Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI 12.04.2018

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:159

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:160

Komisyon Görüşü: İlimiz Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 2.sokak mevkiinde, tapunun, 2701,00 m² yüzölçümlü 305 ada 6 numaralı parseli ile 902,00 m² yüzölçümlü 306 ada, 8 numaralı parseller üzerinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut ve park alanında kalan taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP: 6214,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi Sarıoğlu Mahallesi,  tapunun 2701,00 m² yüzölçümlü 305 ada 6 numaralı parseli ile 902,00 m² yüzölçümlü 306 ada, 8 numaralı parseller üzerinde, NİP: 6214,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:161

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Başkanlığı’na, 30.11.2017 tarihinde verilen dilekçe ile Didim Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 tarih ve 33 sayılı kararı ile hükümet evleri olarak bilinen parsellere yönelik almış olduğu kararın, günümüz mevzuat kapsamında Belediye Meclisi’nce tekrar değerlendirilerek söz konusu parsellerde çekme mesafeleri, açık çıkma, kapalı çıkma, çatı katlarının ve çatı eğimlerinin imar adasındaki mevcut teşekküle göre düzenlenmesine yönelik karar alınarak uygulama açısından bütünlüğün sağlanması talep edilmiş, söz konusu talep Didim Belediye Meclisi’nin 11.12.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 139 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu karar, Didim Belediyesi’nce, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereği, 19.12.2017 tarih ve E.3448 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş, konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mevcut teşekkül ve çatı katları konusunda uygulamanın ne şekilde yapılacağı ile ilgili olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde açık hükümlerin bulunması, çatı ile ilgili olarak ta uygulamanın ne şekilde yapılacağı konusunda Didim Belediye Meclisi’nin 11.12.2017 tarih ve 140 sayılı kararının olması sebebi ile, Didim Belediye Meclisi’nin konu ile ilgili olarak almış olduğu 11.12.2017 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararının iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz ederiz.

Karar: Didim Belediye Meclisi’ nin 11.12.2017 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:162

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesinde bulunan, tapunun 1064.13 m² yüzölçümlü 2283 ada, 3 numaralı ve 2160,22 m² yüzölçümlü 2 numaralı parselleri için mevcut uygulama imar planında kitle nizam h:9 m. yapılanma koşulunun TAKS:0,40,KAKS:1,29, Yençok: 24.00 m (8 Kat) olarak değiştirilmesini içeren UİP:2130.50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, 04.01.2018 tarih ve 20 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş, Efeler Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2018 tarih ve E:45637 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2130.50 plan işlem numaralı 04.01.2018 tarih ve 20 sayılı Efeler Belediye Meclisi kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun 1064.13 m² yüzölçümlü 2283 ada, 3 numaralı ve 2160,22 m² yüzölçümlü 2 numaralı parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2130,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:163

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi 1553 parselde, 14186.99 m² yüzölçümlü mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor alanında kalan taşınmazın, sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-31645,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi kamu yararı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 1553 parselde 14186.99 m² yüzölçümlü spor tesis alanının sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP-31645,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:164

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapunun 29 parsel numaralı, 19.500 m² yüzölçümlü taşınmazı üzerinde özel eğitim alanı önerilmesi ve alanın çevresinde 10m genişliğinde taşıt yolu düzenlenmesi ve taşıt yolunun otopark alanı ile sonlandırılması amaçlı hazırlanan NİP-32150 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-32150 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapunun 29 parsel numaralı, 19.500 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde özel eğitim alanı önerilmesi ve alanın çevresinde 10 m genişliğinde taşıt yolu düzenlenmesi ve taşıt yolunun otopark alanı ile sonlandırılması amaçlı hazırlanan NİP-32150 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:165

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, M19 B18 A3A pafta, 118 ada – 1 parselde kayıtlı 3928.38m² yüzölçümlü ve 120 ada – 1 parselde kayıtlı 3817.05m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam - 3 kat, 0.40/1.20 koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, Taks/Kaks=0.30/1.20 ve Yençok=18.00 koşullu konut ve otopark kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli ve 82 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.03.2018 tarihli ve 54586 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yapı yoğunluğu artışı olmadığından komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi, 118 ada 1 parselde kayıtlı 3928.38 m² yüzölçümlü ve 120 ada 1 parselde kayıtlı 3817.05 m² yüzölçümlü Konut kullanımlı taşınmazların Konut Alanı ve Otopark olarak sınırlarının ve yapılanma koşullarının düzenlenmesi amaçlı UİP-11805,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:166

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel, 124 ada 1 ve 11 parsel no.lu toplam 5891,19 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam - 3 kat, TAKS/KAKS: 0.40/1.20 koşullu konut alanında ve ticaret alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.40/1.25, Yençok=18.50 koşullu konut, Yençok=6.50(1 kat) koşullu ticaret alanı, otopark, çocuk bahçesi ve oyun alanı oluşturulması amaçlı UİP-11805,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.02.2018 tarihli ve E.50046 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yapı yoğunluğu artışı olmadığından komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi, 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel ve 124 ada 1 ve 11 parsellerde toplam 5891,19 m² yüzölçümlü Konut Alanı ve Ticaret Alanı imarlı taşınmazların Konut Alanı, Ticaret Alanı, Otopark, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-11805,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:167

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 169 ve 170 no.lu adalarda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanında kalan bu yapı adalarında yapı yaklaşma mesafelerinin eksik verildiği, M19-B-18-B-4-B paftasında kalan kısımda yapılaşma koşulu TAKS/KAKS: 0.50/1.00 olarak verilmişken, M19-B-18-B-4-C paftasında kalan kısmında E: 0.50 Hmax: 6.50 olarak verildiği, bu uyumsuzlukların giderilmesi yönünde 169 ve 170 no.lu sanayi alanında kalan yapı adalarına, her yönden 10m yapı yaklaşma mesafesi, TAKS/KAKS: 0.50/1.00 ve Yençok=6.50 yapılaşma koşulu getirilmesi amaçlı UİP-11805,14 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 50 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.02.2018 tarihli ve E.50042 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş, teklifte 2863 sayılı yasa kapsamında kurum görüşü bulunmadığından mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi, 169 ve 170 adalarda yer alan Sanayi Alanında yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amaçlı UİP-11805,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:168

Komisyon Görüşü: Parsel genişlikleri ve derinlikleri hakkında uygulama hükmü belirleyen Efeler Belediye Meclisi’nce alınan 05.03.2018 tarih ve 79 sayılı karar, Efeler Belediyesi’nin 08.03.2018 tarih ve E.54593 sayılı yazısı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereği, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. Söz konusu karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiş, kararda belirtilen “meskun yerleşim alanlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin parsel derinlikleri ve genişlikleri ile ilgili hükümlerine uymayan parsellerde, parselin sağındaki, solundaki ve arkasındaki parsellerde yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine sahip bina varsa (sıyrık parsel konumunda ve tek başına yapılaşması mümkün olmayan kat sayısına bakılmaksızın yönetmelikte belirtilen minimum cephe şartını sağlamayan dar parseller hariç) yönetmelikte belirtilen parsel genişliği ve derinliği şartı aranmaz. Bahse konu parselin sağındaki ve solundaki ve arkasındaki parsellerde yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine sahip bina yoksa parsel genişlikleri ve derinlikleri ile ilgili hükümlerine uymadığından yeni ve ilave inşaat ruhsatı düzenlenemez”  uygulama hükmünün Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 8.maddesi paralelinde olduğu görülerek Yönetmeliğin bu maddesine göre uygulamaların gerçekleştirilmesi için söz konusu kararın iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesinde parsel genişliği ve derinlikleri ile ilgili uygulama hükümlerine ilişkin 05.03.2018 tarih ve 79 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:169

Komisyon Görüşü: Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden, açıklama olarak eksik kalan, net olmayan ve hakkında hükümler bulunmayan hususlar ile ilgili olarak, Efeler Belediye Meclisi’nce alınan 05.02.2018 tarih ve 47 sayılı karar, Efeler Belediyesi’nce, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereği, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. Söz konusu karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih 47 sayılı kararında yer alan 1., 5., 6., 8., 9., 10., 11., ve 12. Maddelerindeki konular ile ilgili olarak plan notu oluşturulması gerektiğinden iadesi, 2., 3., ve 14. Maddelerinde yer alan konuların yönetmeliğe aykırı olması sebebi ile reddine, 7. Maddenin ise yapılacak düzenleme ile insan ölçeğinde kullanım sağlayacak ölçü diye ifade edilen ölçünün gerçek bir değere dayandırılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden prensip olarak uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz ederiz.

Karar: Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden, açıklama olarak eksik kalan, net olmayan ve hakkında hükümler bulunmayan hususlar ile ilgili olarak alınan Efeler Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih 47 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:170

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769 ada, 7, 36, 47 parseller, 6542 ada 1 parsel ve 6547 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda bulunan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı, park, taşıt yolu ve otopark alanı kullanımında kalan taşınmazlar üzerinde konut alanı, otopark ve park alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarihli ve 25 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, plan hükümlerine “18. Madde uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez.” hükmünün ilave edilmesi koşuluyla tadilen onaylanmış ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı süresi içerisinde Ziya DURMUŞOĞLU vekili Av. Gülşah DURMUŞOĞLU tarafından itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile nazım imar planında öngörülmüş olan mekan kurgusundaki bütünlük ve birlikteliğin bozulduğu, imar uygulamasında itiraza konu parseller lehine avantaj yaratacak şekilde imar adasının formunun kadastral parsellere göre şekillendirildiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, planlamanın eşitlik ilkesine, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu belirtilerek NİP-5953,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali talep edilmektedir. Söz konusu itiraz 13.02.2018 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan itirazın imar planlarının uygulanması ile ilgili olduğu, hazırlanan imar planı değişikliği ile itiraz sahibi parsele müdahale olmadığı, onaylanan imar planında 18. madde uygulaması yapılması hakkında plan notu bulunduğu görüldüğünden itirazın reddi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769 ada, 7, 36, 47 parseller, 6542 ada 1 parsel ve 6547 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2018 tarihli ve 25 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-5953,17 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:171

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan 720 ada 77 ve 78 parseller ile ilgili Aydın 1. İdare Mahkemesinin 08.02.2018 tarih ve 2017/1109E. sayılı kararı ile; zeytinlik saha niteliğindeki dava konusu taşınmazın mezarlık olarak planlanmasının mümkün olmaması nedeniyle bu alanın mezarlık olarak planlanmasına ilişkin dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca dava konusu imar planına dayalı olarak dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasının telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebebiyet vereceğinde de duraksamaya yer bulunmadığı, bu sebeplerle dava konusu işlemin ‘’Yürütmesinin Durdurulmasına’’ karar verilmiştir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Mahkeme tarafından aksine bir karar verilinceye kadar dava konusu parsellerde, Efeler 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre hiçbir işlem yapılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 720 Ada, 77 ve 78 numaralı parsellere yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının yürütmesinin durdurulması yönündeki 08.02.2018 tarih ve 2017/1109E. sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:172

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, tapunun 318 ada 6 parselinde Karacasu Belediyesi adına kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı ve taşıt yolu kullanımında yer alan taşınmaz üzerinde, fırın yapılabilmesi amacıyla küçük sanayi alanı adalarından 939m² büyüklüğüne sahip yapı adasının ayrık nizam yapılaşabilmesi için 5m’lik yaya yolu ile bölünmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Karacasu Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarihli ve 31 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karacasu Belediyesinin 15.03.2018 tarihli ve 435 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Erdinç GÜMÜŞ’ ün 10.04.2018 tarihli önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-12473,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine “2863 Sayılı Kanun kapsamında ilgili kurum görüşleri alınmadan uygulamaya geçilemez.” hükmünün ilave edilmesi koşulu ile teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı mar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 318 ada 6 parselde yol düzenlenmesi amaçlı UİP-12473,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:173

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 16K-I paftada 1717 ada 1 nolu parselin güneyinde yaklaşık 25 m² büyüklüğünde yatay: 29147-29161 düşey:26521-26531 koordinatları arasında yürürlükteki uygulama imar planında park kullanımında doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:13182,89 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Kuşadası Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 15.03.2018 tarihli ve 8118 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,89 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1717 ada 1 parselin güneyindeki Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,89 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:174

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Kuşadası Merkez, Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerine ait İmar planlarının plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan UİP: 13182,74 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 26 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 21.02.2018 tarihli ve 5223 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Hazırlanan plan notu değişikliğinde mevcut plan notlarında yürürlükten kaldırılan plan notlarına olan atıfların irdelenmediği, çatılara ilişkin plan notları arasında farklı hükümlerin bulunduğu ve planlar arası yakalanmak istenen uyumun bozulduğu, farklı onamalara sahip planların bir bütün gibi değerlendirilerek değiştirilmesinin usule uygun olmadığı değerlendirilerek mevcut plan notlarının devamına oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi, Kuşadası Merkez, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerine ait plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP: 13182,74 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:175

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 3053 parselin makilik - fundalık kullanımının ticaret alanı, belediye hizmet alanı, park alanı ve enerji nakil hattı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-3266,41 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  NİP-3266,41 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, ticaret kullanımının karayolunda araç yoğunluğu oluşturacağı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 3053 parselin Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı ve Enerji Nakil Hattı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,41 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:176

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 75 parselde konut alanının 0,25/0,50 olan yapılaşma koşullarının, 0,30/0,45 olarak yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP:13182,94 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 15.03.2018 tarihli ve 8117 yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 75 parselni yapılaşma koşullarının 0,30/0,45 olarak yeniden belirlenmesi amaçlı UİP:13182,94 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 75 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:13182,94 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:177

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 115 ada 2, 3 parseller, 2334 ada 1 parsel ve 2363 ada 1 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanı, ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m ve TAKS/KAKS:0.30/0.90 koşullu konut alanı, 10m’lik taşıt yolu ve 7m’lik yaya yolu kullanımında kalan taşınmazlarda 7m’lik yolun güneye kaydırılarak tek bir konut adası oluşturulması ve alanın güneyinde park alanı önerilmesi, konut alanına E=1.50, Yençok: 21.50m yapılaşma koşulu ile doğu cephesinden 10,5m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 19.01.2018 tarih ve 310 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin doğuda yapı yaklaşma mesafesinin 15.50m, güneyde ise 8.50m olması koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 115 ada 2 ve 3 parseller, 2334 ada 1 parsel ve 2363 ada 1 parselde Konut Alanı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu imarlı taşınmazların Konut Alanı, Park Alanı ve Yol olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:178

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi sınırları ile İzmir İli Kiraz İlçesi sınırlarının bir kısmında kurulması planlanan Kirazlı RES projesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.01.2015 tarih 51 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2015/392 E. nolu dosyası ile iptal davası açılmış, Aydın 1. İdari Mahkemesinin 17.03.2017 tarihli, E:2015/392, K:2017/329 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesinin anılan kararının istinafı üzerine; İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi’nin 15.02.2018 tarihli, E:2017/615 ve K:2018/217 sayılı kararı ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir. Dava konusu alana ilişkin olarak hazırlanan bilirkişi raporunun sonuç kısmında olumsuz olarak; “Alana ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 09.09.2013 tarih ve 167389 sayılı görüşü gereği dava konusu alanda öngörülen ulaşım sisteminin daha alt kademede 6m’yi geçmeyecek şekilde planlanması gerektiği hususu dikkate alındığında, dava konusu planlar ile öngörülen 10m’lik yol genişliklerinin uygun olmaması gerekçesi ile dava konusu Kirazlı Rüzgar Enerji Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bu açıdan planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olmadığı kanısına varılmıştır.” denilmektedir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi’nin 15.02.2018 tarihli, E:2017/615 ve K:2018/217 sayılı kararı ile İPTALİNE karar verilen NİP-8799 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının iptali Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi sınırları ile İzmir İli Kiraz İlçesi sınırlarının bir kısmında kurulması planlanan Kirazlı RES projesine ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi’nin 15.02.2018 tarihli, E:2017/615 ve K:2018/217 sayılı kararı ile iptaline karar verilen NİP-8799 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:179

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tapunun 2246 ada 1,2,3,4 nolu parsellerde yapılması düşünülen İçme Suyu Tesisleri alanı (depolama, arıtma ve terfi merkezi) için NİP-5914,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-8226,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarihli ve 213 sayılı kararı ile onaylanmış olup Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/1549E. 2018/190 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında idari işlem tesis edilmesini teminen Aydın 1. İdare Mahkemesinin iptal kararı gereği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan NİP-5914,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-8226,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek dava konusu 2246 ada 1,2,3,4 nolu parseller ile bu parsellere komşuluğu bulunan park kullanımlı alanın arazi kullanım kararının iptal edilen imar planı değişikliğinden önceki plan olan Konut ve Park alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP: 5914,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP: 8226,47  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan NİP-5914,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-8226,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek, imar planı değişikliğinden önceki plan olan Konut ve Park alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP: 5914,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve UİP: 8226,47 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 2246 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde İçme Suyu Tesisleri Alanı kullanımlarında kalan taşınmazlara ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/1549E. ve 2018/190 K. sayılı Kararı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan NİP-5914,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-8226,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek, imar planı değişikliğinden önceki plan olan Konut ve Park alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP: 5914,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve UİP: 8226,47 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:180

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi İstasyon Meydanı, Fevzi Çakmak Caddesinde meri imar planlarında taşıt yolu olarak planlanan alanda yer altı otopark alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan taşıt yolu, park ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı NİP-5914,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-8226,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-8226,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülerek, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi İstasyon Meydanı, Fevzi Çakmak Caddesinde meri imar planlarında taşıt yolu olarak planlanan alanda yer altı otopark alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan taşıt yolu, park ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı NİP-5914,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-8226,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:181

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi sınırları içerisinde Söke Merkez İlçe imar planları ile Mülga Sazlı Belediyesi imar planlarının kesiştiği bölgede yer alan Atatürk Mahallesi 1191 ada 1, 1192 ada 1 parseller ile Sazlı Mahallesi 102 ada 18 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan UİP: 887,69 ve 13631,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarihli 19 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Söke Belediye Başkanlığının 19.01.2018 tarihli ve 39095 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi merkez planları ile mülga Sazlı Belediyesi sınırlarında yer alan alanlara ilişkin hazırlanan planların kesiştiği bölgede iki plan arasında var olan uyumsuzlukların giderilmesi, planlar arasında sürekliliğin sağlanması amaçlı hazırlanan UİP:887,69 ve UİP:13631,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri komisyonumuza oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Atatürk ve Sazlı Mahalleleri 1191 ada 1 parsel, 1192 ada 1 parsel ve 102 ada 18 parsel ve çevresinde Söke Merkez ve Sazlı Mahallesi imar planlarının uyumlaştırılması amaçlı UİP:887,69 ve UİP:13631,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:182

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 1511 ada 2 parselde konut alanından Kamu Hizmet Alanı (Kaymakamlık Hizmet Binası) kullanımına dönüşüm amaçlı hazırlanan UİP: 887,70 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarihli 31 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Söke Belediye Başkanlığının 13.02.2018 tarihli ve 41423 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 1511 ada 2 parselin kamu hizmet alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:887,70 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 1511 ada 2 parselin kamu hizmet alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:887,70 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:183

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçe Merkezi geneli için Söke Belediye Başkanlığınca 2006 yılında hazırlanan imar planlarında demiryolu kullanımları ile ilgili kısımlar Aydın 1. İdare Mahkemesinin 11.07.2013 tarihli ve 2013/964 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karara yapılan itirazlar ve karar düzeltme talepleri Danıştay 6. Dairesinin 2013/8564E-2017/2385K ve 2017/2834E-2017/10409K sayılı kararları ile reddedilmiş ve yerel mahkeme kararı kesinleşmiştir. Büyükşehir Belediyesinin taraf olmadığı dava süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeler Söke Belediye Başkanlığının 01.03.2018 tarihli 42993 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiş ve kararda belirtilen hususlar 1/5000 ölçekli nazım imar planını etkiler nitelikte olduğundan idari işlem tesis edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konu büyükşehir belediye meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke Belediye Meclisinin 2006 yılında onayladığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yer alan imar kararlarına ilişkin Devlet Demiryollarınca açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2012/1919E, 2013/964K sayısı ile 11.07.2013 tarihinde aldığı kararda Demiryolu mülkiyetinde kalan alanlarda yer alan yol kullanımları, hemzemin geçitler, park kullanımları ile kentin girişinde yer alan triyaj alanı ile gar tesisleri alanlarının iptaline karar verilmiştir. Sonradan yapılan plan değişiklikleri ile 366 ada ve 115 ada çevresinde yer alan yol kullanımı kararları hem 1/5000 ölçekli nazım hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında kaldırılmış ve mahkeme kararlarına uyum sağlanmıştır. Ancak diğer bölgelerde mahkeme kararında aykırı bulunan unsurların devam ettiği tespit edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme ve mahkeme kararı doğrultusunda Söke Belediye Meclisince 2006 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Aydın Büyükşehir Belediyesince 15.07.2015 tarihli ve 297 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında; 547 ada ve çevresinde yer alan banliyö istasyonu kullanımı ile 516 ada çevresinde yer alan DDY triyaj alanı kullanımları, 117 ada 2,9 parseller 733 ada 72, 73, 74 ve 82 parseller ile çevresinde yer alan TCDD mülkiyetinde ki parsellerde yer alan yol kullanım kararı ve hemzemin geçit kullanım kararları komisyonumuzca oybirliği ile iptal edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 11.07.2013 tarihli ve 2013/964 sayılı kararı doğrultusunda Söke İlçe Merkezi için onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:184

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi 218 adada muhtelif parsellerin ticaret alanı olan kullanımlarının yapılaşma yoğunluğu değiştirilerek otopark ve ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP: 766,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Sultanhisar Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarihli ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Sultanhisar Belediye Başkanlığının 08.03.2018 tarihli ve 663 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Mevcutta E=1.00 H=9.50 m yollardan 5m çekme mesafesi ile yaklaşık 4350m2 ticaret alanı, yapılan düzenleme ile yaklaşık 2880 m2 olarak B-3 yapılaşma koşulları ile yeniden düzenlenmiştir. Planda öneri doğu batı eksenli 7m’lik bir yol yer almış ve azalan ticaret alanının geri kalanı otopark olarak bırakılmıştır. Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 218 ada muhtelif parsellerin otopark, yol ve ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:766,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesi 218 ada muhtelif parsellerin otopark, yol ve ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:766,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:185

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Yeni Mahalle 324 ada 34 parsel numaralı taşınmazın meri imar planında 7m’lik yaya yolu ve konut alanı kullanım kararının, 7m’lik yolun konut alanına dahil edilerek konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Yenipazar Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülerek, Yenipazar Belediyesinin 15.01.2018 tarih ve 71 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-17925,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-1d gösterimlerine uygun olarak hazırlanması koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Yenipazar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 324 ada 34 parselde kayıtlı meri imar planlarında 7 m’ lik yaya yolu ve konut alanı kullanımında kalan taşınmazda düzenleme yapılması amaçlı UİP-17925,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:186

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6543 ada, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 10.04.2018 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede tapunun 6543 ada, 4 parselde kayıtlı 197,35 m² yüzölçümlü ve 5 parselde kayıtlı 438,83 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6543 ada, 4 parselde 197,35m² yüzölçümlü ve 5 parselde 438,83m² yüzölçümlü Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:187

Komisyon Görüşü: 2018 Yılı Mayıs ayı içerisinde Aydın Kent Meydanında düzenlenmesi planlanan “Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın Etabı” spor faaliyeti etkinliği için Belediyemiz bütçesinden 200.000,00-TL ödenek ayrılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 2018 Yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın Etabı” kapsamında Belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:188

Komisyon Görüşü: 10.04.2018 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve yeni tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve yeni tarife eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:189

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilimizin tanıtımı için doğal, kültürel ve turizm öğelerini ön plana çıkaracak şekilde düzenlenen 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması kapsamında 2018 Mali Yılı bütçesinden 60.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Belediyemiz tarafından düzenlenen I. Uluslararası Fotoğraf yarışması kapsamında 2018 Mali Yılı Bütçesinden ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|