yolculara gösterilmesi zorunludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taksi İhtiyacı Tespiti

 

MADDE 8- (1) Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki T plakalı taksi araçlarının ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda UKOME Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. UKOME Kurul kararı ile alınan plaka artış kararları kesindir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç Uygunluk Belgesi, Çalışma Ruhsatı ve Personel Çalışma Belgesi

 

Araç Uygunluk Belgesi

MADDE 9 - (1) İşleticinin, çalışma ruhsatı veya çalışma ruhsatı vize başvurusundan önce yolcu taşımacılığında kullanacağı her taksi için teknik komisyon tarafından düzenlenen araç uygunluk belgesini alması zorunludur. Bu belgenin geçerlilik süresi 30 gündür.

a) Uygunluk belgesi yıl içerisinde yalnızca bir vize işlemi için geçerlidir.

b) Çalışma ruhsatı sahipleri her yıl vize işlemleri esnasında gelir ücret tarifesinde belirlenen uygunluk belgesi ücretini ABB veznesine öder.

c) Süresi geçen veya üzerinde değişiklik yapılan uygunluk belgeleri kabul edilmeyecek olup, işleticiler araçları için tekrar araç uygunluk belgesi alır. Uygunluk belgesinin aslı kabul edilir.

            ç) Teknik komisyona sunulmadan önce, araçların son trafik muayenesinin ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılmış ve bunların trafik tescil belgelerine işlenmiş olması gerekir. Teknik komisyon muayene ettiği araçların teknik özelliklerini uygun bulursa araç uygunluk belgesini düzenler, kayıt altına alır ve hak sahibine verir. Teknik komisyon eksiklik tespit ederse eksiklikler belge üzerinde belirlenir, kayıt altına alınır ve işleticiye bildirilir. İşletici 1 ay içerisinde eksikliklerini tamamlayarak aracını ikinci defa yeterlilik açısından kontrol ettirir. Eksikliklerin giderildiğinin anlaşılması halinde uygunluk belgesi verilir. Aksi halde araca uygunluk belgesi verilmeyerek yeterli şartlar sağlanıncaya kadar aracın çalışması durdurulur. Komisyonca kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araca çalışma ruhsatı düzenlenmeyecek olup, aracın çalıştırılması halinde bu Kararın öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.

(2) Taksilere Araç Uygunluk Belgesi düzenlenebilmesi için gereken teknik şartlar aşağıda belirtilmiş olup, UKOME Kurulu tarafından bu konuda her türlü değişiklik ve düzenleneme kararları alınabilir.

a) Kaportası düzgün olacak, dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır.

b) Araçların içi ve dışı her zaman temiz olacaktır.

c) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.

ç) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman vb. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

d) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın Trafik Kanunu ve yönetmeliğine göre çalışır durumda olması zorunlu olan emniyet kemeri, ayna, sinyal far vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

f) Aracın üst kısmına “Taksi” levhası konması zorunludur. Taksilerin kapılarına, bağlı bulundukları durağı belirten amblem konulması zorunludur.

g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

ğ) Araç değişikliği sonucu yolcu taşımacılığında kullanılacak yeni araç model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla en fazla 15 yaş olacaktır. Araç yaşlarıyla ilgili UKOME Kurulu değişiklik yapabilir.

h) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulur.

ı) Araçlar taksi sarısı renginde olacaktır. Araçların tip ve özellikleri UKOME Kurulu tarafından belirlenir.

i) Araçların içinde ve dışında sabit reklam, elektronik ve dijital reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması Aydın Büyükşehir Belediyesinin iznine tabidir. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bu hususta vereceği talimata uymak ve asılan reklamın seyrüsefer esnasında muhafazasını sağlamak işleticinin sorumluluğundadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların her türlü ilanı hiçbir ücret talep edilmeden taksilerde asılır.

j) 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğine uymak yükümlüğündedirler. 

k) Araçların içerisinde ve dış yüzeyinde yasaklanmış faaliyetlere ait veya siyasal motifler içeren (çağrıştıran) veya direkt siyasal anlam taşıyan flama, bayrak, afiş vb. malzemeler asılmaz, bulundurulmaz veya yapıştırılmaz.

            (3) Taksi işleticileri UKOME Kurulunun aldığı/alacağı kararlar doğrultusunda araç takip sistemi, kamera vb. sistemleri araçlarına taktırmak ve sistemin aktif olarak çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. UKOME Kurulunun kararlarına uymayan işleticilere uygunluk belgesi düzenlenmez. Bu konudaki yaptırımlarda UKOME Kurul kararları uygulanır.

 

Çalışma Ruhsatı

MADDE 10- (1) Çalışma ruhsatı almayı hak eden işletmecilere, Belediyece düzenlenen “Taksi Çalışma Ruhsatı" verilir. Çalışma ruhsatı vize işlemleri her yılın Mart ayı içerisinde yapılır ve vizelenen ruhsatlar bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar geçerli olur. Çalışma Ruhsatının araçta bulundurulması zorunludur. Taksiler çalışma ruhsatı ve personel çalışma belgesi olmadan çalıştırılmaz, yolcu taşımacılığı sırasında bu Kararda belirlenen güzergahlar dışına çıkamaz. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Mart ayı sonuna kadar çalışma ruhsatı vize işlemlerini yaptırmayan veya denetimler sırasında çalışma ruhsatını ibraz etmeyen işletici ya da araç sürücüsü hakkında işleticiye cezai işlem uygulanır.

a) Üst üste 2 (iki) yıl ruhsatlarına vize yaptırmayan işletenlerin ruhsatlarının iptali, taşımacılık haklarının sonlandırılması ve ticari plaka haklarının trafik tescilinden silinmesi UKOME Kuruluna önerilir. Önerinin UKOME Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu çalışma ruhsatları iptal edilir, ticari plakaları trafik tescilinden silinir.

b) Taksilerin yaşı bu Kararda belirtilen şartlara uygun değil ise çalışma ruhsatı düzenlenmez ve vize döneminde vizeleme işlemi yapılmaz.

c) Miras yoluyla devir veya hisseli devir işleminden sonra çalışma ruhsatı hisseleri oranında düzenlenir.

(2) Çalışma Ruhsatı veya vize ücreti, süreli çalışma izni karşılığı tahsil edilir. Çalışma Ruhsatı geçici olarak izindir. Çalışma Ruhsatı harcını (ücretini) ödeyen İşletici, her ne sebep olursa olsun geri ödeme yapılmasını talep edemez ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince çıkarılan/çıkarılacak yönetmelik veya kurulacak yeni sistem hükümleri ve maddelerine uymak zorundadır.

(3) Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi/vize işlemi esnasında ticari araç sahibi gerçek kişilerden istenen evraklar:

a) Araç uygunluk belgesi,

b) Araç ruhsat fotokopisi,

c) Araç zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası fotokopisi,

ç) İlgili meslek odasından alınmış oda kayıt belgesi, (Oda kayıt belgelerinde mesleğe göre kod açılması gerekir.)

d) Esnaf sicil tasdiknamesi, (Mesleğe göre kod açılması gerekir.)

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

f) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması,

2) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin ilgili fıkralarından ve 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması zorunludur. Aksi takdirde çalışma ruhsatı düzenlenmez veya vize işlemi yapılmaz.

g) İkametgah Belgesi,

ğ) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

h) Başvuru tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş ve durak başkanı onaylı durak üye listesi,

ı) ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınan borcu yoktur belgesi istenir.

(4) Çalışma Ruhsatında araç sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, baba adı, iletişim numarası, doğum yeri ve tarihi, adres bilgisi, sürücü belgesi cinsi ve numarası, taşıtın plakası, modeli, markası, çalışma ruhsatı numarası, bağlı bulunduğu ilçe ve durak adı, araç trafik ruhsatı üzerindeki tescil numarası yer alır.

(5) Belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve Daire Başkanlığına teslim edilir.

                (6) Bu Karar kapsamında taşımacılık yapan çalışma ruhsatı sahipleri, ilgili mevzuattan kaynaklanan sigorta yaptırma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup, taşımacılık esnasında oluşacak zararlardan Belediye sorumlu tutulamaz.

(7) 6360 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce hak sahibi olduğuna ve adına çalışma ruhsatı düzenlenmesine Ulaşım Dairesi Başkanlığı yada UKOME Kurulu tarafından karar verilenler dışında, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bir işletici adına birden fazla çalışma ruhsatı düzenlenmez. (Miras yoluyla devirler hariç)

           

            Personel Çalışma Belgesi

            MADDE 11- (1) Taksilerde şoför çalıştıran işleticiler, şoför için Daire Başkanlığı tarafından verilen Personel Çalışma Belgesini almak zorundadırlar. Personel Çalışma Belgesi, her yıl Mart ayı içerisinde çalışma ruhsatları ile birlikte vizelenir ve bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar geçerlidir. Bu belge denetim birimleri tarafından (ABB, Emniyet, Jandarma vb. kolluk kuvvetleri) sorulması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Aracında “Personel Çalışma Belgesi” olmadan personel çalıştıran veya bu belge olmaksızın çalışan işleticiye bu Kararda belirlenen cezalar uygulanacaktır. Ancak “Personel Çalışma Belgesi” temin edilince araca çalışma izni verilecektir.

(2) Personel Çalışma Belgesi talebinde bulunan sürücülerde aranan şartlar;

a) Taksilerde çalışan sürücülerin 66 yaşından gün almamış olması, 

            b) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor alması,

            c) Sürücü belgesi aslı ya da iptal bilgisi sorgulaması (2 aylık),

ç) Sürücü belgesi-Kimlik fotokopisi,

d) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması,

2) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin ilgili fıkralarından, 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olması zorunludur.

e) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

f) Çalışma ruhsatı sahibi olan işletici üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, 

g) Aydın Büyükşehir Belediyesi ve meslek odası koordinasyonunda verilecek olan eğitim sertifikası,

ğ) Çalışma ruhsatı sahibi haricinde şoförlük yapan personel var ise durak başkanı onaylı çalışma izin yazısı zorunludur.

(3) 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında Zabıt Varakası tanzim edilen sürücüye 3 ay süre ile araç kullandırılmayacaktır ve bu süre içerisinde Personel Çalışma Belgesi vizelenmeyecektir. Sürücüye bu Karar çerçevesinde tekrar zabıta varakası düzenlenmesi halinde gerekli yaptırım UKOME Kurulu tarafından belirlenecektir.

(4) Belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve Daire Başkanlığına teslim edilir.

(5) İlgili evraklar durak yönetimlerince muhafaza edilecektir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Belge ücretleri

 

MADDE 12 - (1) Bu Karar kapsamında verilen tüm belge ücretleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre Belediye Meclisi tarafından belirlenir ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ödenir.

(2) Çalışma Ruhsatı ile ilgili bu Kararda belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği yasal faiz oranı uygulanır.

 (3) Bu Karar gereği verilecek her türlü belgeye ilişkin tahakkuk işlemleri Ulaşım Daire Başkanlığınca, tahsilât işlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Araç Değişikliği, Plakayı Askıya Alma, Çalışma Ruhsatı İptali, Devir İşlemleri

 

Araç Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar

MADDE 13- (1) Çalışma ruhsatı sahipleri, taşımacılıkta bulunan taksilerini, bu Kararda belirtilen teknik şartlara uygun olması kaydıyla başka bir araçla değiştirebilir.

a) Araç değişikliği sonucu yolcu taşımacılığında kullanılacak yeni araç model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla en fazla 15 yaş olacaktır.

b) Ulaşım Dairesi Başkanlığına yeni araca ait fatura (firmadan alınan uygunluk belgesi ile birlikte), ruhsat veya Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi (araç noter satışı) ile birlikte başvuru yapılır.

c) Çalışma ruhsatı sahibi taşımacılar teknik komisyon tarafından düzenlenen yeni aracın uygunluk belgesini almak zorundadırlar. Bu belgeler ile yapılacak başvurudan sonra ilgili Şube Müdürlüğünden araç değişikliği için yazı alan çalışma ruhsatı sahipleri, resmi yazının tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yeni araçlarına ticari plakayı tescil ettirip çalışma ruhsatlarını yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında çalışma ruhsatlarını yenilemeyen işleticilere ait araçların çalışması yenileme işlemi gerçekleşene kadar durdurulur, araç yolcu taşımacılığından men edilir ve cezai işlem uygulanır.

ç) Çalışma Ruhsatının geçerlilik dönemi içerisinde yapılan araç değişikliklerinde yenilenen çalışma ruhsatı için ücret alınmaz.

d) Çalışma Ruhsatı vizesini yaptırmamış işleticiler araç değişikliği yapmak isterse, araç değişikliği işleminden sonra yeni araçlarına çalışma ruhsatı düzenlenir.

e) İşleticiler Daire Başkanlığından yazı almadan araçlarını değiştiremezler. Daire Başkanlığından resmi yazı alınmadan, ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde sehven yapılan araç değişikliği işlemlerinde işleticiler Belediye meclisince belirlenen araç değişikliği işlem bedelini öder.

 

T Plakasını Askıya Almak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar

MADDE 14- (1) T plakasını askıya almak isteyen çalışma ruhsatı sahipleri; Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yazı ile ilgili Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden ticari plakalarını askıya alabilirler. Yıl içinde ticari plakasını askıya alanların ödedikleri çalışma ruhsatı harcı geri ödenmez.

            a) İşleticinin kendi isteğiyle ticari plakasını askıya almak istemesi halinde, Ulaşım Dairesi Başkanlığından aldığı yazı tarihinden en geç 180 gün içinde yeni bir aracın kaydını yaptırmak ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. Belirlenen bu süre zarfında yeni aracı için çalışma ruhsatını yenilemeyen işleticilerin taşıma faaliyetleri ile ilgili son kararı UKOME Kurulu verir. UKOME Kurulunun çalışma ruhsatını iptal etme yetkisi vardır ve çalışma ruhsatı sahipleri, ticari faaliyetlerinin sona erdirilmesine dair iptal kararları ile ilgili olarak zarar, ziyan, tazminat vb. hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

            b) Çalışma ruhsatı sahibi işleticiler, araçlarını yılda 1 kez taşımacılıktan çekme hakkına sahiptirler. Kazaya uğramış, hurdaya ayrılmış vb. araçlarda işleticiler, ilgili kurumlardan araçlarının durumunu belgelendirdiği takdirde, öncesinde 1 kez çekme haklarını kullanmış olsalar dahi plakalarını tekrar taşımacılıktan çekebilirler ve Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan çekme yazısı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yeni araçları üzerinden çalışma ruhsatlarını yenilemek zorundadırlar. Verilen süre içerisinde yeni araç alıp çalışma ruhsatını yenilemeyen işleticilerin taşımacılık hakkı ve ticari plakaları ile ilgili son kararı UKOME Kurulu verir. UKOME Kurulunun iptal yetkisi vardır.

            (2) İşleticiler ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığından yazı almadan plakalarını askıya alamazlar.

            (3) İşleticiler plakalarını askıya aldıktan sonra ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden aldıkları çekme belgesini Ulaşım Dairesi Başkanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

 

DEVİR İŞLEMLERİ

MADDE 15- (1) Çalışma Ruhsatını Devir Eden Kişilerin Uyması Gereken Kurallar:

            a) İşleticinin dilekçe ile başvurusu gerekir. Başvuru sahibi vekil ise noterden vekaletname şartı aranır.

b) İşleticilerin çalışma ruhsatlarını devir edebilmeleri için geçmiş dönem vize işlemlerinin eksiksiz olması gerekir. Vizelenmemiş çalışma ruhsatları devir edilemez.

c) Devir esnasında ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınmış borcu yoktur yazısının ibrazı gerekir.

            ç) Çalışma ruhsatı, ticari plaka ve araç üzerinde satılamaz kaydı varsa, kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınan yazının Daire Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

d) Devir eden işleticinin aracında T plaka tescili devam ediyor ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınmış ve başvuru tarihi itibariyle 2 haftayı geçmemiş pol-net kaydı ibrazı gerekir.

e) Durak Başkanı tarafından onaylanan oylama sonucu ve uygunluk yazısının aslı gerekir.

f) Çalışma ruhsatını devir edecek olan işletici, çalışma ruhsatını devir almak isteyen kişiye T plaka tescili devam eden aracını satmayacak ise, devir işlemlerinden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığından plakayı askıya alma/trafikten çekme yazısı alması zorunludur. Ticari plakanın trafik tescilinden silindiğine dair Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden aldıkları belgeyi Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

            g) Çalışma ruhsatını devir edecek olan işletici T plaka tescili devam eden aracını da devir alacak kişiye satmak isterse, Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen İzin Belgesi ile çalışma ruhsatı devir işlemini ve araç satışını noterde gerçekleştirir.

(2) Çalışma Ruhsatını Devir Almak İsteyen Kişilerin Uyması Gereken Kurallar:

a) Çalışma ruhsatını devir almak isteyen gerçek kişiler dilekçe ile Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Başvuru sahibi vekil ise noterden vekaletname şartı aranır.

b) Çalışma Ruhsatını devir almak isteyen gerçek kişilerin bu Kararın 10. maddesinde Adli Sicil Kaydı için belirtilen şartlara haiz olmaları zorunludur. Aksi takdirde çalışma ruhsatını devir alamazlar ve başvuruda bulunamazlar. 

c) İkametgah belgesi,

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmesi gerekir. (Tahditli plakalar için geçerlidir. Tahditli plakası olup vefat edenlerin yasal mirasçılarından istenmez.)

e) İlgili meslek odasına üye olmak, (Tahditli plakalar için geçerlidir. Tahditli plakası olup vefat edenlerin yasal mirasçılarından istenmez.)

f) Durak Başkanı tarafından onaylanan oylama sonucu ve uygunluk yazısının aslı gerekir.

g) Devir işlemleri esnasında ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınmış borcu yoktur yazısını ibraz etmesi gerekir.

ğ) Çalışma ruhsatını hisseli olarak devir almak isteyen başvuru sahibi her gerçek kişi, istenen evrakları ayrı ayrı getirmek zorundadır.

(3) Devir Komisyonu tarafından evrakları uygun görülenlerin devir işlemleri için Ulaşım Dairesi Başkanından “Olur” yazısı alınır ve gelir ücret tarifesindeki devir ücreti devir alan tarafından peşin olarak ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenir. Devir ücretinin tahsilinden sonra düzenlenen İzin Belgesi Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve çalışma ruhsatını devir eden/devir alan kişiler İzin Belgesi ile noterde çalışma ruhsatı devir işlemlerini ve varsa ticari plaka tescilli aracın satış işlemlerini gerçekleştirirler. Devir alan kişi başvuru esnasında kendi üzerine kayıtlı olan hususi plakalı aracına ticari plaka tescili yaptırmak isterse, bu aracın teknik komisyon tarafından düzenlenen araç uygunluk belgesi ve trafik tescil belgesi ile birlikte başvurması gerekir. Noterde yapılan çalışma ruhsatı devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra hususi plakalı araca ticari plaka tescil edilmesi için Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne tescil yazısı düzenlenir.

(4) İzin Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 45 gün içinde çalışma ruhsatı noter devir sözleşmesi ve bu Kararda belirtilen çalışma ruhsatı için gerekli evraklar devir alacak kişi tarafından Daire Başkanlığına teslim edilir ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Belirlenen süre içerisinde çalışma ruhsatını almayanlar hakkında UKOME Kurulu çalışma ruhsatı ve taşımacılık haklarının iptali için karar vermeye yetkilidir. UKOME Kurulunun iptal için karar vermesi durumunda devir alan kişi tüm ticari faaliyet hakkını kaybeder, İzin Belgesi iptal edilir, ticari plaka tescili silinir ve devir ücreti Belediyeye gelir kaydedilir.

(5) İzin Belgesinin düzenlendiği tarih vize dönemi olan Mart ayı içerisinde değil ise, belgenin düzenlendiği tarihteki Belediye Meclisi gelir ücret tarifesinde belirlenen çalışma ruhsatı ücreti, devir alan işleticiler tarafından ödenir ve düzenlenen ruhsat takip eden ilk Mart ayı sonuna kadar geçerlidir.

(6) İzin Belgesinin düzenlendiği tarih vize dönemi olan Mart ayı içerisinde ise, devir alan işletici 1 ruhsat ücreti öder ve çalışma ruhsatı bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar geçerlidir.

(7) Çalışma ruhsatını devir eden işleticinin çıkarmış olduğu ruhsat belgesi devirden sonra yeni işletici tarafından tekrar yenilenir. İşletmeciliği bırakan veya devredenlere daha önce ödedikleri belge harçları geri ödenmez, belgeleri iptal edilir.

 

Durak Oylaması 

MADDE 16- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin devir işlemleri; bağlı bulundukları durakta yapılan kapalı oylama sonucu, çalışma ruhsatını çıkarmış olan durak üye sayısının tamamının yarıdan bir fazlasının olumlu (evet) oy kullanması ve devir alacak kişinin bu Kararda belirlenen şartlara haiz olması durumunda yapılır. Çalışma ruhsatı sahibi durak üyelerinin olumlu görüşlerinin belirlenmesi, ilgili durak yönetimince kurulacak bir sandığa atılacak gizli oylarla yapılan oylamayla belirlenir. Örnek olarak gösterilecek olursa 20 adet çalışma ruhsatlı üyesi bulunan bir durakta, salt çoğunluk olan 11 adet uygun görüşü belirten evet oyunun sandıktan çıkması halinde olumlu görüş yazısı alınmış kabul edilir. Durak başkanı onaylı oylama sonucu ve uygunluk yazısı aslının Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilmesi durak yönetim kurulu tarafından yapılır. Oylama sonucunda çalışma ruhsatı sahiplerinin yarıdan bir fazlasının olumlu oy kullanmadığının bildirilmesi halinde devir işlemleri yapılmaz. Durak tarafından yapılan oylama esnasında, oylamanın usulsüz yapıldığına dair devir eden ya da devir alandan yazılı şikayet gelmesi durumunda, şikayet Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ulaşım Dairesi Başkanlığının gerekli görmesi durumunda tekrar sandık kurulur ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri tarafından oylama süreci takip edilir ve sonuçlandırılır. Trafik Zabıta Ekiplerinin kontrolünü sağladığı oylama sonuçları kesindir.

 

1. Derece Yakınlara Yapılan Devirler

MADDE 17- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin talep edildiği takdirde 1.derece yakınlarına (anne-baba-eş-çocuk)  yapacağı  devir işlemlerinden ücret  alınmaz. Çalışma ruhsatı sahipleri hat haklarını 1.derece akrabalarına yıl içerisinde en fazla 1 kez devir edebilir. (Ölüm hariç)

 

Çalışma Ruhsatı Sahiplerinin Ölümü Halinde Veraset Yolu İle İntikal Eden Devirler

MADDE 18- (1) Çalışma ruhsatı sahiplerinin ölümü halinde yasal mirasçılarına yapılacak devirlerde ücret alınmaz.

(2) Başvuru dilekçesi,

(3) Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı) ve pol-net kaydı,

(4) Ölen kişinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

                (5) Ruhsat sahibinin (işletmecinin) ölümü halinde mirasçıların en geç 6 ay içinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurarak; haklarını mirasçılardan birisi adına devretmeleri veya miras payları oranında adlarına tescil ettirmeleri mümkündür. Bu 6 aylık süre içinde devir işlemi için başvurmayan mirasçıların, vefat eden çalışma ruhsatı sahibi adına tescilli araçları yolcu taşımacılığından men edilerek devir işleminin yapılması beklenir.

(6) İşleticinin ölümü sebebiyle çalışma ruhsatının mirasçılara miras payları oranında tescilinde veraset ilamı ve ölüm belgesi gerekir. Miras payları oranında yapılan devir işleminden sonra, her hisse sahibi bu Kararda belirlenen çalışma ruhsatı için gerekli evrakları tamamlamak zorundadır.

(7) Mirasçılardan birisi adına devir talebi halinde ise veraset ilamı, ölüm belgesi ve diğer varislerden hem araç hem çalışma ruhsatı üzerindeki tüm haklarından noter onaylı feragatname istenir.

(8) Varisler, miras yoluyla intikal eden çalışma ruhsatı ve aracı adlarına tescil ettirip çalışma ruhsatlarını çıkardıktan sonra başka bir kişiye devretmek isterlerse, reşit olmayan (hukuki işlem ehliyeti tam olmayan) varislerle ilgili olarak Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

(9) Varisler arasında miras nedeniyle devam eden davalar neticeleninceye kadar, çalışma ruhsatı iptali için bu Kararda belirlenen süreler işletilmez.

 

İcra yolu ile satış

MADDE 19- (1) İcra Daireleri yada mahkemelerin satış öncesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş almaları gerekir. Uygun görüş alındıktan sonra yapılan satışlarda çalışma ruhsatının yeni sahibinin, bu Kararda aranan şartları taşıması gerekir. Çalışma ruhsatını alan, bu alımla birlikte ticari taşıma hakkı ve durak üyelik hakkının da yeni sahibi olur. Bu durum İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir.

(2) İcra satışı ile çalışma ruhsatı ve ticari aracı alan kişinin, satış tarihinden itibaren 45 gün içinde devir işlemleri için Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurmayanların ticari taşımacılık yapma hakkı ve ticari plaka hakkının iptali UKOME Kuruluna önerilir ve UKOME kurulunun iptal yetkisi vardır. Alınan karar gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşa iletilir.

(3) İhale (icra yolu ile satış) alıcısının belirlenen süre içerisinde bu Kararda belirlenen devir evrakları ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurması halinde, devir ücretini Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı veznelere ödemesi, aracını bu Karar hükümlerine uygun hale getirmesi gerekir. Devir işleminden sonra bu Kararda belirlenen devir sonrası çalışma ruhsatı düzenlenmesi için gerekli süreler işletilir. Bu durum mahkeme kararı sonucu Satış Memurluğunca- Müdürlüğünce yapılacak satış ilanlarında ve İcra dairelerince yapılacak satış ilanlarında açıkça belirtilir.

(4) İcra yolu ile satışlarda; İcra Dairelerince, araç bedeli ile ticari taşımacılık hakkı bedeli ayrı ayrı belirtilerek ilana çıkılır. Ayrıca satış kararına da araç ile taşımacılık hakkının birlikte ya da ayrı satıldığına dair kayıt düşülür.

(5) İcra yolu ile satışlarda bu Kararda belirtilen durak oylama sonucu ve uygunluk yazısı ihale alıcısından talep edilmez.

 

Hisseli Devirler

MADDE 20- (1) Hisseli çalışma ruhsatlarında, ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Çalışma ruhsatı devir ücreti hissesi oranında alınır. Hisse devri için durak başkanı onaylı oylama sonucu ve uygunluk yazısının aslı gerekir.

           

                        İzinsiz Devirler

MADDE 21- (1) Aydın Büyükşehir Belediyesinden izinsiz olarak çalışma ruhsatlarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere devir işlemlerini başlatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işlemlerinde “Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti” % 50 arttırılarak ödenecektir. Belirtilen bu 30 günlük süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde, devir işlemi yapılıncaya kadar araç seferden men edilir.  Bu takdirde de devir ücreti % 100 arttırılarak ödenir.

 

 

Çalışma Ruhsatı Devir İşlemleri İçin Komisyon Kurulması

MADDE 22- (1) Devir işlemleri için,  Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek 1 Şube müdürü 2 kişi görevli olmak üzere 3 kişiden oluşan komisyon kurulur. Komisyonca evrakları ve çalışmaları uygun görülenler, Ulaşım Dairesi Başkanın onayı ile çalışma ruhsatını devredebilir.

 

Çalışma Ruhsatı İptali

            MADDE 23- (1) Çalışma Ruhsatı sahibi işleticiler kendi talepleri doğrultusunda şoförlük mesleğini icra etmeyeceğini yazılı olarak beyan ederek çalışma ruhsatının iptalini talep etmesi durumunda Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ederler. Müracaat sonucu UKOME Kurul kararı ile uygun görülmesi halinde çalışma ruhsatları ve taşımacılık hakları iptal edilir. Ticari plakaları trafik tescilinden silinir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

     Taksi Duraklarının İptali, Sürücülerin Eğitimi ve Araç İçerisinde Uyacakları Esaslar

 

Taksi Duraklarının İptal Edilmesi

MADDE 24- (1) Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması ya da trafikte meydana gelen değişimler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşakların yapılması vb. hallerde durum UKOME Teknik Kurulu tarafından incelenir, UKOME Kurulunda görüşülerek karar alınır.

(2) Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma hallerinin durak hak sahiplerinin genelince yapıldığının kolluk kuvvetlerinin hazırladığı raporla tespit edilmesi halinde durum UKOME Kuruluna sunulur; söz konusu durak UKOME Kurul Kararı doğrultusunda iptal edilebilir.

(3) Taksi bekleme yerleri ile taksi duraklarının, acil olarak yer değişikliği veya kapatılmasının gerektiği durumlarda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geçici karar alınabilir. Kapatılmayı takip eden ilk UKOME Kurulu toplantısında, geçici olarak alınan karar nihai olarak değerlendirilir. Kapatılma halinde uygun yer varsa kapatılan durak yerine yeni bir durak tahsis edilebilir.

 

Taşımacılar ve Sürücüler İle İlgili Kurallar

MADDE 25- (1)  Sürücüler aşağıdaki kurallara uyacaklardır.  

 a) Sürücü ve yardımcıların kıyafetleri Meslek Odası tarafından standart üniforma (yazlık ve kışlık)  şeklinde olacaktır. Meslek Odası tarafından belirlenen kıyafet UKOME Kurulu onayı ile uygulanacaktır. Seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu Kararın öngördüğü cezai işlemler uygulanır. Gömlek yakalı olacaktır ve en fazla 1 düğme açılabilir. Sürücü ve yardımcıların günlük sakal traşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.

b) Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

c) Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

ç) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler müteselsilen sorumludur.

d) Aracında Ulaşım Dairesi Başkanlığı izni dışında sürücü çalıştıran taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir.

e) T Plakalı araç sahipleri tarafından engelli yolcuların rahatça indirilip-bindirilmesi için kolaylık sağlanır.

                      f) Taksimetre açmak zorunludur. Yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.

                      g) Taksimetre yolcu tarafından kolayca görünür olmalıdır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz. Tespit edilenler hakkında ceza işlemi uygulanır.

                      ğ) Aydın Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu tarafından belirlenen taksimetre fiyat tarifesine uyulmadığı yönündeki şikâyetler, şikâyet sahibinin yolculuğun başlangıç ve bitiş noktasını bildirir şekilde ödediği ücreti taksi fişi/faturası olarak belgelemesi durumunda değerlendirilir. Suçun tespiti durumunda ceza işlemi uygulanır.

                      h) Taksi şoförleri, yakın ve uzun mesafe ayrımı yapamaz. Trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu taleplerine cevap vermek zorundadır.

                      ı) Yolcunun beraberinde taşıdığı 60 kiloya kadar olan bagaj eşyasından bagaj ücreti alınmaz.

                      i) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine bu sınırlar dışından müşteri getiren taksilerin getirdiği yolcu haricinde yolcu almak amacıyla bekleme yapmaları ve yolcu almaları yasaktır.

j) Sürücüler yolcuyu gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım bırakamazlar, sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

k) Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.

l) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması zorunludur.

m) T plakalı araçların servis taşımacılığı yapması yasaktır.

n) Müşteri talep eder ise; Araçta, radyo, teyp vb. ses ve görüntü cihazları kullanılmaz.

o) Büyükşehir Belediyesi sınırı dışına çıkışlar pazarlığa tabidir.

ö) Taksiler bağlı bulunduğu durak veya trafik tescilinin bulunduğu ilçe sınırları içinden almış oldukları yolcuyu, trafik tescilinin bulunduğu ilçe sınırları içinde herhangi bir noktaya veya Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde herhangi bir ilçenin sınırları içine taşıyabilir, aynı yolcuyu tekrar trafik tescilinin bulunduğu ilçe sınırlarına geri getirebilir. Bağlı bulunduğu durak dışında, trafik tescilinin bulunduğu ilçe dışındaki iki ilçe arasında veya başka ilçe içinde iki nokta arasında yolcu taşımacılığı yapamazlar.

p) Taksiler depolama noktasında veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda taşımacılık yaparlar.

r) İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.

s) Bir ticari taksi, ikinci bir durakta çalışamaz.

ş) Taksilerde Çalışma Ruhsatı ve Personel Çalışma Belgesi asıllarının araç içinde görünür yerde bulundurulması zorunludur.

t) Taksi sürücüleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar.

u) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 67. maddesinde belirtilen teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

ü) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.

v) Taksilerin yolda arızalanması halinde, yolcuya bir başka taksi bulunmasında yardımcı olunmalı ve taksinin ilk taksimetre açma ücreti alınmamalıdır.

 

Duraklarda Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 26- (1) Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira vb. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

(2) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.

(3) Hizmetlerin aksamaması için her durak, resmi tatil günleri ve geceleri UKOME Kurulu tarafından belirlenen şartlara uygun olarak çalışması zorunludur.

(4) Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde lüzumu görülen hallerde UKOME Kurul kararı ile duraktan ihraç ve ruhsatı iptal edilebilir.

(5) Bütün duraklar bu Karar ve UKOME Kurul kararları çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar UKOME Kurul kararı ile iptal edilebilir.

(6) Alkollü içki, uyuşturucu ve sair maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri kullanarak durağa gelmesi yada araç kullandığının tespit edilmesi halinde, Durak Başkanı sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye Büyükşehir Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanır.

 

Yolcular İle İlişkiler

MADDE 27- (1) Sürücülerin yolcular ile ilişkilerde aşağıdaki hususlara uymaları zorunludur.

a)  Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirilerine cevap verilmeyecektir. Ancak yolcunun aşırı alkollü olması yada akıl sağlığının yerinde olmaması, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi, sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak kolluk kuvvetlerinin (Trafik ekipleri, Jandarma) müdahalesi beklenecektir.

b)  Sürücülerin yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır.

c)  Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, yolcuya bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde ilgili kişinin personel çalışma belgesi iptal edilir.

 

            Sürücü, İşletmeci İle Büyükşehir Belediyesi İlişkileri

            MADDE 28- (1) Sürücü ve işletmeciler, Meslek Odasının veya bu Karar ile UKOME Kurul kararları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya Belediye Trafik Zabıta ekiplerine karşı fiili veya sözlü mukavemet gösterenlerin çalışma ruhsatları veya personel çalışma belgesi UKOME Kurul kararı ile iptal edilebilir.

 

Personelin  Eğitimi

MADDE 29- (1) Taksilerde çalışan araç sahipleri ve şoförler Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Meslek Odaları koordinasyonunda düzenlenecek veya düzenletilecek eğitimlere katılmakla mükelleftir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda meslek odaları veya uzman kişiler tarafından verilen eğitimler tamamlandıktan sonra, eğitim belgesini almaya hak kazanan personelin listesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne gönderilir. Müracaat döneminde toplu eğitim faaliyeti yoksa sürücü adayına 1 yıl içinde eğitime katılması koşuluyla “Geçici Personel Çalışma Belgesi” verilir. Eğitim verecek kurumlar, başvurusunu yapmış ancak henüz eğitim almamış şoförlere bu süre içerisinde eğitim vermek zorundadır. 1 yıl içinde gerekli eğitimi almayan şoförlere ikinci defa “Geçici Personel Çalışma Belgesi” düzenlenmez.

(2) Bu eğitim, aracında çalışmayan işleticiler için zorunlu değildir.

(3) Aydın Büyükşehir Belediyesi, gerekli gördüğü hallerde şoförleri ve işleticileri eğitim faaliyetine çağırabilir. Eğitimin hangi şartlarda verileceğine Aydın Büyükşehir Belediyesi ilgili Daire Başkanlıkları karar verir.

 

            Durak Başkanı

            MADDE 30- (1) Durak Başkanı, Belediye ve Durak Sıra Hakkı Sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

            (2) Her durak için bir başkan seçilecek olup, seçilen durak başkanının ismi Meslek Odası ve Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

            (3) Durak Başkanı, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca duraktaki düzen ve işleyişten sorumlu ve yükümlüdür.

            (4) Durak üyeleri arasında Durak Başkanının seçilememesi durumunda, ilgili Meslek Odası Durak Başkanını belirler.

            (5) Taksi Durak Başkanı, çalışma ruhsatını devir alacak kişilerden durağın geriye dönük borcu ile ilgili herhangi bir ücret talep edemez.

            (6) Durak Başkanı, Durak Karar Defteri bulundurmakla ve karar defterini düzenli olarak tutmakla yükümlüdür.

 

            Hareket ve Çalışma Saatleri

            MADDE 31- (1) Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

 

            Taksi Duraklarının Oluşturulması İçin Gereken İşlemler

            MADDE 32- (1) ABB sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere ticari plakalı taksilere durak yeri verilmesinde UKOME Kurulu yetkilidir.

            a) Durak açılması talebinde bulunan gerçek kişiler taleplerini Meslek Odasının aracılığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına yapacaklardır.

            b) UKOME Kurulu taksi duraklarının yerine ilişkin ilgili belediyelerin yazılı görüşünü alır.

            c) Talepler, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra UKOME Kuruluna sunulur.

            ç) Bir durağa ait durak kulübelerinin yerleri ve sayılarının belirlenmesinde ilgili Meslek Odası ve ilgili belediyenin görüşleri doğrultusunda UKOME Kurulu yetkilidir.

            d) Taksi Durağı/Bekleme yeri talebinde, talep edilen yerin kime ait olduğu UKOME Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilecek, yer kamuya ait ise ilgili kurum ya da belediyenin yazılı görüşü ile birlikte, talep edilen yerin işaretlenmiş tasdikli imar planı temin edilerek müracaat dosyasına eklenecektir. Talep edilen yerin özel mülkiyet olması durumunda, mülk sahibi/sahiplerinin muvafakatını gösterir belge aranır.

            e) Durakların bekleme yeri sayısı UKOME Kurulu tarafından belirlenir.

            f) Bekleme yerleri iki durağın ortak sınırlarına, bulvar, ana caddelere ve yaya yollarına konulamaz. Ancak bekleme yapılması istenen bölgede uygun yer olmaması durumunda, talep UKOME Kurulunda değerlendirilir. İhtiyaç durumunda gerekli fiziki düzenlemeler yapılabilir.

            g) Talep edilen yer şahsa ait ise; yerin tapusu, çapı, noterden kira sözleşmesi ve tapu sahibi/sahiplerinin muvafakatnamesi müracaat dosyasına eklenecektir.

            ğ) Yeni taksi durağı taleplerinde; açılacak yerin en yakınındaki mevcut taksi durağı ile arasındaki mesafe belirlenecektir.

            h) Tüm talepler ve evraklar UKOME teknik komisyonunca incelendikten sonra, karar alınmak üzere UKOME Kuruluna sunulur.

            ı) Otel, motel, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, sosyal tesisler ile kamu kurum ve kuruluşları vb. diğer alanlara taksi durağı izni verme yetkisi sadece UKOME Kuruluna aittir. Bu yetki hiçbir kimse, kuruluş, şirket vb. tarafından hiçbir suretle kullanılamaz.

            i) Durak, bekleme yerleri ya da belirlenen taksi plakaları hakkında alınan UKOME Kurulu Kararları hiçbir şekilde müktesep hak sayılamaz. Alınan kararların geçerli gerekçeler sebebiyle iptali veya değiştirilmesinde UKOME Kurulu yetkilidir.

           

            Reklam İzni

                        Madde 33- (1) Taksiler, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmelik ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre, yetki ve izin belgesi alınmamış reklam bulunduramaz veya yetki belgesindeki süresi dolmuş reklamı taşımaya devam edemezler.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Denetim Sistemi ve Cezalar

                Denetim Sistemi

            MADDE 34- (1) Bu Kararda belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, Jandarma ve Emniyet teşkilatı görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu Karar hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında zabıt varakası düzenlenerek gerekli idari yaptırım cezaları uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; Trafik Zabıta Ekipleri suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.

            (2)  Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücüye ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenecek ve takip edilecektir.

            (3) Vatandaşların bu Karar konusu hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde şikâyetin konusu, yeri, tarihi, zamanı (saati) ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacaktır. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin kişinin adı soyadı ve araç plakası bildirilecektir.

            (4) İşletmeci ve sürücü hakkında durak başkanına gelen şikayetlerle ilgili olarak veya durak başkanı tarafından yapılacak denetimlerde ortaya çıkan mevzuata ve bu Karar şartlarına aykırılıklar, durak yönetimince değerlendirilecek ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

            a) Çalışma ruhsatı vize döneminde, vize işlemlerini yapmayan işleticilere bağlı bulundukları durak başkanı tarafından çalışma sırası verilmeyecektir.

            (5) Yapılacak denetimlere ilgili meslek odalarının görevlendireceği kişiler Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi halinde iştirak edebilecektir.

            (6) Araç işleticileri ve personeli bu maddede belirtilen denetim birimlerinin talimatlarına uymakla yükümlüdürler.

 

Çalışma Ruhsatı Sahiplerine Yapılacak Bildirimler ve Cezalar

MADDE 35- (1) Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu Karar hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu Karar hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu Karar hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, araç bağlama, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.

                        (2) Aydın Büyükşehir Belediyesinin işleticiye yapacağı her türlü bildirim işleticinin bağlı bulunduğu odaya veya adresine yapılır. 

 

                İdari yaptırım          

            MADDE 36- (1) Bu Kararda belirtilen ve aynı zamanda aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine;

            a) 1.  Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uygulanır. 

            b) 2.  Tip ceza 1608 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden aracı 5 güne kadar seferden men etme uygulanır.

            c) 3. Tip ceza 1608 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden aracı 15 güne kadar seferden men etme uygulanır.

            ç) 4. Tip ceza, Encümen kararıyla 3 aya kadar araç seferden men edilir.

            (2) Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir. (Suçun tekrarı bir Takvim yılı içindedir )

                a) Taksimetre açmamak, arızalı taksimetre ile taşımacılık yapmak, Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu fiyat listesine uymamak,

                Ceza: İlk seferde 1.tip, tekrarlarında 2. tip ceza uygulanır.

                b) Kirli araçla sefere başlamak,

                Ceza: Her seferde 1. tip ceza, uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

            c) Personelin sefer sırasında sigara içmesi,

                Ceza: Her seferde 1. tip ceza uygulanır.

            ç) Araç personelinin kılık- kıyafet talimatına uymaması,

                Ceza: Her seferinde 1.tip, uygun hale getirinceye kadar şoföre çalışmama cezası uygulanır.

            d) Araç personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması,

                Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip ceza uygulanır.

            e) Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma,

                Ceza : : İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            f) Güzergahı dışında yolcu alma,

               Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            g) Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan taşımacılık yapmak,

                 Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

            ğ) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak,

               Ceza: İlk seferde 1.tip, ikinci seferinde 2. tip, üçüncü seferinde sürücünün işten çıkarılması uygulanır.

            h) Denetim görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak,

               Ceza: İlk seferde 2. tip, ikinci seferde 3. tip ve sürücünün işten çıkarılması, üçüncü seferde 4.tip ceza uygulanır.

            ı) Alkollü araç kullanılması,

                Ceza: İlk seferde 3. tip ve sürücünün işten çıkarılması uygulanır.

            i) Denetim görevlilerinin talimatlarına uymama,

                Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            j) Aracın, yolcunun istediği noktaya kadar gitmemesi, güzergahını tamamlamadan dönüş yapması,

                 Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            k) Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilanı ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama,

               Ceza: İlk seferinde 1.tip, tekrarında 2. tip, tekrarında 3. tip ceza uygulanır.

            l) Karayolları Trafik Kanunu, yönetmeliği ve bu Karara göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme,

              Ceza: İlk seferinde 1.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

            m) Yolcunun talebine rağmen teyp, radyo çalmak ve havalı korna kullanmak,

                Ceza: İlk seferinde 1.tip  ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında 2.tip ceza uygulanır.

            n) Yolcuya, denetim görevlilerine, diğer araç sürücü ve personeline fiili tecavüzde bulunmak veya darp etmek,

            Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarında 3. tip ve şoförün çalışma belgesi iptal edilir.

            o) Denetim görevlilerine T.C.K.  çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmak,

               Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarında 3.Tip ceza uygulanır.

            ö) Bu Kararda yasaklanan, yapılması men edilen ve ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlara,

            Ceza: Her seferinde 1.tip ceza uygulanır.

                p) Ruhsat veya personel çalışma belgesinden herhangi biri olmadan yolcu taşımacılığı yapan araçlar,

            Ceza: İlk seferinde 1. tip, tekrarında 2. tip ceza uygulanır.            

            r) Çalışma Ruhsatı ve Personel Çalışma Belgesini denetimler esnasında ibraz etmeyenler hakkında,

            Ceza: İşleticiye/Çalışma Ruhsatı sahibine 1. Tip ceza uygulanır.

            s) Belediyeden izin almadan araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimler asmak.

            Ceza: İlk seferinde 1.tip ceza, tekrarında 2. tip, tekrarında 3.tip ceza,

            ş) Bir taksinin ikinci bir durakta çalıştığının tespit edilmesi,

            Ceza: İlk seferinde 2. tip, tekrarlarında 3. tip ceza,

            t) Taksilerin servis taşımacılığı yapması, taksi dolmuş gibi çalışması ve araçta yolcu var iken başka bir yolcu/kişi alması,       

            Ceza: 1. Tip ceza uygulanır.

            u) Durakları haricinde, yol kenarlarında, kavşaklarda, kaldırımlarda, yaya yollarında, park edilmesi yasak olan, trafik seyrinin aksatılacağı park edilmemesi gereken yerlerde bekleme yapmaları halinde, ilk seferde 1. tip, tekrarında 2. tip ceza,

            ü) Taksi sürücüleri yakın veya uzun mesafe ayrımı yapamaz, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksiniz yolcu çağrılarına cevap verilmemesi durumunda ilk seferde 1. tip, tekrarında 2. tip ceza,

            v) Taksi sürücülerinin, yolcuların gösterdikleri adrese, yolcusu bir başka yolu özellikle istemediği müddetçe en kısa yoldan götürmediklerinin tespiti halinde ilk seferde 1. tip, tekrarında 2. tip ceza,

            y) Araçlarda çalışacak sürücülerin temiz ve bakımlı olmaması; kısa pantolon, şort, askılı penye, terlik vb. giyecekler ile çalışması durumunda her seferinde 1. tip ceza uygulanır.

 

            Ceza Bedelini Ödemeyenler

                MADDE 37- (1) Bu Karar hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen Zabıt Varakası, Belediye Encümeni tarafından değerlendirilerek gerekli para cezaları verilir. İşleticinin bu Karar hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz Gelir-Ücret tarifesinde Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen ücretleri yada para cezalarını süresi içinde ödemediği takdirde ilgili kanun hükümlerine göre yasal gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezalarını ve önceki yıla ait ödemelerini yapmayan toplu taşıma aracı işleticilerine bu Kararda belirtilen belgeler verilmez. Yaptırımlar işleticiler adına araç plakasına kesilir. Borcu olan işletmeciye ait araca, borcun ödenmesine kadar seferden men cezası uygulanır.

            (2) Seferden men cezası verilen araç kesinlikle çalıştırılamaz. Seferden men kararına rağmen çalıştırılması halinde araç bağlanmak üzere Jandarma ve Emniyet Teşkilatına bildirilerek Ulaşım Dairesi Başkanlığı parkına veya Yediemini bulunan bir otoparka çekilir.

 

İhtilafların çözümü

Madde 38- (1) Bu Kararın uygulanmasından doğacak olan ihtilafların çözümü için UKOME Kurulu, Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Saklı tutulan hükümler

Madde 39- (1) Bu Kararda hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile UKOME Kurulunun aldığı ve alacağı kararlar uygulanır. İlgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuat hükümleri geçerlidir ve bu konuda çıkan mevzuat hükümleri saklıdır. Bu Karar tarihinden önce alınan UKOME Kurul kararları geçerlidir.

 

  MADDE 40- (1) Bu Karar 40 Maddeden ibarettir.

           

Geçici Hükümler

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karar tarihinden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan devir, plakayı askıya alma işlemleri için bu Kararda belirlenen süreler işletilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|